Click here to load reader

SUSZA - gwppl. · PDF fileprzepływ średni Qśr, ... Dd – przepływ dobowy PF – prognoza opadu, DF – prognoza przepływu pp DV≠0 – prawdopodobieństwo niewystąpienia deficytu

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SUSZA - gwppl. · PDF fileprzepływ średni Qśr, ... Dd – przepływ dobowy PF –...

SUSZA

OCENA, WYSTPOWANIE, MONITORING

Warszawa, 09.01.2014 r.

Marta BEDRYJTamara Tokarczyk

Wiwiana Szaliska

Seminarium Polskiego Komitetu Globalnego Partnerstwa dla WodyProblematyka suszy w planowaniu wodnogospodarczym

2

SUSZA

SUSZA INFORMACJE OGLNE

NIEDOSTATECZNA ILO/BRAK WODY

SUSZAzjawisko o charakterze naturalnym, tj. tymczasowy spadek dostpnoci wody zwizany np. z brakiem opadw

NIEDOBORY WODYzjawisko spowodowane dziaalnoci antropogeniczn, tj. zapotrzebowanie na wod przekracza dostpne zasoby wodne

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozwizania problemu dotyczcego niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej COM(2007)414

ROZWJ SUSZY

skomplikowana natura zjawiska,

rozpoczcie/zakoczenie i stopie nasilenia wielkoci umowne,

istotna wraliwo obszaru

3rodowisko spoeczestwo gospodarka

Sytuacja meteorologiczna

Naturalna zmienno klimatyczna

Zmniejszenie produkcji rolinnej

Susza atmosferyczna

Susza glebowa

Suszahydrologiczna

Brak opadw / niewielkie opady

Wysoka temperatura, dua prdko wiatru,

wysokie usonecznienie, niska wilgotno powietrza itp.

Niedobory opadw Wzrost parowaniai transpiracji

Niedobory wody glebowej

dostpnej dla rolin

Spadek zasilania podziemnego

Zmniejszenie przepywu w rzekach

Sczerpywanie zasobw wd podziemnych

SKUTKI SPOECZNO-GOSPODARCZESKUTKI DLA RODOWISKA

NATURALNEGO

problemy zaopatrzenia w wod rnych odbiorcw (komunalnych, przemysowych, rolniczych, turystycznych),

ograniczenia dostaw wody dla ludnocii wynikajce z nich uciliwoci ycia codziennego,

obnienie (wstrzymanie) produkcji przemysowej,

straty produkcji rolnej, zaostrzenie konfliktw zwizanych z

zaopatrzeniem w wod, ograniczenia zwizane z eglug,

rekreacyjnym, energetycznym i rybackim wykorzystaniem wd

cakowite wyschnicie mniejszych ciekw,

niwki wd gruntowych pytkiego krenia,

niekorzystny wpyw na wiat flory i fauny (zwaszcza na gatunki hydrofilne) zniszczenie siedlisk, wzrost miertelnoci ryb i organizmw wodnych,

zachwianie rwnowagi biologicznej ekosystemu

wzrost ste zanieczyszcze w wodach powierzchniowych (potencjalny przy zaoeniu staego i niezmiennego dopywu ciekw), eutrofizacja

SKUTKI SUSZY

4

SUSZA ATMOSFERYCZNA WSKANIKI OCENY

wskanik procentowy opadu w warunkach normalnych

decyle

okres bezopadowy

niedobr opadw

standardowy wskanik opadu SPI

klimatyczny bilans wodny KBW

efektywny wskanik suszy EDI

itd.

5

SUSZA HYDROLOGICZNA WSKANIKI OCENY

wskanik czstoci przewyszenia przepywu

wskanik niedoboru odpywu RDI

standaryzowany wskanik odpywu SRI

przepywy niwkowe (niwki)

krzywa sum czasw trwania przepyww

itd.

6

WIELOWYMIAROWY CHARAKTER:czas trwania Tn,przepyw najniszy Qmin,przepyw redni Qr,objto niwki tj. niedobr wody DV, wskaniki zanieczyszcze.

PRZEPYWY NIWKOWE

7

ZARZDZANIE SUSZ

8

Schemat cyklu zarzdzania susz

Prognoza suszy

National Technical University of Athens 2010

Przygotowanie do suszy

Zarzdzanie w warunkach suszy:

dziaania zapobiegawcze

i ochronne

ZARZDZANIE SUSZ

9

WYSTPOWANIE NIOWEK W POLSCE

10

Farat i in. 2003

Okres powtarzalnoci [lata]RP_KLASA

< 55 - 2020,01 - 5050,01 - 100> 100

Okres powtarzalnoci [lata]RP_KLASA

< 55 - 2020,01 - 5050,01 - 100> 100

WYSTPOWANIE NIOWEK W POLSCE

11

opracowanie wasne, 2012

raporty wykresy ostrzeenia mapy

SMOK operacyjna baza danych

CBDHbaza danych historycznych

SHPlatforma Modelowania

SOKSystem Obsugi Klienta

wielokryterialna ocena suszy

wizualizacja wynikw

ocena i prognoza zagroenia

zagroenie susz meteorologiczn

podatno klimatyczna podatno hydrologiczna

EDI FDC SPI SRI

zagroenie susz hydrologiczn

opracowane komponentyistniejca infrastruktura Pd dobowa suma opadw, Dd przepyw dobowy PF prognoza opadu, DF prognoza przepywupp DV0 prawdopodobiestwo niewystpienia deficytu przepywuHgf / Hc wskanik odpywu podziemnego

Pd

Dd Pd Dd

DFPF

podatno regionalna

Zintegrowany wskanik SPI-SRI

FDC

EDI

Schemat funkcjonalny

SYSTEM OCENY I PROGNOZY ZAGROENIA SUSZ

projekt KLIMAT:WPYW ZMIAN KLIMATUNA RODOWISKO, GOSPODARK I SPOECZESTWO

Zadanie 5: Rozwj metod prognozowaniai systemw ostrzegania przed gronymi zjawiskami hydrologicznymii meteorologicznymioraz wykorzystanie ich do osony kraju

[email protected]

http://posucha.imgw.pl

13

System oceny i prognozy zagroenia susz

195 stacji opadowych119 stacji wodowskazowych

Centralna Baza Danych Historycznych

lokalizacja nie ulega zmianie kompletne serie pomiarowe z referencyjnego wielolecia 1966-2005

Sie stacji sygnalizacyjnych

dane dostpne w trybie operacyjnym

[email protected]

14

EDI (efektywny wskanik suszy)detekcja i analiza czasowej zmiennoci intensywnoci suszy atmosferycznej

aktualizowana z dziennym krokiem czasowym wielko niedoboru zasobw opadowych w analizowanym okresie, potrzebna do powrotu do warunkw normalnych

[email protected] - OCENA SUSZY ATMOSFERYCZNEJ

15

tytu slajdu

przestrzenny rozkad intensywnoci suszy meteorologicznej

SPI (standaryzowany wskanik opadu)

zestandaryzowana wielko niedoboru lub nadmiaru opadw atmosferycznych w danym miesicu

[email protected] - OCENA SUSZY ATMOSFERYCZNEJ

16

FDC (krzywa sum czasw trwania przepyww) detekcja i analiza czasowej zmiennoci suszy hydrologicznej

charakteryzuje z krokiem dobowym obecny reim hydrologiczny w stosunku do wielolecia referencyjnego

[email protected] - OCENA SUSZY HYDROLOGICZNEJ

17

EDI + Numeryczny Model Prognozy Pogody

[email protected] - KRTKOTERMINOWA PROGNOZA SUSZY ATMOSFERYCZNEJ

18

tytu slajdu

SPI + ocena podatnoci klimatycznej

[email protected] - PROGNOZA ZAGROENIA SUSZ ATMOSFERYCZN

19

Zintegrowany wskanik SPI-SRI

Klasa 2: suche meteorologiczne i mokre hydrologiczne

Klasa 0: normalne

Klasa 1: mokre meteorologiczne i hydrologiczne

Klasa 3: suche meteorologiczne i hydrologiczne

Klasa 4: mokre meteorologicznie i suche hydrologiczne

warunki zagroenie

susz meteorologiczn

brak

brak

susz meteorologiczn i hydrologiczn

susz hydrologiczn-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4SRI

SPI

Midzylesie-Midzylesie

class 0 class 1 class 2 class 3 class 4

SYSTEM OCENY I PROGNOZY ZAGROENIA SUSZROZWJ SYSTEMU - OCENA ZINTEGROWANA

20

prognoza krtkoterminowa (3 dni) suszy hydrologicznej

prognoza dugoterminowa (miesic) suszy hydrologicznej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB

PODSUMOWANIE

1. Susza jest zjawiskiem naturalnym o skomplikowanej naturze dua ilo wskanikw oceny.

2. Ocena suszy powinna by ukierunkowana na konkretne potrzeby (odpowiedni dobr wskanikw).

3. Istotnym elementem zarzdzania susz jest ocena ryzyka (zarzdzanie ryzykiem).

4. Istotnym elementem zarzdzania susz jest monitoring i prognozowanie.

5. Przedstawiony system oceny i prognozowania suszy jest systemem operacyjnym do wielokryterialnej oceny suszy oraz prognozowania zagroenia susz powinien by dalej rozwijany.

21

Dzikuj za uwag

Marta BedryjInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Pastwowy Instytut Badawczy60-594 Pozna, ul. Dbrowskiego 174/176

tel. (61) [email protected]

Slajd 1Slajd 2Slajd 3Slajd 4Slajd 5Slajd 6Slajd 7Slajd 8Slajd 9Slajd 10Slajd 11Slajd 12Slajd 13Slajd 14Slajd 15Slajd 16Slajd 17Slajd 18Slajd 19Slajd 20Slajd 21Slajd 22

Search related