Click here to load reader

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE · PDF file- średni dobowy przepływ wody Qd.max - maksymalny dobowy przepływ wody Qh.śr. - średni godzinowy przepływ wody Qh.max

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE · PDF file- średni dobowy przepływ wody...

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu

Miejsce na naklejk z numerem

PESEL i z kodem orodka Wypenia zdajcy

Numer PESEL zdajcego*

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie robt zwizanych z budow obiektw inynierii rodowiska

Oznaczenie kwalifikacji: R.23 Numer zadania: 01

R.23-01-18.06 Czas trwania egzaminu: 120 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018

CZ PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajcego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swj numer PESEL

i naklej naklejk z numerem PESEL i z kodem orodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk z numerem PESEL oraz wpisz:

swj numer PESEL*,

oznaczenie kwalifikacji,

numer zadania,

numer stanowiska.

3. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron i nie zawiera bdw. Ewentualny brak stron

lub inne usterki zgo przez podniesienie rki przewodniczcemu zespou nadzorujcego.

4. Zapoznaj si z treci zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten

nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

5. Czas rozpoczcia i zakoczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczcy zespou

nadzorujcego.

6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczestwa i organizacji

pracy.

7. Po zakoczeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KART

OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczcego zespou

nadzorujcego.

8. Po uzyskaniu zgody zespou nadzorujcego moesz opuci sal/miejsce przeprowadzania

egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajcego tosamo

Ukad graficzny CKE 2018

Zadanie egzaminacyjne

Oblicz zapotrzebowanie na wod oraz koszt (netto) materiaw niezbdnych do wykonania sieci

wodocigowej z rur PVC, ktrej przebieg przedstawia Rysunek 1, a elementy uzbrojenia Tabela 1. Ceny

materiaw oraz ich normatywne wielkoci dostpne w sprzeday s zestawione w Tabeli 2.

Wykorzystujc dane przedstawione w treci zadania oraz zaoenia wyjciowe:

1. oblicz zapotrzebowanie na wod na cele bytowe dla mieszkacw planowanej zabudowy jednorodzinnej,

a take dla potrzeb przedszkola oraz na potrzeby wasne wodocigu i strat wody,

2. w Tabeli 3 wpisz dane charakteryzujce odcinki W1 W2 i W2 W3,

3. zwymiaruj na Rysunku 2 przekroje poprzeczne wykopw pod rurocigi z ukadem warstw

konstrukcyjnych,

4. oblicz: objto gruntu, ktr naley odspoi z wykopw pod rurocigi, objto piasku niezbdn do

wykonania podsypki i obsypki ochronnej, objto gruntu rodzimego potrzebn do zasypania wykopu

oraz objto gruntu rodzimego przeznaczon do zagospodarowania po zakoczeniu prac (bez

uwzgldnienia wspczynnika spulchnienia) Tabela 4,

5. okrel zapotrzebowanie na materiay potrzebne do wykonania sieci wodocigowej oraz oblicz ich koszty

(netto) Tabele 5 i 6.

Zaoenia wyjciowe do rozwizania zadania:

sie wodocigowa umoliwi doprowadzenie wody do 13 posesji oraz do 1 przedszkola dla 30 dzieci,

na kad posesj przypada 4 mieszkacw,

szeroko dna wykopu 1,0 m,

przewody bd uoone na gbokoci 1,5 m na warstwie 20 cm podsypki wykonanej z piasku,

wodocigi zostan uoone ze spadkiem 15,

wysoko ochronnej obsypki piaskowej siga 30 cm ponad wierzch rury,

w podou zalegaj grunty spoiste, dlatego podsypk i obsypk ochronn rurocigw naley wykona

z piasku dostarczonego spoza terenu budowy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlega bdzie 5 rezultatw:

obliczone zapotrzebowanie na wod dla mieszkacw, przedszkola oraz na potrzeby wasne wodocigu

i straty wody,

uzupeniona Tabela 3. Dane charakteryzujce projektowane rurocigi,

zwymiarowany Rys. 2. Przekroje poprzeczne wykopw pod rurocigi z ukadem warstw

konstrukcyjnych,

obliczone objtoci robt ziemnych Tabela 4.

obliczone zapotrzebowanie na materiay oraz koszt materiaw niezbdnych do wykonania sieci

wodocigowej Tabele 5 i 6.

Strona 2 z 8

Rys. 1. Lokalizacja planowanej sieci wodocigowej - odcinki W1 - W2 i W2 - W3

Tabela 1. Dugoci odcinkw sieci wodocigowej wraz z zestawieniem niezbdnej armatury

Tabela 2. Ceny materiaw oraz ich normatywne wielkoci dostpne w sprzeday

ul.K

ochanow

skie

go

ul.Tuwima

ul.K

onopnic

kie

j

ul.Sowackiego

20

24

22

24

26

28

23

6

4

1a

1

35

W1

W2

W3

w 2

50

w 2

00

w 200

LEGENDA

W1 Wzy sieciW2 W3

Planowana sie

wodocigowa

ul.K

ochanow

skie

go

w 250

w 2

00

g

g

ggggggggg

79

2

13

57

9

10

11

12

13

8

9

4

Lp. Wyszczeglnienie Jednostka Ilo

1 2 3 4

1. Sie wodocigowa ogem, w tym: przewd PVC 200 przewd PVC 250

m m m

280 80

200

2.

Armatura, w tym: hydranty nadziemne 100 zasuwy odcinajce 150 zasuwy odcinajce 200

szt. szt. szt.

2

14 2

Lp. Materiay Jednostki handlowe Cena jednostkowa netto [z]

1 2 3 4

1. Sie wodocigowa: przewd PVC 200 przewd PVC 250

6 m 6 m

650,00 985,00

2.

Armatura: hydranty nadziemne 100 zasuwy odcinajce 150 zasuwy odcinajce 200

1 szt. 1 szt. 1 szt.

855,00 525,00 970,00

3. piasek na podsypk i obsypk 1 m3 31,20

Strona 3 z 8

1. Obliczenie zapotrzebowania na wod

W obliczeniach zapotrzebowania na wod uwzgldnij przewidywane jednostkowe zuycie wody przez

poszczeglne grupy odbiorcw oraz wspczynniki nierwnomiernoci rozbioru wody podane w danych

wyjciowych. Zapotrzebowanie na wod na potrzeby wasne wodocigu i straty w sieci naley przyj na

poziomie 10% Qdmax.

1.1. Zapotrzebowanie na wod na cele bytowe mieszkacw: zabudowa jednorodzinna

(wyniki oblicze podaj z dokadnoci do dwch miejsc po przecinku)

a) dane wyjciowe

Zabudowa jednorodzinna

liczba budynkw jednorodzinnych 13 posesji;

gsto zaludnienia 4 osoby/posesj;

liczba mieszkacw ogem M = . osb;

wspczynniki nierwnomiernoci Nd = 1,4; Nh = 1,6;

jednostkowe zapotrzebowanie na wod q = 100 dm3/Md

b) obliczenie zapotrzebowania na wod

Qd.r- redni dobowy przepyw wody

Qd.max- maksymalny dobowy przepyw wody

Qh.r.- redni godzinowy przepyw wody

Qh.max.- maksymalny godzinowy przepyw wody

Strona 4 z 8

1.2 Zapotrzebowanie na wod dla przedszkola

(wyniki oblicze podaj z dokadnoci do dwch miejsc po przecinku)

a) dane wyjciowe:

liczba dzieci Md = 30 osb;

jednostkowe zapotrzebowanie q = 40 dm3/Md = .m3/Md;

wspczynniki nierwnomiernoci Nd = 1,4; Nh =3,2

b) obliczenie zapotrzebowania na wod:

Qd.r- redni dobowy przepyw wody

Qd.max- maksymalny dobowy przepyw wody

Qh.r.- redni godzinowy przepyw wody

Qh.max.- maksymalny godzinowy przepyw wody

1.3. Obliczenie zapotrzebowania na wod na potrzeby wasne wodocigu i straty w sieci

- 10% Qdmax (wyniki oblicze podaj z dokadnoci do dwch miejsc po przecinku)

Strona 5 z 8

2. Dane charakteryzujce rurocigi sieci wodocigowej

W Tabeli 3 zapisz dane charakteryzujce rurocigi sieci wodocigowej.

Tabela 3. Dane charakteryzujce projektowane rurocigi

3. Obliczenie objtoci robt ziemnych

Na schematach przedstawionych na Rys. 2. nanie wymiary wykopw i poszczeglnych warstw

konstrukcyjnych.

Rys. 2. Przekroje poprzeczne wykopw pod rurocigi z ukadem warstw konstrukcyjnych

(wymiary pionowe i poziome wykopu podaj w metrach, a rednice rurocigw w mm)

Korzystajc z poniszego wzoru, oblicz objto warstw dla odcinkw W1 W2 i W2 W3.

w ktrym:

V objto,

a szeroko dna wykopu,

b grubo warstwy,

l dugo wykopu.

Uwaga! W obliczeniach objtoci obsypki ochronnej piaskowej (Tabela 4, poz. 3) uwzgldnij obecno

rurocigw w tej warstwie. Do oblicze przyjmij pole przekroju poprzecznego dla rurocigu

PVC 250 P250 = 0,05 m2, a dla rurocigu PVC 200 P200 = 0,03 m

2.

Wynik oblicze zapisz w kolumnach 4 i 5 w Tabeli 4.

Lp. Nazwa odcinka

sieci wodocigowej Dugo

L [m] rednica [mm]

Spadek i []

Nazwa materiau

1 2 3 4 5 6

1. W1-W2

2. W2-W3

Strona 6 z 8

Tabela 4. Obliczenia objtoci robt ziemnych (wyniki podaj z dokadnoci do jednego miejsca po przecinku)

4. Obliczenie zapotrzebowania na materiay oraz zestawienie ich kosztw

W celu okrelenia wielkoci zamwienia (iloci) oraz obliczenia wielkoci kosztw skorzystaj z danych

umieszczonych w tabelach nr 1 i 2.

Tabela 5. Koszty przewodw i armatury sieci wodocigowej Ilo jednostek handlowych zaokrglij (w gr) do liczb cakowitych

Lp. Wyszczeglnienie Jedn. Odcinek W1-W2

Odcinek W2-W3

1 2 3 4 5

1. objto gruntu rodzim

Search related