40
SAINS TINGKATAN 2 2015 PANITIA SAINS SMK, KUALA LUMPUR PERANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2 201 Minggu Objektif Pembelajara n Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Kod Pentaksira n i-THINK 1.0 DUNIA MELALUI DERIA KITA MINGGU 1 (5 – 9 JAN) 1.1 Memahami organ deria dan fungsin ya. 1.1.1 Mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. 1.1.2 Menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan Organ deria Saraf Otak Saraf Gerak balas. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangan. Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan PETA BUIH 1

RPT SAINS T2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2015

Citation preview

Science Form 4

SAINS TINGKATAN 22015

PANITIA SAINSSMK, KUALA LUMPUR

PERANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2 201MingguObjektif PembelajaranHasil PembelajaranCadangan AktivitiKod Pentaksirani-THINK

1.0 DUNIA MELALUI DERIA KITA

MINGGU 1(5 9 JAN)

1.1

Memahami

organ deria

dan fungsinya.1.1.1

Mengenal pasti dan mengaitkan

organ deria dengan rangsangannya.

1.1.2

Menyatakan laluan daripada

rangsangan kepada gerak

balas:

Rangsangan Organ deria

Saraf Otak Saraf

Gerak balas.

Menjalankan aktiviti untuk

menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangan.

Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesanPETA BUIH

1.2Memahamideria sentuhan.1.2.1

Mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan.

1.2.2

Menyatakan fungsi reseptor yang berbeza-beza tekanan, haba, sakit.1.2.3

Membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadaprangsangan.Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut:

a)struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan.

b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan.Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut:a) menerima suntikan.b) menggunakan Braille.PETA BULATAN

MINGGU 2(12 16 JAN)

1.3Memahami deria bau.

1.3.1

Mengenal pasti struktur hidung.

1.3.2

Mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesananbau.Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model, carta, perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.

1.4Memahami deria rasa.

1.4.1

Mengenal pasti kawasanberbeza pada lidah yangbergerak balas terhadap rangsangan yang berbeza.1.4.2

Menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balasterhadap rasa yang berbeza

Menjalankan aktiviti untukmenghubungkaitkan deria rasadengan deria bau.

PETA BUIH

1.5Memahami deriapendengaran.

1.5.1

Mengenal pasti struktur telinga manusia.

1.5.2

Menerangkan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia.

1.5.3

Memerihalkan bagaimana kita mendengarMemerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia.

Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia.

Membincangkan mekanismependengaran.PETA BUIH

MINGGU 3(19 23 JAN)

1.6Memahamideria penglihatan

1.6.1

Mengenal pasti struktur mata manusia.

1.6.2

Menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata.

1.6.3

Memerihalkan bagaimana kita melihat.

Memeriksa mata lembu atau model mata manusia.

Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata.

Membincangkan bagaimana kitamelihat.

PETA BUIH

1.7Memahamicahaya danpenglihatan.1.7.1

Memerihalkan sifat-sifat cahaya

(iaitu: pantulan dan pembiasan).

1.7.2

Menyatakan pelbagai jenis

kecacatan penglihatan.

1.7.3

Menerangkan cara pembetulan

kecacatan penglihatan.

1.7.4

Menyatakan dan memberi

contoh had deria penglihatan.

1.7.5

Mengaitkan penglihatan

stereoskopik dan monokular

dengan kemandirian haiwan.

1.7.6

Mengenal pasti alat-alat yang

sesuai untuk mengatasi had

deria penglihatan.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:a) pantulan cahaya.b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan.

Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dansumbangan/penggunaan teknologi untuk membetulkannya.

Menjalankan aktiviti untuk

menunjukkan rabun jauh dan

rabun dekat serta cara

membetulkanannya.

Membincangkan maksud

astigmatisme dan cara

membetulkannya.

Menjalankan aktiviti untuk

mengkaji:

a) ilusi optik.

b) titik buta.

Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan.

Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria

penglihatan.

PETA BUIH BERGANDA

PETA BUIH

BERGANDA

MINGGU 4(26 30 JAN)

1.8Memahamibunyi danpendengaran1.8.1

Memerihalkan sifat bunyi

1.8.2

Menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi

1.8.3

Menerangkan kecacatan pendengaran

1.8.4

Menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran

1.8.5

Menyatakan had pendengaran1.8.6

Menyatakan alat yang digunakan untuk mengatasi had pendengaran

1.8.7

Menerangkan pendengaran stereofonikMenjalankan aktiviti untuk

mengkaji:

a) penghasilan bunyi.

b) keperluan medium untuk

pemindahan bunyi.

c) pantulan dan penyerapan

bunyi.

Mengumpulkan maklumat tentang:

a) kecacatan pendengaran.

b) cara pembetulan kecacatan

pendengaran.

Membincangkan had pendengaran dan cara meningkatkan keupayaan pendengaran.

Menjalankan aktiviti untuk

mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi.

PETA BULATAN

PETA BUIH

BERGANDA

PETA POKOK

1.9Memahamirangsangandan gerakbalastumbuhan

1.9.1

Menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan.

1.9.2

Mengenal pasti bahagiantumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu.

1.9.3

Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengankemandiriannyaMenjalankan eksperimen untuk

mengkaji dan mengenal pasti:

a) rangsangan-rangsangan yang

dikesan oleh tumbuhan.

b) bahagian-bahagian tumbuhan

yang peka terhadap

rangsangan yang tertentu.

Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransangan

penting untuk kemandirian tumbuhan.PETA BUIH BERGANDA

2.0 NUTRISI

MINGGU 5(2 6 FEB)

2.1Menganalisakelas-kelasmakanan.

2.1.1

Menerangkan melalui contoh kelas makanan.

2.1.2

Menyatakan fungsi setiap kelas makanan.

2.1.3

Menguji kanji, glukosa, protein dan lemak.

Membincangkan kelas makanan

iaitu karbohidrat, protein, lemak,

vitamin, mineral, pelawas dan air

serta menyatakan fungsinya.

Menjalankan aktiviti untuk

menguji kanji (larutan iodin),

glukosa (larutan Benedict),

protein (bahan uji Millon) dan

lemak (ujian alkohol-emulsi).PETA POKOK

2.2

Menilai kepentingan Gizi seimbang2.2.1

Menyatakan maksud gizi seimbang.

2.2.2

Menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang.2.2.3

Menerangkan bagaimana faktorberkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang.

2.2.4

Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat, protein dan lemak.

2.2.5

Menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan.

2.2.6

Merancang satu gizi seimbang.

Membincangkan:

a) apa maksud diet seimbang.

b) faktor yang menentukan gizi

seimbang seseorang: umur, saiz, jantina, pekerjaan, iklim, keadaan kesihatan.

Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan.

Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan.

Merancang gizi seimbang untuk

satu hari (sarapan, makan tengahari dan makan malam).PETA POKOK

MINGGU 6(9 15 FEB)

2.3Memahamisistem pencernaanmanusia.

2.3.1

Menerangkan maksud pencernaan.

2.3.2

Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan.

2.3.3

Memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan.

Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekulmakanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserapoleh badan.

PETA POKOK

MINGGU 7(16 20 FEB)

2.3.4

Menyatakan fungsi organ dalam sistem pencernaan.

2.3.5

Memerihalkan prosespencernaan dalam salur pencernaan.

2.3.6

Menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat, protein dan lemak.Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan dengan

menggunakan model/ carta/CD ROM

PETA DAKAP

MINGGU 8

(23 27 FEB)2.4Memahamiproses penyerapanmakanan tercerna.

2.4.1

Menerangkan prosespenyerapan hasil pencernaan.

2.4.2

Membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiubVisking.Membincangkan prosespenyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil.

Menjalankan eksperimen untukMenunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub Visking.

PETA DAKAP

MINGGU 9 (2 6 MAC)

2.5

Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan2.5.1

Menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus besar.

2.5.2

Menerangkan penyahtinjaan.

2.5.3

Mengaitkan masalahpenyahtinjaan dengan amalan pemakanan.Membincangkan penyerapan semula air oleh usus besar danproses penyahtinjaan.

Membincangkan kepentingan amalan pemakanan yang baikuntuk mengelakkan sembelit.

PETA DAKAP

PETA DAKAP

2.6Mempraktikkanamalan pemakananyang sihat2.6.1

Mewajarkan kepentinganmakan makanan berkhasiat.

2.6.2

Mempraktikkan amalan pemakanan yang betul.

.2.6.3

Mewajarkan pengagihanmakanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan.

2.6.4Mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama.

Merancang dan melaksanakan amalan pemakanan yang sihat.

Membincangkan topik berikut:a) mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh:

makan makanan

seimbang dan makan secara sederhana).b) pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib

baik/memerlukan.

c) membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama

PETA PELBAGAI

ALIR

MINGGU 10(9 13 MAC)

UJIAN 1

CUTI PERTENGAHAN TAHUN PENGGAL 1

(14.03.2015 HINGGA 22.03.2015)

2.0 BIODIVERSITI

MINGGU 11(23 27 MAC)

3.1

Memahami kepelbagaian organism hidup dan pengelasannya3.1.1

Menerangkan kepelbagaianorganisma hidup dalam satu habitat.

3.1.2

Mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya.

3.1.3

Mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya.

3.1.4

Menerangkan kepentingan kepelbagaian kepadapersekitaran.

Membincangkan kepelbagaian ciri

umum organisma hidup

Mengumpul dan mengelaskan

pelbagai tumbuhan dan haiwan

berdasarkan ciri sepunya.

- Haiwan:

Invertebrata, vertebrata, mamalia, ikan, burung, amfibia, reptilia.

- Tumbuhan:

Tumbuhan berbunga, tumbuhan tidak berbunga, monokotiledon,dikotiledon.

- Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan pengelasan di atas.

PETA BUIH

BERGANDA

4.0 SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DENGAN PERSEKITARAN

MINGGU 12(30 3 APR)

4.1MenganalisaSaling bersandaranantara organisma hidup4.1.1

Menyatakan maksud spesis, populasi dan komuniti.

4.1.2

Menyatakan maksud habitat dan ekosistem.

4.1.3

Mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem.4.1.4

Menerangkan melalui contoh saling bersandaran organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang.Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji spesis, habitat,populasi, komuniti dalam suatu ekosistem.

Menjalankan perbincangantentang saling bersandaranantara organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang.

PETA ALIR

PETA ALIR

MINGGU 13(6 10 APR)

4.2Menilai interaksiantara organismahidup.

4.2.1

Menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup.

4.2.2

Menerangkan dengan contoh interaksi antara organism hidup.

4.2.3

Mewajarkan kepentinganinteraksi antara organisma hidupdan persekitaran.

4.2.4

Menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentuMengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antaraorganisma hidup seperti berikut:a) mangsa-pemangsa.b) simbiosis: komensalisme, mutualisme, parasitisme

(contoh: ikan remora dan

jerung, alga dan kulat,

cacing pita dan manusia).b) persaingan.

Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi antara organisma dan persekitaran.

PETA POKOK

PETA BUIH

MINGGU 14(13 17 APR)

4.3Mensintesissiratanmakanan.

4.3.1

Menerangkan maksudpengeluar, pengguna dan pengurai.

4.3.2Menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina siratan makanan.

4.3.3Mengenal pasti pengeluar, pengguna dan pengurai dalamsiratan makanan.4.3.4Membina piramid nombor daripada rantai makanan.

4.3.5Mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor dengan aliran tenaga.

4.3.6Meramal akibat sekiranya satukomponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada.Mengumpul dan mentafsir data tentang pengeluar, pengguna, pengurai dan piramid nombor.

Membina siratan makanandaripada beberapa rantaimakanan dan mengenal pasti pengeluar, pengguna dan pengurai.

Membincangkan aliran tenaga dalam siratan makanan yang dibina.

Mengendalikan satu permainan untuk menunjukkan kesanpenambahan atau pengurangan bilangan organisma dalam piramidnombor.

Membincangkan akibatsekiranya satu komponenorganisma hidup dalam satu ekosistem tiada.

PETA POKOKPETA POKOK

PETA POKOK

PETA PELBAGAI ALIR

MINGGU 15(20 24 APR)

4.4Menganalisafotosintesis4.4.1

Menyatakan maksud fotosintesis.

4.4.2

Menyatakan faktor yangdiperlukan untuk fotosintesis.

4.4.3

Menyatakan hasil fotosintesis.

4.4.4

Mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis.

4.4.5

Menerangkan perananfotosintesis dalam mengekalkanekosistem yang seimbang.Menjalankan perbincangantentang fotosintesis.

Menjalankan eksperimenmenentukan faktor yangdiperlukan untuk

fotosintesis(contoh: karbon dioksida, air, cahaya dan klorofil).

Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkanekosistem yang seimbang.

Membincangkan kitar karbon dan kitar oksigen.PETA BULATAN

MINGGU 16(27 1 MEI)

4.5Menilaikepentinganpemuliharaandanpemeliharaanorganism hidup.

4.5.1

Menerangkan maksudpemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

4.5.2

Menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup.

4.5.3Mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

4.5.4

Menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma hidup.Mengumpul dan mentafsir data tentang memulihara dan memelihara organisma hidup.

Menjalankan kajian lapangan di hutan simpan semulajadi (tanahlembap, hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

Menjalankan perbincangantentang bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan danpemeliharaan organisma hidup.

Menjalankan satu kempen yang menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup / menjalankan main peranan yang melibatkanpihak yang berkenaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungkait denganpemuliharaan dan pemeliharaanorganisma hidup.PETA PELBAGAI

ALIR

4.6

Menilai

peranan

manusia dalam

mengekalkan

keseimbangan

semulajadi.4.6.1

Menerangkan kesan aktiviti

manusia terhadap keseimbangan semulajadi.

4.6.2

Memerihalkan cara manusia

menyelesaikan masalah yang

berhubungkait dengan persekitaran.

4.6.3

ewajarkan bahawa manusia

memerlukan ekosistem yang

stabil, produktif dan seimbangMenjalankan sesi sumbangsaran

untuk membincangkan isu

persekitaran yang memberi kesan

kepada keseimbangan semulajadi

dan cara menyelesaikannya.

Menjalankan perbincangan untuk

mewajarkan bahawa manusia

memerlukan ekosistem yang stabil

dan produktif untuk memastikan

kehidupan yang harmoniPETA PELBAGAI

ALIR

5.0 AIR DAN LARUTAN

MINGGU 17(4 8 MEI)

5.1Menganalisaciri fizikal air.

5.1.1

Menyatakan maksud takat beku

air.

5.1.2

Menyatakan maksud takat didih

air.5.1.3

Memerihalkan ciri fizikal air.5.1.4

Menerangkan melalui contoh

kesan bendasing ke atas ciri

fizikal air.Menjalankan aktiviti untuk

menentukan yang berikut:

takat beku air,

takat didih air.

Menjalankan aktiviti untuk

memerhatikan kesan bendasing ke atas ciri fizikal air.PETA BUIH

BERGANDA

PETA POKOK

5.2

Menganalisa

komposisi air.5.2.1

Menentukan komposisi air.

5.2.2

Menguji kehadiran hidrogen

dan oksigen.Menjalankan elektrolisis untuk

menentukan nisbah hidrogen

kepada oksigen dalam satu

molekul air.PETA BUIHBERGANDA

MINGGU 18(11 15 MEI)

5.3

Menganalisa

proses

penyejatan air5.3.1

Menerangkan maksud penyejatan.

5.3.2

Menerangkan melalui contoh

faktor yang mempengaruhi

kadar penyejatan air dengan

merujuk Teori Kinetik.

5.3.3

Membanding dan membezakan

antara penyejatan dengan

pendidihan.

5.3.4

Memerihalkan aplikasi

penyejatan air dalam kehidupan

harian.Membincangkan faktor yang

mempengaruhi kadar penyejatan

dan kaitannya dengan Teori

Kinetik.

Membincangkan persamaan dan

perbezaan antara penyejatan

dengan pendidihan.

Mengumpul maklumat tentang

proses penyejatan dan aplikasinya dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan pakaian, pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan.PETA TITI

PETA BUIH

BERGANDA

PETA BUIH

MINGGU 19 &20 (18 29 MEI)

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

(30.05.2015 HINGGA 14.06.2015)

MINGGU 21(15 19 JUN)

5.4

Menganalisa

larutan dan

kelarutan.5.4.1

Menerangkan maksud zat

terlarut, pelarut dan larutan.5.4.2

Membanding dan membezakan antara larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu.

5.4.3

Menerangkan maksud bahan terampai.5.4.4

Menerangkan maksud kelarutan.

5.4.5

Menerangkan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut di dalam air.

5.4.6

Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan.

5.4.7Memberi contoh kegunaan pelarut organik di dalam kehidupan harian.

Membincangkan perbezaan antara zat terlarut, pelarut dan larutan.

Menjalankan aktiviti untuk

menyediakan larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu.

Membincangkan persamaan dan perbezaan antara larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu.

Menjalankan aktiviti untuk

menunjukkan perbezaan antara larutan dengan bahan terampai.

PETA POKOK

MINGGU 22(22 26 JUN)

5.5

Menganalisa

asid dan alkali.5.5.1

Mengenal pasti sifat asid.

5.5.2

Mengenal pasti sifat alkali.

5.5.3

Menyatakan asid dan alkali

hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air.

5.5.4

Menerangkan melalui

contoh definisi asid dan alkali.

5.5.5

Mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian.

5.5.6

Menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian.

5.5.6

Menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian.

5.5.7

Menerangkan maksud

peneutralan.

5.5.8

Menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses

peneutralan.

5.5.9

Menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalam

kehidupan harian.Menjalankan aktiviti untuk

mengkaji:

sifat asid dari aspek nilai

pH, rasa, sifat

mengkakis, kesan

ke atas kertas litmus,

tindakan terhadap

logam seperti

magnesium dan zink.

sifat alkali dari aspek

nilai pH, rasa,

mengkakis, kesan ke

atas kertas litmus.

Menjalankan perbincangan

untuk mendefinisi secara operasi asid dan alkali.Menjalalankan aktiviti untuk menentukan bahan berasid dan bahan beralkali dalam kehidupan

harian.

Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian seperti bidang pertanian dan industri.

Membincangkan maksud peneutralan.

Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan menggunakan asid hidroklorik dan natrium hidroksida pada kepekatan yang sama.

Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi, dan meneutralkan sengatan serangga).

PETA POKOK

PETA BUIH

PETA DAKAP

MINGGU 23

(29 3 JULAI)

5.6

Menganalisa

kaedah

pembersihan

air.5.6.1

Menyenaraikan sumber air

semula jadi.

5.6.2

Menyatakan sebab pembersihan air.

5.6.3

Memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air.

5.6.4

Membandingkan kelebihan

dan kekurangan pelbagai

kaedah pembersihan air. Membuat lawatan ke loji pembersihan air.

Sumbangsaran tentang yang berikut:

sumber air semula jadi.

sebab pembersihan air.

Membincangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan,pengklorinan dan penyulingan.

Menjalankan aktiviti untuk

mengkaji pelbagai jenis kaedahpembersihan air seperti penurasan, pendidihan dan penyulingan.

Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan

kelebihan dan kekurangan

pelbagai kaedah pembersihan airPETA POKOK

MINGGU 24

(6 10 JULAI)

5.7

Menganalisa

sistem bekalan

air.5.7.1

Memerihalkan bagaimana

sistem bekalan air berfungsi.

5.7.2

Menerangkan cara untuk

menjimatkan air.Melawat ke loji pemprosesan air

untuk mengkaji sistem bekalan air dan peringkat yang terlibat dalam

pembersihan air.

Membincangkan cara

menjimatkan air.

Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata

kegunaan air di rumah. PETA ALIR

MINGGU 25

(13 17 JULAI)

5.8

Memahami

pemeliharaan

kualiti air.5.8.1

Memberi contoh bahan cemar air.

5.8.2

Menerangkan kesan

pencemaran air ke atas benda hidup.

5.8.3

Menerangkan cara mengawal pencemaran air.

5.8.4

Menerangkan cara memelihara air dan kualitinyaMengumpul dan mentafsir data tentang bahan cemar yang merangkumi:

bahan buangan industri seperti bahan kimia dan sisa radioaktif.

bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan

kumbahan.

bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak.

pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan.

Tumpahan daripada kapal minyak.

Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air ke atas benda hidup.

Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air.

Membincangkan cara memulihara dan memelihara air dan kualitinya.

Menjalankan kempen Cintai Sungai Kita

PETA BULATAN

PETA PELBAGAI

ALIR

PETA PELBAGAI

ALIR

6.0 TEKANAN UDARA

MINGGU 26

(20 24 JULAI)

6.1

Memahami

tekanan udara6.1.1

Menerangkan kewujudan

tekanan udara dengan

merujuk kepada Teori Kinetik.

6.1.2

Menerangkan faktor yang

mempengaruhi tekanan udaraMenjalankan aktiviti untuk

membincangkan teori kinetik gas.

Menjalankan aktiviti untuk

menunjukkan udara mengenakan

tekanan.

Menjalankan aktiviti untuk

menunjukkan faktor yang

mempengaruhi tekanan udara

iaitu isipadu dan suhu.

PETA BUIH

MINGGU 7(27 31 JULAI)

6.2

Mengaplikasi

prinsip

tekanan udara

dalam

kehidupan

harian.6.2.1

Menerangkan dengan contoh

alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara.

6.2.2

Menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip tekanan udara.

6.2.3

Menghubungkaitkan langkah

keselamatan yang perlu

diambil apabila menggunakan

gas di bawah tekanan tinggi.Mengumpul dan mentafsir data

pada alatan yang menggunakan

prinsip tekanan udara.

Mengumpul maklumat dan

membincangkan aplikasi tekanan

udara dalam picagari, sifon, pam

penyembur dan penyedut

minuman.

Membincangkan cara

menggunakan prinsip tekanan

udara untuk menyelesaikan

masalah harian seperti sinki

tersumbat dan menuang susu

pekat daripada tin.Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi.

Membincangkan langkah

keselamatan yang perlu diambil

apabila menggunakan gas di

bawah tekanan tinggi.PETA POKOK

PETA BUIH

7.0 DINAMIK

MINGGU 28

(3 7 OGOS)

7.1

Memahami

daya.7.1.1

Menyatakan daya adalah tolakan

atau tarikan.

71.2

Menerangkan kesan daya.

7.1.3

menerangkan pelbagai jenis dayaMenjalankan aktiviti untuk

menunjukkan tolakan dan tarikan

adalah daya.

Menjalankan aktiviti untuk

menunjukkan kesan daya

(perubahan bentuk, kedudukan,

kelajuan dan arah.

Menjalankan aktiviti untuk

menunjukkan pelbagai jenis daya

(daya geseran, daya graviti, daya

elektrostatik dan daya magnetikPETA POKOK

7.2

Memahami

pengukuran

daya.7.2.1

Menyatakan unit untuk daya.

7.2.2

Menerangkan bagaimana neraca spring berfungsi.

7.2.3Mengukur magnitud daya.Membincangkan unit daya dan

prinsip neraca spring.

Menjalankan aktiviti untuk

mengukur magnitud dayaPETA BULATAN

MINGGU 29

(10 14 OGOS)

7.3

Mengaplikasi

daya geseran.7.3.1

Menerangkan dengan contoh

kewujudan daya geseran.

7.3.2

Menyatakan arah bagi daya

geseran dan magnitud bagi

daya tersebut.

7.3.3

Menjalankan eksperimen untuk

menunjukkan bagaimana

permukaan yang berbeza

mempengaruhi daya geseran.

7.3.4

Menerangkan kebaikan dan

keburukan geseran.

7.3.5Menerangkan cara meningkatkan geseran.

7.3.6

Menerangkan cara mengurangkan geseran.

7.3.7

Menerangkan dengan contoh

aplikasi geseran dalam kehidupan harian.Membincangkan dengan contoh

untuk menunjukkan kewujudan

daya geseran.

Menjalankan aktiviti untuk

mengenal pasti arah bagi daya

geseran dan mengukur magnitud

bagi daya tersebut.

Menjalankan eksperimen untuk

menunjukkan bagaimana

permukaan yang berbeza

mempengaruhi magnitud daya

geseran.

Mengumpulkan maklumat dan

membincangkan kebaikan dan

keburukan geseran.

Menjalankan aktiviti cara:

a) meningkatkan geseran.

b) mengurangkan geseran.

Membincangkan aplikasi

meningkatkan dan mengurangkan geseran dalam kehidupan harian.

PETA DAKAP

PETA PELBAGAI

ALIR

PETA DAKAP

MINGGU 30

(17 21 OGOS)

7.4Mengaplikasi kerja7.4.1

Menerangkan dengan contoh

bagaimana kerja dilakukan.

7.4.2

Menyatakan unit untuk kerja.

7.4.3

Menentukan kerja yang

dilakukan.

Membincangkan dengan contoh,

kerja dilakukan apabila objek

digerakkan oleh daya.

Menjalankan aktiviti untuk

menentukan kerja dilakukan

dengan menggunakan rumus

berikut:

Kerja (J)

= Daya (N) X Jarak (m) PETA BULATAN

MINGGU 31

(24 28 OGOS)

7.5

Mengaplikasi

kuasa7.5.1

Menyatakan maksud kuasa.

7.5.2

Menyatakan unit untuk kuasa.

7.5.3

menentukan kuasa ke atas

kerja yang dilakukan.Menjalankan aktiviti untuk

menentukan kuasa dengan

menggunakan rumus berikut:

Kuasa (W) = Kerja (J)

Masa (s)PETA DAKAP

MINGGU 32

(31 4 SEPT)

7.6

Menganalisa

kepentingan

daya dalam

kehidupan7.6.1

Memerihalkan bagaimana

kehidupan jika daya tidak

wujudMereka satu aktiviti contoh

melukis poster, melakonkan

sketsa atau lakonan untuk

menunjukkan bagaimana

kehidupan sekiranya tiada daya

PETA BULATAN

8.0 SOKONGAN DAN PERGERAKAN

MINGGU 33(7 11 SEPT)

8.1

Memahami

sistem

sokongan

dalam haiwan8.1.1Menerangkan sistem sokongan

haiwan vertebrata dan pelbagai

sistem sokongan haiwan

invertebrata.

8.1.2

Membanding dan membezakan

haiwan vertebrata dan pelbagai

sistem sokongan haiwan

invertebrata

8.1.3

Membanding dan membezakan

sistem sokongan antara

haiwan invertebrata darat dan

akuatik.

Mengumpul maklumat dan

membincangkan pelbagai sistem

sokongan bagi:

a) haiwan vertebrata darat dan

akuatik.

b) haiwan invertebrata darat dan

akuatik.

Menjalankan perbincangan

tentang yang berikut:

a) persamaan dan perbezaan

antara sistem sokongan haiwan

vertebrata darat dan akuatik.

b) persamaan dan perbezaan

antara sistem sokongan haiwan

invertebrata darat dan akuatikPETA BUIH

BERGANDA

PETA POKOK

MINGGU 34(14 18 SEPT)

8.2

Memahami

sistem

sokongan

dalam

tumbuhan.8.2.1

Menerangkan pelbagai sistem

sokongan bagi tumbuhan

berkayu dan tidak berkayu.

8.2.2

Mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya.

Menjalankan kajian lapangan

untuk mengkaji pelbagai sistem

sokongan bagi tumbuhan.

Menjalankan aktiviti untuk

mengelaskan tumbuhan

berdasarkan sistem sokongannyaPETA BUIH

BERGANDA

8.3

Menghargai

sistem

sokongan

dalam benda

hidup.8.3.1

mewajarkan kepentingan

sistem sokongan kepada benda

hidup.Membincangkan isu seperti

berikut:

a) ketidakupayaan paus kembali

ke laut selepas terdampar ke

darat.

b) orang kurang berupaya yang

menggunakan tongkat ketiak

untuk sokongan.-PETA DAKAP

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

(21.09.2015 HINGGA 27.09.2015)

9.0 KESTABILAN

MINGGU 35(28 2 OKT)9.1

Memahami bahawa

pusat graviti

mempengaruhi

kestabilan.9.1.1

Menentukan titik keseimbangan

bagi bentuk sekata dan tidak

sekata.

9.1.2

Menghubungkait titik

keseimbangan sebagai pusat

graviti objek.

9.1.3

Menghubungkait pusat graviti

dengan kestabilan objek.Menjalankan aktiviti untuk

mencari titik keseimbangan

bagi bentuk sekata dan tidak

sekata.

Menjalankan aktiviti untuk

menyiasat bagaimana pusat

graviti mempengaruhi

kestabilan objek dengan

memanipulasikan:

a) tinggi.

b) luas tapak.

Membincangkan hubungan

antara pusat graviti dan

kestabilanPETA POKOK

MINGGU 36(5 9 OKT) 9.2

Menghargai

kepentingan

kestabilan.9.2.1

Mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka.

9.2.2

Menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan.Mengadakan sesi sumbangsaran tentang cara meningkatkan kestabilan.

Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk

membina model yang mengaplikasi konsep kestabilan.PETA POKOK

PETA DAKAP

10.0 MESIN RINGKAS

MINGGU 37(12 16 OKT)

10.1

Menganalisa tuas.10.1.1

Menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang menggunakan prinsip

tuas.

10.1.2

Menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas.

10.1.3

Mengenal pasti beban, daya dan fulkrum dalam tuas.

10.1.4

Mengelaskan tuas.

10.1.5

Menerangkan maksud momen daya.

10.1.6

Menyelesaikan masalah berkaitan tuas.Membincangkan bagaiamana

daya yang kecil mampu

mengangkat beban yang berat

dengan menggunakan tuas.

Membuat pemerhatian tentang

alat yang menggunakan prinsip

tuas.

Mengenal pasti beban, daya dan

fulkrum, dan seterusnya

mengelaskan sistem kepada tuas

kelas pertama, kedua dan ketiga.

Membincangkan bagaimana

manusia mengaplikasi prinsip

tuas untuk mengatasi beban

yang berat.

Membincangkan momen daya

= daya X jarak tegak dari pangsi

ke daya.

Menjalankan aktiviti untuk

menunjukkan hubungan momen

daya dan hasil darab daya dan

jarak.

Menyelesaikan masalah yang

berkaitan dengan tuas dengan

menggunakan rumus berikut:

Beban (N) X jarak beban dari

fulkrum (m) = Daya (N) X jarak

daya dari fulkrum (m)

PETA BUIH

PETA BUIH

PETA POKOK

PETA TITI

PETA DAKAP

MINGGU 38(19 23 OKT)

10.2

Menghargai usaha

inovatif dalam

mereka bentuk

mesin untuk

memudahkan kerja.10.2.1

Mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuasMenjalankan projek untuk membina

alat menggunakan prinsip tuas.

PETA DAKAP

MINGGU 39 (26 30 OKT)ULANGKAJI

MINGGU 40&41(2 13 NOV)PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

MINGGU 42(16 20 NOV)PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN

CUTI AKHIR TAHUN

(22.11.2015 HINGGA 03.01.2015)

21