64
N Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TINGKATAN 1 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

rpt sains tingkatan 1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: rpt sains tingkatan 1

N

Kurikulum Bersepadu Sekolah MenengahSPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 1

Bahagian Pembangunan KurikulumKementerian Pelajaran Malaysia

2011

Page 2: rpt sains tingkatan 1
Page 3: rpt sains tingkatan 1

3

KEMAHIRAN SAINTIFIK

Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah.

Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, kemahiran saintifik

dan kemahiran berfikir digunakan. Kemahiran saintifik merupakan

kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti

mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan

projek.

Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan

kemahiran manipulatif.

Kemahiran Proses Sains

Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid

mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem.

Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti

berikut:

Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan, pendengaran,

sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpulkan

maklumat tentang objek dan fenomena.

Mengelaskan Melalui pmemerhatian, mengumpulkan objek

atau fenomena berdasarkan persamaan dan

perbezaan.

Mengukur dan

menggunakan

nombor

Membuat

inferens

Meramalkan

Berkomunikasi

Menggunakan

perhubungan

ruang dan masa

Membuat pemerhatian secara kuantitatif

dengan menggunakan nombor dan alat berunit

piawai. Pengukuran menjadikan pemerhatian

lebih jitu.

Menggunakan pengumpulan data dan

pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan

dan menerangkan sesuatu peristiwa.

Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa

berdasarkan pemerhatian dan pengalaman

yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

Menggunakan perkataan atau simbol

grafik seperti jadual, graf, rajah atau model

untuk menerangkan tindakan, objek atau

peristiwa.

Memperihalkan perubahan parameter dengan

masa. Contohnya lokasi, arah, bentuk, saiz ,

isipadu, berat dan jisim.

Page 4: rpt sains tingkatan 1

4

Mentafsir data

Mendefinasi

secara operasi

Mengawal

pemboleh ubah

Membuat

hipotesis

Memberi penerangan yang rasional tentang

objek, peristiwa atau pola daripada data yang

dikumpulkan.

Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep

dengan menyatakan perkara yang

dilakukan dan diperhatikan.

Mengenalpasti pemboleh ubah

dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak

balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan.

Dalam sesuatu penyiasatan satu

pembolehubah dimanipulasikan untuk

memerhatikan hubungannya dengan pemboleh

ubah yang bergerak balas. Pada masa yang

sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan.

Membuat sesuatu penyataan umum tentang

hubungan antara pemboleh ubah yang

dimanipulasi dan pemboleh ubah yang

bergerak balas untuk menerangkan sesuatu

peristiwa atau pemerhatian. Pernyataan ini

boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.

Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk

menguji sesuatu hipotesis, mengumpulkan

data, mentafsirkan data sehingga mendapat

rumusan daripada aktiviti itu.

Page 5: rpt sains tingkatan 1

Kemahiran Manipulatif

Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam

penyiasatan sains yang membolehkan murid:

Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan

dengan betul.

Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.

Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat.

Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.

Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan

selamat.

KEMAHIRAN BERFIKIR

Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu

menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada

pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam

sekeliling.

Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk

mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini boleh

dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah.

Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir

dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah.

Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif

dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini aktiviti

pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil

minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat

mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan

pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa

menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya.

Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi

yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli, serta

boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada.

Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi

peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah

melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi

berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses

berfikir.

Page 6: rpt sains tingkatan 1

Kemahiran Berfikir Kritis

Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti

yang berikut :

Menganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikannya

kepada bahagian yang lebih kecil bagi

memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta

mencari makna yang tersirat.

Mencirikan

Membandingkan

dan

membezakan

Mengumpulkan

dan

mengelaskan

Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, kualiti

dan unsur sesuatu konsep atau objek.

Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan

kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur

sesuatu objek atau peristiwa.

Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau

fenomena kepada kumpulan masing-masing

berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau

sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri

atau sifat sepunya.

Mengesan

Kecondongan

Menilai

Membuat

kesimpulan

Mengesan pandangan atau pendapat yang

berpihak kepada atau menentang sesuatu

Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara

dari segi kebaikan dan keburukan, berdasarkan

bukti atau dalil yang sah.

Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu

kajian yang berdasarkan kepada sesuatu

hipotesis.

Membuat urutan

Menyusun

mengikut

keutamaan

Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib

berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya

seperti saiz, masa, bentuk atau bilangan.

Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib

berdasarkan kepentingan atau keutamaan.

Kemahiran Berfikir Kreatif

Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah

seperti yang berikut :

Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan

dengan sesuatu perkara.

Page 7: rpt sains tingkatan 1

Menghubungkaitkan

Membuat inferens

Meramalkan

Mengitlakkan

Membuat gambaran

mental

Membuat perkaitan dalam sesuatu

keadaan atau peristiwa untuk mencari

sesuatu struktur atau corak hubungan.

Menggunakan pengumpulan data dan

pengalaman lalu untuk membuat

kesimpulan dan menerangkan sesuatu

peristiwa.

Membuat jangkaan tentang sesuatu

peristiwa berdasarkan pemerhatian dan

pengalaman yang lalu atau data yang

boleh dipercayai.

Membuat pernyataan umum terhadap

sesuatu perkara untuk keselurahan

kumpulan berdasarkan pemerhatian ke

atas sampel atau beberapa maklumat

daripada kumpulan itu.

Membuat tanggapan atau

membayangkan sesuatu idea, konsep,

keadaan atau gagasan dalam minda atau

fikiran.

Mensintesiskan

Membuat hipotesis

Menganalogikan

Mereka cipta

Menggabungkan unsur yang berasingan

untuk menghasilkan satu gambaran

menyeluruh dalam bentuk seperti

pernyataan, lukisan dan artifak.

Membuat sesuatu penyataan umum

tentang hubungan antara pemboleh ubah

yang dimanipulasi dan pemboleh ubah

yang bergerak balas untuk menerangkan

sesuatu peristiwa atau pemerhatian..

Pernyataan ini boleh diuji untuk

membuktikan kesahihannya.

Membentuk kefahaman tentang sesuatu

konsep yang kompleks atau abstrak

secara mengaitkan konsep itu dengan

konsep yang mudah atau maujud yang

mempunyai ciri yang serupa.

Menghasilkan sesuatu yang baru atau

melakukan pengubahsuaian kepada

sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi

masalah secara terancang.

Page 8: rpt sains tingkatan 1

Strategi Berfikir

Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti

yang berikut :

saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta

strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan

membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi

gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi

berfikir.

Mengkonsepsikan

Membuat

keputusan

Menyelesaikan

masalah

Membuat pengitlakan ke arah membina

pengertian, konsep atau model

berdasarkan ciri spesifik sepunya yang

saling berhubung kait.

Memilih satu alternatif penyelesaian

yang terbaik daripada beberapa alternatif

berdasarkan kriteria tertentu bagi

mencapai matlamat yang ditetapkan.

Mencari penyelesaian yang tepat secara

terancang terhadap situasi yang tidak

pasti atau mencabar ataupun kesulitan

yang tidak dijangkakan.

Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui

pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui

peringkat berikut :

1. KBSB diperkenalkan.

2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru.

3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.

4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan

dengan bimbingan guru.

5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk

mencapai tugasan berfikir.

Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains

diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan

Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( PusatSelain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut,

kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang

diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan

untuk membuat pertimbangan seccara logik, rasional, adil dan

Pembangunan Kurikulum, 1999).

Page 9: rpt sains tingkatan 1

Kemahiran Berfikir Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains

Kritis Mencirikan Membandingkan& membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan MenilaiMembuat kesimpulan

Menaakul

Kreatif Menjana idea MenghubungkaitMembuat inferens Meramalkan Membuathipotesis

Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta

Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk

mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan

secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental yang

menggalakkan pemikiran secara, kreatif, analitis dan sistematik.

Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan

pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir

secara berkesan.

Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu

menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir

utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah

seperti berikut:

Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir

Memerhatikan Mencirikan

Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan

Menyelesaikan masalah

Membandingkan dan

membezakan

Menghubungkaitkan

Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains

Page 10: rpt sains tingkatan 1

Mengelaskan

Mengukur dan

menggunakan

nombor

Membuat inferens

Meramalkan

Menggunakan

perhubungan ruang

dan masa

Mentafsir data

Mencirikan

Membandingkan dan membezakan

Mengumpulkan dan mengelaskan

Menghubungkaitkan

Membandingkan dan membezakan

Menghubungkaitkan

Membandingkan dan membezakan

Menganalisis

Membuat inferes

Menghubungkaitkan

Membuat gambaran mental

Membuat urutan

Menyusun mengikut keutamaan

Membandingkan dan membezakan

Menganalisis

Mengesan kecondongan

Membuat kesimpulan

Mengitlakkan

Menilai

Mendefini secara

operasi

Mengawal pemboleh

ubah

Membuat hipotesis

Mengeksperimen

Berkomunikasi

Menghubungkaitkan

Menganalogikan

Membuat gambaran mental

Menganalisis

Mencirikan

Membandingkan dan membezakan

Menghubungkaitkan

Menganalisis

Mencirikan Menghubungkaitkan

Membandingkan dan membezakan

Menjana idea

Membuat hipotesis

Meramalkan

Mensintesiskan

Semua kemahiran berfikir

Semua kemahiran berfikir

Page 11: rpt sains tingkatan 1

Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran

Berfikir dan Kemahiran Saintifik

Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang

berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam

kurikulum ini,hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara

mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan

kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam

pengajaran dan pembelajaran, guru perlu menitikberatkan penguasan

kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan, di samping

penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan

dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran

berfikir dan kemahiran saintifik.

C o n t oh :

Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan

bukan logam berdasarkan sifat fizik.

Kemahiran Berfikir: Membandingkan dan membezakan.

P e n era n g a n :

Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut, pengetahuan

tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam

kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan

membezakan. Penguasaan kemahiran membandingkan dan

membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat

fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam.

SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI

Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai

positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah

seperti berikut :

• Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

• Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.

• Rajin dan tabah.

• Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta

terhadap alam sekitar.

• Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara

untuk memahami alam.

• Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan

sihat.

• Menghargai keseimbangan alam semula jadi.

• Berhemah tinggi dan hormat –menghormati.

• Menghargai sumbangan sains dan teknologi.

• Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.

Page 12: rpt sains tingkatan 1

• Berfikiran kritikal dan analitis.

• Luwes dan berfikiran terbuka.

• Baik hati dan penyayang.

• Bersifat objektif.

• Sistematik.

• Bekerjasama.

• Adil dan saksama.

• Berani mencuba.

• Berfikir secara rasional.

• Yakin dan berdikari.

Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku

mengikut peringkat berikut :

• Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap

saintifik dan nilai murni.

sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan

eksperimen secara berhati-hati, bekerjasama dan jujur.

Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan

penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains.

Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang

pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang

penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan

pelajaran.

Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan

penerapan sikap saintifik dan nilai murni.

Contoh :

Tahun : Tingkatan Empat

• Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni.

• Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai

murni.

Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti

pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik

dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. Sebagai

contoh, semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu

Bidang Pembelajaran

Objektit Pembelajaran

1. Bahan Kimia Dalam

Perindustrian

1.4 Menyedari kepentingan

pemeliharaan dan

pemuliharaan alam sekitar

dari pencemaran sisa

buangan industri untuk

kepentingan manusia sejagat.

Page 13: rpt sains tingkatan 1

Hasil Pembelajaran Menerangkan kepentingan

mengamalkan sikap

bertanggungjawab dalam

melupuskan sisa buangan Penerapan Unsur Patriotisme

Bersikap sistematik

Bersikap bekerjasama.

Cadangan aktiviti

pembelajaran

Sikap saintifik dan nilai murni

industri.

Melihat tayangan video atau

simulasi komputer tentang

pencemaran sisa buangan

industri dan kesannya

terhadap alam sekitar.

Membincangkan kepentingan

mengamalkan sikap

bertanggungjawab dalam

melupuskan sisa buangan

industri

Menyayangi dan menghargai

alam sekitar.

Bertanggungjawab ke atas

diri sendiri, orang lain dan

alam sekitar.

Menghargai keseimbangan

alam sekitar

Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme

di kalangan murid. Sebagai contoh, dalam pembelajaran proses

pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem, murid akan

belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara, mereka akan

menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara

dan meningkatkan kecintaan kepada negara.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains

mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah

adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan

ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang

murid ke tahap yang optimum. Pembelajaran berfikrah dapat

mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri,

konstruktivisme, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri.

Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang

dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan

berbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir

dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Soalan atau

Page 14: rpt sains tingkatan 1

masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid

diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis

mereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan

pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan,

penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains

Penemuan Inkuiri

Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan

pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud

mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang

berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri.

Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip

utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui aktiviti

seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai

kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk

memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Kemahiran

berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri

ini. Namun demikian, perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak

sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran.

Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara

langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing.

Konstruktivisme

Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid

belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka

sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:

Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid

Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.

Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal

dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka.

Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan

pengalaman serta membuat refleksi.

Sains, Teknologi dan Masyarakat.

Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat

menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian

mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti

pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains, Teknologi dan

Masyarakat (STM).

Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan

dalam kurikulum ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran

sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains

dan teknologi dalam masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi

dipelajari bersama dengan aplikasi, sains dan teknologi serta

implikasi kepada masyarakat.

Page 15: rpt sains tingkatan 1

Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan

dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar

secara teori sahaja tetapi dapat menghargai kerelevanan

pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pendekatan

kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat

seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan.

Pembelajaran Masteri

Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan

semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan.

Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid

mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu diberi kepada murid

untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan pengayaan dan pemulihan

perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan

pembelajaran.

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran

Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh

dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran

seperti eksperimen, perbincangan, simulasi, projek dan lawatan.

Dalam kurikulum ini, cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran

untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan

secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’.

Walaubagaimanapun, guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti

pembelajaran jika perlu.

Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat

meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sains yang

kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan

seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. Penentuan kaedah

pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan

kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta

sumber dan prasarana yang ada. Di samping berperanan sebagai

penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya, guru

juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan

pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis

kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza

perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan

kecerdasan yang berbeza.

Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah

pengajaran dan pembelajaran.

Eksperimen

Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam

pembelajaran sains. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan

untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik.

Page 16: rpt sains tingkatan 1

Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir,

kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif.

Secara kebiasaan, langkah yang diikuti secara eksperimen adalah

seperti berikut:

Mengenal pasti masalah

Membuat hipotesis

Merancang eksperimen

- Mengawal pembolehubah

- Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan

- Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan

kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data

Menjalankan eksperimen

Mengumpulkan data

Menganalisis data

Mentafsirkan data

Membuat kesimpulan

Menulis laporan

Dalam perlaksanaan kurikulum ini, adalah dicadangkan selain

daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi peluang

merekabentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka cara

eksperimen yang berkenaan, data yang boleh diukur dan bagaimana

menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil

eksperimen mereka.

Perbincangan

Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat

berlandaskan alasan yang sahih. Perbincangan perlu dijalankan

sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Guru bertindak

sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan

soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri.

Simulasi

Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh

simulasi yang utama ialah main peranan, permainan dan penggunaan

model. Dalam main peranan, murid melakonkan sesuatu peranan

secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan.

Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Murid

bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami

proses untuk membuat keputusan. Model boleh digunakan untuk

mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid dapat membayangkan

Page 17: rpt sains tingkatan 1

situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang

dipelajari.

Projek

Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk

mencapai sesuatu tujuan tertentu. Projek mengambil masa yang

panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk

dilengkapkan. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak atau lain-lain

perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Kerja projek

menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah,

kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri.

Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar

Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja.

Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo,

muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang.

Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan

pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna. Untuk

mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti dirancang

secara rapi. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan

tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu

diadakan.

Penggunaan Teknologi

Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai

potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran

sains. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, video,

komputer dan internet, pengajaran dan pembelajaran sains boleh

menjadi lebih menarik dan berkesan. Simulasi dan animasi

berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan

pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang

sukar. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan

dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Perkakasan aplikasi

seperti ‘word processers’, perisian persembahan grafik (graphic

presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic

spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk

menganalisis dan mempersembahkan data. Penggunaan teknologi

lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam

eksperimen dan projekdapat membantu pengajaran dan

pembelajaran sains berkesan.

ORGANISASI KANDUNGAN

Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Setiap

tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran, setiap bidang

pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. Objektif

pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran.

Page 18: rpt sains tingkatan 1

Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain

kognitif dan afektif. Peringkat dalam domain kognitif adalah

mengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis

dan menilai. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari,

menghargai, menghayati, mengagumi, menyayangi, mensyukuri,

mendalami dan mengamalkan. Hasil Pelajaran dalam domain afektif

adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan.

Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam

setiap aktiviti pembelajaran. Ini adalah untuk memastikan penerapan

nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. Hasil pembelajaran

dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran.

Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh

diukur. Secara am, Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif

pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada

yang lebih kompleks. Walaubagaimanapun, dalam proses pengajaran

dan pembelajaran, aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam

perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil

pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. Guru perlu

menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai hasil

pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam huraian

sukatan pelajaran.

Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman

pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu

hasil pembelajaran. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk

membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi

mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. Satu aktiviti mungkin

dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran.

Pada masa yang sama, lebih daripada satu aktiviti mungkin

dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Guru boleh

mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan,

tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Guru

digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan

berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran

sains.

Page 19: rpt sains tingkatan 1

19

TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS

Bidang Pembelajaran: 1. Pengenalan kepada Sains

ObjektifPembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Evidens

1(1 JAN-6 JAN)

MINGGU ORIENTASI/SILATURAHIM TINGKATAN 1 (3/1/13-8/1/13)

2(7 JAN-13 JAN)

1.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian.

Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka:

a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa

b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais

Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian.

Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains.

Murid boleh:

menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains,

menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian,

menamakan kerjaya dalam sains seperti:a) guru sains b) doktorc) juruterad) saintis alam sekitar

B2D1E1 Menyenaraikan fenomena alam yang dilihat di sekeliling berkaitan dengan sains

B4D1E1 Menjelaskan tentang kepentingan sains dalam kehidupan harian.

B1D1E1 Menyenaraikan kerjaya dalam bidang sains

3(14 JAN-20

JAN)

1.2 Memahami langkah- langkah dalam penyiasatan saintifik.

Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen, contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa.

Murid boleh:

menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen,

menjalankan satu penyiasatan saintifik.

B3D1E1 Menyusun langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik mengikut urutan

Page 20: rpt sains tingkatan 1

20

ObjektifPembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Evidens

Murid akan:

a) menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah)

b) membuat tekaan yang bijak(membina satu hipotesis),

c) merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen)

mengenal pasti pemboleh ubah,

menentukan radas dan bahan yang diperlukan,

menentukan prosedur menjalankan eksperimen,kaedah mengumpul dan menganalisa data.

d) menjalankan eksperimen,e) menulis apa yang diperhatikan

(mengumpul data),f) mencari makna daripada apa

yang diperhatikan (menganalisa dan mentafsir data),

g) membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar(membuat kesimpulan),

h) menulis laporan hasilpenyiasatan (melapor).

B4D2E1Mengkaji faktor yang mempengaruhi ayunan bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa melalui penyiasatan saintifik.

Page 21: rpt sains tingkatan 1

21

ObjektifPembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Evidens

Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil, apa yang diubah, apa yang dikekalkan dan apa yang diukur.

.

4(21 JAN-27

JAN)

1.3Mengetahui kuantiti fizikdan unitnya.

Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik), nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk.

Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-, senti-, dan mili-.

Mencari simbol yang digunakan dalam unit pengukuran.

Mencari nilai bagi setiap imbuhan.

Murid boleh:

menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik,

menyatakan unit S.I. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik,

menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -, senti- dankilo-,

mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim.

B3D2E1 Menyatakan kuantiti fizik serta unit SI dan simbolnya

B3D2E2 Menyatakan nilai imbuhan dan symbol bagi unit panjang B3D2E3 Menentukan nilai imbuhan dan simbol bagi unit panjang

B3D2E4 Menentukan nilai imbuhan dan simbol bagi jisim sesuatu objek

Page 22: rpt sains tingkatan 1

22

ObjektifPembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Evidens

5(28 JAN-3 FEB)

1.4Memahami penggunaanalatpengukuran

Mengukur panjang garis lurus, garis lengkung dan diameter objek menggunakan pembaris, benang dan angkup.

Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf.

Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat, pipet dan buret.

Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air.

Mengukur suhu badan dan suhu air.

Membincangkan pemilihan alat yangsesuai apabila membuat ukuran.

Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimen.

Murid boleh:

memilih alat yang betul dan mengukur panjang,

menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekatamenggunakan kertas graf,

memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair,

memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan sertasuhu cecair,

menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air.

B3D3E1Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran panjang

B4D321Mengira luas permukaan sekata

B4D3E2Membuat anggaran luas permukaan bentuk tidak sekata menggunakan kertas graf

B3D3E3 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu badan

B3D3E2Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran isipadu cecair

B3D3E4Memilih alat yang betul dan membuat penyukatan suhu badan

B4D4E1Menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air.

Page 23: rpt sains tingkatan 1

23

ObjektifPembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Evidens

6(4 FEB-10 FEB)

1.5Memahami konsep jisim

Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring.

Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek.

Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim.

Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas.

Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat.

Mengaplikasikan kemahiran menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen.

Murid boleh:

menentukan berat suatu objek,menerangkan konsep berat, menerangkan konsep jisim, menentukan jisim suatu objek,

menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat,

mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neracaalur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen.

B4D5E1 Menerangkan perbezaan antara konsep jisim dan berat melalui aktiviti

B3D3E5 Mengukur dan mencatat nilai jisim dan berat bagi sesuatu objek menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas

Page 24: rpt sains tingkatan 1

24

ObjektifPembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Evidens

7(11 FEB-17

FEB)

CUTI TAHUN BARU CINA

8(18 FEB-24

FEB)

1.6Menyedari kepentinganunit piawai dalam

kehidupan harian

Membincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki, ela, rantai, batu, meter, kilometer), unit untuk berat (paun, auns, kati, tahil, gram, kilogram)

Melakonkan sketsa untuk menunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membelibarang di pasar.

Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama

Murid boleh:

memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan.

B6D1E1 Membahaskan mengenai masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan melalui pelbagai bentuk komunikasi.

Page 25: rpt sains tingkatan 1

25

TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN

Bidang Pembelajaran: 1. Sel sebagai unit kehidupan

Minggu ObjektifPembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Evidens

9(25 FEB-3

MAC)

1.1 Memahami sel

Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut.

Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang.

Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul.

Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan.

Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan.

Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya.

Murid boleh:

mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan,

menyediakan slaid menggunakan prosedur yangbetul,

menggunakan mikroskop dengan betul,

mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan,

melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan,

melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan,

menyatakan fungsi setiap struktur sel,

menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwandengan sel tumbuhan.

B1D2E1 Menyatakan sel sebagai unit asas kehidupan

B4D6E1 Menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul

B4D6E2 Menggunakan mikroskop dengan prosedur yang betul

B5D1E1 Melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan, menyatakan fungsi setiap struktur sel serta menjelaskan persamaan dan perbezaan di antara kedua-dua sel

Page 26: rpt sains tingkatan 1

26

ObjektifPembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Evidens

10(4 MAC-10

MAC)

1.2Memahami organismaunisel dan multisel.

Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel.

Menyediakan murid dengan kad gambar, kad nama, kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma.

Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop.

Murid boleh:

menyatakan maksud organisma unisel dan multisel,

memberi contoh organisma unisel dan multisel.

B2D2E1 Memberikan maksud organisma unisel dan organisma multisel

B3D5E1 Memberi contoh organism unisel dan organisma multisel

11

(11 MAC-17 MAC)

MINGGU UJIAN 1(12 MAC-14 MAC)

Page 27: rpt sains tingkatan 1

27

11(11 MAC-17

MAC)

1.3Memahami sel membentuktisu, organ dansistem dalam badanmanusia.

Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) jenis sel manusiab) fungsi pelbagai jenis sel

manusia.

Murid boleh:

menamakan pelbagai jenis sel manusia,

menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia,

menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yangmudah ke kompleksmenggunakan istilah sel, tisu, organ, sistem dan organisma.

B1D2E2 Menyenaraikan pelbagai jenis sel manusia B3D4E1 Menyatakan fungsi bagi

sel epitelium sel tulang sel reproduktif

(pembiakan) sel saraf sel darah merah sel darah putih sel otot

Page 28: rpt sains tingkatan 1

28

ObjektifPembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Evidens

Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hiraki) untuk menunjukkan hiraki organisasi sel:

sel tisu organ sistem organisma

organisma

sistem

organ

tisu

sel

B3D6E1 Menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada mudah ke kompleks menggunakan istilah:

sel tisu organ sistem organisma

12(18 MAC-24

MAC)

1.4Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks.

Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.

Murid boleh:

menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.

B6D2E1 Membincangkan mengenai mengapa manusia adalah organisma yang kompleks dalam pelbagai bentuk persembahan.

Page 29: rpt sains tingkatan 1

29

TEMA: JIRIM DALAM ALAM

Bidang Pembelajaran: 1. Jirim

ObjektifPembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Evidens

13(25MAC-31 MAC)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1(23/03/13 – 31/03/13)

14(1 APR-7 APR)

1.1Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang

Menunjukkan semua benda seperti buku, udara, air, tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti.

Membincangkan maksud jirim.

Menyenaraikan contoh jirim.

Murid boleh:

menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang, menerangkan maksud jirim,menghubungkaitkan benda dan jirim,

menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara, air, tanahdan benda hidup mempunyaijisim dan memenuhi ruang.

B1D3E1 Menyenaraikan benda-benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang

B2D3E2 Memberi maksud jirim

B3D7E1 Mengelaskan benda-benda kepada bentuk jirim dan bukan jirim B4D7E1 Menunjukkan udara, air, tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti

Page 30: rpt sains tingkatan 1

30

ObjektifPembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Evidens

15(8 APR-14 APR)

1.2Memahami tiga keadaanjirim.

Mengumpul maklumat dan membincangkan:a) apa yang membina jirim, b) tiga keadaan jirim.

Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi:a) susunan zarah-zarah,b) pergerakan zarah-zarah.

Membuat simulasi susunan danpergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim.

Murid boleh:

menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah, menyatakan tiga keadaan jirim, menyatakan susunan zarah- zarah dalam tiga keadaan jirim,

menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalamtiga keadaan jirim.

B2D3E1 Menyatakan tiga keadaan jirim

B4D8E1 Menerangkan perbezaan susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim

16(15 APR-21

APR)

1.3Memahami konsep ketumpatan

Mengingat kembali definisi ketumpatan.

Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi:a) objek berbentuk sekata dan

tak sekata,b) pelbagai cecair.

Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan.

Murid boleh:

mendefinisikan ketumpatan, menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul,

menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan,

menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair

melalui aktiviti.

B3D8E1 Memberi definisi ketumpatan

B5D2E1 Menentukan ketumpatan pelbagai objek pepejal dan cecair, menjelaskan mengapa objek dan cecair timbul dan tenggelam serta menyelesaikan beberapa masalah mudah berkaitan ketumpatan

Page 31: rpt sains tingkatan 1

31

ObjektifPembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Evidens

17(22 APR-28

APR)

1.4Menghargai penggunaanciri-ciri jirim dalamkehidupan harian

Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana:

a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair.

b) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit, pelampung dsb.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan.

Murid boleh:

memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim,

memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan,

menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti.

B6D3E1 Membuat beberapa penyelasaian masalah mengenai bagaimana manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim, mengaplikasikan konsep ketumpatan dan aplikasi konsep timbul dan tenggelam dalam bentuk prototaip.

Page 32: rpt sains tingkatan 1

32

Bidang Pembelajaran: 2. Kepelbagaian Sumber di Bumi

ObjektifPembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Evidens

18(29 APR-5

MEI)

2.1Mengetahui kepelbagaiansumber diBumi

Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air, udara, tanah, mineral, bahanapi fosil dan benda hidup.

Murid boleh:

menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup,

menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian.

B2D7E2 Menyenaraikan sumber- sumber tenaga

B2D7E3 Menyatakan matahari sebagai sumber tenaga utama dan haba sebagai satu bentuk tenaga

19(6 MEI-12 MEI)

2.2Memahami unsur,sebatian dan campuran

Mengumpul maklumat dan membincangkana) maksud unsur, sebatian dan

campuran,b) maksud logam dan bukan

logamc) contoh unsur, sebatian,

campuran, logam dan bukan logam.

Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur, sebatian dan campuran.

Murid boleh:

menyatakan maksud unsur, sebatian

dan campuran, memberi contoh unsur, sebatian dan campuran,

menyatakan perbezaan antara unsur, sebatian dan campuran,

B2D5E1 Memberi maksud unsur

B2D5E2 Memberi maksud sebatian

B2D5E3 Memberi maksud campuran

Page 33: rpt sains tingkatan 1

33

ObjektifPembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Evidens

Menjalankan aktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa, kekerasan, kekonduksian haba dan elektrik.

Menjalankan aktiviti untuk mengasingkan komponen dalam campuran sepertia) campuran serbuk besi dan

serbuk sulfur,b) campuran pasir dan garam.

membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukanlogam melalui aktiviti,

mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya,

memberi contoh logam dan bukan logam,

mengasingkan komponen dalam campuran melalui

aktiviti.

.

B4D9E1 Menerangkan perbezaan antara unsur, sebatian dan campuran

B5D3E1 Membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam, mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam dan memberi contoh logam dan bukan logam.

B5D4E1 Mengasingkan komponen dalam campuran:

besi dan sulfur pasir dan garam

melalui beberapa kaedah dan menjelaskan kaedah tersebut

Page 34: rpt sains tingkatan 1

34

ObjektifPembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Evidens

20(13 MEI-19

MEI)

2.3Menghargai kepentingankepelbagaian sumber Bumikepada manusia.

Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air, udara, tanah, mineral, bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia.

Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan.

Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi.

Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok, memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air)

Menjalankan projek, kempen atau pertandingan tentang pengurangan penggunaan, penggunaan semula dan kitar semula bahan seperti bukulatihan yang tidak habisdigunakan sebagai buku nota dan mengumpul surat khabar lama.

Murid boleh:

menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia,

menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi,

menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi,

mengamalkan penggunaan, guna semula dan kitar semula bahan.

B6D4E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai : maksud dan kepentingan

pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar

amalan guna semula dan kitar semula bahan

Page 35: rpt sains tingkatan 1

35

Bidang pembelajaran: 3. Udara di sekeliling kita

ObjektifPembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Evidens

21(20 MEI-26

MEI)

3.1Memahami komponen dalam udara

Mengumpul maklumat mengenai:a) komposisi udara,b) peratusan nitrogen, oksigen

and karbon dioksida dalamudara.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan:a) peratusan oksigen dalam

udara,b) udara mengandungi wap air,

mikroorganisma dan habuk.

Murid boleh:

menyatakan komponen dalam udara,

menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran,

menyatakan peratusan nitrogen, oksigen dan karbondioksida dalam udara,

menunjukkan melalui aktiviti:a) peratusan oksigen dalam

udara,b) udara mengandungi wap

air, mikroorganisma danhabuk.

B2D6E1 menyenaraikan komponen dalam udara

B3D9E1 Menyatakan sebab udara merupakan satu campuran

B3D9E2 Memberi peratusan bagi nitrogen, oksigen, karbon dioksida dan gas nadir dalam atmosfera

B4D10E1 Menentukan peratusan oksigen dalam udara

B4D10E2 Membuktikan udara mengandungi wap air

B4D10E3 Menunjukkan udara mengandungi mikroorganisma dan habuk.

Page 36: rpt sains tingkatan 1

36

ObjektifPembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Evidens

22 & 23CUTI PERTENGAHAN TAHUN (26 MEI-10 JUN )

24 &25(10 JUN-23

JUN)

3.2Memahamiciri-ciri oksigen dan karbondioksida

Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek:

a) kelarutan dalam air,b) tindak balas dengan natrium

hidroksida,c) kesan ke atas kayu uji berbara

dan menyala, kertas litmus, air kapur dan penunjuk

bikarbonat.

Murid boleh:

menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida,mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya,

memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida.

B4D11E1 Mengenalpasti ujian yang sesuai untuk oksigen dan ciri- cirinya melalui aktiviti.

B4D11E2 Mengenal pasti ujian yang sesuai untuk karbon dioksida dan ciri-cirinya melalui aktiviti

Page 37: rpt sains tingkatan 1

37

26 & 27(24 JUN-7 JUL)

3.3Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi

Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi.

Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi, benda hidup:(a) menggunakan oksigen, (b) membebaskan karbon

dioksida.

Murid boleh: menyatakan tenaga, karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi,

menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksidasemasa respirasi,

membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia,

menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi,

menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi.

B5D5E1 Membuktikan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida, tenaga dan wap air semasa respirasi melalui eksperimen

B5D5E2 Membanding dan membezakan kandungan udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia melalui eksperimen

Page 38: rpt sains tingkatan 1

38

ObjektifPembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Evidens

28 & 29(8 JUL-21JUL)

3.4Memahami bahawaoksigen diperlukanuntuk pembakaran

Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran.

Menjalankan eksperimen untuk:a) menunjukkan oksigen

diperlukan untukpembakaran,

b) mengkaji kesan saiz suatu bekas ke atas jangka masanyalaan lilin.

Menjalankan aktiviti untuk menguji hasil pembakaran arang dan lilin.

Murid boleh:

menyatakan maksud pembakaran,

menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran,

menyenaraikan hasil pembakaran,

menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran.

B5D6E1 Membuktikan oksigen diperlukan untuk pembakaran, menyenaraikan hasil pembakaran dan menyatakan maksud pembakaran melalui eksperimen

30(22 JUL-28

JUL)

3.5Menganalisa kesanpencemaranudara

Mengumpul maklumat dan membincangkan:a) maksud pencemaran udara, b) contoh bahan cemar udara,c) sumber bahan cemar udara, d) kesan pencemaran udara ke

atas manusia dan alam sekitar,

e) langkah-langkah yangdiperlukan untuk mengawal pencemaran udara.

Menjalankan projek untuk mengkaji:a) pencemaran udara dalam

suatu kawasan di sekitar sekolah,

b) kesan pencemaran udara.

Murid boleh:

menerangkan maksud pencemaran udara,

menyenaraikan contoh bahan cemar udara,

menyenaraikan sumber bahan cemar udara,

memerihalkan kesan pencemaran udara,

menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untukmenghalang dan mengawalpencemaran udara.

B6D5E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai : pencemaran udara contoh bahan cemar

udara dan sumber kesan pencemaran udara langkah-langkah untuk

menghalang dan mengawal

cara mengekalkan udara supaya bersih dan

mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih

Page 39: rpt sains tingkatan 1

39

ObjektifPembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran

31(29 JUL-4OGOS)

3.6Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih

Mengumpul maklumat dan membincangkan:

a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih,

b) cara mengekalkan udara supaya bersih

c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok.

Murid boleh:

memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih,

mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih,

mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih.

Page 40: rpt sains tingkatan 1

40

TEMA: TENAGABidang pembelajaran: 1. Sumber Tenaga

ObjektifPembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Evidens

32 & 33(5 OGOS-18 OGOS)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

34 & 35(19 OGOS-1

SEPT)

1.1Memahami pelbagai bentuk dansumber tenaga

Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga.

Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama.

Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga

dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik(contoh: sebiji bola yang bergolek menuruni suatucerun),

dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan (contoh: mengunci spring kereta mainan).

Murid boleh:

menyenaraikan pelbagai jenis tenaga,

menyenaraikan pelbagai sumber tenaga,

mengenal pasti perubahan tenaga,

mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama,

mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenagakinetik dan sebaliknya melaluiaktiviti.

B2D7E1 Menamakan jenis-jenis tenaga

B2D7E2 Menyenaraikan sumber- sumber tenaga

B2D7E3 Menyatakan matahari sebagai sumber tenaga utama dan haba sebagai satu bentuk tenaga

B4D12E1 Mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan mengenal pasti perubahan tenaga melalui aktiviti

B4D12E2 Mengkaji perubahan tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan melalui aktiviti

Page 41: rpt sains tingkatan 1

41

ObjektifPembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Evidens

36 & 37(2 SEPT-15

SEPT)

1.2Memahami tenaga bolehdiperbaharui dan yang tidakboleh diperbaharui

Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.

Menjalankan projek berikut:a) sumber tenaga boleh

diperbaharui dan yang tidakboleh diperbaharui,

b) penggunaan tenaga solar, c) cara meningkatkan

penggunaan tenaga secaracekap.

Murid boleh:

mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui,

mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui

menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga,

mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap.

B3D10E2 Mendefinisikan tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu

B3D10E1 Mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu

B6D6E1 Menjelaskan melalui penulisan kreatif mengenai : mengapa kita perlu

memulihara sumber tenaga,

cadangan tentang cara- cara penggunaan tenaga

secara cekap

38(16 SEPT-22

SEPT)

1.3Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga

Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga.

Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap.

Murid boleh:

memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga,

menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenagayang cekap.

Page 42: rpt sains tingkatan 1

42

Bidang pembelajaran : 2. Haba

ObjektifPembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Evidens

39 & 40(23 SEPT-6

OKT)

2.1Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan:

a) matahari membebaskan haba. b) cara menghasilkan haba,c) haba dan suhu adalah

berbeza (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan).

Membincangkan:a) haba ialah suatu bentuk

tenaga,b) pelbagai kegunaan haba

dalam kehidupan harian, c) maksud suhu,d) perbezaan antara suhu dengan

haba.

Murid boleh:

menyatakan matahari membebaskan haba,

menyatakan sumber lain bagi haba,

menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga,

memberi contoh pelbagai kegunaan haba,menyatakan maksud suhu, menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu.

B4D13E1 Menjelaskan haba sebagai suatu bentuk tenaga dan Matahari membebaskan haba serta contoh-contoh pelbagai kegunaan haba

B4D13E2 Menyatakan maksud suhu

B4D13E3 menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu.

Page 43: rpt sains tingkatan 1

43

ObjektifPembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Evidens

41 & 42(7 OKT-20

OKT)

2.2Memahami pengaliranhaba dan kesannya

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal, cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang, merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat).

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pengaliran haba melalui konduksi, perolakan dan sinaran.

Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan:a) fenomena alam seperti bayu

darat, bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari,

b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk,

c) maksud konduktor haba, d) maksud penebat haba,e) pelbagai kegunaan konduktor

dan penebat haba dalamkehidupan harian.

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan yang berbeza sebagai penebat haba.

Murid boleh:

menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal, cecair dan gas,

menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi, perolakan dan sinaran),

menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk,

memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam,menyatakan maksud konduktor haba,

menyatakan maksud penebat haba,

menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor danpenebat haba dalam kehidupanharian,

menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba.

B4D14E1 Membuktikan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal, cecair dan gas melalui aktiviti

B4D14E2 Menghuraikan tiga cara pengaliran haba

B4D14E3 Menjelaskan dengan contoh cara pengaliran haba dalam fenomena semulajadi

B4D14E4 Menyatakan maksud konduktor dan penebat haba

B4D14E5 Menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian

B5D7E1 Mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai konduktor dan penebat haba melalui eksperimen

Page 44: rpt sains tingkatan 1

44

ObjektifPembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Evidens

43 & 44(21 OKT-3

NOV)

2.3Menganalisa kesan habake atas jirim

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perubahan keadaan jirim dalam proses fizikal.

Membincangkan:(i) kesan haba ke atas keadaan

jirim,(ii) contoh pemerhatian harian

yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim.

Murid boleh:

menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses fizikal,

menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba,

memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim.

B4D15E1Menjelaskan kesan haba terhadap perubahan keadaan jirim secara fizikal

B4D15E2Menghuraikan perubahan keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba melalui aktiviti

B4D15E3Memberi contoh-contoh dalam pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan keadaan jirim

45(4 NOV-10

NOV)

2.4 Mengaplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan jirim

Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut:a) merkuri dalam termometer, b) jalur dwilogam di dalam alat

penggera kebakaran,c) ruang pada landasan keretapi, d) penggolek pada jambatan

keluli.Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah.

Murid boleh:

menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian,

mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam

menyelesaikan masalah yang mudah.

B6D7E1 Menghuraikan dalam pelbagai bentuk persembahan bagi beberapa penyelesaian masalah mengenai prinsip pengem- bangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian

Page 45: rpt sains tingkatan 1

45

ObjektifPembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Evidens

46(11 NOV-15

NOV)

2.5Memahami bahawapermukaan objek yanggelap dan kusam menyerap danmembebaskan haba dengalebih baik

Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan yang berikut:

a) objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat,

b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baikdaripada objek putih danberkilat.

Murid boleh:

menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat,

menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objekputih dan berkilat,

menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba.

B5D8E2 Mengkaji objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui eksperimen

B5D8E1 Mengkaji objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui eksperimen

46(11 NOV-15

NOV)

2.6Menghargai faedah pengaliran haba

Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk meningkatkan pengaliran udara.

Murid boleh:

mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa.

47 CUTI AKHIR TAHUN(16 NOV – 1 JAN 2014)

Page 46: rpt sains tingkatan 1