of 38/38
Nazwa zamówienia: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębicy . Strona36 CZEŚĆ II – Wzór umowy (WU) WZÓR UMOWY

SIWZ oczyszczalnia całość ze zmianami jednolita umowa · 101 500, obecny średni dobowy przepływ ścieków Q dśr=21 000 m 3/d, projektowany średni dobowy przepływ Qdśr=14

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SIWZ oczyszczalnia całość ze zmianami jednolita umowa · 101 500, obecny średni dobowy...

Nazwa zamwienia: Modernizacja oczyszczalni ciekw w Dbicy .

Stro

na3

6

CZE II Wzr umowy (WU)

WZR UMOWY

Nazwa zamwienia: Modernizacja oczyszczalni ciekw w Dbicy .

Wzr umowy (WU)

Stro

na3

7

Dla czci 1:

UMOWA nr ..

zawarta w dniu ....................... w Dbicy pomidzy: Wodocigi Dbickie Sp. z o. o. ul. Kosynierw Racawickich 35, 39-200 Dbica wpisan do rejestru przedsibiorcw przez Sd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod nr KRS 0000044893, posiadajc numery NIP:872-000-42-72 oraz REGON: 850489543, zwanym dalej Zamawiajcym, ktrego reprezentuj:

Jacek Gil - Prezes Zarzdu

a, .....................................................................................................................................................................

( nazwa podmiotu bdcego Wykonawc )

majcym sw siedzib w ............................................................................................................................... reprezentowanym przez:

1. ......................................................

2. ......................................................

zwanym dalej Wykonawc.

1 POSTANOWIENIA OGLNE 1. Skrty

1) BIOZ Bezpieczestwo i ochrona zdrowia, 2) KC Kodeks Cywilny, 3) Pr Bud Prawo budowlane, 4) UPzp Prawo zamwie publicznych, 5) SIWZ Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia, 6) STWiORB Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robt budowlanych.

2. Definicje 1) Dokumentacja projektowa zbir dokumentw sucych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,

obejmujcy w szczeglnoci: a) Projekt budowlany, b) Projekty wykonawcze, c) Informacj BIOZ.

2) Dziennik budowy urzdowy dokument w rozumieniu Pr Bud oraz aktw wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisw robt budowlanych, stanowicych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarze i okolicznoci, zachodzcych w toku ich wykonania i majcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidowoci realizacji przedmiotu Umowy.

3) Dni robocze poniedziaek pitek w godzinach od 7:00 do 15:00. 4) Harmonogram rzeczowo finansowy sporzdzone przez Wykonawc zestawienie okrelajce w

porzdku chronologicznym ramy czasowe wykonania caoci, poszczeglnych czci i rodzajw robt objtych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i patnoci, przy uwzgldnieniu wykorzystania do ich realizacji okrelonych zasobw ludzkich i okrelonych zasobw materiaowych.

5) Inspektor Nadzoru/Inynier Kontraktu podmiot odpowiedzialny za zarzdzanie i nadzr nad robotami bdcymi przedmiotem Umowy.

6) Kierownik budowy osoba fizyczna, posiadajca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budow, wskazana i upowaniona przez Wykonawc, zaakceptowana przez Zamawiajcego i zgoszona przez Inwestora Zamawiajcego do pastwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Pr Bud.

7) Kontrakt gdziekolwiek w dokumentacji uyto sformuowania Kontrakt naley przez to rozumie niniejsz umow.

Nazwa zamwienia: Modernizacja oczyszczalni ciekw w Dbicy .

Wzr umowy (WU)

Stro

na3

8

8) Materiay surowce i inne wyroby budowlane, ktre maj by wykorzystane przy wykonywaniu robt, w standardzie okrelonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robt, do ktrych wykonania maj zosta zastosowane.

9) Nadzr autorski zesp czynnoci polegajcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robt budowlanych zgodnoci realizacji z dokumentacj projektow oraz uzgadnianiu moliwoci wprowadzania rozwiza zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10) Oferta pisemne owiadczenie zoone przez Wykonawc w przedmiocie wykonania robt budowlanych stanowicych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczeglnoci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiORB, zoone Zamawiajcemu w ramach postpowania o udzielenie zamwienia publicznego prowadzcego do zawarcia Umowy.

11) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej, ktra: a) zawara z Wykonawc, Podwykonawc lub dalszym Podwykonawc zaakceptowan przez

Zamawiajcego Umow o podwykonawstwo na wykonanie czci robt budowlanych sucych realizacji przez Wykonawc przedmiotu Umowy albo

b) zawara z Wykonawc przedoon Zamawiajcemu Umow o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s dostawy lub usugi, stanowice cz zamwienia publicznego, z wyczeniem umw o podwykonawstwo o wartoci mniejszej ni 0,5% wartoci Umowy, oraz umw o podwykonawstwo, ktrych przedmiot zosta wskazany w SIWZ jako niepodlegajcy obowizkowi przedoenia Zamawiajcemu.

12) Program naprawczy opracowany przez Wykonawc i uzgodniony z Zamawiajcym plan dziaa majcy na celu nadrobienie opnie powstaych z winy Wykonawcy i dotrzymanie Terminu wykonania robt, obejmujcy w szczeglnoci: a) propozycje nowych terminw realizacji poszczeglnych etapw robt, ktrych termin wykonania

ju upyn, a ktre nie zostay jeszcze zrealizowane, lub ktrych termin wykonania jest zagroony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych rodkw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robt poprzez zwikszenie zaangaowania sprztu, personelu, Podwykonawcw lub zwikszenie zaangaowania zasobw finansowych Wykonawcy), ktrych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminw realizacji poszczeglnych etapw robt oraz Terminu wykonania robt poszczeglnych etapw, przyjtych w przedkadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

13) Program zapewnienia jakoci sporzdzony przez Wykonawc dokument przekazywany Zamawiajcemu i podlegajcy akceptacji przez Zamawiajcego opisujcy zasady dziaania systemu zapewnienia jakoci wykonywanych robt, w szczeglnoci organizacj kontroli jakoci. Program opracowany zgodnie z ST-00 pkt. 06.01.

14) Sia wysza wydarzenie lub okoliczno o charakterze nadzwyczajnym, na ktr ani Zamawiajcy ani Wykonawca nie maj wpywu; wystpieniu ktrej Wykonawca, czy Zamawiajcy, dziaajc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktrej, w przypadku jej wystpienia, Wykonawca ani Zamawiajcy, dziaajc racjonalnie, nie mogli unikn lub jej przezwyciy oraz ktra nie moe by zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajcemu.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robt budowlanych (STWiORB) dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajcego w celu realizacji Umowy, zawierajcy zbiory wytycznych i wymaga okrelajcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robt budowlanych, okrelonych w Dokumentacji projektowej.

16) Teren budowy - obszar, na ktrym prowadzone s roboty budowlane stanowice przedmiot Umowy plac budowy wraz z przestrzeni zajmowan przez urzdzenia Zaplecza budowy.

17) Termin wykonania robt - termin okrelony w Umowie, do upywu ktrego Wykonawca zobowizany jest zakoczy wszystkie roboty objte Umow (cznie z uzyskaniem efektu ekologicznego oraz decyzji pozwolenia na uytkowanie).

18) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpatnym, ktrej przedmiotem s usugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowice cz przedmiotu Umowy, zawierana pomidzy Wykonawc a Podwykonawc, a take pomidzy Podwykonawc a dalszym Podwykonawc lub pomidzy dalszymi Podwykonawcami.

19) Wada naley przez to rozumie wad, o ktrej mowa w art. 5561 Kodeksu cywilnego i nastpnych przepisach dziau II Rkojmia za wady.

20) Wada istotna - to takiego rodzaju wada, ktra uniemoliwia czynienie waciwego uytku z przedmiotu robt, wycza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy waciwe lub wyranie zastrzeone w umowie, istotnie zmniejszajc ich warto.

Nazwa zamwienia: Modernizacja oczyszczalni ciekw w Dbicy .

Wzr umowy (WU)

Stro

na3

9

21) Wykonawca - strona Umowy zobowizana do wykonania przewidzianych Umow robt budowlanych zgodnie z Dokumentacj projektow, przepisami prawa powszechnie obowizujcego i zasadami wiedzy technicznej.

22) Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy zabezpieczenie w rozumieniu przepisw UPzp, wniesione przez Wykonawc przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszcze Zamawiajcego z tytuu niewykonania lub nienaleytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawc spord form wskazanych w SIWZ.

23) Zamawiajcy - Strona Umowy zlecajca wykonanie robt budowlanych bdcych przedmiotem Umowy, zobowizana do dokonania wymaganych Umow oraz przez waciwe przepisy, czynnoci umoliwiajcych Wykonawcy realizacj Umowy, w szczeglnoci zwizanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentw niezbdnych do realizacji Umowy oraz do odebrania zrealizowanych robt i zapaty umwionego wynagrodzenia.

24) Zaplecze budowy cz Terenu budowy wraz z jej urzdzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy (media dla zaplecza socjalno-biurowego Wykonawca zapewnia we wasnym zakresie tj. Zamawiajcy wskazuje miejsce podczenia do istniejcych na terenie mediw, a Wykonawca zapewnia opomiarowanie. Koszty mediw bd refakturowane lub fakturowane przez Zamawiajcego na Wykonawcy), a take na skadowanie przez Wykonawc materiaw, sprztu, itp.

3. Interpretacje 1) Postanowienia Umowy s interpretowane na podstawie przepisw prawa polskiego. 2) Ilekro pojcie uyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rwnie uytego pojcia w liczbie mnogiej

i odwrotnie chyba, e z okrelonego uregulowania wynika wyranie co innego. 3) Integraln czci Umowy s zaczniki do Umowy. 4) Dla celw interpretacji bd miay pierwszestwo dokumenty zgodnie z hierarchi okrelon w SIWZ

Cz. III OPZ. 4. Sposb komunikowania si Stron

1) Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszce si do lub wynikajce z realizacji Przedmiotu umowy, przekazywane bd na pimie i dostarczane (przekazywane): osobicie (za pokwitowaniem), wysyane poczt lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, poczt elektroniczn lub faksem (otrzymujcy potwierdza zwrotnie przekazujcemu fakt ich otrzymania w formie pisemnej).

2) Wszelka korespondencja midzy stronami umowy lub midzy Wykonawc a Inspektorem Kontraktu powinna powoywa si na tytu umowy i jej numer.

3) Korespondencj naley kierowa na wskazane adresy:

Korespondencja kierowana do Zamawiajcego: Imi i Nazwisko: Adres: Telefon: .. Fax: .. e-mail ..

Korespondencja kierowana do Wykonawcy: Imi i Nazwisko Adres: Telefon: Fax: e-mail:

4) Zmiana danych wskazanych powyej nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

5) Strony owiadczaj, e w przypadku niepodjcia korespondencji wysanej na adresy wskazane w niniejszej umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadesanie bdzie uznawane przez Strony jako dorczenie korespondencji, a owiadczenia w niej zawarte za zoone z upywem 14 dnia od daty nadania.

6) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mog by dokonywane przez osoby do tego upowanione i bd traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust. 4 pkt. 1).

5. Solidarna odpowiedzialno konsorcjantw (jeeli dotyczy, w przypadku braku konsorcjum opis usun).

Nazwa zamwienia: Modernizacja oczyszczalni ciekw w Dbicy .

Wzr umowy (WU)

Stro

na4

0

1) Jeeli Wykonawc jest Konsorcjum, wwczas podmioty wchodzce w skad Konsorcjum s solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia naleytego wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzcy w skad Konsorcjum zobowizani s do pozostawania w Konsorcjum przez cay czas trwania Umowy, cznie z okresem gwarancji jakoci i rkojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowizuje si do przekazania Zamawiajcemu kopii umowy regulujcej wspprac podmiotw wchodzcych w skad Konsorcjum, ktre wsplnie podjy si wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajcej informacje za wykonanie jakich robt budowlanych w ramach Umowy odpowiada kady z uczestnikw Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowaniony do podejmowania decyzji, skadania i przyjmowania owiadcze woli w imieniu i na rzecz kadego z podmiotw wchodzcych w skad Konsorcjum w zakresie wskazanym w penomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedoonych Zamawiajcemu. Upowanienie to moe zosta zmienione za zgod Zamawiajcego.

5) W przypadku rozwizania umowy Konsorcjum przed upywem okresu gwarancji i rkojmi za wady Zamawiajcy jest uprawniony do dania wykonania caoci lub czci robt wynikajcych z Umowy od wszystkich, niektrych lub jednego z czonkw Konsorcjum.

2 PRZEDMIOT ZAMWIENIA

W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiajcego postpowania o udzielenie zamwienia publicznego znak ........................ w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu o ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwie publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Zadanie nr 3 pn.

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI CIEKW W DBICY - ROBOTY BUDOWLANE 1. Zadnie obejmuje: roboty budowlane na oczyszczalni ciekw w Dbicy (oczyszczalnia o parametrach: RLM

101 500, obecny redni dobowy przepyw ciekw Qdr=21 000 m3/d, projektowany redni dobowy przepyw Qdr=14 000 m3/d, maksymalny dobowy przepyw Qdmax = 24 150 m3/d), polegajce na budowie nowych obiektw oraz przebudowie i remoncie istniejcych:

1) w zakresie modernizacji wza mechanicznego oczyszczania ciekw: budowa: piaskownikw poziomych (w tym rozbirka istniejcych piaskownikw wirowych i istniejcej

komory poczeniowej, monta nowego separatora-puczki piasku), stanowiska do oprniania samochodw do czyszczenia kanalizacji,

przebudowa/remont: komory kraty rzadkiej, pompowni gwnej ciekw, budynku krat gstych, komory rozdziau, komory syfonowej i osadnikw wstpnych;

2) w zakresie modernizacji wza biologicznego oczyszczania ciekw: budowa: instalacji dozowania zewntrznego rda wgla do blokw biologicznych, pompowni czci

pywajcych, pompowni wody technologicznej, przebudowa/remont: osadnikw wtrnych, blokw biologicznych, pompowni recyrkulacyjnej, punktu

poboru prbek oraz pomiaru iloci ciekw oczyszczonych, komory rozdziau; 3) w zakresie modernizacji wza gospodarki osadowej:

budowa: punktu przyjcia zewntrznego rda wgla dla WKF, przebudowa/remont: pompowni osadu wstpnego, pompowni tuszczw, wiat zagszczaczy

grawitacyjnych, pompowni osadu zagszczonego wstpnego, budynku zagszczania osadu nadmiernego i odwadniania osadu przefermentowanego, instalacji higienizacji osadu, wiaty i placu skadowego osadu w zakresie wymiany urzdze;

4) w pozostaym zakresie: budowa przewodw midzyobiektowych, w tym: sieci technologiczne i sanitarne, sieci elektryczne

i AKPiA, przebudowa/remont przewodw midzyobiektowych, w tym: sieci technologicznych (m.in.

rurocigw tocznych ciekw surowych midzy pompowni ciekw a budynkiem krat gstych), sieci sanitarnych, elektrycznych i AKPiA,

wykonanie wymiany systemu wizualizacji i sterowania, w tym AKPiA i systemu SCADA, wymiana barierek, acuchw oraz wazw przy obiektach na nowe, budowa i odbudowa drg wewntrznych, placu skadowego i chodnikw.

Nazwa zamwienia: Modernizacja oczyszczalni ciekw w Dbicy .

Wzr umowy (WU)

Stro

na4

1

2. Przedmiot zamwienia jest wspfinansowany ze rodkw Funduszu Spjnoci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowiska na lata 2014-2020, dziaanie 2.3 Gospodarka wodno-ciekowa w aglomeracji, o priorytetowa II Ochrona rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0019/17-00, nazwa projektu Rozwj gospodarki wodno-ciekowej Miasta Dbica z modernizacj oczyszczalni ciekw.

3 TERMIN REALIZACJI 1. Termin rozpoczcia realizacji przedmiotu umowy ustala si na dzie jej podpisania. 2. Termin zakoczenia ustala si na dzie 31.03.2021 r. 3. Wykonawca zobowizany jest do wykonania robt bdcych przedmiotem Umowy zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym.

4 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 1. Zamawiajcy zobowizuje si dostarczy Wykonawcy dokumentacj projektow, ktra szczegowo okrela

przedmiot umowy w terminie 7 dni od podpisania umowy wraz z dziennikiem budowy i pozwoleniem na budow. Zamawiajcy zastrzega jednoczenie, e Wykonawca zobowizany bdzie pobra samodzielnie pen dokumentacj stanowic opis przedmiotu zamwienia udostpnion na stronie internetowej Zamawiajcego oraz wykona na wasny koszt wydruk niezbdnej dokumentacji roboczej.

2. Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy po warunkiem spenienia obowizkw Wykonawcy wynikajcych z 23 ust. 3 Umowy.

5 ZOBOWIZANIE DO STOSOWANIA ZAE PRZYJTYCH W SIWZ Strony zgodnie ustalaj, i Zamawiajcy dostarczy Wykonawcy formularz zawierajcy Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia, zawierajc m.in. istotne dla Zamawiajcego postanowienia i zobowizania Wykonawcy oraz, e s one obowizujce przy wykonaniu umowy na wykonanie zamwienia publicznego.

6 OBOWIZKI ZAMAWIAJCEGO 1. Do obowizkw Zamawiajcego naley m.in.:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy wraz z Dziennikiem Budowy oraz 1 egz. kompletnej Dokumentacji projektowej w wersji papierowej,

2) zapewnienie na swj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego, 3) wskazanie miejsca na zorganizowanie Zaplecza budowy Wykonawcy zgodnie z dokumentacj, 4) wskazanie miejsc poboru mediw, 5) terminowe przystpowanie do odbiorw zamwienia, 6) terminowa zapata wynagrodzenia nalenego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, 7) pokrycie kosztw zwizanych z technologicznym funkcjonowaniem oczyszczalni w trakcie prowadzeniu

robt zwizanych z jej modernizacj.

7 OBOWIZKI WYKONAWCY 1. Do obowizkw Wykonawcy naley wykonywanie przedmiotu Umowy z naleyt starannoci zgodnie

z Umow, Ofert i Dokumentacj projektow, STWiORB, nienaruszajcymi Umowy poleceniami Inyniera Kontraktu, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz przepisami prawa powszechnie obowizujcego.

2. Ponadto Wykonawca bdzie odpowiedzialny za: 1) Media:

a) dostarczenie energii elektrycznej, w tym wykonanie przycza energetycznego oraz uzgodnienie warunkw przyczenia, dostarczenie wody, odbioru ciekw oraz za dostaw i odbir innych mediw oraz usug niezbdnych do wykonania przedmiotu umowy od dnia przekazania Terenu budowy do dnia protokolarnego odbioru kocowego robt;

2) Teren budowy i Zaplecze budowy: a) przejcie Terenu budowy od Zamawiajcego w terminie z nim uzgodnionym, b) zorganizowanie Zaplecza budowy w okolicy Terenu budowy, w tym organizacj i utrzymanie

zaplecza socjalnego budowy: ustawienia kontenerw, sanitariatw. Wykonawca ma obowizek urzdzenia, eksploatacji i likwidacji Zaplecza budowy,

c) wygrodzenie caego Zaplecza budowy, d) oznakowanie, zabezpieczenie niezbdnego terenu, ulic i Terenu budowy, e) odpowiednie zabezpieczenie oraz utrzymanie w czystoci wjazdw i doj na Teren budowy, f) utrzymanie czystoci na terenach przylegych do terenu budowy, g) wykonanie i uzgodnienie czasowej organizacji ruchu na okres budowy jeeli bdzie wymagane, h) uzyskanie zezwole na dojazd cikim sprztem,

Nazwa zamwienia: Modernizacja oczyszczalni ciekw w Dbicy .

Wzr umowy (WU)

Stro

na4

2

i) zapewnienie ochrony i dozoru mienia na Terenie budowy, do czasu zakoczenia robt, j) likwidacj zaplecza i obiektw tymczasowych wraz z kompleksowym sprztaniem po budowie przed

przekazaniem obiektw do uytkowania, k) uporzdkowanie terenu po zakoczeniu robt, zaplecza budowy jak rwnie terenw ssiadujcych,

zajtych lub uytkowanych przez Wykonawc, w tym dokonania na wasny koszt odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektw, fragmentw terenu drg, nawierzchni lub instalacji,

l) zabezpieczenie Terenu budowy z zachowaniem najwyszej starannoci i uwzgldnieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umoliwiajcym komunikacj, zapewnienie niezbdnych przej oraz adu i porzdku na Terenie budowy;

3) Odpady: a) wywz stali, zomu gruzu, innych odpadw z rozbirki i ewentualnego nadmiaru ziemi na

skadowisko oraz utylizacj odpadw, b) zapewnienie kontenerw do odbioru gruzu z rozbirki, c) zapewnienie transportu odpadw budowlanych do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, d) oprnienie zbiornikw oczyszczalni ze ciekw (osadw) oraz wywiezienie z terenu oczyszczalni

i zutylizowanie pozostaych po oprnieniu nieczystoci (piasek i osad), e) uzyskanie wszelkich uzgodnie i pozwole na wywz nieczystoci staych i pynnych oraz

bezpieczne, prawidowe odprowadzanie wd gruntowych i opadowych z caego Terenu Budowy lub miejsc zwizanych z prowadzeniem robt, tak aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostay uszkodzone, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2018 r., poz. 992 z pn. zm.),

f) przestrzeganie, jako wytwarzajcy odpady budowlane, przepisw prawnych wynikajcych z nastpujcych ustaw: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 )

Powoane przepisy prawne Wykonawca zobowizuje si stosowa z uwzgldnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

4) Rozpoczcie robt: a) wykupu polisy ubezpieczeniowej (przed podpisaniem Umowy), b) przedstawienie Zamawiajcemu kopii polis ubezpieczeniowych, wanych nie pniej ni od daty

przekazania Terenu budowy do czasu odbioru kocowego, c) opracowanie projektu organizacji robt, d) powiadomienie na co najmniej 7 dni przed rozpoczciem robt, organu nadzoru budowlanego,

projektanta sprawujcego nadzr nad zgodnoci realizacji robt z projektem oraz Zamawiajcego o planowanym terminie rozpoczcia robt;

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy: Wykonanie szczegowego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Opracowany harmonogram musi odpowiada Wykazowi Cen, ktry zostanie zoony przez Wykonawc w ofercie przetargowej. Harmonogram jest doprecyzowaniem tabeli - Wykaz Cen z ewentualnym rozbiciem elementw robt na poszczeglne podelementy, pozwalajcym na pynn realizacj przedmiotu zamwienia oraz umoliwiajcym odpowiednie rozliczanie i fakturowanie;

6) Opracowania: a) opracowania i dokumenty zgodnie z ST-00 pkt. 1.5.1.2., b) sporzdzanie i przekazywanie Inynierowi Kontraktu celem zatwierdzenia Raportw Miesicznych

o postpie w realizacji Umowy oraz Raportu Kocowego z realizacji Umowy z uwzgldnieniem podziau na poszczeglne obiekty oraz brane w nich wystpujce. Raporty Miesiczne o postpie w realizacji bd przygotowywane przez Wykonawc wedug wzoru opracowanego przez Inyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajcego i bd przedkadane w terminie 5 dni kalendarzowych od zakoczenia miesica, ktrego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien obejmowa okres do koca pierwszego miesica kalendarzowego nastpujcego po rozpoczciu robt. Raport Kocowy naley przekaza Inynierowi Kontraktu w terminie 5 dni kalendarzowych po dokonaniu odbioru kocowego wykonanych robt (podpisaniu protokou kocowego);

7) Prace zabezpieczajce: a) skuteczne zabezpieczenie elementw istniejcych, a nie podlegajcych demontaowi lub wymianie

w ramach przedmiotu zamwienia, b) wykonanie prac zabezpieczajcych wynikajcych z koniecznoci wykonywania robt

w bezporednim ssiedztwie istniejcych obiektw budowlanych,

Nazwa zamwienia: Modernizacja oczyszczalni ciekw w Dbicy .

Wzr umowy (WU)

Stro

na4

3

c) wykonanie wykopw wraz z umocnieniem skarp i ewentualnego odwodnieniem wykopw w zgodzie z obowizujcymi przepisami w szczeglnoci z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2018 poz.2268),

d) wykonanie zabezpiecze wzdu wykopw w bezporedniej granicy dziaki budowlanej, e) wykonanie zabezpieczenia i zabudowanie ewentualnych dodatkowych otworw technologicznych, f) zabezpieczenie na czas robt urzdze podziemnych krzyujcych si z realizowan inwestycj oraz

zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejcych nawierzchni chodnikw, doj, drg, elementw budynku itp. przed uszkodzeniami, a w przypadku ich uszkodzenia odtworzenie uszkodzonych elementw,

g) zapewnienie odbiorw specjalistycznych niezbdnych dla realizacji inwestycji, oraz przygotowania dokumentacji, bada, protokow wymaganych przez stosowne organy do uzyskania pozwolenia na uytkowanie,

h) zabezpieczenie istniejcych budynkw i obiektw w niezbdnym zakresie, wykopw oraz wymiany gruntw wynikajcych z wystpowania gruntw niebudowlanych,

i) pokrycie odpowiednimi warstwami izolacyjnymi przewodw (znajdujcych si na nienormatywnych gbokociach) instalacji sanitarnej zewntrznej, o ile wystpuje;

8) Realizacja: a) zorganizowanie i podzielenie realizacji inwestycji w taki sposb, aby nie zakci cigoci pracy

oczyszczalni przy jej wymaganej sprawnoci technologicznej. Wykonawca odpowiada za poniesione przez Zamawiajcego ewentualne dodatkowe koszty i opaty, ktre wynikn z przerw pracy lub nieprawidowej eksploatacji obiektu, bdcych nastpstwem robt przez niego prowadzonych,

b) przedkadanie Zamawiajcemu, na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym wbudowaniem, zestawienia propozycji urzdze i materiaw planowanych do uycia przez Wykonawc w danym okresie (specyfikacja urzdze i specyfikacja materiaowa zgodnie z ST-00). W przypadku planowania wbudowania urzdze innych ni wskazane w dokumentacji projektowej (rwnowanych), Wykonawca zobowizany jest do udowodnienia ich rwnowanoci w sposb opisany OPZ Cz III SIWZ. Nie wywizanie si przez Wykonawc z niniejszych postanowie, skutkowa bdzie wstrzymaniem robt z przyczyn niezalenych od Zamawiajcego, do czasu przedoenia wymaganych, waciwych dokumentw,

c) przestrzeganie zasad bezpieczestwa, BHP, p. po., d) informowanie niezwocznie Zamawiajcego (Inyniera Kontraktu) o problemach technicznych lub

okolicznociach, ktre mog wpyn na jako robt lub termin zakoczenia robt, e) uczestnictwo w organizowanych przez Inyniera Kontraktu cyklicznych spotkaniach (co najmniej

raz w miesicu) w celu okrelenia postpu Robt oraz omwienia problemw zwizanych z realizacj Umowy. Jeeli bdzie to konieczne Wykonawca lub Inynier Kontraktu bdzie mg wymaga zwoania dodatkowego spotkania, w celu omwienia problemw zwizanych z realizacj Umowy, informujc o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem,

f) usunicie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzr Inwestorski w trakcie trwania robt w terminie nie duszym ni termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunicia,

g) dostarczanie niezbdnych dokumentw potwierdzajcych parametry oraz wymagane normy stosowanych urzdze i materiaw w tym np. wynikw oraz protokow bada, kart gwarancyjnych zamontowanych urzdze, sprawozda i prb dotyczcych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

h) wykonanie wszelkich niezbdnych bada, prb, pomiarw itp. wykonywanych robt i uytych materiaw w celu udokumentowania spenienia przez nie wymaga okrelonych w projektach i normach, wszelkie badania i pomiary niezbdne do dokonania odbioru robt itp. zgodnie z zaleceniami Zamawiajcego i Inspektorw,

i) jako wykonywanych robt budowlanych oraz za jako zastosowanych do robt materiaw, j) zgaszanie Inynierowi kontraktu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robt ulegajcych

zakryciu, bd zanikajcych. Jeeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inynierowi kontraktu bdzie zobowizany na wasny koszt odkry roboty, a nastpnie przywrci je do stanu poprzedniego,

k) umoliwienie wstpu na Teren budowy pracownikom organw nadzoru budowlanego, do ktrych naley wykonywanie zada okrelonych ustaw Prawo Budowlane oraz do udostpnienia im danych informacji wymaganych t ustaw;

9) Pracownicy wykonawcy: a) wyposaenie przez cay okres budowy wszystkich pracownikw budowy (tj. Wykonawcy,

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy) w stroje robocze umoliwiajce identyfikacj

Nazwa zamwienia: Modernizacja oczyszczalni ciekw w Dbicy .

Wzr umowy (WU)

Stro

na4

4

pracodawcy danego pracownika (tj. posiadali w widocznym miejscu czytelne logo bd nazw Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy),

b) zabezpieczenie pracownikw Wykonawcy, Podwykonawcw i dalszych Podwykonawcw przed szkodliwymi czynnikami rodowiskowymi, bakteriologicznymi wystpujcymi na obiekcie takim jak oczyszczalnia ciekw odpowiednia odzie, zabezpieczenia,

c) podejmowanie przez cay czas wszelkich rozsdnych rodkw ostronoci dla zapewnienia zdrowia i bezpieczestwa osb wyznaczonych przez Wykonawc, przebywajcych na terenie budowy, we wsppracy z miejscowymi wadzami sanitarnymi. Wykonawca zatrudni lub wyznaczy Koordynatora BHP zgodnie z obowizujcymi przepisami, odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczestwa i ochron przed wypadkami pracownikw i siy roboczej. Wykonawca przekae Inynierowi dane kontaktowe Koordynatora BHP. Koordynator bdzie mia odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bdzie uprawniony do wydawania polece i stosowania rodkw zapobiegajcych wypadkom. Przez cay okres realizacji robt, Wykonawca bdzie dostarcza wszystko, co bdzie konieczne osobie do penienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upowanienia,

d) zawiadomienie o kadym wypadku Inyniera i Zamawiajcego w cigu 24 godzin od tego wydarzenia na Terenie budowy, w jego pobliu lub w zwizku z prowadzonymi robotami. Wykonawca winien rwnie zgosi ten wypadek odpowiednim Wadzom, jeli prawo wymaga takiego zgoszenia,

e) zapewnienie obowizkowych szczepie ochronnych swojego personelu, ktry bdzie przebywa na terenie oczyszczalni ciekw w trakcie realizacji kontraktu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakae i chorb zakanych u ludzi (t.j. Dz. U. 2018, poz. 151),

f) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objtymi Umow przez osoby posiadajce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane zgodnie z wykazem osb przedoonym z ofert;

10) Geodezja i geologia: a) zapewnienie obsugi geodezyjnej na kadym etapie realizacji projektu. Zamawiajcy ma prawo

da na kadym etapie realizacyjnym nieodpatnego dostarczenia przez Wykonawc inwentaryzacji geodezyjnej,

b) zapewnienie obsugi geotechnicznej caoci zamwienia, c) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

11) Zakoczenie realizacji: a) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 4-ech egzemplarzach wraz z zaczonymi

certyfikatami zgodnoci z polsk norm lub aprobat techniczn na zastosowane wyroby w ramach zamwienia zapisanej rwnie w formie elektronicznej - PDF (skan),

b) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (w 3 egzemplarzach) niezbdnej do uzyskania pozwolenia na uytkowanie,

c) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajcego prawomocnej decyzji pozwolenia na uytkowanie; d) przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajcego zgodnie z ST-00 pkt. 1.5.18., e) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz owiadczenia, e

roboty ukoczone przez niego s cakowicie zgodne z Umow i odpowiadaj potrzebom, dla ktrych s przewidziane wg Umowy,

f) zapewnienie niezbdnych nadzorw i odbiorw np. zakadu energetycznego, telekomunikacji, gazowni itp. wraz z wszelkimi kosztami z tym zwizanymi,

g) uczestnictwo w przygotowaniu dokumentw przyjcia rodkw trwaych do uytkowania. 12) Serwisowanie i okres gwarancyjny:

a) serwisowanie w okresie realizacji przedmiotu zamwienia tj. od daty czciowego przejcia do eksploatacji obiektw/urzdze przez Zamawiajcego do czasu odbioru kocowego,

b) koszty w/w serwisowania, w ramach uzgodnionej ceny ryczatowej. W skad kosztw po stronie Wykonawcy wchodz: koszty przegldw, dojazdu, robocizny i inne niezbdne do przeprowadzenia serwisu. Zamawiajcy pokrywa koszty: czci zamiennych, szybkozuywajcych si i materiaw eksploatacyjnych oraz mediw.

c) udzia w corocznych przegldach gwarancyjnych; 13) Pokrycie i zapewnienie finansowania w ramach Kontraktu kosztw (wycenionych w ramach

oferty): a) wszystkie podatki, ca, ubezpieczenia, transport i inne obcienia, ktre Wykonawca ma obowizek

paci w zwizku z Umow, b) moliwoci wzrostu cen materiaw, robocizny, pracy sprztu, paliw itp. w okresie realizacji Umowy. c) wszelkie odbiory dokonywane przez instytucje zewntrzne,

Nazwa zamwienia: Modernizacja oczyszczalni ciekw w Dbicy .

Wzr umowy (WU)

Stro

na4

5

d) inne czynnoci, usugi, roboty budowlane, dostawy niewymienione w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robt, ktre oka si niezbdne dla prawidowej realizacji lub zakoczenia robt,

e) ponoszenie wycznej odpowiedzialnoci za wszelkie szkody powstae z winy Wykonawcy bdce nastpstwem niewykonania lub nienaleytego wykonania przedmiotu Umowy, ktre to szkody Wykonawca zobowizuje si pokry w penej wysokoci,

f) szkody zwizane z realizacj Umowy od chwil protokolarnego przejcia Terenu budowy do chwili oddania przedmiotu zamwienia. Wykonawca ponosi pen odpowiedzialno na zasadach oglnych w szczeglnoci za utrat dbr materialnych, uszkodzenie ciaa lub mier osb oraz ponosi odpowiedzialno za wybrane metody dziaa i bezpieczestwo na Terenie budowy,

g) szkody i inne zdarzenia powstae w zwizku z wykonywaniem robt budowlanych bdcych przedmiotem Umowy wobec osb trzecich, chyba e odpowiedzialnym za powstae szkody jest Zamawiajcy lub osoba trzecia, za ktr Zamawiajcy ponosi odpowiedzialno,

14) Rozruch/efekt: a) rozruch technologiczny (koszty osobowe i materiaowe) w tym niezbdnych bada laboratoryjnych

ciekw, bez kosztw mediw w tym energii elektrycznej dotyczcych rozruchu technologicznego oraz reagentw w procesach technologicznych przy normalnej eksploatacji oczyszczalni ciekw.

b) prowadzenie dokumentacji budowy, rozliczenia wedug wytycznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata 2014-2020 oraz zawartej umowy o dofinansowanie. W przypadku zmiany Wytycznych lub umowy o dofinansowanie, Wykonawca zobowizany jest dostosowa si do tych zmian,

c) udowodnienie uzyskania efektu ekologicznego przez okres minimum 14 dni zgodnie z postanowieniami Rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkw, jakie naley speni przy wprowadzaniu ciekw do wd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeglnie szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800). Ocena uzyskania efektu ekologicznego musi zosta dokonana przez akredytowane niezalene laboratorium na zlecenie Wykonawcy. Zgodnie z zapisami ST-06.01,

d) wykonanie rozruchu technologicznego zarwno nowych urzdze i wzw technologicznych, jak i starych, ktrych dziaanie zostao zaburzone lub celowo zmienione ze wzgldu na prowadzone roboty oraz uzyskanie zakadanego efektu ekologicznego,

15) Podwykonawcy: a) Wykonawca, ktry zawar Umow z Zamawiajcym:

moe zawrze umow o wykonanie czci robt budowanych Przedmiotu Umowy z innym Wykonawc pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajcego,

odpowiada przed Zamawiajcym za Wykonawc, ktremu zleci do wykonania cz Przedmiotu Umowy,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajcego za dziaania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania wszystkich Podwykonawcw w takim samym stopniu, jakby to byy jego wasne dziaania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania,

c) w przypadku powierzenia wykonania czci zamwienia Podwykonawcom, Wykonawca bdzie peni funkcj koordynatora Podwykonawcw podczas wykonywania robt i usuwania ewentualnych Wad.

3. Wykonawca owiadcza, i wszystkie w/w elementy i obowizki zostay przez niego uwzgldnione w cenie oferty i wartoci umowy.

8 POTENCJA WYKONAWCY 1. Wykonawca owiadcza, e w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel

posiadajcy zdolnoci, dowiadczenie, wiedz oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbdnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zoon Ofert.

2. Wykonawca owiadcza, e posiada zdolnoci techniczne i zawodowe wymagane do realizacji przedmiotu zamwienia.

3. Wykonawca owiadcza, e dysponuje odpowiednimi rodkami finansowymi umoliwiajcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca, ktry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktry zobowiza si do udostpnienia zasobw, za szkod poniesion przez Zamawiajcego powsta wskutek nieudostpnienia tych zasobw, chyba e za nieudostpnienie zasobw nie ponosi winy.

9 ZASADY OGLNE PROWADZENIA ROBT

Nazwa zamwienia: Modernizacja oczyszczalni ciekw w Dbicy .

Wzr umowy (WU)

Stro

na4

6

Wykonawca bdzie prowadzi roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pn. zm.), obowizujcymi normami i sztuk budowlan oraz przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadkw ponosi cakowit odpowiedzialno cywilno-prawn.

10 KADRA PRZEWIDZIANA PRZEZ WYKONAWC DO REALIZACJI ZAMWIENIA 1. Jeeli w trakcie wykonywania robt obiektywnie konieczna bdzie zmiana jednej z osb deklarowanych przez

Wykonawc w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inyniera Kontraktu oraz niezalenie Zamawiajcego wskazujc przyczyn zmiany oraz osob zastpujc i przedstawiajc jej kwalifikacje co najmniej rwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajcego w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego prowadzcym do zawarcia Umowy.

2. Wykonawca jest zobowizany przedoy Inynierowi Kontraktu propozycje zmian, o ktrych mowa w ust.1 nie pniej ni w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajcym nie jest moliwe w najkrtszym moliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajca z braku personelu Wykonawcy bdzie traktowana jako przyczyna leca po stronie Wykonawcy i nie moe stanowi podstawy do przeduenia Terminu wykonania robt.

3. Zmiana osb, o ktrych mowa w ust.1, jest moliwa za uprzedni pisemn zgod Zamawiajcego. 4. Zamawiajcy moe da od Wykonawcy zmiany Kierownika, jeeli uzna, e Kierownik nie wykonuje swoich

obowizkw wynikajcych z umowy lub wsppraca z nim nie ukada si waciwie. danie zostanie zoone w formie pisemnej i zawiera bdzie uzasadnienie.

5. Wykonawca obowizany jest zmieni Kierownika zgodnie z daniem Zamawiajcego i w terminie przez niego wskazanym.

6. Wykonawca jest zobowizany zapewni, eby Kierownik budowy oraz kierownicy robt branowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowizki na Terenie budowy.

7. Inynier Kontraktu jest uprawniony do zgoszenia uwag, zastrzee albo do wystpienia do Wykonawcy z daniem usunicia okrelonej osoby, spord pracownikw Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktra pomimo udzielonego jej upomnienia: 1) uporczywie wykazuje racy brak starannoci, 2) wykonuje swoje obowizki w sposb niekompetentny lub niedbay, 3) nie stosuje si do postanowie Umowy 4) stwarza zagroenie dla bezpieczestwa, zdrowia lub ochrony rodowiska, w szczeglnoci narusza zasady

bhp oraz przepisy ppo. 8. W przypadku wystpienia okolicznoci, o ktrej mowa w ust.7, Wykonawca wyznaczy odpowiedni osob na

zastpstwo w trybie przewidzianym w ust.1 i ust.2.

11 JAKO MATERIAW I URZDZE 1. Materiay i urzdzenia uyte do wykonania zadania maj odpowiada, co do jakoci: wymogom wyrobw

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okrelonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkw zamwienia oraz projektu.

2. Przed wbudowaniem materiaw oraz na kade danie Zamawiajcego lub Inyniera Kontraktu, Wykonawca obowizany jest przedoy w stosunku do wskazanych materiaw stosowne certyfikaty zgodnoci, atesty lub aprobaty techniczne potwierdzajce spenienie warunkw, o ktrych mowa w ust. 1 zgodnie z postanowieniami odpowiednich STWiORB.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzdowanie, potencja ludzki oraz materiay wymagane do zbadania na danie Zamawiajcego odnonie jakoci robt wykonanych z materiaw Wykonawcy na terenie budowy, a take do sprawdzenia ciaru i iloci zuytych materiaw.

4. Jeeli w rezultacie przeprowadzenia tych bada okae si, e zastosowane materiay, bd wykonanie robt jest niezgodne z umow, to koszty bada dodatkowych obci Wykonawc za, gdy wyniki bada wyka, e materiay bd wykonanie robt s zgodne z umow, to koszty tych bada obci Zamawiajcego.

12 WYNAGRODZENIE 1. Strony ustalaj, e obowizujc form wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczatowe zgodnie z ofert

Wykonawcy, w wysokoci: zotych netto (sownie zotych netto: ....), podatek VAT .% .. zotych (sownie: .. zotych), .. zotych brutto (sownie zotych brutto: ... ).

2. Kwota, o ktrej mowa w ust 1 uwzgldnia wszystkie obowizujce w Polsce podatki oraz opaty celne, a take obejmuje wszystkie koszty, jakie powstan w zwizku z realizacj niniejszej umowy.

Nazwa zamwienia: Modernizacja oczyszczalni ciekw w Dbicy .

Wzr umowy (WU)

Stro

na4

7

3. Niedoszacowanie, pominicie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moe by podstaw do dania zmiany wynagrodzenia ryczatowego okrelonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

13 PATNOCI 1. Strony ustalaj fakturowanie czciowe za wykonane roboty. Faktury czciowe skadane bd nie czciej

ni jeden raz w miesicu zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, bdcym zacznikiem do niniejszej Umowy.

2. Zamawiajcy dopuszcza moliwo wstawiania faktur czciej ni raz w miesicu, wycznie w sytuacji, kiedy obie strony uzgodni wczeniej, bd wynika to z rozliczenia dofinansowania.

3. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za wykonane roboty narastajco z podziaem na Rozdziay robt wskazane w Wykazie Cen oraz w Harmonogramie rzeczowo-finansowym po faktycznym wykonaniu roboty lub jej odpowiedniej czci przez Wykonawc. Wykonane roboty zostan odebrane zgodnie z postanowieniami 19 niniejszej Umowy, co zostanie potwierdzone protokoem odbioru.

4. Zamawiajcy dokonywa bdzie patnoci za wykonanie skoczonych elementw (wg. Rozdziaw Wykazu Cen). Zamawiajcy dopuszcza moliwo czciowego rozliczania kadego z Rozdziaw w Wykazie cen. Ustala si procentowy prg postpu do rozliczenia min. 10% wykonania wartoci danego Rozdziau. Faktura moe obejmowa sum postpw procentowych kilku Rozdziaw z zastrzeeniem warunku okrelnego w ust. 6. Ograniczenie progu rozliczeniowego min. 10% nie dotyczy patnoci kocowej za dany Rozdzia.

5. Wszelkie urzdzenia i wyposaenie dostarczone na teren budowy nie mog by przedmiotem osobnego wynagrodzenia. Po ich zamontowaniu i uruchomieniu zostan rozliczone w ramach ceny okrelonej w 12 ust.1.

6. Minimalna warto robt potwierdzona protokoem odbioru czciowego robt bdcego podstaw patnoci czciowych wynosi: 500 000,00 PLN netto (sownie: piset tysicy 00/100 zotych). Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajcy moe dopuci zmian wysokoci minimalnej patnoci.

7. Rozliczenie kocowe nastpi po dokonaniu odbioru kocowego zgodnie z postanowieniami 19 niniejszej Umowy, potwierdzonego protokoem kocowego odbioru robt.

8. Patnoci bd dokonywane w zotych polskich (PLN), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr . .

9. Patno bdzie dokonywana za faktycznie wykonane przez Wykonawc i odebrane przez Zamawiajcego roboty lub ich cz w terminie 30 dni, ktry to termin biegnie od daty wpywu do Zamawiajcego prawidowo wystawionej faktury wraz z odpowiednim protokoem odbioru oraz dokumentami, o ktrych mowa w ust. 10 lub 11

10. Do kadej faktury VAT wystawianej przez Wykonawc musz by doczone owiadczenia Podwykonawcw i dalszych Podwykonawcw o uregulowaniu wzgldem nich wszystkich nalenoci zgodnie z procedur opisan w 21.

11. Podstaw wypaty nalenego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajcego na kolejne okresy rozliczeniowe, bdzie wystawiona przez Wykonawc: faktura VAT, o ktrej mowa w ust.6, przedstawiona Zamawiajcemu wraz:

1) z protokoem Odbioru czciowego zakoczonego etapu robt, w ktrym bd wyszczeglnione wydzielone elementy robt budowlanych wykonane przez Podwykonawcw i dalszych Podwykonawcw, lub do ktrego bd zaczone protokoy odbioru czci robt wykonanych przez Podwykonawcw lub dalszych Podwykonawcw w ramach odbieranego etapu robt,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajcego Podwykonawcw i dalszych Podwykonawcw za wykonane przez nich roboty, dostawy i usugi,

12. Jeeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktur VAT dokumentw, o ktrych mowa ust. 11, Zamawiajcy jest uprawniony do wstrzymania wypaty nalenego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedoenia przez Wykonawc stosownych dokumentw. Wstrzymanie przez Zamawiajcego zapaty do czasu wypenienia przez Wykonawc wymaga, o ktrych mowa w ust. 11, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajcego terminu patnoci i nie uprawnia Wykonawcy do dania odsetek.

13. Zamawiajcy jest uprawniony do dania i uzyskania od Wykonawcy niezwocznie wyjanie w przypadku wtpliwoci dotyczcych dokumentw skadanych wraz z fakturami VAT.

14. Wykonawca przekazuje Zamawiajcemu pisemne uwagi, o ktrych mowa w 22 zawierajce szczegowe uzasadnienie zajtego stanowiska co do zakresu i charakteru robt budowlanych, dostaw i usug realizowanych przez Podwykonawc lub dalszego Podwykonawc, prawidowoci ich wykonania, oraz co do wypenienia przez Podwykonawc lub dalszego Podwykonawc postanowie Umowy o podwykonawstwo w zakresie majcym wpyw na wymagalno roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a take co do innych okolicznoci majcych wpyw na t wymagalno.

15. Zamawiajcy okrela zgodnie z art.143a ust.3 ustawy UPzp procentow warto ostatniej czci wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamwienia na roboty budowlane w wysokoci 10%. Kwota

Nazwa zamwienia: Modernizacja oczyszczalni ciekw w Dbicy .

Wzr umowy (WU)

Stro

na4

8

ta zostanie zwolniona (zapacona) Wykonawcy, po przedstawieniu dowodw zapaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorcych udzia w realizacji zamwienia (dotyczy robt, dostaw i usug) i aden z Podwykonawcw oraz dalszych Podwykonawcw nie bdzie mia roszczenia o zapat wzgldem Zamawiajcego.

16. Razem z rozliczeniem Kocowym, Wykonawca zoy pisemne Zwolnienia ze Zobowiza od wszystkich Podwykonawcw, potwierdzajce, e wszystkie nalenoci za podzlecone roboty zostay naleycie zapacone przez Wykonawc.

17. Rozliczenie kocowe traktuje si jako Rozliczenie ostateczne. 18. Za dzie dokonania patnoci przyjmuje si dzie uznania rachunku Wykonawcy. 19. W przypadku wystawienia przez Wykonawc faktury VAT niezgodnej z Umow lub obowizujcymi przepisami

prawa, Zamawiajcy ma prawo do wstrzymania patnoci do czasu wyjanienia oraz otrzymania faktury korygujcej VAT, bez obowizku pacenia odsetek z tytuu niedotrzymania terminu zapaty.

20. W przypadku zwoki w patnoci jakiejkolwiek kwoty nalenej Wykonawca ma prawo dochodzi odsetek zgodnych z obowizujcymi przepisami z wyjtkiem sytuacji, o ktrej mowa w ust. 19.

21. Wszelkie kwoty nalene Zamawiajcemu, w szczeglnoci z tytuu kar umownych, mog by potrcane z patnoci realizowanych na rzecz Wykonawcy.

22. Ze wzgldu na wspfinansowanie inwestycji wszelka dokumentacja zwizana z realizacj inwestycji bdzie oznaczana stosownymi znakami (logotypami) zgodnie z Zasadami promocji projektw dla beneficjentw.

23. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamwienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

24. Rozliczenie robt dodatkowych: 1) jeeli roboty dodatkowe odpowiadaj opisowi pozycji kosztorysu szczegowego, cena jednostkowa

okrelona w kosztorysie, bdzie stosowana do wyliczenia wysokoci wynagrodzenia za te roboty, 2) jeeli roboty dodatkowe nie odpowiadaj opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien

przedoy do akceptacji Zamawiajcemu kalkulacj szczegow ceny jednostkowej tych robt z uwzgldnieniem cen czynnikw produkcji nie wyszych od okrelonych przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym, a dla materiaw, sprztu i transportu, dla ktrych ceny nie zostay okrelone w kosztorysie ofertowym cen nie wyszych od rednich cen materiaw, sprztu i transportu, opublikowanych w wydawnictwie branowym np. SEKOCENBUD dla wojewdztwa podkarpackiego z kwartau poprzedzajcego kwarta, w ktrym kalkulacja jest sporzdzona oraz nakadw rzeczowych w KNR (KNNR), a w przypadku robt dla ktrych nie okrelono nakadw rzeczowych w KNR wedug innych oglnie stosowanych katalogw lub nakadw wasnych zaakceptowanych przez Zamawiajcego,

3) jeeli cena jednostkowa przedoona przez Wykonawc do akceptacji Zamawiajcemu bdzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2), Zamawiajcy wprowadzi korekt ceny opart na wasnych wyliczeniach, na co Wykonawca wyrazi zgod,

4) Wykonawca zobowizany jest do dokonania wylicze cen, o ktrych mowa w pkt 2) oraz przedstawi Zamawiajcemu do akceptacji wysoko wynagrodzenia wynikajc z robt dodatkowych, przed rozpoczciem wykonywania tych robt.

25. Zamawiajcy owiadcza, e jest patnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny 872-000-42-72 jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

26. Wykonawca owiadcza, e jest patnikiem podatku VAT nr identyfikacyjny ..

14 HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY 1. Wykonawca przedstawi Zamawiajcemu/Inynierowi kontraktu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo

finansowy, zgodnie z ktrym bdzie realizowany przedmiot Umowy. 2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bd zoone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji

elektronicznej w ukadzie uzgodnionym z Inynierem Kontraktu i Zamawiajcym. Harmonogram powinien by sporzdzony w czytelny sposb w wersji papierowej i graficznej zawierajcej wyrnienie poszczeglnych etapw postpu w realizacji robt budowlanych. Wartoci przedstawione w harmonogramie winny by zgodne z wartociami wynikajcymi z Wykazu cen.

3. Wykonawca bdzie przechowywa egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo finansowego na Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakoci robt budowlanych bdcych przedmiotem Umowy.

4. Harmonogram rzeczowo finansowy bdzie uwzgldnia w szczeglnoci: 1) kolejno, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi roboty budowlane stanowice przedmiot Umowy;

terminy wykonywania, daty rozpoczcia i zakoczenia robt skadajcych si na przedmiot Umowy, 2) szacowanie przerobu i patnoci w ukadzie miesicznym.

5. Wykonawca ma prawo powoywania si na Harmonogram rzeczowo finansowy od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajcego.

Nazwa zamwienia: Modernizacja oczyszczalni ciekw w Dbicy .

Wzr umowy (WU)

Stro

na4

9

6. Jeeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminw wykonania robt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

7. Jeeli faktyczny postp robt z przyczyn lecych po stronie Wykonawcy bdzie obiektywnie zagraa Terminowi wykonania robt, Wykonawca z przyczyn lecych po jego stronie nie dotrzyma terminu okrelonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajd inne istotne odstpstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na danie Zamawiajcego niezwocznie, nie pniej ni w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

8. Program naprawczy powinien przewidywa reorganizacj sposobu wykonywania robt poprzez zwikszenie zaangaowania sprztu, personelu, Podwykonawcw lub zasobw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapw robt w terminach okrelonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przysuguje z tego tytuu dodatkowe wynagrodzenie.

9. Jeeli przyczyna, z powodu ktrej bdzie zagroone dotrzymanie Terminu wykonania robt wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystpienia do Inyniera Kontraktu i do Zamawiajcego o przeduenie Terminu wykonania robt oraz odpowiednio etapw robt i do zwrotu poniesionych kosztw.

10. Inynier Kontraktu wystpi do kierownika budowy z daniem wstrzymania robt w przypadku: 1) wykonywania robt budowlanych niezgodnie z Dokumentacj projektow lub w sposb naruszajcy

warunki bezpieczestwa, stwarzajcy zagroenie dla ycia i zdrowia osb znajdujcych si na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opnienia wynike z powodu takiego wstrzymania obciaj wycznie Wykonawc,

2) wystpienia warunkw atmosferycznych, mogcych wpyn na pogorszenie jakoci robt, z tym zastrzeeniem, e przed wstrzymaniem robt budowlanych w zwizku z wystpieniem tych okolicznoci, Inynier Kontraktu i przedstawiciel Wykonawcy uzgodni nowe terminy wykonania robt w Harmonogramie rzeczowo finansowym,

3) gdyby ich kontynuacja mogaby wywoa zagroenie bezpieczestwa bd spowodowa niedopuszczaln niezgodno z Dokumentacj projektow lub z pozwoleniem na budow.

11. Niezalenie od przyczyn wskazanych w ust. 10, Inynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiajcym moe poleci Wykonawcy wstrzymanie robt lub ich dowolnej czci na okres, ktry uzna za konieczny, nieprzekraczajcy 2 miesicy.

12. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 11, jeeli wstrzymanie robt budowlanych nie nastpio z przyczyn lecych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przeduenia Terminu wykonania robt o okres rwny okresowi wstrzymania robt (przestoju).

13. Podjcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminw nie uprawnia Stron do odstpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robt budowlanych. W sytuacji wstrzymania wykonywania robt przez okres wynoszcy cznie ponad 2 miesice Zamawiajcy zrekompensuje Wykonawcy koszty przeduenia okresu realizacji przedmiotu umowy w zwizku z wstrzymaniem robt z przyczyn nie lecych po stronie Wykonawcy.

15 SIA WYSZA 1. Jeeli ktrakolwiek ze Stron stwierdzi, e Umowa nie moe by realizowana z powodu dziaania Siy wyszej

lub z powodu nastpstw dziaania Siy wyszej, niezwocznie powiadomi o tym na pimie drug Stron. 2. W przypadku wystpienia Siy wyszej lub jej nastpstw definitywnie uniemoliwiajcych kontynuacj

wykonywania robt budowlanych zgodnie z Umow, Wykonawca niezwocznie wstrzyma roboty, a Zamawiajcy bdzie zobowizany do zapaty Wykonawcy nalenego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robt budowlanych, potwierdzonego przez Inyniera Kontraktu

16 BEZPIECZESTWO 1. Wykonawca podczas wykonywania robt jest zobowizany zapewni przestrzeganie przepisw oraz zasad

w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy, bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpoarowej przez osoby przebywajce na Terenie budowy.

2. Do obowizkw Wykonawcy naley w szczeglnoci wykonanie i utrzymanie na wasny koszt wszelkich zabezpiecze i urzdze niezbdnych w powyszym celu.

3. Wykonawca jest zobowizany opracowa i przedoy Zamawiajcemu Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126) nie pniej ni 3 dni robocze przed dat rozpoczcia robt.

17 UBEZPIECZENIE

Nazwa zamwienia: Modernizacja oczyszczalni ciekw w Dbicy .

Wzr umowy (WU)

Stro

na5

0

1. Wykonawca zobowizuje si zawrze na czas obowizywania Umowy umow lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnoci zwizanej z realizacj Umowy, oraz do terminowego opacania nalenych skadek ubezpieczeniowych, w zakresie: 1) Ubezpieczenia od ryzyk budowlanych, z sum ubezpieczenia nie nisz ni warto Umowy brutto, 2) Ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytuu prowadzonej dziaalnoci

gospodarczej, deliktowej i kontraktowej z tytuu prowadzonej dziaalnoci gospodarczej zwizanej z przedmiotem zamwienia (na kwot nie nisz ni 10 000 000,00 z,

3) Ubezpieczenie kadry, pracownikw Wykonawcy oraz kadego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a take wszelkich innych osb realizujcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktrych mowa w ust.1 musz zapewnia wypat odszkodowania patnego w zotych polskich, bez ogranicze.

3. Koszt umowy, lub umw, o ktrych mowa w ust.1, w szczeglnoci skadki ubezpieczeniowe, pokrywa w caoci Wykonawca.

4. Wykonawca zobowizany jest ubezpieczy prace budowlane wraz z wszelkim wasnym mieniem znajdujcym si na placu budowy, a w szczeglnoci: 1) roboty objte przedmiotem umowy, 2) materiay lub elementy i urzdzenia do wbudowania lub zamontowania, 3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzdzenia niezbdne do montau, 4) sprzt, wyposaenie budowlane lub montaowe oraz obiekty stanowice zaplecze budowy.

5. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowa co najmniej wszelkie szkody i straty materialne polegajce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstae w mieniu okrelonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradziey i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztw, drzew i innych obiektw na ubezpieczone mienie.

6. Dopuszczalna kwota potrce: franczyza) 10 000,00 z. 7. adna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moe zawiera wyczenia

odpowiedzialnoci za straty, szkody lub przywrcenie do stanu pierwotnego wskutek bdw lub pomini projektowych.

8. Wykonawca zobowizany jest utrzymywa ubezpieczenia, o ktrych w niniejszym paragrafie przez cay okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajcego odbioru jej przedmiotu oraz strat lub szkd spowodowanych przez Wykonawc w trakcie wszelkich innych dziaa, wcznie z czynnociami wynikajcymi z usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji. Koszty ubezpieczenia ponosi w caoci Wykonawca.

9. Wykonawca zobowizany jest przedoy Zamawiajcemu, w terminie 7 dni od zawarcia umowy, kopie (-) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy okres ubezpieczenia upywa wczeniej ni termin zakoczenia robt, zobowizany jest rwnie przedoy Zamawiajcemu, nie pniej ni ostatniego dnia obowizywania ubezpieczenia, kopi dowodu jego przeduenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przeduenia ubezpieczenia przez Zamawiajcego na koszt Wykonawcy.

10. Wykonawca zobowizany jest przedoy Zamawiajcemu kopie(-) dowodw(-u) wpat(-y) skadki ubezpieczeniowej lub kadej jej raty, nie pniej ni w dniu upywu terminu zapaty, pod rygorem dokonania zapaty przez Zamawiajcego na koszt Wykonawcy.

11. Zamawiajcemu przysuguje prawo potrcenia poniesionych kosztw z tytuu ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

18 KONTROLA JAKOCI 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biec kontrol jakoci robt budowlanych stanowicych przedmiot

Umowy i Materiaw. 2. Zasady zapewnienia jakoci realizacji przedmiotu Umowy okrela Program zapewnienia jakoci. 3. W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedoy do

zatwierdzenia przez Inyniera Kontraktu Program zapewnienia jakoci. 4. Inynier Kontraktu jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawc Programu zapewnienia jakoci. 5. Wykonawca przedoy Inynierowi Kontraktu kopie wymaganych zgodnie z obowizujcymi przepisami

orzecze, atestw oraz deklaracji zgodnoci na Materiay uyte do wykonania Umowy. 6. Materiay wykorzystywane przez Wykonawc w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczeglnoci:

1) odpowiada wymaganiom okrelonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1570) oraz STWiORB,

2) posiada wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umw stowarzyszeniowych zawartych z Uni Europejsk,

Nazwa zamwienia: Modernizacja oczyszczalni ciekw w Dbicy .

Wzr umowy (WU)

Stro

na5

1

3) by dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 4) by przeznaczone i przydatne dla celw, do jakich zostay uyte przy wykonywaniu robt budowlanych, 5) by wolne od praw osb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca ma obowizek wyegzekwowania od dostawcw Materiaw okrelonej Umow jakoci i prowadzenia biecej kontroli jakoci Materiaw, przestrzegania warunkw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakoci oraz uzgodnienia i okrelenia warunkw dostaw Materiaw zapewniajcych dochowanie terminw realizacji robt okrelonych Umow.

8. Inynier Kontraktu moe zobowiza Wykonawc do: 1) usunicia materiaw nieodpowiadajcych normom jakociowym okrelonym w ust.7 z Terenu budowy

w wyznaczonym terminie lub 2) ponownego wykonania robt, jeeli Materiay lub jako wykonanych robt nie speniaj wymaga

STWiORB lub nie zapewniaj moliwoci oddania do uytkowania przedmiotu Umowy. 9. Jeeli Wykonawca nie zastosuje si do wydanych zgodnie z Umow polece w terminie wskazanym przez

Inyniera Kontraktu, Zamawiajcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polece w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci powysze czynnoci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastpcze) i potrci poniesione w zwizku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

10. Jeeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inynier Kontraktu ustali, e jako Materiaw nie odpowiada wymaganiom okrelonym w ust.7, niezwocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawc.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inyniera Kontraktu Materiay do robt budowlanych dopiero wwczas, gdy Wykonawca udowodni, e ich jako spenia wymagania okrelone w ust.7, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inyniera Kontraktu.

12. Wszystkie koszty zwizane z tymi czynnociami obciaj odpowiednio Wykonawc lub Zamawiajcego, na zasadach okrelonych w ust.20.

13. W przypadku wykorzystania do realizacji robt budowlanych przez Wykonawc, Podwykonawc lub dalszego Podwykonawc nie zaakceptowanych przez Inyniera Kontraktu Materiaw, ktre nie s zgodne z ust.7, Inynier Kontraktu moe poleci Wykonawcy niezwoczny ich demonta i usunicie oraz zastpienie zaakceptowanymi Materiaami.

14. Materiay i roboty budowlane wskazane przez Inyniera Kontraktu lub organ upowaniony do kontrolowania budowy powinny by poddawane badaniom sucym potwierdzeniu ich zgodnoci z odpowiednimi normami i przepisami.

15. Badania okrelone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakoci robt Wykonawca jest zobowizany przeprowadza na wasny koszt.

16. Biece pomiary i badania Materiaw oraz robt budowlanych powinny by prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiaw lub na Terenie budowy.

17. Wykonawca zobowizany jest zapewni odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzdzenia, personel i materiay potrzebne do zbadania jakoci i iloci Materiaw i robt budowlanych oraz dostarczy na wasny koszt Inynierowi Kontraktu wymagane prbki materiaw przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakoci robt.

18. Badania Materiaw mog by przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajcego placwce badawczej.

19. Inynier Kontraktu moe zada od Wykonawcy wykonania bada dodatkowych, innych ni wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych bada poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczcych Materiaw lub robt budowlanych, ktre budz uzasadnione wtpliwoci, co do ich jakoci.

20. Jeeli wyniki bada wyka, e: Materiay bd roboty budowlane nie s zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie maj odpowiednich aprobat, koszty tych bada ponosi bdzie Wykonawca. Jeli za, wyniki bada wyka, e Materiay bd roboty s zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaj odpowiednie aprobaty, koszty tych bada obci Zamawiajcego.

19 ODBIORY 1. Strony zgodnie postanawiaj, e bd stosowane nastpujce rodzaje odbiorw robt:

1) Odbiory czciowe stanowice podstaw patnoci czciowych, 2) Odbiory robt zanikajcych i ulegajcych zakryciu, 3) Odbir kocowy, 4) Odbir ostateczny po okresie gwarancji i rkojmi za wady.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inyniera Kontraktu. Wykonawca, ma obowizek umoliwi Inynierowi Kontraktu sprawdzenie kadej roboty budowlanej zanikajcej lub ktra ulega zakryciu.

Nazwa zamwienia: Modernizacja oczyszczalni ciekw w Dbicy .

Wzr umowy (WU)

Stro

na5

2

3. Wykonawca zgasza gotowo do odbioru robt zanikajcych i ulegajcych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednoczenie zawiadamia o tej gotowoci Inyniera Kontraktu.

4. Odbiory robt zanikajcych i ulegajcych zakryciu, dokonywane bd w terminie 2 dni roboczych od dnia zgoszenia, przez Inyniera Kontraktu. Inynier Kontraktu potwierdza odbir robt Protokoem odbioru robt zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

5. W przypadku niezgoszenia Inynierowi Kontraktu gotowoci do odbioru robt zanikajcych lub ulegajcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowizany odkry lub wykona otwory niezbdne dla zbadania robt, a nastpnie na wasny koszt przywrci stan poprzedni.

6. Odbir czciowy robt jest dokonywany w celu prowadzenia czciowych rozlicze za wykonane roboty. 7. Gotowo do odbioru czciowego bdzie stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy

z bezzwocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru, nie pniej jednak ni w terminie 3 dni od dokonanego wpisu.

8. Odbir czciowy nastpi w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru przystpi do odbioru nie pniej ni w cigu 5 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o gotowoci do odbioru czciowego wpisanej do dziennika budowy. Odbioru czciowego dokona Inspektor nadzoru w obecnoci przedstawicieli Zamawiajcego i Wykonawcy. Inspektor nadzoru dokona oceny jakociowej wykonanych Robt na podstawie przedoonych dokumentw, kart obmiarw (odpowiadajcych danemu elementowi robt z harmonogramu rzeczowo-finansowego), wynikw bada i pomiarw, oceny wizualnej oraz zgodnoci wykonania Robt z dokumentacj projektow i specyfikacjami technicznymi, z czego sporzdzony zostaje protok odbioru czciowego.

9. Wykonawca zgosi Zamawiajcemu gotowo do odbioru kocowego, pisemnie bezporednio w siedzibie Zamawiajcego, nie pniej jednak ni na 30 dni przed upywem terminu, o ktrym mowa w 3 ust. 2.

10. Przez odbir kocowy Zamawiajcy rozumie zakoczenie przez Wykonawc caoci Robt budowlanych skadajcych si na przedmiot Umowy, instalacyjnych i technologicznych, rozruchu oczyszczalni oraz uzyskanie efektu ekologicznego, a take uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na uytkowanie.

11. Przed zgoszeniem gotowoci do Odbioru kocowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem prby i sprawdzenia, zawiadamiajc o nich uprzednio Inyniera kontraktu wpisem do Dziennika budowy w terminie umoliwiajcym udzia przedstawicieli Zamawiajcego w prbach i sprawdzeniach.

12. Podstaw zgoszenia przez Wykonawc gotowoci do odbioru kocowego, bdzie faktyczne wykonanie robt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy potwierdzonym przez Inyniera Kontraktu.

13. Wraz ze zgoszeniem do odbioru kocowego Wykonawca przekae Zamawiajcemu wszystkie dokumenty wymienione w Obowizkach Wykonawcy.

14. Odbir kocowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowanionych przedstawicieli Zamawiajcego, w tym Inyniera Kontraktu i upowanionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moe zaprosi do wsppracy rzeczoznawcw lub specjalistw branowych.

15. O terminie odbioru Wykonawca ma obowizek poinformowania Podwykonawcw, przy udziale ktrych wykona przedmiot Umowy. W trakcie odbioru Wykonawca przedstawi dowd poinformowania Podwykonawcy o terminie odbioru.

16. Zamawiajcy wyznaczy i rozpocznie czynnoci odbioru kocowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osigniciu gotowoci do odbioru kocowego.

17. Jeeli w toku czynnoci Odbioru kocowego zostanie stwierdzone, e roboty budowlane bdce jego przedmiotem nie s gotowe do odbioru z powodu ich niezakoczenia lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prb i sprawdze. Zamawiajcy przerwie czynnoci odbiorowe i wezwie Wykonawc do zakoczenia robt.

18. Zamawiajcy zobowizany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru kocowego, w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczcia tego odbioru z wyczeniem okolicznoci opisanych w ust. 17 lub 19 niniejszego paragrafu.

19. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek Zamawiajcemu przysuguj nastpujce uprawnienia: 1) jeeli wady istotne nadaj si do usunicia moe odmwi odbioru do czasu usunicia wad, 2) jeeli wady nie nadaj si do usunicia to:

a) jeeli nie uniemoliwiaj one uytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajcy moe obniy odpowiednio wynagrodzenie (wady nieistotne),

b) jeeli wady uniemoliwiaj uytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajcy moe odstpi od Umowy lub da wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi (wady istotne).

20. Z Odbioru kocowego sporzdza si Protok odbioru kocowego robt, ktry bdzie zawiera ustalenia dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz ustalony przez Zamawiajcego termin na ich usunicie.

Nazwa zamwienia: Modernizacja oczyszczalni ciekw w Dbicy .

Wzr umowy (WU)

Stro

na5

3

21. Za dzie faktycznego Odbioru kocowego uznaje si dzie podpisania przez upowanionych przedstawicieli Stron Protokou odbioru kocowego robt.

22. Odbir ostateczny po okresie rkojmi i gwarancji za wady suy potwierdzeniu wykonania przez Wykonawc zobowiza wynikajcych z rkojmi za wady oraz potwierdzeniu prawidowego wykonania robt oraz usunicia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie gwarancji jakoci.

23. Zamawiajcy wyznaczy Ostateczny odbir w terminie do 30 dni kalendarzowych przed kocem tego okresu obowizywania okresu rkojmi i gwarancji.

24. Odbir ostateczny bdzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowanionych przedstawicieli Zamawiajcego, w tym Inyniera Kontraktu, i upowanionych przedstawicieli Wykonawcy.

25. Z Odbioru ostatecznego sporzdza si przed upywem okresu rkojmi lub gwarancji Protok odbioru ostatecznego, ktry bdzie zawiera ustalenia dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz ustalony przez Zamawiajcego termin na ich usunicie.

26. W przypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru ostatecznego wad Zamawiajcemu przysuguj uprawnienia, o ktrych mowa w ust. 19.

27. Jeeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w Protokole odbioru kocowego robt, Protokole odbioru ostatecznego Zamawiajcy powiadomi go o zleceniu ich usunicia innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy bdcego stron niniejszej umowy. Koszt usunicia wad nieusunitych przez Wykonawc zostanie potrcony z wynagrodzenia Wykonawcy bd z zabezpieczenia naleytego wykonania Umowy.

28. Z odbioru usunicia wad stwierdzonych w trakcie odbioru kocowego lub odbioru ostatecznego sporzdza si Protok usunicia wad w celu potwierdzenia usunicia przez Wykonawc stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

20 RKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOCI 1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajcego odpowiedzialno z tytuu rkojmi za wady przedmiotu Umowy na

wykonane roboty budowlane, urzdzenia, instalacje i wyposaenie stanowice przedmiot Umowy. 2. Okres rkojmi, o ktrym mowa w ust. 1 jest tosamy z okresem gwarancji udzielonej przez Wykonawc. 3. Wykonawca udziela Zamawiajcemu pisemnej gwarancji jakoci na wykonane roboty budowlane, instalacje

i urzdzenia oraz wyposaenie stanowice przedmiot Umowy, na okres .. miesicy, liczc od daty Odbioru kocowego robt na warunkach okrelonych w Zaczniku Nr 6 do Umowy.

4. Wykonawca jest zobowizany dostarczy Zamawiajcemu niezbdny dokument gwarancyjny (Kart Gwarancyjn) zgodny z Zacznikiem Nr 6 do Umowy w dacie podpisania Umowy.

5. Zamawiajcy ma prawo dochodzi rkojmi za wady, niezalenie od uprawnie wynikajcych z gwarancji. 6. Udzielone rkojmia i gwarancja nie naruszaj prawa Zamawiajcego do dochodzenia roszcze o naprawienie

szkody w penej wysokoci na zasadach okrelonych w KC. 7. Termin usunicia wad ujawnionych w okresie rkojmi i gwarancji bdzie kadorazowo wyznaczany przez

Zamawiajcego z uwzgldnieniem charakteru ujawnionych wad, ich wpywu na moliwo i bezpieczestwo uytkowania obiektu lub urzdze oraz czasu technicznie uzasadnionego niezbdnego dla ich usunicia.

8. W przypadku nieusunicia wad zgaszanych w okresie gwarancji i rkojmi w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 7, Zamawiajcemu przysuguje: 1) w przypadku wady nie zagraajcej yciu lub zdrowiu, Zamawiajcy ma prawo ponownego wezwania

Wykonawcy z wyznaczeniem nowego terminu na usunicie wad, a niedotrzymanie tego terminu upowania Zamawiajcego do zlecenia ich usunicia, wykonania napraw lub wymiany urzdzenia podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczestwo Wykonawcy,

2) w przypadku wad zagraajcych yciu lub zdrowiu Zamawiajcemu przysuguje prawo zlecenia naprawy lub wymiany niezwocznie po upywie wyznaczonego Wykonawcy terminu na jego koszt i niebezpieczestwo.

9. Zlecenie usunicia wad innemu podmiotowi nie powoduje utraty udzielonej przez Wykonawc gwarancji na cay obiekt wraz z elementami podlegajcymi naprawie lub wymianie przez ten podmiot. Koszty wykonania naprawy lub wymiany przez podmiot trzeci Wykonawca zwrci Zamawiajcemu na podstawie refaktury. Zamawiajcy moe powysze koszty potrci z zabezpieczenia naleytego wykonania umowy, o ktrym mowa w 21.

10. Przegldy gwarancyjne bd odbywa si nie rzadziej ni 1 raz na rok. 11. Z przegldu gwarancyjnego bdzie sporzdzony protok z udziaem Wykonawcy i Zamawiajcego.

W przypadku nie stawienia si upowanionego przedstawiciela Wykonawcy protok moe by spisany bez jego udziau.

21 ZABEZPIECZENIE NALEYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleytego wykonania umowy w wysokoci 5 % wynagrodzenia umownego

brutto tj.: w formie: . 2. Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy, o ktrym mowa w ust. 1 ma na celu zabezpieczenie

Nazwa zamwienia: Modernizacja oczyszczalni ciekw w Dbicy .

Wzr umowy (WU)

Stro

na5

4

i ewentualne zaspokojenie roszcze Zamawiajcego z tytuu niewykonania lub nienaleytego wykonania umowy przez Wykonawc, w tym odszkodowa i kar umownych oraz pokryciu roszcze z tytuu gwarancji i rkojmi za wady.

3. Jeeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust.1 wysoko zabezpieczenia ulegnie zmianie z powodu zwikszenia si wartoci wynagrodzenia w zwizku z zaistnieniem okolicznoci, o ktrych mowa w art. 142 ust. 5 ustawy prawo zamwie publicznych, Wykonawca zobowizany jest uzupeni wniesione zabezpieczenie w terminie dni 14 od daty wezwania go o to przez Zamawiajcego.

4. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przeduenie, Wykonawca zobowizany jest do przeduenia terminu wanoci wniesionego zabezpieczenia naleytego wykonania umowy albo, jeeli to niemoliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia naleytego wykonania umowy na okres wynikajcy z aneksu do umowy.

5. Wykonawca moe w trakcie realizacji umowy dokona zmiany formy zabezpieczenia naleytego wykonania umowy zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa. Zmiana formy zabezpieczenia naleytego wykonania umowy musi by dokonana z zachowaniem cigoci zabezpieczenia naleytego wykonania umowy i bez zmiany jego wysokoci. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

6. W przypadku braku zoenia zabezpieczenia, jego wyganicia lub cofnicia Zamawiajcy ma prawo potrci ca kwot zabezpieczenia z wynagrodzenia objtego pierwsz lub/i kolejn faktur wystawion przez Wykonawc za jego zgod.

7. Zabezpieczenie naleytego wykonania zgodnie z umow na wykonanie robt, w wysokoci 70 % wartoci kwoty z 12 ust. 1 zostanie zwrcone w cigu 30 dni po odbiorze kocowym.

8. Pozosta cz w wysokoci 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiajcy zwrci w terminie 15 dni po upywie okresu rkojmi i gwarancji.

9. Termin wanoci zabezpieczenia, o ktrym mowa ust. 7, nie moe upyn wczeniej, ni z upywem 30 dni od odbioru kocowego.

10. Termin wanoci zabezpieczenia, o ktrym mowa w ust. 8, nie moe upyn wczeniej , ni z upywem 15 dni od zakoczenia okresu rkojmi i gwarancji.

11. W przypadku, gdyby termin wanoci zabezpieczenia mia upyn wczeniej, ni w terminach wskazanych w ust. 9 i 10, Wykonawca obowizany jest odpowiednio przesun termin wanoci zabezpieczenia, a potwierdzajcy to dokument dorczy Zamawiajcemu, co najmniej 10 dni przed upywem wanoci zabezpieczenia.

22 PODWYKONAWCY/jeeli dotyczy/ 1. Wykonawca zobowizuje si wykona siami wasnymi nastpujcy zakres rzeczowy

robt:. (okreli zakres rzeczowy i kwot) 2. Pozostay zakres robt Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcw (dotyczy podwykonawcw, na

ktrych powoywa si Wykonawca na zasadach okrelonych w art. 22a ustawy PZP): (nazwa podwykonawcy, zakres rzeczowy i kwota). Odnosi si to w szczeglnoci do tego typu robt specjalistycznych, do ktrych Wykonawca nie ma przygotowania technicznoorganizacyjnego.

3. Wykonawca zamierzajcy zawrze umow o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, jest obowizany do przedoenia Zamawiajcemu projektu tej umowy.

4. Termin zapaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moe by duszy ni 30 dni od dnia dorczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajcych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usugi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiajcy ma prawo w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, do pisemnego zgoszenia zastrzeenia do projektu tej umowy: 1) niespeniajcej wymaga okrelonych w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia, 2) gdy przewiduje termin zapaty wynagrodzenia duszy ni okrelony w ust. 4.

6. Niezgoszenie pisemnych zastrzee do przedoonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie okrelonym w ust. 5, uwaa si za akceptacj projektu umowy przez Zamawiajcego.

7. Wykonawca jest obowizany przedoy Zamawiajcemu powiadczon za zgodno z oryginaem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajcy ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, zgosi pisemny sprzeciw do umowy, o ktrej mowa w ust. 7.

9. Niezgoszenie pisemnego sprzeciwu do przedoonej umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie okrelonym w ust. 8, uwaa si za akceptacj umowy przez Zamawiajcego.

10. Wykonawca jest obowizany przedoy Zamawiajcemu powiadczon za zgodno z oryginaem kopi

Nazwa zamwienia: Modernizacja oczyszczalni ciekw w Dbicy .

Wzr umowy (WU)

Stro

na5

5

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s dostawy lub usugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyczeniem umw o podwykonawstwo o wartoci mniejszej ni 0,5 % wartoci umowy w sprawie zamwienia publicznego oraz umw o podwykonawstwo, ktrych przedmiot zosta wskazany przez Zamawiajcego w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia, jako niepodlegajcy niniejszemu obowizkowi.

11. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 10, jeeli termin zapaty wynagrodzenia jest duszy ni okrelony w ust. 4, Zamawiajcy informuje o tym Wykonawc i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystpienia o zapat kary umownej.

12. Przepisy ust. 3 11 stosuje si odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do umw zawartych z Dalszymi Podwykonawcami, przy czym w przypadku, o ktrym mowa w ust. 3 i 10, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowizany doczy zgod Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treci zgodnej z projektem umowy przedkadanym Zamawiajcemu.

13. Zamawiajcy moe dokona bezporedniej zapaty wymagalnego wynagrodzenia przysugujcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktry zawar zaakceptowan przez Zamawiajcego umow o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktry zawar przedoon Zamawiajcemu umow o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s dostawy lub usugi, w przypadku uchylenia si od obowizku zapaty odpowiednio przez Wykonawc, Podwykonawc lub Dalszego Podwykonawc zamwienia na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie, o ktrym mowa w ust. 13, dotyczy wycznie nalenoci powstaych po zaakceptowaniu przez Zamawiajcego umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedoeniu Zamawiajcemu powiadczonej za zgodno z oryginaem kopii umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s dostawy lub usugi.

15. Bezporednia zapata obejmuje wycznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek, nalenych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezporedniej zapaty Zamawiajcy jest obowizany umoliwi Wykonawcy zgoszenie pisemnych uwag dotyczcych zasadnoci bezporedniej zapaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktrych mowa w ust. 13. Zamawiajcy informuje o terminie zgaszania uwag, nie krtszym ni 7 dni od dnia dorczenia tej informacji.

17. W przypadku zgoszenia uwag, o ktrych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiajcego, Zamawiajcy moe: 1) nie dokona bezporedniej zapaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeeli

Wykonawca wykae niezasadno takiej zapaty albo 2) zoy do depozytu sdowego kwot potrzebn na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wtpliwoci Zamawiajcego co do wysokoci nalenej zapaty lub przedmiotu, ktremu patno si naley, albo

3) dokona bezporedniej zapaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykae zasadno takiej zapaty.

18. W przypadku dokonania bezporedniej zapaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktrych mowa w ust. 13, Zamawiajcy potrca kwot wypaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nalenego Wykonawcy.

19. Konieczno wielokrotnego dokonywania bezporedniej zapaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktrych mowa w ust. 13, lub konieczno dokonania bezporednich zapat na sum wiksz ni 5 % wartoci umowy moe stanowi podstaw do odstpienia od umowy przez Zamawiajcego.

20. Przy rozliczeniu czciowym z kad wystawion faktur czciow Wykonawca dostarczy owiadczenia podwykonawcw i dalszych podwykonawcw wraz z kserokopi zrealizowanego przelewu nalenoci potwierdzajce uregulowanie wobec nich zobowiza wynikajcych z zakresu objtego dan faktur lub dokumentem potwierdzajcym zaspokojenie tych nalenoci w inny sposb.

21. Przed odbiorem kocowym, o ktrym mowa w 19 ust. 9, Wykonawca dostarczy owiadczenia Podwykonawcw lub Dalszych Podwykonawcw potwierdzajce uregulowanie wobec nich wszystkich zobowiza zwizanych z realizacj przedmiotu niniejszej umowy wraz z kserokopi zrealizowanego przelewu lub dokumentem potwierdzajcym zaspokojenie tych nalenoci w inny sposb.

22. Wykonawca na bieco bdzie zgasza na pimie Zamawiajcemu o wejciu na budow danego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, odbiorze robt wykonywanych przez danego Podwykonawc lub Dalszego Podwykonawc i do faktury zaczy protokoy odbioru w/w robt.

23 OBOWIZEK ZATRUDNIENIA NA UMOW O PRAC 1. Stosownie do art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamwie publicznych Zamawiajcy wymaga zatrudnienia przez

Wykonawc lub Podwykonawcw na podstawie umowy o prac osb wykonujcych przy realizacji niniejszej umowy wskazane w ust. 4 czynnoci polegajce na wykonywaniu pracy w sposb okrelony w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917). Obowizek dotyczy rwnie

Nazwa zamwienia: Modernizacja oczyszczalni ciekw w Dbicy .

Wzr umowy (WU)

Stro

na5

6

Podwykonawcw. Wykonawca jest zobowizany zawrze w umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowizujce Podwykonawcw do zatrudnienia na umow o prac osb tak jak wyej.

2. Wykonawca zobowizuje si, e pracownicy, o ktrych mowa w ust. 1 bd w caym okresie wykonywania niniejszej umowy - zatrudnieni na umow o prac w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917).

3. Wykonawca przed przystpieniem do wykonywania robt jest obowizany przedoy Zamawiajcemu wykaz osb, ktre bd realizowa zamwienie wraz z owiadczeniem, e s one zatrudnione na podstawie umowy o prac. Zamawiajcy nie przekae Wykonawcy terenu budowy do momentu otrzymania wykazu, o ktrym mowa powyej. Wynikajce z tego opnienie w realizacji przedmiotu zamwienia bdzie traktowane, jako opnienie z winy Wykonawcy. Kadorazowa zmiana wykazu osb nie wymaga aneksu do umowy Wykonawca zobowizany jest do przedstawienia Zamawiajcemu niezwocznie zaktualizowanej listy osb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy najpniej w cigu 7 dni od daty zaistnienia zmiany.

4. Zobowizania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prac: 1) Wykonawca owiadcza, e osoby wykonujce wskazane poniej czynnoci w trakcie realizacji zamwienia

bd zatrudnione na podstawie umowy o prac przez Wykonawc lub Podwykonawc: a) Roboty przygotowawcze (rozbirki, przygotowanie terenu pod budow, roboty ziemne); b) Roboty konstrukcyjno-budowlane (prace murarskie, zbrojenie, szalowanie, betonowanie,

spawanie); c) Roboty technologiczno-sanitarne (wykonywanie wykopw pod rurocigi, monta rurocigw,

instalacje wod.-kan., instalacje wentylacji i ogrzewania, spawanie, zgrzewanie rurocigw, monta armatury, monta urzdze technologicznych i pomiarowych);

d) Roboty elektryczne (instalacje elektryczne, instalacje niskoprdowe, owietlenie zewntrzne, monta urzdze automatyki i sterowania);

e) Roboty wykoczeniowe (ocieplenie cian budynku, wykonywanie posadzek, instalowanie stolarki okiennej i drzwiowej, tynkowanie, malowanie, wykonanie elewacji, krycie dachu, wykonanie obrbek blacharskich, monta rynien itp.);

f) Roboty drogowe (profilowanie i zagszczanie podoa, ukadanie nawierzchni, ukadanie krawnikw i obrzey);

g) Roboty zwizane z zagospodarowaniem terenu. przez cay okres wykonywania tych czynnoci w ramach zamwienia, o ile mieszcz si one w zakresie art. 22 1 Kodeksu Pracy, ktry brzmi: Przez nawizanie stosunku pracy pracownik zobowizuje si do wykonywania pracy okrelonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawc, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Powyszy wymg nie dotyczy osb odnonie ktrych Wykonawca wykae, e w/w czynnoci nie bd w adnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawc lub Podwykonawc oraz nie ma on zastosowania do kierownika budowy i kierownikw poszczeglnych robt.

2) W trakcie realizacji zamwienia Zamawiajcy uprawniony jest do wykonywania czynnoci kontrolnych wobec wykonawcy odnonie speniania przez Wykonawc lub Podwykonawc wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac osb wykonujcych wskazane w punkcie 1) czynnoci. Zamawiajcy uprawniony jest w szczeglnoci do: a) dania owiadcze i dokumentw w zakresie potwierdzenia speniania ww. wymogw

i dokonywania ich oceny, b) dania wyjanie w przypadku wtpliwoci w zakresie potwierdzenia speniania ww. wymogw, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania wiadczenia d) skierowanie do Pastwowej Inspekcji Pracy wniosku o przeprowadzenie kontroli zatrudnienia

wymaganego przez Zamawiajcego personelu na podstawie umowy o prac. 3) W trakcie realizacji zamwienia na kade wezwanie Zamawiajcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedoy Zamawiajcemu wskazane poniej dowody w celu potwierdzenia spenienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac przez Wykonawc lub Podwykonawc osb wykonujcych wskazane w punkcie 1) czynnoci w trakcie realizacji zamwienia: a) owiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac osb

wykonujcych czynnoci, ktrych dotyczy wezwanie Zamawiajcego. Owiadczenie to powinno zawiera w szczeglnoci: dokadne okrelenie podmiotu skadajcego owiadczenie, dat zoenia owiadczenia, wskazanie, e ujte wezwaniem czynnoci wykonuj osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac wraz ze wskazaniem liczby tych osb, imion i nazwisk tych osb, rodzaju umowy o prac i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zoenia owiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

Nazwa zamwienia: Modernizacja oczyszczalni ciekw w Dbicy .

Wzr umowy (WU)

Stro

na5

7

b) powiadczon za zgodno z oryginaem odpowiednio przez Wykonawc lub Podwykonawc kopi umowy/umw o prac osb wykonujcych w trakcie realizacji zamwienia czynnoci, ktrych dotyczy ww. owiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujcym zakres obowizkw, jeeli zosta sporzdzony). Kopia umowy/umw powinna zosta zanonimizowana w sposb zapewniajcy ochron danych osobowych pracownikw (tj. w szczeglnoci6 adresw, nr PESEL pracownikw). Imi i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac i wymiar etatu powinny by moliwe do zidentyfikowania;

c) zawiadczenie waciwego oddziau ZUS, potwierdzajce opacanie przez Wykonawc lub Podwykonawc skadek na ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne z tytuu zatrudnienia na podstawie umw o prac za ostatni okres rozliczeniowy;

d) powiadczon za zgodno z oryginaem odpowiednio przez Wykonawc lub Podwykonawc kopi dowodu potwierdzajcego zgoszenie pracownika przez pracodawc do ubezpiecze, zanonimizowan w sposb zapewniajcy ochron danych osobowych pr