of 41/41
RAPORT DWA ŚWIATY – KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI 2014 – STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERÓW ZMIAN www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl RAPORT Dwa światy KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI 2014

RAPORT KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

 • View
  220

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of RAPORT KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  RAPORT

  Dwa wiatyKOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  1294PRZEBADANYCH ABSOLWENTW

  127PRACODAWCW!

  19 KONKRETNYCH

  PORAD I KOMENTARZY OD SPECJALISTW

  24 KOMPETENCJEWANE PRZY OTRZYMANIU PRACY, UTRZYMANIU I AWANSIE

  DWIE FORMY BADANIA! ONLINE I PAPIEROWA! ZASKAKUJCE WYNIKI!

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  WIAT PRACODAWCW[DLA PRACODAWCW

  I O TYM CO SDZ O MODYCH PRACOWNIKACH

  ORAZ O ICH OCZEKIWANIACH

  ZAINTERESUJE TE STUDENTW I ABSOLWENTW ]

  JAK WYOWI TALENTY,

  ABY NIE WYCIEKAY?MOTYWOWANIE MODYCH PRACOWNIKW,

  TWORZENIE IDEALNEGO PRACOWNIKA

  ZARZDZANIE POKOLENIEM

  WORK-LIFE-BALANCE

  CO BLOKUJE PRACOWNIKA?POZNAJ GO LEPIEJ

  ABY BY SKUTECZNIEJSZY

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  Drogi Pracodawco!Przed Tob Raport, ktry ma na celu wesprze Ci w poznaniu modego pokolenia, aby

  efektywniej je rekrutowa, wyawia talenty, motywowa i zarzdza.

  Niektre wyniki Raportu s

  zaskakujce.

  Porady ekspertw pozwalaj w praktyce

  zastosowa wnioski i skuteczniej rozwija firm poprzez swoich pracownikw!

  WIAT PRACODAWCW[DLA PRACODAWCW

  I O TYM CO SDZ O MODYCH PRACOWNIKACH

  ORAZ O ICH OCZEKIWANIACH

  ZAINTERESUJE TE STUDENTW I ABSOLWENTW ]

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  Cz. 1/4

  Jak wyowi talenty, aby nie przeciekay

  Poniszy rozdzia skupia si wok kompetencji i ich

  wystpowania u kandydatw aplikujcych do pracy.

  Przyjrzano si im z kilku perspektyw. Celem jest ukazanie

  rnicy pomidzy tym, jakich cech pracodawcy wymagaj

  od studentw i absolwentw na etapie rekrutacji,

  a tym, jak postrzegaj siebie sami kandydaci. Te dwie

  wizje skonfrontowano take z obrazem osb, ktre

  ubiegay si o stanowisko w firmie osb ankietowanych.

  Dziaania te doprowadzaj m.in. do ukazania paszczyzny

  do wsppracy midzy pracodawcami a kandydatami.

  Ponadto przedstawiono takie cechy studentw

  i absolwentw, ktre w ich mniemaniu wystpuj u nich

  na bardzo wysokim poziomie, a s niedoceniane przez

  samych pracodawcw. Skorzystanie z tego pomijanego

  potencjau moe przynie duy profit firmie i zahamowa

  odpyw talentw do konkurencji.

  Rekrutuj skutecznie

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  RNICE ZDA?Pracodawcy deklarowali, e

  zwracaj szczegln uwag m.in.

  na prac

  zespoow, kreatywno

  i innowacyjno czy

  wielozadaniowo.

  To, oczywicie, tylko niektre

  z caego pakietu kompetencji, jakie

  powinien posiada

  kandydat, jednak s one

  najczciej wymieniane. Dla

  kontrastu, studenci i absolwenci

  utrzymuj, e cechami, ktre s

  u nich najbardziej rozwinite, jest

  doprowadzanie zada do

  koca, systematyczno

  i budowanie dobrych relacji.

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  W tym miejscu warto wspomnie, e pewne

  umiejtnoci s wzgldem siebie wspzalene.

  Oznacza to, e wystpowanie jednych moe mie

  wpyw na pojawienie si innych i stanowi baz

  do rozwoju kandydata w danym obszarze. Jednak

  naley podkreli, e nie s to proste zalenoci nie

  da si ich sprowadzi do jeli wystpuje x, to pojawi

  si y. Cechy mog wspwystpowa w wikszym

  lub mniejszym nasileniu, a ich pojawienie si jest

  zrnicowane indywidualnie. Warto wic zastanowi

  si, co wspistnienie cech i ich wzajemny wpyw

  oznaczaj dla pracodawcy. Np. budowanie dobrych

  relacji, ktre zostao pominite w ocenie

  ankietowanych przeoonych, moe by bardzo istotne

  dla umiejtnoci pracy w zespole, a to z perspektywy

  zatrudniajcych jest wane na kadym z etapw

  kariery. Ponadto cecha ta moe mie wpyw

  na radzenie sobie ze stresem. Pozytywne relacje

  pomagaj utrzyma dobr atmosfer w pracy,

  co z kolei sprzyja budowaniu wizi, zrozumienia

  i wsparcia midzy wsppracownikami. Tak wic

  pracownik, ktry potrafi nawizywa pozytywne

  kontakty, moe przynie firmie profit dugoterminowo.

  Przyjrzyjmy si teraz bliej kolejnym cechom.

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  TAKI JESTEM TEGO MI BRAKUJE

  Doprowadzam zadania do koca Dowiadczenie zawodowe w brany

  Jestem systematyczny Dowiadczenie zawodowe poza bran

  Jestem samodzielny

  Badanie wykazao, e studenci i absolwenci

  wszystkie pozostae swoje cechy i

  kompetencje ocenili bardzo wysoko.

  Spjrz na kolejny slajd.

  Potrafi pracowa w zespole

  Potrafi budowa dobre relacje

  Dopasowuj wygld do sytuacji

  Jestem otwarty na pomysy i wiedz innych

  Cechy najrzadziej i najczciej wystpujce u

  studentw i absolwentw wedug ich samooceny

  UWAGA! Skd wynikaj takie rnice? Albo z braku wiadomoci modych ludzi albo z braku pokory.

  Zachcamy pracodawcw do edukowania modych pracownikw

  poprzez konstruktywn informacj zwrotn, aby dokadniej potrafili

  siebie oceni. Jednoczenie dowiadczenie naszych konsultantw

  wskazuje na to, e studenci czsto czuj, e ich wysiki

  s niezauwaane i oceniane zbyt surowo.

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  RNICE W

  OCENIE?

  Procenty to liczba

  osb, ktre oceniay

  dan kompetencj

  na poziomie

  wysokim i bardzo

  wysokim!

  ZOBACZ, JAKIE S

  RNICE W

  SAMOOCENIE

  MODYCH

  PRACOWNIKW

  A

  PRACODAWCW

  KOMPETENCJE

  SAMOOCENA

  WEDUG

  ABSOLWENTW I

  STUDENTW

  OCENA WEDUG

  PRACODAWCW

  Inteligencja emocjonalna 60% 26%

  Przetwarzanie duej iloci informacji 59% 25%

  Doprowadzanie zada do koca 85% 38%

  Koncentracja i selekcja informacji 67% 30%

  Adaptowanie si do nowych

  warunkw 67% 41%

  Kreatywno, innowacyjno 56% 43%

  Samodzielno 78% 32%

  Wielozadaniowo 65% 23%

  wiadomo swoich mocnych i

  sabych stron 63% 27%

  Radzenie sobie w zaskakujcych i

  trudnych sytuacjach 51% 20%

  Radzenie sobie ze stresem 43% 18%

  Dowiadczenie zawodowe w brany 28% 17%

  Proaktywno 40% 15%

  Budowanie dobrych relacji 81% 35%

  Praca zespoowa 79% 37%

  Systematyczno 72% 34%

  Przekuwanie pomysw w dziaanie 49% 23%

  Otwarto na pomysy i wiedz innych 78% 32%

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  Dostrzeganie i wykorzystywanie szans. W niektrych przypadkach moe by wynikiem kreatywnoci i innowacyjnoci pracownika. I pomimo tego, e cecha ta nie liczy si zbytnio przy uzyskiwaniu zatrudnienia (11%), ma ju due znaczenie dla uzyskania awansu (30%). W zwizku z tym warto zada sobie pytanie: jeli nie zatrudniam takich ludzi, to jak mog oczekiwa tej cechy w pniejszym terminie? Czy warto szkoli w tym pracownika? Czy warto mu wskazywa, e oczekuj tego od niego?Kandydat posiadajcy tak predyspozycj (studenci deklaruj jej wystpowanie w 54%) bdzie stara si by bardziej innowacyjny w dziaaniu oraz, w sposb elastyczny, bdzie by moe umia wykorzystywa swoj wiedz zgodnie z oczekiwaniem sytuacji.

  Otwarto na pomysy i wiedz innych moe mie cisy

  zwizek z umiejtnoci pracy zespoowej, ktra jest ceniona

  na kadym etapie kariery. Wpywa to take porednio

  na budowanie dobrych relacji midzy pracownikami. Osoba,

  ktra sucha pomysw swoich wsppracownikw oraz stara

  si od nich uczy, w naturalny sposb rodzi sympati,

  zaufanie i co najwaniejsze pokazuje, e szanuje zdanie

  innych. Wszystkie te elementy w znaczcy sposb

  podwyszaj komfort pracy, ktry wpywa na wzrost

  efektywnoci wykonywanych zada.

  Zdolno adaptacji do nowych warunkw. Cecha ta moe by bezporednio zwizana z umiejtnoci radzenia sobie w zaskakujcych i trudnych warunkach oraz ze stresem (cechy te pracodawcy okrelali jako istotne). Zdolno do adaptacji porednio zwizana jest z innowacyjnoci i kreatywnoci oraz wskazuje na elastyczno kandydata zarwno pod ktem sytuacji firmy jak i dziaa, ktrych si podejmuje. Warto te zastanowi si, czym s trudne warunki. Jeli pracownik potrafi pracowa pod presj, to tak jak ju wspomniano dobrze radzi sobie ze stresem, ale take by moe bdzie zdolny do pracy nad kilkoma projektami jednoczenie. Tutaj dochodzimy do zagadnienia wielozadaniowoci, ktra rwnie ceniona jest przez pracodawcw. Adaptacja moe take oznacza, e kandydat posiada umiejtno pracy w zmiennych warunkach, np. dobrze pracuje mu si zarwno zespoowo, jaki indywidualnie (pracodawcy wskazuj na wysokie znaczenie take samodzielnoci).

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  KOMUNIKUJ PRZYSZYM

  PRACOWNIKOM

  CZEGO DOKADNIE

  OCZEKUJESZ!

  MWIC, E DASZ JEDYNIE

  DOWIADCZENIA, WIELE

  TALENTW MOE

  PRZECIEKA CI PRZEZ

  PALCE!

  Warto przyjrze si take cechom

  najsabiej ocenianym przez samych

  studentw. W przypadku dowiadczenia

  zawodowego oceny studentw s

  bardzo niskie i zostay uzyskane

  w obydwu grupach. Studenci oceniaj

  siebie dosy surowo. W zwizku z tym

  ogoszenia o prac, zawierajce

  informacj o wymaganym dowiadczeniu

  zawodowym, odstraszaj potencjalnych

  kandydatw, ktrzy s nowi na rynku

  pracy i nie doceniaj jeszcze samych

  siebie. Co ciekawe, pracodawcy

  deklaruj, e osoby zgaszajce swoj

  aplikacje, czsto nie posiadaj

  dowiadczenia zawodowego. Jest to wic

  luka, ktr widz dwie strony. Dodatkowo

  ankietowani pracodawcy nie uznali

  dowiadczenia zawodowego (zarwno

  w brany jak i spoza brany) jako

  decydujcego na poziomie rekrutacji.

  Powstajca tutaj rozbieno moe by

  znamienna w skutkach i powodowa

  odpyw modych i zdolnych ludzi

  do innych, konkurencyjnych firm. Ambitni

  studenci i absolwenci, ktrzy raczkuj

  dopiero na rynku pracy, nie mieli okazji

  go zdoby. Czuj si wic niegotowi, aby

  odpowiedzie na ofert z wymogiem 3

  lata dowiadczenia.

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  Kandydaci oceniaj dowiadczenie

  zawodowe w brany jako istotne a

  w 59% przy moliwoci uzyskania

  zatrudnienia! Wskazywa to moe

  na fakt, e ju na etapie ogoszenia

  przysowiowe sito rekrutacji, nie dziaa

  tak, jak powinno. Warto tutaj zwrci

  uwag, e bardziej zachcajce dla

  kandydatw mogoby by posugiwanie

  si jzykiem kompetencji. Precyzowaoby

  to oczekiwania i pozwolio kandydatowi

  na lepsze zweryfikowanie swoich

  umiejtnoci wzgldem wymaga.

  Pracodawco, moe wic warto

  zainwestowa w modych ludzi?

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  Czego brakuje modym

  pracownikom wedug

  pracodawcw?

  wiadomod mocnych i sabych stron

  Radzenie sobie w zaskakujcych sytacjach

  Radzenie sobie ze stresem

  Wielozadaniowod

  Zarzdzanie sob w czasie

  Dowiadczenie w brany

  Dowiadczenie spoza brany

  29%

  35%

  39%

  39%

  41%

  53%

  54%

  To doprowadza nas

  do konkluzji, e indywidualne

  podejcie do kandydata, pozwoli

  na wyowienie jego potencjau

  oraz przewidzenie profitu, jaki

  moe on przynie firmie. By

  moe wymagania zawarte

  w ogoszeniach oprcz tego, e s

  wskazwk, jakich osb

  poszukuje firma, powinny take

  nakrela pole kompetencji, ktre

  przyszy pracownik bdzie mg

  rozwija. Pracodawco, zwr wic

  uwag czy Twj kandydat potrafi

  np. adoptowa si do nowych

  warunkw i zastanw si, jaki

  dugoterminowy zysk moe Ci

  to przynie.

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  Myl strategicznie - szukaj

  Talentw zanim naprawd bdziesz ich potrzebowa

  Rozpoczynaj od

  rekrutacji wewntrznej. W ten sposb moesz

  zmniejszy koszty izmotywowa swoich obecnych pracownikw przez

  danie im moliwoci rozwoju

  Ustal kto przeprowadzi

  rekrutacj oraz jakie metody i narzdzia bd

  najbardziej adekwatne

  Ustal jakie kompetencje bd potrzebne w

  Twojej firmie za 1-3 lata

  Bd

  szczery i otwartyprzy okrelaniu

  warunkw wsppracy, problemw oraz

  moliwoci rozwoju na danym stanowisku

  Pamitaj, e w trakcie

  kadej rozmowy

  rekrutacyjnej tworzysz

  wizerunek swojej firmy

  Zwracaj uwag na

  pytania, ktre zadaje

  kandydat

  Sprawd, czy kandydat posiada kompetencje na wymaganym poziomie i jakie s jego dodatkowe atuty, ktre

  mog przyda si w organizacji

  Sprawd dopasowanie

  kandydata do kultury

  organizacyjnej

  Autor: Izabela Surmacz - konsultant ds. rekrutacji i rozwoju pracownikw, doradca rozwoju kariery,

  Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier, Biuro Karier SWPS Warszawa

  Dla pracodawcw: Jak wyowi talenty,

  aby nie przeciekay

  Porada eksperta

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  Jakie wskazwki mog

  Pastwo da liderom

  w zarzdzaniu pokoleniem Y

  aby jego pracownicy byli

  zmotywowani i lojalni

  wzgldem zespou, szefa,

  firmy?

  Wane jest, aby da modym ludziom pewn swobod,

  szans wykazania si, moliwoci rozwoju jak szkolenia,

  pamitajc o tym, e jest to bardzo dynamiczne

  pokolenie dorastajce w dynamicznej wiecie,

  potrzebujce znacznie wicej bodcw w rodowisku

  zawodowym. Pokolenie to nastawione jest w duej

  mierze na szybko osigania celw. W rzeczywici

  w ramach firmy trzeba zebra dowiadczenie, wiedz,

  niezbdne kompetencje aby mc awansowa, a to

  wymaga czasu, dobrze aby mode osoby o tym

  pamitay.

  Komentujcy:

  Olga Zakrzewska - Kulawiak

  specjalista ds. zarzdzania

  zasobami ludzkimi

  Wolters Kluwer S.A.

  Komentarz pracodawcy

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  Cz. 2/4

  Motywowanie pracownikw,

  czyli jak utrzyma talenty?

  Czy mimo natoku informacji o motywacji pracodawcy wiedz czego chc ich pracownicy, co im daje najwiksz energi do pracy?

  Mwi si, e kadego da si zmotywowa trzeba tylko znale odpowiedni klucz.

  Celem tego Raportu jest pokazanie najskuteczniejszychczynnikw motywujcych pracownikw.

  A z praktykanta zrobi idealnego pracownika

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  CO MOTYWUJE PRACOWNIKW?

  WG PRACODAWCWWG STUDENTW

  I ABSOLWENTW

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  Z bada wynikaj ciekawe wnioski:

  ankietowani stawiaj na siebie i swoje

  najblisze otoczenie ( dom, rodzina).

  Nie patrz na zdanie innych, motywacj jest

  ch rozwoju swojej pasji, swojej

  specjalizacji. Pracownik z siln motywacj

  obsadzony na waciwym stanowisku pracy

  bdzie mia wiksz ch rozwoju, a tym

  samym przyczyni si do oglnego rozwoju

  firmy.

  Dodatkowo: W polu inne ankietowani nie wprowadzali

  dodatkowych odpowiedzi takich jak praca w zespole,

  poznanie nowych ludzi, samorozwj. By moe jest

  to spowodowane szybkimi odpowiedziami podczas

  wypeniania ankiety ale te moemy zwrci uwag

  na to, e nikt nie wyszed poza schemat, nie doda nic

  od siebie, pomimo, e wiele bada wskazuje,

  e pokolenie modych ludzi dy do wychodzenia poza

  schemat.

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  A CO MNIEJ MOTYWUJE?CHO WCI DLA WIELU WANE

  Firma, w ktrej chc pracowa 68%

  Rwienicy, ktrym si udaje 58%

  Ch sprostania ambicjom otoczenia 52%

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  Dla pracodawcw: Motywowanie,

  idealny pracownik

  Zatrudnienie najlepszych ludzi w swojej organizacji - to poowa sukcesu.

  Pamitaj, e oni zawsze maj wybr i mog odej z firmy, jeeli nie zapewnisz im

  atrakcyjnych warunkw pracy oraz rozwoju. Czsto wanie w pierwszym okresie

  swojej pracy mody pracownik podejmuje decyzj jak dugo chce pozosta

  w organizacji.

  Jeli chcesz utrzyma talenty i budowa ich zaangaowanie, przygotuj

  plan wprowadzenia nowego pracownika do organizacji.

  Autor: Izabela Surmacz - konsultant ds. rekrutacji i rozwoju pracownikw, doradca

  rozwoju kariery, Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier, Biuro Karier

  SWPS Warszawa

  Porada eksperta

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  Zapoznaj pracownika z kultur organizacyjn, zasadami i swoimi

  oczekiwaniami. Przeka niezbdne informacje, to wpynie pozytywnie

  na poczucie bezpieczestwa nowego czonka zespou

  Przygotuj program szkole dopasowany indywidualnie do potrzeb oraz

  preferencji

  Wybierz i zaangauj w projekt wprowadzenia pracownika do organizacji

  waciwe osoby

  Podczas realizacji caego procesu zadbaj o szczegy, ktre pomog

  zmniejszy stres, zwizany z podjciem nowej pracy. Twrz pozytywn

  atmosfer, dbaj o elementy zabawy oraz witowania pierwszych

  sukcesw. W ten sposb zwikszysz zaangaowanie oraz uatwisz

  pracownikowi realizacj zlecanych mu zada

  Cigle udoskonalaj metody, materiay oraz sposoby dziaania. Dopasowuj

  je do indywidualnych potrzeb zatrudnianych osb.

  Autor: Izabela Surmacz - konsultant ds. rekrutacji i rozwoju pracownikw, doradca

  rozwoju kariery, Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier, Biuro Karier

  SWPS Warszawa

  Porada eksperta

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  Jak stworzy idealnego

  pracownika?

  Dodatkowo warto wykorzystywa

  skuteczne i dopasowane formy

  wsparcia, tak, aby pracownik

  na kadym etapie swojej drogi

  zawodowej mg si rozwija oraz

  wnosi warto w dziaanie

  organizacji.

  Studenci i absolwenci wiadomi

  swoich kompetencji wskazuj

  w duej mierze na pomoc

  w pogbieniu wiedzy

  specjalizacyjnej. Rwnie wane jest

  nabycie praktyki w swojej

  specjalizacji. Studenci i absolwenci

  zwracaj rwnie uwag na

  moliwo stworzenia

  indywidualnego planu dziaania na

  rozwj kariery. Warto uwzgldni

  w swoich planach powysze formy

  wsparcia, aby moliwie jak najlepiej

  wyrzebi wykwalifikowanego

  pracownika.

  Formy wsparcia wane dla modych

  pracownikw

  Pogbienie wiedzy specjalistycznej

  83%

  Nabycie praktyki w swojej specjalizacji

  80%

  Stworzenie indywidualnego planu dziaania na

  rozwj kariery

  66%

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  Jaka jest (powinna by)

  czstotliwo artykuowania przez

  przeoonych pochwa dla modego

  pracownika i udzielania feedbacku

  oraz jaka jest zazwyczaj reakcja na

  nie zatrudnionych modych ludzi?

  Badania wskazuj, e czowiek potrzebuje przynajmniej 10

  gestw uznania dziennie, by mie dobre samopoczucie.

  Przeoeni nie do koca wiedz jak i kiedy naley wzmacnia

  pracownikw, szczeglnie modych. Modzi ludzie to wiadomi

  swej wartoci, wychowywani w dobrostanie oraz powszechnym

  dostpie do dbr i technologii, pracownicy z pokolenia Y.

  Maj due aspiracje i oczekiwania, gwnie z zakresu moliwoci

  rozwoju i wyranych cieek kariery, elastycznego czasu pracy

  i wysokich wynagrodze, natychmiastowych informacji

  zwrotnych, czy indywidualnego podejcia do kadego

  pracownika. Menederowie czsto bywaj nieprzygotowani do

  zarzdzania modymi pracownikami, nie wiedz czego

  oczekiwa od nowej generacji.

  Kiedy zatem i jak chwali takie osoby? Zawsze, gdy chcemy

  utrwali konkretne zachowania i zaangaowanie, ktre

  doprowadzaj do wyniku lub pozytywnych zmian. Pochwaa

  powinna by autentyczna, przydatna i natychmiastowa.

  Pracownicy potrafi odrni gr menedersk i znamiona

  manipulacji od prawdziwego, szczerego uznania.

  Komentujcy:

  Monika Iwaniec

  Ekspert rynku i prawa pracy

  Praca.pl, midzynarodowy trener

  zarzdzania

  Komentarz pracodawcy

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  Cz. 3/4

  ZARZDZANIE POKOLENIEM

  WORK-LIFE BALANCEPojcie work-life balance stao si

  w ostatnich czasach bardzo modnym i jest

  szczeglnie ciekawe w kontekcie

  pokolenia, ktrego pierwsze szeregi ju

  zasilaj rynek pracy. Generacja, o ktrej

  mowa doczekaa si ju kilku okrele

  pokolenie Millenium, pokolenie

  Ja, Generacja Y lub pokolenie WLB (work-

  life balance). Zarzdzanie tymi ludmi staje

  si wyzwaniem dzisiejszych przywdcw.

  Powd jest prosty pokolenie to znacznie

  rni si od wczeniejszych, a mianowicie

  Generacji X lub pokolenia wyu

  demograficznego. Celem niniejszego

  Raportu jest ukazanie sposobu, w jaki

  generacja ta jest postrzegana przez

  pracodawcw oraz przedstawienie

  przekona, jakie modzi ludzie maj na swj

  temat. Skonfrontowane zostanie to z ogln

  charakterystyk pokolenia WBL, co

  doprowadzi finalnie do przedstawienia

  sposobw zarzdzania modymi ludmi

  tak, aby byli oni jak najbardziej

  efektywni, lojalni i zmotywowani do pracy.

  Wyzwania lidera!

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  Pokolenie WLB chce pracowa wprzyjemnej atmosferze i mie jasnookrelone, krtkoterminowe cele.

  Du rol odgrywa nawizywanie dobrychrelacji midzy czonkami zespou(ankietowani deklaruj, e potrafinawizywa dobre relacje w 81% ), co moeby kluczowym elementem budowanialojalnoci wobec firmy u modych ludzi,

  u ktrych potrzeba poczucia przynalenocijest wysoko rozwinita.

  Ponadto nie boj si powierzania imodpowiedzialnych zada, ktre stwarzaj imszans na samorozwj. Warto zaznaczy, eelastyczno u pokolenia WLB jest silniezarysowana w dwch obszarach.

  Po pierwsze, mimo komfortu, jaki czujpracujc w zespole (wierz w to, e dzikiwsppracy i solidarnoci mona osignzamierzone cele), potrafi take bysamodzielni (83%).

  Drugim wanym jej wyznacznikiem jestnastawienie na zadaniowy system pracy.Przecitny przedstawiciel pokolenia WLBpotrafi robi kilka rzeczyjednoczenie, wielozadaniowo jestwpisana w ich kultur.

  Podobnie jak obcowanie z nowymitechnologiami. Samo bycie wkontakcie, niewane jak drog, jest dla nichcodziennoci. Dlatego te w obliczuprzytoczonych charakterystyk, nie powiniendziwi fakt, e waniejsza jest dla nichrelacja z przeoonym, a nie stanowiskojakie zajmuje.

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  6 cech charakteryzujcych pokolenie work-life-balance

  wedug oceny pracodawcw6 cech najczciej wybieranych

  43% 41%38% 37% 35% 35%

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  6 cech charakteryzujcych

  mode pokolenie wedug

  nich samych

  Badanie realizowalimy dwukrotnie. W wersji papierowej podczas targw pracy Jobbing w marcu 2013.Mieli za zadanie kad z 24 kompetencji okreli na skali 1-5, zobacz, ktre z nich wskazywali jako swoje mocne strony.

  Drugi raz w wersji online, w czerwcu 2013. Za drugim razem, studenci i absolwenci mieli za zadanie wybra 7 gwnych, bez skali.

  W obu przypadkach przebadalimy ponad 300 modych ludzi. Rna forma bada ukazuje rne wyniki.

  65% 70% 75% 80% 85% 90%

  Systematycznod

  Dopasowanie wygldu zewntrznego

  Samodzielnod

  Otwartod na wiedz innych

  Praca zespoowa

  Doprowadzanie zadao do kooca

  70% 75% 80% 85% 90%

  Doprowadzanie zadao do kooca

  Praca zespoowa

  Budowanie dobrych relacji

  Samodzielnod

  Otwartod na pomysy i wiedz innych

  Dopasowanie wygldu zewntrznego

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  Zatem jaki powinien by

  lider, wychodzcy naprzeciw

  oczekiwaniom modych ludzi?

  Profil idealnego przywdcy wyania si z charakterystyki

  pokolenia WLB. To przede wszystkim osoba otwarcie

  dzielca si swoj wiedz. Przy podziale zada zwraca

  uwag na moliwoci swoich pracownikw, jasno

  wyznacza cele, ktrych realizacja pozwala im si

  wykaza. Lider, majcy w swoim zespole modych

  ludzi, powinien pamita, aby nie szczdzi im pochwa

  i udziela czstych informacji zwrotnych oraz w razie

  potrzeby, wskazwek. To daje modemu pokoleniu

  poczucie, e dobrze wykonuje swoje zadanie i motywuje

  je do dalszej pracy. Czasy sztywnych rozmw biurowych

  wydaj si rwnie by odlege w perspektywie

  wspczesnego lidera komunikuje si on z pokoleniem

  WBL na wiele sposobw, nie wykluczajc maili, smsw

  lub rozmw w drodze do bufetu. Ponadto lider powinien

  dawa modemu pokoleniu okazje do pracy zarwno w

  zespole (to umocni wizi wewntrz grupy i bdzie

  rzutowao na lojalno pracownikw), jak i indywidualnej.

  Poza tym, pokolenie WLB potrzebuje jasno okrelonych

  regu i terminw, ktrych trzymaj si zarwno

  przeoeni, jak i pracownicy. Lider musi by wic

  elastyczny, poda za duchem czasw, co wie si

  z byciem na Ty z technologi. Taka osoba wzbudzi

  szacunek u modych pracownikw i bdzie wpywaa na

  podwyszenie ich efektywnoci.

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  Dla pracodawcw: Zarzdzanie

  pokoleniem WLBWiele napisano ju o pokoleniu modych ludzi, pokoleniu Y. Tym razem spjrzmy na nie przez

  pryzmat idei work-life balance, czyli balansu midzy prac, a yciem osobistym. Z moich

  obserwacji i analiz wynika, e to pokolenie ma trzy twarze:

  Autor: Adam Dbowski - Instytut Liderw Zmian, doradca i coach w zakresie zmiany mentalnej, rozwoju

  osobowoci i podnoszenia efektywnoci zawodowej, psycholog biznesu

  WORK

  licz si efekty w pracy, aby praca przyniosa due, wymierne korzyci. Najlepiej, jeli byoby to szybciej, ale

  pracownik jest gotowy to bardzo cikiej pracy, jeli tylko ma przed sob wizj osigni. Silne nastawienie na ten

  kierunek tworzy trend pracoholika, cakowicie oddanego projektom zawodowym i zyskom.

  BALANCE

  istotne jest pogodzenie i harmonia midzy prac, a yciem prywatnym. Ani jedna, ani druga strona nie powinna

  przewaa. Jedna i druga jest wana. Licz si efekty zawodowe i przyjemno ycia.

  LIFE

  liczy si ycie, a nie praca. Wane s przyjemnoci, rado z ycia, dowiadczanie pasji i rozwj hobby.

  Skrajno tego podejcia moe prowadzi do postawy cakowicie pozbawionej ambicji oraz do lenistwa.

  Porada eksperta

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  Dla pracodawcw: Zarzdzanie

  pokoleniem WLBWarto pamita, e mode pokolenie niejedno ma oblicze i nie warto poda tylko za jednym

  nurtem. Obserwuj, w ktr stron kieruj si Twoi pracownicy i sprawd, czy jest to bliskie Twojej

  filozofii.

  Jednoczenie niezalenie, w ktr stron id Twoi obecni albo przyszli pracownicy,

  na pewno wane jest wykazywanie uwanoci na kluczowe wartoci tego pokolenia:

  Autor: Adam Dbowski - Instytut Liderw Zmian, doradca i coach w zakresie zmiany mentalnej, rozwoju

  osobowoci i podnoszenia efektywnoci zawodowej, psycholog biznesu

  Szacunek

  Szacunek do niego, jako czowieka i pracownika, ktry okazuje si poprzez pytanie go o jego zdanie oraz szczerod, czyli nie ukrywanie, nie granie, ale mwienie jasno i prosto o danej sytuacji.

  Otwarto

  Otwartod, czyli chd poznania i ciekawod, ktr moesz realizowad poprzez uwane suchanie.

  Poczucie pracy z wartociowym

  czowiekiem

  Pokolenie WLB nie ceni autorytetu z zasady, tylko dlatego, e jest starszy albo wyej w hierarchii. Gdy patrz na przeoonego liczy si: wartod jego wiedzy, umiejtnod pokazania swojego dowiadczenia oraz wizja tego, do czego dysz jako lider. Dlatego nie bd przeoonym, ale bd mentorem, nauczycielem. Bd wiadomy tego, co potrafisz i naucz si o tym mwid oraz wykorzystywad to w pracy. Gdy pokaesz swoj realn wartod, jako specjalisty, wtedy bdziesz naturalnym liderem, autorytetem, a o motywacj swoich ludzi nie bdziesz musia si martwid.

  Porada eksperta

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  Mwi si o tym, e pokolenie

  modych pracownikw ma trudno

  w okazywaniu szacunku wzgldem

  przeoonego i nie s dla niego

  istotne autorytety.

  Komentujcy:

  Magdalena Pancewicz, Specjalista

  ds. Employer Branding, HRK S.A.

  Zarzdzanie pokoleniem Y to nieatwe zadanie. Modzi ludzie

  oczekuj, e bd mogli wykaza si w pracy swoimi

  umiejtnociami, realizowa wasne pomysy i dynamicznie si

  rozwija. Stawiaj sobie ambitne cele, chc mie du

  niezaleno i wykonywa odpowiedzialne zadania, co nie zawsze

  jest moliwe na starcie kariery zawodowej. S take skonni do

  formuowania szybkich, czasem nie do koca uzasadnionych ocen

  dotyczcych rodowiska pracy i menederw, z ktrymi

  wsppracuj. W zarzdzaniu z modymi ludmi nie sprawdza si

  budowanie pozycji w oparciu o autorytet formalny, wynikajcy z

  zajmowanego stanowiska. Zwaszcza, e w dzisiejszych czasach

  dystans midzy pracownikami wyranie si skraca. - W wielu

  firmach wszyscy pracownicy zwracaj si do siebie po imieniu,

  od prezesa do recepcjonistki. Meneder musi sobie zapracowa na

  to, jak jest postrzegany przez wsppracownikw swoimi

  umiejtnociami, wiedz i dowiadczeniem. Wane, by z jednej

  strony budowa otwarte relacje z pracownikami, traktowa ich

  indywidualnie, dba o ich rozwj, a z drugiej, umiejtnie stawia

  granice, zarzdza i budowa zintegrowany zesp. Powinien take

  mie wizj, dokd zmierza zarzdzany przez niego zesp. Bycie

  przywdc czy liderem jest wic dzi raczej wyzwaniem ni

  przywilejem.

  Komentarz pracodawcy

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  Cz. 4/4

  CO BLOKUJE TWOJEGO PRACOWNIKA?

  Czy czujesz, e Twj pracownik

  sta si wolniejszy? Moe jest co

  co go blokuje, sprawia

  trudno, przeszkadza w rozwoju?

  W tym raporcie przeczytasz

  o najwaniejszych trudnociach

  i barierach w rozwoju

  zawodowym, przyczynach

  konfliktw oraz formach wsparcia

  podawanych przez

  studentw/absolwentw.

  By moe do tej pory skupiae si

  na innych aspektach, nie tak

  wanych w poprawie efektywnoci

  Twojego pracownika?

  Poznaj go, aby by skuteczniejszy!

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  GWNE

  PRZYCZYNY

  KONFLIKTW

  87%77%

  68% 67%

  54%46%

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  Co przeszkadza w rozwoju zawodowym? Czyli najwiksze

  bariery i trudnoci jakie napotykaj pracownicy

  Zy system zarzdzania w miejscu pracy

  Zbyt wielu kandydatw na jedno miejsce

  Brak pomysu na siebie i dalszy rozwj

  Brak dowiadczenia zawodowego dopasowanego do oczekiwao rynku

  Ze relacje z przeoonym

  Brak wiary w siebie i niskie poczucie wasnej wartoci

  70%

  73%

  75%

  76%

  81%

  84%

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  Brak wiary w siebie i poczucie niskiej wartoci

  jest wedug badanych modych pracownikw najwiksz barier ograniczajc rozwj zawodowy.

  Ze relacje z przeoonymi

  a 81% badanych [ResearchNK] uznao to jako istotn przeszkod.

  Dla porwnania:Na to samo pytanie odpowiadali ankietowani w badaniu ATP Jobbing, realizowanym trzy miesice wczeniej. Ze relacje z przeoonymi wybrao jedynie w 68% osb. Jest to wyrana rnica. W badaniu ATP Jobbing wzio udzia o 200 wicej studentw ni w ResearchNK. Czy to moe mie wpyw? Jednoznacznie nie moemy powiedzie, ale jest to ciekawy temat do dyskusji.

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  Z przeprowadzonych bada wynika, e najpowaniejsz przyczyn konfliktw a w efekcie powodem zwolnie jest

  niewywizywanie si z wyznaczonych zada. Pracownicy zdaj sobie z tego spraw, a pracodawcw te raczej nie powinna dziwi taka naturalna zaleno. Wane jest jednak to, e rwnie modzi pracownicy (studenci i absolwenci) rozpoznaj ten czynnik jako powd zwolnie.

  Drugim bodcem do konfliktu jest spnianie si

  do pracy . Studenci i absolwenci maj wiadomo jak wane jest punktualne przychodzenie do pracy, aby budowa dobre relacje w grupie.

  W dwch przypadkach wystpuj istotne rnice: 79%

  ankietowanych z grupy papierowa uznao zdradzanie tajemnicy subowej jako istotn przyczyn konfliktu, z kolei w ankiecie online wyniki byy o 11 % mniejsze.

  Wyniki badania zrealizowanego wrd uczestnikw ankiety

  papierowej pokazuj, e wykazanie si wiksz wiedz ni przeoony moe by bardzo ryzykowne (64% wskaza jako rda konfliktw).

  Ankietowani drog internetow byli mniej wyczuleni na taki powd konfliktw (46% wskaza). Osoby aktywnie poszukujce pracy s bardziej wyczulone na powody zwolnie i konfliktw i mog z wasnego dowiadczenia wskazywa wane powody.

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  Dla pracodawcw: Co blokuje pracownika?

  Autor: Adam Dbowski - Instytut Liderw Zmian, doradca i

  coach w zakresie zmiany mentalnej, rozwoju osobowoci i

  podnoszenia efektywnoci zawodowej, psycholog biznesu

  W Raporcie zwrcono uwag na dwa rda blokad pracownika: konflikty w firmie i ich

  rda oraz bariery, z ktrymi si spotykaj, czy to wewntrzne, osobiste, relacyjne,

  czy organizacyjne. Ja skupi si na tym, jak jako lider, czy przeoony, moesz

  wspiera, w usuwaniu blokad, ktre mogyby si pojawi. Po co? Poniewa jeli masz

  do czynienia z pracownikiem utalentowanym, zdolnym, ktry jest lub bdzie dla Ciebie

  rdem wzrostw i efektw, warto, jako jeden z celw postawi sobie wspieranie go

  w rozwoju. Jednym ze sposobw, jest lokalizowanie przeszkd, ktre napotyka.

  Porada eksperta

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  Autor: Adam Dbowski - Instytut Liderw Zmian, doradca i coach w zakresie zmiany mentalnej, rozwoju osobowoci i

  podnoszenia efektywnoci zawodowej, psycholog biznesu

  W cigu miesica zaplanuj sobie minimum jedno spotkanie, na omwienie potencjalnych

  przeszkd, ktre ju si pojawiy albo mog si pojawi.

  Buduj kultur otwartoci i zaufania, aby pracownik z Tob lub wsplnie

  z zespoem mg szuka rozwiza.

  Cz blokad, ktre si pojawiaj to blokady wewntrzne, psychologiczne. Nie kady

  przeoony musi interesowa si tym, co dzieje si w emocjach, czy mylach

  pracownika. Ale, jeli chcesz umie dotrze do pokolenia work-life balance, ktre ceni

  rozwj osobisty i ma wiksz samowiadomo, to powiniene zainteresowa si

  coachingiem. Nie mwimy tu stricte o coachingu majcym na celu przycinicie

  na lepsze efekty. Wane jest poznanie metod coachingu, ktrych celem jest wsparcie

  drugiej osoby w jej emocjach, przeyciach i wtpliwociach.

  Hamulce psychiczne, ktre blokuj wielu zdolnych pracownikw to brak poczucia

  wartoci, ktre bierze si m.in. albo z braku sukcesw albo z braku docenienia. Dlatego

  warto co pewien czas zaplanowa dziaania tak, aby zesp dowiadcza efektw,

  a nastpnie, aby otrzymywa od Ciebie pochway - nawet najprostsze: gratulacje!

  Doceniam to, co robicie!, moe przynie wielkie efekty.

  Zdolnego pracownika moe hamowa myl: Nie wychyl si, bo nie wiem czy warto, nie

  wiem czy mona. Jeli chcesz, aby pracownik pracowa efektywniej, dawa z siebie

  wicej, to twrz na to przestrze. Na spotkaniach suchaj pomysw, dopytuj, suchaj.

  Mw, e cenisz inicjatyw, kreatywno. Dziel si przekonaniem, e zaley Ci na tym,

  aby byli jak najlepsi.

  Porada eksperta

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  AUTORZY RAPORTU I WSPPRACA

  NASZA KLASA RESEARCHResearch.NK jest wyodrbnionym z portalu nk.pl, dedykowanym zespoem badawczym, zajmujcym si dostarczaniem i analiz danych. Celem Research.NK jest przekuwanie potencjau portalu na analizy suce partnerom biznesowym, z zachowaniem norm zabezpieczania danych. Hurtownia Danych NK jest najwikszym tego typu wdroeniem na polskim rynku, miesicznie obsuguje ok. 120 TB danych.

  Instytut Liderw ZmianOrganizacja skupiajca si na wspieraniu przyszych i obecnych liderw, w rozwoju kompetencji przyszoci w zakresie rozwoju osobowoci, zmiany mentalnoci i postaw, podnoszenia efektywnoci osobistej i zawodowej. Wsppracuje z midzynarodowymi organizacjami w zakresie coachingu i rozwoju osobistego w yciu prywatnym i biznesowym. Specjalici Instytutu pracuj osobicie z menaderami z takich firm jak Smyk, Dell, czy BO. www.liderzyzmian.org

  Stowarzyszenie na Rzecz Akademickich Biur KarierStowarzyszenie ABK to grupa specjalistw i entuzjastw majcych jeden gwny wsplny cel: kreowa mocne poczenia midzy wiatem pracodawcw, uczelni oraz studentw i absolwentw. SABK ma za zadanie zblienie tych trzech wiatw wykorzystujc i wspierajc aktywno Biur Karier. Zbudowalimy konkurencyjn ofert szkole, warsztatw i konsultacji. Najwikszym projektem realizowanym przez SABK s Akademickie Targi Pracy JOBBING (7 edycji, frekwencja ok. 10 tys. osb).

  http://nk.pl/

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  Izabela Surmacz - konsultant ds. rekrutacji i rozwoju pracownikw, doradca

  rozwoju kariery, Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier, Biuro

  Karier SWPS Warszawa

  Ewa upinska-Anisimowicz - psycholog, trener, doradca w karierze,

  Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier, Biuro Karier AWF

  Warszawa

  Julita Mucha - specjalista ds. szkole i rekrutacji, wiceprezes Stowarzyszenia

  na rzecz Akademickich Biur Karier

  Jakub Sokolnicki, socjolog, Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur

  Karier

  PRZYGOTOWANIE ANKIET:

  Agata Zarzycka

  Anna Kosiska

  Aneta Jendrzejczak-Fabisiak

  Katarzyna Nowak

  Adam Dbowski - Instytut Liderw Zmian, doradca i coach w zakresie

  zmiany mentalnej, rozwoju osobowoci i podnoszenia efektywnoci

  zawodowej, psycholog biznesu, twrca portalu adamdebowski.tv

  ukasz Smyczek - psycholog, certyfikowany Master Coach w Instytucie

  Liderw Zmian i twrca portalu lukaszsmyczek.pl

  ANALIZA WYNIKW:

  Anna Granieczna

  Katarzyna Januszkiewicz

  Berna Kartal

  AUTORZY RAPORTU

 • RAPORT DWA WIATY KOMPETENCJE PRZYSZOCI 2014 STOWARZYSZENIE ABK I INSTYTUT LIDERW ZMIAN

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  www.stowarzyszenieabk.pl

  [email protected]

  www.adamdebowski.pl

  [email protected]

  www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl

  http://www.stowarzyszenieabk.pl/mailto:[email protected]://www.adamdebowski.pl/mailto:[email protected]://www.2014.kompetencjeprzyszlosci.pl/