Click here to load reader

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I GOSPODARKA ... · PDF file425 witold sartorius spoŁeczeŃstwo informacyjne i gospodarka oparta na wiedzy w polsce wschodniej (cyfrowa polska dla kaŻdego

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I GOSPODARKA ... · PDF file425 witold sartorius...

425

Wi t o l d S a r t o r i u s

SPOECZESTWO INFORMACYJNEI GOSPODARKA OPARTA

NA WIEDZY W POLSCE WSCHODNIEJ

(CYFROWA POLSKA DLA KADEGO W POLSCE WSCHODNIEJ)

426

S P I S T R E C I

Rekomendacje ..................................................................................................................................... 427

1. Wprowadzenie, innowacje jako podstawa rozwoju ...................................................................... 430

2. Gospodarka elektroniczna jako podstawa do stworzenia

Gospodarki Opartej na Wiedzy .................................................................................................. 435

3. Przedsibiorczo podstawa rozwoju ....................................................................................... 436

4. Bariery powstawania i rozwoju MSP .......................................................................................... 437

5. Klastry ..................................................................................................................................... 438

6. Cyfrowa Polska dla kadego w Polsce Wschodniej, czyli rozwj Maych i rednich Firm

w Gospodarce Opartej na Wiedzy ............................................................................................. 441

6.1. Doradztwo i szkolenia dla MP ........................................................................................... 441

6.2. Wsparcie finansowe dla MP .............................................................................................. 443

6.3. Rozwj Infrastruktury IT ................................................................................................... 444

6.4. atwy dostp do komputerw i oprogramowania ................................................................. 447

6.5. Informatyzacja administracji publicznej .............................................................................. 448

6.6. Informatyzacja edukacji ..................................................................................................... 450

6.7. Rozwj Spoeczestwa Informacyjnego ............................................................................... 451

6.8. Zwalczanie wykluczenia cyfrowego ..................................................................................... 451

7. Podsumowanie .......................................................................................................................... 452

ANEKS 1 ............................................................................................................................................ 456

427

REKOMENDACJE:

Spoeczestwo informacyjne dla wszystkich (powszechny dostp do Internetupoczony z coachingiem)

Rozwj Spoeczestwa Informacyjnego w Polsce Wschodniej, czyli powszechna ch i umiejtnoobywateli, przedsibiorcw, uczniw, nauczycieli, urzdnikw itp. do korzystania z technologii cyfrowychw codziennym yciu spoecznym i gospodarczym jest podstaw dla skutecznego rozwoju Gospodarki Opar-tej na Wiedzy. To dopiero spowoduje odpowiedni popyt na (cyfrowe) usugi i produkty gospodarki elektro-nicznej. Niezbdna jest permanentna akcja promocyjna, informacyjna i szkoleniowa dla obywateli.

W Polsce Wschodniej rozwj Spoeczestwa Informacyjnego oraz Gospodarki Opartej na Wiedzynapotyka na podstawowe przeszkody zwizane ze sab infrastruktur telekomunikacyjn. Istniejca w sietelekomunikacyjna ma ograniczony zasig oraz jest niewystarczajca od strony technicznej do realizacji usugszerokopasmowego dostpu do sieci Internet. Mieszkacy nie majc moliwoci taniego dostpu do infra-struktury telekomunikacyjnej i czsto nawet nie wiedz, w jakim zakresie ycia wspczesnego spoecze-stwa nie mog uczestniczy.

Wyniki bada wskazuj, e sie informatyczna naprawd staje si fundamentem zarwno przedsi-biorstw prywatnych, jak i instytucji sektora publicznego, gdy na niej opiera si wszelka komunikacja we-wntrzna i zewntrzna oraz procesy gospodarcze.

Wszystkie jednak koncepcje rozwoju infrastruktury dostpu do sieci szerokopasmowych, ktre dlaPolski zakadaj wykorzystanie rodkw publicznych musz by podporzdkowane celom rozwoju Gospo-darki Opartej na Wiedzy. Inwestowanie na du skal rodkw publicznych w infrastruktur IT jest obarczo-ne powanym ryzykiem, e zostanie ona przewymiarowana i nie bdzie w odpowiednim stopniu wykorzy-stana dla celw gospodarczych i spoecznych. Takiego scenariusza da si unikn, jeeli publiczne progra-my rozwoju infrastruktury zostan podporzdkowane programom rozwoju przedsibiorczocii edukacji, a nie odwrotnie.

Tworzenie warunkw dla skutecznego wdraania w Polsce WschodniejGospodarki Opartej na Wiedzy

Globalizacja oznacza dla polskiej gospodarki szans wyjcia na rynki globalne, ale i zagroenie poja-wienia si na lokalnym, polskim rynku nowej konkurencji ze wiata. Jak najbardziej dotyczy to wojewdztwPolski Wschodniej, dla ktrych rozwj spoeczno-gospodarczy oparty na gospodarce elektronicznej stanowirealn szans na przyspieszenie wzrostu.

Poprzez postpujc informatyzacj ju niedugo na rynku pracy gwatownie zmaleje zapotrzebowa-nie na rutynowe czynnoci intelektualne, wykonywane na przykad w szeroko rozumianej administracji.Produkty i usugi cyfrowe s oparte na wiedzy, gdy ich warto zaley przede wszystkim od zawartej w nichwiedzy. Wytwarzanie produktw i oferowanie usug cyfrowych jest oparte na twrczoci czowieka, zarwnotej najwyszych lotw, jak i tej codziennej, technicznej i gospodarczej.

Na rynku pracy dla czowieka pozostan prace nierutynowe, o duym wkadzie wiedzy, w szczeglno-ci tworzenie nowej wiedzy ze wszystkich moliwych dziedzin ycia i szeroko rozumiane przekazywaniewiedzy zarwno innym ludziom (w formie usug cyfrowych), jak i komputerom, co obejmuje ich progra-mowanie, parametryzowanie i zasilanie danymi (produkty cyfrowe).

Komponent informatyczny bdzie stanowi znaczc cz kadego zawodu, rwnie powszechn jakdzisiaj umiejtno czytania i pisania. Wane jest, aby ludzie dysponowali wystarczajcym kapitaem warto-ciowej wiedzy i umieli przeoy ten kapita na dziaalno gospodarcz.

428

Informatyzacja administracji publicznejSektor publiczny jest szczeglnie wany poniewa: po pierwsze, w nowej gospodarce opartej na wiedzy sektor publiczny dziaajcy w stary (papiero-

wy) sposb jest hamulcem rozwoju gospodarczego, a dziaajcy w nowy (elektroniczny) sposbjest stymulatorem rozwoju gospodarczego,

po drugie, poniewa przeksztacony sektor publiczny stosujcy technologie elektronicznego biz-nesu stanowi wzorzec dla przedsibiorstw, standaryzuje elektroniczn wymian informacji i propa-guje wiedz o nowych, elektronicznych sposobach realizacji procesw biznesowych, przez co ua-twia przedsibiorstwom szczeglnie maym i rednim uczestnictwo w gospodarce elektronicznej,

po trzecie, poniewa sektor publiczny atwiej ni inne sektory moe stosowa techniki elektronicz-nego biznesu. Wynika to z faktu, e sektor ten operuje gwnie na dokumentach, a dokumentymog doskonale funkcjonowa w formie elektronicznej,

po czwarte, dostosowanie sektora publicznego do wymaga elektronicznej gospodarki otwiera ry-nek produktw i usug wysoko zaawansowanych technologicznie, przyczyniajc si do zatrudnie-nia dobrze wyksztaconej modziey i zwikszenia potencjau gospodarczego kraju.

Dostosowywanie sektora publicznego do wymaga elektronicznej gospodarki obejmuje nastpujcecztery gwne zagadnienia:

procesow organizacj sektora publicznego, wiadczenie usug przez sie, algorytmizacj procedur, tworzenie i udostpnianie zasobw informacyjnych.Procesowa organizacja sektora publicznego oznacza, e sektor ten przejmuje odpowiedzialno za

procesy, a nie ogranicza si do poszczeglnych etapw. Dziki technologiom elektronicznego proceso-wania transakcji, taka zmiana o fundamentalnym znaczeniu dla interesantw nie wymagazmian instytucjonalnych w pastwie. Oznacza bowiem jedynie konieczno oddzielenia warstwy infor-macyjnej, komunikacyjnej i transakcyjnej od warstwy instytucjonalnej.

Informatyzacja systemu edukacjiZe wzgldu na gwatowny i stay postp naukowo-techniczny, objawiajcy si nowymi produktami

i usugami, a take nowymi metodami i organizacj pracy, a w konsekwencji coraz to nowymi wymaganiamico do pracownikw, w spoeczestwie informacyjnym konieczne bdzie uczenie si przez cae ycie,a nie gwnie w modoci.

Konieczne jest, we wszystkich wojewdztwach Polski, w tym w szczeglnoci w Polsce Wschodniej,zbudowanie systemu ksztacenia ewolucyjnego, czyli systemu ksztacenia przez cae ycie, ktry obejmo-waby i dzieci, i dorosych. W tym celu:

konieczne jest przebudowanie systemu ksztacenia tak, aby dzieci i modzie zostay w szkoleprzygotowani do ksztacenia si przez cae ycie, czyli wyrobienia w nich potrzeby i umiejt-noci samoksztacenia si,

konieczne jest w Polsce Wschodniej stworzenie wspieranych przez pastwo programw ksztace-nia dorosych,

konieczne jest wypracowanie efektywnego systemu finansowania edukacji dorosych, ktry polega-by na partnerstwie sektora publicznego i prywatnego oraz osb bezporednio zainteresowanych.

Nowy system edukacyjny nastawiony na ksztacenie caego spoeczestwa przez cae ycie nie moeby oparty wycznie na bezporednim kontakcie uczcego si z nauczajcym w klasie musi zewzgldu na koszty i zakres zagadnienia opiera si na zastosowaniu w duej mierze, technik informatyczno-telekomunikacyjnych w procesach ksztacenia. Takie podejcie zakada rozwizanie problemu dostpudo komputerw i Internetu dla kadego ucznia, lub dorosego uczcego si w szkole, w pracy i w domu.

Informatyzacja ochrony zdrowiaInformatyzacja ochrony zdrowia jest zadaniem stojcym przed sektorem publicznym, podobnie jak

informatyzacja edukacji, bdcym w sferze najwikszego zainteresowania spoecznego. Dotyczy to zadatakic

Search related