2015 02 23 happyweek 107

Embed Size (px)

Text of 2015 02 23 happyweek 107

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TDEN OD 23.2. 2015 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 107

  www.akademiestesti.webs.com

  Cesta tst zan poznnm sebe sama, svch

  pirozench schopnost, silnch strnek a svho

  potencilu. Tento potencil je lovku dn pro to, aby

  ho v ivot dle rozvjel a byl tak prospn nejen

  sm pro sebe, ale tak pro sv okol. Ve v prod

  m svoji pevn danou funkci. Pokud jedinec tuto

  funkci pln, pispv tak k celkov rovnovze nejen

  svoj, ale tak celho prosted, ve kterm ije. Poznat

  sami sebe mete dky svmu Astrotypu, kter si

  mete objednat na dasa@byu.cz nebo na 602 556

  479.

  Dleitost sebepoznn je star ji od dvnovku. I na

  starm Apollonov chrmu v eckch Delfch je npis:

  gnthi seautn = poznej sm sebe. To byla prvn rada,

  kterou ml kad, kdo si sem piel pro vtbu,

  poslechnout. Teprve potom mu byla vtba jasn a on

  vdl, jakou cestou se vydat.

  To sam plat v ivot kadho lovka stle. Va

  ivotn cestu, nebo-i povoln (to, k emu jste

  povolni) si muste zvolit na zklad svho potencilu.

  To je kol kadho lovka. Jen tak me dobe a

  sprvn zastvat svoji roli a stt se tak pro sv okol

  nejen dleitm, ale a nepostradatelnm.

  Kad lovk by se tak ml v ivot vnovat rozvoji

  svho pirozenho talentu. Ten odhalte dky vkladu

  svho Astrotypu. Nkdo m kreativn talent, nkdo m

  talent v een situac, nkdo m talent na

  matematiku, jin na run prce atd., atd.. Tento talent

  je pirozen, je vm vlastn. Nen tedy teba se ho

  tce uit a sloit ho zskvat (mimochodem,

  pirozen talent zskat bhem ivota ani nejde, mete

  si osvojit njak talent, ale ani ten nebude va

  pirozenost). Urit poznte rozdl mezi talentovanm

  zpvkem a vydenm zpvkem. Kvality tchto

  dvou se nikdy nebudou rovnat a pirozen talent vdy

  zvtz nad nauenou aktivitou.

  Nejdleitj je poznat talent u narozench dt. Pak

  mte monost je cel jejich dtstv vst k rozvoji jejich

  talentu. Tm jim maximln ulehte vstup do jejich

  ivota v dosplosti. Pokud sv dti vedete smrem, ke

  ktermu nemaj pirozen talent, pak jejich ivot velmi

  zatujete. Poznejte proto pirozen talenty svch

  dt. Udlte jim tak obrovskou slubu.

  Kad lovk by se ml v ivot vnovat na sv cest

  jen svmu talentu. Tm bude velkm pnosem pro sv

  okol. Obohat tak nejen sebe, ale tak sv okol.

  Napln tak dleit kol: M hojnost je hojnost i pro

  ostatn. Stanete se tak neocenitelnou soust ivota

  ostatnch lid. Jen na takovto cest provte sv

  tst a dosahujete stlho naplnn.

  CESTA

  mailto:dasa@byu.cz
 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  POZNEJTE TALENTY

  SVCH DTNa semini se dozvte talenty svch dt. Naume vs, jak s

  nimi pracovat. Ukeme vm, jak ivotn cesta a karira je

  pro n nejlep. Naute se talenty dt rozvjet a pomhat jim

  v jejich rstu.

  Kad dostane osobn Astrotyp svch dt

  Poznte pirozen talent dt

  Poznte pirozenou osobnost dt

  Naute se rozvjet talenty svch dt

  Pochopte jejich chovn

  Naute se, jak jim pomhat s uenm

  Budete jim umt pomhat v pprav na budouc kariru

  To ve se naute na naem semini 21.3.2015, Lidick 6, Praha 5 od

  10:00 do 17:00 hod.

  Cena semine: 1,500 K

  Maximln poet astnk: 20 osob

  Rezervujte si msto nejpozdji do 1.3.2015 na dasa@byu.cz nebo 602556479.

  SEMIN

  Akademie tst: www.akademiestesti.webs.com, blog: www.akademiestesti.wordpress.com

  mailto:dasa@byu.czhttp://www.akademiestesti.webs.com/http://www.akademiestesti.wordpress.com/
 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  SPCH NEN

  KLEM KE TST,

  TST JE KLEM

  K SPCHU

  tst ve svm ivot doshnete pouze tm,

  e ijete v pjemn rovnovze vech

  hlavnch oblast svho ivota: povoln,

  vztahy, rodina, bohatstv, npomocn

  ptel, radost, domov a jasn vize. tst

  nikdy nepichz a..(dodlm kolu,

  vydlm pt milion atd.). astn buto jste,

  nebo nejste. Bt astn tak znamen bt

  astn v kadm okamiku te, te, te

  astn tak muste bt neustle na sv ivotn

  cest. Muste tedy dlat takov aktivity, na kter

  mte svj pirozen talent a ji tato aktivita vm

  pin pocit naplnn. Urit znte znmou

  psniku od Svrka a Uhle Dln

  poslechnte si ji na

  https://www.youtube.com/watch?v=1WaYI95w2

  p8 Samotn aktivita, pi kter vyuvte svj

  pirozen talent vm pin pocit tst, radosti

  a naplnn.

  Navc pi takov prci nemuste vbec

  vynakldat dn siln energie. Mete

  dokonce vypnout mozek. Ve jde samo, jde

  vm to od rukou, krsn ve plyne. Pracujete

  uvolnn, miz veker stres a vy u takov

  prce ctte poten, radost, naplnn a

  provte tst.

  Dnen doba je vedena jakmsi nastavenm na

  spch. spch je vnmn jako dosaen

  neho, co je ocenno vnj spolenost.

  Bohuel je vak spch velmi siln spojovn

  s vydlvnm penz. Bohat lovk se

  automaticky povauje za spnho. Ale

  neexistuje rovntko, kter by kalo, e spn

  lovk = astn lovk. Zrovna vera jsem se

  dval na dokumentrn poad o Karlu

  Svobodovi, asi nejspnjm skladateli v R,

  ale i za hranicemi. O Karlovi jasn platilo, e je

  to spn lovk. Co skladba, to hit, to slva a

  uznn. Zlat desky, filmov ocenn apod. A

  pesto se i on na sv cest dostal do situace,

  kdy ztratil celoivotn rovnovhu a ke konci

  ivota ji nepracoval s talentem, ale jen s

  rutinou. On sm se vyjdil: Dve to ze m

  padalo samo, ale dneska je kad psnika

  tce vyden.. (parafrze). Vichni vme,

  jak smutn konec tato cesta mla. Bohuel ke

  konci ivota opustil cestu svho talentu a vydal

  se cestou doruen toho, k emu se zavzal,

  ani by u toho mohl vyuvat svj talent.

  Pokud nejdete cestou svho pirozenho

  talentu, dve nebo pozdji dojdete k velkmu

  vyerpn. Na tto cest toti muste opravdu

  DT. Muste sv prci vnovat hodn energie

  a nic vm nejde od ruky.

  m dve pochopte, e vae cesta je ta, ke

  kter mte pirozen talent a m dve se po

  tto cest vydte, tm dve se do vaeho ivota

  dostane tst, radost a naplnn. tst nele

  nikde jinde, ne prv na va pirozen cest.

  Vydejte se po n a budete automaticky astn.

  https://www.youtube.com/watch?v=1WaYI95w2p8
 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  SVJ TALENT MUSTE STLE ROZVJET

  Jak je rozdl mezi talentem fotbalisty a

  talentem etnho? Co se te jejich rozvoje,

  tak dn. Ale pesto vnmme kad talent

  pln jinak. U fotbalisty asi nikoho nepekvap,

  e mus trnovat tikrt denn, aby se dostal na

  vslunn. Nikoho tak nepekvap, e mus

  svmu talentu pizpsobit cel svj ivot a

  ivotosprvu. To je peci vem jasn.

  Kdybyste se vak stejnm pohledem mli dvat

  na talent etnho, pak byste asi zavhali. Asi

  byste si neumli pedstavit, e etn mus

  trnovat tikrt denn, e mus upravit svj

  ivotn styl, e mus mt jinou ivotosprvu..

  Pokud chcete rozvjet jakkoliv talent, pak je

  jedno, jestli se jedn o talent sportovn,

  kancelsk, i vdeck. Rozvoji talentu se

  prost muste systematicky vnovat. Muste ho

  zvtovat, zdokonalovat, pilovat. D se ci, e

  je to prce na cel aktivn ivot. Rozvoj talentu

  nem konec. Vdy ho mete rozvinout jet o

  kus dl.

  Hvzdou se nestvaj jen sportovci i umlci.

  Kad obor m sv hvzdy, sv slavn, sv

  nejlep. Zde nen rozdl v oboru. I manuln

  pracujc dlnk svj talent me rozvinout do

  umn. Zvldat dokonale svj talent (a ji

  jakkoliv) je umnm. Jak je rozdl mezi Da

  Vincim a omalovnkami vaeho dtte? Ve sv

  podstat dn jen rozvoj v ase. Proto i vae

  dt me rozvinout svj talent male do

  velikosti Gnia. Apropos: Genius = Duch.

  Dokete-li sv dt vst k tomu, aby svj talent

  rozvjelo, bude tm automaticky do jeho dla

  vstupovat siln duch. A tak i vae dt m v

  sob potencil Gnia. Je opravdu pln jedno,

  o jak talent se jedn. Kad pirozen talent

  m v sob potencil Gnia. Zle jen na vs

  samotnch, jestli ho dokete do fze Gnia

  rozvinout.

  ZMTE SV NITRO A ZMNTE CEL SVJ SVT

  Lid od nepamti mn sv ivoty tm, e

  mn svt kolem sebe. Ano, je pravda, e

  zmna prosted pome zmnit i v ivot. Ale

  jen sten a hlavn velmi pomalu.

  Jedin skuten a vrazn zmna ve vaem

  ivot me nastat jen v takovm ppad, e

  svj okoln svt pizpsobte svmu nitru.

  Jakmile se stanete sami sebou, zmnte se k

  obrazu svmu, zane se velmi rychle mnit i

  v okoln svt.

  Pokud vylete do vesmru jasn signl toho,

  kdo jste a co chcete, ve se zane pibliovat

  vm a vaemu cli. Vytvote tak velmi silnou

  energii, kter na zklad zkona rezonance

  zane pitahovat stejnou energii z vaeho okol.

  Najednou zanete chodit na msta, kter jsou

  pro vai cestu a cl dleit. Do va cesty

  zanou pichzet pleitosti, kter odpovdaj

  va cest. Budete potkvat lidi, kte vm na

  cest mohou pomoci dostat se k cli.

  Nesnate se mnit svt kolem sebe a ekat na

  to, a se zmn. Zmte nejprve sami sebe.

  Jasn nastavte sv nitro na to, eho chcete

  doshnout a pak se jen jednodue vydejte na

  cestu, kter k cli vede. Budete pekvapeni, jak

  se samo ve zane ladit podle vs, ani byste

  k tomu museli vydat njakou energii. Neekejte

  ale, e se to udl samo. Nic se ve vaem

  ivot nestane, pokud k tomu vy nedte impulz.

  A m silnj impulz dte, tm rychleji a

  vraznji se ve zane pizpsobovat vm a

  va cest.

  Pokud se nkm chcete stt, muste jm nejprve