Stycze„ 2007

 • View
  228

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Stycze„ 2007

 • AMGGAZETAGDASKISSN 15069745

  Rok 17 Stycze 2007 nr 1 (193)

  str. 3

 • Gazeta AMG nr 1/20072

  Z ycia Uczelni

  W dniu 13 listopada 2006 r. dr Tomasz Zdrojewski otrzyma z rk przewodnicz-cego Komitetu Honorowego Fundacji Promocja Zdrowia Prymasa Polski ks. kardynaa Jzefa Glempa Nagrod Biaego Kruka. Nagroda jest przyznawana dorocznie osobom i instytucjom w uznaniu ich dziaa i dokona na rzecz zdro-wia Polakw. Uroczysto odbya si w Paacu Prymasowskim w Warszawie.

  Stowarzyszenie ScanBalt (Gazeta AMG nr 4/2006) powoao korporacj uczo-nych z udziaem znaczcych osb zaangaowanych w transfer technologii i wytwarzanie innowacyjnych produktw, o nazwie ScanBalt Academy, spord wybitnych uczonych i praktykw z krajw tworzcych ScanBalt BioRegion. Kor-poracji tej przewodniczy prof. Kaare Norum z Norwegii, a jednym z jej zada jest opiniowanie przedsiwzi i programw podejmowanych przez Stowarzy-szenie ScanBalt oraz nadawanie im odpowiedniej rangi akademickiej. ScanBalt Academy liczy obecnie 25. czonkw z 11. krajw i bdzie dalej rozszerzana na wniosek jej czonkw. Zaproszenie do udziau w Akademii otrzymali z Polski profesorowie: Roman Kaliszan, rektor AMG, Andrzej Legocki, prezes Polskiej Akademii Nauk i Maciej ylicz, prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

  Gratulujemy

  Rektor prof. Roman Kaliszan nominowany do ScanBalt Academy

  Po uroczystoci podpisania umowy o dofinansowaniu projektu europejskiegorealizowanego w AMG (10 padziernika 2006 r.); w I rzdzie w rodku dr Joanna Karbowska, za ni w II rzdzie z lewej prof. Jacek Bigda, prorektor ds. wsppra-cy z zagranic; z prawej dr Zdzisaw Kochan

  str. 15

  Jubileusz IFMSA-Poland P wieku idei 19562006 na Zamku Krlewskim w Warszawie. Wrd uczestnikw z Gdaska czonkowie honorowi dr Wojciech Leszczyski (w rodku) i dr Jerzy Kossak (drugi z prawej)

  str. 10

  Podczas uroczystoci wrczania nagrd rektorskich wojewoda pomorski Piotr Oowski udekorowa dr Hann Tosisk-Okrj Srebrnym Krzyem Zasugi

  str. 6

 • Gazeta AMG nr 1/2007 3

  W numerze

  GAZETA AMGRedaguje zesp: dr Marek Bukowski, Micha Burdy-ski, dr hab. Piotr Czauderna, prof. Brunon Imieliski, lek. Marek Labon, mgr Jzefa de Laval (z-ca red. naczelne-go), prof. Wiesaw Makarewicz (red. naczelny), dr hab. Antoni Nasal, prof. AMG., dr hab. Roman Nowicki, prof. AMG (rzecznik prasowy AMG), dr Tomasz Zdrojewski, red. tech.: mgr Tadeusz Skowyra, wsppraca graficznamgr Sylwia Scisowska. Fot. Dariusz Omernik

  Adres redakcji: Gazeta AMGBiblioteka Gwna AMG,

  Gdask, ul. Dbinki 1, tel. 0-58-349-14-83; e-mail: gazeta@amg.gda.pl;

  www: http://www.gazeta.amg.gda.plDruk: Drukonsul. Nakad: 800 egz.

  Redakcja zastrzega sobie prawo niewy-korzystania materiaw nie zamwionych, a take prawo do skracania i adiustacji tek-stw oraz zmiany ich tytuw.

  Warunki prenumeraty:

  Cena rocznej prenumeraty krajowej wynosi 36 z, pojedynczego numeru 3 z; w prenumera-cie zagranicznej 3 USD. Naleno za prenumerat naley wpaca na konto Akademii Medycznej w Gdasku z dopiskiem: prenumerata Gazety AMG:

  Bank Zachodni WBK S.A. Oddz. Gdask 76 10901098 0000 0000 0901 5327

  W roku 2007 musimy przygotowa pen dokumentacj wielkiej, blisko 500- milionowej inwestycji z budetu pastwa: nowoczesnego szpitala uniwersyteckie-go. Czeka nas olbrzymia praca, zwaszcza, e ostatnio zostalimy zobligowani przez Ministerstwo Zdrowia do skrcenia o cay rok, tzn. do 2011 r., czasu reali-zacji pierwszego etapu tego historycznego przedsiwzicia.

  Pozyskanie zrozumienia potrzeb AMG przez instytucje rzdowe nie zwalnia nas od poszukiwania innych sposobw rozwoju bazy. Jest szansa rozpoczcia w 2007 r. budowy zaplecza dydaktycznego dla Oddziau Medycyny Laboratoryjnej z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego. W rozmowach z prezy-dentem Gdaska pojawia si moliwo adaptacji w nadchodzcym roku budyn-ku przy ul. Dbinki 4. Liczymy na to, e wsppraca z marszakiem wojewdztwa pomorskiego pozwoli pozyska pienidze europejskie na budow basenu i sali sportowej przy modernizowanym osiedlu studenckim.

  Niewtpliwie moemy by zadowoleni z uzyskanych w 2006 r. najwyszych kategorii naukowych dla Wydziaw: Lekarskiego, Farmaceutycznego i Biotech-nologii oraz dla Midzywydziaowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Ten sukces ma nie tylko wydwik prestiowy. Spowodowa take znaczce do-finansowanie dziaalnoci naukowej.

  Uruchomienie od 1 wrzenia 2006 r. Wydziau Nauk o Zdrowiu, to szansa na rozwj wielokierunkowego ksztacenia medycznego, ale i nadzieja na spenienie w 2007 r. warunkw ubiegania si przez nasz Uczelni o status uniwersytetu medycznego.

  Istnieje palca potrzeba opracowania w 2007 r. systemu oceny dydaktycznej pracownikw. Jest to wymg ustawowy, ktremu winnimy si podda. Mamy jed-nak prawo wysoko ocenia jako nauczania w AMG. W 2006 r., zarwno w Lekar-skim Egzaminie Pastwowym, jak i w Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Pa-stwowym, nasi absolwenci zajli drugie miejsce wrd 11. ocenianych uczelni.

  W 2006 r. opracowalimy i wdroylimy nowy Statut AMG. Wykonana zostaa przy tym dua praca porzdkujca struktur organizacyjn Uczelni. W 2007 r. sfinalizowane zostan opracowania wszystkich niezbdnych regulaminw i wy-tycznych opierajcych si na nowym Statucie.

  Niestety, w 2006 r. nie zanotowalimy poprawy sytuacji naszego gwnego Szpitala ACK nr 1. Zmiana zarzdzania Szpitalem i opracowana ju strategia naprawcza winny doprowadzi w 2007 r. do poprawy tzw. pynnoci finansowej irytmicznoci dostaw. Musi te zdecydowanie rozwin si proces skierowany na odduenie ACK. Konkretnie, w 2007 r. planujemy zmniejszenie rocznej straty fi-nansowej z okoo 62 mln z do poziomu 40 mln. Jest to zamiar trudny, ale realny i bezwzgldnie konieczny. Zrozumienie i pomoc caej spoecznoci AMG jest w naszym wsplnym interesie.

  Dziaania antykryzysowe w Uczelni i w ACK wymagaj dalszej racjonalizacji zatrudnienia. Trzeba pamita, e pienidze, ktre otrzymujemy na dydaktyk, na nauk i na leczenie, s cile dedykowane. Nieprawne byoby przyzwolenie wadz AMG na przesunicie rodkw w celu utrzymywania wadliwej struktury zatrudnienia. Istnieje jednak tzw. czynnik ludzki. Bdziemy dalej w AMG stara si zapewnia poczucie bezpieczestwa pracownikom etatowym: naukowym, dydaktycznym, klinicznym, administracyjnym oraz obsugi Uczelni i Szpitali.

  Koczc noworoczne ordzie pragn wyrazi nadziej i yczenie, aby rok 2007 przynis popraw sytuacji materialnej naszych pracownikw. Do tego konieczne s niewtpliwie rozwizania systemowe i decyzje centralne. Skarb narodowy, jakim s uczelnie akademickie, zwaszcza medyczne, musi by starannie pielg-nowany. Oczywicie, my te moemy poprawia nasze gospodarowanie, ale re-zerwy w tym wzgldzie ju si wyczerpuj. Wierz jednak gorco, e wsplnym wysikiem i trosk zapewnimy Akademii Medycznej w Gdasku dobry rok 2007.

  Zatem Do siego roku!Roman Kaliszan

  Rektor

  Noworoczne ordzieNoworoczne ordzie . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Z ycia Uczelni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2O Akademickim Centum Klinicznym

  sw kilka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Nagrody Rektora za rok 2005 . . . . . . . . . . 6Z Senatu AM w Gdasku . . . . . . . . . . . . . . 950-lecie midzynarodowej aktywnoci

  polskich studentw medycyny . . . . . . . 10Pomorski Program Poprawy Prewencji:

  4P dla Gdyni z udziaem AMG . . . . . . . 12Spotkanie z prof. Januszem Limonem . . . . 13Towarzystwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 23Kadry AMG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Dzia Wsppracy z Zagranic

  i Programw Midzynarodowych . . . . . 15Kalendarium Rektorskie . . . . . . . . . . . . . . 15Klinika Chirurgii Oglnej, Endokryno-

  logicznej i Transplantacyjnej . . . . . . . . 16Krajowy Orodek Medycyny Morskiej . . . 16Nowi doktorzy na Wydziale Lekarskim. . . 17Polskie akcenty w Cancer & Fertility

  Society . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Biblioteka Gwna AMG informuje . . . . . . 19Henryk i Wojciech Gromadzcy pionierzy

  powojennej ginekologii gdaskiej . . . . . 20Kodeks Dobre praktyki w szkoach

  wyszych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Wycieczka do Parya . . . . . . . . . . . . . . . . 22Polecamy czytelnikom . . . . . . . . . . . . . . . 23Edukacja w medycynie i farmacj cz. 5 . . . 24Walne Zebranie Sprawozdawcze

  Stowarzyszenia Absolwentw AMG . . 26Pamici Prof. Leokadii Dobrzyskiej . . . . 27Czowiek a przyroda . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Otrzsiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

 • Gazeta AMG nr 1/20074

  Z dniem 15 listopada 2006 r. zmieniona zostaa nazwa nasze-go szpitala. Zawi i mao czyteln dla otoczenia nazw SPSK nr 1 ACK AMG zastpiono now ACK Szpital AMG. Nie tylko wzgldy estetyczno-marketingowe przemawiay za takim dziaaniem.

  Na wstpie kilka sw przypomnienia. W drugiej poowie 2002 r., dokadnie 1 listopada, dokonano poczenia trzech gdaskich szpi-tali klinicznych SPSK nr 1, 2 i 3. Powodem by zy stan finan-sw wszystkich trzech szpitali, a wyjtkowo dramatyczny stan szpitala przy ulicy Prof. Kieturakisa (dzi finanse ACK s takew opakanym stanie, ale z innego powodu i z inn perspektyw na przyszo). Poczenie uchronio SPSK nr 3 od likwidacji, jego pracownikw od utraty pracy, a i dziaalno medyczna niespecjalnie ucierpiaa.

  W okresie od 1 listopada 2002 r. do dnia dzisiejszego nasz szpital przeszed, w sposb ewolucyjny, zmiany, jakie byy po-trzebne, wrcz niezbdne, na drodze do modelu organizacyjne-go bardziej efektywnego i skuteczniejszego w dziaaniu. Nieste-ty, ujawniy si take wady wdroonego rozwizania. Jedna z nich dotyczy szpitala przy ulicy Klinicznej, ktry mimo i stanowi integraln cz nowej struktury organizacyjnej, pozostawa na uboczu ycia szpitalnego. Odbio si to na organizacji i bie-cym zarzdzaniu t placwk, ktrej sytuacja coraz bardziej przypominaa dryfujc d ni sprawnie dowodzony okrt.

  Dostrzegalimy