Click here to load reader

Świat interaktywny: społeczeństwo informacyjne i technologie

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Świat interaktywny: społeczeństwo informacyjne i technologie

 • wiat interaktywny: spoeczestwo

  informacyjne i technologie informacyjne (IT)

 • Technologie informacyjne Technologia informacyjna, IT (od ang. InformaAon Technology) dziedzina wiedzy

  obejmujca informatyk (wcznie ze sprztem komputerowym oraz oprogramowaniem uywanym do tworzenia, przesyania, prezentowania i zabezpieczania informacji), telekomunikacj, narzdzia i inne technologie zwizane z informacj.

  IT dostarcza uytkownikowi narzdzi, za pomoc ktrych moe: pozyskiwa informacje, selekcjonowa , analizowa, przetwarza, zarzdza przekazywa innym ludziom.

 • Spoeczestwo informacyjne Spoeczestwo, w ktrym towarem staje si informacja traktowana jako szczeglne dobro niematerialne, rwnowane lub cenniejsze nawet od dbr materialnych.

  Cechy charakterystyczne takiego spoeczestwa to m.in.: wysoko rozwinity sektor usug, przede wszystkim sektor usug nowoczesnych

  (bankowo, finanse, telekomunikacja, informatyka, badania i rozwj oraz zarzdzanie), w niektrych krajach w tym sektorze pracuje przeszo 80% zawodowo czynnej ludnoci, przy czym sektor usug tradycyjnych przekracza nieznacznie 10%

  gospodarka oparta na wiedzy wysoki poziom skolaryzacji spoeczestwa wysoki poziom alfabetyzmu funkcjonalnego w spoeczestwie postpujcy proces decentralizacji spoeczestwa renesans spoecznoci lokalnej urozmaicanie ycia spoecznego.

 • Spoeczestwo informacyjne Waciwoci spoeczestwa informacyjnego

  wytwarzanie informacji masowy charakter generowanych informacji , masowe zapotrzebowanie na informacj i masowy sposb wykorzystywana informacji

  przechowywanie informacji techniczne moliwoci gromadzenia i nieograniczonego magazynowania informacji

  przetwarzanie informacji opracowywanie technologii i standardw umoliwiajcych m.in. ujednolicony opis i wymian informacji

  przekazywanie informacji przekazywanie informacji bez wzgldu na czas i przestrze pobieranie informacji moliwo odbierania informacji przez wszystkich

  zainteresowanych

  wykorzystywanie informacji powszechne, otwarte i nielimitowane korzystanie z internetu jako rda informacji

 • Kamienie milowe historii Zdarzenie Czas

  wiat

  ycie

  Czowiek

  Homo Habilis (czowiek sposobny)

  Homo Sapiens (czowiek rozumny)

  Rolnictwo

  Pug i koo

  Silnik parowy

  Komputer

  Era natychmiastowej komunikacji

  4,5 miliarda lat temu

  3,5 miliarda lat temu

  2 miliony lat temu

  1,5 do 2 milionw lat temu

  35-50 tysicy lat temu

  12 tysicy lat temu

  5 tysicy lat temu

  250 lat temu

  Ok. 50 lat temu

  Obecnie

  (rdo: G. Dreyden, J. Vos, Rewolucja w uczeniu si. Chcesz myle sprawniej ni inni?, Pozna 2000)

 • Rozwj komunikacji Wyszczeglnienie Lata

  Pierwszy mzg

  Mowa

  Pismo

  Alfabet

  Druk

  Telefon

  Film

  Telewizja

  Tranzystor

  Internet

  WWW

  500 milionw lat temu

  35-50 tysicy lat temu

  6 tysicy lat temu

  4 tysice lat temu

  po. XI wieku w Chinach, XV wiek w Europie

  1876 r.

  1894 r.

  1926 r.

  1945 r.

  1966 r.

  1980 r.

  (rdo: G. Dreyden, J. Vos, Rewolucja w uczeniu si. Chcesz myle sprawniej ni inni?, Pozna 2000)

 • Megatrendy Cywilizacji

  Era agrarna pocztkowo przekazywanie wiedzy odbywao si jedynie za porednictwem przekazu ustnego, nauka nie bya zinstytucjonalizowana, uczono si zazwyczaj w domu rodzinnym, w klanie, czsto towarzyszyy temu rytuay. Kiedy zaczy powstawa szkoy, byy one przeznaczone dla niewielkiej grupy wybranych. Wikszo ludzi zatem bya pozbawiona dostpu do edukacji z rnych powodw, np. ze wzgldu na pe, status spoeczny, status majtkowy.

  Era industrialna po rewolucji przemysowej, kiedy to wzroso zapotrzebowanie na wykwalifikowanych robotnikw, rozpocza si era edukacji masowej, znamienna dla niej bya walka z analfabetyzmem, czsto wykorzystywana propagandowo w walce politycznej. Dostp do edukacji by uwaany za jedn ze zdobyczy demokracji. Grupy spoeczne, ktre dotychczas nie posiaday moliwoci ksztacenia - chopi czy robotnicy - uzyskay dostp do szkolnictwa. Cech charakterystyczn owiaty w tym czasie byo silne jej zinstytucjonalizowanie, objawiajce si m.in. jednakowymi programami nauczania, podrcznikami, itp.

  Era informacyjna pojawiaj si zrnicowane modele edukacyjne przygotowane do zaspokajania potrzeb rnych grup, pojawia si postulat ksztacenia przez cae ycie. Podobnie jak inne dziedziny ycia, tak i edukacj przenikaj technologie informacyjno-komunikacyjne. Stosowanie nowych rozwiza technologicznych otwiera przed edukacj nowe moliwoci.

  (rdo: John Naisbin Megatrendy, Alvin Toffler Trzecia fala, Neil Postman Technopol)

 • Megatrendy Cywilizacji

  Tendencje

  od do

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Spoeczestwa przemysowego Technologii siowej Gospodarki narodowej Mylenia krtkofalowego Centralizacji Pomocy centralnej Demokracji przedstawicielskiej Hierarchii Pnocy Schematu albo-albo

  Spoeczestwa informacyjnego Ultra technologii Gospodarki globalnej Mylenia dugofalowego Decentralizacji Samopomocy Demokracji uczestniczcej Sieci Poudnia Wielokrotnego wyboru

  (rdo: J. Bednarek, MulAmedia w ksztaceniu, Warszawa 2006)

 • Cechy charakterystyczne dla edukacji w poszczeglnych epokach.

  Cecha Spoeczestwo przedprzemysowe

  Spoeczestwo przemysowe

  Spoeczestwo informacyjne

  Jzyk

  Uczniowie

  Wiek uczniw

  Kto paci za nauk

  Organizator

  Miejsce nauki

  Czas nauki

  System ekonomiczny

  rdo programw nauczania

  acina i greka

  Dzieci elity

  6-20 lat

  Rodzice

  Koci

  Siedziby wiedzy

  Wzajemnie ustalony

  Gospodarka tradycyjna

  Nauczyciel

  Jzyki narodowe

  Modzi ludzie

  6-16 lat

  Podatnik

  Pastwo

  Miasta

  Ustalony

  Tayloryzm

  Pastwo

  Jzyki angielski

  Kady

  W kadym wieku

  Ucze

  Korporacje

  Wszdzie

  Kiedykolwiek

  Neoliberalizm

  Potrzeby ucznia

  (rdo: J. Tiffin, L. Rajasingham, In search of the virtual class. EdukacaAon in an informaAon society, Routledge, London 1995)

 • Informacja Informacja (ac. informaAo - wyobraenie, pojcie) to pojcie o wielu definicjach w rnych dziedzinach. Zasadniczo mamy dwa podstawowe punkty widzenia na informacj. Pierwszy, ktry mona nazwa obiektywnym i wywodzi si z fizyki i matematyki, gdzie informacja oznacza pewn wasno fizyczn lub strukturaln obiektw, i drugi, subiektywny (kognitywistyczny)gdzie informacj jest to, co umys jest w stanie przetworzy i wykorzysta do wasnych celw. W teorii informacji Shannona, informacja jest te mierzona jako prawdopodobiestwo zajcia zdarzenia. Zdarzenia mniej prawdopodobne daj wicej informacji. W fizyce termin informacja jest zwizany z entropi i jest miar uporzdkowania.

  I - liczba bitw informacji (ilo informacji), p - prawdopodobiestwo zajcia zdarzenia

  Claude Shannon

 • Medium, media, massmedia Najprostsza etymologia sowa media wskazuje na aciskie pochodzenie terminu od

  hasa pomidzy i definiowana jest jako porednik w akcie komunikowania si. Medium stao si wic cznikiem midzy nadawc a odbiorc.

  Wedug Nowego sownika pedagogicznego media to urzdzenia przekazujce okrelone treci (komunikaty), poprzez kontakty porednie; do urzdze tych zalicza si zwykle radio, film, telewizj i pras; przekazuj one rne treci posugujce si obrazami, sowami i dwikami.

  Wojciech Skrzydlewski twierdzi, e media to po prostu rodki komunikowania si i mog uczestniczy w strukturyzowaniu, kodowaniu, przekazywaniu, odbieraniu i przetwarzaniu treci. Jednoczenie przyczyniaj si one w znacznym stopniu do rekonstruowania wiedzy o otaczajcym ucznia wiecie. Zatem media s porednikami sucymi przekazywaniu informacji bez wzgldu na tre - od nadawcy do odbiorcy w formie komunikatw.

  Massmedia narzdzia (noniki) spoecznego komunikowania o bardzo szerokim zasigu oddziaywania (radio, telewizja, prasa, internet)

 • Medium, media, massmedia Pojcie medium bywa te odnoszone do nastpujcych zjawisk: Jzyk (w sensie jzyka naturalnego), jako rodek porozumiewania si (medium)

  spoecznoci; Znaki jzykowe lub wszelkie systemy znakw (uoglnione pojcie jzyka na wszelkie

  znaki, w tym sowo mwione, gest, mimik, obraz); Kody, ktre s oparte na konwencjach i pozwalaj przeksztaca i konstruowa przekazy

  jzykowe i znakowe (np. alfabet, kod Morse'a, sygnalizacja wizualna); Noniki sygnaw (jak pasma radiowe, wibracje powietrza, fale wietlne, a take

  materiay, na ktrych znaki zostay utrwalone, jak papier, tama audiowideo, pyta kompaktowa, dyskietka);

  Sieci transmisyjne sieci telekomunikacyjne kablowe, radiowe, satelitarne, systemy poczonych komputerw, np. Internet;

  Instrumenty pozwalajce na powielanie, transmisj lub odbir przekazu (prasa drukarska, radiostacja, odbiornik radiowy czy telewizyjny, telefon, faks, komputer);

  Instytucje, ktre tworz i rozpowszechniaj przekazy (np. prasa, agencje informacyjne, radio, telewizja, dostawcy usug informacyjnych w Internecie).

 • Typy mediw

  Typy mediw Na jakie zmysy oddziauj? Przykady mediw

  Media audialne zmys suchu

  Radio, tama magnetofonowa, pyta kompaktowa i gramofonowa

  Media wizualne na zmys wzroku Fotografia, plakat, naklejki, znaczek, pocztowy pocztwki, komiks, gazeta telewizyjna

  Media typograficzne zmys wzroku Ksika, gazeta

  Media audiowizualne zmys wzroku i suchu Film dwikowy, telewizja, tama magnetowidowa

  Media mulAmedialne

  zmys wzroku, suchu, dotyk

  Internet, gry, performance

  Najczci