28
RPT Sains Tingkatan 2 TEMA 1: PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP BIDANG PEMBELAJARAN: BAB 1. DUNIA MELALUI DERIA KITA / BAB 2. NUTRISI MIN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN 1 1/1- 2/1 8.1 Memahami organ deria dan fungsinya. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangan. Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan. 8.1.1 Mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. 8.1.2 Menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan Organ deria Saraf Otak Saraf Gerak balas. B4D1E1 Menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsanganya melalui aktiviti B3D1E2* Menyusun laluan daripada rangsangan kepada gerak balas 2 5/1- 9/1 8.2 Memahami deria sentuhan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a)struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan. b) menggunakan Braille. 8.2.1 Mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. 8.2.2 Menyatakan fungsi reseptor yang berbeza-beza tekanan, haba, sakit. 8.2.3 Membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. B4D2E1 Menghubungkait kepekaan kulit terhadap rangsangan melalui aktiviti B3D1E1 Melabel struktur kulit , menerangkan fungsi reseptor B3D1E2* Menjelaskan kepekaan kulit ketika menerima suntikan dan menggunakan Braille 3 12/1 - 16/1 8.3 Memahami deria bau. 8.4 Memahami Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model, carta, perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain. 8.3.1 Mengenal pasti struktur hidung. 8.3.2 Mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau. B4D3E1 Mngenalpasti kedudukan sel deria bau dalam struktur hidung kawasan berbeza 1

Rpt sains tingkatan_2_2014

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Rpt sains tingkatan_2_2014

RPT Sains Tingkatan 2

TEMA 1: PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUPBIDANG PEMBELAJARAN: BAB 1. DUNIA MELALUI DERIA KITA / BAB 2. NUTRISI

MIN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

11/1-2/1

8.1 Memahami organ deria dan fungsinya.

Menjalankan aktiviti untukmenghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangan.

Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan.

8.1.1Mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya.

8.1.2Menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas:Rangsangan Organ deria Saraf Otak Saraf Gerak balas.

B4D1E1Menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsanganya melalui aktiviti

B3D1E2*Menyusun laluan daripada rangsangan kepada gerak balas

25/1-9/1

8.2Memahamideria sentuhan.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut:a)struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan.b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan.

Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut:a) menerima suntikan.b) menggunakan Braille.

8.2.1Mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan.

8.2.2Menyatakan fungsi reseptor yang berbeza-beza tekanan, haba, sakit.

8.2.3Membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadaprangsangan.

B4D2E1 Menghubungkait kepekaan kulit terhadap rangsangan melalui aktiviti

B3D1E1 Melabel struktur kulit , menerangkan fungsi reseptor

B3D1E2*Menjelaskan kepekaan kulit ketika menerima suntikan dan menggunakan Braille

312/1

-16/1

8.3Memahami deria bau.

8.4Memahami deria rasa.

Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model, carta, perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.

Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza

Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait kan deria rasa dengan deria bau.

8.3.1 Mengenal pasti struktur hidung.

8.3.2 Mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau.

8.4.1Mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yangbergerak balas terhadap rangsangan yang berbeza.

8.4.2 Menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

B4D3E1 Mngenalpasti kedudukan sel deria bau dalam struktur hidung kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza dan kaitan antara deria rasa dengan deria bau melalui aktiviti

1

Page 2: Rpt sains tingkatan_2_2014

RPT Sains Tingkatan 2

MIN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

419/1

-23/1

8.5Memahami deriapendengaran.

Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia.

Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia.

Membincangkan mekanisme pendengaran.

8.5.1 Mengenal pasti struktur telinga manusia.

8.5.2 Menyatakan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia.

8.5.3 Memerihalkan bagaimana kita mendengar

B3D2E1 Melabel struktur telinga manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan mekanisme pendengaran

419/1

-23/1

8.6Memahami deria penglihatan

Memeriksa mata lembu atau model mata manusia.

Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata.

Membincangkan bagaimana kita melihat

8.6.1 Mengenal pasti struktur mata manusia.

8.6.2 Menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata.

8.6.3 Memerihalkan bagaimana kita melihat

B3D3E1 Melabel struktur mata manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan bagaimana manusia boleh melihat

526/1

-30/1

8.7Memahami cahaya danpenglihatan.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:a) pantulan cahaya.b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan.

Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dan sumbangan/ penggunaan teknologi untuk betulkannya

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkanannya.

Membincangkan maksud astigmatisme dan cara membetulkannya.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:a) ilusi optik.b) titik buta.

Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan.

Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan.

8.7.1Memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: pantulan dan pembiasan).

8.7.2Menyatakan pelbagai jenis ecacatan penglihatan.

8.7.3Menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan.

8.7.4Menyatakan dan member contoh had deria penglihatan

8.7.5Mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monocular dengan kemandirian haiwan.

.8.7.6Mengenal pasti alat-alat yangsesuai untuk mengatasi hadderia penglihatan

B4D4E1 Menentukan pantulan dan pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan melalui aktiviti

B1D1E1 Menamakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan

B4D5E1 Menunjukkan rabun jauh, rabun dekat ,cara membetulkannya melalui aktiviti

B4D5E2 mengenalpasti ilusi optik dan titik buta melalui aktiviti

B3D4E1 Menjelaskan penglihatan stereoskopik dan monokular serta mengaitkan dengan kemandirian haiwan

2

Page 3: Rpt sains tingkatan_2_2014

RPT Sains Tingkatan 2

MIN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

6

4/2 – 6/2

8.8Memahami bunyi danPendengaran

Menjalankan aktiviti untukmengkaji:a) penghasilan bunyi.b) keperluan medium untukpemindahan bunyi.c) pantulan dan penyerapan bunyi.

Mengumpulkan maklumat tentang:a) kecacatan pendengaran.b) cara pembetulan kecacatan pendengaran.

Membincangkan had pendengaran dan cara meningkatkan keupayaan pendengaran.

Menjalankan aktiviti untukmengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi.

8.8.1 Memerihalkan sifat bunyi

8.8.2 Menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi

8.8.3 Menerangkan kecacatan pendengaran

8.8.4 Menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran

8.8.5 Menyatakan had pendengaran

8.8.6 Menyatakan alat yang digunakan untuk mengatasi had pendengaran

8.8.7 Menerangkan pendengaran stereofonik

B4D6E1 Menentukan penghasilan dan keperluan medium untuk pemindahan bunyi melalui aktiviti

B4D6E2 Menjelaskan pantulan dan penyerapan bunyi melalui aktiviti

B3D5E1 Menjelaskan kecacatan pendengaran dan cara pembetulannya

B6D1E1 Pembentangan hasil buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran

B4D6E3Menjelaskan keperluan pendengaran stereofonik bagi menentukan arah bunyi melalui aktiviti

7

9/2 - 13/2

8.9 Memahami rangsangandan gerak balas tumbuhan

Menjalankan eksperimen untukmengkaji dan mengenal pasti:a) rangsangan-rangsangan yangdikesan oleh tumbuhan.b) bahagian-bahagian tumbuhanyang peka terhadaprangsangan yang tertentu.

Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransanganpenting untuk kemandirian tumbuhan.

8.9.1Menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan.

8.9.2Mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu.

8.9.3Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya.

B5D1E1 Menjelaskan rangsangan dengan gerak balas tumbuhan melalui eksperimen

B3D6E1 Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya

3

Page 4: Rpt sains tingkatan_2_2014

RPT Sains Tingkatan 2

MIN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

8

16/2 –

20/2

9.1Menganalisakelas-kelasmakanan.

Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas dan air serta menyatakan fungsinya.

Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin), glukosa (larutan Benedict), protein (bahan uji Millon) dan lemak (ujian alkohol-emulsi).

9.1.1 Menerangkan melalui contoh kelas makanan.

9.1.2 Menyatakan fungsi setiap kelas makanan.

9.1.3 Menguji kanji, glukosa, protein dan lemak.

B3D7E1 Menjelaskan fungsi 7 kelas makanan

B4D7E1 Menentukan kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak melalui aktiviti

8

16/2 –

20/2

9.2Menilai kepentingan gizi seimbang.

Membincangkan:a) apa maksud diet seimbang.

b) faktor yang menentukan giziseimbang seseorang: umur, saiz, jantina, pekerjaan, iklim, keadaan kesihatan.

Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan.

Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan.

Merancang gizi seimbang untuksatu hari (sarapan, makan tengahari dan makan malam).

9.2.1 Menyatakan maksud gizi seimbang.

9.2.2 Menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang.

9.2.3 Menerangkan bagaimana factor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang.

9.2.4 Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat, protein dan lemak.

9.2.5 Menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan.

9.2.6 Merancang satu gizi seimbang.

B2D1E1 Memberi maksud gizi seimbang

B3D7E3 Menjelaskan faktor-faktor yang menentukan gizi seimbang dan bagaimana faktor ini memberi kesan kepada gizi seimbang

B3D7E2 Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat, protein dan lemak pada pembungkus makanan dan membuat anggaran jumlah kalori bagi setiap hidangan

B6D2E1

9

23/2 –

27/2

9.3Memahamisistem pencernaanmanusia.

Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekulmakanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserapoleh badan.

Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan dengan menggunakan model/ carta/CD ROM

9.3.1 Menerangkan maksud pencernaan.

9.3.2 Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan.

9.3.3 Memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan.

9.3.4 Menyatakan fungsi organ dalam sistem pencernaan.

B2D2E1 Memberi maksud pencernaan

B3D8E1 Melabel dan menerangkan fungsi organ dalam sistem pencernaan

B3D8E2 Menerangkan proses penguraian molekul makanan, alirannya dalam sistem pencernaan dan

4

Page 5: Rpt sains tingkatan_2_2014

RPT Sains Tingkatan 2

9.3.5 Memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan.

9.3.6 Menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat, protein dan lemak.

menyenaraikan hasil pencernaan bagi karbohidrat, protein dan lemak

10

2/3 –

6/3

9.4Memahamiproses penyerapanmakanan tercerna.

Membincangkan prosespenyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil.

Menjalankan eksperimen untuk Menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub Visking.

9.4.1 Menerangkan prosespenyerapan hasil pencernaan

9.4.2Membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking.

B3D8E3Menjelaskan proses penyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil

B5D2E1 Menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub visking melalui eksperimen

11

9/3 –

13/3

9.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan

Membincangkan penyerapan semula air oleh usus besar dan proses penyahtinjaan.

Membincangkan kepentingan amalan pemakanan yang baik untuk mengelakkan sembelit.

9.5.1 Menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus besar.

9.5.2 Menerangkan penyahtinjaan.

9.5.3 Mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalan pemakanan.

B3D8E4 Menerangkan: proses penyerapan semula air

dan penyahtinjaan kaitan antara amalan pemakanan

dengan masalah penyahtinjaan

11

9/3 –

13/3

9.6 Mempraktikkan amalan Pemakanan yang sihat.

Merancang dan melaksanakan amalan pemakanan yang sihat.

Membincangkan topik berikut:a) mempraktikkan amalan pemakanan

sihat (contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana).

b) pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan.

c) membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama

9.6.1Mewajarkan kepentinganmakan makanan berkhasiat.

9.6.2Mempraktikkan amalan pemakanan yang betul..9.6.3Mewajarkan pengagih anmakanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan.

9.6.4Mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama.

B6D2E1 Pembentangan hasil penulisan ”makanan dan amalan pemakanan” dalam pelbagai bentuk persembahan berkaitan:

kepentingan makan makanan berkhasiat

mempraktikkan amalan pemakanan yang betul

merancang satu gizi seimbang mewajarkan pengagihan

makanan kepada yang kurang bernasib baik/ memerlukan

mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama

5

Page 6: Rpt sains tingkatan_2_2014

RPT Sains Tingkatan 2

TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN BENDA HIDUPBIDANG PEMBELAJARAN: BAB 3. BIODIVERSITI / BAB 4. SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN

MIN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

12

16/3 –

20/3

10.1Memahami kepelbagaian organism hidup dan pengelasannya

Membincangkan kepelbagaian ciriumum organisma hidup

Mengumpul dan mengelaskan pelbagai tumbuhan dan haiwan berdasarkan ciri sepunya.

- Haiwan:Invertebrata, vertebrata, mamalia, ikan, burung, amfibia, reptilia.

- Tumbuhan: Tumbuhan berbunga, tumbuhan tidak berbunga, monokotiledon, dikotiledon.

- Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan pengelasan di atas.

10.1.1Menerangkan kepelbagaianorganisma hidup dalam satu habitat.

10.1.2Mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya.

10.1.3Mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya.

10.1.4Menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran.

B3D9E1 Mengelaskan kepelbagaian haiwan serta menjelaskan kepentingan kepelbagaiannya kepada persekitaran

B3D9E2Mengelaskan kepelbagaian tumbuhan serta menjelaskan kepentingan kepelbagaiannya kepada persekitaran

13 (21/3-29/3)CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

14

30/3 –

3/4

11.1 Menganalisa Saling bersandaran antara organisma hidup

Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji spesis, habitat,populasi, komuniti dalam suatu ekosistem.

Menjalankan perbincangantentang saling bersandaranantara organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang.

11.1.1Menyatakan maksud spesis, populasi dan komuniti.

11.1.2Menyatakan maksud habitat dan ekosistem.

11.1.3Mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem.

11.1.4Menerangkan melalui contoh saling bersandaran antara organism hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang.

B2D3E1 Memberi maksud spesies, populasi, komuniti, habitat dan ekosistem

B4D8E1* Menghubungkait spesies, habitat, populasi, komuniti dengan saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran dalam mewujudkan ekosistem yangseimbang melalui kajian lapangan

6

Page 7: Rpt sains tingkatan_2_2014

RPT Sains Tingkatan 2

MIN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

14

30/3 –

3/4

11.2 Menilai interaksi antara organism hidup.

Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antaraorganisma hidup seperti berikut:a) mangsa-pemangsa.b) simbiosis: komensalisme, mutualisme, parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung, alga dan kulat, cacing pita dan manusia).b) persaingan.

Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi antara organisma dan persekitaran.

11.2.1 Menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup.

11.2.2 Menerangkan dengan contoh interaksi antara organism hidup.

11.2.3Mewajarkan kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran.

11.2.4Menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu.

B3D10E1 Menjelaskan pelbagai interaksi di antara organisma hidup

B4D8E1* Menghubungkait spesis, habitat, populasi, komuniti dengan saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran dalam mewujudkan ekosistem yang seimbang melalui kajian lapangan

B6D3E1

15

6/4 –

10/4

11.3 Mensintesis siratan makanan.

Mengumpul dan mentafsir data tentang pengeluar, pengguna, pengurai dan piramid nombor.

Membina siratan makanan daripada beberapa rantai makanan dan mengenal pasti pengeluar, pengguna dan pengurai.

Membincangkan aliran tenaga dalam siratan makanan yang dibina.

Mengendalikan satu permainan untuk menunjukkan kesan penambahan atau pengurangan bilangan organisma dalam pyramid nombor. Membincangkan akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada.

11.3.1 Menerangkan maksud pengeluar, pengguna dan pengurai.

11.3.2 Menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina siratan makanan.

11.3.3 Mengenal pasti pengeluar, pengguna dan pengurai dalam siratan makanan.

11.3.4 Membina piramid nombor daripada rantai makanan.

11.3.5 Mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor dengan aliran tenaga.

11.3.6 Meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada.

B2D4E1 Memberi maksud pengeluar,pengguna dan pengurai dalam siratan makanan

B3D10E2 Membina siratan makanan

B3D10E3 Mengaitkan piramid nombor yang dibina dengan aliran tenaga serta meramalkan apa yang akan berlaku jika ketiadaan satu komponen

16

13/4–

17/4

11.4 Menganalisa fotosintesis

Menjalankan perbincangantentang fotosintesis.

Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis(contoh: karbon dioksida, air, cahaya dan klorofil).

11.4.1 Menyatakan maksud fotosintesis.

11.4.2 Menyatakan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis.

11.4.3Menyatakan hasil fotosintesis.

11.4.4Mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis.

B5D3E1 Menerangkan maksud fotosintesis dan menentukan faktor-faktor yang diperlukan untuk fotosintesis melalui eksperimen

B3D11E1

7

Page 8: Rpt sains tingkatan_2_2014

RPT Sains Tingkatan 2

Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang.

Membincangkan kitar karbon dan kitar oksigen.

11.4.5 Menerangkan peranan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang.

Menjelaskan proses fotosintesis dalam

ekosistem kaitannya dengan kitar karbon

dan kitar oksigen

1720/4

– 24/4

11.5 Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaanorganisma hidup.

11.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangansemulajadi.

Mengumpul dan mentafsir data tentang memulihara dan memelihara organisma hidup.

Menjalankan kajian lapangan di hutan simpan semulajadi (tanah lembap, hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

Menjalankan perbincangan tentang bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

Menjalankan satu kempen yang menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup / menjalankan ‘main peranan’ yang melibatkan pihak yang berkenaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungkait dengan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

Menjalankan sesi sumbangsaran untuk membincangkan isu persekitaran yang memberi kesan kepada keseimbangan semulajadi dan cara menyelesaikannya.

Menjalankan perbincangan untukmewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan yang harmoni

11.5.1 Menerangkan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

11.5.2 Menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup.

11.5.3 Mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

11.5.4 Menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma hidup.

11.6.1 Menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap keseimbangan semulajadi.

11.6.2 Memerihalkan cara manusia menyelesaikan masalah yang berhubungkait dengan persekitaran

11.6.3 mewajarkan bahawa manusiamemerlukan ekosistem yangstabil, produktif dan seimbang

B3D12E1 Menjelaskan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan

B3D12E2 Menyatakan langkah-langkah untuk memulihara dan memelihara organisma hidup

B6D3E1Menjalankan satu forum dari bahan penulisan berkaitan:

• Kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran • Menjelaskan kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam pertanian • Menghuraikan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem seimbang

8

Page 9: Rpt sains tingkatan_2_2014

RPT Sains Tingkatan 2

TEMA: JIRIM DALAM ALAMBIDANG PEMBELAJARAN: BAB 5. AIR DAN LARUTANI / BAB 6. TEKANAN UDARA

MIN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

1720/4

– 24/4

12.1 Menganalisa ciri fizikal air.

Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang berikut: takat beku air, takat didih air.

Menjalankan aktiviti untukmemerhatikan kesan bendasing ke atas ciri fizikal air.

12.1.1 Menyatakan maksud takat beku air.

12.1.2 Menyatakan maksud takat didih air.

12.1.3 Memerihalkan ciri fizikal air.

12.1.4 Menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fizikal air.

B4D9E1 Menentukan takat beku dan takat didih air serta menentukan kesan bendasing ke atas cirri fizikal air melalui aktiviti

1827/4

– 30/4

12.2 Menganalisa komposisi air.

Menjalankan elektrolisis untukmenentukan nisbah hidrogenkepada oksigen dalam satumolekul air.

12.2.1 Menentukan komposisi air.

12.2.2 Menguji kehadiran hidrogen dan oksigen.

B4D10E1 Menentukan komposisi air melalui elektrolisis serta menguji kehadiran hidrogen dan oksigen melalui aktiviti

12.3 Menganalisa proses penyejatan air.

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan, suhu persekitaran, luas permukaan dan pergerakan udara.

Membincangkan faktor yang Mempengaruhi kadar penyejatan dan kaitannya dengan Teori Kinetik.

Membincangkan persamaan danperbezaan antara penyejatandengan pendidihan.

Mengumpul maklumat tentangproses penyejatan dan aplikasinya dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan pakaian, pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan.

12.3.1Menerangkan maksud penyejatan.

12.3.2Menerangkan melalui contohfaktor yang mempengaruhikadar penyejatan air denganmerujuk Teori Kinetik.

12.3.3Membanding dan membezakanantara penyejatan denganpendidihan.

12.3.4Memerihalkan aplikasipenyejatan air dalam kehidupanharian.

B2D5E1 Memberi maksud penyejatan

B5D4E1 Membuktikan kelembapan, suhu persekitaran, luas permukaan dan pergerakan udara mempengaruhi penyejatan melalui eksperimen

B3D13E1 Membanding beza antara penyejatan dengan pendidihan

B3D13E2Menerangkan dengan contoh aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian

9

Page 10: Rpt sains tingkatan_2_2014

RPT Sains Tingkatan 2

MIN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

194/5

– 8/5

12.4 Menganalisa larutan danketerlarutan.

Membincangkan perbezaan antara zat terlarut, pelarut dan larutan.

Menjalankan aktiviti untukmenyediakan larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu.

Membincangkan persamaan dan perbezaan antara larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu.

Menjalankan aktiviti untukmenunjukkan perbezaan antara larutan dengan bahan terampai.

12.4.1Menerangkan maksud zat terlarut, pelarut dan larutan.

12.4.2Membanding dan membezakan antara larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu.

12.4.3Menerangkan maksud bahan terampai.

12.4.4Menerangkan maksud keterlarutan.

B4D11E1 Membanding dan membezakan antara larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu melalui aktiviti.

B4D11E2 Membezakan larutan dengan bahan terampai melalui aktiviti

B2D6E1 Memberi maksud zat terlarut, pelarut, larutan dan bahan terampai

Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi KETERLARUTAN zat terlarut

jenis pelarut, jenis zat terlarut, suhu pelarut.

Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan:

suhu pelarut, kadar kacauan, saiz zat terlarut.

Membincangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalamkehidupan harian.

Mengupul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan harian.

12.4.5Menerangkan faktor yang mempengaruhi KETERLARUTAN zat terlarut di dalam air.

12.4.6Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan.

12.4.7Memberi contoh kegunaan pelarut organik di dalam kehidupan harian.

B5D5E1 Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlarutan zat terlarut melalui eksperimen

B3D14E1 Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut

universal kegunaan pelarut organik dalam

kehidupan seharian

10

Page 11: Rpt sains tingkatan_2_2014

RPT Sains Tingkatan 2

MIN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

2011/5

– 15/5

12.5 Menganalisa asid dan alkali.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: sifat asid dari aspek nilai pH, rasa, sifat

mengkakis, kesan ke atas kertas litmus, tindakan terhadap logam seperti magnesium dan zink.

sifat alkali dari aspek nilai pH, rasa, mengkakis, kesan ke atas kertas litmus.

Menjalankan perbincangan untuk mendefinisi secara operasi asid dan alkali.

Menjalalankan aktiviti untuk menentukan bahan berasid dan bahan beralkali dalam kehidupan harian.

Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian seperti bidang pertanian dan industri.

Membincangkan maksud peneutralan.

Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan menggunakan asid hidroklorik dan natrium hidroksida pada kepekatan yang sama.

Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi, dan meneutralkan sengatan serangga).

12.5.1 Mengenal pasti sifat asid.

12.5.2 Mengenal pasti sifat alkali.

12.5.3 Menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air.

12.5.4 Menerangkan melalui contoh definisi asid dan alkali.

12.5.5Mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian.

12.5.6Menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian.

12.5.7Menerangkan maksud peneutralan.

12.5.8Menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses peneutralan.

12.5.9Menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalam kehidupan harian.

B4D12E1 Menentukan bahan yang bersifat asid dan alkali melalui aktiviti

B3D15E1 Menerangkan maksud peneutralan melalui persamaan perkataan

B3D15E2 Menerangkan dengan contoh aplikasi peneutralan dalam kehidupan seharian

11

Page 12: Rpt sains tingkatan_2_2014

RPT Sains Tingkatan 2

MIN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

21-2218/5

-26/5

12.6 Menganalisa kaedah pembersihan air.

Membuat lawatan ke loji pembersihan air.

Sumbangsaran tentang yang berikut: sumber air semula jadi. sebab pembersihan air.

Membincangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan,pengklorinan dan penyulingan.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan dan penyulingan.

Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

12.6.1Menyenaraikan sumber air semula jadi.

12.6.2Menyatakan sebab pembersihan air.

12.6.3Memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air.

12.6.4Membandingkan kelebihandan kekurangan pelbagaikaedah pembersihan air.

B1D2E1 Menamakan sumber air semulajadi dan bahan cemar air

B3D16E1 Menerangkan kepentingan pembersihan kaedah pembersihannya kebaikan dan keburukan sesuatu

kaedah

B4D13E1 Menerangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air melalui aktiviti

22-24 (27/5- 14/6)CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2014

2515/5

– 19/5

12.7 Menganalisa sistem bekalanair.

Melawat ke loji pemprosesan air untuk mengkaji sistem bekalan air dan peringkat yang terlibat dalam pembersihan air.

Membincangkan cara menjimatkan air.

Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah.

12.7.1Memerihalkan bagaimanasistem bekalan air berfungsi.

12.7.2Menerangkan cara untukmenjimatkan air.

B3D16E2 Menjelaskan bagaimana sistem bekalan air

berfungsi cara penjimatan air

12

Page 13: Rpt sains tingkatan_2_2014

RPT Sains Tingkatan 2

MIN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

2515/5

– 19/5

12.8 Memahami pemeliharaankualiti air.

Mengumpul dan mentafsir data tentang bahan cemar yang merangkumi: bahan buangan industri seperti bahan

kimia dan sisa radioaktif. bahan buangan domestik seperti sampah

sarap dan kumbahan. bahan kimia daripada aktiviti pertanian

seperti baja dan racun haiwan perosak. pengelodakan yang berpunca daripada

pembinaan dan penebangan hutan. Tumpahan daripada kapal minyak.

Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air ke atas benda hidup.

Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air.

Membincangkan cara memulihara dan memelihara air dan kualitinya.

Menjalankan kempen ‘Cintai Sungai Kita’.

12.8.1Memberi contoh bahan cemar air.

12.8.2Menerangkan kesanpencemaran air ke atas benda hidup.

12.8.3Menerangkan cara mengawal pencemaran air.

12.8.4Menerangkan cara memelihara air dan kualitinya

B3D16E3 Menjelaskan kesan pencemaran cara mengawal pencemaran cara memelihara kualiti air

B6D4E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk persembahan berkaitan:

• pencemaran air • pengawalan • pembersihan • cara penjimatan penggunaannya

2622/6

– 26/6

13.1 Memahami tekanan udara.

Menjalankan aktiviti untukmembincangkan teori kinetik gas.

Menjalankan aktiviti untukmenunjukkan udara mengenakantekanan.

Menjalankan aktiviti untukmenunjukkan faktor yangmempengaruhi tekanan udaraiaitu isipadu dan suhu.

13.1.1Menerangkan kewujudantekanan udara denganmerujuk kepada Teori Kinetik.

13.1.2Menerangkan faktor yangmempengaruhi tekanan udara.

B4D14E1 Menghubungkait pergerakan zarah udara dengan Teori Kinetik gas, menunjukkan udara mengenakan tekanan dan menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara seperti isipadu atau suhu melalui aktiviti

13

Page 14: Rpt sains tingkatan_2_2014

RPT Sains Tingkatan 2

MIN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

2622/6

– 26/6

13.2 Mengaplikasi prinsiptekanan udara dalam kehidupanharian.

Mengumpul dan mentafsir datapada alatan yang menggunakanprinsip tekanan udara.

Mengumpul maklumat danmembincangkan aplikasi tekananudara dalam picagari, sifon, pampenyembur dan penyedutminuman.

Membincangkan cara menggunakan prinsip tekanan udara untuk menyelesaikan masalah harian seperti sinki tersumbat dan menuang susupekat daripada tin.

Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi.Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi.

13.2.1Menerangkan dengan contohalatan yang menggunakan prinsip tekanan udara.

13.2.2Menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip tekanan udara.

13.2.3Menghubungkaitkan langkahkeselamatan yang perludiambil apabila menggunakangas di bawah tekanan tinggi.

B3D17E1 Menyatakan prinsip aplikasi tekanan udara dalam: Picagari Sifon pam penyembur penyedut minuman

B3D17E2Menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi

14

Page 15: Rpt sains tingkatan_2_2014

RPT Sains Tingkatan 2

TEMA: DAYA DAN GERAKANBIDANG PEMBELAJARAN: BAB 7. DINAMIK / BAB 8. SOKONGAN DAN GERAKAN

MIN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

2729/6

–3/7

14.1Memahami daya.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan kesan daya (perubahan bentuk, kedudukan, kelajuan dan arah.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran, daya graviti, daya elektrostatik dan daya magnetik).

14.1.1Menyatakan daya adalah tolakan atau tarikan.

14.1.2Menerangkan kesan daya.

14.1.3menerangkan pelbagai jenisdaya

B4D15E1Menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya, kesan daya dan pelbagai jenis daya melalui aktiviti

286/7 – 10/7

14.2Memahami pengukuran daya.

Membincangkan unit daya dan prinsip neraca spring.

Menjalankan aktiviti untuk mengukur magnitud daya

14.2.1 Menyatakan unit untuk daya.

14.2.2 Menerangkan bagaimana neraca spring berfungsi.

14.2.3 Mengukur magnitud daya.

B1D3E1Menamakan unit daya

2913/7

– 17/7

14.3Mengaplikasi daya geseran.

Membincangkan dengan contoh untuk menunjukkan kewujudan daya geseran.

Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitud bagi daya tersebut.

Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran.

Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan geseran.

14.3.1Menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran.

14.3.2Menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bagi daya tersebut.

14.3.3Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi daya geseran.

14.3.4Menerangkan kebaikan dan keburukan geseran.

B5D6E1Membuktikan permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran melalui eksperimen

B3D18E1Menjelaskan: kebaikan dan keburukan geseran cara meningkatkan dan

15

Page 16: Rpt sains tingkatan_2_2014

RPT Sains Tingkatan 2

Menjalankan aktiviti cara: a) meningkatkan geseran. b) mengurangkan geseran.

Membincangkan aplikasi meningkatkan dan mengurangkan geseran dalam kehidupan harian.

14.3.5Menerangkan carameningkatkan geseran.

14.3.6Menerangkan cara mengurangkan geseran.

14.3.7Menerangkan dengan contoh aplikasi geseran dalam kehidupan harian.

mengurangkan geseran dalam kehidupan harian

3020/7

– 24/7

14.4Mengaplikasi kerja

Membincangkan dengan contoh, kerja dilakukan apabila objek digerakkan oleh daya.Menjalankan aktiviti untuk menentukan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

Kerja (J)= Daya (N) X Jarak (m)

14.4.1Menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan.

14.4.2Menyatakan unit untuk kerja.

14.4.3Menentukan kerja yang dilakukan.

B3D19E1Menjelaskan bagaimana kerja dilakukan

B4D16E1*

3127/7

– 31/7

14.5Mengaplikasikuasa

Menjalankan aktiviti untukmenentukan kuasa denganmenggunakan rumus berikut:Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s)

14.5.1 Menyatakan maksud kuasa.

14.5.2 Menyatakan unit untuk kuasa.

14.5.3 menentukan kuasa ke ataskerja yang dilakukan.

B4D16E1 Menentukan kerja dilakukan dan kuasa dengan menggunakan rumus melalui aktiviti

14.6Menganalisakepentingandaya dalamkehidupan

Mereka satu aktiviti contoh melukis poster, melakonkan sketsa atau lakonan untuk menunjukkan bagaimanakehidupan sekiranya tiada daya.

14.6.1Memerihalkan bagaimanakehidupan jika daya tidakwujud.

16

Page 17: Rpt sains tingkatan_2_2014

RPT Sains Tingkatan 2

MIN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

323/8

-7/8

15.1Memahamisistemsokongandalam haiwan.

Mengumpul maklumat danmembincangkan pelbagai sistemsokongan bagi:a) haiwan vertebrata darat dan akuatik.b) haiwan invertebrata darat danakuatik.

Menjalankan perbincangantentang yang berikut:a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik.b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik

15.1.1Menerangkan sistem sokonganhaiwan vertebrata dan pelbagaisistem sokongan haiwaninvertebrata.

15.1.2 Membanding dan membezakanhaiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata

15.1.3 Membanding dan membezakansistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik.

B3D20E1 Membanding beza pelbagai sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik invertebrata darat dan akuatik

3310/8

-14/8

15.2Memahamisistemsokongandalamtumbuhan.

Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji pelbagai system sokongan bagi tumbuhan.

Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya

15.2.1 Menerangkan pelbagai system sokongan bagi tumbuhan berkayu dan tidak berkayu.

15.2.2 Mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya.

B4D17E1 Menerangkan pelbagai sistem sokongan tumbuhan dan membuat pengelasan melalui kerja lapangan

17

Page 18: Rpt sains tingkatan_2_2014

RPT Sains Tingkatan 2

TEMA: PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM MASYARAKATBIDANG PEMBELAJARAN: BAB 9. STABILITI / BAB 10. MESIN RINGKAS

MIN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

3417/8

-21/8

16.1Memahami bahawapusat gravitimempengaruhikestabilan.

Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata.

Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhikestabilan objek dengan memanipulasi:a) tinggi.b) luas tapak.

Membincangkan hubungan antara pusat graviti dan kestabilan.

16.1.1Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata.

16.1.2Menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek.

16.1.3Menghubungkait pusat gravity dengan kestabilan objek.

B4D18E1 Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata serta hubungannya sebagai pusat graviti objek melalui aktiviti

B4D18E2 Menghubungkaitan ketinggian dan luas tapakdengan kestabilan objek melalui aktiviti

B3D21E1 Menjelaskan hubungan antara pusat graviti dengan kestabilan objek

3524/8

-28/8

16.2 Menghargai kepentingankestabilan.

Mengadakan sesi sumbangsaran tentang cara meningkatkan kestabilan.

Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk membina model yang mengaplikasi konsep kestabilan.

16.2.1 Mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka.

16.2.2 Menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan.

B6D5E1 Membuat projek atau permainan yang mengaplikasikan konsep kestabilan

36-3731/8

-11/9

17.1Menganalisa tuas.

Membincangkan bagaiamana daya yang kecil mampu mengangkat beban yang berat dengan menggunakan tuas.

Membuat pemerhatian tentang alat yang menggunakan prinsip tuas.

Mengenal pasti beban, daya dan fulkrum, dan seterusnya mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama, kedua dan ketiga.

Membincangkan bagaimana manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk

17.1.1Menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang menggunakan prinsiptuas.

17.1.2Menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas.

17.1.3Mengenal pasti beban, daya dan fulkrum dalam tuas.

17.1.4

B1D4E1

Menamakan objek yang menggunakan prinsip tuas

B3D22E1 Menentukan kedudukan beban, daya dan fulkrum,

B3D22E2Membuat pengelasan tuas

18

Page 19: Rpt sains tingkatan_2_2014

RPT Sains Tingkatan 2

mengatasi beban yang berat.

Membincangkan momen daya= daya X jarak tegak dari pangsi ke daya.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak.

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut:Beban (N) X jarak beban darifulkrum (m) = Daya (N) X jarakdaya dari fulkrum (m)

Mengelaskan tuas.

17.1.5Menerangkan maksud momen daya.

17.1.6Menyelesaikan masalah berkaitan tuas.

B4D19E1 Menghubungkait momen daya dengan daya dan jarak melalui aktiviti

B3D22E3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas

38 (12/9-20/9)CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

3921/9

-25/9

17.2Menghargai usahainovatif dalammereka bentukmesin untukmemudahkan kerja.

Menjalankan projek untuk membinaalat menggunakan prinsip tuas.

17.2.1Mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas

B6D6E1 Membina model yang menggunakan prinsip tuas

40-4427/9-30/10

PEMULIHAN DAN PEGUKUHAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

45-462/11-13/11

PEMBENTANGAN PROJEK/ PROJEK SAINS

19