30
www.sagadbl.com blog cikgu irwan@2013 RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN DUA 2013 BUL MIN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN JAN 1 8.1 Memahami organ deria dan fungsinya. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangan. Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan. 8.1.1 Mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. 8.1.2 Menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan Organ deria Saraf Otak Saraf Gerak balas. B4D1E1 Menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsanganya melalui aktiviti B3D1E1 2 8.2 Memahami deria sentuhan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a)struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. 8.2.1 Mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. 8.2.2 Menyatakan fungsi reseptor yang berbeza-beza tekanan, haba, sakit. B4D2E1 Menghubungkait kepekaan kulit terhadap rangsangan melalui aktiviti B3D1E1 Melabel struktur kulit , menerangkan fungsi reseptor, 1

RPT SAINS TINGKATAN 2_2013

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RPT SAINS TINGKATAN 2_2013

www.sagadbl.com blog cikgu irwan@2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN DUA 2013

BUL MIN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARANEVIDENS PENTAKSIRAN

JAN

1 8.1 Memahami organ deria dan fungsinya. Menjalankan aktiviti untuk

menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangan.

Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan.

8.1.1Mengenal pasti dan mengaitkanorgan deria dengan rangsangannya.

8.1.2Menyatakan laluan daripadarangsangan kepada gerakbalas:Rangsangan Organ deria Saraf Otak Saraf Gerak balas.

B4D1E1Menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsanganya melalui aktiviti

B3D1E1

2 8.2Memahamideria sentuhan.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut:

a)struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan.

b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan.

Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut:a) menerima suntikan.b) menggunakan Braille.

8.2.1Mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan.

8.2.2Menyatakan fungsi reseptor yang berbeza-beza tekanan, haba, sakit.

8.2.3Membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadaprangsangan.

B4D2E1 Menghubungkait kepekaan kulit terhadap rangsangan melalui aktiviti

B3D1E1 Melabel struktur kulit , menerangkan fungsi reseptor, menyusun laluan daripada rangsangan kepada gerak balas serta menjelaskan kepekaan kulit ketika menerima suntikan dan menggunakan Braille

3 8.3Memahami deria bau. Membincangkan struktur hidung dan

kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model, carta, perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.

8.3.1Mengenal pasti struktur hidung.8.3.2Mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau.

B4D3E1

1

Page 2: RPT SAINS TINGKATAN 2_2013

www.sagadbl.com blog cikgu irwan@2013

4 8.4Memahami deria rasa. Menjalankan aktiviti untuk mengesan

kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balasterhadap rasa yang berbeza

Menjalankan aktiviti untukmenghubungkaitkan deria rasadengan deria bau.

8.4.1Mengenal pasti kawasanberbeza pada lidah yangbergerak balas terhadap rangsangan yang berbeza.

8.4.2Menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

B4D3E1 Melabel struktur hidung, menentukan kedudukan sel deria bau,menentukan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza dan menghubungkait deria rasa dengan deria bau melalui aktiviti

5 8.5Memahami deriapendengaran.

Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia.

Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia.

Membincangkan mekanismependengaran.

8.5.1Mengenal pasti struktur telinga manusia.

8.5.2Menyatakan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia.

8.5.3Memerihalkan bagaimana kita mendengar.

B3D2E1 Melabel struktur telinga manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan mekanisme pendengaran

FEB

6 8.6Memahami deria penglihatan

Memeriksa mata lembu atau model mata manusia.

Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata.

Membincangkan bagaimana kitamelihat.

8.6.1Mengenal pasti struktur mata manusia.

8.6.2Menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata.

8.6.3Memerihalkan bagaimana kita melihat

B3D3E1 Melabel struktur mata manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan bagaimana manusia boleh melihat

2

Page 3: RPT SAINS TINGKATAN 2_2013

www.sagadbl.com blog cikgu irwan@2013

7 8.7Memahami cahaya danpenglihatan.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:a) pantulan cahaya.b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan.

Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dansumbangan/penggunaan teknologi untuk membetulkannya.

Menjalankan aktiviti untukmenunjukkan rabun jauh danrabun dekat serta caramembetulkanannya.

Membincangkan maksudastigmatisme dan caramembetulkannya.

Menjalankan aktiviti untukmengkaji:a) ilusi optik.b) titik buta.

Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan.

Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deriapenglihatan.

8.7.1Memerihalkan sifat-sifat cahaya(iaitu: pantulan dan pembiasan).

8.7.2Menyatakan pelbagai jeniskecacatan penglihatan.

8.7.3Menerangkan cara pembetulankecacatan penglihatan.

.8.7.4Menyatakan dan member contoh had deria penglihatan

8.7.5Mengaitkan penglihatanstereoskopik dan monokulardengan kemandirian haiwan.

.8.7.6Mengenal pasti alat-alat yangsesuai untuk mengatasi hadderia penglihatan

B4D4E1 Menentukan pantulan dan pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan melalui aktiviti

B1D1E1 Menamakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan B4D5E1 Menunjukkan rabun jauh, rabun dekat ,cara membetulkannya dan mengenalpasti ilusi optik dan titik buta melalui aktiviti

B6D1E1

B3D4E1 Menjelaskan penglihatan stereoskopik dan monokular serta mengaitkan dengan kemandirian haiwan

B6D1E1

3

Page 4: RPT SAINS TINGKATAN 2_2013

www.sagadbl.com blog cikgu irwan@2013

8

8.8Memahami bunyi danpendengaran

Menjalankan aktiviti untukmengkaji:a) penghasilan bunyi.b) keperluan medium untukpemindahan bunyi.c) pantulan dan penyerapanbunyi.

Mengumpulkan maklumat tentang:a) kecacatan pendengaran.b) cara pembetulan kecacatanpendengaran.

Membincangkan had pendengaran dan cara meningkatkan keupayaan pendengaran.

Menjalankan aktiviti untukmengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi.

8.8.1Memerihalkan sifat bunyi

8.8.2Menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi

8.8.3Menerangkan kecacatan pendengaran

8.8.4Menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran

8.8.5Menyatakan had pendengaran

8.8.6Menyatakan alat yang digunakan untuk mengatasi had pendengaran

8.8.7Menerangkan pendengaran stereofonik

B4D6E1 Menghubungkait penghasilan , keperluan medium untuk pemindahan, pantulan dan penyerapan bunyi melalui aktiviti

B3D5E1 Menjelaskan kecacatan pendengaran dan cara pembetulannya

B6D1E1 Pembentangan hasil buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran

B4D6E2 Menghubungkait pendengaran stereofonik yang diperlukan dengan arah bunyi melalui aktiviti

4

Page 5: RPT SAINS TINGKATAN 2_2013

www.sagadbl.com blog cikgu irwan@2013

9 8.9 Memahami rangsangandan gerak balas tumbuhan

Menjalankan eksperimen untukmengkaji dan mengenal pasti:a) rangsangan-rangsangan yangdikesan oleh tumbuhan.b) bahagian-bahagian tumbuhanyang peka terhadaprangsangan yang tertentu.

Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransanganpenting untuk kemandirian tumbuhan.

8.9.1Menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan.

8.9.2Mengenal pasti bahagiantumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu.

8.9.3Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengankemandiriannya.

B5D1E1 Menjelaskan rangsangan dengan gerak balas tumbuhan melalui eksperimen

B3D6E1 Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya

MAC

10 9.1Menganalisakelas-kelasmakanan.

Membincangkan kelas makananiaitu karbohidrat, protein, lemak,vitamin, mineral, pelawas dan airserta menyatakan fungsinya.

Menjalankan aktiviti untukmenguji kanji (larutan iodin),glukosa (larutan Benedict),protein (bahan uji Millon) danlemak (ujian alkohol-emulsi).

9.1.1Menerangkan melalui contoh kelas makanan.

9.1.2Menyatakan fungsi setiap kelas makanan.

9.1.3Menguji kanji, glukosa, protein dan lemak.

B3D7E1

Menjelaskan fungsi 7 kelas makanan

B4D7E1

Menentukan kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak melalui aktiviti

11 9.1Menganalisakelas-kelasmakanan.

Membincangkan kelas makananiaitu karbohidrat, protein, lemak,vitamin, mineral, pelawas dan airserta menyatakan fungsinya.

Menjalankan aktiviti untukmenguji kanji (larutan iodin),glukosa (larutan Benedict),protein (bahan uji Millon) danlemak (ujian alkohol-emulsi).

9.1.1Menerangkan melalui contoh kelas makanan.

9.1.2Menyatakan fungsi setiap kelas makanan.

9.1.3Menguji kanji, glukosa, protein dan lemak.

B3D7E1 Menjelaskan fungsi 7 kelas makanan

B4D7E1 Menentukan kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak melalui aktiviti

5

Page 6: RPT SAINS TINGKATAN 2_2013

www.sagadbl.com blog cikgu irwan@2013

12 9.2Menilai kepentingan gizi seimbang.

Membincangkan:a) apa maksud diet seimbang.b) faktor yang menentukan giziseimbang seseorang: umur, saiz, jantina, pekerjaan, iklim, keadaan kesihatan.

Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan.

Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan.

Merancang gizi seimbang untuksatu hari (sarapan, makan tengahari dan makan malam).

9.2.1Menyatakan maksud giziseimbang.

9.2.2Menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang.

9.2.3Menerangkan bagaimana faktorberkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang.

9.2.4Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat, protein dan lemak.

9.2.5Menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan.

9.2.6Merancang satu gizi seimbang.

B2D1E1 Memberi maksud gizi seimbang

B3D7E3 Menjelaskan faktor-faktor yang menentukan gizi seimbang dan bagaimana faktor ini memberi kesan kepada gizi seimbang

B3D7E2 Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat, protein dan lemak pada pembungkus makanan dan membuat anggaran jumlah kalori bagi setiap hidangan B6D2E1

CUTI PERTENGAHAN

PENGGAL 1

( 23/3 –

31/3) – 9

9.3Memahamisistem pencernaanmanusia.

Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekulmakanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserapoleh badan.

Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan denganmenggunakan model/ carta/CD ROM

9.3.1Menerangkan maksud pencernaan.

9.3.2Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan.

9.3.3Memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan.

9.3.4Menyatakan fungsi organ dalam

B2D2E1 Memberi maksud pencernaan

B3D8E1

B3D8E2

B3D8E1 Melabel dan menerangkan fungsi organ dalam sistem

6

Page 7: RPT SAINS TINGKATAN 2_2013

www.sagadbl.com blog cikgu irwan@2013

HARI[CU

TI TERANCANG]

sistem pencernaan.

9.3.5Memerihalkan prosespencernaan dalam salur pencernaan.

9.3.6Menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat, protein dan lemak.

pencernaan

B3D8E2 Menerangkan proses penguraian molekul makanan, alirannya dalam sistem pencernaan dan menyenaraikan hasil pencernaan bagi karbohidrat, protein dan lemak

APRIL

13 9.4Memahamiproses penyerapanmakanan tercerna.

Membincangkan prosespenyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil.

Menjalankan eksperimen untukMenunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub Visking.

.9.4.1 Menerangkan prosespenyerapan hasil pencernaan9.4.2Membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiubVisking.

B3D8E3

B5D2E1 Menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub visking melalui eksperimen

14 9.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan

Membincangkan penyerapan semula air oleh usus besar danproses penyahtinjaan.

Membincangkan kepentingan amalan pemakanan yang baikuntuk mengelakkan sembelit.

9.5.1Menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus besar.

9.5.2Menerangkan penyahtinjaan.

9.5.3Mengaitkan masalahpenyahtinjaan dengan amalan pemakanan.

B3D8E3 Menjelaskan proses penyerapan hasil pencernaan, proses penyerapan semula air dan penyahtinjaan serta mengaitkan amalan pemakanan dengan masalah penyahtinjaan

15 9.6 Mempraktikkan amalan Pemakanan yang sihat.

Merancang dan melaksanakan amalan pemakanan yang sihat.

Membincangkan topik berikut:a) mempraktikkan amalan pemakanan

sihat (contoh: makan makanan seimbang

9.6.1Mewajarkan kepentinganmakan makanan berkhasiat.

9.6.2Mempraktikkan amalan pemakanan yang betul..

B6D2E1 Pembentangan hasil penulisan ”makanan dan amalan pemakanan” dalam pelbagai bentuk persembahan berkaitan:

• kepentingan makan makanan berkhasiat

7

Page 8: RPT SAINS TINGKATAN 2_2013

www.sagadbl.com blog cikgu irwan@2013

dan makan secara sederhana).b) pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan.

c) membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama

9.6.3Mewajarkan pengagihanmakanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan.

9.6.4Mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama.

• mempraktikkan amalan pemakanan yang betul • merancang satu gizi seimbang • mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/ memerlukan • mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama

16

10.1Memahami kepelbagaian organism hidup dan pengelasannya

Membincangkan kepelbagaian ciriumum organisma hidup

Mengumpul dan mengelaskan pelbagai tumbuhan dan haiwan berdasarkan ciri sepunya.

- Haiwan:Invertebrata, vertebrata, mamalia, ikan, burung, amfibia, reptilia.

- Tumbuhan: Tumbuhan berbunga, tumbuhan tidak berbunga, monokotiledon,dikotiledon.

- Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan pengelasan di atas.

10.1.1Menerangkan kepelbagaianorganisma hidup dalam satu habitat.

10.1.2Mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya.

10.1.3Mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya.

10.1.4Menerangkan kepentingan kepelbagaian kepadapersekitaran.

B3D9E1 Mengelaskan kepelbagaian haiwan dan tumbuhan serta menjelaskan kepentingan kepelbagaian organisma kepada persekitaran

MEI 1711.1 Menganalisa Saling bersandaran antara organisma hidup

Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji spesis, habitat,populasi, komuniti dalam suatu ekosistem.

Menjalankan perbincangantentang saling bersandaranantara organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang.

11.1.1Menyatakan maksud spesis, populasi dan komuniti.

11.1.2Menyatakan maksud habitat dan ekosistem.

11.1.3Mengenal pasti pelbagai habitat

B2D3E1 Memberi maksud spesies, populasi, komuniti, habitat dan ekosistem

B4D8E1

8

Page 9: RPT SAINS TINGKATAN 2_2013

www.sagadbl.com blog cikgu irwan@2013

dalam satu ekosistem.

11.1.4Menerangkan melalui contoh saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang.

1811.2 Menilai interaksi antara organism hidup.

Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antaraorganisma hidup seperti berikut:a) mangsa-pemangsa.b) simbiosis: komensalisme, mutualisme, parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung, alga dan kulat, cacing pita dan manusia).b) persaingan.

Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi antara organisma dan persekitaran.

11.2.1Menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup.

11.2.2Menerangkan dengan contoh interaksi antara organism hidup.

11.2.3Mewajarkan kepentinganinteraksi antara organisma hidup dan persekitaran.

11.2.4Menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu

B3D10E1 Menjelaskan pelbagai interaksi di antara organisma hidup , membina siratan makanan dan aliran tenaga dalam siratan makanan B4D8E1 Menghubungkait spesis, habitat, populasi, komuniti dengan saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran dalam mewujudkan ekosistem yang seimbang melalui kajian lapanganB6D3E1

19 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN

2011.3 Mensintesis siratan makanan.

Mengumpul dan mentafsir data tentang pengeluar, pengguna, pengurai dan piramid nombor.

Membina siratan makanandaripada beberapa rantaimakanan dan mengenal pasti pengeluar, pengguna dan pengurai.

Membincangkan aliran tenaga dalam

11.3.1Menerangkan maksudpengeluar, pengguna dan pengurai.

11.3.2Menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina siratan makanan.11.3.3

B2D4E1 Memberi maksud pengeluar, pengguna dan pengurai dalam siratan makanan B3D10E1 Menjelaskan pelbagai interaksi di antara organisma hidup , membina siratan makanan dan aliran tenaga dalam siratan makanan

9

Page 10: RPT SAINS TINGKATAN 2_2013

www.sagadbl.com blog cikgu irwan@2013

siratan makanan yang dibina.

Mengendalikan satu permainan untuk menunjukkan kesanpenambahan atau pengurangan bilangan organisma dalam piramidnombor. Membincangkan akibatsekiranya satu komponenorganisma hidup dalam satu ekosistem tiada.

Mengenal pasti pengeluar, pengguna dan pengurai dalamsiratan makanan.

11.3.4Membina piramid nombor daripada rantai makanan.

11.3.5Mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor dengan aliran tenaga.

11.3.6Meramal akibat sekiranya satukomponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada.

B3D10E2 Mengaitkan piramid nombor yang dibina dengan aliran tenaga serta meramalkan apa yang akan berlaku jika ketiadaan satu komponen

JUN

CUTI PERTENGAHAN

TAHUN

( 25/5 –

09/6) – 16

HARI

[CUTI

TERANCANG]

11.4 Menganalisa fotosintesis

Menjalankan perbincangantentang fotosintesis.

Menjalankan eksperimenmenentukan faktor yangdiperlukan untukfotosintesis(contoh: karbon dioksida, air, cahaya dan klorofil).

11.4.1Menyatakan maksud fotosintesis.11.4.2Menyatakan faktor yangdiperlukan untuk fotosintesis.

B5D3E1 Menerangkan maksud fotosintesis dan menentukan faktor-faktor yang diperlukan untuk fotosintesis melalui eksperimen

21

10

Page 11: RPT SAINS TINGKATAN 2_2013

www.sagadbl.com blog cikgu irwan@2013

Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkanekosistem yang seimbang.

Membincangkan kitar karbon dan kitar oksigen.

11.4.3Menyatakan hasil fotosintesis.

11.4.4Mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis.

11.4.5Menerangkan perananfotosintesis dalam mengekalkanekosistem yang seimbang.

B5D3E1 Menerangkan maksud fotosintesis dan menentukan faktor-faktor yang diperlukan untuk fotosintesis melalui eksperimen

B3D11E1 Menjelaskan peranan fotosintesis, kitar karbon dan kitar oksigen dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang

B6D3E1Menjalankan satu forum dari bahan penulisan berkaitan:

• Kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran • Menjelaskan kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam pertanian • Menghuraikan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem seimbang

22 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN

11

Page 12: RPT SAINS TINGKATAN 2_2013

www.sagadbl.com blog cikgu irwan@2013

23 11.5 Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaanorganisma hidup.

Mengumpul dan mentafsir data tentang memulihara dan memelihara organisma hidup.

Menjalankan kajian lapangan di hutan simpan semulajadi (tanahlembap, hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

Menjalankan perbincangantentang bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan danpemeliharaan organisma hidup.

Menjalankan satu kempen yang menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup / menjalankan ‘main peranan’ yang melibatkanpihak yang berkenaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungkait denganpemuliharaan dan pemeliharaanorganisma hidup.

11.5.1Menerangkan maksudpemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

11.5.2Menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup.

11.5.3Mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

11.5.4Menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma hidup.

B3D12E1 Menjelaskan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan serta menyatakan langkah-langkah untuk memulihara dan memelihara organisma hidup

B6D3E1

JULAI

24 11.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangansemulajadi.

Menjalankan sesi sumbangsaranuntuk membincangkan isupersekitaran yang memberi kesankepada keseimbangan semulajadidan cara menyelesaikannya.Menjalankan perbincangan untukmewajarkan bahawa manusiamemerlukan ekosistem yang stabildan produktif untuk memastikankehidupan yang harmoni

11.6.1 Menerangkan kesan aktivitimanusia terhadap keseimbangan semulajadi.11.6.2Memerihalkan cara manusiamenyelesaikan masalah yangberhubungkait dengan persekitaran11.6.3ewajarkan bahawa manusiamemerlukan ekosistem yangstabil, produktif dan seimbang

B6D3E1

2512.1 Menganalisa ciri fizikal air.

Menjalankan aktiviti untukmenentukan yang berikut:

12.1.1Menyatakan maksud takat beku

B4D9E1 Menentukan takat beku dan

12

Page 13: RPT SAINS TINGKATAN 2_2013

www.sagadbl.com blog cikgu irwan@2013

takat beku air, takat didih air.

Menjalankan aktiviti untukmemerhatikan kesan bendasing ke atas ciri fizikal air.

air.

12.1.2Menyatakan maksud takat didihair.

12.1.3Memerihalkan ciri fizikal air.

12.1.4Menerangkan melalui contohkesan bendasing ke atas cirifizikal air.

takat didih air berdasarkan Teori Kinetik serta menentukan kesan bendasing melaluiaktiviti

2612.2 Menganalisa komposisi air.

Menjalankan elektrolisis untukmenentukan nisbah hidrogenkepada oksigen dalam satumolekul air.

12.2.1Menentukan komposisi air.

12.2.2Menguji kehadiran hidrogendan oksigen.

B4D10E1 Menentukan komposisi air melalui elektrolisis serta menguji kehadiran hidrogen dan oksigen melalui aktiviti

2712.3 Menganalisa proses penyejatan air.

Menjalankan eksperimen untukmengkaji faktor mempengaruhipenyejatan air iaitu kelembapan,suhu persekitaran, luaspermukaan dan pergerakan udara.

12.3.1Menerangkan maksud penyejatan.

B2D5E1 Memberi maksud penyejatan

OGOS

28 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN

29Membincangkan faktor yang 12.3.2 B5D4E1

13

Page 14: RPT SAINS TINGKATAN 2_2013

www.sagadbl.com blog cikgu irwan@2013

mempengaruhi kadar penyejatandan kaitannya dengan TeoriKinetik.

Membincangkan persamaan danperbezaan antara penyejatandengan pendidihan.

Mengumpul maklumat tentangproses penyejatan dan aplikasinya dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan pakaian, pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan.

Menerangkan melalui contohfaktor yang mempengaruhikadar penyejatan air denganmerujuk Teori Kinetik.

12.3.3Membanding dan membezakanantara penyejatan denganpendidihan.

12.3.4Memerihalkan aplikasipenyejatan air dalam kehidupanharian.

Membuktikan kelembapan, suhu persekitaran, luas permukaan dan pergerakan udara mempengaruhi penyejatan melalui eksperimen

B3D13E1 Membanding beza antara penyejatan dengan pendidihan serta memberi contoh aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian

CUTI PERTENGAHAN

PENGGAL 2

( 07/8 –

18/8) – 12

HARI

12.4 Menganalisa larutan danketerlarutan.

Membincangkan perbezaan antara zat terlarut, pelarut dan larutan.

Menjalankan aktiviti untukmenyediakan larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu.

Membincangkan persamaan dan perbezaan antara larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu.

Menjalankan aktiviti untukmenunjukkan perbezaan antara larutan dengan bahan terampai.

12.4.1Menerangkan maksud zatterlarut, pelarut dan larutan.

12.4.2Membanding dan membezakan antara larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu.

12.4.3Menerangkan maksud bahan terampai.

12.4.4Menerangkan maksud keterlarutan.

B2D6E1

B4D11E1

B2D6E1 Memberi maksud zat terlarut, pelarut, larutan dan bahan terampai

30 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN

14

Page 15: RPT SAINS TINGKATAN 2_2013

www.sagadbl.com blog cikgu irwan@2013

31 Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi KETERLARUTAN zat terlarut

jenis pelarut, jenis zat terlarut, suhu pelarut.

Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan:

suhu pelarut, kadar kacauan, saiz zat terlarut.

Membincangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalamkehidupan harian.

Mengupul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan harian.

12.4.5Menerangkan faktor yang mempengaruhi KETERLARUTAN zat terlarut di dalam air.

12.4.6Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan.

12.4.7Memberi contoh kegunaan pelarut organik di dalam kehidupan harian.

B5D5E1 Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlarutan zat terlarut melalui eksperimen

B3D14E1 Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dan kegunaan pelarut organik dalam kehidupan seharian

SEPT

3212.5 Menganalisa asid dan alkali.

Menjalankan aktiviti untukmengkaji: sifat asid dari aspek nilai pH, rasa, sifat mengkakis, kesan ke atas kertas litmus, tindakan terhadap logam seperti magnesium dan zink.

sifat alkali dari aspek nilai pH, rasa, mengkakis, kesan ke atas kertas litmus.

Menjalankan perbincangan untuk mendefinisi secara operasi asid dan

alkali.

12.5.1Mengenal pasti sifat asid.

12.5.2Mengenal pasti sifat alkali.

12.5.3Menyatakan asid dan alkalihanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air.

12.5.4Menerangkan melaluicontoh definisi asid dan alkali.

12.5.5Mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian.

B4D12E1

15

Page 16: RPT SAINS TINGKATAN 2_2013

www.sagadbl.com blog cikgu irwan@2013

33 Menjalalankan aktiviti untuk menentukan bahan berasid dan bahan beralkali dalam kehidupanharian.

Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian seperti bidang pertanian dan industri.

Membincangkan maksud peneutralan.

Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan menggunakan asid hidroklorik dan natrium hidroksida pada kepekatan yang sama.

Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi, dan meneutralkan sengatan serangga).

12.5.6Menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian.

12.5.7Menerangkan maksudpeneutralan.

12.5.8Menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan prosespeneutralan.

12.5.9Menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalamkehidupan harian.

B4D12E1 Menentukan bahan yang bersifat asid dan alkali melalui aktiviti

B3D15E1 Menerangkan maksud peneutralan melalui persamaan perkataan serta contoh aplikasi peneutralan dalam kehidupan seharian

34 12.6 Menganalisa kaedah pembersihan air. Membuat lawatan ke loji pembersihan air.

Sumbangsaran tentang yang berikut: sumber air semula jadi. sebab pembersihan air.

Membincangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan,pengklorinan dan penyulingan.

12.6.1Menyenaraikan sumber airsemula jadi.

12.6.2Menyatakan sebab pembersihan air.

12.6.3Memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air.

B1D2E1 Menamakan sumber air semulajadi dan bahan cemar air

B3D16E1

B4D13E1 Menerangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air melalui aktiviti

35 Menjalankan aktiviti untukmengkaji pelbagai jenis 12.6.4 B3D16E1

16

Page 17: RPT SAINS TINGKATAN 2_2013

www.sagadbl.com blog cikgu irwan@2013

kaedahpembersihan air seperti penurasan, pendidihan dan penyulingan.

Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkankelebihan dan kekuranganpelbagai kaedah pembersihan air.

Membandingkan kelebihandan kekurangan pelbagaikaedah pembersihan air.

Menerangkan kepentingan pembersihan air dan kaedah pembersihannya serta kebaikan dan keburukan sesuatu kaedah

OKT

36 12.7 Menganalisa sistem bekalanair.

Melawat ke loji pemprosesan airuntuk mengkaji sistem bekalan air dan peringkat yang terlibat dalampembersihan air.

Membincangkan caramenjimatkan air.

Membuat projek untuk mengkaji jumlah puratakegunaan air di rumah.

12.7.1Memerihalkan bagaimanasistem bekalan air berfungsi.

12.7.2Menerangkan cara untukmenjimatkan air.

B3D16E2 Menjelaskan bagaimana sistem bekalan air berfungsi dan cara penjimatan air

37 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN

17

Page 18: RPT SAINS TINGKATAN 2_2013

www.sagadbl.com blog cikgu irwan@2013

3812.8 Memahami pemeliharaankualiti air.

Mengumpul dan mentafsir data tentang bahan cemar yang merangkumi: bahan buangan industri seperti bahan

kimia dan sisa radioaktif. bahan buangan domestik seperti

sampah sarap dan kumbahan. bahan kimia daripada aktiviti pertanian

seperti baja dan racun haiwan perosak. pengelodakan yang berpunca daripada

pembinaan dan penebangan hutan. Tumpahan daripada kapal minyak.

Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air ke atas benda hidup.

Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air.

Membincangkan cara memulihara dan memelihara air dan kualitinya.

Menjalankan kempen ‘Cintai Sungai Kita’.

12.8.1Memberi contoh bahan cemar air.

12.8.2Menerangkan kesanpencemaran air ke atas benda hidup.

12.8.3Menerangkan cara mengawal pencemaran air.

12.8.4Menerangkan cara memelihara air dan kualitinya

B3D16E3 Menjelaskan kesan pencemaran,cara mengawal pencemaran serta cara memelihara kualiti air

B6D4E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk ersembahan berkaitan:

• pencemaran air • pengawalan • pembersihan • cara penjimatan penggunaannya

3913.1 Memahami tekanan udara.

Menjalankan aktiviti untukmembincangkan teori kinetik gas.

Menjalankan aktiviti untukmenunjukkan udara mengenakantekanan.

Menjalankan aktiviti untukmenunjukkan faktor yangmempengaruhi tekanan udaraiaitu isipadu dan suhu.

13.1.1Menerangkan kewujudantekanan udara denganmerujuk kepada Teori Kinetik.

13.1.2Menerangkan faktor yangmempengaruhi tekanan udara.

B4D14E1 Menghubungkait pergerakan zarah udara dengan Teori Kinetik gas, menunjukkan udara mengenakan tekanan dan menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara seperti isipadu atau suhu melalui aktiviti

40 13.2 Mengaplikasi prinsiptekanan udara dalam kehidupan

Mengumpul dan mentafsir datapada alatan yang menggunakan

13.2.1Menerangkan dengan contoh

B3D17E1 Menyatakan prinsip aplikasi

18

Page 19: RPT SAINS TINGKATAN 2_2013

www.sagadbl.com blog cikgu irwan@2013

harian. prinsip tekanan udara.

Mengumpul maklumat danmembincangkan aplikasi tekananudara dalam picagari, sifon, pampenyembur dan penyedutminuman.

Membincangkan caramenggunakan prinsip tekananudara untuk menyelesaikanmasalah harian seperti sinkitersumbat dan menuang susupekat daripada tin.

Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi.Membincangkan langkahkeselamatan yang perlu diambilapabila menggunakan gas dibawah tekanan tinggi.

alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara.

13.2.2Menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip tekanan udara.

13.2.3Menghubungkaitkan langkahkeselamatan yang perludiambil apabila menggunakangas di bawah tekanan tinggi.

tekanan udara dalam picagari, sifon, pam penyembur dan penyedut minuman serta menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi

NOV

41 14.5Mengaplikasikuasa

Menjalankan aktiviti untukmenentukan kuasa denganmenggunakan rumus berikut:Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s)

14.5.1Menyatakan maksud kuasa.

14.5.2Menyatakan unit untuk kuasa.

14.5.3menentukan kuasa ke ataskerja yang dilakukan.

B4D16E1 Menentukan kerja dilakukan dan kuasa dengan menggunakan rumus melalui aktiviti

42 14.6Menganalisakepentingandaya dalamkehidupan

Mereka satu aktiviti contohmelukis poster, melakonkansketsa atau lakonan untukmenunjukkan bagaimanakehidupan sekiranya tiada daya.

14.6.1Memerihalkan bagaimanakehidupan jika daya tidakwujud.

15.1Memahamisistem

Mengumpul maklumat danmembincangkan pelbagai sistem

15.1.1Menerangkan sistem sokongan B3D20E1

19

Page 20: RPT SAINS TINGKATAN 2_2013

www.sagadbl.com blog cikgu irwan@2013

sokongandalam haiwan.

sokongan bagi:a) haiwan vertebrata darat danakuatik.b) haiwan invertebrata darat danakuatik.

Menjalankan perbincangantentang yang berikut:a) persamaan dan perbezaanantara sistem sokongan haiwanvertebrata darat dan akuatik.b) persamaan dan perbezaanantara sistem sokongan haiwaninvertebrata darat dan akuatik

haiwan vertebrata dan pelbagaisistem sokongan haiwaninvertebrata.

15.1.2Membanding dan membezakanhaiwan vertebrata dan pelbagaisistem sokongan haiwaninvertebrata

15.1.3Membanding dan membezakansistem sokongan antarahaiwan invertebrata darat danakuatik.

Menjelaskan pelbagai sistem sokongan haiwan , membanding beza sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik serta sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik

15.2Memahamisistemsokongandalamtumbuhan.

Menjalankan kajian lapanganuntuk mengkaji pelbagai sistemsokongan bagi tumbuhan.

Menjalankan aktiviti untukmengelaskan tumbuhanberdasarkan sistem sokongannya

15.2.1Menerangkan pelbagai sistemsokongan bagi tumbuhanberkayu dan tidak berkayu.

15.2.2Mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya.

B4D17E1 Menerangkan pelbagai sistem sokongan tumbuhan dan membuat pengelasan melalui kerja lapangan

16.1Memahami bahawapusat gravitimempengaruhikestabilan.

Menjalankan aktiviti untukmencari titik keseimbanganbagi bentuk sekata dan tidaksekata.

Menjalankan aktiviti untukmenyiasat bagaimana pusatgraviti mempengaruhikestabilan objek denganmemanipulasikan:a) tinggi.b) luas tapak.

Membincangkan hubungan

16.1.1Menentukan titik keseimbanganbagi bentuk sekata dan tidaksekata.

16.1.2Menghubungkait titikkeseimbangan sebagai pusatgraviti objek.

16.1.3Menghubungkait pusat gravitidengan kestabilan objek.

B4D18E1 Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata serta menunjukkan bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek melalui aktiviti

B3D21E1 Menyatakan hubungan antara pusat graviti dengan kestabilan objek

20

Page 21: RPT SAINS TINGKATAN 2_2013

www.sagadbl.com blog cikgu irwan@2013

antara pusat graviti dankestabilan.

16.2 Menghargai kepentingankestabilan.

Mengadakan sesi sumbangsaran tentang cara meningkatkan kestabilan.

Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untukmembina model yang mengaplikasi konsep kestabilan.

16.2.1Mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka.

16.2.2Menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan.

B6D5E1 Membuat projek atau permainan yang mengaplikasikan konsep kestabilan

17.1Menganalisa tuas. Membincangkan bagaiamana

daya yang kecil mampumengangkat beban yang beratdengan menggunakan tuas.

Membuat pemerhatian tentangalat yang menggunakan prinsiptuas.

Mengenal pasti beban, daya danfulkrum, dan seterusnyamengelaskan sistem kepada tuaskelas pertama, kedua dan ketiga.

Membincangkan bagaimanamanusia mengaplikasi prinsiptuas untuk mengatasi bebanyang berat.

Membincangkan momen daya= daya X jarak tegak dari pangsike daya.

Menjalankan aktiviti untukmenunjukkan hubungan momendaya dan hasil darab daya danjarak.

17.1.1Menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang menggunakan prinsiptuas.

17.1.2Menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas.

17.1.3Mengenal pasti beban, daya dan fulkrum dalam tuas.

17.1.4Mengelaskan tuas.

17.1.5Menerangkan maksud momen daya.

17.1.6Menyelesaikan masalah berkaitan tuas.

B1D4E1

Menamakan objek yang menggunakan prinsip tuas

B3D22E1

B4D19E1 Menghubungkait momen daya dengan daya dan jarak melalui aktiviti

B3D22E1 Menjelaskan peranan tuas, menentukan kedudukan beban, daya dan fulkrum, membuat pengelasan tuas dan menyelesaikan masalah yang

21

Page 22: RPT SAINS TINGKATAN 2_2013

www.sagadbl.com blog cikgu irwan@2013

Menyelesaikan masalah yangberkaitan dengan tuas denganmenggunakan rumus berikut:Beban (N) X jarak beban darifulkrum (m) = Daya (N) X jarakdaya dari fulkrum (m)

berkaitan dengan tuas

17.2Menghargai usahainovatif dalammereka bentukmesin untukmemudahkan kerja.

Menjalankan projek untuk membinaalat menggunakan prinsip tuas.

17.2.1Mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas

B6D6E1 Membina model yang menggunakan prinsip tuas

22