Click here to load reader

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2009 · PDF fileSPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 4 TABELE 43 Główne wskaźniki społeczeństwa informacyjnego – Polska na tle UE

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2009 · PDF fileSPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W...

Ministerstwo Spraw Wewntrznych

i Administracji

Warszawa 2009

SPOECZESTWO

INFORMACYJNE

W LICZBACH2009

Departament Spoeczestwa Informacyjnego

Departament Spoeczestwa Informacyjnego

Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji

Przygotowanie i redakcja:

Violetta Szymanek

Konsultacja:

Wodzimierz Marciski

Aleksandra Domaska

Anna Michalska-Gaza

Sawomir Skrzypek

Jarosaw uba

Druk

Miller Druk

Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji

Warszawa 2009

3SPIS TRECI

Wstp 5

Czowiek: Przyspieszenie rozwoju kapitau intelektualnego i spoecznego Polakw dziki wykorzystaniu technologii

informacyjnych i komunikacyjnych 7

Jak infrastruktur dostpu do Internetu szerokopasmowego mamy w Polsce? 8

Jak fundusze europejskie wspieraj rozwj Internetu szerokopasmowego w Polsce? 9

Jakie s rnice w dostpie do Internetu pomidzy gospodarstwami domowymi? 10

Jakie s przyczyny braku dostpu do Internetu? 11

Jak korzysta si z komputera i Internetu? 12

Jakie s umiejtnoci informatyczne mieszkacw Polski? 16

Jakie sposoby rozwijania umiejtnoci informatycznych stosuj mieszkacy Polski? 20

Gospodarka: Wzrost efektywnoci, innowacyjnoci i konkurencyjnoci firm, a tym samym polskiej gospodarki

na globalnym rynku oraz uatwienie komunikacji i wsppracy midzy firmami dziki wykorzystaniu technologii

informacyjnych i komunikacyjnych 23

Jakie zaplecze intelektualne dla sektora technologii informacyjno-telekomunikacyjnych ma Polska? 24

Jaki jest udzia sektora produkcji wysokiej technologii i sektora usug opartych na wiedzy w oglnej liczbie

pracujcych? 27

Jak wyglda detaliczny rynek dostpu do Internetu szerokopasmowego w Polsce? 28

Jaki jest poziom dostpu do Internetu w przedsibiorstwach? 29

Jak wykorzystuje si Internet w przedsibiorstwach? 31

Jak przedsibiorstwa postrzegaj korzyci z wdroe informatycznych? 34

Pastwo: Wzrost dostpnoci i efektywnoci usug administracji publicznej przez wykorzystanie technologii

informacyjnych i komunikacyjnych do przebudowy procesw wewntrznych administracji

i sposobu wiadczenia usug 35

Czy urzdy i samorzdy inwestuj w informatyzacj? 36

Jaki jest poziom informatyzacji polskich urzdw? 36

Jaka jest oferta usug administracji on-line? 37

Jak due jest zainteresowanie usugami e-administracji? 39

SPOECZESTWO INFORMACYJNE W LICZBACH

4

TABELE 43

Gwne wskaniki spoeczestwa informacyjnego Polska na tle UE 43

Rozpowszechnienie telefonii stacjonarnej i komrkowej w krajach europejskich w latach 2003 r.

i 2008 r. 44

Uytkownicy cz szerokopasmowych w krajach OECD wedug rodzaju technologii w grudniu 2008 r. 45

Miesiczna cena uytkowania cz szerokopasmowych w krajach europejskich 46

rednia szybko cigania danych i najwysza oferowana przepywno w krajach europejskich 47

Udzia zatrudnionych posiadajcych umiejtnoci specjalisty ICT* w gospodarkach krajw europejskich

w 2007 r. 48

Nakady na badania i rozwj (B+R) 49

Nakady na badania i rozwj na 1 mieszkaca 49

Gospodarstwa domowe ponoszce wydatki na ICT w 2007 r. 50

Warto wydatkw na ICT poniesionych przez gospodarstwa domowe w 2007 r. 51

Przecitne miesiczne wydatki na ICT w 2007 r. w przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe (w z) 51

Gospodarstwa domowe z osobami w wieku 16-74 wyposaone w komputer 52

Gospodarstwa domowe posiadajce dostp do Internetu oraz cze szerokopasmowe 52

Gospodarstwa domowe posiadajce dostp do Internetu w krajach europejskich 53

Gospodarstwa domowe posiadajce szerokopasmowy dostp do Internetu 54

Osoby w wieku 16-74 regularnie korzystajce z Internetu 55

Osoby w wieku 16-74 korzystajce z Internetu wg miejsca 56

Cele korzystania z Internetu w sprawach prywatnych w I kwartale 2008 r. 57

Osoby w wieku 16-74 uywajce Internetu do kontaktowania si z administracj publiczn wg celu 58

Osoby w wieku 16-74, ktre kupoway przez Internet w cigu ostatnich 3 miesicy 59

Osoby w wieku 16-74, ktre nigdy nie korzystay z komputera, Internetu, telefonu komrkowego, szkole

informatycznych 60

Przedsibiorstwa* wyposaone w 2008 r. w ICT 61

Przedsibiorstwa* korzystajce z Intranetu w 2008 r. w celu rozpowszechniania informacji dotyczcych 62

Przedsibiorstwa* wykorzystujce w 2008 r. systemy informatyczne 63

Przedsibiorstwa w krajach europejskich korzystajce z Internetu, cz szerokopasmowych, prowadzce

handel elektroniczny 64

Przedsibiorstwa* posiadajce w 2008 r. wasn stron internetow 65

Przedsibiorstwa*, ktre nie korzystay w 2008 r. z automatycznej wymiany danych 66

Udzia sprzeday przez Internet w oglnej wartoci sprzeday przedsibiorstw 67

Przedsibiorstwa stosujce teleprac* w 2006 r 68

Przedsibiorstwa uywajce Internetu do kontaktowania si z administracj publiczn wg celu 69

Wskaniki porwnawcze strategii i2010 70

5

Wstp

Celem prezentowanej Pastwu publikacji jest przedstawienie danych statystycznych, a take krtkiej diagnozy stanu

i stopnia rozwoju spoeczestwa informacyjnego w pierwszym roku obowizywania Strategii rozwoju spoeczestwa

informacyjnego w Polsce do roku 2013. Ramami odniesienia dla prezentowanych informacji s zdefiniowane w Strategii

obszary rozwoju spoeczestwa informacyjnego:

Czowiek, gdzie mowa jest o przyspieszeniu rozwoju kapitau intelektualnego i spoecznego Polakw dziki wykorzy-

staniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Gospodarka, w ktrej wzrost efektywnoci, innowacyjnoci i konkurencyjnoci firm oraz uatwienie komunikacji

i wsppracy midzy firmami uzyskuje si dziki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Pastwo ukierunkowane na wzrost dostpnoci i efektywnoci usug administracji publicznej przez wykorzystanie

technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Dane statystyczne pochodz z nastpujcych publicznie dostpnych rde:

bazy statystyczne Eurostatu i dane publikowane na stronie GUS,

dane udostpnione przez Urzd Komunikacji Elektronicznej,

publikacje Organizacji Wsppracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Midzynarodowego Zwizku Telekomunikacyj-

nego (ITU),

raport ARC Rynek i Opinia z bada Stan informatyzacji urzdw administracji publicznej w Polsce realizowany dla

Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji w 2009 r.,

podsumowanie badania wrd polskich Internautw na temat ich oczekiwa w zakresie rozwoju Internetu przeprowa-

dzonego we wrzeniu 2008 r. przez Polskie Badania Internetu Sp. z o.o.,

Czternasty Raport Implementacyjny Komisji Europejskiej z 2009 r.,

dokument Profile krajw w zakresie ICT towarzyszcy Sprawozdaniu w sprawie konkurencyjnoci Europy w dziedzi-

nie technologii cyfrowych najwaniejsze osignicia strategii i2010 w latach 2005-2009 Komunikat KE COM(2009)

390 final.

Zaprezentowane dane potwierdzaj, e jednym z podstawowych problemw rozwoju spoeczestwa informacyjnego

w Polsce pozostaj umiejtnoci obywateli, suce przy wykorzystywaniu Internetu do podnoszenia kompetencji, po-

prawy jakoci ycia, szerszego uczestnictwa w yciu spoecznym, twrczej ekspresji czy innowacyjnoci. Do 2008 r.

z Internetu nigdy nie skorzystaa ponad poowa populacji w wieku 45-54, osb bezrobotnych, z niszym wyksztaceniem

oraz mieszkacw wsi, okoo trzy czwarte rolnikw, emerytw i rencistw oraz osb w wieku 55-64 i a 92% populacji

w wieku 65-74. Wartoci te mog by dobr wskazwk, ktre osoby naley w szczeglnoci obj programami eduka-

cyjnego wsparcia i doskonalcymi kompetencje. Do wymienionych osb powinny by kierowane dziaania w zakresie

edukacji medialnej, alfabetyzacji cyfrowej, pomocy oferowanej w ramach punktw publicznego dostpu do Internetu.

WSTP

SPOECZESTWO INFORMACYJNE W LICZBACH

6

1 Van Ark: Sprawozdania UE KLEMS dotyczce wzrostu gospodarczego i wydajnoci (ang. EU KLEMS Growth and Productivity Accounts), 2007 r.

Technologie teleinformatyczne mog te odegra kluczow rol w kreowaniu rozwoju gospodarczego szczeglnie

w dobie kryzysu ekonomicznego, co pokazuje przykad Finlandii, ktra podczas ostatniego spowolniania gospodarczego

w 2001 r. (wzrost PKB w 2001 r. by niemal 2 razy niszy ni w 2000 r.) postanowia zainwestowa w sektor ICT. Poniewa

brana ta wspiera zdolnoci innowacyjne wszystkich sektorw i przyczynia si do ponad 40% wzrostu wydajnoci1,

to dziki poniesionym inwestycjom, PKB w Finlandii w 2004 r. osign poziom 3,7%, w 2005 r. 2,8%, w 2006 r.

4,9%, a w 2007 r. 4,2% (rdo: Eurostat). Dodatkowym pozytywnym efektem byo umocnienie si brany ICT oraz roz-

wj spoeczestwa informacyjnego, o czym wiadczy fakt, e Finlandia znajduje si w czowce pastw europejskich

w dziedzinie wykorzystania ICT przez przedsibiorstwa i obywateli.

Take sektor publiczny jest jednym z najwaniejszych obszarw wykorzystania technologii teleinformatycznych,

a w warunkach polskich obszarem o najwikszym potencjale wzrostu. Informacje sektora publicznego mog by wy-

korzystywane do tworzenia obywatelom i przedsibiorstwom coraz szerszej oferty elektronicznych usug publicznych,

odpowiadajcych oczekiwaniom uytkownikw, podmiotw gospodarczych i innych organizacji zainteresowanych

oszczdnoci czasu i rodkw finansowych w kontaktach z urzdem.

Search related