Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

 • View
  302

 • Download
  14

Embed Size (px)

Text of Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  1/35

  OSNOVI ONKOLOGIJE(ZBIRKA REENIH PITANJA)

  UREDILI : Neboja N. ArsenijeviDejan Baski

  1. Kancerogeni (hemijski, fiziki, bioloki) primarno oteuju:

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  2/35

  enzimske sisteme elija respiratorni lanac DNK ribozome sintezu proteina

  2. Kancerogeneza je sloen proces koji se odigrava u vie faza (napii faze): inicijacija latentni period promocija razvoj tumora

  3. Dve osnovne faze elijskog ciklusa su:

  interfaza mitoza

  4. Podfaze interfaze su:

  G1 S G2

  5. Protoonkogeni su geni:

  potpuno nebitni za funkcionisanje normalnih elija koji imaju kljunu ulogu u proliferaciji i diferencijaciji normalnih elija aktivni samo u maligno transformisanim elijama

  6. Na osnovu funkcije, proteini produkti protoonkogena se mogu podeliti u nekoliko klasa:

  faktori rasta

  protein kinaze GTP-aze jedarni proteini

  7. Receptor za epidermalni faktor rasta ima:

  treonin kinaznu aktivnost tirozin kinaznu aktivnost serin kinaznu aktivnist funkcionie kao fosfataza

  8. Receptor za EGF homologan je produktu jednog od sledeih onkogena:

  v-erbB v-mos v-src v-k-ras

  9. Receptoru za CSF-1 homologan je produktu jednog od sledeih onkogena:

  v-fes v-fos

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  3/35

  v-sis v-fms

  10. Tirozin kinaze koje se nalaze sa unutranje strane elijske membrane su produkti gena (obelei taneodgovore):

  src ras sis myc

  abl fes

  11. Serin - treonin kinaze citoplazme su produkti gena (obelei tane odgovore):

  mos src

  pin raf

  ras fes fos

  12. Ras - proteini deluju kao:

  GTP-aze ATP-aze hormoni citokini

  13. elije Burkitovog (Burkitt) limfoma stalno sintetiu produkt sledeeg gena:

  myb mos fos jun

  myc

  14. Da bi se aktivirao protoonkogen neophodna je:

  serija mutacija mutacija jednog alela mutacija oba alela insercija virusnih onkogena

  15. Produkti v-ras i c-ras gena:

  su identini se razlikuju samo u jednoj aminokiselini se razlikuju u nekoliko aminokiselina se razlikuju samo na nivou tercijarne strukture nisu slini po sastavu

  16. Navedi mogue mehanizme aktivacije protoonkogena (barem tri):

  point mutacija

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  4/35

  amplifikacija DNK hromozomska translokacija ugradnja virusne nukleinske kiseline u genom elije

  17. Point mutacija je:

  promena pozicije centromere izmena samo jedne baze u kodonu promena tri baze u kodonu takasto rearaniranje hromozoma tehnika rekombinantne DNK tehnologije

  18. Stem elija je:

  nezrela prekursorska matina elija nekog tkiva nezrela prekursorska elija od koje mogu nastati elije bilo kojeg tkiva bilo koja embrionalna elija

  19. Amplifikacija DNK je:

  poveanje broja kopija jednog gena pojaana i ubrzana transkripcija DNK intenzivirana translacija na nivou ribozoma pojava istog virusnog onkogena u vie elija istovremeno

  20. Termini: antionkogen, tumor supresor gen, onkosupresor gen, su sinonimi

  da ne

  21. Antionkogeni se jo nazivaju:

  recesivni onkogeni

  dominantni onkogeni

  22. Nasledni retinoblastom je:

  unilateralan tumor bilateralan tumor

  kako kad

  23. Nenasledni retinoblastom je:

  unilateralan tumor bilateralan tumor ne znam

  24. Inaktivacija ili nedostatak Rb-gena zapaen je osim u elijama retinoblastoma i u elijama sledeihtumora (obelei tane odgovore):

  meningeomu feohromocitomu

  osteosarkomu karcinomu dojke

  plazmocitomu mikrocelularnom karcinomu plua

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  5/35

  glioblastomu karcinomu endometrijuma

  karcinomu mokrane beike

  25. APC antionkogen je lociran na:

  3-em hromozomu X hromozomu 9-om hromozomu

  5-om hromozomu 11-om hromozomu

  26. Filadelfija (Philadelphia) hromozom je:

  hromozom otkriven u Filadelfiji hromozom nastao translokacijom 9/22 hromozom koji se nalazi u limfocitima obolelih od Hokinovog (Hodgkin) limfoma hromozom nastao translokacijom 8/14

  27. elije eukariota:

  sadre gene sposobne da u odreenim okolnostima uzrokuju pojavu raka ne sadre gene sposobne da u odreenim okolnostima uzrokuju pojavu raka ne sadre gene sposobne da u odreenim okolnostima uzrokuju pojavu raka, ali se oni mogunaknadno ugraditi u DNK sekvencu

  28. Obnavljanje normalnih tkiva omoguuju:

  potpuno diferentovane zrele elije stem elije makrofagne elije fibroblasti

  29. Antionkogeni:

  stimuliu elijsku proliferaciju inhibiraju elijsku proliferaciju unitavaju virusne onkogene spadaju u citostatike su citokini

  30. Nenasledna forma retinoblastoma nastaje:

  inaktivacijom jednog alela anti-onc (Rb) germinativnih elija sukcesivnim mutacijama na oba alela anti-onc (Rb) iste somatske elije ne postoji samo posle infekcije hlamidijama (chlamidiae)

  31. Da bi elija otpoela beskrajno da proliferie:

  neophodna je serija greaka u genomu koje se odigravaju u vie faza dovoljna je jedna takasta mutacija u genomu neophodna je serija greaka u genomu koje se odigravaju istovremeno

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  6/35

  32. Gen za anti-onc-p53 je smeten na:

  hromozomu 13q hromozomu 2 hromozomu 17p ima kopije na nekoliko hromozoma

  33. Anti-onc (Rb) je smeten na:

  hromozomu 18 hromozomu 19 hromozomu 13 ne zna se

  34. Wt gen je smeten na:

  hromozomu 13 hromozomu 13q14 hromozomu 11p13

  hromosomu 9q35. Mutacija anti-onc-p53 via se kod vie od:

  10% svih karcinoma 90% svih karcinoma 50% svih karcinoma

  36. Svaka elija:

  poseduje kontrolne mehanizme za utvrivanje i popravljanje greaka u genomu ne poseduje kontrolne mehanizme za utvrivanje i popravljanje greaka u genomu ne zna se

  37. Rb-anti-onc ima:

  sposobnost amplifikacije DNK tumor supresorsku aktivnost tirozon-kinaznu aktivnost suprimira fagocitozu

  38. Geni su aktivni tokom:

  mitoze interfaze G1 podfaze interfaze svih faza elijskog ciklusa

  39. Protoonkogeni se:

  nalaze samo u nekim elijama nalaze u svim elijama nalaze samo u virusnom genomu

  40. Da bi nestala antionkogena funkcija:

  dovoljna je inaktivacija samo jednog alela

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  7/35

  potrebna je stimulacija elije faktorom rasta potrebna je aktivacija protoonkogena oba alela antionkogena moraju biti inaktivisana

  41. Rb-gen postoji:

  u svim elijama samo u elijama retine u elijama retine i bubrega

  42. Produkt Rb-gena je:

  nije poznat IL-3 melanin protein teak 105kD

  43. Funkcija produkta antionkogena p53 je:

  da zaustavi deobu elije kada doe do oteenja DNK

  da se vee za virusne enhansere da inaktivira protoonkogene

  44. Kancerogeneza je proces koji:

  postepeno napreduje nastaje trenutno aktivacijom onkogena ili inaktivacijom antionkogena

  45. Kancerogeni agensi:

  indukuju mutacije ne indukuju mutacije

  46.Tirozin kinaze su (oznai tana tvrenja):

  jedarni proteini transmembranski receptori citoplazmatini proteini vezani za membranu delovi histona

  47. Apoptoza je:

  sputen oni kapak programirana smrt elija

  48. Sindrom Li-Fraumeni (Lee-Fraumeni) je:

  porodina sklonost za razvoj tumora tip leukemije

  49. U regulaciji apoptoze znaajni su sledei geni:

  c-src bcl-2 c-ras p53

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  8/35

  50. Hiperekspresija produkta gena bcl-2:

  izaziva apoptozu spreava programiranu elijsku smrt izaziva nekontrolisanu proliferaciju izaziva leukemiju B limfocita

  51. Maligne elije troe:

  vie kiseonika od normalnih elija manje kiseonika od normalnih elija istu koliinu kiseonika kao i normalne elije ne zna se

  52. Maligne elije stvaraju:

  vie mlene kiseline nego normalne elije manje mlene kiseline nego normalne elije istu koliinu mlene kiseline kao i normalne elije

  ne zna se53. U ranom ivotnom periodu ei su sledei malignomi:

  leukoze karcinomi dojke karcinomi prostate karcinomi plua

  seminomi karcinomi debelog creva

  osteosarkomi karcinomi beike karcinomi endometrijuma

  54. Starenjem se poveava uestalost sledeih tumora:

  leukoza karcinoma dojke karcinoma prostate karcinoma plua

  seminoma karcinoma debelog creva

  osteosarkoma karcinoma beike karcinoma endometrijuma

  55. Maligne elije troe:

  vie glukoze od normalnih elija manje glukoze od normalnih elija istu koliinu glukoze kao i normalne elije ne zna se

  56. Pritisak kiseonika u tkivu malignih tumora je:

  vii nego u normalnim tkivima

 • 8/4/2019 Zbirka resenih test pitanja iz onkologije

  9/35

  nii nego u normalnim tkivima isti kao u normalnim tkivima ne zna se

  57. Koncentracija glukoze u tkivu malignih tumora je:

  via nego u normalnim tkivima nia nego u normalnim tkivima ista kao u normalnim tkivima ne zna se

  58. Glikoliza je kod malignih tumora:

  preteno aerobna preteno anaerobna ne zna se

  59. Respiratorni koeficijent u tumorskom tkivu je:

  nemerljiv oko 0.8 vei od 1 manji od 0.5

  60. elijski ciklus tumorskih elija je:

  dui od ciklusa odgovarajuih normalnih elija krai od ciklusa odgovarajuih normalnih elija ne moe se porediti

  61. Da li su tumori monoklonalni po poreklu? (obelei tane odgovore):

  da ne tumori su monoklonalni ali tokom razvoja tumora nastaju novi klonovi leukemije i limfomi su monoklonalni

  62. Maligne elije mutiraju:

  ee nego normalne elije ree nego normalne elije istom uestalou kao normalne elije