Click here to load reader

WYKŁAD 8 : Przepływ krwi ;

  • View
    61

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Biomechanika przepływów. WYKŁAD 8 : Przepływ krwi ;. WYKŁAD 8 : Przepływ krwi;. Wiadomości wstępne:. Krew jest podstawowym płynem „przenoszącym” życie. Zawiera wiele enzymów i hormonów. Jej najważniejszą funkcją jest transportowanie tlenu i dwutlenku węgla - PowerPoint PPT Presentation

Text of WYKŁAD 8 : Przepływ krwi ;

Slajd 1

WYKAD 8 : Przepyw krwi ;Biomechanika przepyww

WYKAD 8 : Przepyw krwi;

Krew jest podstawowym pynem przenoszcym ycie.Zawiera wiele enzymw i hormonw. Jej najwaniejszfunkcj jest transportowanie tlenu i dwutlenku wgla pomidzy pucami a komrkami organizmu.Studia nad funkcjami krwi w organizmie prowadzone s przezhematologw i biochemikw. Z punktu widzenia biomechaniki najwaniejsz informacjpotrzebn do opisu zachowania si krwi jest : rwnanie konstytutywne Krew w organizmie (ssaki) przepywa w ukadzie krwiononym ktry to skada si z siecinaczy krwiononych oraz serca, ktre wymusza przepyw w tym ukadzie. Wiadomoci wstpne:

WYKAD 7 : Podstawy metod modelowania numerycznego;

Ukad krenia krwi skada si z naczy krwiononych (ttnic, y, naczy wosowatych) i serca.Ttnice s naczyniami, ktrymi pyniekrew z serca na obwd, do wszystkich czci ciaa, natomiast yami krew powraca z obwodu ponownie do serca. Wyrnia si dwa ukady (krenia) przepywu krwi w organizmie:duy i may (pucny). W duym ukadzie krenia krew utlenowana (bogata w tlen) wypywa z lewej komory serca do ttnic,a nastpnie przechodzc przez sie naczy wosowatych we wszystkich narzdach ciaa, powraca jakokrew nieutlenowana (uboga w tlen) do prawego przedsionka serca. W maym ukadzie krenia krew nieutlenowana wypompowywana jest z prawej komory do ttnic pucnych, rozgazia si w sie naczy wosowatych w pucach i powraca yami pucnymi, jako krew utlenowana, do lewego przedsionka serca.

WYKAD 8 : Przepyw krwi;Serce jest pomp ssco-toczc, pooon w klatce piersiowej w czci okrelanej anatomicznie jako rdpiersie rodkowe. Z zewntrz otoczone jest workiem zwanym osierdziem. Serce jest miniem o specyficznej, waciwej tylko dla niego budowie, zupenie rnej od mini szkieletowych, czy te miniwki np. jelit. Serce jest podzielone na cztery czci: dwie grne nazywane s przedsionkami, a dwie dolne komorami. Od wewntrz jamy serca wycieane s warstw tkanki cznej zwanej wsierdziem. Pojemno wszystkich jam serca wynosi 500-750 ml.

WYKAD 8 : Przepyw krwi;Lew cz serca, tj. przedsionek lewy i komor lew, okrela si jako "serce lewe" lub ttnicze, cz za praw tj. przedsionek prawy i praw komor jako "serce prawe" lub ylne, z uwagi na rodzaj krwi przepywajcej przez te czci serca. Przedsionki serca maj cian znacznie ciesz od cian komr. Przedsionki (prawy od lewego) i komory (prawa od lewej) oddzielone s przegrod (przedsionkow i komorow), natomiast przedsionek prawy czy si z praw komor przez zastawk trjdzieln, a lewy z lew komor przez zastawk dwudzieln (mitraln). Prawy przedsionek otrzymuje krew odtlenowan powracajc yami z caego ciaa i dostarcza j przez zastawk trjdzieln do prawej komory. Prawa komora pompuje krew przez zastawk ttnicy pucnej do ttnicy o tej samej nazwie i nastpnie do puc. Do lewego przedsionka utlenowana krew wpywa yami pucnymi i nastpnie przepywa przez zastawk mitraln do lewej komory. Lewa komora pompuje krew przez zastawk aortaln do gwnej ttnicy zwanej aort i dalej naczyniami do caego ciaa. Midzy jamami serca oraz midzy jamami serca i duymi naczyniami znajduj si zastawki serca. Powstay one ze zdwojenia blaszek wsierdzia i stanowi jakby "wentyle" regulujce przepyw krwi przez serce.

WYKAD 8 : Przepyw krwi; Naczynia krwionone to zamknity system rozgaziajcych si rurek, prowadzcych od ttnicy przez naczynia wosowate do yWszystkie ttnice zawieraj trzy (w rnym stopniu rozwinite) warstwy:bona wewntrzna (ac. tunica intima) - utworzona przez komrki rdbonka (ac. endothelium) spoczywajce na warstwie wkien kolagenowych i lecej jeszcze bardziej odrodkowo blaszce sprystej wewntrznej zbudowanej z wkien elastycznych.bona rodkowa (ac. tunica media) - utworzona przez warstw komrek mini gadkich i lec odrodkowo blaszk spryst zewntrzn.przydawka (bona zewntrzna, ac. tunica adventitia) - luna tkanka czna z licznymi, podunymi wknami kolagenowymi i elastycznymi.

WYKAD 8 : Przepyw krwi;

Rysunek przedstawia budow y, ktre tak jak i ttnice zbudowane s z trzech warstw, rznica miedzy nimi polega tylko na zawartoci wkien sprystych i kolagenowych oraz w gruboci warstwy miniwki. Jak atwo sie domyli yy zawieraja mniejsza ilo tkanki sprystej i miniwki - przez co ich ciany s cienkie i wiotkie.W wietle y wystpuj zastawki ylne uniemoliwjajce cofanie si krwi.

WYKAD 8 : Przepyw krwi;Naczynia wosowate s to cienkocienne przewody rozmieszczone w tkankach i czce zwykle ttnice z yami. Ich ciana zoona jest z jednej warstwy komrek tzw. rdbonka. Odznaczajc si on wysok przepuszczalnoci. Midzy krwi i komrkami zachodzi wymiana gazw oddechowych, substancji odywczych i rnorodnych produktw przemiany materii.

WYKAD 8 : Przepyw krwi;SKAD KRWILudzka krew jest zawiesin komrek w roztworze wodnym elektrolitw i nie elektrolitw. Przez odwirowanie krew rozdziela si na : plazm (osocze) i komrki (elementy morfotyczne czyli krwinki) w niej zawieszoneOsocze krwi - zasadniczy, pynny skadnik krwi. Stanowi ok. 55% objtoci krwi. Osocze krwi jest pynem somkowej barwy, skadajcy si przede wszystkim z wody, transportujcy czsteczki niezbdne komrkom (elektrolity, biaka, skadniki odywcze), ale rwnie produkty ich przemiany materii. Majc zdolno krzepnicia odgrywa podstawow rol w hemostazie. Biaka osocza peni rne funkcje: odpowiadaj za rwnowag kwasowo-zasadow, cinienie onkotyczne, lepko osocza, obron organizmu, a w przypadku godu s rdem aminokwasw dla komrek.91% - woda7% - biaka1% - substancje organiczne1% - substancje nieorganiczne

WYKAD 8 : Przepyw krwi;ELEMENTY MORFOTYCZNE:ERYTROCYTY, czyli krwinki czerwone - w krwi czowieka wystpuje 4,5-5 mln/mm3, u ssakw - dyskowate, pozbawione jdra komrkowatego. Erytrocyty powstaj w szpiku kostnym czerwonym z erytroblastw, a rozkadane s w ledzionie. Krwinki czerwone zawieraj hemoglobin, ktra transportuje tlen i czciowo dwutlenek wgla. Lune poczenie hemoglobiny z tlenem to oksyhemoglobina.

WYKAD 8 : Przepyw krwi;Ilo erytrocytw w organizmie czowieka moe si zmienia - zaley to m.in. od miejsca, w ktrym czowiek si znajduje i cinienia jakie tam panuje.Krwinki czerwone nie dziel si. Nie mog peni normalnych funkcji komrkowych, nie maj te mechanizmu, ktry mgby naprawia powstajce w nich z czasem uszkodzenia i po kilku miesicach uytecznego ycia (ok. 120 dni) ulegaj rozkadowi w ledzionie. Organizm musi zatem nieustannie produkowa nowe erytrocyty, ktre stopniowo zastpuj te, ktre ulegy rozpadowi. Krwinki biae (leukocyty)- komrkowy skadnik krwi. Leukocyty s stosunkowo due, niemal bezbarwne i mniej liczne od erytrocytw. Ich zadaniem jest ochrona organizmu przed patogenami takimi jak wirusy i bakterie.

WYKAD 8 : Przepyw krwi;Podstawowe cechy leukocytw:ich liczba waha si od 6-9 tys./mm3s wiksze od krwinek czerwonych w ich komrkach wystpuje jdro (maj swj wasny metabolizm i moliwo podziau) u duej czci krwinek biaych (granulocyty) w cytoplazmie wystpuje charakterystyczna ziarnisto (s to lizosomy, ktre zawieraj enzymy)Podzia leukocytw:

WYKAD 8 : Przepyw krwi;

TYP ZdjciaSchematUdzia % we krwi czowiekaOpis

Neutrofil65%Neutrofile zapewniaj ochron przed drobnoustrojami, s wytwarzane intensywnie podczas stanw zapalnych. Posiadaj jdra w postaci acuszka majcego zgrubienia. Poruszaj si ruchem pezakowatym. S odpowiedzialne za wytwarzanie ropy. yj 2-4 dni, umieraj od zatrucia bakteriami.

Eozynofil4%Eozynofile s odpowiedzialne za niszczenie obcych biaek np. alergenw. S intensywnie wytwarzane podczas zaraenia pasoytem. Poruszaj si ruchem pezakowatym i fagocytuj. S odpowiedzialne za niszczenie larw i jaj pasoytw. Maj jdro w ksztacie pksiyca. Eozynofile reguluj procesy alergiczne - powoduj, e alergia jest agodniejsza.

Bazofil