24
1 RANCANGAN TAHUNAN TINGKATAN 4 2014 SAINS

Rpt Sains t4 2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

yearly lesson plan

Citation preview

MINGGUHASIL PEMBELAJARANAKTIVITI

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS

BIDANG PEMBELAJARAN : 1. PENYIASATAN SAINTIFIK

M1

02-03Januari

M2

06-10Januari

Objektif Pembelajaran :1.1 Menganlisa kaedah penyiasatan saintifik

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

menerangkan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik

menjalankan penyiasatan saintifik

menulis laporan penyiasatan saintifik

menerangkan kepentingan penyiasatan saintifik

M2

06-10JanuariObjektif Pembelajaran :1.2 Menyedari kepentingan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni semasa menjalankan kaedah penyiasatan saintifik

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh saintis

menerangkan kepentingan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni semasa menjalankan penyiasatan saintifik

mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni semasa menjalankan penyiasatan saintifik

PEKA 1: Untuk mengkaji panjang daun bunga raya

1.Merancang eksperimen

2.Menjalankan eksperimen

3. Menulis laporan

PEKA 2: Untuk mengkaji takat didih air suling

1.Merancang eksperimen

2.Menjalankan eksperimen

3. Menulis laporan

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

(PEKA SAINS)

TEMA : PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP

BIDANG PEMBELAJARAN :1.KOORDINASI BADAN

M3

13-17

Januari

M3

13-17Januari

M4

20-24

Januari

Objektif Pembelajaran : 1.1 Memahami koordinasi badan

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

memerihalkan maksud koordinasi badan

mengenalpasti system badan yang mengawal dan menyelaras koordinasi badan

menyatakan kepentingan koordinasi badan

Perbincangan kumpulan

Objektif Pembelajaran :1.2 Memahami sistem saraf manusia

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

mengenalpasti bahagian dalam sistem saraf manusia

menyatakan gungsi setiap bahagian dalam sistem saraf manusia

menyatakan maksud neuron

mengenalpasti bahagian neuron

menyatakan fungsi bahagian dalam neuron

mengenalpasti perbezaan jenis neuron

membanding dan membezakan jenis-jenis neuron

Melukis dan melabelkan

Komponen saraf manusia

Objektif Pembelajaran : 1.3 Menganalisa koordinasi saraf

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

menyatakan maksud reseptor dan efektor

menyatakan fungsi reseptor dan efektor

menerangkan dengan contoh tindakan refleks

memerihalkan arka refleks

mengilustrasikan pengaliran impuls dalam arka refleks

Objektif Pembelajaran : 1.4 Memahami peranan proprioreseptor dalam mengekalkan keseimbangan dan koordinasi

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

menerangkan maksud proprioreseptor

menerangkan kepentingan proprioreseptor

Aktiviti :

-Sentakan lutut

-Menyentuh objek panas

Melukis dan melabelkan

Arka reflek

M5

27-31

Januari

M6

03-07Februari

Objektif Pembelajaran : 1.5 Memahami otak manusia dan kerencamannya

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

mengenalpasti komponen utama dalam otak manusia

menyatakan fungsi setiap bahagian dalam otak manusia

menerangkan maksud tindakan terkawal

memberi contoh tindakan terkawal

menerangkan maksud tindakan luar kawal

memberi contoh tindakan luar kawal

menerangkan kesan kecederaan pada bahagian tertentu dalam otak manusia

Murid mengakses internet mencari maklumat berkenaan otak manusia

Melukis dan melabelkan rajah otak manusia

Objektif Pembelajaran : 1.6 Memahami koordinasi kimia dalam badan

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

memerihalkan maksud hormone

memerihalkan maksud kelenjar endokrin

mengenalpasti kelenjar endokrin utama dan kedudukan masing-masing dalam tubuh

menyatakan fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin

memerihalkan kesan ketidakseimbangan hormon ke atas kesihatan

I

Objektif Pembelajaran : 1.7 Menganalisa koordinasi antara sistem saraf dengan sistem endokrin

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

membandingkan dan membezakan koordinasi saraf dengan koordinasi kimia

menerangkan dengan contoh koordinasi di antara sistem saraf dan sistem endokrin dalam gerak balas terhadap sesuatu ransangan

menerangkan kepentingan koordinasi di antara sistem saraf dan sistem endokrin dalam penyelarasan gerak balas terhadap sesuatu ransanganPerbincangan kumpulan

M710-14

Februari

M8

17-21Februari

L. Objektif Pembelajaran : 1.8 Menilai kesan penyalahgunaan dadah terhadap koordinasi badan dan kesihatan

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

mendefinasikan maksud dadah

menyenaraikan contoh-contoh dadah

menerangkan maksud penyalahgunaan dadah

memerihalkan kesan penyalahgunaan dadah ke atas kesihatan

Perbincangan kumpulan

Mengumpul maklumat dari risalah, majalah dan internet

Objektif Pembelajaran : 1.9 Menganalisa kesan pengambilan alcohol secara berlebihan terhadap koordinasi badan dan kesihatan

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

menyenaraikan contoh-contoh minuman beralkohol

memerihalkan kesan pengambilan alcohol secara berlebihan terhadap kesihatan

mewajarkan kepentingan mengelakkan diri daripada pengambilan alcohol secara berlebihan

Perbincangan kumpulan

Mengumpul maklumat dari risalah, majalah dan internet

Objektif Pembelajaran : 1.10 Menyedari kepentingan minda yang sihat dan baik

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

menyatakan maksud minda

mengenalpasti faktor-faktor yang member kesan terhadap minda

menerangkan bagaimana penyalahgunaan bahan boleh memberi kesan terhadap minda

mewajarkan kepentingan minda yang sihat dan baik

CUTI UMUM TAHUN BARU CINA

(30-31.1.2014)

TEMA : PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUPBIDANG PEMBELAJARAN : 2. KETURUNAN DAN VARIASI

M9

24-28

Februari

01

Mac

M10

03-07Mac

Objektif Pembelajaran : 2.1 Memahami pembelahan sel

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

menyatakan maksud gen, asid deoksiribonukleik (DNA) dan kromosom

memerihalkan hubungan di antara gen, asid deoksiribonukleik (DNA) dan kromosom

menyatakan maksud mitosis

menyatakan maksud meiosis

memerihalkan proses mitosis

memerihalkan proses meiosis

membanding dan membezakan di antara mitosis dan meiosis

menerangkan kepentingan mitosis dan meiosis

Penggunaan perisian CD dan simulasi komputer

Objektif Pembelajaran : 2.2 Memahami prinsip dan mekanisma pewarisan

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

menerangkan maksud gen dominan dan gen resesif

mengenalpasti sifat-sifat dominan dan resesif pada manusia

mengilustrasi mekanisma pewarisan sifat menggunakan rajah skema

meramalkan nisbah genotip dan fenotip bagi kacukan monohibrid

Melukis rajah skema kacukan genotip

Objektif Pembelajaran : 2.3 Memahami penentuan jantina anak dan kejadian kembar pada manusia

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

menerangkan maksud kromosom seks

menerangkan penentuan seks anak

menerangkan pembentukan kembar seiras dan kembar tak seiras

membanding dan membezakan kembar seiras dan kembar tak seiras

menerangkan maksud kembar siam

M10 & 11: 6-13 Mac 2013

UJIAN BULANAN 1

Perbincangan kumpulan

Mengakses maklumat dari internet

M1217-21

Mac

Objektif Pembelajaran : 2.4 Memahami mutasi

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

menyatakan maksud mutasi

menyatakan jenis mutasi

menyenaraikan contoh-contoh mutasi

mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan mutasi

menyatakan kebaikan dan keburukan mutasi

Objektif Pembelajaran : 2.5 Menilai kesan penyelidikan genetik terhadap manusia

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

menyenaraikan sumbangan penyelidikan genetik dalam pelbagai bidang

menerangkan pembiakbakaan ke atas tanaman dan ternakan

menyatakan kepentingan pembiakbakaan dalam tanaman dan ternakan

memerihalkan teknologi yang digunakan dalam pembiakbakaan

mengemukakan hujah mengenai kebaikan dan keburukan penyelidikan genetik

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

(22Mac-30Mac 2014)

Mengumpul maklumat

M13

31.3-04April

Objektif Pembelajaran : 2.6 Menganalisa pelbagai variasi dalam kehidupan

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

menyatakan maksud variasi

menyenaraikan variasi dalam manusia

mengelaskan variasi kepada selanjar dan tak selanjar

membanding dan membezakan variasi selanjar dan tak

selanjar

mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan mutasi

menerangkan kepentingan variasi

Objektif Pembelajaran : 2.7 Menyedari kepentingan mematuhi etika dalam penyelidikan genetik

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

menerangkan penyalahgunaan ilmu pengetahuan dalam bidang genetik boleh mengancam kehidupan

memerihalkan kepentingan mewujudkan dan mematuhi etika dalam penyelidikan saintifik untuk kebaikan manusia sejagat

TEMA : JIRIM DALAM ALAM

BIDANG PEMBELAJARAN : 1. JIRIM DAN BAHAN

M14

07-11April

M15

14-18April

Objektif Pembelajaran : 1.1 Menganalisa perubahan keadaan jirim

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

menerangkan teori kinetik jirim

menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik zarah dalam jirim

menerangkan perubahan bagi ketiga-tiga keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim

Menjalankan eksperimen

Objektif Pembelajaran :1.2 Memahami struktur atom

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

memerihalkan struktur atom

mengenalpasti zarah-zarah subatom

membanding dan membezakan zarah-zarah subatom

Penggunaan perisian CD

Objektif Pembelajaran : 1.3 Mengaplikasi idea tentang nombor proton dan nombor nukleon dalam unsur

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

menyatakan maksud nombor proton

menyatakan maksud nombor nukleon

menghubungkait bilangan proton, neutron dan elektron bagi satu atom dengan nombor proton dan nombor nukleon

membuat kesimpulan tentang bilangan proton, electron dan neutron dalam atom bagi unsur-unsur yang berlainan

mengitlakkan bilangan proton dan electron dalam atom bagi unsur-unsur yang berlainan

menyatakan maksud isotop

memberikan contoh-contoh isotop

Mengisi jadual bilangan proton, neutron, nombor proton dan nombor nukleon

Objektif Pembelajaran : 1.4 Memahami pengelasan unsur-unsur dalam jadual berkala

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

memerihalkan tentang penyusunan unsur-unsur dalam jadual berkala

memerihalkan kumpulan dank ala dalam jadual berkala

mengenalpasti kedudukan logam, bukan logam dan separa logam dalam jadual berkala

menyatakan kepentingan jadual berkala

Murid mengisikan unsur-unsur dalam jadual berkala

M16

21-25April

M16

21-25April

M17

28-30April

01-02Mei

Objektif Pembelajaran : 1.5 Memahami sifat bahan berdasarkan zarah yang terdapat di dalamnya

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

memerihalkan atom, molekul dan ion

mengenalpasti zarah-zarah dalam bahan seperti atom, molekul dan ion

menyatakan contoh bahan yang terdiri dari atom, molekul dan ion

membanding dan membezakan bahan-bahan yang terdiri dari atom, molekul dan ion berdasarkan sifat fizikal bahan

menghubungkait sifat bahan yang terdiri dari atom, molekul dan ion dengan susunan zarah dan daya tarikan di antaranya

Murid menjawab soalan dalam lembaran kerja berkenaan perbezaan bahan-bahan yang terdiri dari atom, molekul dan ion

Menjalankan eksperimen

Objektif Pembelajaran : 1.6 Memahami sifat-sifat dan kegunaan logam dan bukan logam

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

menyenaraikan contoh logam dan bukan logam

menyenaraikan sifat logam dan bukan logam

menyenaraikan kegunaan logam dan bukan logam dalam kehidupan harian

membanding dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat-sifat fizikal

menghubungkait sifat fizikal logam dan bukan logam dengan kegunaannya dalam kehidupan harian

Objektif Pembelajaran : 1.7 Menganalisa kaedah penulenan bahan

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

menyatakan sifat-sifat bahan tulen

memerihalkan pelbagai kaedah penulenan bahan

menghubungkait sifat-sifat bahan dengan kaedah penulenan yang digunakan

menerangkan menggunakan contoh kaedah penulenan yang digunakan untuk menghasilkan bahan kegunaan harian

Menjalankan eksperimen

Objektif Pembelajaran : 1.8 Menghargai kepelbagaian sifat dan keadaan bahan yang memberi manfaat kepada manusia

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

memerihalkan kegunaan kepelbagaian sifat dan keadaan bahan dalam kehidupan manusia

mewajarkan kepentingan kepelbagaian sifat dan keadaan bahan dalam kehidupan manusia

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013

M18 (05-09 Mei) M19(12-16 Mei) dan M20 (19-23 Mei)

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2013

28Mei-15Jun 2013

TEMA : TENAGA DALAM KEHIDUPAN

BIDANG PEMBELAJARAN : 1. TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIA

M21

16-20

Jun

Objektif Pembelajaran : 1.1 Memahami perubahan fizik dan kimia

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

menerangkan maksud perubahan fizik

menerangkan maksud perubahan kimia

memberi contoh perubahan fizik dalam kehidupan harian

memberi contoh perubahan kimia dalam kehidupan harian

membanding dan membezakan perubahan fizik dan perubahan kimia

Menjalankan eksperimen

Objektif Pembelajaran : 1.2 Menganalisa perubahan haba dalam tindakbalas kimia

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

menyatakan tindakbalas kimia yang menyebabkan perubahan haba

mengenalpasti tindakbalas yang melibatkan pembebasan haba

mengenalpasti tindakbalas yang melibatkan penyerapan haba

menghubungkaitkan perubahan suhu bahan tindakbalas dengan tindakbalas eksotermik

menghubungkaitkan perubahan suhu bahan tindakbalas dengan tindakbalas endotermik

menerangkan melalui contoh perubahan haba yang berlaku semasa tindakbalas kimia dalam industry

M22

23-27

Jun

M23

30

Jun

1-4 Julai

Objektif Pembelajaran : 1.3 Mensintesis siri kereaktifan logam

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

memerihalkan kecergasan tindakbalas logam dengan air

memerihalkan kecergasan tindakbalas logam dengan asid

memerihalkan kecergasan tindakbalas logam dengan oksigen

membanding dan membezakan kecergasan logam dengan air, asid dan oksigen

menyusun kereaktifan logam

membina siri kereaktifan logam berdasarkan kecergasan tindakbalas logam terhadap oksigen

mengenalpasti kedudukan karbon dalam siri kereaktifan

Objektif Pembelajaran : 1.4 Mengaplikasikan siri kereaktifan logam

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

menghubungkaitkan kedudukan logam dalam siri kereaktifan logam dengan kaedah pengekstrakan logam dari bijihnya

menerangkan dengan contoh proses pengekstrakan logam daripada bijihnyadengan menggunakan karbon

menyatakan kepentingan siri kereaktifan

M24

07-11

Julai

M25

14-18

Julai

M27 4-8 Ogos

Objektif Pembelajaran : 1.5 Memahami elektrolisis

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

menyatakan maksud elektrolisis

menyatakan anod, katod,anion, kation ,anion dan elektrolit

memerihalkan proses elektrolit menggunakan elektrod karbon

menerangkan penggunaan elektrolisis dalam industri

Objektif Pembelajaran : 1.6 Memahami penghasilan tenaga elektrik daripada tindakbalas kimia

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

memerihalkan cara sel ringkas beroperasi

menyenaraikan pelbagai jenis sel dan kegunaannya

menyatakan kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis sel

Objektif Pembelajaran : 1.7 Memahami tindakbalas kimia yang berlaku dengan adanya cahaya

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

memberikan contoh-contoh tindakbalas kimia yang

memerlukan tenaga cahaya

menerangkan kesan cahaya terhadap bahan kimia yang peka cahaya

menerangkan sebab bahan kimia tertentu disimpan di dalam botol gelap

Menjalankan eksperimen

M26 21-25 Julai

Ujian Progresif 2

CUTI UMUM HARI RAYA PUASA

28-31 JULAI

Menjalankan eksperimen

Objektif Pembelajaran : 1.8 Menghargai sumbangan inovatif kebijaksanaan manusia memanfaatkan tindakbalas kimia sebagai sumber cahaya

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

memerihalkan bagaimana penggunaan tenaga daripada tindakbalas kimia secara berkesan untuk mengelakkan pembaziran

menerangkan bagaimana melupuskan alat yang menggunakan tindakbalas kimia sebagai sumber tenaga untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar

mencadangkan kaedah baru penggunaan tindakbalas kimia dalam peralatan sebagai sumber tenaga

mempraktikkan tabiat baik dalam penggunaan dan pelupusan alat yang menggunakan tindakbalas kimia sebagai sumber tenaga

M28 11-15 Ogos

HARI SUKAN SEKOLAH DAN CUTI PERISTIWA

Menggunakan perisian CD

Perbincangan kumpulan

TEMA : TENAGA DALAM KEHIDUPAN

BIDANG PEMBELAJARAN : 2. TENAGA NUKLEAR

M30

11-15

Ogos

Objektif Pembelajaran : 2.1 Memahami bahan radioaktif

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

menyatakan maksud bahan radioaktif

memberi contoh bahan radioaktif

memerihalkan proses pereputan

menamakan tiga jenis sinar radioaktif

memerihalkan sifat setiap sinaran radioaktif

membanding dan membezakan sinaran radioaktif

menerangkan maksud radioisotop

memberi contoh radioisotop

menerangkan kegunaan bahan radioaktif

Memerhati simulasi computer berkenaan radioaktif

Objektif Pembelajaran : 2.2 Memahami penghasilan tenaga nuklear dan kegunaannya

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

memerihalkan penghasilan tenaga nuklear melalui pembelahan nuklear

memerihalkan penghasilan tenaga nuklear melalui pelakuran nuklear

menyatakan kegunaan tenaga nuklear

memerihalkan penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear

menerangkan kesan penghasilan tenaga nuklear

Mengumpul maklumat dari internet

Perbincangan kumpulan

Objektif Pembelajaran : 2.3 Menyedari keperluan mengendalikan bahan radioaktif dengan cara yang betul

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

menyatakan kesan radioaktif terhadap hidupan

memerihalkan langkah yang betul dalam pengendalian bahan radioaktif dan sisa bahan radioaktif

menerangkan keperluan mengendalikan bahan radioaktif dan sisa radioaktif dengan cara yang betul

TEMA : TENAGA DALAM KEHIDUPAN

BIDANG PEMBELAJARAN : 3. CAHAYA, WARNA DAN PENGLIHATAN

M 31

18-22 Ogos

M32 25-28 Ogos

Objektif Pembelajaran : 3.1 Mensintesiskan pembentukan imej oleh cermin satah dan kanta

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

menyatakan ciri imej yang dibentuk oleh cermin satah

menyatakan ciri imej yang dibentuk oleh kanta cembung

menyatakan ciri imej yang dibentuk oleh kanta cekung

membanding dan membezakan imej yang dibentuk oleh kanta cembung dengan kanta cekung bagi objek jauh

melukis dan melabel rajah sinar bagi sinar cahaya yang melalui kanta cembung

melukis dan melabel rajah sinar untuk menerangkan ciri-ciri imej yang terbentuk oleh kanta cembung

melukis dan melabel rajah sinar untuk menerangkan ciri-ciri yang terbentuk oleh kanta cembung dipengaruhi oleh jarak objek

menentukan jarak fokus kanta cembung

Menjalankan eksperimen

Objektif Pembelajaran : 3.2 Mensintesiskan pembentukan imej oleh alatan optik

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

mengenalpasti bahagian alatan optik yang terlibat dalam pembentukan imej

melukis gambarajah sinar bagi sinar cahaya yang melalui alatan optik

membanding dan membezakan mekanisma memfokus dan mengawal jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata manusia dan kamera

menerangkan struktur dan fungsi bahagian mata menggunakan kamera sebagai perbandingan

Objektif Pembelajaran : 3.3 Menganalisa penyebaran cahaya

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

menyatakan maksud penyebaran cahaya

menerangkan melalui contoh penyebaran cahaya dalam fenomena alam

Melihat simulasi komputer berkenaan penyebaran cahaya

Objektif Pembelajaran : 3.4 Menganalisa penyerakan cahaya

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

menyatakan maksud penyerakan cahaya

member contoh fenomena alam yang berkaitan penyerakan cahaya

menerangkan melalui contoh penyerakan cahaya dalam fenomena alam

Melihat simulasi komputer berkenaan penyerakan cahaya

Objektif Pembelajaran : 3.5 Menganalisa penambahan dan penolakan cahaya berwarna

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

mengenalpasti warna primer dan warna sekunder

menerangkan percampuran warna primer menghasilkan warna sekunder

menerangkan penolakan cahaya berwarna oleh penapis warna

Objektif Pembelajaran : 3.6 Mengaplikasikan prinsip penolakan cahaya berwarna untuk menerangkan kehadiran objek berwarna

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

menerangkan penolakan cahaya berwarna oleh objek berwarna

menerangkan penglihatan objek berwarna di bawah cahaya berwarna

menyatakan fungsi sel rod dan sel kon dalam mataPenggunaan perisian CD

M332-5 Sept

Objektif Pembelajaran : 3.7 Menganalisa kesan percampuran pigmen

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

menyatakan maksud pigmen

menyenaraikan penggunaan pigmen

membanding dan membezakan percampuran pigmen dengan pencampuran cahaya berwarna

menerangkan melalui contoh kesan pigmen terhadap cahaya

membuat kesimpulan tentang pencampuran pigmen

Memerhati simulasi komputer

Objektif Pembelajaran : 3.8 Menilai kepentingan warna dalam kehidupan harian

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

menyenaraikan kepentingan warna dalam kehidupan harian

menyatakan dengan contoh kepentingan warna dalam kehidupan harian

mewajarkan kepentingan warna dalam kehidupan

Objektif Pembelajaran : 3.9 Menghargai penciptaan pelbagai alatan optik dalam memberi manfaat kepada manuisa

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

menghubungkaitkan penciptaan pelbagai alatan optik yang dapat meningkatkan keupayaan deria penglihatan

Perbincangan kumpulan

TEMA : PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM MASYARAKAT

BIDANG PEMBELAJARAN : 1. BAHAN KIMIA DALAM PERINDUSTRIAN

M348-12 Sept

Objektif Pembelajaran : 1.1 Memahami sifat-sifat aloi dan kegunaannya dalam industri

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

menyatakan maksud aloi

memberi contoh aloi

menerangkan bagaimana pengaloian boleh mengubah sifat logam

menghubungkaitkan perubahan sifat logam yang dijadikan aloi dengan susunan zarahnya

menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya dalam kehidupan seharian

memerihalkan kepentingan aloi dalam industri

menyatakan maksud aloi superkonduktor

Mencari maklumat dari internet

Objektif Pembelajaran : 1.2. Menganalisa penghasilan dan penggunaan ammonia dalam industri

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

menyenaraikan kegunaan ammonia dan sebatiannya dalam kehidupan harian memerihalkan penghasilan ammonia dalam industri menyatakan faktor-faktor yang memberi kesan terhadap penghasilan ammonia dalam industri

menyatakan kegunaan ammonia dalam industri memerihalkan bagaimana ammonia digunakan dalam penghasilan baja garam ammoniam dan urea

Perbincangan kumpulan

Objektif Pembelajaran : 1.3 Menganalisa kesan pembuangan bahan sisa industri terhadap alam sekitar

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

mengenalpasti aktiviti perkilangan yang menjadi punca pencemaran

menerangkan kesan pembuangan bahan sisa industri

menghubungkaitkan kesan pembuangan bahan sisa industri dengan kemandirian hidupan

menyatakan dengan contoh kaedah pengawalan pembuangan sisa industri untuk menghindar pencemaran

Perbincangan kumpulan

Objektif Pembelajaran : 1.4 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat

Hasil Pembelajaran : Murid dapat :

memerihalkan kesan pelupusan sisa buangan industri yang tidak terkawal dan tidak teratur

menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

(13.9.2014-21.9.2014)

Perbincangan kumpulan

LATIHAN ULANGKAJI

BAB 2 : KOORDIMASI BADAN

saraf

otak

arka refleks

sistem endokrin

perbezaan tindakan terkawal dan luar kawal

perbezaan sistem saraf dan sistem endokrinMelabel bahagian saraf dan otak

Menjawab soalan-soalan SPM tahun-tahun lepas

LATIHAN ULANGKAJI

BAB 3: KETURUNAN DAN VARIASI

perbezaan meisois dan mitosis

mekanisma perwarisan

penentuan jantina anak

mutasi

penyelidikan genetik

LATIHAN ULANGKAJI

BAB 4 : JIRIM DAN BAHAN

proses yang melibatkan perubahan jirim

nombor proton , nombor nukleon, bilangan proton, bilangan elektron dan bilangan neutron

isotop

jadual berkala

perbezaan logam dan bukan logam

kaedah penulenan

Menjawab soalan-soalan SPM tahun-tahun lepas

LATIHAN ULANGKAJI

BAB 5 : TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIA

perbezaan perubahan kimia dan fizik

kereaktifan logam dengan air, oksigen dan asid

siri kereaktifan

perbezaan tindakbalas eksotermik dan endotermik

elektrolisis

kegunaan elektrolisis

sel ringkas

tindakbalas cahaya fotosintesis dan fotografi

LATIHAN ULANGKAJI

BAB 6 : TENAGA NUKLEAR

jenis-jenis sinaran

proses pembelahan dan pelakuran tenaga nuklear

pengendalian bahan radioaktif

kegunaan tenaga nuklear

kesan tenaga nuclear terhadap hidupan

LATIHAN ULANGKAJI

BAB 7 : CAHAYA, WARNA DAN PENGLIHATAN

rajah sinar cermin satah

rajah sinar kanta cembung

rajah sinar kanta cekung

rajah sinar kamera lubang jarum

rajah sinar - prisma

penyerakan cahaya

penambahan warna

penolakan warna

Melukis rajah sinar

LATIHAN ULANGKAJI

BAB 8 : BAHAN KIMIA DALAM PERINDUSTRIAN

sifat-sifat aloi perbezaan aloi dan logam tulen penghasilan ammonia faktor-faktor yang memberi kesan penghasilan ammonia kesan pembuangan sisa industri terhadap alam sekitar

Menjawab soalan-soalan SPM tahun-tahun lepas

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

(13.9.2014-21.9.2014)

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014M35(23.9-26.9.14),M36(29.9-3.10.2014),M37(6.10-8.10.2014)

CUTI AKHIR TAHUN 2014(22.11.2014 04.01.2014)

SAINS

RANCANGAN TAHUNAN

TINGKATAN 4

2014

18