Tehnoloski Postupak Prerade Vode

Embed Size (px)

Text of Tehnoloski Postupak Prerade Vode

SEMINARSKI RADObradni procesi

Tehnoloki postupak prerade vode

SADRAJ:

1

1. TEHNOLOKI POSTUPAK PRERADE. - Aeracija - Retenzija - Filtracija - Dezinfekcija 2. MESTO DOZIRANJA HLORA, DOZE I REZERVE HLORA - Ureaji za hlorisanje i njihova upotreba - Opis opreme za hlorisanje 3. ZAKLJUAK 4. LITERATURA

2

Tehnoloki postupak prerade

Tehnoloki postupak prerade se sastoji iz 4 operacije: 1. aeracija 2. retenzija 3. filtracija 4. dezinfekcija Aeracija je operacija u obradi voda kojom se gasovita faza (vazduh) i voda dovode u kontakt u cilju to intenzivnijeg prenoenja gasova ili isparivih materijala u vodu ili iz nje. Obavlja se pri atmosferskom pritisku postupkom pulverzacije, koja se obavlja putem mlaznica postavljenih na granama cevovoda, a zadatak im je da to je mogue u veoj meri razbiju vodu u mlazeve pre nego to ona pone da pada dole u kapljicama. U ovoj fazi pomou ploica sa otvorima tj. diznama voda se rasprskava i na taj nain dolazi do kontakta vode i kiseonika iz vazduha i otpoinje proces izdvajanja gvoa iz sirove vode. Oko jedne etvrtine sadraja gvoa i mangana iz sirove vode ostaje nataloeno na aeratorskim poljima, koja se zbog toga u propisanim vremenskim razmacima peru. Aeracija se obavlja u tri zasebne faze : I f a z a: Vazduh se dovodi u neposredan kontakt sa vodom izlaganjem velikog povrinskog prostora. Ovaj deo aeracije se obavlja mehaniki, stvara se bezbroj sitnih kapljica i mehuria. II f a z a: Molekuli gasa prelaze kroz povrinu u tenu fazu. Gas mora da proe kroz tanku prepreku na povrini tenosti, kroz teni film, pre nego to stigne do mase tene faze. Tenost ispod filma brzo postaje zasiena kiseonikom. III f a z a: Molekuli gasa se rasprostiru iz tenog filma u masu tenosti do potpune zasienosti. Aeracijom se postie : - uklanjanje rastvorenih neorganskih supstanci oksidacijom, a zatim taloenjem( Fe i Mn) - uklanjanje nepoeljnih rastvorenih gasova (H2S, CO2, NH3 i NH4+) da bi se odstranio miris. Dovoenjem u kontakt vode i vazduha stvara se vea dodirna povrina kojom se obezbeuje obogaenje vode kiseonikom. Voda prima molekulski kiseonik koji oksiduje bikarbonate i sulfate dvovalentnog gvoa i mangana. Pri tome se oslobaa ekvivalentna koliina CO2. Provetravanjem se istiskuju rastvoreni gasovi u vodi kao to su: H2S, NH3, CH4 i CO2. Ovi gasovi nastaju u podzemnoj vodi dejstvom anaerobnih mikroorganizama. Aeracija mora

3

da se izvede obazrivo (jer za oksidaciju Fe nije potrebna velika koliina O 2) da se ne bi uklonilo vie CO2 to bi u tvrdoj vodi moglo da izazove taloenje fino dispergovanog CaCO3. U podzemnim vodama gvoe je prisutno u dvovalentnom obliku. U dodiru sa vazduhom dolazi do oksidacije Fe+ u Fe+ tako da nastaju soli trovalentnog gvoa koje hidrolizuju gradei nerastvorni gvoe (III) hidroksid (ru). Reakcije koje se odvijaju tokom procesa deferizacije i demanganizacije su sledee: 4 Fe(HCO3)2 + O2 + 2 H2O > 4 Fe(OH)3 + 8 CO2 4 FeSO4 + O2 + 10 H2O > 4 Fe(OH)3 + 4 H2SO4 2 Mn(HCO3)2 + O2 + H2O > 2 MnO2 + 2 H2O + 4 CO2 2 MnSO4 + O2 + 2 H2O > 2 MnO2 + 2 H2SO4

Proces aeracije na I filterskoj instalaciji.

Brzina oksidacije gvoa iz Fe+ u Fe+ u mnogome zavisi od vrednosti pH i od koncetracije rastvorenog kiseonika, tako to raste sa porastom koncetracije O2 i opadanjem kvadrata koncetracije CO2 . Za ovu adsorpciju O2 i desorpciju CO2 optimalan mlaz je 3m. Potreban prostor za provetravanje sa vertikalnim mlazevima na gore je 1 m povrine na 2 l/s sirove vode, sa tim da se ostvari mlaz 2 3 metra.

4

Sadraj Fe+ u sirovoj podzemnoj vodi kree se 0,6 2 mg/l. U fazi oksidacije odstranjuje se oko 22 % ukupnog gvoa. Oksidacija mangana vazdunim kiseonikom je spor proces za vrednost pH < 9,5. Oksidacija poinje u fazi aeracije a zavrava se u fazi filtracije. Dvovalentni mangan prelazi u nerastvoreni MnO2 koji ima katolitiko dejstvo. Nakon aeracije voda dolazi u drugu fazu prerade a to je retenzija. Retenzija (taloenje) se odvija u talonicama koji imaju veliki popreni presek, tako da zbog smanjenja brzine proticanja vode dolazi do taloenja suspendovanih estica. Taloenjem se podvrgavaju vode sa velikim sadrajem suspendovanih materija. Izdvojen talog mulj se uklanja posebnim ureajima i odlae bilo direktno, bilo posle obrade. Zapremina retenzionog bazena je 3400 m3. Proseno vreme retenzije je 47 minuta. Retenzioni bazeni se nalaze ispod aeratorskih polja i konstruktivno su izvedeni tako da imaju vei broj pregrada ikana. Voda prolazei kroz retenzione bazene primorana je na izlomljenu putanju strujanja, ime se nastavlja proces izdvajanja gvoa, mangana i drugih elemenata iz sirove vode. Tokom vremena na dnu retenzionog bazena formira se talog materijala (mulja i peska), zbog ega je obavezno pranje retenzionog bazena svake godine. Proces pranja retenzionog bazena otpoinje tako to se jedan od tri retenziona bazena (u zavisnosti koji je potrebno prati) iskljui iz rada zaustavljanjem dotoka sirove vode u njega i otvaranjem ispustnih zatvaraa. Nakon pranjenja bazena ekipa radnika zaduena za pranje bazena i rezervoara, silazi u retenzioni bazen i mrkovima sa visokim pritiskom (pomou specijalnog vozila "WOMA") vri potiskivanje nataloenog materijala prema izlazu iz bazena i ispiranje bazena. Nakon zavrenog pranja, a koje traje 10 12 sati, zatvaraju se ispusti, putaju se u rad aeratorska polja iznad tog bazena i retenzioni bazen se vraa u redovan rad. Tabela: Tehniki podaci sa filterskih instalacija PP Banovo Brdo I F.I. II F.I. Mali bazen P = 909 m2 Veliki bazen P = 1612 m2 Mali bazen V = 2454m2 Veliki bazen V = 4355m25

II F.I. Mali bazen P = 909 m2 Veliki bazen P = 1612 m2 Mali bazen V = 2454m2 Veliki bazen V = 4355m2

P = 1410 m2 Bazen iste vode V = 3807 m2

Retenzioni bazen Aerator Filt. sala Povrina 1 filtera

P = 950 m2 V = 3400 m2 P = 950 m2 P = 1500 m2 P = 120 m2

P = 950 m2 V = 3400 m2 P = 950 m2 P = 1 656.20 m2 P = 60 m2

P = 950 m2 V = 3400 m2 P = 950 m2 P = 1 656.20 m2 P = 60 m2

Iz retenzionog bazena voda se dovodi na treu fazu prerade vode a to je filtracija. Fitracija je faza prerade u kojoj se voda proputa kroz filtersku ispunu da bi se iz nje izdvojile estice koje nisu prethodno uklonjene taloenjem. Uklanjanje estica iz vode ostvaruje se prodiranje flokula u sloj filtracionog materijala u kome se pri tome formiraju upljine i bone grane kroz koje voda protie ostavljajui iza sebe u njoj suspendovane estice. Pogon Banovo Brdo poseduje tri instalacije sa filterima. Prva filterska instalacija ima sedam filtera, od kojih je svaki povrine 120 m2. Druga i trea filterska instalacija imaju po 14 filtera, od kojih je svaki povrine po 60 m2. Svi filteri su sa peanom ispunom i sa diznama na dnu filtera. Nakon prolaska vode kroz filtersku ispunu, filtrirana voda dolazi u bazene iste vode koji se nalaze ispod svake od tri filterske instalacije. U toku redovnog rada dolazi do zaprljavanja filterske ispune zbog ega je neophodno njeno pranje. Prosean vek jednog filtera je oko 70 sati rada. Nakon toga filter se iskljuuje iz rada i otpoinje proces njegovog pranja. Ispuna filtera se prvo produva (rastrese) vazduhom pomou duvaljki a zatim se pumpama za pranje vri pranje filtera i to tako to voda prolazi kroz filtersku ispunu u suprotnom smeru (odozdo nagore) od smera strujanja vode u redovnom radu filtera. Na taj nain se neistoe koje su se nale u filterskoj ispuni izbacuju preko preliva u bone kanale za odvoenje vode od pranja u kanalizaciju. Nakon zavrenog pranja filtera koje traje oko 40 minuta, zajedno sa produvavanjem, filter se puta u redovan rad. Voda iz retenzionog bazena dolazi na filtriranje pri emu prolazi kroz filtersku ispunu koja ima veu ili manju propusnu mo (u zavisnosti od duine filtriranja vode kroz nju). Duim radom filtera propusna mo se smanjuje, pa nivo vode u filteru raste. Porast ili pad nivoa vode se registruje preko sonde koja alje informaciju na osnovu koje se vri automatska regulacija zatvaranja otvaranja regulacionog zatvaraa. Ovim se ostvaruje regulacija rada filtera, ime se postie optimalan nivo vode iznad filterske ispune. Tehniar tehnolog u smeni uzorkovanjem i kontrolom vode ispod svakog filtera na dva sata na osnovu jednog od tri kriterijuma (mutnoa, asovi rada, vakuum) odreuje koje filtere traba oprati. Proseno vreme rada filtera na I

6

filterskoj instalaciji je oko 60 sati, na II oko 70 sati a na III filterskoj instalaciji oko 90 sati. Pranje filtera obavlja filterdija tako da prvo zaustavi filter, spusti nivo vode na 10cm iznad filterske ispune, zatim zidove filtera mehaniki istrue etkom i isprska razblaenom HCl (1:3). Prva faza pranja filtera vri se produvavanjem vazduha pod pritiskom pomou kompresora duvaljki i to u trjanju za filtere I etape 20 minuta a za filtere II i III etape po 10 minuta. Po zavretku produvavanja iskljuuju se kompresori a ukljuuju pumpe za pranje filtera istom vodom iz bazena iste vode. Pranje se vri sa 600 l/s proputanjem vode na I etapi, a 20 min. za filtere II i III etape, tj. do izbistrenja vode. Filtracijom tj. proputanjem vode kroz sloj zrnastog materijala, peska, uglja, dijatomejske zemlje i dr. iz vode se potpuno uklanjaju zaostale suspendovane i koloidne estice, menja hemijska priroda konstituenata i donekle smanjuje sadraj bakterija. Filtracijom se vri ceenje, taloenje, adsorpcija, elektrostatiki i bioloki efekti. Ceenjem se na povrini filtra odvajaju krupne estice i one sitnije koje dou u neposredan dodir sa filtracionim materijalom. Sedimentacijom, adsorpcijom i elektrostatikim privlaenjem uklanjaju se sitnije estice i deo bakterija. U prostorima izmeu zrna filtracionog materijala pod uticajem gravitacione sile i elektrostatikog privlaenja izmeu suprotno naelektrisanih estica. Kada otpori filtracije dostignu odreenu vrednost filteri se moraju prati. Pranje se vri vodom i vazduhom koji slui za rastresanje peska u smeru suprotnom od filtracije.

Izgled filtera

7

Nakon faze filtracije (a u sklopu procesa prerade) voda dospeva u bazene iste vode na svakoj od tri etape. Na prvoj etapi postoji samo jedan veliki bazen iste vode koji se nalazi ispod filtera i u koji voda dolazi iz svakog od sedam filtera (povrina 1 filtera 120m). Za razliku od prve etape na drugoj i treoj etapi (koje su identine, pored velikog bazena iste vode, koji se nalazi ispod filtera, a u koji voda dolazi iz svakog od 14 filtera (povrina 1 filtera 60 m) postoje i mali bazeni iste vode koji se nalaze ispod retenzionih bazena druge, odnosno tree etape, Svih pet bazena povezani su meusobno cevovodom 1500 kao spojeni sudovi i preko bazena prve etape sva proizvedena koliina vode odlazi u toranj, odnosno tunel (Tamajdanski) iste vode. Istovremeno u toranj iste vode na PP "Banovo brdo" dolazi voda sa PP "Maki" (1600 1800 l/s) cevovodom 900 na kome se nalazi mesto za uzimanje uzorka (odreuje se ukupan hlor) "isto" Makike vode, a pre ubacivanja u toranj odnosno meanja sa vodom proizvedenom na PP "Banovo Brdo". Dezinfekcija vode se vri radi uklanjanja organizama koji mogu da dovedu do infekcije. Tokom dezinfekcije se unitavaju uglavnom jednoelijski organizmi (protozoe, virusi i bakterije). Podzemna voda koja se prerauje u vodu za pie dezinfikuje se samo posle filtracije. Hlorisanje vode vri se u svakom od tri bazena iste vode pomou novog postrojenja za hlorisanje vode. Ovo postrojenje (za centralizovano hlorisanje vode) nalazi se na treoj etapi (filterskoj instalaciji) i sastoji se od: - magacina sa hlorom, - sobe sa hlorinatorima i - prostorije za neutralizaciju isteklog hlora. Od ovog postrojenja PVC cevovodom od 1" hlor je razveden do svakog od tri bazena iste vode, odnosno do injektora koji se nalazi neposredno pre ulaska hlora u bazen. Hlor se na pogon doprema u elinim kontejnerima u kojima se nalazi 1000 kg tenog hlora. Postoje u skladitu hlora dve linije (radna i rezervna) sa po etiri kontejnera koji se pirkljuuju na sabirni cevovod. Kada se isprazni jedna linija (etiri kontejnera), automatski preklopnik prebaci na drugu (rezervnu) liniju tako da se proces hlorisanja nijednog trenutka ne prekida. Injektor na svakoj od tri instalacije radi pomou booster pumpe odnosno radne vode koju ona alje. Radna voda povlai hlor u injektoru i zajedno u vidu hlorne vode se ubacuju u bazene iste vode i na taj nain se vri hlorisanje vode. ista voda sa pogona koja se sakuplja u sva tri bazena iste vode, i koji su meusobno povezani kao spojeni sudovi odlazi u tunel iste vode. Tunel iste vode, tzv. Tamajdanski tunel poinje na Banovom Brdu i prolazi ispod zemlje sve do Tamajdana. U tunel se pored iste vode sa pogona Banovo Brdo dovodi i deo vode preraen na pogonu Maki tako da se ukupno tunelom transportuje oko 4300 l/s8

iste vode za potrebe Beograda i na taj nain tunel predstavlja glavnu arteriju snabdevanja grada vodom. Tamajdanski tunel je prenika 1,8 m, a dugaak je 8,2 km od poetka na pogonu Banovo Brdo do CS Tamajdan na kraju. Izmeu ove dve krajnje take nalaze se i dve crpne stanice, CS Topider i CS Vraar, preko kojih se, isto kao i CS Tamajdan, voda iz tunela zahvata i prepumpava u mreu prema potroaima i za punjenje rezervoara. Rezidualni hlor na izlasku iz instalacije je 0.5-0.6 mg/l, koji propisuje Republika sanitarna inspekcija ministarstva zdravlja i nije bilo sluajeva prekida hlorisanja vode.

Mesto doziranja hlora, doze i rezerve hlora

Za maksimalni projektovani protok vode kroz svaku od tri filterske instalacije od po 1400 l/s i maksimalno potrebnu dozu hlora od 1.5 g/m3, dobija se da je maksimalna potrebna koliina hlora jednaka:1400 l/s x 3600 s/h x 10-3 m3/l x 1.5 g Cl2/m3 = 7560 g Cl2/h Za potrebe hlorisanja na svakoj filterskoj instalaciji usvojen je po jedan hlorinator radnog opsega 0.5 10 kg Cl2/h, kao i jedan hlorinator istog kapaciteta koji je rezervni za sve tri filterske instalacije. Kako je ranije navedeno zbog specifinog fizikog rasporeda i izgleda objekta, predvien je centralizovani, odnosno jedinstveni sistem hlorisanja za sve tri etape. Sva tri bazena iste vode povezana su u sabirni toranj, odakle se voda, zajedno sa ve hlorisanom vodom koja dolazi sa pogona "Maki" alje ka CS "Topider" i dalje ka CS "Tamajdan". Ovim tehnikim reenjem predvieno je da se doziranje hlora izvodi u bazene iste vode I, II i III filterske instalacije. Za rad injektora, odnosno pouzdano usisavanje gasnog hlora iz vakuum instalacije, radna tj. servisna voda dovodi se pomou pumpne stanice iz rezervoara iste vode II filterske instalacije. Potrebna koliina radne vode za pogon injektora od min 5.6 m3/h do max 6.5 m3/h po filterskoj instalaciji i radni pritisak 4.7 do 6.8 bara postiu se korienjem booster pumpi koje rade u reimu 1+1 (1 radna, druga rezervna) sa radnom karakteristikom koja odgovara zahtevima injektora, te reducira pritisak i ventilske pripremne grupe na dovodu radne vode sa mogunou pojedinanog podeavanja pritiska u irokom opsegu od 1.5 12 bara. Skladite hlora se definie na bazi potrebne i dovoljne rezerve za neprekidan rad postrojenja za hlorisanje, to za maksimalnu proizvodnju vode i ukupnu dozu hlora od 1.5 mg Cl2/l daje dnevnu potronju hlora od:

9

Dmax = 3 x 7560 g Cl2/h x 24 h/dan = 544,3 kg Cl2/dan Ureaji za hlorisanje i njihova upotreba Hlorna stanica se sastoji od tri prostorije: - skladite hlora - prostorije sa hlorinatorima - prostorije za neutralizaciju hlora

Skladite hlora - kontejneri sa hlorom

U skladitu se nalaze dve linije sa po etiri kontejnera sa hlorom, regulatorskim kompletima (1+1), automatski vakuum - preklopnik za kontinualni rad sistema hlorisanja sa pripadajuom automatikom, sabirni vodovi sa pripadajuom armaturom i senzori detektora hlora u vazduhu. Hlor pod pritiskom iz kontejnera, elinim cevovodom dolazi do automatskog preklopnika. Automatski preklopnik se sastoji od: - dva ventila sa elektro motornim pogonom, - dva runa ventila, kontaktnog manometra, upravljakog ormana i pripadajuih fitinga. Kada se isprazni jedna linija pritisak na kontaktnom manometru opadne. Taj signal registruje komandni orman koji upravlja ventilima sa elektromotornim

10

pogonom i vri prebacivanje na punu liniju. Time se obezbeuje kontinualan proces hlorisanja. U sluaju otkazivanja automatskog upravljanja ova funkcija se moe obavljati i runo. Gasni hlor posle automatskog preklopnika prolazi kroz hvata tenog hlora zapremine 3,5 l. Teni hlor koji se tu zadri pri putanju instalacije u rad vremenom ispari tako da u vakuum regulator moe da doe samo gasni hlor. Regulatorski komplet se montira na panel koji je privren za zid skladita hlora. Ovim se postie fiziko razdvajanje delova instalacije pod pritiskom od instalacije koja se nalazi pod vakuumom. U sluaju problema sa hlorom, praktino je nemogue isticanje gasnog hlora u prostoriju sa hlorinatorima jer se taj deo instalacije nalazi na pritisku niem od atmosferskog. Regulatorski komplet se sastoji iz sigurnosnog ventila, reducira pritiska grejaa sa termostatom, ventila za odzraku sa fleksibilnim crevom koje se sputa do visine od oko 300 mm od poda. Ispred i iza vakuum-regulatora se nalaze mesingani igliasti, odnosno kuglasti plastini ventili. Montiraju se dva kompleta vezana paralelno tako da se eventualna intervencija na jednom od kompleta moe obaviti bez zaustavljanja pogona, odnosno procesa hlorisanja.Cevovod kojim se transportuje gasni hlor od kontejnera do reducira pritiska je elini, a od reducira pritiska do hlorinatora od tvrdog PVC. Svi delovi na hlorinatoru su napravljeni od materijala otpornih na hlor tako da je spreena mogunost korodiranja delova hlorinatora. U prostoriji za doziranje hlora (hlorinatorskoj sobi) nalaze se ukupno etiri hlorinatora, po jedan za hlorisanje svake filterske instalacije i jedan hlorinator kao zajednika rezerva ostalim. U ovoj prostoriji predvien je i smetaj elektronske jedinice detektora hlora, analizatora rezidualnog hlora, kao i opreme za linu zatitu manipulanta koja je smetena u poseban orman. Hlor se pod vakuumom uvodi u injektor gde se mea sa vodom pod pritiskom i preko difuzora injektira na mesto aplikacije. Za pravilnu kontrolu i regulaciju procesa doziranja neophodan je stalni nadzor deurnog tehnologa, koji korekcijom u doziranju hlora odrava zadatu (obaveznu) vrednost rezidualnog hlora u vodi.

Opis opreme za hlorisanje Hlorinator predstavlja dozirni ureaj koji se najvie koristi za dezinfekciju vode u gradskim vodovodnim sistemima. Izabrani su hlorinatori tipa V10k i smeteni su u prostoriji hlorinatora. Predvieni su za zidnu montau.

11

Hlorinator

Sastavni delovi hlorinatora su: V - dizna za precizno doziranje hlora, mera protoka gasnog hlora (rotametar) i ventilska grupa runih odvojnih ventila. Sva oprema je lako dostupna i pogodna za nadzor i manipulaciju. Regulacija doze hlora vri se otvaranjem i zatvaranjem V- dizne, a na rotametru se vri oitavanje podeene doze hlora. Injektor se montira na zid prostorije u blizini mesta doziranja. Za svako od tri mesta doziranja (na svakoj od tri filterske instalacije) predvien je po jedan injektor. Rad injektora se zasniva na principu venturi cevi i u njega se cevovodom iste vode dovodi voda pod pritiskom. Potreban radni pritisak i koliina vode se dobijaju radom booster pumpe. Usled stvorenog vakuuma usisava se gasoviti hlor koji se mea sa vodom i preko cevi ubacuje na mesto aplikacije. Automatski preklopnik: ovaj ureaj se nalazi u skladitu hlora, odmah iza kontejnera i sabirnog voda, gledaui tok gasa pod pritiskom Preklopnik je sistemski ureaj koji u sistemu hlorisanja obezbeuje besprekidno snabdevanje hlorom iz jedne od dve linije kontejnera. Kada pritisak hlora u radnoj liniji padne ispod zadate minimalne vrednosti, preklopnik iniciran signalom sa kontaktnog manometra preklopi na rezervnu liniju, koja se na taj nain puta u rad.

12

Automatski preklopnik

Na elektronskoj upravljakoj jedinici ili upravljakom ormanu koji se nalazi u nepo-srednoj blizini preklopnika, signalnim sijalicama se indiciraju radni uslovi kao npr. linija 1 (2) u radu, linija 1 (2) prazna i sl. Jedinica je opremljena i sa dva komandno potvrdna tastera i jednim tasterom za runu manipulaciju preklopnikom.

13

ZAKLJUAK

Dananji svet i savremeni ivot ne mogu se ni zamisliti bez vodovoda i kanalizacije, tako e biti dok god postoji ivot na ovoj planeti. Kada graanin popije au vode sa svoje slavine, od njega se ne trai da poznaje sve probleme vodovodnog sistema i u tome je i lepota jedne profesije koja, bez velikog publiciteta, radi na hidrotehnikoj i komunalnoj infrastrukturi. To podrazumeva izgradnju preteno podzemnih objekata koji nisu svakodnevno uoljivi, a ine ceo jedan vodovodski i kanalizacioni sistem koji pokriva podruje Beograda i okolnih naselja. Treba istai da beogradski vodovod nikada nije bio uzronik neke infektivnih bolesti ili eidemije, pre svega, zato to je voda pod stalnom laboratorijskom kontrolom. Preradom iskljuivo podzemne vode Proizvodni Pogon "Banovo Brdo" dobija na znaaju. Od 1961. godine ovaj pogon je najvei proizvoa zdrave pijae vode iskljuivo preiavanjem samo podzemne vode iz reni bunara. Uee u snabdevanju Beograda vodom godine 1991. je bilo 55% od ukupne koliine preraene vode. Ocenu efikasnosti Proizvodnog Pogona Banovo Brdo moe se okarakterisati kao vrlo efikasna, to je moda i razumljivo imajui u vidu da ovaj Pogon iskljuivo prerauje podzemnu vodu koja je nepromenjenog kvaliteta tokom godine, to umnogome olakava preradu. Ovaj Pogon je do izgradnje PP "Makia" 1987. godine bio glavni oslonac u vodosnabdevanju grada Beograda. U toku je izgradnja vodovodne mree koja e omoguiti da voda proizvedena na PP "Makiu" "zaobie" PP "Banovo Brdo" i omogui rad punim kapacitetom samog Pogona. U planu je rekonstrukcija i filterske instalacije.

14

LITERATURA 1. Grupa autora: Vode u: Ekoloki atlas Beograda online, Vol. A, Gradski zavod za zatitu zdravlja Beograd, 2007. http://www.zdravlje.org.yu/ekoatlas/09a.htm 2. Grupa autora: Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pie.Slubeni list SFRJ 13/91 3. dokumentacija J.K.P. ,,Beogradski vodovod i kanalizacija. 4. Krsti, D: Komunalna higijena, Beograd, 2003.godine 5. Manojlovi M, orelijevski S: Higijena i tehnologija vode za pie, Udruenje za tehnologiju vode, Beograd, 1978. godine 6. Rai R.T, Dezinfekcija vode za pie, Udruenje za tehnologiju vode za pie, Beograd, 1975. Godina 7. Toovi S, Gburik V: Integralno ekoloko vrednovanje grada Beograda. Poglavlje u monografiji: Urbana sredina i zdravlje - Zdravstveni i ekoloki profil Beograda. Monografija. Gradski zavod za zatitu zdravlja. Beograd, 2007.

15