SPES - grudzie„ 2006/stycze„ 2007 (2)

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Studencki Przegląd Ekonomiczno-Społeczny

Text of SPES - grudzie„ 2006/stycze„ 2007 (2)

 • grudzie 2006/stycze 2007 (1/2)

 • 2

  Oddajc w rce Pastwa drugi numer Studenckiego Przegldu Ekonomiczno-Spoecznego, pragniemy zoy wyrazy gbokiej wdzicznoci za cierpliwo oraz ciepe sowa, ktrymi przyjty zosta pierwszy numer. Jako e biece wydanie przypada na okres wit Boego Narodzenia oraz wprowadza nas w nadchodzcy rok, prosimy przyj najszczersze

  oby wszystkim marzeniom dane byo speni si!

  Pismo w dalszym cigu przechodzi niejako etap krystalizacji tak pod wzgldem formy, jak i treci, tote w porwnaniu z poprzednim numerem zaszy drobne zmiany. Szata graficzna poddana zostaa kosmetycznym zabiegom upikszajcym, jednak najwiksze rnice zauway si daj w spisie treci. Postanowilimy uoglni nazw jednego z podstawowych dziaw Ekonometrii, w wyniku czego zyskaa ona nowy ksztat. Wychodzc naprzeciw potrzebom Autorw, zmienilimy tytu kolumny na Metody ilociowe. Ponadto zgodnie z zapowiedziami, ktre staramy si konsekwentnie wprowadza w ycie biecy numer SPES wzbogacaj dwie nowe kolumny: Raport Gabinetu Cieni Rady Polityki Pieninej (GC RPP) oraz Recenzje. Obie pozycje wymagaj krtkiego komentarza.

  GC RPP to projekt realizowany przez Studenckie Koo Naukowe Finansw Midzynarodowych polegajcy na analizie stanu gospodarki Polski pod ktem podejmowania decyzji odnonie stp procentowych. Kadego miesica czonkowie Gabinetu Cieni spotykaj si, by prezentowa dane oraz analizy, poddawa je pod dyskusj i wreszcie zakoczy spotkanie gosowaniem w sprawie zmian stp procentowych. Kada taka decyzja jest notowana, co wraz z krtkim uzasadnieniem staje si podstaw raportu. W biecym numerze zamieszczamy informacj z grudniowego posiedzenia GC RPP. Poniewa kade wydanie SPES obejmuje dwa miesice, przy czym ukazuje si porodku tego okresu, nastpny numer zawiera bdzie raport z lutego. Mamy nadziej, e zachcimy Czytelnikw do zapoznania si ze wszystkimi raportami, ktre znale mona na stronach internetowych Koa.

  Dzia Recenzje postanowilimy wprowadzi z dwch wzgldw. Po pierwsze, stanowi on wartociowe uzupenienie treci czasopisma i pozwala nawizywa nie tylko do ju opublikowanych w SPES artykuw, ale take daje moliwo krytycznej oceny wszelkich innych pozycji ukazujcych si na rynku. Po drugie za, ywimy nadziej, e wprowadzenie podobnego dziau zaowocuje ciekawymi dyskusjami na amach pisma wszak to idealne miejsce na polemik, krytyk, pochwa. Rozwj w naszym odczuciu nie powinien bazowa jedynie na prezentacji nowych pomysw, ale take na doskonaleniu ju istniejcych. Niekiedy nawet zwyke uczucie niedosytu po przeczytaniu ksiki bd artykuu moe by wystarczajcym przyczynkiem do krytycznej recenzji. Dziaem tym pragniemy wspiera tak wanie twrcz polemik.

  Skad pozostaych kolumn nie uleg zmianie, cho nie moemy wykluczy takiego posunicia w przyszoci. Dum napawa nas rosnce grono Autorw pragncych publikowa w naszym pimie. W dowd wdzicznoci, postanowilimy wzbogaci SPES o krtkie informacje o osobach, ktrych artykuy zamieszczamy, wraz ze wskazaniem sposobu kontaktowania si z piszcymi (stopka redakcyjna).

  Nasze plany na nadchodzcy rok zakadaj dalszy konsekwentny rozwj Studenckiego Przegldu Ekonomiczno-Spoecznego. ywimy nadziej, e wzrost zainteresowania naszym czasopismem owocowa bdzie poszerzaniem si grona osb publikujcych pod sztandarami SKN Finansw Midzynarodowych. Wierzymy, e rzetelna praca zespou redakcyjnego wspomaga bdzie podnoszenie si poziomu merytorycznego prac, przy zachowaniu rozsdnego ukadu czasopisma. yczylibymy sobie, by moliwym byo pod koniec przyszego roku podzikowanie wszystkim Autorom za ywy wkad w popraw poziomu ycia naukowego w Polsce. To czynic naszym celem, mamy po raz kolejny zaszczyt i przyjemno zaprosi do lektury oraz zachci do wszelkich krytycznych komentarzy.

  Z wyrazami gbokiego szacunku,

  Zesp Redakcyjny

 • Studencki Przegld Ekonomiczno-Spoeczny Spis treci

  3

  ...............

  ....

  Ekonomiczne podejcie do zjawisk spoecznych Karolina Filipek................................................................................................................................................

  Konkurencyjno polskiej gospodarki na tle krajw Unii Europejskiej Magdalena Ujda ............................................................................................................................................................

  The impact of globalisation on the welfare state: Denmarks example Agnieszka Kacperowska, Przemysaw Nizioek..........

  Activity Based Costing in comparison to other costing strategies Kaja Pacholczyk .....

  Healthcare public or private? Kamil Kryski ...

  Modelowanie zachowa przestpczych za pomoc acuchw Markowa Karolina Filipek ........................................................................................................................................................

  Religijne przesanki powstania kapitalizmu w Europie Zachodniej na podstawie koncepcji Maxa Webera Micha Konopczak ..........................................................................................

  Grecja w Planie Marshalla Micha Konopczak ........................................................................

  Informacja po posiedzeniu GC RPP dnia 14 grudnia 2006 r. Tomasz Wersocki (red.) .............................................................................................................................

  Recenzja artykuu Krytyka demokracji w wietle filozofii klasycznej (Karolina Filipek) Micha Konopczak..................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................

 • Studencki Przegld Ekonomiczno-Spoeczny Mikroekonomia

  4

  Celem niniejszego eseju jest zapoznanie czytelnikw z interesujcym zastosowaniem analizy mikroekonomicznej w naukach spoecznych, a mianowicie z ekonomicznym modelowaniem zachowa ludzkich. Omwienie historii i istoty podejcia ekonomicznego uzupenia przykad artykuu naukowego na nim opartego oraz wasna prba implementacji owego podejcia. Ekonomiczne podejcie do zachowa ludzkich ma bogat tradycj od Adama Smitha, przez Jeremyego Benthama, ktry analizowa aktywno ludzk przez pryzmat rachunku zyskw i strat i na tej podstawie opiera wizje reform systemu wiziennictwa i sdownictwa, a do Karola Marksa. Ten ostatni rozumia jednak podejcie ekonomiczne raczej jako prb tumaczenia wszelkich zjawisk spoecznych przez odniesienie do pozycji materialnej ich uczestnikw. Wspczenie, problemy natury spoecznej stay si obiektami zainteresowania ekonomistw za spraw Garego Beckera socjologa i ekonomisty uhonorowanego Nagrod Nobla w dziedzinie ekonomii w 1992 roku. Becker jako jeden z pierwszych zastosowa narzdzia analizy ekonomicznej do modelowania zjawisk socjologicznych takich jak rozrodczo, przestpczo, dyskryminacja rasowa czy interakcje spoeczne.

  Podejcie ekonomiczne jest, zdaniem Garego Beckera, uniwersalne i moe znale zastosowanie w kadej dyscyplinie naukowej, ktrej przedmiotem bada jest zachowanie czowieka, jako e maksymalizowa mona uyteczno rnego typu dbr i potrzeb niekoniecznie materialnych. Naley jedynie zna funkcj uytecznoci danej jednostki (czy danego typu jednostek) i zna kryteria jej optymalizacji, czyli preferencje. Wanym zaoeniem podejcia ekonomicznego jest stao preferencji w czasie i niezalenie od miejsca, jakie dane jednostki zajmuj w spoeczestwie (w pniejszych pracach Becker wycofa si z tego zaoenia). Chodzi tu oczywicie nie o preferencje dotyczce, np. konkretnej marki ubra, ale o wybr pewnych oglnych wartoci, takich jak zdrowie, sukces materialny czy zadowolenie. W ten sposb mona uj w matematyczny model zachowania o rnym charakterze i podou decyzje dokonywane mechanicznie lub o zabarwieniu emocjonalnym, powtarzalne lub podejmowane bardzo rzadko, o rnym stopniu wanoci, podejmowane przez kompletnie rnych ludzi. Przyjmujc jako zaoenia maksymalizacyjny charakter zachowa, stao preferencji i denie wszelkich rynkw do rwnowagi, mona wyprowadzi szereg twierdze obowizujcych w przestrzeni spoecznej:

  1. wzrost ceny prowadzi do spadku popytu 2. wzrost ceny prowadzi do wzrostu poday 3. rynki konkurencyjne efektywniej zaspakajaj potrzeby konsumentw ni monopolistyczne 4. obcienie jakiego produktu podatkiem prowadzi do zmniejszenia iloci tego produktu

  W podejciu ekonomicznym kademu dobru przyporzdkowana jest cena-cie, ktra determinowana jest przez tak zwany koszt alternatywny (koszt zaniechanych moliwoci) jego zdobycia to znaczy uyteczno innego dobra, z ktrego zdobycia zrezygnowalimy na rzecz dobra pierwszego. Nawet jeli dana jednostka nie funkcjonuje w warunkach rynkowych (w ktrych to mona byoby porwnywa ceny rnych dbr) to i tak ma wiadomo ceny-cienia. Jest ni w takim przypadku kracowa cena pozyskania danego dobra wyraona w jednostkach czasu, tzn. ilo jednostek czasu potrzebnych do

  * Karolina Filipek studentka IV roku Szkoy Gwnej Handlowej w Warszawie oraz II roku Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe obejmuj ekonometri, badania rynku oraz socjologi. Czonek-Zaoyciel SKN Finansw Midzynarodowych, obecnie peni w nim funkcj Czonka Zarzdu do spraw Merytorycznych, a take kieruje Sekcj Prognoz. Wicej informacji, a take kontakt do Autorki w Stopce redakcyjnej.

 • Studencki Przegld Ekonomiczno-Spoeczny Mikroekonomia

  5

  uzyskania dodatkowej jednostki danego dobra. Stosunek tych cen jest w rwnowadze rwny