of 13/13
Wszystko to co w życiu ważne Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie gdy się jest człowiekiem.„ A. Camus

Kompetencje Moralne

 • View
  52

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kompetencje Moralne. Wszystko to co w życiu ważne Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie gdy się jest człowiekiem.„ A. Camus. Czym są kompetencje moralne?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kompetencje Moralne

 • Wszystko to co w yciu wane

  Nikt nie ma obowizku by wielkim czowiekiem. To ju bardzo adnie gdy si jest czowiekiem.A. Camus

 • moralno to szczeglny rodzaj inteligencji polegajcy na umiejtnoci odrniania dobra od za i na podaniu za dobrem. To gotowo i wysiek aby dobrze postpowa, ale przede wszystkim samo dobre postpowanie. To co co powoduje, e jeden czowiek wydaje si bardziej ludzki i doskonalszy od drugiego i bez czego bylibymy susznie oceniani jako nieludzcy. To umiejtno odrniania zachowa, ktre nas rozwijaj i ciesz, od zachowa, przez ktre krzywdzimy siebie i innych.

 • Czowiek pozbawiony moralnoci czyni zwykle to, co atwiejsze, chocia szkodliwe, a nie to, co wartociowsze i mdrzejsze. Postpuje tak dlatego, e atwiej mu czyni zo ni dobro. Moralno, to "duchowa mdro" trudnej sztuki asertywnoci, szacunku dla siebie i innych oraz dawania przykadu swoim zachowaniem. Tak jak GPS pozwala kierowcy nie zmyli drogi nawet w trudnym terenie, tak moralno, inteligencja moralna nie pozwala czowiekowi zagubi si w yciowych wyborach. Postpowanie zgodnie z ni przynosi osobist satysfakcj i wczeniej, czy pniej sukces w kadej aktywnoci

 • Do prezentacji doczony jest sprawdzian kompetencji moralnych odnosi si on do 10 sfer, ktre mona uzna za wskaniki moralnego postpowaniaPostpowanie w zgodzie z zasadami, wartociami i przekonaniami. Mwienie prawdy. Obrona tego co suszne. Dotrzymywanie obietnic. Ponoszenie odpowiedzialnoci za swoje wybory. Przyznawanie si do bdw i niepowodze. Pomaganie innym. Czynna troska o innych. Umiejtno wybaczania sobie wasnych bdw. Umiejtno wybaczania bdw innym

 • Sprawd si ! I przejd do dalszej czci prezentacji

 • najwyszy oglny wynik (suma oglna) jaki mogli uzyska, to 100. Oznaczaby on, e kademu z 40 stwierdze przyznali sobie maksymaln ilo punktw, czyli 5. wiadczyoby to, e uwaaj si za osob, ktra posiada wszystkie 10 ocenianych kompetencji w penym wymiarze. W zwizku z tym, e nikt nie jest tak doskonay, wynik tak wiadczy raczej o problemach z uwiadomieniem sobie swoich sabych stron ni o obiektywnej ocenie. Wynik najniszy to 20. Taki lub zbliony, odzwierciedla raczej nadmierny samokrytycyzm, ni brak jakichkolwiek kompetencji moralnych. Wyniki Sprawdzianu Kompetencji Moralnych sytuuj si zazwyczaj na rednim poziomie midzy 60 a 70.

 • WYNIK OCENA90 100- bardzo wysoka80 89- wysoka60 79 - przecitna40 59 - niska20 39 - bardzo niska

 • Ponoszenie odpowiedzialnoci za swoje decyzje, to zgoda na ponoszenie konsekwencji wszystkich swoich czynw, zarwno tych oczekiwanych, jak i niespodziewanychPrzyznawanie si do bdw pozwala unika sytuacji, w ktrych za nasze bdy bdzie odpowiada kto inny, pomaga w szukaniu nowych rozwiza i przyczynia si do osobistego rozwoju. Wpywa raczej korzystnie na nasz reputacj ni jej szkodzi. Do bdw i pomyek wart si przyznawa nie tylko ze wzgldw etycznych, lecz rwnie praktycznych. Ukrywanie ich pochania wiele czasu i energii, a w dodatku najczciej pogarsza sytuacj

 • Warto pamita, e cho przyznanie si do bdw jest wane, to nie mona go traktowa jako "przyzwolenia". Nie zwalnia ono z odpowiedzialnoci za skutki pomyek ani nie naprawia ich w jaki magiczny sposb.

  Pomaganie innym, to niesienie pomocy w celu polepszenia sytuacji drugiej osoby, to reagowanie na potrzeby innych ze wspczuciem i yczliwoci

 • Troska o innych, to umiejtno spojrzenia na problemy z punktu widzenia drugiej osoby, to praktyczne wspieranie ich osobistych de, szanowanie nadziei i marze, pomaganie w ich realizacji

 • Wybaczanie sobie wasnych bdw nie jest prb usprawiedliwiania niewaciwych zachowa. Chodzi przede wszystkim o to, eby wzi odpowiedzialno za to co si zrobio i postanowi, e w przyszoci postpi si lepiej. Trzeba jednak wyzby si negatywnych myli zaprztajcych gow, kiedy zawiedlimy sami siebie. Rozmylajc o swoich frustracjach, niepokojach i poczuciu winy, nie pozostawiamy miejsca na wycignicie wniosku z dokonanych zych wyborw. Jeli sobie nie wybaczymy, bdziemy tkwi w miejscu, pozbawiajc si nowych dowiadcze i moliwoci

 • Wybaczanie bdw innym nie oznacza akceptacji ich niewaciwego postpowania, nie zwalnia od odpowiedzialnoci za nie. Jest jednak zamkniciem pewnego rozdziau i udzieleniem kredytu zaufania. Polega na patrzeniu na te osoby nie z perspektywy tego ci byo, ale tego co by moe. Jest daniem szansy zmiany na lepsze.

 • Poznae wartoci, ktrymi powinien kierowa si w swoim yciu kady czowiek, sprbowae oceni obiektywnie samego siebie ! Przemyl czy jest co co chcesz zmieni w sobie? W swoim otoczeniu? co poprawi aby yo si wszystkim lepiej?

  Przygotowaa: mgr M. Paczkowska

  i *Na marginesie warto wspomnie, e osoby yczliwe innym - zostao to naukowo potwierdzone - zwykle yj duej ni ludzie egoistyczni, skupieni jedynie na sobie i wasnych potrzebach*