of 31/31
Kompetencje kluczowe w procesie wychowania fizycznego Katarzyna Wąsowicz [email protected]

Kompetencje kluczowe w procesie wychowania fizycznego · 2019-02-06 · Kompetencje kluczowe w wychowaniu fizycznym treści kształcenia – wymagania szczegółowe Kompetencje społeczne

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kompetencje kluczowe w procesie wychowania fizycznego · 2019-02-06 · Kompetencje kluczowe w...

 • Kompetencje kluczowe w procesie wychowania fizycznego

  Katarzyna Wąsowicz [email protected]

 • Program spotkania

  • Definicja pojęcia – kompetencje kluczowe.

  • Kompetencje kluczowe w prawie oświatowym.

  • Kompetencje kluczowe a ocena ucznia z wychowania fizycznego.

  2

 • Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/19

  • 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

  • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

  • Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczeństwo i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

  3

 • Kompetencje kluczowe definiowane są jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji.

  Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują

  do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji

  społecznej i zatrudnienia*

  *Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych

  w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) 4

 • ZALECENIE RADY z dnia 22 maja 2018 r.

  w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

  • kompetencje w zakresie wielojęzyczności

  • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

  • kompetencje cyfrowe

  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

  • kompetencje obywatelskie

  • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości

  • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

  5

 • kompetencje w zakresie rozumienia

  i tworzenia informacji uczeń:

  • rozumie i interpretuje pojęcia, fakty

  • rozumie i wyraża uczucia

  • wyraża opinie

  • wykorzystuje obrazy, dźwięki, materiały cyfrowe w różnych dziedzinach i kontekstach

  6

 • kompetencje cyfrowe

  uczeń:

  • korzysta z technologii cyfrowych w sposób pewny, krytyczny i odpowiedzialny

  • interesuje się technologiami cyfrowymi i wykorzystuje je do celów uczenia się, pracy i udziału w społeczeństwie

  (korzysta z informacji i danych, komunikuje się, współpracuje, korzysta z mediów, tworzy treści cyfrowe, unika zagrożeń, szanuje własność intelektualną i innych użytkowników sieci)

  7

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

  uczeń:

  • dokonuje autorefleksji

  • skutecznie zarządza czasem, organizuje naukę

  • skutecznie zarządza informacjami

  • konstruktywnie pracuje z innymi osobami

  • dba o zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne, prowadzi prozdrowotny tryb życia

  8

 • kompetencje obywatelskie uczeń:

  • zna podstawowe pojęcia i zjawiska dotyczące gospodarki, kultury i organizacji

  • angażuje się wraz z innymi na rzecz wspólnego interesu (w miarę możliwości)

  • ma umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, formułowania argumentów, podejmowania decyzji

  • znajduje dostęp do tradycyjnych i nowych form medialnych, zna ich rolę w społeczeństwie

  9

 • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości uczeń:

  • zna i rozumie pojęcia związane z planowaniem i zarządzaniem projektami (procesy, zasoby)

  • rozumie procesy ekonomiczne

  • zna własne atuty i słabości współpracując i pracując indywidualnie

  • ma zmysł inicjatywy i poczucie sprawczości

  • jest odważny, otwarty na przyszłość, wytrwały w dążeniu do celu

  10

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

  uczeń:

  • zna różne kultury i sposoby ich ekspresji

  • jest otwarty na różnorodność ekspresji kulturalnej

  • jest gotowy do uczestniczenia w różnych doświadczeniach kulturalnych

  • szanuje własność kulturową i podchodzi do niej sposób odpowiedzialny

  11

 • Kompetencje kluczowe w prawie oświatowym

 • Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

  13

 • Art.44.3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi,

  w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do różnych typów szkół i rodzajów placówek, wymagania wobec szkół i placówek, dotyczące prawidłowości

  i skuteczności działań, o których mowa w ust. 1, w zakresie:

  1) przebiegu procesów kształcenia, wychowania i opieki;

  2) umożliwienia każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości;

  3) podejmowania przez szkołę lub placówkę działań podnoszących jakość jej pracy;

  4) angażowania uczniów, rodziców i nauczycieli w działania szkoły lub placówki;

  5) współpracy ze środowiskiem lokalnym;

  6) uzyskiwanych efektów kształcenia i wychowania;

  7) aktywności uczniów i ich rozwoju osiąganego adekwatnie do potrzeb i możliwości;

  8) doskonalenia pracy szkoły lub placówki przy zaangażowaniu społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

  14

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

  • Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

  • Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

  określone w podstawie programowej

  • Uczniowie są aktywni

  • Kształtowane są postawy i respektowane normy

  społeczne

  • Szkoła wspomaga rozwój uczniów

  • Rodzice są partnerami szkoły

  • Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym

  15

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

  z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

  przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,

  w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub

  znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej

  przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

 • Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:

  4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; …

  9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji; …

  11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; …

  12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia

  17

 • Najważniejsze umiejętności rozwijane

  w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej to:

  • sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;

  • sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;

  • poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;

  • kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;

  • rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;

  • praca w zespole i społeczna aktywność;

  • aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

  18

 • Kompetencje kluczowe w wychowaniu fizycznym

  Ważną rolę w kształceniu i wychowaniu uczniów w szkole podstawowej odgrywa edukacja zdrowotna. Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, a ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki

  19

 • Kompetencje kluczowe w wychowaniu fizycznym

  cele kształcenia – wymagania ogólne

  Kształtowanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających całożyciowej

  aktywności fizycznej.

  20

 • Kompetencje kluczowe w wychowaniu fizycznym

  treści kształcenia – wymagania szczegółowe Uczeń:

  omawia zasady aktywnego wypoczynku zgodne z rekomendacjami aktywności fizycznej dla swojego wieku (np. WHO lub UE) - klasy V i VI

  opracowuje rozkład dnia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym, rozumiejąc rolę wypoczynku w efektywnym wykonywaniu pracy zawodowej - klasy VII i VIII

  21

 • Kompetencje kluczowe w wychowaniu fizycznym

  treści kształcenia – wymagania szczegółowe

  Kompetencje społeczne. Uczeń:

  •uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady „czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego, potrafi właściwie zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki, podziękować za wspólną grę

  •pełni rolę organizatora, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych

  •wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania 22

 • Kompetencje kluczowe w wychowaniu fizycznym

  treści kształcenia – wymagania szczegółowe

  Kompetencje społeczne. Uczeń:

  •omawia znaczenie dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci

  •współpracuje w grupie szanując poglądy i wysiłki innych ludzi, wykazując asertywność i empatię

  •motywuje innych do udziału w aktywności fizycznej

  23

 • Kompetencje kluczowe w wychowaniu fizycznym

  treści kształcenia – wymagania szczegółowe

  Uczeń:

  rozumie i opisuje ideę starożytnego i nowożytnego ruchu olimpijskiego (klasy V i VI)

  wyjaśnia ideę olimpijską, paraolimpijską i olimpiad specjalnych (klasy VII i VIII)

  24

 • Kompetencje kluczowe w wychowaniu fizycznym

  treści kształcenia – wymagania szczegółowe

  Uczeń:

  diagnozuje własną, dzienną aktywność fizyczną, wykorzystując nowoczesne technologie

  (np. urządzenia monitorujące, aplikacje internetowe) - klasy VII i VIII

  25

 • Kompetencje kluczowe a ocena ucznia z wychowania fizycznego

 • Komentarz do podstawy programowej przedmiotu wychowanie fizyczne

  „ Dzisiejsze wychowanie fizyczne musi wpisywać się w szerszą – holistyczną edukację człowieka, dając mu bardzo stabilne i oparte na trwałych wartościach przygotowanie do wymagań, jakie stawiać będzie przed nim życie w dynamicznie rozwijających się społecznościach i różnorodnych warunkach socjalno-bytowo-kulturowych”

  27

 • Komentarz do podstawy programowej przedmiotu wychowanie fizyczne

  „Nauczyciele powinni pamiętać, że efektywność osiągania celów wychowania fizycznego zależy w dużym stopniu od stosowania sposobów oceniania motywujących ucznia” … „Oceniając, należy uwzględniać zdobyte przez ucznia umiejętności i wiadomości wskazane w podstawie programowej, lecz także powinno się eksponować jego wysiłek i zaangażowanie. Dodatkowymi kryteriami oceny mogą być zachowania wynikające z opanowania kompetencji społecznych.”

  28

 • Komentarz do podstawy programowej przedmiotu wychowanie fizyczne

  Ze względu na treści z zakresu edukacji zdrowotnej, w ocenianiu uczniów należy wziąć pod uwagę:

  • gotowość do podejmowania zadań indywidualnych lub zespołowych,

  • samoocenę uczniów dotyczącą rozwoju ich umiejętności osobistych i społecznych oraz zmian postaw

  • wzajemną ocenę rówieśników (projekty, prace zespołowe)

  • ocenę pracy ucznia przez nauczyciela dotyczącą specyficznych zadań, prac domowych i innych wytworów pracy ucznia

  29

 • Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach wychowania fizycznego

  RODN „WOM” w Częstochowie godz. 1500 s.238

  30

 • Katarzyna Wąsowicz [email protected]

  Dziękuję za uwagę

  31