Click here to load reader

Społeczeństwo informacyjne – konieczno czy przygodariad.pk.edu.pl/~mareks/si0.pdf · Społeczeństwo przyszłości bazujące głównie na technologii informacyjnej, która może

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Społeczeństwo informacyjne – konieczno czy przygodariad.pk.edu.pl/~mareks/si0.pdf ·...

Spoeczestwo informacyjne Spoeczestwo informacyjne konieczno czy przygodakonieczno czy przygoda

Marek STANUSZEKWydzia Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego

POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

Plan prezentacjiPlan prezentacji

Koniec lat 90-tychDefinicje Spoeczestwa InformacyjnegoTrzecia fala Technosfera, Infosfera, SocjosferaRys historyczny Spoeczestwa Informacyjnego na wiecie, w Europiei w PolsceeEuropa+ 2003, eEuropa 2005 An information society for allePolska na lata 2004-2006 strategia informatyzacji RPSpostrzeenia

Marek STANUSZEK Politechnika Krakowska, 01.01.2007 - p.2/50

KONIEC LAT 90KONIEC LAT 90--TYCHTYCH

nie znasz aktualnej ceny znaczka pocztowegood lat nie grywasz w pasjanse tradycyjnymi kartamimasz nip, pesel, puk ze cztery piny, i prefix doswojej firmygawdzisz e-mailem z zagranic, cho ze ssiadem nie rozmawiae od miesicamasz 15 numerw telefonw by dodzwoni si dotrzyosobowej rodziny

Koniec Rewolucji PrzemysowejKoniec Rewolucji Przemysowej

Marek STANUSZEK Politechnika Krakowska, 01.01.2007 - p.3/50

Definicje:Definicje: Spoeczestwo Informacyjnespoecznych stojcych w hierarchii zaawansowania ewolucyjnego i technicznego Spoeczestwo Informacyjne

SpoeczestwoSpoeczestwoInformacyjneInformacyjne

Spoeczestwo w ktrym powszechnie wykorzystuje si komputery i rnego rodzaju urzdzenia zwizane z technik cyfrow

W SI produkcja informacji oraz wartoci niematerialnych staje si si napdow do formowania i rozwoju

Jest to formacja spoeczno-gospodarcza, w ktrej dominujca rol odgrywa produktywne wykorzystanie zasobu jakim jest informacja oraz intensywna pod wzgldem wiedzy produkcja

SI to spoeczestwo, ktre nie tylko posiada rozwinite rodki przetwarzania infor-macji i komunikowania, lecz rodki te s podstaw tworzenia dochodu narodo-wego i stanowi rdo utrzymania wikszoci spoeczestwa

Spoeczestwo przyszoci bazujce gwnie na technologii informacyjnej, ktra moe doprowadzi do wyodrbnienia si pewnych grup

wyej od pozostaych

Spoeczestwo , w ktrym jednostki jako konsumenci czy te pracownicy intensywnie wykorzystuj informacj

Tym co jest nowe w naszych czasach jest zbir nowych technik informacyjnych std otoczone nimi spoeczestwo to SI (Spoeczestwo w Sieci?) - Spoeczestwo ery cyfrowej (digital age)

Marek STANUSZEK Politechnika Krakowska, 01.01.2007 - p.4/50

Trzecia falaTrzecia fala1980 - Alvin TOFFLER socjolog, profesor Cornell University -- wizja wiata

epoki cyfrowej Ewolucja Darwinowsko Ewolucja Darwinowsko -- TofflerowskaTofflerowska

Rewolucja agrarna czyli rolnicza I Fala

Rewolucja przemysowa trwajca do koca lat 70tych II Fala (Industralizm)

Rewolucja informacyjna rodzi, trwa i rozwija si III Fala zwana w Europie Spoeczestwem Informacyjnym

Marek STANUSZEK Politechnika Krakowska, 01.01.2007 - p.5/50

Trzecia falaTrzecia fala

Ewolucja Darwinowsko Ewolucja Darwinowsko -- TofflerowskaTofflerowska

Uwarunkowanie rozwojem gospodarczym i potrzebami informacyjnymi II FaliTofflerowska definicja SI i III Fali :Komputery te, podczone do bankw, sklepw, urzdw pastwowych, do mieszka ssiadw oraz do miejsc pracy przeobra nie tylko ycie gospodarcze z produkcj i handlem detalicznym wcznie, ale take sam charakter pracy, a nawet struktur ycia rodzinnego

Skadniki rewolucji trzeciej fali

Technosfera

Infosfera

Socjosfera

Marek STANUSZEK Politechnika Krakowska, 01.01.2007 - p.6/50

TechnosferaTechnosfera

Rozwj technologii komputerowych i telekomunikacyjnych

Podbj kosmosu

Eksploracja mrz i oceanw

Aktywizacja przemysu biologicznego

Rozwj potencjau militarnego cyfrowa armia

Roboty i automaty jako nowa grupa wytwrcw

Marek STANUSZEK Politechnika Krakowska, 01.01.2007 - p.7/50

InfosferaInfosferaOdmasowienie rodkw przekazu (pay per view, cyfrowai interaktywna telewizja)Inetligentny dom automatyzacja bez granic

eLearning, nauczanie na odlego, nauczanie ustawiczne (distance learning, continuing education ) (modyfikacja systemw nauczania i praktyk dla rozwoju spoeczestwa opartego na wiedzy).

- Otwarcie na grupy niepenosprawnych.- Wirtualne biblioteki. Wirtualne bazy wiedzy. - Wykorzystanie nowych technologii w edukacji)

eGovernment poczenie ICT (information and communication technologies) z reorganizacj rzdzenia dla poprawy wiadczonych usug publicznych, redukcja papierkowej roboty, szybsze i bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby klientw

Marek STANUSZEK Politechnika Krakowska, 01.01.2007 - p.8/50

- Przejrzysto (transparency) w zasadach dziaania administracji- Zarzdzanie regionami z pomoc sieci, wsparcie w otrzymywaniu rodkw UE- Centralne bazy danych mieszkacw elektroniczne mapy bezpieczestwo!!- Referenda i gosowania via Internet- Wsparcie w otrzymywaniu rodkw UE

InfosferaInfosfera (2)(2)

eWork (@Work) - znikanie jednych zawodw i pojawianie si nowych w sektorze IT (telepraca, zmniejszenie roli pracy jako trudu w pocie czoa. Wieloetatowo, wzrost znaczenia roli zarzadzania personelem)

- Wykorzystanie technik komputerowych w pracy.- Poszukiwanie pracy. - Rozmycie czasu pracy.- Praca w domu szansa dla niepenosprawnych

eCommerce wykorzystanie IT w rozwoju elektronicznego handlu (gwny cel to zyski dla obu stron)

- Handel w sieci (biuro w domu magazyn w Hongkongu, rola porednika )- Bezpieczestwo transakcji handlowych w Internecie- Prawa klienta brak regulacji prawnych!- Podpis elektroniczny - Reklama

Marek STANUSZEK Politechnika Krakowska, 01.01.2007- p.9/50

SocjosferaSocjosfera

Praca nieletnich

!!Prba osabienia roli rodzinyNienormowane godziny pracyOdczucie samotnoci i pustki frustracja(nowy styl ycia)Ryzyko uzalenienia od informacji

Podzia spoeczestwa (guru, uytkownicy, outsiderzy) zamiast integracji (dotyczy jedynie pokolenia lat 50-70)

Tworzenie si nowych subkultur (net generation, video kids, Millenium Generation) O przynalenoci do e-generacji decyduje stan umysu, a nie tradycyjne wyznaczniki wartoci czowieka, takie jak wygld zewntrzny, status spoeczny, zamono czy wyksztacenie.

E-generacja to ludzie, w ktrych Internet nie wzbudza ani lku ani specjalnego zdziwienia, lecz jest czci ich ycia, rwnie naturalna jak mynek do kawy czy bezzaogowe loty kosmiczne

Marek STANUSZEK Politechnika Krakowska, 01.01.2007 - p.10/50

SocjosferaSocjosfera (2)(2)

eSecurity optymalizacja bezpieczestwai zabezpieczenie systemw sieciowych niekoczca si batalia pomidzy hakerami i administratorami

eHealth- aplikacja technologii informacyjnych w oglnie rozumianej ochronie zdrowia.

Ochrona zdrowia on-line ( pacjent udaje si do lekarza w przypadku choroby)Globalnie udostpniona profilaktyka czyli leczenie za darmo. Rejestry ZOZ, aptek, praktyk itp.

!!

- Dostp do baz danych pacjentw- Wpieranie diagnostyki bazami danych i statystyk- Badania diagnostyczne na odlego - telekonferencja-Telemedycyna zdalne kierowanie zabiegami- Banki krwi, narzdw itp.- Zarzdzanie szpitalami i sub zdrowia

Marek STANUSZEK Politechnika Krakowska, 01.01.2007 - p.11/50

Siy ksztatujce spoeczestwo informacyjneSiy ksztatujce spoeczestwo informacyjne

Politechnika Krakowska, 01.01.2007 - p.12/50Marek STANUSZEK

SpoeczestwoSpoeczestwoInformacyjneInformacyjne

Otwarty dostp do informacji wiedzy i Otwarty dostp do informacji wiedzy i nowych technologiinowych technologii

Nowe moliwoci globalnej komunikacjiNowe moliwoci globalnej komunikacji

Gru

py in

tere

sw

: G

rupy

inte

res

w:

-- Pro

duce

nci i

ope

rato

rzy

ITPr

oduc

enci

i op

erat

orzy

IT-- S

poe

czno

wirt

ualn

aSp

oec

zno

wirt

ualn

a-- S

poe

czno

loka

lna

Spo

eczn

o

loka

lna

Postp techniczny i Postp techniczny i technologiczny brany IT

Prze

mia

ny st

rukt

ur

Prze

mia

ny st

rukt

ur g

ospo

gosp

o --da

rczy

chda

rczy

chi b

izne

sow

ych

i biz

neso

wyc

h technologiczny brany IT

Spoeczestwo Informacyjne na wiecieSpoeczestwo Informacyjne na wiecie

Spoeczestwo informacyjne (jap. Joho shakai) Tadao Umesamo (1963) spoeczestwo przetwarzajce informacj dyskusja spoeczna

1969 Zadania dla spoeczestwa raport o rozwoju przemysw przetwarzania informacji inwestycje gwnie elektroniczne (szkielet SI,Teletopia, Technopolis)

1972 plan przeobraania sfer ycia w kontekcie rozwoju sektora informacji

Nauki o zachowaniujednostkiNauki spoeczneNauki o zarzdzaniu

NaukiprzyrodniczeNauka

Jednostka ludzkaSpoeczestwoOrganizacja i instytucjePrzyrodaPrzedmiot

Osoba prywatnaLudnoPrzedsibiorstwoKrajPodmiot

Rozwj osobowociDobrobyt spoecznyWzrost gospodarczyPresti

narodowySkala

wartociowania

ZadowolenieDobrobyt, opiekaspoecznaProdukt narodowy

bruttoObrona, rozwj,

kosmosCel

1980 - 2000 puteryzacja dziaajednostkowych

kom1970 - 1980

komputeryzacjainformacji spoecznej

1950 -1970 komputeryzacja

zarzdzania

1945 -1950 komputeryzacjawielkiej nauki

Plan Masudypowstawania SI

Marek STANUSZEK Politechnika Krakowska, 01.01.2007 - p.13/50

Spoeczestwo Informacyjne na wiecie Spoeczestwo Informacyjne na wiecie (2)(2)

Rola Stanw Zjednoczonych

brak idei i programu Spoeczestwa Informacyjnego

rozwj infrastruktury, sprztu, i edukacji poprzez rynek

konkurencja obnienie cen usug rozkwit SI

1994 idea superstrady informacyjnej (Al Gore)

Marek STANUSZEK Politechnika Krakowska, 01.01.2007 - p.14/50

Spoeczestwo Informacyjne w EuropieSpoeczestwo Informacyjne w Europie

1978 Francja rola SI w sukcesach gospodarczych Japonii

1994 raport Martina Bangemanna o odpowiedzi UE na wyzwaniaSpoeczestwa Informacyjnego Europa i spoeczestwoglobalnej informacji

Ku spoeczestwu Informacyjnemu w Krajach Europy rodkowej i Wschodniej 30 pomysw na europejskie inicjatywy, plan dziaa 1996, raport z realizacji 1997eEurope An Information Society For All Bruksela, 8.12.1999r

eEurope 2002 An Information Society For All plan dziaa, Bruksela, 14.06.2000r

eEurope+ - A Co-operative Effort to implement the Information Sociaty in Europe,Gteborg, 16.06.2001 eEurope 2005 An Information Society For All plan dziaa, Bruksela, 28.05.2002r

ogoszony podczas szczytu UE w Sewilli 22.06.2002r

Marek STANUSZEK Politechnika Krakowska, 01.01.2007 - p.15/50

Spoeczestwo Informacyjne w EuropieSpoeczestwo Informacyjne w Europie (2)(2)

26.05.1994 Europe and the Global Information Society raportMartina Bangemanna podwalina Spoeczestwa Informacyjnego

wsplne mylenie o przyszoci i nowym spoeczestwie

opis zmiany sposobw pracy (wsplnej pracy)

opis zmian zasad wspycia w nowym spoeczestwie

tworzenie nowych miejsc pracy poprzez wykorzystanie nowych technologii

akcenty konkurencji - rnice technologii pomidzy Europ, USA i Japoni

?? przygotowanie Europejczykw do ycia w SI?? minimalizacja rnic w spoecznociach lokalnych na tle ycia w SI

Marek STANUSZEK Politechnika Krakowska, 01.01.2007 - p.16/50

Spoeczestwo Informacyjne w EuropieSpoeczestwo Informacyjne w Europie (3)(3)

eEuropa 2005 An Information Society for All(23-24.03.2000 Lizbona) drogowskaz dla krajw UEwyznaczajcy kierunek SI

Stworzenie dynamicznego rodowiska dla e-businessu

Stworzenie do 2010 roku najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej bazujcej na wiedzy gospodarki wiata oferujcej wicej lepszych miejsc pracy oraz wiksz spjno spoeczn

CELCEL

gwne zaoenia to:

Dostarczenie nowoczesnych, dostpnych on-line serwisw publicznych- e-government, e-learning, e-health

! powysze zaoenia moliwe bd do zrealizowania poprzez:!Powszechny dostp czy szerokopasmowych w przystpnych cenach IPv6

Bezpieczna infrastruktur usug informatycznych

programy:

-eContent wdraanie europejskich zasobw cyfrowych w sieciach globalnych promocja rnorodnoci jzykowej SI

-eTen rozwj usug e-service w wymiarze Europejskim z naciskiem na usugi publiczne

Marek STANUSZEK Politechnika Krakowska, 01.01.2007 - p.17/50

Spoeczestwo Informacyjne w EuropieSpoeczestwo Informacyjne w Europie (4)(4)

eEuropa 2005 An Information Society for All(23-24.03.2000 Lizbona) drogowskaz dla krajw UEwyznaczajcy kierunek SI

gwne zadania:Podczenie administracji publicznej, szk oraz opieki zdrowotnej do wsplnej szerokopasmowej sieciInteraktywna wsppraca serwisw publicznych, dostpnych dla wszystkich

Udostpnienie on-line serwisw opieki zdrowotnej, karty elektroniczne pacjenta

Usunicie przeszkd w rozmieszczeniu sieci szerokopasmowej

Uporzdkowanie prawodawstwa w zakresie e-podpisu, oraz zasad wpywania na e-business

Stworzenie oddziaw ochrony cyberprzestrzeni

wskaniki:

-procent gospodarstw podczonych do Internetu-Ilo komputerw-przepywnoci i obcienia sieci-szacowanie wartoci dodanej (usug)

WNIOSKI DLA WNIOSKI DLA

DALSZYCH ETAPWDALSZYCH ETAPW

Marek STANUSZEK Politechnika Krakowska, 01.01.2007 - p.18/50

Spoeczestwo Informacyjne w EuropieSpoeczestwo Informacyjne w Europie (5)(5)

eEuropa +2003 (06.2000 Warszawa) odpowied krajw kandydujcych do UEna priorytetowe zadania eEuropa 2005 An information society for all

gwne cele programu:Niwelowanie przepaci informacyjnych pomidzy gospodarkami krajw kandydujcych oraz UEWsplne dziaania na rzecz powstania Spoeczestwa Informacyjnego w caej Europie

Wymiana pogldw oraz spostrzee z wasnego podwrka

Taszy i szybszy Internet dla wszystkich uwolnienie rynku mediw - konkurencja

Inwestowanie w ludzi i kwalifikacje

Stymulowanie korzystania z Internetu

Marek STANUSZEK Politechnika Krakowska, 01.01.2007 - p.19/50

Spoeczestwo Informacyjne w PolsceSpoeczestwo Informacyjne w Polsce (1)(1)

Politechnika Krakowska, 01.01.2007 - p.20/50Marek STANUSZEK

Poprawa i udoskonalenie dziaania regionalnych sieci komputerowych(bezpieczestwo, rozlego, swobodny i tani dostp)

ePolska Strategia Rozwoju Spoeczestwa Informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006 !!

ZADANIA STRATEGICZNE DLA BUDOWY SI W POLSCEZADANIA STRATEGICZNE DLA BUDOWY SI W POLSCE

Rozbudowa infrastruktury dla szerokopasmowego internetu, w szczeglnoci dla edukacji podstawowej i redniej

Rozwj szeroko pojtej edukacji komputerowej z ukierunkowaniem na technologie informacyjne

Integracja i unifikacja platformy wirtualnych usug administracyjnych

Promocja Polski przez Internet

Spoeczestwo Informacyjne w PolsceSpoeczestwo Informacyjne w Polsce (2)(2)

Politechnika Krakowska, 01.01.2007- p.21/50Marek STANUSZEK

14.06.2000 Rada ministrw uchwa Sejmu RP stanowisko opotrzebie budowania nowoczesnego spoeczestwa

w SI dominuje sektor III czyli usug (wszystko co nie da si zakwalifikowa dorolnictwa oraz przemysu

w Polsce jeszcze obecnie cieraj si spoeczestwa I fali i II fali, std powstanie IIIfali wymaga rozwagi i przygotowania

Gwny dokument (odpowied na eEuropa 2002) ePolska Strategia Rozwoju spoeczestwa Informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006

Inicjatywa UEInicjatywa UEee--EuropaEuropa 20022002

AnAn InformationInformation SocietySociety for for AllAll

Transformacjaspoeczestwa

Europejskiego w Globalne

Spoeczestwo Informacyjne

ePolska Strategia Rozwoju Spoeczestwa Informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006 !!

DZIAANIA DLA BUDOWY SI W POLSCEDZIAANIA DLA BUDOWY SI W POLSCE

Spoeczestwo Informacyjne w PolsceSpoeczestwo Informacyjne w Polsce (3)(3)rodki z umw

offsetowychDZIAANIA DLA BUDOWY SI W POLSCEDZIAANIA DLA BUDOWY SI W POLSCE

KBNKBN Gwne ogniwo administracji rzdowej zajmujce si kreowaniem Spoeczestwa Informacyjnego w Polsce

Monitoring i kreowanie polityki rynku pracy i usprawnienie obsugi klientw urzdw pracy. Uatwienie przekwalifikowa. Restrukturyzacja zwizana z przejciem do gospodarki opartej na wiedzy. Edukacja ustawicznaTelepracaTelepraca

[email protected]@saProgram KENiM w 1998 przygotowania modziey do ycia w SI (70000 komputerw do szk w cigu 3 lat) Zaoenie: do 2005 wszystkie szkoy

GospodarkaGospodarkaelektronicznaelektroniczna

Program prac legislacyjnych Rzdu w zakresie handlu metodami elektron. Ustawy o: elektronicznym podpisie, elektronicznych dokumentach patniczych

Lokalne AkademieInformatyczne

Do koca 2002 powstao 120LAI. Program skierowany gwnie do uczniw szk rednich, absolwentw i bezrobotnych. Program bezpatny

Intel NauczanieKu przyszoci

Edukacja grona nauczycielskiego w zakresie stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Wykreowanie nauczycieli-liderw (5000)

Marek STANUSZEK Politechnika Krakowska, 01.01.2007 - p.22/50

Spoeczestwo Informacyjne w PolsceSpoeczestwo Informacyjne w Polsce (4)(4)Czy aby

na pewno? !!DZIAANIA DLA BUDOWY SI W POLSCEDZIAANIA DLA BUDOWY SI W POLSCEUczelnie Uczelnie Naukowe wsparcie dla realizacji kolejnych programw i przedsiwzi zwizanych z budow spoeczestwa III fali

Dokument Komitetu Bada Naukowych przedstawiajcyDokument Komitetu Bada Naukowych przedstawiajcy:plan wiadczenia usug w administracji publicznej poprzez Internet, infomaty, telefonie komrkow, telewizj cyfrow

rozliczenie podatku dochodowego i VATprzeszukiwanie ofert pracy i pomoc w znalezieniu pracyuzyskanie praw do wypat zasikw ZUSuzyskanie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, itp.rejestracja dziaalnoci gospodarczejdostp do katalogw bibliotek publicznych i ich przeszukiwaniezapisy do lekarzaudzia w zamwieniach publicznychprzekaz danych statystycznych pena oferta informacyjna: prawna, turystyczna itd.

Wrota PolskiWrota Polski

Marek STANUSZEK Politechnika Krakowska, 01.01.2007 - p.23/50

Korzyci i zagroenia Korzyci i zagroenia (1)(1)

SpoeczestwoSpoeczestwoInformacyjneInformacyjne

spoeczestwo wiadome (well informed)

otwarte na nowe technologie

z nowymi perspektywami na zatrudnienie

weryfikujce swj styl ycia

spoeczestwo otwarte na szybkie zmiany

cena wartoci intelektualnej

bezpieczestwo informacji

nowy podzia spoeczestwa !!!(eksperci, uytkownicy IT, oponenci)degradacja stylu ycia samotno i pustkatak naprawd nie znamy wszystkichzagroe

??DOKD

Nietrywialne zadanie futurystw: Stanisaw LEM pisarz z wyksztacenia lekarzAlvin TOFFLER socjolog, profesor Cornell University twrca Trzeciej Fali

Marek STANUSZEK Politechnika Krakowska, 01.01.2007 - p.24/50

Wtpliwoci ?Wtpliwoci ?

InteligencjaInteligencja

jaki jest zwizek informacji i inteligencji?

?? SpoeczestwoSpoeczestwoInformacyjneInformacyjne

inteligencja to z pewnoci, midzy innymi, pewien zasb informacji, tak wic, czyinformacja moe stworzy sztuczn inteligencj?

co byo na pocztku, informacja czy potrzeba informacji?

czy rzeczywicie jestemy wytworem tzw. szumu informacyjnego ?Jeeli tak to koo si zamyka, wracamy do pocztku

Wasne przemylenia?

Marek STANUSZEK Politechnika Krakowska, 01.01.2007- p.25/50

Dzikuj za uwag !!!Dzikuj za uwag !!!

Information

Society

WIRUSYPARALI ELEKTRYCZNY

PROCESORY AGENCIZAWODNO TECHNOLOGII

Kliknicia !!!Do nastpnegoDo nastpnego

Marek STANUSZEK Politechnika Krakowska, 01.01.2007 - p.26/50

Spoeczestwo informacyjne konieczno czy przygodaDefinicje: Spoeczestwo InformacyjneTrzecia falaTechnosferaInfosferaInfosfera (2)SocjosferaSocjosfera (2)Siy ksztatujce spoeczestwo informacyjneSpoeczestwo Informacyjne na wiecieSpoeczestwo Informacyjne na wiecie (2)Spoeczestwo Informacyjne w EuropieSpoeczestwo Informacyjne w Europie (2)Spoeczestwo Informacyjne w Europie (3)Spoeczestwo Informacyjne w Europie (4)Spoeczestwo Informacyjne w Europie (5)Spoeczestwo Informacyjne w Polsce (1)Spoeczestwo Informacyjne w Polsce (2)Spoeczestwo Informacyjne w Polsce (3)Spoeczestwo Informacyjne w Polsce (4)Korzyci i zagroenia (1)Wtpliwoci ?