of 35 /35
8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije http://slidepdf.com/reader/full/zbirka-resenih-test-pitanja-iz-onkologije 1/35 OSNOVI ONKOLOGIJE (ZBIRKA REŠENIH PITANJA) UREDILI : Nebojša N. Arsenijević Dejan Baskić 1. Kancerogeni (hemijski, fizički, biološki) primarno oštećuju:

Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

Embed Size (px)

Text of Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  1/35

  OSNOVI ONKOLOGIJE(ZBIRKA REENIH PITANJA)

  UREDILI : Neboja N. ArsenijeviDejan Baski

  1. Kancerogeni (hemijski, fiziki, bioloki) primarno oteuju:

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  2/35

  enzimske sisteme elija respiratorni lanac DNK ribozome sintezu proteina

  2. Kancerogeneza je sloen proces koji se odigrava u vie faza (napii faze): inicijacija latentni period promocija razvoj tumora

  3. Dve osnovne faze elijskog ciklusa su:

  interfaza mitoza

  4. Podfaze interfaze su:

  G1 S G2

  5. Protoonkogeni su geni:

  potpuno nebitni za funkcionisanje normalnih elija koji imaju kljunu ulogu u proliferaciji i diferencijaciji normalnih elija aktivni samo u maligno transformisanim elijama

  6. Na osnovu funkcije, proteini produkti protoonkogena se mogu podeliti u nekoliko klasa:

  faktori rasta

  protein kinaze GTP-aze jedarni proteini

  7. Receptor za epidermalni faktor rasta ima:

  treonin kinaznu aktivnost tirozin kinaznu aktivnost serin kinaznu aktivnist funkcionie kao fosfataza

  8. Receptor za EGF homologan je produktu jednog od sledeih onkogena:

  v-erbB v-mos v-src v-k-ras

  9. Receptoru za CSF-1 homologan je produktu jednog od sledeih onkogena:

  v-fes v-fos

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  3/35

  v-sis v-fms

  10. Tirozin kinaze koje se nalaze sa unutranje strane elijske membrane su produkti gena (obelei taneodgovore):

  src ras sis myc

  abl fes

  11. Serin - treonin kinaze citoplazme su produkti gena (obelei tane odgovore):

  mos src

  pin raf

  ras fes fos

  12. Ras - proteini deluju kao:

  GTP-aze ATP-aze hormoni citokini

  13. elije Burkitovog (Burkitt) limfoma stalno sintetiu produkt sledeeg gena:

  myb mos fos jun

  myc

  14. Da bi se aktivirao protoonkogen neophodna je:

  serija mutacija mutacija jednog alela mutacija oba alela insercija virusnih onkogena

  15. Produkti v-ras i c-ras gena:

  su identini se razlikuju samo u jednoj aminokiselini se razlikuju u nekoliko aminokiselina se razlikuju samo na nivou tercijarne strukture nisu slini po sastavu

  16. Navedi mogue mehanizme aktivacije protoonkogena (barem tri):

  point mutacija

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  4/35

  amplifikacija DNK hromozomska translokacija ugradnja virusne nukleinske kiseline u genom elije

  17. Point mutacija je:

  promena pozicije centromere izmena samo jedne baze u kodonu promena tri baze u kodonu takasto rearaniranje hromozoma tehnika rekombinantne DNK tehnologije

  18. Stem elija je:

  nezrela prekursorska matina elija nekog tkiva nezrela prekursorska elija od koje mogu nastati elije bilo kojeg tkiva bilo koja embrionalna elija

  19. Amplifikacija DNK je:

  poveanje broja kopija jednog gena pojaana i ubrzana transkripcija DNK intenzivirana translacija na nivou ribozoma pojava istog virusnog onkogena u vie elija istovremeno

  20. Termini: antionkogen, tumor supresor gen, onkosupresor gen, su sinonimi

  da ne

  21. Antionkogeni se jo nazivaju:

  recesivni onkogeni

  dominantni onkogeni

  22. Nasledni retinoblastom je:

  unilateralan tumor bilateralan tumor

  kako kad

  23. Nenasledni retinoblastom je:

  unilateralan tumor bilateralan tumor ne znam

  24. Inaktivacija ili nedostatak Rb-gena zapaen je osim u elijama retinoblastoma i u elijama sledeihtumora (obelei tane odgovore):

  meningeomu feohromocitomu

  osteosarkomu karcinomu dojke

  plazmocitomu mikrocelularnom karcinomu plua

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  5/35

  glioblastomu karcinomu endometrijuma

  karcinomu mokrane beike

  25. APC antionkogen je lociran na:

  3-em hromozomu X hromozomu 9-om hromozomu

  5-om hromozomu 11-om hromozomu

  26. Filadelfija (Philadelphia) hromozom je:

  hromozom otkriven u Filadelfiji hromozom nastao translokacijom 9/22 hromozom koji se nalazi u limfocitima obolelih od Hokinovog (Hodgkin) limfoma hromozom nastao translokacijom 8/14

  27. elije eukariota:

  sadre gene sposobne da u odreenim okolnostima uzrokuju pojavu raka ne sadre gene sposobne da u odreenim okolnostima uzrokuju pojavu raka ne sadre gene sposobne da u odreenim okolnostima uzrokuju pojavu raka, ali se oni mogunaknadno ugraditi u DNK sekvencu

  28. Obnavljanje normalnih tkiva omoguuju:

  potpuno diferentovane zrele elije stem elije makrofagne elije fibroblasti

  29. Antionkogeni:

  stimuliu elijsku proliferaciju inhibiraju elijsku proliferaciju unitavaju virusne onkogene spadaju u citostatike su citokini

  30. Nenasledna forma retinoblastoma nastaje:

  inaktivacijom jednog alela anti-onc (Rb) germinativnih elija sukcesivnim mutacijama na oba alela anti-onc (Rb) iste somatske elije ne postoji samo posle infekcije hlamidijama (chlamidiae)

  31. Da bi elija otpoela beskrajno da proliferie:

  neophodna je serija greaka u genomu koje se odigravaju u vie faza dovoljna je jedna takasta mutacija u genomu neophodna je serija greaka u genomu koje se odigravaju istovremeno

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  6/35

  32. Gen za anti-onc-p53 je smeten na:

  hromozomu 13q hromozomu 2 hromozomu 17p ima kopije na nekoliko hromozoma

  33. Anti-onc (Rb) je smeten na:

  hromozomu 18 hromozomu 19 hromozomu 13 ne zna se

  34. Wt gen je smeten na:

  hromozomu 13 hromozomu 13q14 hromozomu 11p13

  hromosomu 9q35. Mutacija anti-onc-p53 via se kod vie od:

  10% svih karcinoma 90% svih karcinoma 50% svih karcinoma

  36. Svaka elija:

  poseduje kontrolne mehanizme za utvrivanje i popravljanje greaka u genomu ne poseduje kontrolne mehanizme za utvrivanje i popravljanje greaka u genomu ne zna se

  37. Rb-anti-onc ima:

  sposobnost amplifikacije DNK tumor supresorsku aktivnost tirozon-kinaznu aktivnost suprimira fagocitozu

  38. Geni su aktivni tokom:

  mitoze interfaze G1 podfaze interfaze svih faza elijskog ciklusa

  39. Protoonkogeni se:

  nalaze samo u nekim elijama nalaze u svim elijama nalaze samo u virusnom genomu

  40. Da bi nestala antionkogena funkcija:

  dovoljna je inaktivacija samo jednog alela

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  7/35

  potrebna je stimulacija elije faktorom rasta potrebna je aktivacija protoonkogena oba alela antionkogena moraju biti inaktivisana

  41. Rb-gen postoji:

  u svim elijama samo u elijama retine u elijama retine i bubrega

  42. Produkt Rb-gena je:

  nije poznat IL-3 melanin protein teak 105kD

  43. Funkcija produkta antionkogena p53 je:

  da zaustavi deobu elije kada doe do oteenja DNK

  da se vee za virusne enhansere da inaktivira protoonkogene

  44. Kancerogeneza je proces koji:

  postepeno napreduje nastaje trenutno aktivacijom onkogena ili inaktivacijom antionkogena

  45. Kancerogeni agensi:

  indukuju mutacije ne indukuju mutacije

  46.Tirozin kinaze su (oznai tana tvrenja):

  jedarni proteini transmembranski receptori citoplazmatini proteini vezani za membranu delovi histona

  47. Apoptoza je:

  sputen oni kapak programirana smrt elija

  48. Sindrom Li-Fraumeni (Lee-Fraumeni) je:

  porodina sklonost za razvoj tumora tip leukemije

  49. U regulaciji apoptoze znaajni su sledei geni:

  c-src bcl-2 c-ras p53

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  8/35

  50. Hiperekspresija produkta gena bcl-2:

  izaziva apoptozu spreava programiranu elijsku smrt izaziva nekontrolisanu proliferaciju izaziva leukemiju B limfocita

  51. Maligne elije troe:

  vie kiseonika od normalnih elija manje kiseonika od normalnih elija istu koliinu kiseonika kao i normalne elije ne zna se

  52. Maligne elije stvaraju:

  vie mlene kiseline nego normalne elije manje mlene kiseline nego normalne elije istu koliinu mlene kiseline kao i normalne elije

  ne zna se53. U ranom ivotnom periodu ei su sledei malignomi:

  leukoze karcinomi dojke karcinomi prostate karcinomi plua

  seminomi karcinomi debelog creva

  osteosarkomi karcinomi beike karcinomi endometrijuma

  54. Starenjem se poveava uestalost sledeih tumora:

  leukoza karcinoma dojke karcinoma prostate karcinoma plua

  seminoma karcinoma debelog creva

  osteosarkoma karcinoma beike karcinoma endometrijuma

  55. Maligne elije troe:

  vie glukoze od normalnih elija manje glukoze od normalnih elija istu koliinu glukoze kao i normalne elije ne zna se

  56. Pritisak kiseonika u tkivu malignih tumora je:

  vii nego u normalnim tkivima

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  9/35

  nii nego u normalnim tkivima isti kao u normalnim tkivima ne zna se

  57. Koncentracija glukoze u tkivu malignih tumora je:

  via nego u normalnim tkivima nia nego u normalnim tkivima ista kao u normalnim tkivima ne zna se

  58. Glikoliza je kod malignih tumora:

  preteno aerobna preteno anaerobna ne zna se

  59. Respiratorni koeficijent u tumorskom tkivu je:

  nemerljiv oko 0.8 vei od 1 manji od 0.5

  60. elijski ciklus tumorskih elija je:

  dui od ciklusa odgovarajuih normalnih elija krai od ciklusa odgovarajuih normalnih elija ne moe se porediti

  61. Da li su tumori monoklonalni po poreklu? (obelei tane odgovore):

  da ne tumori su monoklonalni ali tokom razvoja tumora nastaju novi klonovi leukemije i limfomi su monoklonalni

  62. Maligne elije mutiraju:

  ee nego normalne elije ree nego normalne elije istom uestalou kao normalne elije

  63. Tumorske elije:

  ne sekretuju angiogenetske faktore

  sekretuju angiogenetske faktore sekretuju samo TNF-

  64. Angiogenetsku aktivnost poseduju:

  FGF TGF angiogenin IL-15 IFN-

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  10/35

  heparin TNF-

  IL-12

  65. Maligne elije su sposobne za aktivno kretanje i migraciju:

  ponekad da ne

  66. Maligne elije produkuju "autokrini faktor motiliteta":

  da ne produkuju ga tkivne makrofage produkuju ga fibroblasti tumorske strome

  67. Tumorske elije ne ispoljavaju receptore sline integrinima:

  da ne

  68. Maligni tumori se ire:

  per continuitatem limfogeno hematogeno

  69. Rast nekih neoplazmi zavisi od dejstva hormona:

  tano nije tano tano, ali samo za tumore endokrinih lezda

  70. Uzroci maligne transformacije elija mogu biti:

  biolokihemijski

  fiziki

  71. Genom eukariota:

  je ukupna koliina DNK organizma ine svi hromozomi

  ine sve genetske informamacije elije ili gameta

  72. Transkriptom eukariotske elije:

  je ukupna koliina RNK je primarno ukupna i-RNK

  je ukupna koliina t-RNK i i-RNK

  73. Proteom eukariotske elije:

  je ukupna koliina proteina

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  11/35

  ine regulatorni proteini ine solubilni proteini

  74. Metabolom eukariotske elije:

  ine funkcionalno znaajni metaboliti

  ine svi metaboliti ine metaboliti niskih molekulskih masa

  75. Promena funkcije elije uvek prati promenu (obelei tane odgovore):

  genoma transkriptoma proteoma metaboloma

  76. Onkogeni ine 0,33 % ukupnih gena

  77. Broj do sada poznatih onkogena je priblino:

  260 150

  200 160 220

  78. Onkoproteini, u odnosu na normalne proteine, mogu biti (obelei tane odgovore):

  hiperaktivni, a u normalnim koncentracijama normoaktivni, a u povienim koncentracijama promenjene aktivnosti i koncentracije

  79. Negenotoksika onkogeneza podrazumeva (obelei tane odgovore): korienje dela normalnih signalnih puteva korienje neizmenjenih konstitutivnih elemenata elije

  hromozomsko translokaciono preureenje izmenjenu propustljivost plazma membrane

  80. Onkoproteini svoje efekte ispoljavaju u interakciji sa (obelei tane odgovore):

  transkripcionim faktorima drugim onkoproteinima

  silenserima transkripcije

  81. U procesu onkogeneze funkcija receptora je promenjena:

  esto nikad uvek

  82. Polimerizacija membranskih receptora:

  poveava sigurnost normalnih signalnih puteva za posledicu ima korisnu amplifikaciju ulaznog signala u eliju

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  12/35

  omoguava prijem razliitih signala

  83. Efekti polimerizacije membranskih receptora mogu biti (obelei tane odgovore):

  amplifikacija signala bifurkacija signala

  neutralizacija signala

  84. Heteropolimerizacija membranskih receptora (obelei tane odgovore):

  smanjuje njihovu aktivnost amplifikuje signal uzrokuje bifurkaciju signala

  85. Polimerizacija receptorskih sa nereceptorskim komponentama:

  amplifikuje signal uzrokuje bifurkaciju signala smanjuje afinitet i specifinost receptora

  86. Aktivacija membranskih receptora za faktore rasta indukuje (obelei tane odgovore):

  nastajanje samo cAMP produkciju sekundarnih mesinera tirozin kinaznu aktivnost

  87. Membranska transdukcija mitogenih signala povezana je sa aktivnou:

  fosfolipaza protein kinaza protein fosfataza

  88. Transdukcija mitogenih signala podrazumeva aktivnost (obelei tane odgovore):

  guanilat ciklaza ubiqvitin ligaze ornitin dekarboksilaze

  89. Oligomerni membranski receptori najee su u formi:

  dimera trimera polimera

  90. Oligomerizacija membranskih receptora najee je posledica (obelei tane odgovore):

  vezivanja veeg broja ligand molekula strukturne komplementarnosti monmernih receptora polivalentnosti ligand molekula

  91. Heterooligomerizacija membranskih receptora omoguava (obelei tane odgovore):

  amplifikaciju signala prijem raznovrsnih signala bifurkaciju intracelularnih signala

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  13/35

  92. U membransku transdukciju mitogenih signala ukljueni su:

  heterotrimerni G proteini G proteini G proteini niskih relativnih molekulskih masa

  93. U membransku transdukciju mitogenih signala ukljueni su sledei enzimi (obelei tane odgovore):

  ciklaze tirozin kinaze GTP-aze fosfolipaza C

  94. U nastajanje sekundarnih mesindera, tokom membranske transdukcije mitogenih signala ukljuenisu sledei enzimi (obelei tane odgovore):

  ciklaze tirozin kinaze

  GTP-aze fosfolipaza C

  95. Efekat membranske transdukcije mitogenih signala odreuje:

  subjedinica G proteina subjedinica G proteina subjedinica G proteina integralni G protein

  96. Efektorni intracelularni molekuli transmembranskih signala su (obelei tane odgovore):

  samo proteinkinaze proteinkinaze A proteinkinaze C

  97. Intracelularnu transdukciju signala omoguavaju (obelei tane odgovore):

  proteinkinaze proteinski reaktivni domeni/moduli

  heterotrimerni G proteini

  98. Citoplazmatsku transdukciju signala omoguavaju domeni (obelei tane odgovore):

  SH2, SH3, WW C1, C2, PH

  UBA, WD40

  99. Reaktivni domeni proteina tokom signalne transdukcije omoguuju (obelei tane odgovore):

  intermolekulske interakcije intramolekulske interakcije

  zamenu derivata nukleotida

  100. Proteinski C1 domeni mogu posredovati u interakcijama sa:

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  14/35

  protenskim fosfotirozinom diacilglicerolom i RAS-om

  fosfoinozitidima, proteinkinazama C i G101. Proteinski PH domeni mogu posredovati u interakcijama sa:

  protenskim fosfotirozinom diacilglicerolom i RAS-om

  fosfoinozitidima, proteinkinazama C i G

  102. Proteinski SH2 domeni mogu posredovati u interakcijama sa:

  protenskim fosfotirozinom diacilglicerolom i RAS-om fosfoinozitidima, proteinkinazama C i G

  103. Fosforilacija/autofosforilacija u procesu intracelularne signalne transdukcije omoguava (obeleitane odgovore):

  aktivaciju proteinkinaza stvaranje vezujueg mesta za adaptore/molekulske spojnice aktivaciju transkripcionih faktora

  104. Donji deo signalne kaskade ine:

  RAS-RAF-MAPKK-MAPK-transkripcioni faktori-protein-fosfataze RAS-RAF-MAPKK-MAPK-JNK- transkripcioni faktori-protein-fosfataze

  RAS-GAP-RAF-MAPKK-MAPK-(JNK)- transkripcioni faktori-protein-fosfataze

  105. Submembranski deo signalne kaskade ine (obelei tane odgovore):

  sekundarni mesinderi-proteinkinaze-(RAS) G-proteini-proteinkinaze-(RAS)

  receptorski fosfotirozin-Grb2-SOS(GEF)-RAS

  106. Benigni tumor Neurofibromatosis je posledica neaktivnosti NF supresorskog gena, odnosnoprodukta neurofibromina sa GAP aktivnou pa je RAS:

  neaktivan stalno aktivan

  iskljuen iz signalizacije

  107. Signal za transkripciju gena je posledica aktivnosti (obelei tane odgovore):

  transkripcionih faktora enhansera

  silensera modulatora

  108. Transkripcione faktore karakterie konformacija (obelei tane odgovore):

  helix-loop-helix Zn-finger leucine zipper helix-turn-helix

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  15/35

  109. Onkogeni DNK virusi spadaju u 5 familija:

  papovaviride adenovoride herpesviride poxviride hepadnaviride

  110. Onkogeni RNK virusu pripadaju familiji retroviride a podfamiliji onkovirine

  111. Virus SV40 moe da transformie elije svog prirodnog domaina Rezus (Rhesus) majmuna:

  da ne

  112. RNK virusi mogu da izazovu malignu transformaciju elija svojih prirodnih domaina:

  da

  ne

  113. Retrovirusi koji sadre onkogene:

  indukuju brz razvoj malignoma ne dovode do nastanka malignoma sporo transformiu inficiranu eliju ne postoje

  114. Retrovirusi koji ne sadre onkogene:

  mogu indukovati nastanak malignoma ne mogu indukovati nastanak malignoma

  ne postoje115. Genomska RNK svih retrovirusa sadri sledee strukturne gene:

  gag pol env

  116. Strukturni retrovirusni gag gen odgovoran je za sintezu kapsidnih polipeptida

  117. Strukturni retrovirusni pol gen odgovoran je za sintezu reverzne transkriptaze i drugih enzima

  118. Strukturni retrovirusni env gen odgovoran je za sintezu povrinskih glikoproteina

  119. Virusna DNK integrisana u genom prenosi se na elijsko potomstvo:

  da ne

  120. Onkogene retroviruse prema mehanizmu kojim izazivaju malignu transformaciju delimo na:

  transdukujue retroviruse

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  16/35

  cis-aktiviue retroviruse trans-aktiviue retroviruse

  121. Period latencije kod transdukujuih retrovirusa meri se:

  godinama

  danima mesecima nedeljama

  122. Period latencije kod cis-aktiviuih retrovirusa meri se:

  mesecima danima godinama

  nedeljama

  123. Period latencije kod trans-aktiviuih retrovirusa meri se:

  mesecima danima godinama

  nedeljama

  124. Mehanizam maligne transformacije pod dejstvom transdukujuih retrovirusa podrazumeva:

  aktivaciju v-onkogena aktivaciju c-protoonkogena trans regulaciju (TAX) ne zna se

  125. Mehanizam maligne transformacije pod dejstvom cis-aktiviuih retrovirusa podrazumeva:

  aktivaciju v-onkogena aktivaciju c-protoonkogena

  trans regulaciju (TAX) ne zna se

  126. Mehanizam maligne transformacije pod dejstvom trans-aktiviuih retrovirusa podrazumeva:

  aktivaciju v-onkogena aktivaciju c-protoonkogena

  trans regulaciju (TAX) ne zna se

  127. HTLV-1 spada u grupu:

  transdukujuih retrovirusa cis-aktiviuih retrovirusa

  trans transformiuih retrovirusa

  128. HTLV-1 transformie:

  CD8+ limfocite B limfocite

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  17/35

  IgP PMN

  CD4+ limfocite Mo/Mf

  129. Onkogeni DNK virusi mogu da transformiu:

  samo nepermisivne elije samo permisivne elije i permisivne i nepermisivne elije

  130. Onkogeni RNK virusu mogu da transformiu:

  samo nepermisivne elije samo permisivne elije

  i permisivne i nepermisivne elije

  131. Reverzna transkriptaza je enzim koji se drugaije naziva DNK polimeraza zavisna od RNK

  132. Reverznu transkriptazu poseduju: svi RNK virusi samo retrovirusi svi virusi samo DNK virusi

  133. Eptajn-Barov (Epstein-Barr) virus ima ulogu u nastanku sledeih tumora:

  Burkitovog (Burkitt) limfoma karcinoma grlia materice karcinoma dojke karcinoma nazofaringsa

  134. Svi tumori imaju dve osnovne komponente:

  parenhim stroma

  135. Skirusi su:

  sarkomi tumori sa malo parenhima tumori sa malo strome skvamozni karcinomi

  136. Peteljkasti tumori su:

  papilomi polipi dendritini leiomiomi

  137. Tri osnovna makroskopska tipa tumora upljih organa su:

  vegetantni fungozni

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  18/35

  papiliformni ulcerozni nodularni infiltrativni dendritini

  138. Maligni tumori epitelnog porekla su:

  sarkomi karcinomi adenomi

  139. Teratom je:

  tumor lezdanog porekla tumor mezenhimnog porekla tumor izgraen od razliitih parenhimskih elija porekla jednog klicinog lista tumor izgraen od razliitih parenhimskih elija porekla vie klicinih listova

  140. Mezoteliom je tumor:

  mezenterijuma epitela telesnih upljina

  mezoderma

  141. Multipli mijelom:

  je tumor mijelinizovanih nervnih vlakana je tumor plazmocita

  je tumor kotane sri nastaje malignom alteracijom multiple skleroze

  142. Mitotski indeks malignih tumora je u odnosu na benigne tumore:

  zavisi od vrste tumora vei manji isti

  143. Maligne elije istog tumora nisu iste veliine i oblika, to svojstvo se naziva:

  anaplazija dediferencijacija polimorfizam

  144. Nukleocitoplazmatski odnos kod malignih elija je:

  1:4 1:6 1:1 1:8

  145. Broj desmosoma malignih elija je u odnosu na normalne elije:

  isti manji

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  19/35

  vei zavisi od vrste tumora

  146. Maligni tumori esto imaju intaktnu kapsulu:

  da

  ne

  147. Najznaajnije karakteristike malignih elija su (nabroj neke):

  sposobnost metastaziranja invazivnost besmrtnost nediferentovanost

  148. Metastazis je grka re i znai:

  otkidanje premetanje

  cirkulisanje nije grka re je latinska re i znai premetanje

  149. Citoloki razmaz po Papanikolau-u (Papanicolau) se koristi za otkrivanje (obelei tane odgovore):

  karcinoma dojke karcinoma titne lezde

  karcinoma cerviksa karcinoma endometrijuma, beike i prostate tumorskih elija u abdominalnoj, pleuralnoj, cerebrospinalnoj i zglobnoj tenosti

  150. Karcinom in situpredstavlja:

  inkapsulirani tumor displastine promene maligno promenjeni benigni tumor prisustvo malignih elija u epitelu bez probijanja bazalne membrane

  151. Displazija predstavlja:

  inkapsulirani tumor prisustvo malignih elija koje nikada ne zahvata itavu debljinu epitela maligno promenjeni benigni tumor prisustvo malignih elija u epitelu bez probijanja bazalna membrana

  152. Mikroinvazivni karcinom nastaje kada:

  karcinom in situprobije bazalnu membranu benigni tumor maligno alterie karcinom in situlimfogeno metastazira

  153. Uspostavljanje hematogenih metastaza direktno zavisi od broja malignih elija u cirkulaciji:

  tano nije tano

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  20/35

  154. Stepen (grading) karcinoma predstavlja (obelei tane odgovore):

  nivo diferencijacije tumorskih elija rasprostranjenost irenja karcinoma polimorfizam karcinomskih elija

  155. Stadijum (staging) karcinoma oznaava:

  stepen dediferencijacije malignih elija broj mitoza unutar tumora rasprostranjenost irenja karcinoma

  156. Kriterijumi za odreivanje stepena (grading) karcinoma zasnovani su na (obelei tane odgovore):

  stepenu diferencijacije tumorskih elija veliini primarne lezije prisustvu udaljenih metastaza broju mitoza tumorskih elija

  invazivnosti tumora157. etiri stepena diferentovanosti karcinoma su:

  dobro diferentovani srednje diferentovani slabo diferentovani anaplastini

  158. Kriiterijumi za odreivanje stadijuma karcinoma zasniovani su na(obelei tane odgovore):

  stepenu diferencijacije tumorskih elija veliini primarne lezije

  irenju u regionalne limfne lezde broju mitoza tumorskih elija prisustvu hematogenih metastaza

  159. U okviru TNM klasifikacije:

  T je oznaka za primarni tumor N je oznaka za regionalne limfne noduse M je oznaka za udaljene metastaze

  160. U okviru TNM klasifikacije:

  veliina primarne lezije karakterie se od T1-T4 zahvaenost regionalnih limfnih vorova oznaava se od N1-N3 prisustvo udaljenih metastaza obeleava se sa M1 i M2

  161. Oznaka T0 se koristi za: karcinom in situ

  162. Za histopatploku dijagnostiku kancera se upotrebljavaju sledee dijagnostike procedure (upiinajmanje tri):

  biopsija ex tempore aspiraciona biopsija sa citolokim razmazom

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  21/35

  histohemija imunohistohemija elektronska mikroskopija

  163. Eksfolijativna citologija se najee koristi zadijagnostiku:

  karcinoma dojke karcinoma cerviksa uterusa karcinoma digestivnog trakta

  164. Prisustvo nekog tumorskog markera u serumu ispitanika:

  siguran je znak postojanja tumora dijagnostiki znaaj imaju jedino CAE i AFP moe da ukae na eventualno prisustvo tumora

  165. PSA se koristi za otkrivanje i praenje:

  karcinoma kolona hepatoma

  karcinoma prostate karcinoma dojke karcinoma pleure karcinoma pankreasa

  166. PSA sintetiu:

  sve maligne elije samo maligne elije prostate

  epitelne elije prostate stromalne elije pankreasa maligno promenjene elije pankreasa

  167. CAE je pozitivan u:

  10% kolorektalnih karcinoma 60-90% kolorektalnih karcinoma 100% kolorektalnih karcinoma

  168. AFP:

  sintetiu samo tumorske elije sintetiu samo maligni hepatociti osim nekih tumorskih sintetiu i neke fetalne elije

  169. Veliina mononuklearnog infiltrata u tumorskom tkivu je u pozitivnoj korelaciji sa prognozom maligne

  bolesti: da ne ne uvek

  170. U limforetikularnim infiltratima tumora najbrojniji su (obelei tane odgovore):

  neutrofili makrofage

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  22/35

  NK elije limfociti mastociti fibroblasti

  171. Koji od navedenih produkata malignih elija moduliraju imunski odgovor (obelei tane odgovore):

  GM-CSF M-CSF TGF- Prostaglandini MCP-1

  172. Mehanizmi pomou kojih tumori izbegavaju imunski odgovor su (navesti barem tri):

  odsustvo i/ili smanjena ekspresija produkata GHK neadekvatna prezentacija tumorskih antigena tolerancija na tumorske antigene antigenska modulacija imunosupresija

  173. U kostimulatorne molekule spadaju:

  CD4 CD3 CD28 CD40

  174. Apoptozu malignih elija mogu izazvati (obelei tane odgovore):

  T limfociti NK elije antitela mononuklearni fagociti B limfociti

  175. TNF (obelei tane odgovore):

  je produkt Gram negativnih bakterija je citokin je prvenstveno membranski protein

  je hormon deluje preko specifinog receptora

  nikada ne dospeva u cirkulaciju

  176. Koji interleukini moduliu aktivnost NK elija (obelei tane odgovore):

  IL-2 IL-5 IL-3

  IL-12 IFN- IL-18

  177. Oznai tana tvrenja:

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  23/35

  LAK elije su aktivirane NK elije LAK elije su aktivirani makrofagi LAK elije su aktivirane K elije

  LAK elije nastaju samo in vitro LAK elije se ne koriste u adoptivnoj imunoterapiji malignih bolesti LAK elije su limfocit aktivirajue elije

  178. LAK elije nastaju (obelei tane odgovore):

  in vitro, dejstvom visokih doza IL-2 na NK elije in vitro, dejstvom visokih doza IL-12 na NK elije in vivo, proliferacijom limfocita in vivo, aktivacijom i proliferacijom intratumorskih NK elija

  179. NK elije spadaju u:

  B limfocite PMN leukocite Monocite T limfocite ine posebnu populaciju

  180. NK elije imaju imunsku memoriju:

  da ne

  181. NK elije su sposobne da izazovu apoptozu malignih elija:

  da ne

  182. NK elije prepoznaju antigen u kontekstu produkata GHK I klase:

  da ne

  183. Membranski markeri NK elija su:

  CD16 CD3 CD56 SIg CD5 CD19

  184. U odbrani od tumora kljunu ulogu igraju antitela:

  da ne

  185. Dva osnovna mehanizma kojim antitela mogu posredovati u liziranju neoplastinih elija, su:

  aktivacija komplementa

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  24/35

  elijska citotoksinost zavisna od antitela (ADCC)

  186. Efektorne elije ADCC su (obelei tane odgovore):

  NK elije CD8+T limfociti

  mastociti makrofage B limfociti granulociti

  187. Zajednika karakteristika elija koje uestvuju u ADCC je:

  posedovanje receptora za Fc fragment antitela

  188. Navedi tumorske antigene koje prepoznaju T limfociti:

  antigeni indukovani hemijskim kancerogenima ili zraenjem antigeni kodirani genima koji se normalno ne eksprimiraju antigeni kodirani elijskim onkogenima i antionkogenima antigeni kodirani genomom onkogenih virusa

  189. Tumorski antigeni kodirani virusnim genomom:

  su specifini za originalni tumor nisu karakteristini samo za jedan tumor se specifini za virus

  190. Citotoksini CD8+T limfociti:

  prepoznaju tumorske antigene u kontekstu GHK molekula II klase prepoznaju specifine ugljovodonine tumorske antigene prepoznaju tumorske antigene u konteksu GHK molekula I klase ne prepoznaju tumorske elije

  191. Membranski markeri citotoksinih T limfocita su:

  CD3 CD4 CD8 SIg CD16 CD28

  192. U mehanizam citotoksinog dejstva CD8+T limfocita ukljueni su (obelei tane odgovore):

  perforini IL-2 azot monoksid kiseonini slobodni radikali fas ligand gramzini TNF IFN-

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  25/35

  193. Citotoksini T limfociti mogu da izazovu apoptozu malignih elija:

  da ne ponekad

  194. Citotoksini T limfociti izazivaju apoptozu malignih elija posredstvom (obelei tane odgovore):

  TNF IFN- fas liganda azot monoksida

  195. Za diferencijaciju precitotoksinih u citotoksine T limfocite neophodni su (obelei tane odgovore):

  IL-2 specifino prepoznavanje antigena na target elijama IL-3 IFN-

  akcesorno dejstvo sestrinskih (nurse) elija timusa timozin, timopoetin, timulin IL-12

  196. Za aktivaciji makrofaga znaajni su (obelei tane odgovore):

  LPS IL-2 heparin IL-12 IFN- IL-5 GM-CSF i M-CSF PGE2

  197. Makrofag eksprimira:

  GHK molekule I klase GHK molekule II klase TCR Imunoglobuline IgG

  198. Makrofage mogu ubiti tumorsku eliju dejstvom (obelei tane odgovore):

  TNF- CD28

  kiseoninih slobodnih radikala azot monoksida perforina gramzina

  199. Makrofage prepoznaju tumorske antigene:

  u kontekstu GHK molekula I klase u kontekstu GHK molekula II klase pomou TCR kompleksa

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  26/35

  slino kao NK elije pomou receptora za lektin, trombospondin i fosfatidil serin sluajno

  200. Makrofage mogu da fagocituju neoplastine elije:

  ne samo u sluajevima kada je maligna elija obeleena antitelima (ADCC) da

  201. Obelei tana tvrenja:

  TAM su tumor aktivirajue makrofage TAM eksprimiraju visok nivo GHK molekula II klase TAM ne mogu da prezentuju tumorske antigene TAM najee ne predstavljaju potentne efektore tumoricidnog dejstva TAM su tumor asocirane makrofage

  202. TAM mogu da indukuju neovaskularizaciju tumora:

  ne da samo u sekundarnim ognjitima

  203. Nespecifina imunoterapija tumora je:

  "vakcinacija" ozraenim tumorskim elijama terapija LAK elijama terapija aktiviranim makrofagama vakcinacija atenuisanim BCG i Corynebacterium parvum terapija antiserumima

  204. Pasivna imunoterapija je (obelei tane odgovore):

  terapija monoklonskim antitelima specifinim za antigene tumorskih elija terapija in vitro aktiviranim TIL terapija citokinima (IL-2,TNF, IFN) terapija specifinim antitelima za koje su vezani radioaktivni izotopi, citotoksini lekovi ili toksini terapija bispecifinim antitelima

  205. Aktivna imunoterapija je ( obelei tane odgovore):

  "vakcinacija" genetski modifikovanim tumorskim elijama vakcinacija BCG-om "vakcinacija" tumorskim antigenima terapija aktiviranim makrofagama

  terapija aktiviranim NK elijama

  206. Genetske modifikacije tumorskih elija koje poveavaju imunogenost su:

  poveanje ekspresije molekula GHK na tumorskim elijama ekspresija kostimulatornog B7 molekula na tumorskim elijama transfekcija gena za citokine

  207. Adoptivna imunoterapija je (obelei tane odgovore):

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  27/35

  transplantacija timusa terapija LAK elijama terapija antiserumima vakcinacija terapija TIL-om terapija aktiviranim makrofagama

  208. U terapiji malignih bolesti se koriste sledei citokini:

  IFN-2a IL-2 IL-10 TNF

  209. Koji od sledeih citostatika je specifian za odreenu fazu elijskog ciklusa:

  vinkristin mitomicin metotreksat

  210. Koji od navedenih citostatika je specifian za elijski ciklus:

  daunorubicin merkaptopurin ciklofosfamid

  211. U kojoj fazi elijskog ciklusa se obavlja sinteza DNK:

  u G1 fazi u G2 fazi u S fazi

  212. Kojim se lekom moe delimino otkloniti rezistencija malignih elija na vie citostatika:

  verapamilom kardiotonikim glikozidima acetilsalicilnom kiselinom

  213. Koji od navedenih citostatika spadaju u alkilirajue agense:

  bleomicin metotreksat ciklofosfamid mehloretamin

  214. Koji od sledeih citostatika dobro prodiru u CNS pa se mogu koristiti za leenje tumora mozga:

  karmustin lomustin hlorambucil melfalan

  215. Koje od navedenih manifestacija predstavljaju neeljena dejstva ciklofosfamida (obelei taneodgovore):

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  28/35

  konvulzije psihoza povraanje leukopenija

  216. Indikacije za primenu dakarbazina (obelei tane odgovore): maligni melanom Hokinov (Hodgkin) limfom karcinom kore nadbubrene lezde

  217. Koji od navedenih citostatika je antagonist folne kiseline:

  vinkristin metotreksat citarabin

  218. Koji od navedenih citostatika su analozi purina:

  citarabin tiogvanin merkaptopurin fluorouracil

  219. Koji od navedenih lekova se koristi u leenju karcinoma kore nadbubrega:

  mitotan leuprolid tamoksifen

  220. Flutamid je:

  alkilirajui citostatik antimetabolit antiandrogen

  221. Koje je specifino neeljeno dejstvo doksorubicina:

  oteenje miokarda konvulzije sindrom nalik na lupus eritematodes

  222. Koji od sledeh lekova mogu da se upotrebe za leenje hiperkalcemije kod malignih oboljenja:

  nifedipin

  glikokortikoidi mitramicin

  223. Kojim mehanizmom deluju citotoksini antibiotici:

  interkalacijom izmeu nukleinskih baza inhibicijom sinteze proteina vezivanjem za mikrotubule

  224. L-asparaginaza se koristi:

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  29/35

  u leenju tumora glave i vrata u leenju akutne limfatine leukemije kod dece u leenju tumora kolona

  225. ime se moe leiti povraanje posle primene citostatika(obelei tane odgovore):

  prometazinom ondasetronom vitaminom B6 kodeinom

  226. Koja su neeljena dejstva cisplatina:

  nepodnoenje alkohola hirzutizam oteenje bubrega povraanje ototoksinost

  227. ime se moe suzbiti hiperurikemija kod leukemija:

  alopurinolom acetilsalicilnom kiselinom

  penicilaminom

  228. Tamoksifen se koristi:

  za leenje karcinoma dojke kod ena u reproduktivnom periodu za leenje karcinoma dojke kod ena u menopauzi za leenje tumora testisa

  229. Koliko je vremena potrebno da se kotana sr oporavi od dejstva citostatika:

  jedna nedelja jedan do dva meseca dve do tri nedelje

  230. Koliko je vremena potrebno da se povue alopecija posle prestanka primene citostatika:

  jedan do dva meseca dva do est meseci dve do tri nedelje

  231. Metotreksat se preteno eliminie:

  neizmenjen, urinom metabolisanjem u jetri

  232. Leukovorin je:

  folna kiselina tetrahidrofolna kiselina formil-tetrahidrofolna kiselina

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  30/35

  233. ime se moe smanjiti nefrotoksinost metotreksata:

  zakieljavanjem urina alkalinizovanjem urina i primenom diuretika alkalinizovanjem urina i hidracijom bolesnika

  234. Koji lek moe da potencira delovanje 5-fluorouracila:

  vinkristin leukovorin propranolol

  235. Koja je najea indikacija za primenu 5-fluorouracila:

  karcinom kolona leukemije limfomi

  236. Koji citostatik je lek izbora za akutnu mijelocitnu leukemiju:

  citozin-arabinozid vinblastin tamoksifen

  237. Iz kog leka u organizmu nastaje 6-merkaptopurin:

  iz ciklofosfamida iz azatioprina iz deoksikofomicina

  238. Kako se metabolie merkaptopurin:

  pod dejstvom ksantin oksidaze pod dejstvom citohroma P450 pod dejstvom konvertaze

  239. Koji od sledeih citostatika se mogu primenjivati oralno:

  5-fluorouracil citarbin merkaptopurin tiogvanin

  240. Cisplatin se koristi za:

  leenje karcinoma genitourinarnog trakta

  leenje leukemija i limfoma profilaksu meningealnih implantata kod leukemija

  241. Posle koliko vremena od intravenske primene alkilirajuih lekova dolazi do povraanja:

  posle 12 sati posle 30-60 minuta posle 24 sata

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  31/35

  242. Koji od sledeih citostatika moe da smanji hiperkalciemiju koja prati maligna oboljenja:

  mitomicin doksorubicin plikamicin

  243. Koji citostatik se koristi lokalno za leenje condilomata accuminata:

  podofilin l-asparaginaza taxol

  244. Kojim lekovima se moe ubrzati oporavak kotane sri posle primene citostatika:

  anabolinim steroidima folnom kiselinom G-CSF i GM-CSF

  245. ime se moe ublaiti toksino dejstvo doksorubicina i daunorubicina na miokard:

  kardiotonikim glikozidima alfatokoferolom hinidinom

  246. Radioaktivni fosfor se koristi u leenju:

  tumora glave i vrata tumora urinarnog trakta hroninih leukemija i policitemije vere

  247. Koji od navedenih lekova su u hemijskom pogledu antraciklini:

  vinblastin i vinkristin doksorubicin i daunorubicin ciklofosfamid i busulfan

  248. Koji od sledeih lekova se moe upotrebiti za leenje Hokinovog (Hodgkin) limfoma:

  blokator estrogenskih receptora IFN- IFN-

  249. Izotopi su:

  atomska jezgra sa istim brojem protona, a razliitim brojem neutrona atomska jezgra sa istim brojem neutrona, a razliitim brojem protona

  250. Maseni broj je:

  broj protona u jezgru atoma broj neutrona u jezgru atoma ukupan broj nukleona u jezgru atoma

  251. Atomski broj je:

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  32/35

  broj protona u jezgru atoma broj neutrona u jezgru atoma ukupan broj nukleona u jezgru atoma

  252. Redni broj elementa u periodnom sistemu elemenata odreen je:

  atomskim brojem jezgra masenim brojem jezgra brojem neutrona u jezgru

  253. Poreati prema jonizacionoj moi:

  estice 2 estice 1 kvanti 3

  254. ta definie specifinu jonizaciju estica, odnosno kvanata:

  broj jonskih kvanata po jedinici puta

  poveanje temperature sredine broj ekscitacija atoma po jedinici puta

  255. Zakloni i druga sredstva pasivne zatite od jonizujueg zraenja najee su sainjeni od:

  aluminijuma bakra olova zlata

  256. Najvea oteenja tkiva i organa pri internoj kontaminaciji uzrokuju izotopi koji emituju (poreati postepenu oteenja):

  estice 1 kvanti 3 estice 2

  257. Najbolje fizike karakteristike za terapijsku primenu imaju izotopi koji emituju (obelei tane odgovore):

  estice estice kvanti

  258. Kako se naziva dijagnostika vizualizaciona metoda u kojoj se koriste monoklonska antitela obeleenaradionuklidom?: imunoscintigrafija

  259. Kako se naziva terapijska metoda u kojoj se koriste monoklonska antitela obeleena radionuklidom?:radioimunoterapija

  260. Za radioimunodetekciju i radioimunoterapiju se najee koriste:

  monoklonska antitela poliklonska antitela

  261. ta je obeleeno radionuklidom kod:

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  33/35

  A. RIA B. IRMA

  262. Radioimunske analize (RIA) su:

  kompetitivne nekompetitivne

  263. Imunoradiometrijske analize (IRMA) su:

  kompetitivne nekompetitivne

  264. Radioimunskim i slinim analizama (RIA, IRMA, EIA, LIA, FIA, IFMA itd.) se mogu odrediti koncentracijepojedinih supstanci u krvi do (upisati taan odgovor kao 10 n):

  10-10 mol/l

  265. Navesti nekoliko tumorskih markera (tumor asociranih antigena) znaajnih za nuklearno-onkolokudijagnostiku:

  CA 15-3 CA 72-4 CA 125 CEA CA 19-9 AFP PSA

  266. Tumorski markeri su:

  tumor asocirani antigeni antitela

  limfociti produkti elija imunskog sistema

  267. Maligni tumori se imunoscintigrafski vizualizuju kao:

  zone smanjenog nakupljanja radioobeleivaa zone pojaanog nakupljanja radioobeleivaa izoaktivne zone

  268. Kod malignih tumora jetre, testisa i ovarijuma u serumu pacijenata je poveana koncentracija tumorskogmarkera: AFP

  269. Maligni tumori titaste lezde se pomou 99mTc i 131J najee vizualizuju kao:

  topli nodusi vrui nodusi hladni nodusi

  270. Tumori sri nadbubrene lezde i drugi neuroektodermalni tumori se pomou 131J-MIBG vizualizuju kao:

  zone smanjenog nakupljanja radioobeleivaa zone pojaanog nakupljanja radioobeleivaa izoaktivne zone

  antigen antitelo

  antigen antitelo

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  34/35

  271. Tumori mozga se pomou 99mTc vizualizuju kao:

  zone smanjenog nakupljanja radioobeleivaa zone pojaanog nakupljanja radioobeleivaa izoaktivne zone

  272. Tumori jetre se pomou 99mTc-Sn-koloida vizualizuju kao:

  zone smanjenog nakupljanja radioobeleivaa zone pojaanog nakupljanja radioobeleivaa izoaktivne zone

  273. Metastaze malignih tumora u skeletnom sistemu se pomou 99mTc-DPD vizualizuju kao:

  zone smanjenog nakupljanja radioobeleivaa zone pojaanog nakupljanja radioobeleivaa izoaktivne zone

  274. Metastaze malignih tumora dojke u skeletnom sistemu se pomou99m

  Tc-DPD vizualizuju kao:

  zone smanjenog nakupljanja radioobeleivaa zone pojaanog nakupljanja radioobeleivaa izoaktivne zone

  275. Metastaze malignih tumora prostate u skeletnom sistemu se pomou 99mTc-DPD vizualizuju kao:

  zone smanjenog nakupljanja radioobeleivaa zone pojaanog nakupljanja radioobeleivaa izoaktivne zone

  276. Metastaze mikrocelularnog karcinoma plua u mozgu se pomou 99mTc vizualizuju kao:

  zone smanjenog nakupljanja radioobeleivaa zone pojaanog nakupljanja radioobeleivaa izoaktivne zone

  277. U radioimunodetekciji i radioimunoterapiji se koriste:

  obeleeni albumini obeleena antitela obeleeni MIBG obeleeni fragmenti antitela obeleeni DTPA

  278. Na kojim fragmentima antitela se nalaze specifine imunoreaktivne zone:

  Fab Fc

  279. ime se moe poveati ekspresija tumorskih antigena i poveati efikasnost radioimunodetekcije iradioimunoterapije:

  IFN

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  35/35

  IL-1 TNF

  280. Koliko paratopa ima fragment F(ab)2:

  jedno

  dva tri etri

  281. U radioizotopskoj terapiji feohromocitoma se koristi: M131IBG

  282. 131J-MIBG se koristi za scintigrafsku vizualizaciju tumora: neuroendokrinog sistema

  283. 131J se koristi za scintigrafsku dijagnostiku tumora: titaste lezde

  284. 99mTc-DPD se koristi za scintigrafsku dijagnostiku metastaza tumora u: skeletu

  285. U radioizotopskoj terapiji funkcionalnih karcinoma titaste lezde i njihovih metastaza se koristi:

  123J

  132J

  131J

  99mTc

  286. U radioizotopskoj terapiji policitemije rubre vere se koristi:

  99mTc

  32P

  131J

  60Co

  287. U radioizotopskoj terapiji bolnih metastaza u skeletu se koristi:

  99mTc

  89Sr

  131J

  60Co

  288. U radioizotopskoj terapiji feohromocitoma i drugih neuroektodermalnih tumora se koristi:

  99mTc-MDP

  131J-MIBG

  99mTc-DTPA

  111In-transferin