Stycze„ 2016

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Stycze„ 2016

 • 1INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

  NUMER 1/157 STYCZE 2016BEZPATNY MIESICZNIK UMiG SEROCK

  GMINY SEROCK

  24 FINA WIELKIEJ ORKIESTRY WITECZNEJ POMOCYSztaby w Miecie i Gminie Serock zebray ponad 47 tys. z

 • 3INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK2 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

  INFORMATOR GMINY SEROCKMiesicznik Urzdu Miasta i Gminy Serock

  ZESP REDAKCYJNY: Beata Roszkowska,

  Agnieszka Woniakowska, Joanna Dudek, Sylwia Sojkowska-Affelska

  ADRES REDAKCJI: Rynek 21, 05-140 Serock,

  tel. 22 782 88 43,e-mail: promocja@serock.pl, www.serock.pl

  Zastrzegamy sobie prawo do skracania i redagowania nadesanych tekstw.

  Nie zwracamy materiaw niezamwionych.

  Skad i druk MERITUM Boena Zimmermann,tel./fax 52 379 80 94,

  e-mail: meritum@by.home.pl

  W NUMERZE

  Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki w zagadnieniach wy-kraczajcych poza sprawy merytoryczne referatw, przyjmuje mieszkacw w ponie-dziaki, w godz. 12.00 15.30.

  Zastpca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Jzef Zajc w sprawach zwizanych z tematyk owiatow, kulturaln, ochrony rodowiska i pomocy spoecznej przyjmu-je rwnie w poniedziaki w godzinach 12.00-15.00.

  Interesanci przyjmowani s w kolejno-ci zgosze, bez koniecznoci dokonywania wczeniejszych zapisw.

  W sprawach nagych, wymagajcych interwencji burmistrza mona ustali

  spotkanie w innym terminie ni ww. ter-min poniedziakowy. W tym celu prosimy o zgoszenie telefoniczne takiej potrzeby pod nr 22 782 88 05.

  Przewodniczcy Rady Miejskiej w Se-rocku Artur Borkowski peni dyur w ponie-dziaki w godz. 18.30-20.30 w pokoju nr 31

  Rada Seniorw przyjmuje informacje i sugestie dotyczce problemw seniorw i osb starszych pod numerem telefonu 601-984-944.

  Referaty UMiG w Serocku przyjmuj interesantw i realizuj sprawy mieszkacw w godzinach pracy urzdu bez koniecznoci wczeniejszego umawiania si (pon 8:00-18:00, wt-pt 8:00-16:00).

  Informacje dla mieszkacw:

  2 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

  Okres zimowy to czas przygotowa do kolejnych inwestycji ..................................... 4Gazocig Rembelszczyna - Granica RP .......... 5Punkt nieodpatnej pomocy prawnej w UMiG w Serocku ........................................... 5Zbierasz 1% z podatku - zgo si do nas! ...... 6Zmiany w podatkach od 2016 roku ................. 6Konsutlacje spoeczne w sprawie Strategii Rozwoju MiG Sercok na lata 2016-2015 ........ 7Sprzedajesz alkohol? Przeczytaj koniecznie ... 8Terminy rekrutacji do przedszkoli... szk... .. 8Program nauki pywania w gminie Serock z dofinansowania Ministerwstwa Sportu i Turystyki ............................................... 8Islandia - Wyspa Skrajnoci .......................... 84-minuty pierwsze czy ostatnie? - spotkanie z ratownikiem medycznym serockim gimnazjum ........................................ 9Bohaterowie zasuguj na medale ................... 9Relacja 24 Finau Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy w Serocku .................... 10Jadwisin kolejny raz spisa si na medal ...... 11Miejsownik ...................................................... 12Podsumowania 2015 roku .............................. 14Zwycizca konkursu powiatowego Dugo(sz) przed nami .................................. 16Spotkanie z Laur cz .................................. 16Kantyczki wyrnione w eliminacjach do Midzynarodowego Festiwalu Kold i Pastoraek im. ks. Szwarlika w Bdzinie .... 17Remiza na Gali Finaowej III Festiwalu Teatrw Modzieowych W wiecie Mroka ....................................... 17Wieczr w Tatrze Aktor... To... Aktor... To Aktor... ................ 18Kabaret Hrabi ................................................... 18Spotkanie autorskie z Katarzyn Pakosisk ................................. 19O tacu i sporcie z Anet Baon ................... 19Wicemistrzynie Powiatu Legionowskiego ... 21Halowa Liga Serock na pmetku rozgrywek ................................. 21Medale dla tenisistw z Serocka na arenie oglnopolskiej ................................ 22Podsumowanie rywalizacji szk podstawowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Modziey Szkolnej za rok szkolny 2014/2015 ............... 22Zimowisko w Dzieroniowie ........................ 23W ferie zimowe w szkoach wiele atrakcji ... 23Ferie Zimowe z OSIR ..................................... 23Zima w miecie ............................................... 24

  ProfilaktyczneProgramy Zdrowotne

  Jest mi niezmiernie mio poinformowa Pastwa, e bezpatne szczepienia ochronne przeciw pneumokokom dla dzieci oraz przeciw grypie dla osb z grypy szczeglnego ryzyka cieszyy si w 2015 roku zainteresowaniem ze strony mieszkacw Miasta i Gminy Serock. cznie zaszczepiono 269 osb w tym: 38 dzieci oraz 231 osb z grupy szczegl-nego ryzyka (ktre ukoczyy 55 rok ycia).

  wiadczenia w 2016 roku nadal wykonywane bd przez Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Sero-cku (SPZOZ), ul. A.A. Kdzierskich, 05-140 Serock. Wobec powyszego prosz o kontaktowanie si z SPZOZ w Serocku w celu umwienia wizyty lekarskiej.

  Zachcam do udziau w ww. programach.

  Pocztek roku to dobry czas na podsumowania minionych dwunastu miesicy. W pierwszym numerze 2016 zamieszczamy wic informacje o zeszorocznych dziaaniach jednostek organizacyjnych Urzdu Miasta i Gminy w Serocku, a take podsumowania osigni serockich sportowcw. Przedstawiamy rwnie, ju tegoroczne, przygotowania do kolejnych inwestycji.

  Zapraszamy mieszkacw na wystawy w serockim ratuszu. Piszemy o wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez CKiCz w Serocku, OSiR i stowarzyszenia dziaajce na terenie gminy. Zachcamy do udziau w gminnym programie szczepie i do korzysta-nia z punktu nieodpatnej pomocy prawnej.

  W styczniowym numerze piszemy rwnie o 24. Finale Wielkiej Orkiestry witecznej Po-mocy, ktry jak zawsze w naszej gminie zakoczy si sukcesem zebralimy ponad 47 tys. z na zakup urzdze medycznych dla oddziaw pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorw. W lubianym przez Czytelnikw Miejscowniku przeczytamy o Sta-nisawowie, ktre nazw sw nosi od imienia bohatera Powstania Listopadowego.

  Przed nami czas ferii zimowych dla dzieci i modziey, publikujemy wic propozy-cje atrakcyjnego spdzenie tego czasu w miecie. Owiata informuje o zapisach do szk i przedszkoli oraz programie nauki pywania dofinansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zwracamy Pastwa uwag rwnie na zmiany w podatkach.

  Zachcamy Pastwa do udziau w konsultacjach spoecznych w sprawie Strategii Roz-woju Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025.

  Zapraszamy do lektury.

  Decyzj Sejmu RP rok 2016 ustanowiono rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. W treci uchway sejmowej parlamentarzyci wyrazili nadziej, i obchody rocznicy bd okazj do pojednania i odbudowy polskiej wsplnoty narodowej.

  Chrzest Polski, od ktrego datuje si pocztek pastwa polskiego i proces chrystianizacji jego ludnoci, zosta zapocztkowany 14 kwietnia 966 roku przez osobisty chrzest Mieszka I. Pierwszy historyczny wadca Polski mg zosta ochrzczony na Ostrowie Lednickim, w Gnie-nie bd w Poznaniu gdy tam odkryto baptysteria z drugiej poowy X wieku. Obchody cen-tralne 1050. rocznicy Chrztu Polski, pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, zaplanowano na 14 - 16 kwietnia i odbd si one w Gnienie i Poznaniu. Uroczystoci bd mie charakter pastwowy i kocielny.

  W Serocku przypomnimy o uroczystociach jakie miay miejsce w naszym miecie w trak-cie jubileuszu w 1966 r. W Serocku odsonito wtedy pomnik millenijny znajdujcy si obecnie w pobliu placwek owiatowych przy ul. Putuskiej, wtedy rwnie nowo wybudowanym blokom przy tej samej ulicy nadano nazw Osiedla Tysiclecia, a ulicom w powstaym opo-dal osiedlu domkw jednorodzinnych nadano imiona krlw: ul. B. Chrobrego, B. miaego, W. okietka i K. Wielkiego.

  ROK 2016 ROKIEM JUBILEUSZU 1050-LECIA CHRZTU POLSKI

 • 5INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK4 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

  W budecie gminy na rok 2016 r. prze-widziano na nowe zadania inwestycyjne oraz kontynuacj ju rozpocztych rodki w wy-sokoci prawie 11 mln zotych. Przyjcie bu-detu nie oznacza nic innego, jak tylko peno-prawn moliwo, a w zasadzie konieczno jego realizacji.

  Majc na uwadze du ilo zada do przygotowania i realizacji rozpoczto przygo-towania do pewnych zada, ktre w pierwszej kolejnoci w roku biecym musz zosta wy-konane.

  Zaczlimy rok od zoenia trzech wnio-skw o dofinansowanie rozbudowy drg lokalnych w ramach rodkw zewntrznych z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020, tj. ul. Gwnej i Dugiej w Stasim Lesie oraz ulicy Jasnej w Jachrance. czna warto tych inwestycji wynosi kwo-t ok. 4,3 mln zotych, z czego wnioskowana kwota pomocy to ok. 2,7 mln. Wnioski zosta-y zoone na pocztku stycznia i teraz czeka-my na rozstrzygnicia instytucji wdraajcej. Dotacje, na pewno wpyn na przyspieszenie realizacji inwestycji, a co za tym idzie poprawi si stan infrastruktury na obszarach objtych projektem. Chcemy przy tym zaznaczy, e s to inwestycje kompleksowe, czyli takie, gdzie w lad za budow jezdni idzie budowa chod-nika, owietlenia drogowego, przebudowa kolizji gazowych, energetycznych, teletech-nicznych oraz oznakowanie drg.

  Obecnie trwaj te prace nad kompleto-waniem materiaw oraz przygotowaniem do zoenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ro-dowisko. Projekt obejmuje dwie inwestycje: rozbudow kanalizacji sanitarnej w Zegrzu oraz budow wodocigu w ul. B. Chrobrego w Serocku. czna warto tych dwch za-da jest szacowana na ponad 6,5 mln zotych. Na ten cel planujemy pozyska ze rde ze-wntrznych okoo 85% wartoci kosztw

  kwalifikowanych inwestycji. Wniosek planu-jemy zoy do koca stycznia br.

  W dniu 1 lutego upywa termin skadania wnioskw w ramach dziaania 4.2 efektyw-no energetyczna - typ projektw Termo-modernizacja budynkw uytecznoci pu-blicznej w ramach Regionalnego Progra