of 20/20
Marek Krajewski Instytut Socjologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Kompetencje animatorów I. Katalogowanie kompetencji jako proces środowiskowego samouczenia się Kompetencje kulturowe to te nabyte cechy jednostki, które są przez nią wykorzystywane jako narzędzia adaptacji do otaczającego ją świata (zarówno fizycznego, jak i społecznego). Kompetencje to nie tylko status jednostki (a więc przysługujące jej uprawnienia do wykonywania pewnych czynności), ale także i przede wszystkim wiedza, znajomość określonych reguł oraz umiejętność ich stosowania, a także zdolność do wykorzystania narzędzi niezbędnych do realizacji zadań, przed którymi stają działający. Próbując stworzyć katalog kompetencji animatorów kultury – a więc osób, dla których jednym z zadań jest wzmacnianie lub uaktywnianie kompetencji innych osób – natrafiamy na kilka znaczących problemów. Część z nich została zidentyfikowana w trakcie badań prowadzonych przez Małopolski Instytut Kultury, zatytułowanych Edukacja/animacja. Możliwości i ograniczenia animacji i edukacji kulturowej w Polsce, inne pojawiły się w trakcie dyskusji prowadzonych w trakcie warszawskiego Niekongresu Animatorów Kultury w 2014 roku oraz debat w ramach Forum Kraków. Ustalenia poczynione w trakcie analiz i dyskusji ukierunkowują naszą uwagę na kilka znaczących kwestii, problematyzujących katalogowanie kompetencji animatorów kultury. Pierwszą z nich jest wielowymiarowe zróżnicowanie pola animacji i edukacji kulturowej. Co charakterystyczne, nie dotyczy ono tylko preferowanego modelu animacji, ale też instytucji i miejsca w którym się ona urzeczywistnia; wykształcenia animatorów, ich postaw wobec rzeczywistości i tak dalej. Warto pamiętać o tym, aby tych odrębności nie zacierać, ale też by nie budować sztucznych podziałów wewnątrzśrodowiskowych – chodzi raczej o to, by

Kompetencje animatorów

 • View
  190

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Kompetencje animatorów

 • Marek Krajewski

  Instytut Socjologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Kompetencje animatorw

  I. Katalogowanie kompetencji jako proces rodowiskowego samouczenia

  si

  Kompetencje kulturowe to te nabyte cechy jednostki, ktre s przez ni

  wykorzystywane jako narzdzia adaptacji do otaczajcego j wiata (zarwno

  fizycznego, jak i spoecznego). Kompetencje to nie tylko status jednostki (a wic

  przysugujce jej uprawnienia do wykonywania pewnych czynnoci), ale take i

  przede wszystkim wiedza, znajomo okrelonych regu oraz umiejtno ich

  stosowania, a take zdolno do wykorzystania narzdzi niezbdnych do

  realizacji zada, przed ktrymi staj dziaajcy.

  Prbujc stworzy katalog kompetencji animatorw kultury a wic osb, dla

  ktrych jednym z zada jest wzmacnianie lub uaktywnianie kompetencji innych

  osb natrafiamy na kilka znaczcych problemw. Cz z nich zostaa

  zidentyfikowana w trakcie bada prowadzonych przez Maopolski Instytut

  Kultury, zatytuowanych Edukacja/animacja. Moliwoci i ograniczenia animacji

  i edukacji kulturowej w Polsce, inne pojawiy si w trakcie dyskusji

  prowadzonych w trakcie warszawskiego Niekongresu Animatorw Kultury w

  2014 roku oraz debat w ramach Forum Krakw. Ustalenia poczynione w trakcie

  analiz i dyskusji ukierunkowuj nasz uwag na kilka znaczcych kwestii,

  problematyzujcych katalogowanie kompetencji animatorw kultury.

  Pierwsz z nich jest wielowymiarowe zrnicowanie pola animacji i edukacji

  kulturowej. Co charakterystyczne, nie dotyczy ono tylko preferowanego modelu

  animacji, ale te instytucji i miejsca w ktrym si ona urzeczywistnia;

  wyksztacenia animatorw, ich postaw wobec rzeczywistoci i tak dalej. Warto

  pamita o tym, aby tych odrbnoci nie zaciera, ale te by nie budowa

  sztucznych podziaw wewntrzrodowiskowych chodzi raczej o to, by

 • 2

  poszczeglne szkoy/modele animacji byy jak domy z szeroko otwartymi

  drzwiami i oknami a wic, by strzegy swojej odrbnoci i tosamoci, ale

  jednoczenie byy zainteresowane tym, co si dzieje w innych domostwach,

  byy na nie otwarte. W odniesieniu do kompetencji animatorw kultury

  wprowadza to postulat budowania szerokich zbiorw tego rodzaju

  umiejtnoci, w obrbie ktrych mamy do czynienia z takimi cechami

  jednostek, jakie wi te ostanie na zasadzie podobiestwa rodzinnego.

  Oznacza to, i nie ma dwu identycznych animatorw, a osoby parajce si

  animacj kulturow znaczenie si od siebie rni. Jednoczenie istniej

  pomidzy nimi podobiestwa pozwalajce zaliczy je do jednej rodziny,

  postrzega jako osobn kategori spoeczn, odmienn od artystw,

  nauczycieli, pedagogw i tak dalej.

  Drug kwesti jest fakt, e to nie lokalne rodowisko, w ktrym dziaa animator,

  dostosowuje si do jego kompetencji, ale to on musi je dostosowa do potrzeb

  osb i miejsca, w ktrym pracuje. Jest to o tyle istotne, e kontekst, w jakim

  dziaaj animatorzy, zmienia si bardzo dynamicznie, co sprawia, i zbir

  kompetencji, ktrymi powinni oni dysponowa, ma charakter otwarty. Pewne

  do tej pory niezwykle przydatne umiejtnoci animatorw ulegaj

  dezaktualizacji, pojawia si konieczno zdobywania nowych lub modyfikacji

  tych istniejcych. Co wicej, kompetencje te nie stanowi zbioru

  niepowizanych z sob cech animatora, uaktywnianych przeze w zalenoci od

  aktualnych potrzeb czy sytuacji. Przeciwnie umiejtnoci te s z sob cile

  powizane, za ich zbir ma charakter relacyjny. Oznacza to, i modyfikowanie

  pewnych umiejtnoci czy nabywanie nowych powoduje przeobraenie te

  pozostaych. Ta relacyjna natura kompetencji, ktrymi dysponuje animator,

  sprawia, i zadaniem osb prbujcych tego rodzaju zdolnoci i potencje

  katalogowa nie powinno by tylko proste ich wymienienie, ale te

  zastanowienie si nad tym, jak s one z sob powizane. Do przemylenia jest

  rwnie to, czy w obrbie tego rodzaju katalogw istniej takie kompetencje,

  ktre mona nazwa kotwicami w tym sensie, e s one relatywnie

  niezmienne, okrelajc specyfik animacji kultury; i takie, ktre mona okreli

  mianem instrumentw w tym sensie, e s one przydatne tylko niekiedy, w

 • 3

  okrelonych sytuacjach, e szczeglnie s naraone na zmiany powodowane

  czynnikami zewntrznymi, zmieniajc si sytuacj spoeczno-kulturow czy te

  specyfik kontekstu, w ktrym si dziaa.

  Po trzecie, jak pokazuj przywoywane wyej badania, animator kultury to

  czowiek-orkiestra i omnibus, a wic osoba, ktra umie praktycznie wszystko i

  jest zdolna do poradzenia sobie w kadej, nawet najbardziej niespodziewanej

  sytuacji. Zarwno animatorzy, jak i wadze samorzdowe czy instytucje kultury

  widz tych pierwszych jako sprawnych organizatorw, ale ju niekoniecznie w

  identyczny sposb widz to, co ma by przez nich organizowane. Dla wadz

  samorzdowych animator to przede wszystkim organizator wsko rozumianego

  ycia kulturalnego, w tym przede wszystkim imprez kulturalnych. Z kolei z

  perspektywy animatorw ta sprawno to te umiejtno midzy innymi

  zjednywania sobie ludzi, zaraania innych pasj, przemycania wartociowych

  treci w tym, co bezwartociowe, organizowania tego, co niepopularne,

  zdolno pjcia pod prd. To specyficzne pknicie nie tylko sprawia, i katalog

  kompetencji animatora kultury jest ogromnie rozlegy, ale rwnie powoduje, i

  jedn z jego najwaniejszych umiejtnoci animatorw powinna by zdolno

  edukowania otoczenia do tego, czym jest/moe by animacja kultury. Mwic

  jeszcze inaczej, istnieje potrzeba wzmacniania kompetencji nie tylko

  animatorw, ale te decydentw, rodzicw, nauczycieli i samych potencjalnych

  uczestnikw procesw animacyjnych.

  Po czwarte, katalog kompetencji kulturowych animatora kultury, ktry

  prbujemy tu budowa, nie powinien by narzdziem przemocy (symbolicznej,

  strukturalnej, instytucjonalnej i tak dalej), uywanym na przykad jako rodek

  certyfikowania osb, ktre maj prawo do wykonywania tego rodzaju profesji.

  Tego rodzaju zastrzeenie prowadzi do dwu wnioskw okrelajcych podane

  sposoby budowania katalogu kompetencji animatora kultury. Pierwszy z nich

  wskazuje, i rekonstrukcja katalogu kompetencji powinna nie tyle by rodkiem

  projektowania ideaw pracy animacyjnej, ile raczej zdawa relacj z tego,

  jakimi kompetencjami dysponuj animatorzy pracujcy w Polsce. Rekonstrukcja

  tego rodzaju zbioru jest w naszym przekonaniu nie tylko pomocna jako

 • 4

  narzdzie popularyzujce animacj kultury, ale te moe by istotnym rodkiem

  prowadzcym do identyfikacji przez samych animatorw tego rodzaju

  kompetencji, ktrych by moe nie posiadaj, a ktre mogliby/powinni

  posiada. Mwic jeszcze inaczej postrzegamy budowany tu katalog

  kompetencji animatora kultury jako istotny instrument rodowiskowego

  samouczenia si, oparty na zasadzie uczenia si/nauczania. Zasada ta nie

  hierarchizuje animatorw, ale akcentuje fakt, i kady z nich jest w stanie

  wnie ze swojej praktyki to, co moe by przydatne dla innych. Drugi z

  wnioskw to wskazanie, i budowany tu katalog kompetencji, pod warunkiem

  e bdzie otwarty i pozbawiony roszczenia do bycia rodzajem regulaminu bycia

  animatorem, moe si sta cennym narzdziem, pomocnym w nauczaniu

  animacji kultury w kontekcie akademickim. Zbir ten nie tylko bowiem wyrasta

  wprost z praktyki, zakorzeniony jest w codziennych dziaaniach animatorw,

  ale te ujawnia tego rodzaju kompetencje, ktre s szczeglnie istotne dzisiaj.

  Tym samym moe by on pomocny w rekonstrukcji programw nauczania,

  podsuwa nowe wtki, ktre powinny sta si przedmiotem tego procesu, a

  take te, ktre ulegy tak daleko posunitej dezaktualizacji, e naleaoby je

  usun z akademickich sylabusw.

  II. Kompetencje animatorw ustalenia badawcze

  W trakcie pogbionych wywiadw z animatorami i edukatorami,

  zrealizowanych w ramach bada Edukacja/animacja. Moliwoci i ograniczenia

  animacji i edukacji kulturowej w Polsce, udao nam si wyodrbni trzy

  podstawowe typy rl, w jakich urzeczywistniaj oni swoje dziaania.

  Zakorzenieni osoby i instytucje dziaajce w danym rodowisku od lat. To

  ludzie wywodzcy si z okrelonego regionu lub tacy, ktrzy ju dawno

  rozpoczli prac w nim, niektrzy jeszcze w latach 70. lub 80., inni w ostatnich

  kilku latach. Ich dziaalno jest czsto zwizana ze sztuk, ale zaprzgnit w

  procesy uruchamiania pozytywnej zmiany spoecznej. Tego typu animatorzy

  pracuj zazwyczaj w maych miejscowociach w Polsce, za dominujcym celem

  ich aktywnoci jest dokonywanie specyficznie rozumianej zmiany spoecznej, w

  tym przede wszystkim dowartociowywanie tego, co lokalne.

 • 5

  Mionicy Kultury drugi z wyodrbnionych przez nas typw idealnych, cho w

  swoich konkretnych przejawach opiera si na podobnym zaangaowaniu i

  powiceniu, jak w przypadku Zakorzenionych, jest wobec niego znaczco

  odmienny. Co prawda rwnie tu celem jest dokonywanie zmian spoecznych,

  ale zupenie odmienne jest to, jak si o nich myli, jakich narzdzi si uywa, by

  je wywoa, a w kocu te to, jak definiuje si tych, do ktrych dziaania maj

  by skierowane. Dziaalno Mionikw Kultury ma u swoich podstaw bowiem

  przekonanie, i istnieje taka sfera ludzkich dziaa, z ktr warto zapoznawa

  kadego i ktra jest cudownym remedium na wiele indywidualnych i

  spoecznych bolczek. T sfer dziaa jest kreacja, a dokadniej ta jej forma,

  ktr przybiera posta sztuki.

  Metropolitarni Profesjonalici ostatni typ, charakterystyczny wycznie dla

  podmiotw dziaajcych w najwikszych miastach, w ktrych pracuj lub ktre

  tworz mode osoby. Nie oznacza to jednoczenie, i wszystkie projekty

  urzeczywistniane w duych miastach i przez modych s realizowane przez

  metropolitarnych profesjonalistw. Zwizek interesujcej nas tu kategorii z

  duym miastem i z osobami modymi jest dosy oczywisty to rodowisko ycia

  i to pokolenie maj z sob wiele wsplnego, na przykad: wykorzenienie i

  specyficzny kosmopolityzm (nie objawia si on koniecznie obojtnoci wobec

  wasnego narodu czy miasta, ale raczej w przekonaniu, i granice pastw,

  kulturowe, jzykowe, obyczajowej nie s jakkolwiek przeszkod dziaania);

  przyzwyczajenie do mylenia w kategoriach projektowych i traktowanie logiki

  projektu jako rzeczywistoci, a nie jako jednej z wielu moliwoci; docenianie

  uniwersalnej wiedzy eksperckiej, dajcej si zastosowa w bardzo rnych

  kontekstach; fetyszyzowanie tego, co nowe, wyraziste, modne, a wic te

  denie do tego, by trzyma rk na pulsie.

  Zestawienie kompetencji charakterystycznych dla kadego z tych typw zawiera

  ponisza tabela.

 • 6

  Zakorzenieni Mionicy Kultury Metropolitarni

  Profesjonalici

  Kompetencje

  spoeczne

  umiejtno

  zawizywania

  relacji ze

  zrnicowanymi

  jednostkami;

  otwarto na

  rnorodno;

  umiejtno

  wzbudzania

  zaufania;

  empatia;

  umiejtno

  rozwizywania

  konfliktw;

  wyobrania

  socjologiczna

  umiejtno

  obserwacji;

  umiejtno

  pracy z grup.

  umiejtno

  pracy z grup,

  ale te z

  uzdolnionymi

  osobami;

  umiejtno

  obserwacji;

  umiejtno

  wzbudzania

  zainteresowani

  a i dzielenia si

  pasjami;

  opanowanie

  rnych

  technik pracy

  warsztatowej;

  umiejtno

  przekazywania

  wiedzy i

  manualnych

  technik innym.

  umiejtno

  pracy w

  zoonych,

  midzynarodo

  wych sieciach

  kontaktw;

  elastyczno

  atwo

  dostosowywani

  a si do

  nowych

  warunkw i

  okolicznoci;

  mobilno a

  dokadniej tak

  zwana

  motylno, czyli

  posiadanie

  zasobw i

  umiejtnoci

  umoliwiajcyc

  h mobilno;

  wysokie

  zdolnoci

  autoprezentacy

  jne;

  atwo w

  konstruowaniu

 • 7

  zespow.

  Zakorzenieni Mionicy Kultury Metropolitarni

  Profesjonalici

  Wiedza historyczna

  dotyczca

  regionu, ale te

  relacji

  narodowociowy

  ch, konfliktw

  etnicznych;

  etnograficzna

  dotyczca

  obyczajw,

  spoecznych

  rytuaw i tabu,

  praktyk

  religijnych;

  spoeczna

  zwizana ze

  znajomoci

  procesw

  grupowych,

  specyfik

  funkcjonowania

  maych

  zbiorowoci, ale

  te samorzdw

  lokalnych,

  organizacji

  pozarzdowych.

  psychologiczna

  podstawowa

  wiedza

  psychologiczna

  pozwalajca

  pracowa z

  uczestnikami

  zaj;

  spoeczna

  podstawowa

  wiedza

  socjologiczna

  na temat

  dynamiki

  funkcjonowani

  a grupy i

  procesw

  grupowych;

  artystyczna

  rozlega wiedza

  na temat

  sztuki, technik

  jej tworzenia,

  narzdzi

  uywanych w

  tym procesie.

  szeroka wiedza

  na temat

  funkcjonowania

  systemw

  grantowych;

  szeroka wiedza

  na temat

  funkcjonowania

  przemysw

  kreatywnych;

  dobra orientacja

  w aktualnie

  obowizujcych

  trendach

  popkulturowych

  ;

  wiedza na temat

  funkcjonowania

  nowoczesnych

  form

  zarzdzania

  projektami itd.).

 • 8

  Zakorzenieni Mionicy Kultury Metropolitarni

  Profesjonalici

  Umiejtnoci

  praktyczne

  umiejtno

  inicjowania

  spotka i ich

  organizowania;

  umiejtno

  lobbowania na

  rzecz

  przedsiwzi,

  ktre si realizuje;

  umiejtno

  obsugi sprztu

  audiowizualnego,

  prowadzenia

  pojazdw

  mechanicznych.

  umiejtno

  posugiwania

  si

  rnorodnymi

  narzdziami

  tworzenia;

  umiejtno

  organizowania

  narzdzi i

  materiaw

  niezbdnych

  do

  prowadzenia

  zaj;

  umiejtnoci

  promocyjne

  niezbdne do

  popularyzowa

  nia swoich

  dziaa;

  umiejtno

  pozyskiwania

  rodkw na

  swoje

  dziaania.

  umiejtno

  posugiwania si

  jzykami

  obcymi;

  umiejtno

  posugiwania si

  nowoczesnymi

  narzdziami

  komunikacyjny

  mi, narzdziami

  promocyjnymi;

  umiejtno

  pozyskiwania

  rodkw z

  programw

  grantowych.

 • 9

  Zakorzenieni Mionicy Kultury Metropolitarni

  Profesjonalici

  Cechy

  osobowe

  konsekwencja w

  dziaaniu;

  odpowiedzialno;

  anty-

  apodyktyczno;

  charyzma;

  ciekawo wiata;

  kreatywno.

  charyzma;

  talenty

  zwizane z

  uprawian

  form sztuki;

  otwarto na

  nowe idee i

  formy

  uprawiania

  sztuki;

  ch

  doskonalenia

  swoich

  umiejtnoci

  twrczych i

  animacyjnych;

  daleko

  posunita

  skonno do

  dziaa o

  charakterze

  misyjnym

  nakierowanych

  na zaraanie

  mioci do

  sztuki.

  umiejtno

  atwego

  przeczania si

  pomidzy

  rnymi

  kontekstami

  dziaa;

  multifrenia;

  fetyszyzowanie

  tego, co nowe;

  zdolno do

  podejmowania

  nowych wyzwa,

  ale te

  porzucania ich,

  gdy przestan

  by interesujce.

 • 10

  Jak wynika z powyszej tabeli, trzy typy uprawiania animacji/edukacji

  kulturowej posiadaj stosunkowo niewiele punktw stycznych, za najwiksze

  rnice istniej pomidzy typem pierwszy i drugim (ktre z kolei w niektrych

  aspektach s zbiene) a trzecim. Istnieje te zasadnicza rnica pomidzy

  Zakorzenionymi a pozostaymi dwoma typami w przypadku tych pierwszych

  dziaalno animacyjna to nie tyle zawd, ile raczej sposb ycia; to nie profesja,

  ale raczej forma, w jakiej jest si z innymi. Jednoczenie warto zauway, i te

  trzy typy niekoniecznie naley traktowa jako odnoszce si do trzech wrogich

  sobie obozw czy plemion, ale jako trzy role, ktre mog si wzajemnie

  uzupenia tworzc zesp wsppracujcych z sob osb, z ktrych kada

  zajmuje si innymi zadaniami. Co wicej, i zgodnie z zasad otwartych

  domostw, kady z wymienionych tu typw animatorw moe by inspirujcy

  dla osb, ktre reprezentuj pozostae.

  W trakcie bada ankietowych zadalimy naszym respondentom pytanie o to,

  kim jest/powinien by animator kultury. Pytanie miao charakter otwarty

  (respondenci proponowali wasne odpowiedzi na nie). Ponisza tabela zawiera

  zestawienie najwaniejszych kategorii, ktre udao nam si wyodrbni w

  trakcie analizy odpowiedzi na to pytanie. Wydaje si, e zestawienie to moe

  by pomocne w katalogowaniu kompetencji animatorw zawiera ono bowiem

  ich zestawienie stworzone przez osoby bdce ich posiadaczami (lub

  przynajmniej deklarujce posiadanie tego typu umiejtnoci).

  RODZAJ

  DZIAA

  ANIMATORA

  Kategoria z

  gotowej listy

  odpowiedzi

  Odsetek

  wskaza w

  otwartych

  wypowiedziach

  Kategoria

  dodatkowa, ale

  pokrewna, ktra

  pojawia si w

  otwartych

  wypowiedziach

  Odsetek

  wskaza w

  otwartych

  wypowiedziach

  ZARZDZANIE:

  Organizacja,

  Sprawny

  organizator lub

  meneder

  30% Majcy wiedz (o

  kulturze, sztuce,

  animacji),

  12%

 • 11

  wiedza i pasja kultury

  kompetentny,

  profesjonalny

  Pasjonat,

  entuzjasta,

  dziaajcy wbrew

  barierom,

  wytrway i

  odporny na stres

  10%

  EDUKACJA

  ARTYSTYCZNA i

  KLASYCZNA

  EDUKACJA

  KULTUROWA:

  Uczestnictwo w

  kulturze,

  zainteresowanie

  sztuk,

  kulturalne

  spdzanie czasu

  Czowiek

  zachcajcy do

  uczestnictwa w

  kulturze

  20%

  Czowiek

  upowszechniajcy

  kultur

  artystyczn/sztuk,

  zainteresowanie

  sztuk i narzdzia

  jej rozumienia,

  organizujcy

  wydarzenia i

  zajcia kulturalne i

  twrcze spdzenie

  czasu

  13%

  Czowiek, ktry

  inspiruje,

  motywuje do

  dziaa kulturalno-

  artystycznych

  6%

  ANIMACJA,

  AKTYWIZACJA:

  inspirowanie,

  inicjowanie,

  innowacja,

  Czowiek

  pomagajcy

  odkry

  drzemicy w

  ludziach

  12% Czowiek, ktrzy

  animuje do

  samodzielnej

  aktywnoci, jest

  niedyrektywny,

  8%

 • 12

  bycie twrczym twrczy

  potencja

  zaraa pasj i

  chci, aby ludzie

  rozwijali swj

  potencja (sam si

  wycofujc)

  Kreatywny,

  twrczy, z

  wyobrani,

  robicy rzeczy

  ciekawe,

  niestandardowe,

  nierutynowe

  7%

  Osoba pokazujca

  nowe przestrzenie

  i moliwoci,

  rozsiewacz idei,

  amacz

  oczywistoci,

  wizjoner,

  innowator

  7%

  Czowiek

  zachcajcy do

  najrniejszych

  dziaa,

  Aktywizator,

  rozbudzajcy

  zainteresowania i

  chci, oywiajcy

  6%

  PRACA W

  SPOECZNOCI:

  Czowiek

  wspierajcy

  11% Czowiek otwarty,

  kontaktowy,

  11%

 • 13

  Relacje midzy

  ludmi,

  potrzeby

  spoecznoci,

  zmiana

  spoeczna

  proces

  nawizywania

  relacji midzy

  ludmi

  majcy atwo

  nawizywania

  relacji, suchajcy

  innych,

  empatyczny, dobry

  psycholog

  Czowiek

  rozumiejcy

  potrzeby danej

  spoecznoci,

  obserwujcy i

  badajcy j,

  bazujcy na jej

  potencjale aby go

  mnoy, ciekawy

  drugiego

  czowieka, uczcy

  si od ludmi, z

  ktrymi pracuje

  9%

  Czowiek

  przeciwdziajcy

  wykluczeniu,

  rozwizujcy

  problemy

  spoeczne,

  zajmujcy si tym,

  co zapomniane i

  zmarginalizowane

  3%

  Czowiek

  odpowiedzialny za

  spoeczno, w

  0,5%

 • 14

  ktrej pracuje

  PRACA

  ARTYSTYCZNA

  Artysta, a

  jednoczenie

  edukator

  10% Czowiek majcy

  umiejtnoci

  edukacyjne /

  dowiadczenie

  praktyczne

  5%

  LIDEROWANIE Charyzmatyczny

  lider

  spoecznoci

  6% Duch rodowiska,

  lider z charyzm,

  czowiek umiejcy

  zainteresowa,

  gromadzcy wok

  siebie ludzi

  5%

  Czowiek

  bdcy

  wszystkim po

  trochu

  5%

  Jak mona zauway, sami animatorzy i edukatorzy widz siebie przede

  wszystkim w dwu rolach: jako organizatora ycia kulturalnego oraz jako kogo,

  kto przygotowuje do uczestnictwa w kulturze. Nieco rzadziej definiuj si oni za

  pomoc klasycznych kategorii animacyjnych, a wic jako osoby, ktre animuj

  zbiorowo i pracuj z ni, prbujc j tym samym przeksztaca. Bardzo rzadko

  pojawia si figura animatora, zgodnie z ktr jest on liderem lokalnej

  zbiorowoci. Oznacza to, i animacja jest w naszym kraju utosamiana z

  dziaalnoci impresaryjn i z edukacj artystyczn, rzadziej za z procesem

  wczania kultury w procesy spoeczne, wykorzystywania jej jako narzdzia

  zmiany spoecznej. Oznacza to te, i animatorzy widz siebie przede wszystkim

  jako dysponentw kompetencji menederskich, organizacyjnych, a take czysto

  pedagogicznych i artystycznych, w drugiej za kolejnoci jako dysponentw

  kompetencji spoecznych.

 • 15

  Na zakoczenie warto powiedzie o tych rodzajach kompetencji, ktrych

  istnienie ujawniy prowadzone przez nas terenowe studia przypadkw.

  Animator to pozytywny wariat, bez reszty zaangaowany w dziaania, ktre

  podejmuje, i to bez wzgldu na koszty (osobiste, ekonomiczne), jakie aktywno

  ta za sob niesie. Oznacza to z kolei, i dziaalno animacyjna, cho w

  analizowanych przypadkach cechuje j czsto wysoki poziom znawstwa,

  kompetencji i wiedzy, nie jest do koca profesj, ale raczej misj, praktyk

  niezwykle silnie splecion z jednostkow biografi (cho ju niekoniecznie z

  profesjonalnym przygotowaniem). To z kolei oznacza, przynajmniej w modelu

  reprezentowanym przez wiele osb uczestniczcych w badaniach, i jest ona

  rodzajem choroby, na ktr mona zapa, a ktrej sprzyjaj unikatowe cechy

  osobowe, talenty, specyficzny niepokj popychajcy jednostki do poszukiwania

  swojego miejsca i realizowania twrczych, ale te animacyjnych, pasji. W

  sabszym ujciu oznacza to, i animacja kulturowa nie jest zajciem dla kadego,

  ale raczej (jak w wypadku innych aktywnoci majcych u swych podstaw sub

  publiczn) powoanie. W mocniejszym ujciu animacja kulturowa jawi si

  jako zajcie dla wybranych, dysponujcych caym szeregiem unikatowych

  potencjaw, a przy tym godzcych si na trudne warunki pracy, na

  podporzdkowanie jej swojego ycia osobistego, wikszoci swojego czasu i

  energii.

  Profesjonalni amatorzy. Okrelenie to nie oznacza, i animatorzy nie posiadaj

  formalnych uprawnie do prowadzenia warsztatw czy zaj edukacyjnych (w

  wikszoci przypadkw nimi dysponuj), ale raczej, i to nie te uprawniania

  inicjoway ich dziaania animacyjne. Przeciwnie ich zdobywanie byo

  konsekwencj wczeniej i nieformalnie urzeczywistnianych pasji. Podobnie jest

  z wiedz i umiejtnociami najpierw zdobywa si je w dziaaniu, dowiadcza

  si ich na wasnej skrze, a dopiero potem, i to nie zawsze, potwierdza si je

  certyfikatami uzyskiwanym podczas studiw czy dodatkowych szkole. Pro-am,

  jako figura opisujca animatora, odnosi si rwnie do tego, e osoby te (i co

  istotne nie do koca z wasnej woli) s posiadaczami bardzo licznych i

  rnorodnych kompetencji; s: ksigowymi i specjalistami od public relations;

 • 16

  psychologami i terapeutami, pracownikami socjalnymi, artystami, musz si

  zna i na prawie, i na stolarce, i szyciu. Tego rodzaju rozlege kompetencje s

  niezbdne, bo lokalne pole kulturowe zazwyczaj pozostawia animatorw

  samym sobie, nie jest szczeglnie zainteresowane tym, jak i w jakich warunkach

  co jest przez kogo zrobione, ale raczej czy co jest zrobione i jakie korzyci

  moe przynie lokalnej zbiorowoci, ktra, poprzez publiczn dotacj,

  finansuje (zazwyczaj w niewielkiej czci) przedsiwzicia animacyjne. Ta

  wielozadaniowo moe by potraktowana jako cecha pozytywna, bo zwiksza

  zdolnoci adaptacyjne animatorw, przygotowuje ich na kad moliwo, ale

  jest te niewtpliwie czynnikiem, ktry odciga od waciwej, animacyjnej

  pracy, pochania ogromn ilo czasu, czsto frustruje.

  Taktycy. Jedn z najwaniejszych kompetencji animatorw jest to, e potrafi

  oni dziaa w sposb taktyczny, a wic nie tyle d do przejmowania kontroli

  nad jakim fragmentem rzeczywistoci, ile raczej wykorzystuj rnego rodzaju

  okazje, okolicznoci, by mc dziaa. Taktyczno ta objawia si w kilku

  powtarzalnych modusach dziaania: a) w deniu do jak najwikszej

  rnorodnoci oferty w taki sposb, aby moga ona by skierowana do (prawie)

  wszystkich, co owocuje egzotycznym miksem festynw z disco-polo i

  awangardowych przedstawie offowych teatrw; b) w prbach omijania

  sporw ideologicznych, personalnych i partyjnych przecinajcych lokalne

  zbiorowoci, w taki sposb, by mc realizowa swoje cele niezalenie od tego,

  kto aktualnie sprawuje wadz; c) w wykorzystywaniu lokalnych celebr o

  charakterze rytualnym (a wic rocznic, festynw, odsoni i przeci) jako

  okazji do zrealizowania przedsiwzi ambitnych i niepopularnych za pienidze,

  ktre przeznacza si na te pierwsze cele; d) w aplikowaniu o rodki w tak wielu

  miejscach, jak to moliwe, i w uzalenianiu planw swojego dziaania od tego,

  na co zostan przyznane rodki; e) w, jak okrelia to dyrektorka jednej z

  analizowanych instytucji, pakietowaniu. Sowo to oznacza tworzenie dziaa-

  hybryd, w ktrych obecnych jest wiele rnych form sztuki, moliwoci

  uczestnictwa, rozrywek i dozna w taki sposb, aby przyciga jak najwiksz

  liczb uczestnikw. Tego rodzaju taktyki mona by mnoy, istotniejsze jest

  jednak wskazanie, i ich obecno jako podstawowego modelu dziaania

 • 17

  wiadczy o deficytach zdolnoci do sprawowania kontroli, z powodu ktrych

  cierpi osoby zajmujce si animacj w Polsce.

  III. W kierunku katalogu kompetencji animatora kultury

  Powysze ustalania badawcze, pokazujce ogromne zrnicowanie kompetencji

  praktykowanych (albo przynajmniej deklarowanych) przez animatorw kultury,

  mog prowadzi do wniosku, i stworzenie katalogu kompetencji animatorw

  kulturowych jest niemoliwe. W naszym przekonaniu nie jest to wniosek trafny,

  bo blisze przyjrzenie si zamieszczonym wyej ustaleniom, powizane z

  rekonstrukcj programw nauczania obecn w kolejnych tekstach

  zamieszczonych w niniejszym opracowaniu, pozwala na wyodrbnienie trzech

  podstawowych zbiorw kompetencji animatorw kulturowych.

  A. Pierwszym z nich s przymioty osobiste animatora. Nale do niego:

  kwalifikacje moralne (takie jak na przykad szeroko rozumiana

  uczciwo; skonno do przedkadania dobra wsplnego nad

  wasne; bezinteresowno; odpowiedzialno i tak dalej);

  specyficzne postawy wobec rzeczywistoci (ciekawo;

  zainteresowanie otaczajcym jednostk wiatem;

  przekonanie, i jest ona przeksztacalna, e mona j zmieni;

  antyfatalizm optymizm i czerpanie radoci z moliwoci

  dziaania i tak dalej);

  specyficzne postawy wobec innych, zwaszcza tych, z ktrymi si

  pracuje (otwarto i zainteresowanie innymi; wiadomo

  ludzkiej rnorodnoci; tolerancja dla odmiennoci;

  wraliwo na cierpienie innych i tak dalej);

  refleksyjno (a wic zdolno do: krytycznego przygldania si

  rzeczywistoci; kwestionowania ustalonych przekona i

  stereotypw na jej temat; gotowo do walki z

  uprzedzeniami; umiejtno wykorzystywania wiedzy

  naukowej i wasnych dowiadcze jako podstaw dziaania;

 • 18

  zdolno do wycigania wnioskw z wasnych sukcesw i

  poraek i tak dalej);

  cechy osobiste (konsekwencja w dziaaniu, dystans wobec

  samego siebie, zdolno do autorefleksji i autokrytycyzmu;

  odporno na niepowodzenia i zdolno do stawiania im

  czoa; odwaga i zdolno do dziaa bezkompromisowych

  zawsze wtedy, gdy s one potrzebne).

  B. Drugim zbiorem s kompetencje spoeczne. Nale do niego midzy

  innymi:

  wiedza o charakterze psychologicznym i spoecznym (a wic

  podstawowa wiedza na temat czowieka i procesw

  psychologicznych; wiedza na temat procesw i struktur

  grupowych; wiedza na temat procesw komunikacyjnych i

  podstawowych form, w jakich procesy te si dzi realizuj;

  wiedza na temat podstawowych narzdzi socjologicznej i

  psychologicznej diagnozy rodowiska, w ktrym si dziaa i

  tak dalej);

  szeroko rozumiana empatia (a wic umiejtnoci suchania,

  rozmawiania, interakcji z innymi; umiejtno rozpoznawania

  sytuacji, w jakiej si znajduj, i wraliwo na t sytuacj;

  umiejtno rozpoznawania emocji obecnych w grupie;

  umiejtno rozpoznawania systemw wartoci i postaw

  wobec rzeczywistoci obowizujcych w grupie i tak dalej);

  umiejtno aktywizowania (umiejtno podejmowania

  wsppracy z innymi; umiejtno stwarzania okazji i

  pretekstw do wsppracy; zdolno do pobudzania

  wyobrani, w tym wyobrani spoecznej; umiejtno

  motywowania innych do dziaania i do wspdziaania i tak

  dalej);

  umiejtno pracy z grup (w tym umiejtno: obserwowania i

  rozumienia procesw zachodzcych w grupie; uruchamiania

  podanych procesw grupowych; rozwizywania i

 • 19

  kanalizowania konfliktw oraz sytuacji spornych

  pojawiajcych w grupie; zdolno do uchwycenia

  podstawowych struktur organizujcych funkcjonowanie

  grupy i umiejtno do modyfikowania tych struktur;

  zdolnoci facylitacyjne; umiejtno przekazywania wiedzy,

  dzielenia si dowiadczeniami, nauczania posugiwania si

  rnorodnymi narzdziami I tak dalej).

  C. Trzecim zbiorem s wiedza i umiejtnoci techniczno-praktyczne. Do

  tego zbioru nale:

  oglna, ale wszechstronna, wiedza o otaczajcej rzeczywistoci

  (orientowanie si w historii i przeszoci; wiedza

  ekonomiczna i spoeczno-polityczna; wiedza na temat kultury

  i sztuki i tak dalej);

  oglna, ale wszechstronna, wiedza na temat rodowiska, w

  ktrym si dziaa (orientowanie si w historii i przeszoci

  rodowiska; wiadomo przecinajcych je zrnicowa,

  obowizujcych w nim systemw wartoci i podstawowych

  modusw dziaania; wiedza na temat podstawowych

  zasobw, jakimi to rodowisko dysponuje i tak dalej);

  specjalistyczna wiedza na temat animacji kulturowej (wiedza na

  temat specyfiki tej praktyki, jej historii i wieloci form, w

  jakich moe si ona realizowa; moliwoci i ogranicze dla

  tego rodzaju dziaalnoci w naszym kraju);

  wiedza o charakterze organizacyjnym (wiedza na temat

  instytucjonalnych i prawnych uwarunkowa kultury w Polsce;

  wiedza na temat potencjalnych rde finasowania dziaa

  animacyjnych i pozyskiwania z nich rodkw i tak dalej);

  umiejtnoci praktyczne zwizane z realizacj dziaa

  animacyjnych (umiejtnoci posugiwania si rnorodnymi

  mediami tworzenia poczynajc od tradycyjnych mediw

  tworzenia sztuki, a po wspczesne, zdigitalizowane i

  sieciowe narzdzia tego rodzaju; umiejtnoci organizacji

 • 20

  pracy grupy i gromadzenia rodkw niezbdnych do

  uruchomienia jej dziaa; umiejtno ukadania wsppracy

  z instytucjami kultury oraz owiatowymi, a take z wadzami

  samorzdowymi; umiejtno dokumentowania i

  popularyzowania wasnych dziaa; umiejtno

  posugiwania si narzdziami pozwalajcymi przeprowadzi

  diagnoz rodowiska, w ktrym si dziaa; umiejtno

  dokonywania ewaluacji i autoewaluacji; umiejtno

  wyszukiwania i filtrowania informacji potrzebnych w pracy

  animacyjnej i edukacyjnej).