44
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2017 SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6 DISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH: …………………………….. …………………………….. (SITI HASRAH BINTI MOHAMAD KASSIM) (PN NORHAYATI BINTI HUSEN) GURU SAINS GURU BESAR SKBSM

Rpt sains 6

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Rpt sains 6

R A N C A N G A N P E N G A J A R A N T A H U N A N 2 0 1 7

SK BENDAHARA SERI MAHARAJA

SAINSTAHUN 6

DISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH:

…………………………….. ……………………………..

(SITI HASRAH BINTI MOHAMAD KASSIM) (PN NORHAYATI BINTI HUSEN)

GURU SAINS GURU BESAR SKBSM

Page 2: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINSTAJUK : 2.0 PERATURAN BILIK SAINSMINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

13 – 6

JAN 2017

2.1 Peraturan Bilik Sains

Murid boleh:2.1.1 Mematuhi peraturan bilik sains

1 Menyatakan salah satu peraturan bilik sains.

2 Menyatakan lebih daripada satu peraturan bilik sains.

3 Mengaplikasi salah satu peraturan bilik sains.

4 Mengaplikasi lebih daripada satu peraturan bilik sains.

5 Memberi sebab peraturan bilik sains perlu dipatuhi.

6 Menjadi contoh kepada rakan dalam mematuhi peraturan bilik sains.

Cadangan Aktiviti:1.Murid membuat senarai semak peraturan bilik sains dan tampal di

muka surat hadapan buku nota Sains.2.Bersoal jawab tentang amalan mematuhi peraturan BS di Tahun 5

untuk memahami peraturan BS melalui m/s ransangan BT ms 15.Contoh :a. Membuka semua tingkap dan kipas untuk pengaliran udara yang

bersih.b. Kendalikan sampah dan bahan basah atau kering dengan cermat

dan betul.c. Kendalikan semua peralatan sains dengan betul, selamat dan

cermat.3. Menyatakan peraturan BS lain yang baik dan betul ketika berada di

dalam Bilik Sains berdasarkan Buku Teks ms 16-17.Contoh :a. Masuk ke BS hanya dengan kebenaran guru.b. Ikut arahan guru semasa menjalankan aktiviti.c. Laporkan segera sekiranya berlaku kemalangan, kecederaan

atau kerosakan.d. Buang sampah dan sisa bahan ke dalam tong sampah bukan ke

dalam sinki.e. Dilarang bermain, berlari, membuat bising, makan atau minum

dan membawa keluar alat dan bahan sains tanpa kebenaran.4.Bersoal jawab dan menaakul tentang kesan kepatuhan murid terhadap

peraturan BS melalui aktiviti yang sesuai.5. Menjalankan pertandingan mereka bentuk pamphlet ‘Peraturan Bilik

Sains’ (Buku Teks ms 18).

1 PANITIA SAINS SKBSM -2017

Page 3: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINSTAJUK : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

29 – 13

JAN 2017

1.1 Kemahiran Proses Sains

Murid boleh:1.1.1 Memerhati

1 Menyatakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian tentang fenomena yang berlaku.

2 Memerihalkan penggunaan semua deria terlibat untuk membuat pemerhatian tentang fenomena atau perubahan yang berlaku.

3 Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian tentang fenomena atau perubahan yang berlaku.

4 Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian secara kualitatif bagi menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku.

Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk membantu pemerhatian.

5 Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian secara kualitatif dan kuantitatif bagi menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku.

Menggunakan alat yang

Cadangan Aktiviti :1. Soal jawab dan perbincangan untuk mengingat kembali dan

mengaitkan beberapa situasi mudah untuk memahami kemahiran proses sains (KPS) yang telahdipelajaridalam tahun sebelumnya melalui aktiviti mudah atau bahan ransangan yang sesuai iaitu (BT ms 2-6, ms 9-10) : memerhati mengelas mengukur dan menggunakan nombor meramal membuat inferens berkomunikasi menggunakan perhubungan ruang dan masa mentafsir data mendefinisi secara operasi mengawal pemboleh ubah membuat hipotesis mengeksperimen

2. Menjalankan aktiviti mengeksperimen ‘Belon Udara Kecil’ (Buku Teks ms 2 - 6) dan mengaitkannya dengan KPS yang dikenalpasti dan berkaitan.

3. Mencatatkan nota dan latihan Buku Teks ms 12-13 sebagai aktiviti pentaksiran dan pengukuhan .

4 . Menjalankan aktiviti Buku Teks ms 14 sebagai aktiviti pengayaan.

** Semua kemahiran KPS dan KMS boleh diterapkan dalam satu-satu eksperimen

2 PANITIA SAINS SKBSM -2017

Page 4: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

sesuai jika perlu untuk membantu pemerhatian.

6 Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian secara kualitatif dan kuantitatif bagi menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku secara sistematik.

Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk membantupemerhatian.

Murid boleh:1.1.2 Mengelas

1 Menyatakan ciri objek dengan melihat persamaan dan perbezaan2 Memerihalkan ciri objek dengan menyatakan persamaan dan perbezaan.3 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza4 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza dan menyatakan ciri sepunya

yang digunakan5 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza dan menyatakan ciri sepunya

yang digunakan serta boleh menggunakan ciri lain untuk mengasing dan mengumpul6 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza sehingga peringkat terakhir

dan menyatakan ciri yang digunakan.

Murid boleh:1.1.3 Mengukur dan menggunakan

nombor

1 Menyatakan lebih dari satu peralatan yang sesuai bagi mengukur suatu kuantiti

2 Memerihalkan peralatan dan cara mengukur yang sesuai bagi suatu kuantiti.3 Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai yang betul4 Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul5 Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul serta merekod dalam

jadual secara sistematik dan lengkap.6 Menunjuk cara untuk mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul

serta merekod dalam jadual secara sistematik dan lengkap.

3 PANITIA SAINS SKBSM -2017

Page 5: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

316 – 20

JAN 2017

Murid boleh:1.1.4 Membuat inferens

1 Menyatakan satu tafsiran yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian

2 Memerihalkan lebih dari satu tafsiran yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian

3 Membuat kesimpulan awal yang munasabah berdasarkan beberapa tafsiran bagi satu peristiwa atau pemerhatian

4 Membuat kesimpulan awal yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang diperolehi

5 Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang diperolehi

6 Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian denganmenggunakan maklumat yang diperolehi dan boleh menerangkan kesimpulan awal yang dibuat

Murid boleh:1.1.5 Meramal

1 Menyatakan satu kemungkinan bagi satu peristiwa atau data2 Memerihalkan satu kemungkinan atau peristiwa3 Membuat jangkaan tentang satu peristiwa berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu atau data

4 Mewajarkan pemilihan jangkaan yang munasabah dan paling sesuai bagi satu peristiwa atau data

5 Membuat lebih dari satu jangkaan yang munasabah tentang suatu peristiwa berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu atau data

6 Membuat lebih dari satu jangkaan yang munasabah tentang suatu peristiwa berdasarkan pemerhatian,pengalaman lalu atau data

Membuat jangkaan melalui intrapolasi atau ekstrapolasi data

Murid boleh:1.1.6 Berkomunikasi

1 Menyusun maklumat yang diperoleh dalam bentuk yang sesuai2 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai3 Merekodkan maklumat atau idea dalam lebih dari satu bentuk yang sesuai4 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau

idea tersebut secara sistematik5 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau

idea tersebut secara sistematik dan bersikap positif terhadap maklumat yang diterima

4 PANITIA SAINS SKBSM -2017

Page 6: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

423 – 27

JAN 2017

6 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau idea tersebut secara sistematik dalam pelbagai bentuk secara kreatif dan inovatif serta boleh memberi maklum balas.

Murid boleh:1.1.7 Menggunakan

perhubungan ruang dan masa

1 Menyatakan satu parameter yang berubah mengikut masa berdasarkan satu situasi

2 Memerihalkan satu parameter yang berubah mengikut masa berdasarkan satu situasi

3 Menyusun kejadian suatu fenomena atau peristiwa mengikut kronologi berdasarkan masa

4 Menaakul perubahan parameter yang berlaku bagi satu fenomena atau peristiwa mengikut kronologi berdasarkan masa

5 Menyusun kejadian suatu fenomena atau peristiwa yg berubah mengikut masa mengikut kronologi dalam bentuk penyusun grafik yg sesuai

6 Mempersembahkan dan menghuraikan kronologi perubahan yang berlaku bagi suatu fenomena atau peristiwa yang berubah mengikut masa.

Murid boleh:1.1.8 Mentafsir data

1 Membuat satu penerangan berdasarkan data

2 Memerihalkan lebih dari satu penerangan berdasarkan data

3 Memilih idea yang releven tentang objek, peristiwa atau pola yang terdapat pada data untuk membuat satu penerangan

4 Membuat satu hubung kait antara parameter pada data berdasarkan hubungan antara parameter atau konsep sains

5 Memberi penerangan secara rasional dengan membuat intrapolasi tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan

6 Memberi penerangan secara rasional dengan membuat intrapolasi atau ekstrapolasi daripada data yang dikumpulkan.

5 PANITIA SAINS SKBSM -2017

TAHUN BARU CINA26 JAN 2017

Page 7: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

531 JAN –

3 FEB 2017

Murid boleh:1.1.9 Mendefinisi secara

operasi

1 Menyatakan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi

2 Memerihalkan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi

3 Membuat satu tafsiran tentang apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi mengikut aspek yang ditentukan

4 Membuat lebih dari satu tafsiran tentang apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi mengikut aspek yang ditentukan

5 Memilih satu tafsiran yang paling sesuai tentang suatu konsep dengan menyatakan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi

6 Memerihalkan satu tafsiran yang paling sesuai tentang suatu konsep dengan menyatakan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi.

Murid boleh:1.1.10Mengawal

pembolehubah

1 Mengenal pasti pemboleh ubah yang mempengaruhi suatu penyiasatan

2 Memerihalkan pemboleh ubah yang mempengaruhi suatu penyiasatan

3 Menentukan pemboleh ubah yang dimanipulasi dalam suatu penyiasatan

4 Menentukan pemboleh ubah bergerak balas dan dimalarkan setelah pemboleh ubah dimanipulasi ditentukan dalam suatu penyiasatan

5 Menerangkan hubungan pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas dalam suatu penyiasatan

6 Menukarkan pemboleh ubah yang dimalarkan kepada pemboleh ubah dimanipulasi dan menyatakan pemboleh ubah bergerak balas yang baru

Murid boleh:1.1.11Membuat hipotesis

1 Menyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam suatu penyiasatan

2 Memerihalkan pemboleh ubah yang terlibat dalam suatu penyiasatan

3 Memerihalkan hubungan antara pemboleh ubah dalam suatu penyiasatan

4 Membuat suatu pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam suatu penyiasatan

6 PANITIA SAINS SKBSM -2017

Page 8: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

5 Membuat suatu perhubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas bagi membuat hipotesis untuk diuji

6 Merangka satu penyiasatan untuk diuji berdasarkan hipotesis yang dibina

Murid boleh:1.1.12 Mengeksperimen

1 Menyatakan persoalan berdasarkan masalah yang dikenal pasti

2 Membuat pernyataan hipotesis berdasarkan masalah yang dikenal pasti

3 Menentukan kaedah dan alat radas yang sesuai seperti yang dirancang

4 Menjalankan eksperimen untuk menguji suatu hipotesis

5 Menjalankan eksperimen, mengumpul data, mentafsir data serta membuat rumusan untuk membuktikan hipotesis dan membuat laporan

6 Mencetuskan persoalan baru dan merancang satu eksperimen untuk menguji hipotesis baru daripada persoalan yang dicetuskan

66– 10

FEB 2017

1.2 Kemahiran Manipulatif

Murid boleh:1.2.1 Mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul 1.2.2 Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat

1 Menyenaraikan peralatan, bahan sains dan spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti.

2 Memerihalkan penggunaan peralatan, bahan sains dan spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti dengan kaedah yang betul.

3 Mengendalikan penggunaan peralatan, bahan sains dan

*Diajar serentak ketika menjalankan KPS1. Menjalankan aktiviti penyiasatan memerhatikan kulat rotiuntuk

memahami kemahiran saintifik konsep kemahiran manipulatif (KM) dengan bimbingan guru iaitu (Buku Teks ms 7 - 8):i. menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains

dengan betul.ii. mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.

iii. melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul.iv. membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul, danv. menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan

7 PANITIA SAINS SKBSM -2017

Page 9: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

1.2.3 Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat 1.2.4 Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul

1.2.5 Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat.

spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti dengan kaedah yang betul.

4 Mengguna, mengendali, melakar, membersih dan menyimpan penggunaan peralatan, bahan sains dan spesimen yang digunakan dalam suatu aktiviti dengan kaedah yang betul.

5 Mengguna, mengendali, melakar,membersih dan menyimpan penggunaan peralatan, bahan sains dan spesimen yang digunakan dalam suatu aktiviti dengan kaedah yang betul,bersistematik dan berhemah.

6 Mengguna, mengendali, melakar, membersih dan menyimpan penggunaan peralatan, bahan sains dan spesimen yang digunakan dalam suatu aktiviti dengan kaedah yang betul,bersistematik, berhemah dan menjadi contoh kepada rakan lain.

selamat.2. Menjalankan aktiviti tambahan Buku Teks ms 9 – 10 Pendingin

Hawa Manual sebagai aktiviti pengukuhan tajuk KM.3. Melengkapkan latihan pengayaan berkaitan penguasaan konsep

KMyang telah dipelajari sebagai pengukuhan rumusan pelajaran (Buku Teks ms 12-13).

4. Menjalankan aktiviti Jom Cuba Buku Teks ms 14 sebagai aktiviti pengayaan.

UJIAN DIAGNOSTIK TAHUN 6 ( 8/2-10/2 /2017) Rabu, Khamis & Jumaat

8 PANITIA SAINS SKBSM -2017

Page 10: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

TEMA : SAINS HAYATTAJUK : 3.0 MIKROORGANISMA

9 PANITIA SAINS SKBSM -2017

Page 11: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

713 – 17

FEB 2017

820 – 24

FEB 2017

3.1 Mikroorganisma ialah benda hidup

Murid boleh: 3.1.1 Mengenal pasti jenis mikroorganisma melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.

3.1.2 Menyatakan mikroorganisma menjalani proses hidup dengan menjalankan penyiasatan menggunakan peralatan yang sesuai ke atas beberapa contoh mikroorganisma seperti yis, kulapok dan Paramesium.

3.1.3 Mengitlak mikroorganisma ialah benda hidup dan kebanyakannya tidak dapat dilihat dengan mata kasar.

Cadangan AktivitiTAJUK : MIKROORGANISMA1. Bersoal jawab berdasarkan hasil carian melalui pelbagai sumber

media untuk memahami dan mengenali pelbagai jenis dan contoh mikroorganisma iaitu : Fungi – kulat, yis, mukor, Penicillium Protozoa – Paramecium Alga – fitoplankton, Spirogyra Bakteria – Bacillus, Salmonella, Streptococus, Escherichia coli Virus – HIV, Influenza

2. Menjalankan aktiviti penyiasatan membuat roti (Buku Teks ms 21) dan Hidup Mikrob (Buku Teks ms 26-29) untuk memahami proses hidup mikroorganisma seperti :- bertumbuh (membiak)- bergerak- bernafas

3. Membuat Katalog Mikrob Interaktif dengan mendapatkan maklumat dan info daripada internet(Buku Teks ms 24)

4. Membincangkan hasil penyiasatan dan mengitlak mikroorganisma ialah benda hidup dan kebanyakannya tidak dapat dilihat dengan mata kasar.

5. Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma iaitu air, udara, suhu, nutrien dan keasidan (Buku Teks ms 30-31).

6. Merekodkan pemerhatian hasil eksperimen dijalankan dengan bimbingan guru.

Soalan KBAT: Apakah gas yang dibebaskan semasa proses pernafasan

mikroorganisma? Apakah yang akan berlaku jika gula digantikan dengan garam

semasa proses mengaktifkan yis? Namakan mikroorganisma yang membuat makanan sendiri melalui

10 PANITIA SAINS SKBSM -2017

Page 12: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

1 Menyatakan jenis dan contoh mikroorganisma

2 Memerihalkan mikrooganisma menjalani proses hidup berdasarkan aktiviti yang dijalankan

3 Mengitlak mikroorganisma ialah benda hidup dan kebanyakannya tidak dapat dilihat dengan mata kasar

4 Meramal faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma

5 Menguji faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma

6 Berkomunikasi dalam membuat kesimpulan tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma

927 FEB – 3 MAC 2017

106 – 10 MAC 2017

3.2Mikroorganisma berfaedah dan mikroorganisma berbahaya

Murid boleh:3.2.1Memerihalkankesan buruk mikroorganisma melalui pemerhatian menerusi pelbagai media yang menyebabkan: penyakit; pereputan gigi; keracunan makanan; merosakkan

makanan.3.2.2Memerihalkankegunaan mikroorganisma melalui pemerhatian menerusi pelbagai media seperti: pembuatan roti, tapai,

tempe, yogurt; penghasilan antibiotik

dan vaksin; penguraian bahan

organik termasuk pembuatan baja dan

rawatan sisa kumbahan.

3.2.3Mengitlak terdapat mikroorganisma yang berfaedah dan ada yang berbahaya.

Cadangan Aktiviti:TAJUK : BURUK BAIK MIKROORGANISMA1. Bersoal jawab untuk mengingat kembali jenis dan contoh

mikroorganisma yang telah dipelajari.2. Memerihalkan kesan buruk mikroorganisma melalui pemerhatian

menerusi pelbagai media(Buku Teks ms 32-33) :- menyebarkanpenyakit berjangkit- pereputan gigi- merosakkan makanan- punca keracunan makanan

3. Memerihalkan kegunaan mikroorganisma melalui pemerhatian menerusi pelbagai media (Buku Teks ms 34 – 35) seperti:- pembuatan roti, tapai, tempe, yogurt - penghasilan antibiotik dan vaksin ; - penguraian bahan organik termasuk

pembuatan baja dan rawatan sisa kumbahan4. Menghubungkait faktor pertumbuhan mikroorganisma dengan

proses pembuatan makanan (Buku Teks ms 34-36).5. Membuat yogurt sendiri (Buku Teks ms 36)6. Menjana idea tentang langkah-langkah pencegahan penyakit

berjangkit termasuk Amalan Harian Yang Sihat (Buku Teks ms 40 – 42).

7. Melengkapkan latihan Cabar Minda Buku Teks ms 44-45 sebagai aktiviti pentaksiran dan pengukuhan.

Soalan KBAT: Apakah penyakit yang disebabkan oleh virus? Mengapakah penyakit

ini sukar diubati? Bagaimanakah kita dapat mengelakkan kesan buruk daripada

mikroorganisma? Ramalkan apakah yang akan berlaku sekiranya hidupan yang mati

tidak mereput? Apakah peralatan peribadi lain yang tidak boleh dikongsi dengan

11 PANITIA SAINS SKBSM -2017

Page 13: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

1113 – 17

MAC 2017

3.3 Hidupsihat berdasar kan pengetahuan tentang mikroorga nisma

3.2.4Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

3.3.1 Menjana idea tentang langkah-langkah mencegah penyakit berjangkit.3.3.2 Mempraktikkanamalan harian yang sihat untuk kesihatan diri dan mencegah penyakit berjangkit.3.3.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

1 Menyatakan kesan burukmikroorganisma.

2 Memerihalkan kegunaanmikroorganisma.

3 Mengitlak terdapat mikroorganisma berfaedah dan ada yang berbahaya.

4 Menjana idea tentang langkah-langkah mencegah penyakit berjangkit.

5 Menghubungkait faktor pertumbuhan mikroorganisma dengan proses pembuatan makanan

orang lain?

Apakah penyakit yang dibawa oleh nyamuk Aedes? Bagimanakah kita mengelakkan diri daripada mendapat penyakit yang dibawa oleh nyamuk ini?

Peta I-THINK Peta Bulatan (Kesan buruk mikroorgaisma/ Kegunaan

mikroorganisma)

KPS Memerhati Membuat

inferens Membuat

hipotesis Mendefinisi

secara operasi Berkomunikasi

KMS 1.2.1 1.2.2 1.2.3

EMK Kreativiti &

inovasi Kelestarian alam

sekitar Keusahawa nan

KBAT Menilai Menganalisis

12 PANITIA SAINS SKBSM -2017

UJIAN SUMATIF 1 ( 7/3-9/3/ 2017) SELASA, RABU & KHAMIS)

Page 14: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

6 Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang penyakit berjangkit dan cara jangkitan melalui sentuhan, udara, makanan dan air.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA(18/3-26/3/2017)

TEMA : SAINS HAYATTAJUK : 4.0 INTERAKSI ANTARA HIDUPAN

1227 – 31

MAC 2017

4.1Interaksi antara haiwan

Murid boleh:4.1.1Menyatakan maksud interaksi antara haiwan ialah bentuk hubungan yang berlaku dalam intraspesis dan interspesis bagi memperoleh keperluan asas.

1 Memberi contoh haiwan hidup berkumpulan dan hidup bersendirian.

2 Memerihalkan maksud interaksi antara haiwan.

3 Memerihalkan faktor persaingan antara haiwan

Cadangan aktivitiTAJUK : INTERAKSI ANTARA HAIWAN1. Bersoal jawab untuk memahami dan memerihalkan maksud interaksi

antara hidupan (Buku Teks ms 47).2. Memahami dan memerihalkan interaksi antara haiwan (Buku Teks

ms 48-49) dengan memberi contoh haiwan hidup berkumpulan dan hidup bersendirian (Buku Teks ms 50-53) dan melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.

3. Memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup

13 PANITIA SAINS SKBSM -2017

Page 15: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

133 – 7

APR 2017

4.1.2Menjelas dengan contoh terdapat haiwan hidup dan haiwan berkumpulan hidup bersendirian melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.4.1.3Memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan dan hidup bersendirian.

4.1.4Memerihalkan faktor persaingan antara haiwan intraspesies dan interspesies melalui pemerhatian menerusi pelbagai media seperti: makanan; air; tempat tinggal

4 Memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan dan hidup bersendirian.

5 Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara haiwan.

6 Berkomunikasi untuk memerihalkan interaksi yang berlaku antara satu contoh haiwan dengan haiwan yang sama spesies dan haiwan yang berlainan spesies.

berkumpulan dan hidup bersendirian. Kelebihan :keselamatan, kerjasama membuat sarang dan

mencari makan, melindungi anak-anak dan menjaga wilayah. Kekurangan : penularan penyakit, sukar menjaga keselamatan

dan wilayah mudah diceroboh.4. Memerihalkan faktor persaingan antara haiwan iaitu mendapatkan

sumber air, pasangan dan makanan yang terhad serta tempat tinggal atau kawasan.

5. Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara haiwan yang berlaku iaitu interaksi :- simbiosis- mutualisme- komensalisme, dan - parasitisme

6. Melengkapkan latihan terancang untuk pentaksiran dan pengukuhan.

Soalan KBAT: Apakah yang akan berlaku jika seekor haiwan yang hidup

berkumpulan terlalu dominan dalam kumpulannya? Bagaimanakah keadaan haiwan yang tewas dalam persaingan? Apakah kesan daripada persaingan haiwan terhadap jumlah spesies

haiwan dalam sesuatu habitat? Bagaimanakah interaksi antara haiwan penting dalam membantu

keseimbangan alam?

Peta I-THINK

14 PANITIA SAINS SKBSM -2017

MINGGU PANITIA SAINS 2017 (3/4-7/4/2017)

Page 16: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

1410 – 14

APR 2017

atau kawasan; pasangan.

4.1.5Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara haiwan seperti simbiosis, mutualisme, komensalisme dan parasitisme.

4.1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Peta pokok (Pengelasan cara hidup haiwan)

KPS Memerhati Mengelas Membuat

inferens Meramal Berkomunikasi

KMS 1.2.1 1.2.2 1.2.3

EMK PA 21 Nilai Murni I-Think Kelestarian

alam sekitar

KBAT Mengaplika si Menilai Menganali sis

1517 – 21

APR 2017

4.2 Interaksi antara tumbuhan

Murid boleh: 4.2.1Memerihalkan faktor persaingan antara tumbuhan melalui pemerhatian menerusi pelbagai media iaitu:

air; cahaya

matahari; nutrien; ruang

4.2.2Menjalankan penyiasatan untuk menentukan faktor yang menyebabkan persaingan antara tumbuhan4.2.3

1 Menyatakan contoh tumbuhan dalam satu habitat yang dikenal pasti.

2 Memerihalkan faktor persaingan antara tumbuhan

3 Menjalankan penyiasatan untuk menentukan faktor persaingan antara tumbuhan.

Cadangan aktivitiTAJUK : INTERAKSI ANTARA TUMBUHAN1. Memerihalkan faktor persaingan antara tumbuhan melalui

pemerhatian menerusi pelbagai media (BT ms 67-68) iaitu: air; cahaya matahari; nutrien; ruang

2. Menjalankan penyiasatan (Buku Teks ms 69-70) untuk menentukan faktor yang menyebabkan persaingan antara tumbuhan.

3. Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara tumbuhan seperti- simbiosis- mutualisme- komensalisme, dan - parasitisme

4. Menghubungkait interaksi antara tumbuhan dengan proses fotosintesis (Buku Teks ms 71-72) :

15 PANITIA SAINS SKBSM -2017

Page 17: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

1624 – 28

APR 2017

Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara tumbuhan seperti simbiosis, mutualisme, komensalisme dan parasitisme4.2.4Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

4 Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara tumbuhan.

5 Menghubungkait interaksi antara tumbuhan dengan proses fotosintesis

6 Menaakul kesan interaksi antara tumbuhan dengan hidupan lain dalam satu habitat.

- Interaksi komensalisme : pokok tumpang menjalar ke atas pokok lain untuk dapatkan cahaya (fotosintesis)

5. Berbincang dan bersoal jawab untuk menaakul kesan interaksi antara tumbuhan dengan hidupan lain dalam satu habitat.

6. Melengkapkan latihan (Buku Teks ms 74-75) sebagai aktiviti pentaksiran dan pengukuhan.

Soalan KBAT: Bagaimanakah interaksi antara tumbuhan memberikan kesan

kepada hidupan lain? Bagaimanakah interaksi antara tumbuhan memberikan kesan

positif kepada proses fotosintesis?KPS Memerhati Mengelas Membuat

inferens Meramal Berkomunikasi

KMS 1.2.1 1.2.2 1.2.3

EMK PA 21 Nilai Murni I-Think Kelestarian

alam sekitar

KBAT Mencirikan Membuat

gambaran mental

Menganalisis

TEMA : SAINS HAYATTAJUK : 5.0 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN

171 – 5

MEI 2017

5.1 Ancaman kepupusan haiwan dan tumbuhan

Murid boleh:5.1.1Menjelas dengan contoh haiwan yang pupus.5.1.2Menjelas dengan contoh

1 Menyatakan contoh haiwan yang pupus.

2 Menyatakan contoh haiwan dan tumbuhan yang terancam.

Cadangan aktivitiTAJUK : KEPUPUSAN HAIWAN1. Bersoal jawab untuk memahami maksud pemeliharaan dan

pemuliharaan (Buku Teks ms 77).2. Menjelaskan dengan contoh haiwan yang pupus (Buku Teks ms 78-

79) dari pelbagai sumber maklumat.

16 PANITIA SAINS SKBSM -2017

Page 18: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

haiwan dan tumbuhan yang mengalami ancaman kepupusan.5.1.3Menjelaskan melalui contoh faktor ancaman menyebabkan kepupusan haiwan dan tumbuhan seperti: aktiviti manusia contoh

pembalakan,pemburuan, penerokaan kawasan;

bencana alam contoh banjir, gempa bumi, ribut; pencemaran contoh air, udara, tanah;

5.1.4Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

3 Memerihalkan faktor ancaman terhadap haiwan dan tumbuhan.

4 Menjelaskan melalui contoh faktor ancaman terhadap haiwan dan tumbuhan serta cara mengatasinya.

5 Menjana idea cara-cara pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan.

6 Berkomunikasi tentang peranan manusia dalam pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan.

3. Menjelas dengan contoh haiwan dan tumbuhan yang mengalami ancaman kepupusan (Buku Teks ms 80-81).

4. Menjelaskan melalui contoh faktor ancaman menyebabkan kepupusan haiwan dan tumbuhan (Buku Teks ms 82-83) seperti: aktiviti manusia : pembalakan, pemburuan,penerokaan

kawasan; bencana alam contoh banjir, gempa bumi, ribut; pencemaran

contoh air, udara, tanah;Peta I-Think: Peta Dakap (Sebab dan akibat haiwan dan tumbuhan terancam)

Buku teks ms 82 -83Soalan KBAT: Kebanyakan haiwan yang terancam bersaiz besar. Mengapa?KPS Memerhati Membuat

inferens Berkomunikasi

KMS 1.2.3 1.2.4

EMK PA 21 I-THINK TMK Nilai murni

KBAT Membuat

inferens Menilai Menganali sis

188 – 12

MEI 2017

5.2 Kepentingan menjaga keseimbangan alam

5.2.1Menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan.5.2.2Memerihalkan cara-cara pemeliharaan dan

Cadangan aktiviti5. Memerihalkan cara-cara pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan

dan tumbuhan (Buku Teks ms 85-88) dengan mengaitkan peranan manusia dalam usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tersebut.

6. Melengkapkan nota dalam bentuk peta pemikiran yang sesuai dan betul berpandukan maklumat Jom Ingat (Buku Teks ms 89).

7. Melengkapkan semua latiahn (Buku Teks ms 90-91) sebagai aktiviti pentaksiran dan pengukuhan.

Peta I-THINK

17 PANITIA SAINS SKBSM -2017

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017

9/5-16/5/2017)

Page 19: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

pemuliharaan haiwan dan tumbuhan.5.2.3Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Peta Bulatan (Haiwan terancam / Tumbuhan terancam)

TEMA : SAINS FIZIKALTAJUK : 6.0 DAYA

1915 – 19

MEI 2017

2022 – 26

6.1 Daya dan kesannya

Murid boleh: 6.1.1Menyatakan daya adalah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek dengan menjalankan aktiviti.6.1.2Menjelas dengan contoh kesan daya dengan menjalankan aktiviti iaitu: mengubah bentuk objek; mengubah arah

gerakan objek; mengubah kelajuan

objek; Menggerakkan objek

pegun; memberhentikan

objek yang bergerak;

6.1.3Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

1 Menyatakan maksud daya.2 Memerihalkan kesan daya.

3 Menjelas dengan contoh maksud geseran

4 Membuat kesimpulan faktor yang mempengaruhi geseran.

5 Menjana idea kesan geseran serta cara menambah dan mengurangkan geseran.

6 Menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian dari aspek menambah atau mengurangkan geseran dan menjelaskan.

Cadangan aktivitiTAJUK : APAKAH DAYA ?1. Menyatakan daya adalah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas

sesuatu objek dengan menjalankan aktiviti (Buku Teks ms 93-95) seperti :- Tarikan : menarik laci, menutup pintu, menaikkan bendera- Tolakan : meniup belon, menendang bola ke hadapan, mengetuk

paku2. Menjelas dengan contoh kesan daya dengan menjalankan aktiviti

(Buku Teks ms 96-99) iaitu: mengubah bentuk objek; mengubah arah gerakan objek; mengubah kelajuan objek; menggerakkan objek pegun; memberhentikan objek yang bergerak;

3. Melengkapkan laporan aktiviti penyiasatan yang dijalankan dengan betul.

4. Membuat kesimpulan tentang kesan daya ke atas objek berdasarkan aktiviti dijalankan.

5. Melengkapkan latihan sebagai aktiviti pengukuhan dan pentaksiran.

KPS Memerhati Membuat

hipotesis

KMS 1.2.1 1.2.2

EMK I-THINK Bekerjasa ma

KBAT Membuat

inferens

18 PANITIA SAINS SKBSM -2017

Page 20: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

MEI 2017

1 Menyatakan maksud daya.2 Memerihalkan kesan daya.

3 Menjelas dengan contoh maksud geseran

4 Membuat kesimpulan faktor yang mempengaruhi geseran.

5 Menjana idea kesan geseran serta cara menambah dan mengurangkan geseran.

6 Menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian dari aspek menambah atau mengurangkan geseran dan menjelaskan.

Mengeksperimen

Berkomunikasi

1.2.3 Keluwesan Nilai murni

Menganalisis

2112 – 16

JUN 2017

6.2 Daya Geseran

Murid boleh: 6.2.1Menyatakan maksud daya geseran.6.2.2Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi geseran iaitu: jisim objek; jenis permukaan;

6.2.3Memerihalkan kesan daya geseran.6.2.4Menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian dengan menambah atau mengurangkan geseran.6.2.5

1. Menjelas dengan contoh maksud daya geseran (Buku Teks ms 100).2. Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi

geseran (Buku Teks ms 102-103) iaitu: jisim objek; jenis permukaan;

3. Membuat kesimpulan tentang faktor yang mempengaruhi geseran berdasarkan aktiviti yang telah dijalankan.

4. Memerihalkan kesan daya geseran (Buku Teks ms 104-106) seperti :- Kebaikan :

membolehkan objek dipegang brek berfungsi tidak tergelincir bila berjalan

- Keburukan : menghasilkan haba/bunyi tidak diingini menyukarkan pergerakan tayar dan tapak kasut haus

5. Menjana idea kesan geseran dalam pelbagai masalah harian dihadapi serta cara menambah dan mengurangkan geseran tersebut (Buku Teks ms 107-110).

6. Melengkapkan latihan (Buku Teks ms 112-113) sebagai aktiviti pentaksiran dan pengukuhan dengan betul.

19 PANITIA SAINS SKBSM -2017

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 29 MEI – 11 JUN 2017

Page 21: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

Soalan KBAT: Sekiranya daya geseran tidak wujud, apakah yang akan berlaku

kepada objek di Bumi? Bagaimanakah bunyi dihasilkan apabila biola digesek? Mengapakah keretapi mengambil masa yang lama untuk berhenti di

landasan? Mengapakah gelas kaca yang berisi air sejuk boleh bergerak sendiri

apabila diletakkan di atas meja kaca? Bagaimanakah topi keselamatan membantu penunggang basikal

supaya boleh bergerak dengan lebih laju?

TEMA : SAINS FIZIKALTAJUK : 7.0 KELAJUAN

2112-16 JUN

2017

2219 – 23

JUN 2017

7.1 Kelajuan

Murid boleh: 6.1.1.Menjelaskan maksud kelajuan dengan menjalankan aktiviti seperti perlumbaan.6.1.2.Menyatakan unit bagi kelajuan ialah kilometer per jam (km/j), meter per saat (m/s), sentimeter per saat (cm/s).6.1.3.Menjalankan penyiasatan untuk menghubungkait kelajuan, jarak dan masa.6.1.4.Menyelesaikan masalah berkaitan kelajuan

1 Menyatakan unit bagi kelajuan

2 Menjelaskan maksud kelajuan melalui aktiviti yang dijalankan.

3 Membuat kesimpulan tentang hubungan kelajuan dengan jarak dan masa.

4 Menyelesaikan masalah untuk menentukan kelajuan, jarak atau masa menggunakan rumus.

5 Mentafsir data tentang per-hubungan ruang dan masa dengan menganalisis graf pergerakan satu objek.

6 Menaakul kepentingan pengetahuan tentang hubungan kelajuan, jarak dan masa demi ke-sejahteraan hidup

Cadangan aktivitiTAJUK : KELAJUAN1. Memahami dan menjelaskan maksud kelajuan dengan menjalankan

aktiviti seperti perlumbaan (Buku Teks ms 115-118).2. Menyatakan unit bagi kelajuan iaitu kilometer per jam (km/j), meter

per saat (m/s) dan sentimeter per saat (cm/s) berdasarkan aktiviti yang dijalankan (Buku Teks ms 119-120).

3. Merekacipta speedometer mudah (Buku Teks ms 120-121) untuk mengukur kelajuan dalam aktiviti dijalankan dan memahami nilai dua unit kelajuan yang berbeza sebagai aktiviti pengukuhan.

4. Menjalankan penyiasatan untuk menghubungkait kelajuan, jarak dan masa (Buku Teks ms 122-125).

5. Menyelesaikan masalah untuk menentukan kelajuan, jarak atau masa menggunakan rumus (Buku Teks ms 126-127).

Soalan KBAT: Mengapakah unit kelajuan km/j tidak sesuai digunakan untuk

mengukur kelajuan bagi seorang murid yang sedang berjalan kaki? Adakah objek yang pegun mempunyai kelajuan? Mengapa?

20 PANITIA SAINS SKBSM -2017

Page 22: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

menggunakan rumus:

6.1.5.Mentafsir data tentang perhubungan ruang dan masa bagi pergerakan suatu objek.6..1.6Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

KPS Memerhati Mengguna kan

hubu ngan ruang dan masa

Membuat hipotesis

Mengeksperimen

Berkomunikasi

KMS 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.5

EMK Nilai murni

KBAT Menghubungkait Mentafsir

maklumat Menganalisis

TEMA : SAINS BAHANTAJUK : 8.0 PENGAWETAN MAKANAN

233 – 7

JUL 2017

8.1Kerosakan makanan

Murid boleh:8.1.1Menjelas dengan contoh ciri makanan yang telah rosak melalui pemerhatian pada makanan sebenar atau pelbagai media.

8.1.2Menyatakan bahawa kerosakan makanan disebabkan oleh tindakan

1 Mencirikan makanan yang telah rosak.

Cadangan aktivitiTAJUK : KEROSAKAN MAKANAN1. Bersoal jawab tentang kaedah terawal pengawetan makanan (Buku

Teks ms 133).2. Menjelas dengan contoh ciri makanan yang telah rosak melalui

pemerhatian pada makanan sebenar atau pelbagai media (Buku Teks ms 134-135).

3. Menyatakan bahawa kerosakan makanan disebabkan oleh tindakan mikroorganisma (Buku Teks ms 136).

4. Mengitlak pengawetan makanan bertujuan untuk menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma (Buku Teks ms 137).

21 PANITIA SAINS SKBSM -2017

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI24/6-2/7/2017

Page 23: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

2410 – 14

JUL 2017

mikroorganisma.8.1.3Mengitlak pengawetan makanan bertujuan untuk menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma.8.1.4Menjelas dengan contoh kaedah pengawetan makanan serta mengaitkan dengan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma seperti: pengeringan; pendidihan; pendinginan; pembungkusan

vakum; penjerukan; penyejukbekuan; pengetinan dan

pembotolan; pempasteuran; pemasinan; penyalaian; pelilinan;8.1.5Menjalankan projek mengawet sejenis makanan dengan pelbagai kaedah.8.1.6

2 Menjelas dengan contoh kaedah pengawetan serta mengaitkan dengan faktor pertumbuhan mikroorganisma.

3 Mengitlak pengawetan makanan bertujuan untuk menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma.

4 Merumuskan kepentingan teknologi pengawetan makanan bagi memenuhi keperluan bekalan makanan.

5 Menaakul kesesuaian kaedah pengawetan bagi satu jenis makanan dalam mengekalkan tekstur, rupa atau rasa.

6 Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang peranan teknologi pengawetan makanan dalam pembangunan ekonomi negara.

5. Menjelas dengan contoh kaedah pengawetan makanan serta mengaitkan dengan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma seperti: pengeringan; pendidihan, pendinginan

6. Menjalankan projek mengawet sejenis makanan dengan pelbagai kaedah.

7. Menaakul kesesuaian kaedah pengawetan bagi satu jenis makanan dalam mengekalkan tekstur, rupa atau rasa (Buku Teks ms 138-142).

8. Membuat Projek Usahawan Nanas (Buku Teks ms 142)9. Memerihalkan kepentingan teknologi pengawetan makanan bagi

memenuhi keperluan bekalan makanan (Buku Teks ms 143-144)10.Melengkapkan latihan (Buku Teks ms 146-147) sebagai aktiviti

pentaksiran dan pengukuhan.

Peta I-THINK Peta Bulatan (Kaedah Pengawetan Makanan)

Soalan KBAT: Bolehkah telur itik yang digunakan dalam pengawetan

pemasinan diganti dengan telur ayam? Mengapa?

KPS Memerhati

KMS 1.2.1

EMK Kelestarian

KBAT Menghubungkait

22 PANITIA SAINS SKBSM -2017

Page 24: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

Memerihalkan kepentingan teknologi pengawetan makanan bagi memenuhi keperluan bekalan makanan.8.1.7Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Mengelas Meramal Mengeksperim

en Berkomunikasi

1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5

hidup Keusahawanan Nilai Murni

Membuat inferens

Menganalisis

TEMA : SAINS BAHANTAJUK : 9.0 BAHAN BUANGAN

2517 – 21

JUL 2017

9.1Bahan buangan

Murid boleh :9.1.1Mengenal pasti bahan buangan berdasarkan jenis bahan melalui pemerhatian persekitaran dan pelbagai media seperti:

kaca; kertas; plastik; logam; sisa toksik; sisa makanan; bahan kumuh dan

tinja;

9.1.2Menyatakan maksud bahan buangan

1 Menyatakan contoh bahan buangan

2 Mengelaskan bahan buangan kepada bahan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi

3 Menjelaskan melalui contoh pengurusan bahan buangan secara terancang

4 Menaakul penggunaan bahan buangan terbiodegradasi secara berhemah

5 Menjana idea kesan pembuangan bahan buangan secara tidak terancang

6 Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang peranan manusia dalam mengurus bahan buangan untuk kehidupan yang lestari

Cadangan aktivitiTAJUK : KENALI BAHAN BUANGAN1. Mengenal pasti bahan buangan berdasarkan jenis bahan melalui

pemerhatian persekitaran dan pelbagai media (Buku Teks ms 150-151) seperti:

kaca; kertas; plastik; logam; sisa toksik; sisa makanan; bahan kumuh dan tinja

2. Menyatakan maksud bahan buangan terbiodegradasi dan bahan buangan tidak terbiodegradasi (Buku Teks ms 152).

3. Mengelaskan bahan buangan kepada bahan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. Aktiviti “Asingkan Dengan Bijak” (Buku teks ms153).

4. Menaakul penggunaan bahan tidak terbiodegradasi secara berhemah.5. Memerihalkan pengurusan bahan buangan secara terancang untuk

kehidupan yang lestari (Buku eksT ms 154-155).

23 PANITIA SAINS SKBSM -2017

Page 25: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

2624 – 26

JUL 2017

terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi.9.1.3Mengelaskan bahan buangan kepada bahan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi.9.1.4Menaakul penggunaan bahan tidak terbiodegradasi secara berhemah.9.1.5Memerihalkan pengurusan bahan buangan secara terancang untuk kehidupan yang lestari.9.1.6Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

6. Menjana idea kesan pembuangan bahan buangan secara tidak terancang.

7. Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang peranan manusia dalam mengurus bahan buangan untuk kehidupan yang lestari (Buku Teks ms 156-158).

8. Melengkapkan latihan (Buku Teks ms 160-161) sebagai aktiviti pentaksiran dan pengukuhan.

9. Menjalankan projek “Penyapu Guna Semula” (Buku Teks ms 162) sebagai aktiviti pengayaan.

Peta I-THINK Peta Pokok (Pengelasan jenis bahan buangan) Peta Alir (Penyediaan baja kompos Buku Teks ms 157) Peta Alir (Cara pengurusan bahan buangan secara terancang

Buku Teks ms 158)

Soalan KBAT: Ramalkan apakah yang akan terjadi sekiranya semua bahan tidak

terbiodegradasikan?

KPS Memerhati Mengelas Meramal Berkomunikasi

KMS 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5

EMK PA 21 I-THINK TMK Nilai Murni

KBAT Menghubungkait Membuat

inferens Menganalisis

TEMA : BUMI DAN SAINS ANGKASATAJUK : 10.0 GERHANA

24 PANITIA SAINS SKBSM -2017

Page 26: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

2731 JUL – 4

OGOS 2017

10.1 Fenomena Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari.

Murid boleh: 10.1.1Memerihalkan fenomena Gerhana Bulan dengan bantuan lakaran berdasarkan:

kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari;

sifat cahaya;10.1.2Memerihalkan fenomena Gerhana Matahari dengan bantuan lakaran berdasarkan:

kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari;

sifat cahaya;10.1.3Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

1 Menyatakan kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari semasa fenomena gerhana Bulan

2 Menyatakan kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari semasa fenomena gerhana matahari

3 Melakarkan gambarajah untuk menunjukkan fenomena Gerhana Bulan berlaku apabila kedudukan Bumi, Bulan dan Matahari serta sifat cahaya bergerak lurus

4 Melakarkan gambarajah untuk menunjukkan fenomena Gerhana Matahari berlaku disebabkan oleh kedudukan Bumi, Bulan dan Matahari serta sifat cahaya bergerak lurus

5 Berkomunikasi tentang kesan fenomena gerhana kepada kehidupan di Bumi

6 Mentafsir gambar rajah peringkat-peringkat gerhana mengikut urutan yang betul

Cadangan aktivitiTAJUK : GERHANA BULAN DAN GERHANA MATAHARI1. Memahami fenomena gerhana berdasarkan soal jawab (Buku Teks ms

163.2. Memerihalkan fenomena Gerhana Bulan dengan bantuan lakaran

berdasarkan: kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari; sifat cahaya

3. Menyatakan kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari semasa fenomena gerhana Bulan (Buku Teks ms 164-165).

4. Memerihalkan fenomena Gerhana Matahari dengan bantuan lakaran berdasarkan: kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari; sifat cahaya

5. Menjalankan simulasi Gerhana Bulan (Buku Teks ms 167)6. Menyatakan kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari semasa fenomena

gerhana matahari (Buku Teks ms 168-169).7. Melakarkan gambarajah untuk menunjukkan fenomena Gerhana

Bulan berlaku apabila kedudukan Bumi, Bulan dan Matahari serta sifat cahaya bergerak lurus.

8. Melakarkan gambarajah untuk menunjukkan fenomena Gerhana Matahari berlaku disebabkan oleh kedudukan Bumi, Bulan dan Matahari serta sifat cahaya bergerak lurus.

9. Berkomunikasi tentang kesan fenomena gerhana kepada kehidupan di Bumi.

10. Mentafsir gambar rajah peringkat-peringkat gerhana mengikut urutan yang betul (Buku Teks ms 170).

11. Membina Kamera Gerhana Matahari (Buku Teks ms 171)12. Melengkapkan latihan (Buku Teks ms 174-175) sebagai aktiviti

pentaksiran dan pengukuhan.

Peta I-THINK

25 PANITIA SAINS SKBSM -2017

Page 27: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

287– 11 OGOS 2017

Peta Alir (Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari) Peta Alir (Cara pengurusan bahan buangan secara terancang

Buku Teks ms 158)

Soalan KBAT: Mengapakah gerhana bulan berlaku semasa fasa bulan

purnama? Adakah planet lain juga mengalami fenomena gerhana?

Mengapa? Mengapakah tempoh kejadian gerhana Bulan adalah lebih lama

daripada gerhana Matahari?

TEMA : BUMI DAN SAINS ANGKASATAJUK : 11.0 BURUJ

2914 – 18 OGOS 2017

11.1 Buruj

Murid boleh: 12.1.1Menyatakan buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk sesuatu corak tertentu.12.1.2Mengenal pasti bentuk buruj seperti Belantik, Biduk, Pari dan Skorpio.12.1.3Menerangkan kegunaan buruj iaitu:

petunjuk arah; petunjuk musim;

12.1.4Menjelaskan pemerhatian

1 Menyatakan maksud buruj

2 Mengenal pasti buruj.

3 Melakar bentuk buruj yang mudah dilihat.

4 Menjelas dengan contoh kegunaan buruj.

5 Menjana idea kewujudan buruj lain dengan mencari maklumat daripada pelbagai media.

6 Mereka bentuk projek

TAJUK : BURUJ1. Menyatakan buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan

membentuk sesuatu corak tertentu (Buku Teks ms 178-179).2. Mencipta Buruj Sendiri (Buku Teks ms 180)3. Mengenal pasti bentuk buruj seperti Belantik, Biduk, Pari dan

Skorpio (Buku Teks ms 181-182).Contoh :

Buruj Skorpio Buruj Biduk

4. Melakar bentuk buruj yang mudah dilihat sebagai aktiviti pentaksiran dan pengukuhan.

26 PANITIA SAINS SKBSM -2017

Page 28: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

3021 – 25 OGOS 2017

melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

menunjukkan pelbagai bentuk buruj

5. Membina Projektor Buruj (Buku Teks ms 183)6. Menerangkan kegunaan buruj iaitu:

petunjuk arah; petunjuk musim

7. Menjelas dengan contoh kegunaan buruj (Buku Teks ms 184).8. Menjana idea kewujudan buruj lain dengan mencari maklumat

daripada pelbagai media.9. Menerangkan kewujudan dan kegunaan buruj menggunakan

maklumat tambahan tentang buruj yang diperolehi.10. Membina model buruj dengan bahan terpakai.11. Melengkapkan latihan Cabar Minda (Buku Teks ms 186-187).

Peta I-THINK Peta Bulatan (Jenis Buruj)

Soalan KBAT: Mengapakah bintang-bintang sentiasa berubah kedudukannya

seperti Matahari dan Bulan? Bintang tidak berkelip-kelip jika kita melihatnya dari angkasa

lepas. Tetapi bintang-bintang akan berkelipan jika kita melihatnya dari Bumi. Mengapa?

Mengapakah buruj-buruj yang dilihat pada pukul 9 malam berbeza daripada buruj-buruj yang dilihat pada pukul 3 pagi?

KPS Memerhati Mengelas Meramal Berkomunikasi

KMS 1.2.1 1.2.2 1.2.3

EMK TMK Keushawanan

KBAT Menghubungkait Membuat

inferens Merekacipta

27 PANITIA SAINS SKBSM -2017

Page 29: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

TEMA : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARITAJUK : 12.0 MESIN

314 - 8

SEP 2017

12.1 Mesin ringkas

Murid boleh: 12.1.1Menjelas dengan contoh jenis dan kegunaan mesin ringkas iaitu:

satah condong; tuas; baji gear; skru; takal; roda dan gandar;

12.1.2Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

1 Menyatakan jenis mesin ringkas

2 Memerihalkan jenis dan kegunaan mesin ringkas

3 Mengitlak mesin kompleks terdiri daripada gabungan lebih daripada satu mesin ringkas

4 Mencerakinkan mesin kompleks kepada mesin ringkas dengan menggunakan contoh

5 Berkomunikasi untuk menunjukkan kepentingan penciptaan mesin yang lestari

6 Mereka bentuk satu model mesin kompleks dan memerihalkan konsep sains yang diaplikasikan serta kelestarian model ciptaan

Cadangan aktivitiTAJUK : MESIN RINGKAS1. Menjelas dengan contoh jenis mesin ringkas iaitu(Buku Teks ms 190-

191) : satah condong : tangga, titi condong tuas : pembuka tin, joran baji : mata kapak, penyendal pintu gear : gear basikal, gear jam tangan skru : skru pada papan/ meja takal : tali tiang bendera, kren roda dan gandar : roda kereta

2. Memerihalkan jenis dan kegunaan mesin ringkas (Buku Teks ms 190-191).

satah condong : mudah gerak beban berbeza ketinggian tuas : daya, beban, fulkrum baji : memisahkan / membelah objek gear : menggerakkan objek pada kelajuan berbeza skru : menyatukan / mengetatkan objek takal : mengerakkan objek dengan daya yang kurang roda dan gandar : mengerakkan gear / memutarkan beberapa

buah roda pada masa yang sama3. Memerihalkan bagaimana sesuatu mesin ringkas berfungsi dengan

memberikan contoh yang sesuai (Buku Teks ms 192-195).4. Menjalankan aktiviti Jom Uji (Buku Teks ms 196) sebagai aktiviti

28 PANITIA SAINS SKBSM -2017

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA26 OGOS – 3 SEP 2017HARI KEMERDEKAAN

31 OGOS 2017

Page 30: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

pentaksiran dan pengukuhan.Soalan KBAT:

Lengan kita ialah mesin ringkas. Bagaimanakah lengan kita berfungsi sebagai mesin ringkas?

Bagaimanakah gigi bertindak sebagai baji?Peta I-THINK

Peta Bulatan (Jenis mesin ringkas)

KPS Memerhati Mengelas Mendefinisi

secara operasi Berkomunikasi

KMS 1.2.1 1.2.2 1.2.3

EMK I-THINK TMK Keushawa nan

KBAT Membuat

inferens Merekacipta Menganalisis

12.2 Mesin Kompleks

12.2.1Mengenal pasti mesin ringkas yang terdapat dalam mesin kompleks.12.2.1Mengitlak mesin kompleks terdiri daripada gabungan lebih daripada satu mesin ringkas.12.2.2Menjana idea kepentingan penciptaan mesin yang lestari dari aspek:

penggunaan bahan; jangka hayat; penyelenggaraan; kos; mesra alam;

1 Menyatakan jenis mesin ringkas

2 Memerihalkan jenis dan kegunaan mesin ringkas

3 Mengitlak mesin kompleks terdiri daripada gabungan lebih daripada satu mesin ringkas

4 Mencerakinkan mesin kompleks kepada mesin ringkas dengan menggunakan contoh

5 Berkomunikasi untuk menunjukkan kepentingan penciptaan mesin yang lestari

6 Mereka bentuk satu model mesin kompleks dan memerihalkan konsep sains yang diaplikasikan serta kelestarian model ciptaan

Cadangan aktivitiTAJUK : MESIN KOMPLEKS1. Mengenal pasti mesin ringkas yang terdapat dalam mesin kompleks.2. Mengitlak mesin kompleks terdiri daripada gabungan lebih daripada

satu mesin ringkas.3. Mencerakinkan mesin kompleks kepada mesin ringkas dengan

menggunakan contoh.4. Menjana idea kepentingan penciptaan mesin yang lestari dari aspek:

penggunaan bahan; jangka hayat; penyelenggaraan; kos; mesra alam; keselamatan;

5. Mereka bentuk model mesin kompleks dengan menggabungkan beberapa konsep sains yang telah dipelajari seperti: elektrik magnet kelajuan

29 PANITIA SAINS SKBSM -2017

Page 31: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

3318 – 22

SEP 2017

12.3 Mereka bentuk model mesin

keselamatan;12.2.3Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

12.3.1 Mereka bentuk model

mesin kompleks dengan menggabungkan beberapa konsep sains yang telah dipelajari seperti:

elektrik magnet kelajuan sifat cahaya

12.3.1Memerihalkan model dicipta.12.3.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

sifat cahaya6. Mencipta model bot layar (Buku Teks ms 203)7. Memerihalkan model dibina dengan kaitan konsep sains yang

diaplikasikan serta kelestarian model ciptaan.8. Melengkapkan latihan Cabar Minda (Buku Teks ms 206-207) sebagai

aktiviti pentaksiran dan pengukuhan.

Soalan KBAT: Mengapa skru dikategorikan sebagai mesin kompleks? Bagaimana roda pada pintu pagar berfungsi sebagai takal?

KPS Memerhati Mengelas Membuat

inferens Berkomunikasi

KMS 1.2.1 1.2.2 1.2.3

EMK PA 21 Keluwesan Bekerjasa ma TMK

KBAT Menilai Membuat

inferens Menganalisis

3021/8-25/8

2017

PECUTAN UPSR 2017

TEMA :

1. SAINS HAYAT2. SAINS FIZIKAL3. SAINS BAHAN4. BUMI DAN SAINS ANGKASA

Program Menjejak Kecemerlangan UPSR 2017

- Klinik Latih Tubi- Mentor mentee- “Buddy Support”- Pecutan Akhir UPSR 2016

Aktiviti :

1. Mengulangkaji tajuk Tahun 2, 3, 4 dan 5 menggunakan modul Sains terancang berasaskan peta minda dan i-think terpilih.

1. Menjawab latihan ulangkaji terancang yang diberikan mengikut aras kebolehan kumpulan murid dan bimbingan individu dalam Klinik Latih Tubi UPSR 2016.

2. Perbincangan kumpulan dengan bimbingan guru berkaitan soalan ulangkaji yang telah dijawab dengan teknikal jawapan UPSR

30 PANITIA SAINS SKBSM -2017

Page 32: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

5. TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI

sebenar yang betul dan tepat.3. Membuat pembetulan jawapan bagi latihan terpandu yang

dibincangkan sebagai pengukuhan semula.

314/9-8/9

2017

PECUTAN UPSR 2017-

Aktiviti :

1. Mengulangkaji tajuk Tahun 6 dengan menggunakan modul Sains terancang berasaskan peta minda dan i-think terpilih.

2. Menjawab latihan ulangkaji terancang yang diberikan mengikut aras kebolehan kumpulan mentor-mentee dan bimbingan individu dalam Klinik Bantu UPSR 2016.

3. Perbincangan kumpulan dengan bimbingan guru berkaitan soalan ulangkaji yang telah dijawab dengan teknikal jawapan UPSR sebenar yang betul dan tepat.

4. Membuat pembetulan jawapan bagi latihan terpandu yang dibincangkan sebagai pengukuhan semula.

5. Melengkapkan latihan tambahan sebagai aktiviti pengukuhan dan soalan beraras tinggi (KBAT) mengikut aras kebolehan murid secara individu dengan bimbingan mentor atau guru.

3211/9- 15/9/ 2017 UPSR 2017

31 PANITIA SAINS SKBSM -2017

Page 33: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

3318/9-22/9

PROGRAM PASCA UPSR 2017

MINGGU SAINS SK DESA PANDAN 2016

PROJEK PENGAWETAN MAKANAN (PENYALAIAN & PENJERUKAN)

REKACIPTA MURAL PROJEK CERIA TAMAN SAINS

Aktiviti :

1. Taklimat perjalanan program Pasca UPSR kepada murid Tahun 6.2. Taklimat program dan pengisian program MINGGU SAINS SK Desa Pandan 2016:

- Perhimpunan rasmi – Isnin -Majlis Pelancaran.- Perhimpunan pagi - Selasa – Popkuiz Pagi , Mini Karnival Sains- Perhimpunan pagi – Rabu – Popkuiz Pagi , Animals Alive- Perhimpunan pagi – Khamis – Popkuiz Pagi , Adik Bercerita Sains- 9.00 pagi setiap hari @ semua kelas :EARTH MINUTE (5 minit tutup semua suis )- Laporan program dan aktiviti dilengkapkan, dihantardan difailkan.

3. Taklimat program dan pengisian program Projek Sains dan Islam (Buku Skrap/ Tayangan Video)4. Taklimat program dan pengisian program Projek Ceria Taman Sains

Melabel tumbuhan herba Mengecat pasu bunga Projek Tanaman Hidroponik Membina Rumah Info

5. Taklimat program dan pengisian program Peperiksaan Akhir Tahun 2016.6. Ikut jadual peperiksaan disediakan SU Peperiksaan sekolah.7. Pengurusan PBS modul offline ikut mata pelajaran dan kelas.8. Pelaporan siap dicetak, dihantar dan difailkan.

3425/9-

29/9/2017

PROGRAM PASCA UPSR 2016 Aktiviti :

1. Perbincangan kertas soalan dan skema jawapan kertas peperiksaan.2. Membuat pembetulan dan anailisis item soalan ikut mata pelajaran dan kelas.3. Pengurusan PBS modul offline ikut mata pelajaran dan kelas.4. Pelaporan siap dicetak, dihantar dan difailkan.Pelaporan siap dicetak, dihantar dan difailkan.

32 PANITIA SAINS SKBSM -2017

Page 34: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

352/10-

6/10/2017

PROGRAM PASCA UPSR 2017 Aktiviti :

1. Pemulangan Buku Teks sesi 20172. Membuat pembetulan kertas peperiksaan dan anailisis item soalan ikut mata pelajaran dan kelas.3. Pengurusan PBS modul offline ikut mata pelajaran dan kelas.1. Pelaporan siap dicetak, dihantar dan difailkan.

369/10-13/10 2017

PROGRAM PASCA UPSR 2017

& ULANGKAJI BAGI PERSEDIAAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Aktiviti :

1. Perancangan persediaan jawatankuasa untuk Majlis Jamuan Akhir Tahun Kelas Tahun 6 (2016).2. Pembahagian tugas jawatankuasa majlis, sumbangan menu dan penyediaan peralatan majlis.3. Pelaksanaan program dan mengemas peralatan.2. Melengkapkan Buku Rekod Mengajar, fail-fail Panitia Sains, fail PBPPP, fail Program Peningkatan Tahun 6

dan lain-lain program mengikut keperluan.

3723/10-26/10

2017

3830/10-

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2017

33 PANITIA SAINS SKBSM -2017

Page 35: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

3/11

396/11-10/11 PEMBETULAN & AKTIVITI PASCA UPSR

4013/11-17/11

AKTIVITI PASCA UPSR PEMULANGAN BUKU TEKS

& PERSIAPAN HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN

4120/11-24/11

HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN

CUTI AKHIR TAHUN

34 PANITIA SAINS SKBSM -2017

Page 36: Rpt sains 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BENDAHARA SERI MAHARAJA SAINS TAHUN 6

MINGGU/ WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN / STANDARD PRESTASI

CATATAN

25/11/2017 - 1/1/2018

35 PANITIA SAINS SKBSM -2017