Click here to load reader

Społeczeństwo Informacyjne - Informacja Naukowa ...informacja- · PDF fileSpołeczeństwo Informacyjne Zeszyt 1 – Wolumin 1 - 2017 Strona | 3 Krzysztof Włodarczyk Drapieżne wydawnictwa

  • View
    240

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Społeczeństwo Informacyjne - Informacja Naukowa ...informacja- · PDF fileSpołeczeństwo...

Spoeczestwo Informacyjne

Zeszyt 1 Wolumin 1 - 2017

Strona | 1

1 Spis treci.

2 Wstp.

3 Drapiene wydawnictwa poluj na autorw.

6 Praca w spoeczestwie informacyjnym. Czym jest coworking i dla kogo ma sens?

9 Gos ikona akustyczna czowieka.

11 Godzina przed szkoleniem. O czym powinien pamita trener?

14 ledzenie, wizualizacja oraz ocena dorobku naukowego z wykorzystaniem bazy Scopus.

28 Budowanie zapytania wyszukiwawczego w naukowych bazach danych.

42 Informacje o czasopimie Spoeczestwo Informacyjne

43 Wsppraca.

Spoeczestwo Informacyjne

Zeszyt 1 Wolumin 1 - 2017

Szanowni Pastwo!

Zapraszamy do zapoznania si z pierwszym zeszytem kwartalnika Spoeczestwo

Informacyjne. Przygotowalimy dla Pastwa sze publikacji. Pierwsza z nich opisuje praktyki

nieuczciwych wydawnictw, polegajce na chytrym wykorzystywaniu nowoczesnego modelu ogaszania

prac naukowych na zasadzie otwartego dostpu, szkodzc tym samym autorom oraz rodowisku

naukowemu. Druga publikacja ma na celu przyblienie nowoczesnych, wspdzielonych miejsc pracy,

jako alternatywy dla tradycyjnych przestrzeni biurowych. Kolejne dwie prace maj charakter

poradnikowy i skierowane s do osb zajmujcych si wystpami publicznymi. Felieton Pani Izabeli

Drobotowicz-Orkisz zwraca uwag na to, jak postrzeganie samego siebie wpywa na prac gosem,

co przekada si na odbir suchacza i relacje midzyludzkie. Nastpna praca odpowiada na pytanie,

jak naley przygotowa si do szkolenia jednej z form wystpienia publicznego. Ostatnie dwie prace

to obszerne materiay edukacyjne, powicone naukowym bazom danych. Pierwsza z nich opisuje

ledzenie oraz ocen dorobku naukowego na podstawie bazy Scopus. Ostatnia praca ma na celu

wprowadzenie do zagadnienia budowania zapytania wyszukiwawczego, na przykadzie trzech

popularnych medycznych baz danych. Zapraszamy do lektury.

red. nacz. Krzysztof Wodarczyk

Data wydania: 30 wrzenia 2017 r.

Wersja pierwotna czasopisma publikowana jest na stronie informacja-naukowa.pl

Wydawca: Krzysztof Wodarczyk (w ramach serwisu Informacja Naukowa).

Adres redakcji: ul. Franciszka Szuberta 76/2, Warszawa 02-425

Wszystkie publikacje udostpnione s na licencji CC-BY-NC-ND

Spoeczestwo Informacyjne

Zeszyt 1 Wolumin 1 - 2017

Strona | 3

Krzysztof Wodarczyk

Drapiene wydawnictwa poluj na autorw.

Od paru lat mona zaobserwowa wysyp wydawnictw, ktrych kontrowersyjna dziaalno

wywouje wiele dyskusji w naukowej czci Internetu. Wydawnictwa te charakteryzuj si sporym

tematycznie zakresem tytuw czasopism, uproszczonymi procedurami recenzowania oraz

pobieraniem opat za publikacj na zasadzie open access. Towarzyszy im duga lista mniej lub

bardziej naukowych instytucji, ktre indeksuj w swoich bazach prace zamieszczane na amach

czasopism takiego wydawcy, a czasami take deklaracja na stronie czasopisma o wysokiej wartoci

wskanika impact factor (*) czsto oznaczonego gwiazdk.

Gwiazdka umieszczona przy deklarowanej wartoci IF powinna wzbudzi pierwsz wtpliwo.

Na stronie czasopisma moe znale si odniesienie z informacj, e jest to warto nieoficjalna, ktr

wydawnictwo samodzielnie obliczyo na podstawie cytowa (np. z Google Scholar). Redakcja moe

powoywa si take na instytucje, ktre wyliczaj wskaniki o udzco podobnej nazwie, np. universal

impact factor, general impact factor czy real-time impact factor. Jedynym rdem informacji

o oryginalnym wskaniku impact factor jest tzw. lista filadelfijska. Warto wskanika mona sprawdzi

w bazie Web of Science, po przejciu do zakadki Journal Citation Reports. Jeeli dane czasopismo nie

znajduje si na tej licie, to znaczy, e nie m-a ustalonej wartoci impact factor. Niezalenie

od deklarowanej wartoci na stronie czasopisma punktacja za publikacj nie zostanie uwzgldniona

przez powane biblioteki naukowe wydajce analizy bibliometryczne.

Praktyka podawania wartoci wskanika o nazwie udzco podobnej do impact factor moe mie

na celu wprowadzenie potencjalnego autora w bd. Wydawca zachca w ten sposb do publikacji

na amach czasopisma, otrzymujc korzy w postaci opaty publikacyjnej.

Jednym z warunkw uznania czasopisma za naukowe jest praktyka recenzowania prac przed ich

publikacj. Drapienych wydawcw cechuje bardzo uproszczony sposb recenzowania publikacji lub

w ogle jego brak. Dumnie wymieniony na stronie czasopisma zesp recenzentw moe skada si

ze znanych w rodowisku naukowym nazwisk, co ma na celu wzbudzenie zaufania potencjalnego

autora. W rzeczywistoci moe chodzi o znanego naukowca, ktry nie ma wiadomoci, e jest

Spoeczestwo Informacyjne

Zeszyt 1 Wolumin 1 - 2017

recenzentem danego czasopisma. Pojawiaj si nawet przypadki, kiedy wymieniona z imienia i

nazwiska osoba nie moe doprosi si, aby wydawnictwo przestao posugiwa si jej wizerunkiem [1].

Powstao wiele bada demaskujcych fikcj procesu recenzenckiego oraz brak standardw wielu

czasopism przedstawiajcych si jako naukowe. Jedno z nich zostao opublikowane na amach

czasopisma Science [2]. Autor publikacji przeprowadzi badanie polegajce na wysaniu specjalnie

przygotowanej pracy do 304 czasopism naukowych pobierajcych opat za publikacj na zasadzie

open access. Przygotowana praca zawieraa nieprawdziwe dane oraz wiele elementarnych bdw,

ktre powinny od razu zosta wyapane na etapie recenzji. Publikacja zostaa zaakceptowana przez

ponad poow czasopism.

Over the past 10 months, I have submitted 304 versions of the wonder drug paper to open-access

journals. More than half of the journals accepted the paper, failing to notice its fatal flaws. Beyond

that headline result, the data from this sting operation reveal the contours of an emerging Wild

West in academic publishing. John Bohannon

Podobne badanie przeprowadzi zesp polskich naukowcw, zostao ono opublikowane na amach

czasopisma Nature [3]. Celem badania byo sprawdzenie, ile redakcji czasopism naukowych przyjmie

do zespou nieistniejcego naukowca o zmylonym dorobku. Badaniem objto grup 360 redakcji

czasopism, z czego 48 zaakceptowao kandydatur. Co wicej, jak zauwaa Emanuel Kulczycki, jeden

z autorw badania, wymylona posta zacza y wasnym yciem, stajc si redaktorem czasopism,

do ktrych swojej kandydatury nawet nie zgaszaa [4].

Wydawnictwa stosujce ww. praktyki okrelane s w anglojzycznym rodowisku naukowym jako

predatory publishers, czyli drapieni wydawcy. eruj oni na modelu finansowania czasopism

publikujcych na zasadzie otwartego dostpu, ktry jest bardzo korzystny dla autorw. Dzieje si tak,

poniewa otwarta publikacja ma wiksz szans na dotarcie do szerszego grona odbiorcw ni

w tradycyjnym modelu dystrybucji czasopism naukowych, w ktrym dostp do czasopisma zapewnia

najczciej biblioteka naukowa na zasadzie prenumeraty. Wiksze grono odbiorcw publikacji

przekada si na potencjalnie wiksz liczb jej cytowa. Redakcja otwartego czasopisma utrzymuje

si z opat pobieranych za publikacj, dlatego drapienym wydawcom zaley na publikowaniu

jak najwikszej liczby prac, z pominiciem standardw, przez ktre potencjalna publikacja mogaby

zosta odrzucona.

Spoeczestwo Informacyjne

Zeszyt 1 Wolumin 1 - 2017

Strona | 5

Krucjat przeciw nieuczciwym wydawcom prowadzi Jeffrey Baell, bibliotekarz z University of Colorado

w Denver. Profesor Baell na amach prowadzonego bloga skutecznie demaskowa nieuczciwe praktyki

poszczeglnych wydawnictw i redakcji czasopism, nie ba si wskazywa konkretnych tytuw

i podawa nazwisk. Na jego blogu mona byo znale stale aktualizowan list wydawcw, przy

wsppracy z ktrymi naley zachowa ostrono. Na pocztku 2017 r. Jeffrey Baell w niejasnych

okolicznociach zaprzesta walki z nieuczciwymi wydawcami. Kopi prowadzonej przez niego listy

mona jeszcze odnale w sieci.

Reasumujc, przed podjciem decyzji o wysaniu pracy do nieznanego czasopisma warto upewni si,

czy informacje zawarte na stronie internetowej s prawdziwe. Warto potwierdzi wysoko wskanika

impact factor albo zwrci si do akademickiej biblioteki naukowej z prob o jego sprawdzenie. Na

pewno nie zaszkodzi te poszuka informacji o czasopimie w sieci czsto mona natrafi na

interesujc dyskusj.

Bibliografia

1. Stratford M.: Predatory online journals lure scholars who are eager to publish. The Chronicle of Higher

Education. 04.03.2012

2. Bohannon J.: Whos afraid of peer review? Science 2013;342(6154):60-65

3. Sorokowski P., Kulczycki E., Sorokowska A., Pisanski K.: Predatory journals recruit fake editor. Nature.

2017;543(7646):481-483

4. Kulczycki E.: Warsztat Badacza. Uwaajcie na OSzustw w czasopismach. [Blog] (dostp. 20.09.2017)

Informacja o autorze:

Krzysztof Wodarczyk: informatyk, grafik oraz bibliotekarz specjalizujcy si w naukowej

informacji medycznej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje si problematyk

bibliografii zespow osobowych oraz metodami oceny dorobku publikacyjnego. Ze wzgldu na

wyksztacenie techniczne zajmuje si rnymi aspektami automatyzacji procesw bibliotecznych,

w szczeglnoci oprogramowaniem do zarzdzania bibliografi osobow oraz instytucjonaln.

Prowadzi szkolenia z naukowych baz danych. Redaktor czasopisma Spoeczestwo Informacyjne