OPIS TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓWW .Przepływ średni dobowy Q dśr m³/d 60 000 Przepływ

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OPIS TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓWW .Przepływ średni dobowy Q dśr m³/d 60 000 Przepływ

146

OPIS TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA CIEKWW OCZYSZCZALNI ,,YNA DLA MIASTA OLSZTYN

Autor: Piotr Grzybowski,

PWiK sp. z o.o. Olsztyn

1. POOENIE OLSZTYNA

pnocno-wschodnia cz Polski;

rodkowa cz wojewdztwa warmisko-mazurskiego;

nad rzek yn.

Powierzchnia - 88 km

Liczba ludnoci - 175 tys.

Przemys:

oponiarski-fabryka opon Michelin

meblarski MM International, Mazur Comfort, Mebelplast

spoywczy (misny, mleczarski, mynarski, browar) Indykpol, Pol-

mlek, Browar Kormoran,

odzieowy Wardon, Yakan,

poligraficzny Olsztyskie Zakady Graficzne.

2. HISTORIA OLSZTYSKICH OCZYSZCZALNI 24 lipca 1899 r. uruchomiono gwn oczyszczalnie ciekw przy obecnej ul.

Lenej w Olsztynie. Zadaniem oczyszczalni byo mechaniczne oczyszczenie

ciekw dopywajcych z jedenastu pompowni. Przepustowo jej wynosia

8200 m na dob. Oczyszczalnia gwna skadaa si z piaskownikw, dwch

osadnikw Imhoffa umieszczonych szeregowo oraz jednego oddzielnego

osadnika. Oczyszczone cieki odprowadzano do rzeki yny kanaem grawita-

cyjnym o rednicy 600 mm. Oczyszczalnia ta bya eksploatowana do roku

1983. Obecnie na jej miejscu znajduje si punkt zlewu nieczystoci.

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ciekw ,,yna oddana zostaa do

uytku w 1983 roku. System oczyszczania oparty by na metodzie osadu

czynnego, ktry nie jest skuteczny przy eliminacji zwizkw azotu i fosforu.

cieki miejskie zbieraj si w komorze zbiorczej przy ulicy Lenej, skd py-

n do oczyszczalni grawitacyjnie, rurocigiem elbetowym 1200 o dugoci

3714 m uoonym ze spadkiem 4 %. Dziki przeprowadzonej modernizacji

147

oczyszczalni w latach 2003-2004 wprowadzono trjstopniowa metod usu-

wania zanieczyszcze.

3. LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI CIEKW ,,YNA Istniejca oczyszczalnia ciekw dla miasta Olsztyna jest zlokalizowana w

pobliu granic administracyjnych miasta, na gruntach wsi Redykajny i Liku-

sy, na lewym brzegu rzeki yny. Zwarta zabudowa miasta oddalona jest od

oczyszczalni ciekw o okoo 4 km w kierunku pnocnym.

Cakowita powierzchnia obszaru zajtego przez obiekty i urzdzenia oczysz-

czalni wynosi 22 ha.Obiekty oczyszczalni ciekw s usytuowane na dwch

tarasach. Taras niszy nad brzegiem rzeki yny pooony jest na wysokoci

od 94 do 100 m n.p.m. Zlokalizowane s tu obiekty czci przepywowej

oczyszczalni, a take zamknite komory fermentacyjne. Na tarasie wyszym

(od 108 do 116 m n.p.m.), w odlegoci okoo 200 m od rzeki, pooone s

obiekty czci osadowej oczyszczalni oraz kotownia.

Po stronie zachodniej i poudniowej teren oczyszczalni obnia si, rnica

wysokoci rzdnych terenu wynosi 10 m (126 m do 116 m n.p.m.).

Cay teren zajmowany przez obiekty oczyszczalni obnia si w kierunku rze-

ki, tzn. w kierunku wschodnim i pnocno-wschodnim. Lustro wody w rzece

ustala si na poziomie okoo 88,2 m n.p.m.

Miasto posiada rozdzielczy ukad sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Cakowit zlewni oczyszczalni stanowi poszczeglne sektory miasta Olsz-

tyna. cieki pompowane s z terenu miasta przez 24 pompownie do komory

zbiorczej, skd grawitacyjnie rurocigiem do oczyszczalni. Surowe cieki w

80 % stanowi cieki bytowo-gospodarcze, a w 20 % cieki przemysowe.

Przy komorze zbiorczej zlokalizowany jest punkt zlewny nieczystoci pyn-

nych.

148

4. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA CIEKW Odbiornikiem oczyszczonych ciekw jest rzeka yna, najwikszy lewo-

brzeny dopyw Pregoy. rda rzeki yny znajduj si w okolicy Nidzicy.

Cakowita dugo rzeki od rde do ujcia wynosi 289 km. Powierzchnia

zlewni yny od rde do wylotu rzeki Wadg wynosi 675,6 km , a od rde

do ujcia 14 677 km.

149

5. BILANS ILOCIOWY CIEKW DOPYWAJCYCH DO OCZYSZCZALNI WG PROJEKTU

Rodzaj przepywu Jednostki Wartoci Przepyw redni dobowy Qdr m/d 60 000 Przepyw maksymalny dobowy Qdmax m/d 72 000 Przepyw redni godzinowy Qhr m/h 2 500 Przepyw minimalny godzinowy Qhmin m/h 1 500 Przepyw maksymalny godzinowy Qhmax m/h 4 200 Przepyw miarodajny (z 18 godzin) Qm m/h 3 750 Przepyw maksymalny w pogodzie deszczowej Qhmaxdeszcz m/h 5 292

6. CHARAKTERYSTYKA OCZYSZCZALNI

Rodzaj oczyszczalni miejska

Technologia oczyszczania ciekw biologiczna z podwyszonym usu-

waniem biogenw

Metoda oczyszczania ciekw osad czynny

Rodzaj wspomagania oczyszczania ciekw PIX

7. JEDNOSTKI TERYTORIALNE KORZYSTAJCE Z OCZYSZ-CZALNI YNA

Olsztyn

Barczewo

Gm. Barczewo

Gm. Dywity

Gm. Gietrzwad

Gm. Stawiguda

8. CELE I ZAOENIA ZMODERNIZOWANEJ OCZYSZCZALNI CIEKW WG. PROJEKTU.

zwikszenie efektywnoci usuwania zanieczyszcze zwizkw biogen-

nych i zanieczyszcze organicznych w oczyszczonych ciekach odprowa-

dzanych do rzeki yny,

wymiana wyeksploatowanych urzdze na nowoczesne, ktre pozwol na

zmniejszenie zuycia energii elektrycznej

podwyszenie sprawnoci istniejcych urzdze i bardziej ekonomiczne

wykorzystanie produktw powstaych w procesach oczyszczania ciekw

150

zmniejszenie awaryjnoci urzdze poprzez zastosowanie nowoczesnych

rozwiza, z opomiarowaniem i automatyk wcznie

ograniczenie uciliwoci oczyszczalni ciekw dla rodowiska i ludzi

zwikszenie redniej przepustowoci oczyszczalni z 56000 m do 60000

m/d i maksymalnej z 63000 do 72000 m/d.

9. WARUNKI DECYZJI WODNOPRAWNEJ NA ODPROWADZENIE CIEKW KOMUNALNYCH Z MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI CIEKW ,,YNA W OLSZTYNIE ilo odprowadzanych ciekw: Qd max. 72000 m/d

Qd r. 60000 m/d

minimalny procent redukcji zanieczyszcze, przy RLM 270 000, dla oczysz-

czonych ciekw komunalnych wprowadzanych do wd wynosi ma:

w czasie rozruchu zmodernizowanej oczyszczalni ciekw:

BZT5 45 %

ChZTCr 38 %

zawiesiny oglne 45 %

azot oglny 43 %

fosfor oglny 45 %

w czasie normalnej pracy oczyszczalni ciekw:

BZT5 - 90 %

ChZTCr 75 %

zawiesiny oglne 90 %

azot oglny 85 %

fosfor oglny 90 %

przy czym minimalne procenty redukcji zanieczyszcze okrelane s w sto-

sunku do adunku zanieczyszcze w ciekach dopywajcych do oczyszczalni.

Oglny schemat technologiczny:

Krata

Piaskownik

Osadnik wstpny

151

Komora denitryfikacji

Komora defosfatacji

Wielofunkcyjny reaktor biologiczny

Osadnik wtrny

CHARAKTERYSTYKA PROCESW OCZYSZCZANIA CIEKW 10. OPIS PRZEBIEGU PROCESW TECHNOLOGICZNYCH LI-NIA CIEKOWA WG PROJEKTU Dopywajce do oczyszczalni cieki poddawane s cedzeniu na gstych kra-

tach schodkowych o przewicie 6 mm. Wydzielajce si na kratach skratki

trafiaj do przenonikw hydraulicznych, nastpnie skratki pakowane s i a-

dowane do kontenera i wywoone poza teren oczyszczalni.

Jako awaryjna zainstalowana zostaa krata z rcznym usuwaniem skratek. Ze

wzgldw technologicznych i temperaturowych kraty umieszczone zostay w

budynku. W budynku tym rwnie znajduje si separator piasku. Pozbawione

skratek cieki dopywaj nastpnie do zmodernizowanych piaskownikw po-

ziomych podunych, gdzie nastpuje oddzielenie ze ciekw zawiesin mine-

ralnych. Wydzielajcy si w piaskowniku piasek usuwany jest za pomoc

pomp do koryta, ktrym doprowadzany jest do pompowni piasku. Z pom-

powni piasek toczony jest do separatora. Przemyty piasek podlega skadowa-

niu w kontenerze i po jego napenieniu wywoony jest na skadowisko odpa-

dw. Nastpny etap mechanicznego podczyszczania ciekw prowadzony jest

w dwch osadnikach wtrnych. Podczyszczone mechanicznie cieki dopywa-

j nastpnie do komory rozdziau zblokowanej z komorami denitryfikacji

osadu recylkulowanego i defosfatacji. Z komory rozdziau cieki przepywaj

do komory defosfatacji. Do komory defosfatacji kierowany jest rwnie osad

recylkulowany, poddany uprzednio denitryfikacji w komorze denitryfikacji

osadu recylkuwanego. W komorze rozdziau zainstalowano mieszado pom-

pujce, ktrego zadaniem jest przepompowanie ciekw z komory rozdziau

do komory denitryfikacji osadu recylkulowanego w przypadku braku rda

wgla. Zawarto komr denitryfikacji osadu recylkulowanego i defosfatacji

mieszana jest za pomoc mieszade zatapialnych.

152

Z komory defosfatacji mieszanina ciekw i osadu czynnego dopywa do ko-

mory rozdziau kierujc cieki do piciu rwnolegle pracujcych reaktorw

biologicznych. W reaktorach przebiegaj procesy nitryfikacji i symultanicznej

denitryfikacji zwizkw azotowych. Zawarto komr napowietrzana jest za

porednictwem rotorw o osi poziomej. Gboko zanurzenia opatek roto-

rw, a tym samym i ilo wprowadzanego przez nie tlenu jest kontrolowana

za porednictwem sond tlenowych i przeleww uchylnych. W celu zapew-

nienia odpowiednich warunkw mieszania w nowo projektowanych komo-

rach, ktrych gboko czynna wynosi 5,0 m., zainstalowano dodatkowo

mieszada zatapialne.

W zwizku z koniecznoci uzyskania na odpywie koncentracji fosforu ogl-

nego wynoszcej 1 g P/m konieczne jest stosowanie wspomagajcej che-

micznej defosfatacji. W tym celu do kanau odpywowego z komr napowie-

trzania dodawany jest PIX.

Sedymentacja zawiesin przebiega w trzech (dwa istniejce i jeden nowy)

osadnikach