PIK 47, stycze„-luty 2007

 • View
  221

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of PIK 47, stycze„-luty 2007

 • Podk

  arpa

  cki In

  form

  ator

  Kultu

  raln

  yKomunikaty

  piewaj razem z nami

  Centrum Kulturalne w Przemylu zaprasza do udziau XVII Przegldzie Piosenki piewaj razem z nami, kt-ry w tym roku przebiega bdzie w dwch etapach. Naj-pierw w lutym odbd si eliminacje w miastach powia-towych woj. podkarpackiego, a finaowa impreza odbdzie si 25 i 26 marca w Centrum Kulturalnym w Przemylu, ul. Konarskiego 9.

  W Przegldzie mog bra udzia solici, zespoy wo-kalne i wokalno-instrumentalne. Blisze informacje pod nr tel. 016 678 35 50.

  Konkurs na utwr o Rzeszowie rozstrzygnity

  19 padziernika 2006 r. w rzeszowskim ratuszu odbyo si uroczyste podsumowanie konkursu pn. Jeden utwr o Rzeszowie, poczone z wystaw nagrodzonych prac i prezentacj utworw. By kontynuacj pierwszej edy-cji konkursu literackiego pn. Jeden wiersz o Rzeszowie, ogoszonego i realizowanego w 2001 r. Druga edycja zosta-a poszerzona o nowe formy i obja obok poezji pozostae dziedziny literatury, a take plastyk i muzyk.

  W numerze

  Wydarzenia........................................... 3 Festiwalim.AdamaDidurawSanoku

  Teatry.................................................... 4Muzyka................................................. 8Muzea................................................... 9Biblioteki............................................... 22Domyiorodkikultury.......................... 25Galerie.................................................. 30Wydarzenia(cd.)................................... 35

  DniKulturyPolskiejwKoszycach MidzynarodowyPlenerArtystyczny

  MiastPartnerskichwMielcu PucharUmiechu ZotaSzpila MistrzowskietacewKronie IVMultimediaFestiwaluFilmw

  OptymistycznychHappyEnd TradycyjnytaniecludowywRzeszowie Poetyckiespotkanie PromocjaCzertea PrzegldZespowTanecznych

  Pasikonik2006 AtoPolskawanie

  Naokadce: I str.NataliaCzarnecka,OfiarowanieJezusawwiatyni fot.K.RuszelIkonyNataliiCzarneckiej,absolwentkiszkoymalarstwaikonprzycerkwiprawosawnejw.TichonawMoskwie,moemy oglda w styczniu w Muzeum Etnograficz-nymwRzeszowie.

  O materiay do kolejnego Informatora (imprezy marzeckwiecie, wydarzenia od grudnia 2006)

  prosimy do 31 stycznia.

  Podkarpacki Informator Kulturalny nr 47 styczeluty 2007www.wrota.podkarpackie.pl/pl/kultura/pik

  Wydawca:UrzdMarszakowskiWojewdztwaPodkarpackiegoRedakcja: DepartamentEdukacjiiKulturyOddziaKultury 35-010Rzeszw,ul.Jaowego6a,tel.017860-67-91,faks017850-17-21,e-mail:csoja@podkarpackie.plOpr.red.: CecyliaSojaOpr.wyd.,skadidruk: Mitels.c.,telefon/faks:017852-13-62,017861-26-69,e-mail:materialy@mitel.com.plZazmianywrepertuarzeiterminachimprezredakcjaniebierzeodpowiedzialnoci.Redakcjaniezwracatekstwniezamwionychorazzastrzegasobieprawoichredagowania iskracania.Autorami informacjisplacwkikulturalneRzeszowaiwoj.podkarpackiego.Nakad: 2000egz. ISSN1507-6156

  Najlepsze yczeniawszelkiej pomylnociw Nowym Roku 2007

  Pocztwka noworoczna wg projektu A. Setkowicza z 1932 roku ze zbiorw MBL w Sanoku

 • nr 47 styczeluty 2007Wydarzenia

  XVI Festiwal im. Adama Didura w Sanoku

  XVI Festiwal im. Adama Didura (815 padziernika 2006 r.) rozpocz si Gal Mozartowsk w wykonaniu Warszawskiej Opery Kameralnej. Solici: Marta Bober-ska, Tatiana Hempel, Artur Ruciski i Robert Gierlach, z towarzyszeniem orkiestry pod dyrekcj Zbigniewa Gra-cy, wykonali fragmenty WeselaFigara. Wczeniej rozda-no nagrody laureatom XIV Konkursu Kompozytorskiego im. Adama Didura, a nastpnie nagrodzone utwory za-prezentowano publicznoci. W tym roku jury przyznao dwie rwnorzdne drugie nagrody za kompozycje Zofii Dowgiao wiatocienie. Dziennik malarza na sopran i kwartet smyczkowy oraz Jakuba Polaczyka Ksigaanty-czna na gos i fortepian.

  Gwiazd tegorocznego Festiwalu by Konstanty Andrzej Kulka. Wraz z Andrzejem Gbskim i Andrzejem Wrblem zaprezentowali utwory wybitnego, cho zapomnianego pol-skiego kompozytora Karola Lipiskiego. Program koncer-tu nawizywa do gwnego tematu festiwalu, trio przedsta-wio Parafrazyoperowe. Konstanty Andrzej Kulka ukaza w trakcie koncertu, e skrzypce jako instrument najbardziej przypominaj ludzki gos i mona, grajc na skrzypcach, wzorowa si na piewie. Mistrz wyzna ponadto, e de-biutowa przed laty na deskach operowych jako ministrant w Tosce, do opery ma sentyment, cho po raz pierwszy w yciu wystpi na festiwalu operowym.

  Drugiego dnia Festiwalu, obok koncertu Konstantego Andrzeja Kulki, odby si wystp solistw i orkiestry Ope-ry Koszyckiej, ktrzy do Sanoka przyjechali z programem musicalowo-operetkowym. Obok Lehara czy Kalmana za-prezentowano take arie z operetek sowackiego kompo-zytora G. Dusika.

  Kolejne dwa dni naleay do Opery lskiej. Jest ju tradycj, e w ramach Festiwalu od kilku lat znajduje si miejsce na repertuar adresowany do najmodszej widowni. Wok przedstawienia dla dzieci konstruowana jest za-zwyczaj tematyka warsztatw i zaj Obozu Humanistyczno-Artystyczne-go. Opera lska najpierw wystpia ze spektaklem Krlewna nieka, zjednujc sobie sympati dziecicej widowni, wieczorem za ju dla dorosych przedstawiono Carmen w reyserii Wiesawa Ochmana, z Ali-cj Wgorzewsk w tytuowej roli.

  We rod wieczr festiwalowa publiczno uczestniczya w kon-cercie zatytuowanym Medytacje z muzyk sakraln, ktry zorgani-zowano w Kociele Przemienienia Paskiego. Wystpi Chr Kameral-ny Opery lskiej pod dyrekcj Anny Tarnowskiej. Na program koncertu

  zoyy si utwory J. Yngwe, F. Mendelssohna, H. M. G-reckiego i J. Ruttera.

  12 padziernika przynis zmian nastroju, na scenie zagoci jazzowy zesp Kuby Stankiewicza. Muzycy przed-stawili jazzowe interpretacje pieni Fryderyka Chopina. Po akcentach jazzowych powrci Mozart tym razem w wy-konaniu Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcj Agnieszki Duczmal. Wykonano Exultate,ju-bilate, Symfonikoncertujc i SymfoniA-durKV201. Jako solici wystpili Magorzata Olejniczak sopran, Jaro-saw onierczyk skrzypce i Lech Baaban altwka.

  W sobot Waldemar Malicki bawi publiczno swo-j autorsk wersj dziejw opery, niedzielny fina przypad natomiast Teatrowi Wielkiemu w Poznaniu. 15 padzier-nika przed poudniem zorganizowano Warsztat Didurow-ski, prowadzony przez Sawomira Pietrasa. Ostatnim spek-taklem, jaki obejrzaa festiwalowa widownia, byo Jezioroabdzie. Przedstawienie poznaskiego zespou baleto-wego, doskonale przygotowane i wykonane eleganck klamr zamkno festiwalowy cykl.

  Dyrektor Festiwalu Waldemar Szybiak nie kry zado-wolenia: UkadajcprogramartystycznyFestiwalustaraemsizapewnirnorodnoformizjawiskzwizanychzmu-zykwokaln,atakewykonainstrumentalnychinspiro-wanychoper.StdobokprzedstawieoperowychpojawiysiParafrazyoperoweKarolaLipiskiego,koncertjazzowyczymuzykachralna.Jednaknawetodlegezpozoruformyczsiwpewiensposbzmuzykoperow.Wydajemisi,etakiespojrzenienaFestiwalstwarzawikszemoli-wocipromocyjnejakiedukacyjneimprezy.Sdzcpore-akcjiwidzwiopiniachzaproszonychdoSanokagoci,taformuadoskonalesisprawdzia.

  Rnorodno prezentacji i wysoki poziom wykonaw-czy to od lat atuty Festiwalu. Dlatego do Sanoka chtnie przyjedaj wybitni artyci, a bilety przed kad kolejn

  Koncert inauguracyjny: Warszawska Orkiestra Kameralna fot. D. Bodnar

  cig dalszy na str. 35

 • Podk

  arpa

  cki In

  form

  ator

  Kultu

  raln

  yTeatry

  W repertuarze Dua scena

  AlIcjA w KRAInIe czARwna podstawie powieci Lewisa Carrolla

  scen. i re. Cezary Domagaa scenogr. Jerzy Rudzki muzyka Tomasz Bajerski chor. Tomasz Tworkowski

  AlicjawKrainieCzarw to rozpiewany, zabawny, pe-en niezwykoci i magii spektakl dla caej rodziny.

  BAllADynAJuliusz Sowacki

  re. Katarzyna Deszcz scenogr. Anna Sekua muz.KrzysztofSuchodolski

  Balladyna to opowie o wspczesnej dziewczynie, ktra podobnie jak wiele dzisiejszych modych kobiet pragnie zrobi wielk karier, zdoby pienidze i mio. Gotowa jest na wszystko, byle wyrwa si z rzeczywistoci, w ktrej brak perspektyw.

  Czy jednak zaspokojenie ambicji daje jej peni szcz-cia? Czy zawrotna kariera, bogactwo i wadza s w stanie zabi w niej czowieczestwo? Czy istniej reguy moral-ne, ktrych nikomu nie wolno przekroczy?

  cAFe SAXpiosenki Agnieszki Osieckiej

  scen.,re.CezaryDomagaascenogr.TatianaKwiatkow-skachor.TomaszTworkowski

  W spektaklu przypomnimy najwiksze przeboje, do ktrych teksty napisaa Agnieszka Osiecka. Wielka poet-ka codziennoci, ktra zamykaa najwaniejsze sprawy w najprostszych sowach, midzy wierszami

  PoSKRomIenIe zonIcyWilliam Shakespeare

  przek.StanisawBaraczakre.JuliaWernioscenogr.ElbietaWernio

  Poskromieniezonicy to komedia pena przebieranek i zabawnych qui pro quo, jedna z najlepszych sztuk, jakie wyszy spod pira wielkiego Szekspira.

  TeaTr im. Wandy SiemaSzkoWej W rzeSzoWie

  Adres: 35-010 Rzeszw, ul. sokoa 7/9

  Dyrektor: ZbigniewRybkaTelefony: 0178532001(centrala) 0178532748(dyrekcja)Faks: 0178532748E-mail: sekretariat@teatr-rzeszow.comInternet: www.teatr-rzeszow.comSprzedairezerwacjbiletwindywidualnychizbiorowychprowadzBiuroObsugiWidzworazKasaTeatru:ponie-dziaki8.0016.00,wtorkipitki8.0018.00,sobotyinie-dziele15.0018.00

  PRywAtnA KlInIKAJohn Chapman, Dave Freeman

  przek. Elbieta Woniak re. Jerzy Boczak scenogr.KlaudiaSolarzkostiumy:EwaBorowik

  Spektakl jest fars i jak na fars przystao, ma zagma-twan fabu. Akcja toczy si w apartamencie bogatego Anglika, w ktrym spotykaj si ona i kochanka. Jedna o drugiej pozornie nic nie wie

  tAjemnIczy ogRD (The SecreT Garden)Frances Hodgson Burnett

  adapt. i re. Cezary Domagaa scenogr. Jerzy Rudzki muz.TomaszBajerskichor.TomaszTworkowskiprzyg.muz.BoenaMartowiczasystentre.EwaGre

  Tajemniczy ogrd to musicalowa wersja jednej z naj-pikniejszych ksiek dla modziey. Wzruszajca opo-wie o przyjani, ktra przywraca sens ycia, rado i nadziej, kruszy gboko skrywane uprzedzenia, pomaga w leczeniu bolesnych ran i pokonywaniu trudnoci.

  Premiery

  mAtKA