Zbirka Resenih Zadataka Iz Dsu_i Deo_milica Naumovic

 • View
  272

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Zbirka Resenih Zadataka Iz Dsu_i Deo_milica Naumovic

 • 8/10/2019 Zbirka Resenih Zadataka Iz Dsu_i Deo_milica Naumovic

  1/140

 • 8/10/2019 Zbirka Resenih Zadataka Iz Dsu_i Deo_milica Naumovic

  2/140

 • 8/10/2019 Zbirka Resenih Zadataka Iz Dsu_i Deo_milica Naumovic

  3/140

  Milica B. Naumovi

  ZBIRKA REENIH ZADATAKA

  IZDIGITALNIH SISTEMA UPRAVLJANJA

  I deo: Diskretni signali

  Elektronski fakultetNi, 1997.

 • 8/10/2019 Zbirka Resenih Zadataka Iz Dsu_i Deo_milica Naumovic

  4/140

  dr Milica B. NaumoviZBIRKA REENIH ZADATAKAIZ DIGITALNIH SISTEMA UPRAVLJANJAI deo: Diskretni signali

  Izdava

  Recenzent

  Prof. dr MiliStoji

  Urednik

  Korice

  CIP - Katalogizacija u publikacijiNarodna biblioteka Srbije, Beograd

  Tira: 300 primeraka

  tampa

  Odlukom Nastavno-naunog vea Elektronskog fakultetau Niu, br. 1/0-05-074/96-003 od 18. juna 1996. godine,rukopis je odobren za tampu kao pomoni udbenik.

  Elektronski fakultetNi, Beogradska 14

  Prof. dr Stojan Risti

  M. B. Naumovi

  ISBN 86-80135-12-7

  681.51(075.8)(076)

  NAUMOVI, Milica B.Zbirka reenih zadataka iz digitalnih sistema upravljanja. Deo 1, Diskretni signali / Milica B.

  Naumovi. - Ni: Elektronski fakultet, 1997 (Ni : Grafika Galeb). -128 str.: ilustr.; 24 cm

  Tira 300. - Bibliografija: str. 127-128.ISBN 86-80135-12-7

  62-52(075.8)(076)a) Digitalna tehnika - Zadaci b) Sistemi automatskog upravljanja - ZadaciID=50896908

  "GRAFIKA GALEB" NI

 • 8/10/2019 Zbirka Resenih Zadataka Iz Dsu_i Deo_milica Naumovic

  5/140

  1. Uvod 11.1. Digitalni sistem upravljanja 11.2. Istorijat razvoja transformacionih metoda 6

  2. Frekvencijske karakteristike signala 9Problemi 17

  3. Proces diskretizacije signala 19Problemi 44

  4. Proces rekonstrukcije signala 47Problemi 75

  5. Z- transformacija 775.1. Definicija i osobine Z- transformacije i

  inverzna Z- transformacija 795.2. Preslikavanje iz s- u z- ravan 89

  5.3. Modifikovana Z- transformacija 995.4. Primene Z- transformacije 104

  Problemi 110

  Problemi (reenja) 113

  Literatura 127

 • 8/10/2019 Zbirka Resenih Zadataka Iz Dsu_i Deo_milica Naumovic

  6/140

 • 8/10/2019 Zbirka Resenih Zadataka Iz Dsu_i Deo_milica Naumovic

  7/140

  Ova knjiga je rezultat autorovog viegodinjeg

  istraivanja u teoriji sistema digitalnog upravljanja. Zbirka

  zadataka, iako nije pisana iskljuivo kao pomoni

  udbenik za odreeni predmet, ini celinu sa udbenikomM. R. Stoji: Digitalni sistemi upravljanja, Nauka,

  Beograd, 1994(tree izmenjeno i dopunjeno izdanje).

  Nivo izlaganja, izbor zadataka i nain njihovog

  reavanja je rezultat iskustva autora steenog

  dugogodinjim radom u izvoenju auditornih i

  laboratorijskih vebi, kasnije i predavanja, kao i upripremi ispita iz predmeta Teorija automatskog

  upravljanja i Projektovanje sistema automatskog

  upravljanja. Zbirka je raena prema vaeim nastavnim

  programima iz digitalnog upravljanja na elektrotehnikim

  fakultetima, mada moe da poslui i u nastavi srodnih

  oblasti gde se koriste digitalna obrada signala, digitalni

  prenos podataka i slino.

  Autor je itaocu eleo da prui polazne osnove na

  kojima se dalje zasnivaju teorijske metode analize i sinteze

  digitalnih sistema upravljanja, pa i postupci njihove

  praktine realizacije. Materija je izloena na savremen

  nain. U elji da se pomogne razumevanju fizikog

  znaenja pojedinih fenomena, primeri i verifikacija

  rezultata analitikog razmatranja najee su raeni

  simulacijom na personalnom raunaru korienjem

  raspoloivih simulacionih jezika (MATLAB sa

  SIMULINKom, CC, VISSIM). Pretpostavljajui da italac

  poznaje ove programske pakete, oni nisu posebno

  objanjavani.

  Celokupna materija izloena je u pet poglavlja. Na kraju

  svakog poglavlja formulisan je odreen broj problema iz

  odgovarajue oblasti, a njihova reenja data su na

  kraju knjige.

 • 8/10/2019 Zbirka Resenih Zadataka Iz Dsu_i Deo_milica Naumovic

  8/140

 • 8/10/2019 Zbirka Resenih Zadataka Iz Dsu_i Deo_milica Naumovic

  9/140

  Osnovnu strukturu digitalnog upravljakog sistema definisaemo na primeru

  konkretnog servomehanizma ija je principska ema prikazana na Sl. 1.1. Dakle, razmatra se

  servopogon ruke robota sa jednim stepenom slobode.

  Podsetimo, da se sistem upravljanja smatra digitalnim ako neke njegove promenljive

  podleu diskretizaciji i po nivou i po vremenu. Pod izvesnim uslovima mogu se impulsni

  sistemi, u kojima se kvantovanje promenljivih vri po vremenu, i digitalni sistemi tretirati istim

  metodama[1]. Uoimo, da su u upravljakom delu posmatranog sistema zastupljene

  komponente koje ga upravo ine digitalnim, poto se periodino, u trenucima diskretizacije,

  registruju trenutne vrednosti upravljane promenljive ( ), da bi se na osnovu njih i zahtevane

  reference (Kn ), formirao signal greke i dalje, po nekom unapred zadatom digitalnom

  zakonu upravljanja, generisali odbirci upravljake promenljive (u). Dakle, upravljaki deo

  digitalnog sistema datog na Sl. 1.1 ini enkoder, digitalno-analogni (D/A) konvertor i digitalnikontroler.

  Sl. 1.1 Principska ema sistema sa digitalnim upravljanjem

  Inae, uoimo da je u posmatranom sistemu problem upravljanja najjednostavniji

  problem balansiranja. Zadatak regulacije bi bio obezbediti uslove balansiranja, tj. odravati

 • 8/10/2019 Zbirka Resenih Zadataka Iz Dsu_i Deo_milica Naumovic

  10/140

  2

  ugao u odreenim granicama uprkos dejstvu poremeaja (promeni momenta optereenja navratilu motora) ili promeni parametara sistema. Sloeniji zadatak bi bio zadatak praenja;

  recimo ruka se kree po krugu u vertikalnoj ravni konstantnom brzinom.

  Generalno, reenje upravljakog problema zahteva:

  Izbor senzora i izvrnog organa;

  Razvoj modela objekta, senzora i izvrnog organa;

  Projektovanje regulatora na osnovu razvijenih modela i zadatog upravljakogkriterijuma;

  Sprovoenje i verifikacija projektovanja analitiki, putem simulacija i testova na

  sistemu.

  Izvrni mehanizmi robota elektrinog tipa mogu da poseduju jednosmerne, asinhrone

  i korane motore od kojih je, sa stanovita sinteze servomehanizama, u prednosti jednosmerni

  motor, koji je odabran i u primeru razmatranog servopogona. Za detekciju ugaone pozicije

  vratila servopogona koristi se inkrementalni enkoder brojakog tipa [1]. Umesto D/A

  konvertora na Sl. 1.1 moe da se upotrebi bilo koji pretvara digitalne rei u kontinualni

  naponski signal ili u irinsko modulisani signal.

  Robot je sloen sistem kod koga su izraeni uticaji izmedju kretanja pojedinih

  zglobova celog mehanizma, to implicira sloenu proceduru projektovanja sistema upravljanja.

  Poznato je, meutim, da je nezavisno upravljanje zglobovima najjednostavniji, a sa stanovita

  realizacije i najprihvatljiviji nain upravljanja. Dinamiki model robota obuhvata dinamikimodel mehanizma kao i modele aktuatora koji pokreu pojedine njegove zglobove.

  Standardni nain za dobijanje dinamikih jednaina mehanikih sistema zasnovan je

  na Euler-Lagrangeovim jednainama oblika

  d

  d

  L L

  t

  =

  Mq q

  (1.1)

  gde je: [ ]T1 nqq =q n- dimenzionalni vektor generalisanih koordinata sistema, L - je

  razlika izmedju kinetike i potencijalne energije sistema iT

  1 nM M = M je n-

  dimenzionalni vektor generalisanih sila (momenata) ijem je dejstvu podvrgnut sistem.

  Alternativni oblik dinamikih jednaina manipulatora je

  ( ) ( , ) ( )

  + + =D q q C q q q G q M (1.2)

  gde je D q( ) n n simetrina, pozitivno definitna matrica inercija manipulatora za svako

  q , elementi matrice ( , )C q q sadre proizvode tipa2

  i , , 1,2, , ,i i jq q q i j n= i j koji

  su oznaeni kao centrifugalni i Coriolisovi lanovi, respektivno, dok je n- dimenzionalnivektor G q( ) dat u funkciji gravitacionih momenata. Izrazi u ( ), ( , ) i ( )D q C q q G q sadre

  trigonometrijske funkcije, pa su otuda jednaine kretanja (1.2) sloene i nelinearne, ali se

  mogu prevesti u linearnu formu oblika

  ( , , ) =W q q q p M . (1.3)

  Matrica ( , , )W q q q je matrica poznatih funkcija dimenzija n r , a p je r- dimenzionalni

  vektor nepoznatih ali konstantnih parametara koji su izraeni u funkciji masa, momenata

 • 8/10/2019 Zbirka Resenih Zadataka Iz Dsu_i Deo_milica Naumovic

  11/140

  3

  inercija, duina, centara mase i koeficijenata trenja odgovarajuih segmenata, a koji se mogu

  menjati povremeno sa promenom optereenja.

  Na Sl. 1.2 prikazan je objekat upravljanja koji, saglasno nezavisnom upravljanju

  zglobovima, predstavlja jednosegmentni manipulator u vertikalnoj ravni sa ravnotenim

  stanjem [ ]T T

  0 = , iji je izvrni mehanizam jednosmerni motor upravljan strujom u

  kolu rotora.Uz pretpostavku da je segment ruke robota koji vezuje aku robota sa zglobom u

  obliku valjka zanemarljivo malog poprenog preseka mase mi duine l,a da je aka robotaoptereena teretom mase M, koji emo tretirati kao materijalnu taku, jednaina ovogmanipulatora u Lagrangeovoj formi dobija se u obliku

  2 2 2 sin3 2

  m m em r m m

  l N J N F gl M NK I

  + + + = + +

  (1.4)

  gde je g-gravitaciono ubrzanje, a K Iem r pokretaki moment motora.

  Odziv razmatranog objekta upravljanja sa nultim ulazom i poetnim stanjem

  [ ]T T

  0.01 0 = prikazan je na Sl. 1.3.

  S

  l. 1.2 ematski dijagram jednostavnogmanipulatora

  0 5 10 15 20

  0

  1

  2