PLANY DZIAANIA 2007-2008 W RAMACH PO KL - Priorytety Centralne Stycze„ 2008 r

 • View
  22

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PLANY DZIAŁANIA 2007-2008 W RAMACH PO KL - Priorytety Centralne Styczeń 2008 r. Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna. TYPY PROJEKTÓW DZIAŁANIE 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej. Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej” - PowerPoint PPT Presentation

Text of PLANY DZIAANIA 2007-2008 W RAMACH PO KL - Priorytety Centralne Stycze„ 2008 r

 • PLANY DZIAANIA 2007-2008 W RAMACH PO KL- Priorytety Centralne

  Stycze 2008 r.

 • Priorytet I

  Zatrudnienie i integracja spoeczna

 • Poddziaanie 1.3.1 Projekty na rzecz spoecznoci romskiejProjekty obejmujce dziaania z zakresu zatrudniania, edukacji, integracji spoecznej i zdrowia, przyczyniajce si do aktywizacji spoeczno-zawodowej spoecznoci romskiej.

  Poddziaanie 1.3.2 Projekty na rzecz promocji rwnych szans kobiet i mczyzn oraz godzenia ycia zawodowego i rodzinnego Wdraanie i upowszechnianie rozwiza sucych godzeniu ycia zawodowego i rodzinnego, w tym:Pilotaowa realizacja kompleksowych programw powrotu do pracy po przerwie zwizanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, sprzyjajcych godzeniu ycia zawodowego i rodzinnego,Tworzenie orodkw opieki nad dziemi w miejscu pracy oraz rozwijanie alternatywnych form opieki nad dziemi (w tym m.in. usug opiekuczych wiadczonych w warunkach domowych)Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia i metod organizacji pracy oraz uelastycznianie czasu pracy pracownika

  TYPY PROJEKTW

  DZIAANIE 1.3 Oglnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej

 • Priorytet II

  Rozwj zasobw ludzkich i potencjau adaptacyjnego przedsibiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osb pracujcych

 • Poddziaanie 2.1.1 Rozwj kapitau ludzkiego w przedsibiorstwachponadregionalne zamknite projekty szkole (oglnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsibiorcw (lub grup przedsibiorcw) przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm;studia podyplomowe dla przedsibiorcw oraz pracownikw przedsibiorstw; oglnopolskie otwarte projekty szkole (oglnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsibiorcw oraz pracownikw przedsibiorstw;

  Poddziaanie 2.1.2 Partnerstwo dla zwikszania adaptacyjnoci projekty ponadregionalne na rzecz wzmocnienia potencjau adaptacyjnego przedsibiorstw poprzez wspieranie nowych rozwiza w zakresie organizacji pracy, form wiadczenia pracy, zarzdzania zmian gospodarcz, promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz spoecznej odpowiedzialnoci biznesu, realizowane przez reprezentatywne organizacje zwizkowe i reprezentatywne organizacje pracodawcw.

  TYPY PROJEKTW

  DZIAANIE 2.1 Rozwj kadr nowoczesnej gospodarki

 • Priorytet III

  Wysoka jako systemu owiaty

 • Poddziaanie 3.3.2 Efektywny system ksztacenia i doskonalenia nauczycieliuruchomienie nowego typu studiw wyszych i podyplomowych przygotowujcych do wykonywania zawodu nauczyciela;

  Poddziaanie 3.3.4 Modernizacja treci i metod ksztacenia ponadregionalne programy rozwijania kompetencji kluczowych uczniw w szczeglnoci w zakresie: technologii informacyjno - komunikacyjnych, jzykw obcych, przedsibiorczoci, nauk przyrodniczo-matematycznych.

  DZIAANIE 3.4 Otwarto systemu edukacji w kontekcie uczenia si przez cae ycie

  Poddziaanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia si przez cae ycieopracowanie i pilotaowe wdroenie programw doskonalenia zawodowego w przedsibiorstwach dla nauczycieli ksztacenia zawodowego;opracowanie narzdzi diagnostycznych i materiaw metodycznych wspomagajcych proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowa zawodowych uczniw.

  TYPY PROJEKTW

  DZIAANIE 3.3 Poprawa jakoci ksztacenia

 • Priorytet IV

  Szkolnictwo wysze i nauka

 • Poddziaanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjau dydaktycznego uczelniDofinansowanie programw rozwojowych uczelni mogcych obejmowa:przygotowanie, otwieranie i realizacj nowych kierunkw studiw, studiw podyplomowych, studiw doktoranckich (w tym interdyscyplinarnych studiw doktoranckich) oraz dostosowywanie programw na istniejcych kierunkach studiw do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajcia fakultatywne w postaci programw wyrwnawczych dla studentw z zakresu matematyki i fizyki oraz programy skierowane do osb spoza spoecznoci akademickiej (zwikszanie udziau szkolnictwa wyszego w ksztaceniu ustawicznym), opracowywanie programw i materiaw dydaktycznych oraz wdroenie programw ksztacenia z wykorzystaniem metod i technik ksztacenia na odlego (studia, studia podyplomowe, kursy),wspprac uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementw nauczania (stae i praktyki studenckie) oraz zwikszania zaangaowania pracodawcw w realizacj programw nauczania,lepsze przygotowanie absolwentw do wejcia na rynek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier dziaajcych przy uczelni, podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w celu podwyszania jakoci nauczania,podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarzdzania uczelni (w tym zarzdzania finansowego i pozyskiwania funduszy na cele rozwojowe),organizowanie stay i szkole w wiodcych zagranicznych i krajowych orodkach akademickich i naukowo badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni przydatnych dla prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym stae dla doktorantw i stae postdoktorskie),stypendia dla doktorantw, modych doktorw (postdocw) i profesorw projekty badawcze wizytujcych, zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyszego w dziedzinach szczeglnie istotnych dla rozwoju gospodarki,projekty skierowane do studentw niepenosprawnych w celu umoliwienia im korzystania z penej oferty edukacyjnej uczelni,wdroenie modeli zarzdzania jakoci w uczelni (w szczeglnoci opracowanych w ramach wsparcia systemowego w Poddziaaniu 4.1.3.).TYPY PROJEKTWDZIAANIE 4.1 Rozwj potencjau dydaktycznego uczelni oraz zwikszenie liczby absolwentw kierunkw o znaczeniu kluczowym dla gospodarki opartej na wiedzy

 • Projektu ukierunkowane na podnoszenie umiejtnoci pracownikw systemu B+R (np. kursy, szkolenia, studia podyplomowe) w zakresie zarzdzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatw prac badawczych (w tym rwnie w zakresie ochrony wasnoci intelektualnej i przemysowej),

  Projektu ukierunkowane na podnoszenie wiadomoci pracownikw systemu B+R w zakresie wagi i zasad bada naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki, a take potrzeb sektora nauki i gospodarki w tym zakresie,

  Projektu ukierunkowane na realizacj przedsiwzi upowszechniajcych osignicia nauki polskiej i wiatowej w procesie ksztacenia na poziomie wyszym.

  TYPY PROJEKTW

  DZIAANIE 4.2 Rozwj kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost wiadomoci roli nauki w rozwoju gospodarczym

 • Priorytet V

  Dobre rzdzenie

 • Poddziaanie 5.2.1 Modernizacja zarzdzania w administracji samorzdowejWdraanie usprawnie zarzdczych w administracji publicznej na poziomie caej organizacji, w tym w zakresie zarzdzania jakoci (np. norma ISO) lub oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzdw (np. Powszechny Model Samooceny CAF), i w wybranych aspektach jej funkcjonowania, np. komunikacja wewntrzna, obieg dokumentw, zarzdzanie ryzykiem, planowanie strategiczne,Szkolenia generalne i specjalistyczne (stacjonarne i na odlego) dla kadr urzdw administracji samorzdowej.

  Poddziaanie 5.2.1 Modernizacja zarzdzania w administracji samorzdowejSzkolenia generalne i specjalistyczne dla sub publicznych nadzorowanych przez ministra waciwego do spraw wewntrznych kursy jzykowe .

  TYPY PROJEKTW

  DZIAANIE 5.2 Wzmocnienie potencjau administracji samorzdowej

 • Poddziaanie 5.4.2 Rozwj dialogu obywatelskiegoTworzenie i wspieranie porozumie organizacji pozarzdowych o charakterze terytorialnym oraz branowym,Tworzenie i wdraanie programw z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

  DZIAANIE 5.5 Rozwj dialogu spoecznego

  Poddziaanie 5.5.2 Wzmacnianie uczestnikw dialogu spoecznegoStudia, analizy, ekspertyzy na temat dialogu spoecznego, jego kondycji, perspektyw i barier w rozwoju oraz potrzeb uczestnikw dialogu,Wsparcie udziau partnerw spoecznych w pracach europejskich struktur dialogu spoecznego,Tworzenie i wdraanie programw ukierunkowanych na rozwj dialogu spoecznego,Tworzenie i wdraanie programw rozwoju organizacji ukierunkowanych na popraw efektywnoci procesw zarzdczych i komunikacyjnych, usprawnienie funkcjonowania systemw informacyjnych,Tworzenie i wdraanie programw podnoszcych kwalifikacje eksperckie,Wspieranie wsppracy partnerw spoecznych na poziomie terytorialnym i branowym.TYPY PROJEKTW

  DZIAANIE 5.4 Rozwj potencjau trzeciego sektora

 • Dzikuj za uwag

  Departament Europejskiego Funduszu SpoecznegoUrzd Marszakowski Wojewdztwa Pomorskiego ul. Augustyskiego 2, Gdask 80-819tel. 058 326 81 90, fax 058 326 81 93E-mail: defs@woj-pomorskie.pl