Click here to load reader

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – UWARUNKOWANIA · PDF filespoŁeczeŃstwo informacyjne – uwarunkowania rozwoju szczecin 2012 uniwersytet szczeciŃski zeszyty naukowe nr 680 problemy

  • View
    219

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – UWARUNKOWANIA · PDF filespoŁeczeŃstwo informacyjne...

SPOECZESTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU

SZCZECIN 2012

U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I S K I

ZESZYTY NAUKOWE NR 680

PROBLEMY ZARZDZANIA, FINANSW I MARKETINGU NR 21

Rada WydawniczaAdam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Pawe Ciszczyk Piotr Michaowski, Magorzata Ofiarska, Aleksander Panasiuk

Grzegorz Wejman, Dariusz Wysocki, Renata ZiemiskaMarek Grski przewodniczcy Rady Wydawniczej

Edyta ongiewska-Wijas redaktor naczelna, dyrektor Wydawnictwa Naukowego

Rada Programowaprof. zw. dr hab. Stanisaw Flejterski, prof. zw. dr hab. Krystyna Brzozowska

dr hab. prof. US Mariusz Jedliski, dr hab. prof. US Beata wieckadr Wadysaw Maziarz

Rada NaukowaMarianna Daszkowska Politechnika Gdaska, Grayna Rosa Uniwersytet Szczeciski

Krystyna Mazurek-opaciska Uniwersytet Ekonomiczny we WrocawiuChristian Wey Universitt Dsseldorf, Antonio Castillo Spain

Lista recenzentw znajduje si na stronie internetowej zeszytu naukowegowww.wzieu.pl (zakadka nauka/zeszyty naukowe)

Redaktor naukowydr hab. Grayna Rosa prof. US

Redaktor tematycznydr hab. prof. US Elbieta Zaoga, dr hab. prof. US Piotr Niedzielski

Redaktor statystycznyRafa Klska

Redakcja jzykowa i korektaWojciech Chocianowicz

Skad komputerowyAgnieszka Kozio

Copyright by Uniwersytet Szczeciski, Szczecin 2012

Wersja papierowa jest wersj pierwotn

Streszczenia opublikowanych artykuw s dostpne w adnotowanej bibliografii zagadnie ekonomicznych BazEkon; http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/index.php

ISSN 1640-6818ISSN 1509-0507

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECISKIEGO

Wydanie I. Ark. wyd. 12,5. Ark. druk. 16,2. Format B5. Nakad 55 egz.

SPIS TRECI

Wstp ................................................................................................................................. 5

CZ I. Spoeczestwo informacyjne w sektorze TSL

EWELINA BURZEC-BURZYSKA, ZUZANNA KOS Wykorzystanie rodkw informacji pasaerskiej w komunikacji miejskiej na przykadzie polskich miast ......................................... 9

JOANNA KOS Problemy zwizane z tworzeniem zdalnych zespow .........................21

DOMINIKA KRL-SMTAK, KAROLINA ZAJC Wykorzystanie narzdzi informatycznych do zwikszenia efektywnoci zarzdzania magazynem ........................................................................................ 29

MACIEJ MILANOWICZ Elektroniczna wymiana danych (EDI) jako atrybut wspczesnego spoeczestwa informacyjnego .................................37

MARIUSZ SOWA Informacja jako determinanta skutecznego realizowania procesw zachodzcych w logistycznym acuchu dostaw ................................... 49

DOROTA SZEMIOT-TRZEPAKO Wyszczuplanie przedsibiorstw TSL jako element wspomagajcy system informacyjny .................................................61

CZ II. Informacja oraz komunikacja w zarzdzaniu i marketingu

KAMILA MAKO, ANETA WOLNA Rozwj e-turystyki w Polsce na przykadzie biura podry Travelplanet.pl ........................................................ 73

UKASZ MARZANTOWICZ Wymiar informacji w biznesie na przykadzie firmy Realbud Sp. z o.o. w Szczecinie .......................................... 83

SYLWIA NISSEL Zindywidualizowana komunikacja marketingowa w turystyce studium przypadku .......................................................................... 93

4

ARKADIUSZ PIOSIK Wspczesne formy komunikacji w marketingu guerilla marketing ..............................................................................................103

MAGORZATA SMOLSKA Wiedza w organizacji sieciowej .....................................113

CZ III. Finanse i rozwj regionalny w gospodarce opartej na wiedzy

RAFA BALINA Anomalie w ksztatowaniu si notowa kontraktw terminowych na pszenic konsumpcyjn na rynku Forex ................. 131

KRZYSZTOF DROBISKI Znaczenie instytucji porednictwa finansowego w rozwoju spoeczestwa informacyjnego ........................................................... 139

JACEK LEWICKI Wyksztacenie ludnoci a rozwj lokalny Bielska-Biaej i powiatu bielskiego .............................................................................................. 151

ARKADIUSZ MARCHEWKA Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Zachodniopomorskiego jako instrument wspierajcy wzrost atrakcyjnoci inwestycyjnej regionu ..................................... 165

BARTOSZ MUSIA Memetyka w finansach osobistych ............................................ 175

ANNA KAROLINA OWCZARZAK Rozwj spoeczestwa informacyjnego jako czynnik wzrostu gospodarczego wojewdztwa zachodniopomorskiego ......................................................................................... 187

BEATA SADOWSKA Znaczenie informacji w funkcjonowaniu zakadu budetowego X w wietle bada empirycznych .................................. 201

PAWE SZTUCZKA M-banking jako element ICT spoeczestwa informacyjnego ..................................................................................................... 215

MAGORZATA TERESZCZYK-KACZMAREK, MONIKA PETTERSEN Zaufanie do instytucji bankowo-finansowych w kontekcie wyzwa wspczesnego spoeczestwa informacyjnego. Spojrzenie z punktu widzenia skutkw globalnego kryzysu finansowego ............................. 227

UKASZ WRBLEWSKI Wiedza i innowacje jako czynniki rozwoju regionalnego w wietle wybranych teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego .............................................................. 237

MARTA ZDANOWSKA Financial capability zdolno zarzdzania finansami osobistymi ............................................................................................ 251

WSTP

Konferencje doktorantw s wan paszczyzn dyskusji naukowej. S tak-e rdem inspiracji oraz motorem rozwoju naukowego modych naukowcw. Niniejsza publikacja jest efektem IV Oglnopolskiej Konferencji Doktorantw zorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciski w 2011 roku.

Przedmiot zainteresowa autorw tekstu pozwoli wyrni trzy obszary rozwaa:I. Spoeczestwo informacyjne w sektorze TSL, gdzie 6 artykuw przybli-a zagadnienia wpywu systemw informacyjnych i informatycznych na efektywno dziaalnoci przedsibiorstw transportowych i logistycznych; w szczeglnoci poruszono problemy informacji pasaerskiej, zdalnych syste-mw, narzdzi informatycznych w zarzdzaniu, EDI oraz znaczenia informa-cji w logistycznych acuchach dostaw.

II. Informacja oraz komunikacja w zarzdzaniu i marketingu problematyce tej powicono 5 artykuw, ktre odzwierciedlaj szeroki zakres oraz rno-rodno podejcia do zagadnie mieszczcych si w tym obszarze; przedmio-tem rozwaa jest konsument w ujciu globalnym oraz jako przedmiot bada neuromarketingu, komunikacja marketingowa w turystyce oraz guerilla mar-keting, a take znaczenie wiedzy i informacji w biznesie.

III. Finanse i rozwj regionalny w gospodarce opartej na wiedzy zagadnie-nia te s obszarem zainteresowania dla 11 artykuw, ktre podejmuj rno-rodne problemy finansw publicznych i osobistych, instytucji porednictwa finansowego, bankowoci i wybranych czynnikw rozwoju regionalnego, ana-lizowane z punktu widzenia potrzeb spoeczestwa informacyjnego.

Niniejsza publikacja, stanowica dorobek 26 modych naukowcw z rnych rodowisk akademickich Polski, ma wiele walorw naukowych i poznawczych. Szczeglnie cenna jest rnorodno podejcia do analizy zagadnie spoecze-stwa informacyjnego oraz jej wielowtkowo.

CZ PIERWSZA

SPOECZESTWO INFORMACYJNE W SEKTORZE TSL

PROBLEMY ZARZDZANIA, FINANSWI MARKETINGU NR 21

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECISKIEGO

NR 680 2012

EWELINA BURZEC-BURZYSKAZUZANNA KOSUniwersytet Szczeciski

WYKORZYSTANIE RODKW INFORMACJI PASAERSKIEJ W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

NA PRZYKADZIE POLSKICH MIAST

Streszczenie

Funkcjonowanie komunikacji miejskiej przy wykorzystaniu rodkw informacji pasaerskiej w duym stopniu wpywa na jej atrakcyjno. W czasach gwatownie wzra-stajcej motoryzacji indywidualnej, a co za tym idzie zatoczenia na ulicach miast, naley podj zdecydowane dziaania majce na celu zachcenie ich mieszkacw do ko-rzystania z komunikacji miejskiej. Pasaer postrzegany przez przedsibiorstwa przewo-zowe i zarzdy jako klient musi by przez nie zachcany, aby wanie t form transportu wybra. W zwizku z tym podejmowane s dziaania, ktrych efektem kocowym jest zwikszenie liczby pasaerw w rodkach komunikacji miejskiej i przesunicie podziau zada przewozowych w miecie w kierunku transportu publicznego. Jednym z narz-dzi, ktre przyczyniaj si do zwikszenia jakoci i atrakcyjnoci podry komunikacj miejsk, s rodki informacji pasaerskiej. Ich sprawne funkcjonowanie przyczynia si do wikszego zainteresowania t form transportu publicznego i wpywa na jego lepsze postrzeganie przez mieszkacw obecnych i potencjalnych pasaerw. Wane jest, by tego typu narzdzie byo proste w obsudze, funkcjonalne i czytelne dla wszystkich grup pasaerw. W artykule opisane s przykady rodkw informacji pasaerskiej, ktre wy-korzystywane s w polskich miastach, z uwzgldnieniem ich wad oraz zalet.

Wprowadzenie

Du cz pasaerw komunikacji miejskiej stanowi ludzie intensywnie na co dzie korzystajcy z Internetu. Aby sprosta ich oczekiwaniom, przewo-nicy powinni udostpni odpowiedni platform internetow, ktra zapewni rze-teln, aktualn i atwo dostpn informacj dla pasaerw. W obecnych czasach usuga transportowa wiadczona przez przewonikw powinna by atrakcyjna

10 Ewelina Burzec-Burzyska, Zuzanna Kos

i zachca mieszkacw miast do korzystania z niej. Powszechny dostp do sa-mochodw osobowych oraz intens

Search related