biuletyn stycze„ 2016

 • View
  216

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of biuletyn stycze„ 2016

 • Nr 1 (47) stycze 2016, ISSN 2353-3803 nakad 1 000 egz.

  Procedura i warunkiubiegania si o zwrot podatkuakcyzowego w 2016 roku

  W 2016 roku, podobnie jakw latach poprzednich, istniejemoliwo ubiegania si o zwrotpodatku akcyzowego zawartegow cenie oleju napdowegowykorzystywanego do produkcjirolnej.

  Wicej na str. 2

  W numerze m.in. :

  Ferie 2016

  W drugiej poowie styczniatrway ferie m.in. dla uczniw Ma-opolski. W tym czasie nasze insty-tucje kultury zorganizoway wielepropozycji spdzania wolnegoczasu. O tym, jak uczniowie sp-dzali ferie w Gminie Bystra-Sidzi-na piszemy na str. 10

  Kalendarz imprez na rok 2016

  Z pocztkiem nowego roku pre-zentujemy plan imprez kultural-nych na 2016 rok organizowanychprzez gminny orodek kultury orazskansen w Sidzinie

  Szczegy na str.12

  www.bystra-sidzina.pl

  W styczniu w Bystrej Podhalaskiej i w Sidzine odbyy si zebrania

  sprawozdawczo-wyborcze jednostek OSP, podczas ktrych wybrano

  czonkw Zarzdu i Komisji Rewizyjnej na kolejne 4 lata.

  Szczegy na str.4

  Stycze to czas koldowania i czas spotka przy opatku. W numerze

  prezentujemy relacje z koncertw koldowo-noworocznych

  organizowanych w Bystrej i Sidzinie, konkursu kold oraz ze spotka

  opatkowych.

 • Biuletyn Samorzdowy Gminy Bystra-Sidzina nr 1, stycze 2016strona 2

  Fot. T. Uczniak

  W wymienionym okresie wydano 19 zarzdze, w tym: 3zarzdzenia w sprawie zmian w budecie Gminy Bystra-Sidzina na 2015/2016 rok oraz 5 zarzdze w sprawie zmianw planie finansowym budetu Gminy Bystra-Sidzina na2015/2016 rok.

  Pozostae zarzdzenia wydano sprawach:1) Powoania Dyrektora Skansenu w Sidzinie Muzeum

  Kultury Ludowej oraz Dyrektora Gminnego OrodkaKultury Promocji Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina orazudzielenia penomocnictw.Do p.o. Dyrektora w obydwu instytucjach na okres roku

  2016 powoano p. Jadwig Czarny.2) Przekazania skadnikw majtkowych dokumentacji

  ksigowej, akt osobowych i spraw kadrowych orazdokumentacji organizacji pracy w Skansenie w Sidzinie Muzeum Kultury Ludowej.3) Wykonywania budetu Gminy Bystra-Sidzina na 2016

  rok.

  4) Okrelenia sposobu wyliczenia rednich miesicznychwydatkw wynagradzania nauczycieli i redniegomiesicznego zatrudnienia nauczycieli zatrudnionychw szkoach i przedszkolach prowadzonych przez GminBystra-Sidzina oraz sposobu naliczenia jednorazowegododatku uzupeniajcego.5) Umorzenia zalegoci z tytuu opat za odbir

  odpadw komunalnych.6) Powoania komisji do rozpatrywania wnioskw

  klubw sportowych o dofinansowanie projektw z zakresusportu na terenie Gminy Bystra-Sidzina.7) Planu dofinansowania form doskonalenia

  zawodowego w roku 2016.8) Ustalenia harmonogramu czynnoci w postpowaniu

  rekrutacyjnym oraz postpowaniu uzupeniajcym doprzedszkoli i szk podstawowych prowadzonych przezGmin Bystra-Sidzina na rok szkolny 2016/2017. (M.G.)

  Urzd Gminy Bystra Sidzina informuje wszystkichrolnikw, e w 2016 r. terminy skadania wnioskw o zwrotpodatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowegowykorzystywanego do produkcji rolnej nie ulegy zmianie.Poniej przedstawiono procedur i warunki ubiegania si

  o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie olejunapdowego zuywanego do produkcji rolnej w 2016 r.W 2016 r. producent rolny moe skada do Wjta Gminy

  wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenieoleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dowysokoci limitu zwrotu okrelonego na 2016 r., w dwchterminach, tj.a) od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. producent

  skada wniosek o zwrot podatku akcyzowego wrazz fakturami VAT dokumentujcymi zakup olejunapdowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015r. do 31 stycznia 2016 r.,b) od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. producent

  skada wniosek o zwrot podatku akcyzowego wrazz fakturami VAT potwierdzajcymi zakup oleju napdowegodo produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca2016 r.1. Za producenta rolnego uznaje si osob fizyczn, osob

  prawn lub jednostk organizacyjn nie posiadajcosobowoci prawnej, bdc posiadaczem gospodarstwarolnego w rozumieniu przepisw o podatku rolnym.2. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisw

  ustawy o podatku rolnym uwaa si obszar gruntwsklasyfikowanych w ewidencji gruntw i budynkw jakouytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewionena uytkach rolnych o powierzchni przekraczajcej 1 ha lub1 ha przeliczeniowy, z wyjtkiem gruntw zajtych naprowadzenie dziaalnoci gospodarczej innej ni dziaalnorolnicza.3. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego

  stanowi przedmiot wspposiadania, zwrot podatkuakcyzowego przysuguje temu wspposiadaczowi, co doktrego pozostali wspposiadacze wyrazili pisemn zgod(zgoda bdzie wyraana we wniosku i nie dotyczywspmaonkw).

  4. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowido Krajowego Rejestru Sdowego, we wniosku o zwrotpodatku akcyzowego podaje si numer z tego rejestru.5. Faktura powinna spenia wymogi okrelone w ustawie

  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U.z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z pn. zm.). Kwot zwrotupodatku akcyzowego ustala si jako iloczyn iloci olejunapdowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikajcejz faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra okrelonejw rozporzdzeniu Rady Ministrw z dnia 1 grudnia 2015 r.w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartegow cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcjirolnej na 1 litr oleju w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2042),z tym, e kwota zwrotu podatku nie moe by wysza nikwota stanowica iloczyn stawki zwrotu na 1 litr olejunapdowego (1,00 z/ l), liczby 86 oraz powierzchni uytkwrolnych bdcych w posiadaniu lub wspposiadaniuproducenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntwi budynkw jako uytki rolne wedug stanu na dzie 1 lutegodanego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzgldnia sigruntw gospodarstw rolnych na ktrych zaprzestanoprodukcji rolnej oraz gruntw zajtych na prowadzeniedziaalnoci gospodarczej innej ni dziaalno rolniczaw rozumieniu przepisw o podatku rolnym.6. Wjt Gminy wydaje decyzj ustalajc wysoko

  zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dniazoenia wniosku.Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha

  uytkw rolnych w 2016 r. wyniesie 86,00 z.

  Pienidze wypacane bd w nastpujcych terminach:a) od 1 do 30 kwietnia 2016 r. w przypadku zoenia

  wniosku w pierwszym terminie,b) od 1 do 31 padziernika 2016 r. w przypadku zoenia

  wniosku w drugim terminie,gotwk w kasie Urzdu Gminy lub przelewem na

  rachunek bankowy podany we wniosku. (B.M.)

 • strona 3Biuletyn Samorzdowy Gminy Bystra-Sidzina nr 1, stycze 2016

  Gmina Bystra-Sidzina przystpia do realizacji projektu Jed z gow majcego na celu zagospodarowanie czasuwolnego dzieci i modziey z terenu gminy Bystra-Sidzina w ramach zaj pozalekcyjnych, poprzez aktywn rekreacjruchow, promocj bezpieczestwa na stokach narciarskich oraz jazd w kasku. Programem zostao objtych 40 dzieci z klasIII i IV szk podstawowych z terenu gminy. W ramach programu zorganizowano 8 wyjazdw na stok narciarskiw Spytkowicach. Kade dziecko uczestniczyo w 4 wyjazdach - jeden wyjazd obejmowa 4 godziny zaj na stoku. Wyjazdyodbywaj si w okresie ferii zimowych od 18.01.2016r. do 28.01.2016r. Uczniowie w ramach projektu mieli zapewniony dowz

  na stok narciarski, karnety wstpu na wycig, wyposaenizostali w kompletny sprzt narciarski (narty, buty, kijkii kaski) oraz ubezpieczenie. Zajcia prowadziliwykwalifikowani instruktorzy narciarstwa, a opiek podczasprzejazdu na stok, pobytu na stoku oraz powrotu do szkoyzapewniali nauczyciele- opiekunowie.Modzi narciarze zaczli nauk od podstaw: musieli

  nauczy si zapinania nart, podchodzenia, panowania naddeskami tak aby nie uciekay, i w kocu trudna sztukaprzewracania si. Wcale nie jest atwo opanowa teumiejtnoci. Na kolejnych zajciach, nasi narciarze juprbowali pierwszych zjazdw pugiem. Kolejny etapwtajemniczenia to skrcanie z puga oraz pierwsze zjazdy

  slalomem od "Kubusia do Kubusia". Po kadych zajciach uczniowie byli zmczeni ale bardzo zadowoleni poniewa widzielijakie robi postpy. W czasie krtkiej przerwy z apetytem zjadali kanapki popijajc ciep herbatk przygotowan przezmamy. Naley podkreli kompetencje, cierpliwo i wyrozumiao instruktorw. Opiekunowie z du przyjemnocipatrzyli na szczliwe, zarumienione buzie swoich uczniw. Dobrze, ze udao si zorganizowa takie zajcia i oderwauczniw od komputerw. (B.C., B.K.)

  Projekt Funenglish w bibliotece- 5 edycjaw Gminnej Bibliotece Publicznej w Bystrej Podhalaskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Sidzinie

  Ju od teraz mona zgasza si do kolejnej, ju pitej edycji oglnopolskiego projektu FunEnglish w bibliotece.Gminne biblioteki naszej Gminy - z Bystrej Podh. i Sidziny bior udzia w projekcie FunEnglish w bibliotece i otrzymayna rok bezpatny dostp do e-learningowych kursw angielskiego dla dzieci FunEnglish.pl i Funjunior.pl.

  Kurs Funenglish.pl jest przeznaczony dla dzieci w wieku 6-12 lat. Uczy poprzez zabaw - skada si z kilkuset filmw,edukacyjnych gier, fotolekcji i interaktywnych wicze. Sprawia, e dzieci mwi i myl w jzyku angielskim, dzikiczemu postpy w nauce s znacznie , ni w tradycyjnych metodach nauczania.Biblioteki zapraszaj do korzystania z kursu jak rwnie z Internetu na 3 stanowiskach komputerowych.

 • Biuletyn Samorzdowy Gminy Bystra-Sidzina nr 1, stycze 2016strona 4

  9 stycznia 2016 r. odbyo si walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Sidzina. Otwarcia zebrania dokonaPrezes OSP Sidzina druh Tomasz Tempka, ktry rwnie przywita zaproszonych goci. Zebrani wysuchali sprawozdaPrezesa, Naczelnika, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej za 2015 r. udzielajc zarzdowi absolutorium za ubiegy roki przyjmujc plan pracy na 2016 r.Kolejnym punktem byy wybory do Zarzdu i Komisji Rewizyjnej. Nowym Prezesem zosta druh Jzef Stramek,

  Wiceprezesem druh Jerzy Klimala, Naczelnikiem druh Grzegorz Lipka, zastpc Naczelnika druh Adam Kulka