Tehnoloski Menadzment - 6. Predavanje

 • Upload
  dimic

 • View
  244

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Tehnoloski Menadzment - 6. Predavanje

 • 8/17/2019 Tehnoloski Menadzment - 6. Predavanje

  1/25

 • 8/17/2019 Tehnoloski Menadzment - 6. Predavanje

  2/25

     Tehnologija i inovacija, kao konceptievolutivnog organizacionog učenja, se nalaze uosnovi razvoja strategije poslovanja u različitimoblastima.

    U literaturi koja se odnosi na ovu problematiku

  sve više se koristi termin inovaciona umestotehnološka strategija

    Slika 6.1. kvir tehnološke strategijezasnovanna sposobnostima organizacionogučenja

 • 8/17/2019 Tehnoloski Menadzment - 6. Predavanje

  3/25

  I SITUACIONA ANALIZAA. Opšte eksternookruženje1. !olitičko"!ravno#. Sociokulturno$. Tehnološko%. &emogra'sko(. )konomsko6. *lobalnoB. Industrijska analiza1. !orterovih pet silaC. Analiza konkurentskogokruženja. Trendo!i u okruženju". Strateška analiza1. +ljučni 'aktori uspeha#. Strategijea. ivo biznisab. +onkurentska strategijac. ivo korporacije

  d. -odusi ulaska$. ezgra konkurentnostia. /esursii. 0idljivi 2inansijski 2izički 3judski rganizacioniii. evidljivi /esursi za inovacije /eputacijab. Sposobnosti 40rednosnilanac5i. peracijeii. -arketing prodajaiii. Servisiiv. 3judski resursiv. Tehnologija#. O$ena per%or&ansi42inansijski količnici5II S'OT ANALIZA 4S7*),S378ST9, !/939+),!7SST95

  III #O()ULISAN*" I+(I)"NA ST(AT",I*"

 • 8/17/2019 Tehnoloski Menadzment - 6. Predavanje

  4/25

     Tri su bitne dimenzije strategije i strategijskogmenad:menta

    -ontekst koji obuhvata ograničenja,dimenzije, strukture, sisteme i politike u kojimase strategija 'ormuliše, razvija i primenjuje.

    Sadržaj koji je proizvod strategijskog procesa iodnosi na ono što jeste i šta bi trebala bitistrategija kompanije i svake od konstitutivnih

   jedinica. buhvata četiri aspekta;  funkcionalni – npr. marketing,

 • 8/17/2019 Tehnoloski Menadzment - 6. Predavanje

  5/25

    nivo korporacije – višestruki biznisi ili višestruke privredne

  aktivnosti i port'olio poslovanja zahtevaju prilago?avanjeod statičkog ka dinamičnom konceptu.  mrežni nivo – promenjen je organizacioni karakter

  savremene poslovne aktivnosti i sve je ve>e učeš>estrateških alijansi, zajedničkih ulaganja i konzorcijuma, a

  samim tim pove>an je i rastu>i značaj strategije takvihorganizacionih struktura.

    +ro$es obuhvata linearnu progresiju odstrateške analize, preko strateške formulacije,strateške implementacije  do strateške

   promene.

 • 8/17/2019 Tehnoloski Menadzment - 6. Predavanje

  6/25

    !otrebno je da einovacione napore i operativni kontekst u kome

  se ostvaruje.

    +ljučni resursi raspoloži!i za ino!a$ije  sukompanijska aktiva prema kojoj

 • 8/17/2019 Tehnoloski Menadzment - 6. Predavanje

  7/25

  ni se odnose na;

   

  nansijske resurse  sklonost za rizik itoleranciju rizika@  ljudske resurse i njihove kapacitete za inovaciju@  erobne marke, pristup vode>im korisnicima,

  poznavanje tr:išta5@  organiza$ione resurse 4rutine, procedure,

  primene i politike unutar

 • 8/17/2019 Tehnoloski Menadzment - 6. Predavanje

  8/25

    Ino!a$ione sposo0nosti omogu>avajukreativno koriš>enje resursa, njihovokon

 • 8/17/2019 Tehnoloski Menadzment - 6. Predavanje

  9/25

    9novaciona strategija poma:e da se naporii pa:nja 'okusiraju na to kako resurse,sposobnosti i procese na najbolji načinrazviti i primeniti radi ostvarenja

  kompanijskih ciljeva.

    +oziti!ni pristup  strategiji se odnosi naaktuelnu strategiju

 • 8/17/2019 Tehnoloski Menadzment - 6. Predavanje

  10/25

    Svaka podela inovacionih strategija je uslovna ine postoji idelana i de

 • 8/17/2019 Tehnoloski Menadzment - 6. Predavanje

  11/25

    ajjednostavnija tipologija se odnosi na ulogu

  prvog,  ino!a$ionog lidera  na tr:ištu uodre?enoj oblasti ili drugog, 0rzogsled0enika u inovacionom i tr:išnom procesu.

     Tako?e, postoji i grupacija kasni/ sled0enika3koji se na tr:ište uključuju u zreloj 'aziinovacionog i tr:išnog procesa.

 • 8/17/2019 Tehnoloski Menadzment - 6. Predavanje

  12/25

    0remenski kontekst ulaska na odre?eno tr:ište je naglašen i u slede>oj podeli

    +ris!ajanje što !e2eg dela !rednosti,intenzivnim ulaganjem u samo jednom novompodručju ili razvoju sa perspektivom velikihzarada.

    Zaštita ulaganja, investiranjem u višerazličitih opcija gde se mogu očekivatirazumniprinosi.

    4ekanje i pos&atranje, sa ciljem da se uočipravi momenat za uključenje na tr:ište.

 • 8/17/2019 Tehnoloski Menadzment - 6. Predavanje

  13/25

    +roakti!ne strategije uključuju tehnološko itr:išno liderstvo sa sna:nom istra:ivačkomorijentacijom.

    Akti!ne strategije3  koje uključuju zaštitu ve>postoje>ih tehnologija i tr:išta, ali uz spremnostda se reaguje brzo na proverenim i dokazanimtr:ištima i tehnologijama

    (eakti!ne strategije, koje se obično provodeod

 • 8/17/2019 Tehnoloski Menadzment - 6. Predavanje

  14/25

    +ortero! &odel pet konkurentski/ sila  !orterov pristup pet sila ponudio je okvir za

  objašnjenje zašto su neke poslovne delatnostiatraktivnije od drugih i zašto je pozicija neke

 • 8/17/2019 Tehnoloski Menadzment - 6. Predavanje

  15/25

    8. NO6I U4"SNICI. Ukoliko poslovna delatnostomogu>ava visoke prihode i proenjena privlačna mo> za ostale učesnike jačati.Sve >e ve>i broj iproizvode, usluge ili procese.  9. SU+STITUTI. Supstituti su proizvodi koji

  imaju i obavljaju slične 'unkcije kao postoje>i,ali ne na potpuno isti način 4npr. klasični lekovii alternativni prirodni lekovi5.

    :. (I6ALIT"T. +onkurentsko nadmetanje irivalitet izme?u

 • 8/17/2019 Tehnoloski Menadzment - 6. Predavanje

  16/25

  Troško!noliderst!o i%eren$ija$ija

  Troško!na

  %okusiranost

  #okusirana

  di%eren$ija$ija(az!ojproiz!oda

  i:i inputimaterijala

  !oboljšanjekvaliteta

  -inimalnekarakteristike

  iša tr:ište

  !oboljšanjekarakteristika

   ednostavnija ilakšaproizvodnja

  9sporučivost

  !oboljšanjelogistike

  (az!oj

  pro$esa

  +riva učenja !reciznost -inimizovanj

  e troškova

  !reciznost

  )konomije +ontrola +ontrola

 • 8/17/2019 Tehnoloski Menadzment - 6. Predavanje

  17/25

    i%eren$ija$ija. +ompanija posti:e odr:ivukonkurentsku prednost u velikom brojuprivrednih segmenata, nude>i proizvode i

  usluge koji, u odnosu na konkurente, imaju boljikvalitet, karakteristike, distribuciju, promociju,podršku i sl.

   

  Troško!no liderst!o. +ompanija posti:eodr:ivu konkurentsku prednost u velikom brojuprivrednih segmenata nude>i proizvode i uslugekoji, u odnosu na konkurente, imaju iste ili ni:ecene uz ni:e troškove.

    #okusiranost. +ompanija ostvarujekonkurentsku prednost 'okusiranjem naobavljanje poslovne aktivnosti u izabranomuskom segmentu privredne grane.

 • 8/17/2019 Tehnoloski Menadzment - 6. Predavanje

  18/25

   

  !orter smatra da dr:ava ima najviše izgleda zauspeh u onim industrijskim granama ilisegmentima u kojima su najpovoljniji dija&anti,izraz koji koristi da bi označio odrednice sistemakoje se me?usobno podr:avaju>i podupiru u

  ostvarivanju najpovoljnijih rezultata za sistem kaocelinu.  U osnovi koncepta konkurentske prednosti nalazi

  se ino!a$ija i pro&ena, uključuju>i i promenu ikreiranje konkurentskih prednosti.

    +ljučni elemenat njegovog teoretskog pristupa jete/nologijai ino!a$ija, a na$ionalniino!a$ioni siste& osnova postizanja uspeha ume?unarodnoj poslovnoj aktivnosti.

 • 8/17/2019 Tehnoloski Menadzment - 6. Predavanje

  19/25

    dgovor na pitanje zašto neka dr:ava posti:eme?unarodni uspeh u nekoj privrednoj grani ilisegmentu, prema njemu, le:i u četiri globalna

  atributa od kojih zavisi stimulativnost okru:enjau kome se lokalne

 • 8/17/2019 Tehnoloski Menadzment - 6. Predavanje

  20/25

    !ostoje još dve dodatne varijable.

    Slu1aj. /azni doga?aji izvan kontrole izaokreti u tra:nji na inostranom tr:ištu.

    rža!na upra!a. 7dministracija na svim nivoima mo:e dapojača, poboljša ili oslabi nacionalne konkurentske pozicije.

 • 8/17/2019 Tehnoloski Menadzment - 6. Predavanje

  21/25

    Bazni %aktori3  koji značajno utiču na me?unarodnukonkurentnost i koji su posebno va:ni u tradicionalnimprivrednim delatnostima, su;

    prirodni 'aktori@  klima@  lokacija@  stručna radna snaga@  raspolo:ivost du:ničkog kapitala.

    -onkurentski %aktori, koji odlučuju>e utiču naobele:ja konkurentnosti u privrednim granama idelatnostima koje su vode>e na konkurentnoj lestvici,su;

    raspolo:ivost elektronskihure?ajaiopremeikomunikacione in'rastrukture@  visoko obrazovana radna snaga@  visoka ulaganja u nauku i istra:ivački rad@  so

 • 8/17/2019 Tehnoloski Menadzment - 6. Predavanje

  22/25

    Ba tehnološki i inovacioni menad:ment i

  menad:ment uopšte bitno je pitanje štamenad:er treba da zna o ulozi tehnologije iinovacije u strategiji

 • 8/17/2019 Tehnoloski Menadzment - 6. Predavanje

  23/25

 • 8/17/2019 Tehnoloski Menadzment - 6. Predavanje

  24/25

 • 8/17/2019 Tehnoloski Menadzment - 6. Predavanje

  25/25

    +od tehnologija u polju nerešeno  je, usledpromene relativne tehnološke pozicije,neophodno napraviti odgovaraju>i izbor uskladu sa procenjenim tehnološkimtendencijama, izme?u tehnologija u koje >e seinvestirati intenzivnije radi suprotstavljanjakonkurentima i tehnologija i segmenata

  poslovne aktivnosti koji >e biti napušteni.

    +od tehnologija u polju napustiti  sukombinovani niska relativna tehnološka pozicijai nizak tehnološki značaj, zbog čega jeneophodno potpuno napustiti taj segmentposlovne aktivnosti, a resurse preraspodeliti ianga:ovati u tehnološki značajnijem ipro