stycze„ 2010

 • View
  225

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Magazyn Życie Handlowe

Text of stycze„ 2010

 • ycie Handlowew w w . p o r t a l F M C G . p l

  cena

  : 10,

  70 z

  (z V

  at)

  IS

  SN: 1

  231-

  2010

  STY

  CZE

  201

  0

  Sieci franczyzowe: To, co dobre, jest w Sezamie

  Szkolenia:We sklep na warsztat

  Na pce:Kto rzuca kostkami?

  Konkurs:Poznaj Przeboje FMCG

  str. 8

  str.40

  str.20

  str.42

  str. 31

  str. 55

  Czy jestemy gotowi na ekoewolucj?

  str. 10

  9 0 0 0 0 N a k a d ud L a S k L E P u I H u R T O W N I

  str. 17

  maga

  zyn

 • AKTUALNOCI

  2 / ycie handlowe

  W DETALACh

 • AKTUALNOCI

  stycze 2010 / 3

  Zanurzona w przenikliwie zimnym, ale wolnym od zakopiaskiego smogu powietrzu na Kasprowym Wierchu, pomylaam o tym, e piknie by byo y w bardziej czystym i zdro-wym wiecie. To marzenie staje si akurat w tym miejscu realne, ale wystarczy zje-cha kolejk w d i wydaje si ju tylko bujaniem w ekoobokach. Bo pytanie, czy np. mieszkacy piknego kraju nad Wis

  s przygotowani na ekoewolucj? Jak jest z nasz wiadomoci ekologicz-n? Zwracamy uwag na to, co jemy? Czy zadajemy sobie minimum trudu, aby zadba o ekologi na co dzie? Znowu pozwol sobie nawiza do wa-snego domowego ogrdka dowiad-czalnego. Wystarczy jeden film pokazu-jcy kurczaki wybawione przez farmera-idealist z chowu klatkowego, a podczas cotygodniowych zakupw moja crka sama dba o to, by w naszym koszyku nie znalazy si jaja oznaczone cyferk 3. Moja elokwentna nastolatka studiuje rwnie dokadnie etykietki na opakowaniach

  produktw porwnujc je ze sob, by mc wybra mniejsze zo. Moe jednak akurat ona doyje czasw, kiedy certyfikat eko bdzie obowi-zujc norm i standardem? Znowu marz Troch si jednak martwi. Sylwester Struyna z firmy Bio Planet, jeden z moich rozmwcw w temacie ekopki (str. 10) , twierdzi, e wik-szo naszych rodakw jest przekona-na, e produkty wywarzane przez pol-skich rolnikw s prawie ekologiczne w stosunku do tych produkowanych w Zachodniej Europie. Tymczasem, jego zdaniem, mija si to z prawd, poniewa zuycie nawozw sztucznych na hektar uytkw rolnych w Polsce przewyszyo ju poziomy notowane w wielu krajach Europy Zachodniej. Oznacza to, e ju dzisiaj dostarczamy do gleby i wd gruntowych olbrzymie iloci pestycydw, ktre nastpnie wraz z pokarmem dostaj si do naszych odkw. Dlatego bujam w obokach, bo prawda jest smutna.

  Dorota a. WaroWnareDaktor naczelna

  akTuaLNOCI

  W DETALach

  Abc zaprasza do Warszawy ..................................... 4

  Razem pod skrzydami Lewiatana ........................... 4

  Kryzysowa narzeczona ............................................ 4

  Pomys na spdzielczo ....................................... 6

  Sieci franczyzowe

  To, co dobre, jest w Sezamie .................................. 8

  TEMaT MIESICa

  Polska ekoewolucja ..............................................10

  Na PCE

  Alkohole

  Z lampk i kieliszkiem ..........................................14

  Piwo

  Rok z odrobin goryczy .........................................18

  Buliony

  Kostki zostay (w)rzucone .....................................20

  Karma dla zwierzt

  Wojna o psie miski ...............................................30

  rodki czystoci

  Ludwik krl porzdkw ......................................32

  Nowe produkty

  Nowe produkty spoywcze ....................................24

  Nowe produkty kosmetyczno-chemiczne ...............33

  Promocje i kampanie

  Dyskretny urok walentynek ...................................34

  MERCHaNdISING

  Zarobi na pce z

  Wybierz jedno z siedmiu marze ..........................38

  SZkOLENIa

  We sklep na warsztat ..........................................40

  PO GOdZINaCH

  Konkurs Przeboje FMCG 2010 ..............................42

  str. 12str. 38

  Wydawca Media Direct Sp. z o.o.

  ul. Mynarska 7, 01-205 Warszawa

  tel. (22) 539-59-40, fax (22) 539-59-50

  www.portalFMCG.pl

  Zarzd Radomir Jaszczuk, Beata Farmus

  Prezes Radomir Jaszczuk

  (0-509-970-585)

  rjaszczuk@mediadirect.pl

  Redaktor Dorota Warowna

  Naczelna (0-510-262-622)

  dwarowna@mediadirect.pl

  Sekretarz Magdalena Stosio-Rg

  Redakcji (0-608-022-202)

  mstosio@mediadirect.pl

  Szef dziau Elbieta Pyzel

  reklamy (0-510-808-508)

  epyzel@mediadirect.pl

  Reklama Maja Gryko

  key account manager

  (0-502-282-990)

  mgryko@mediadirect.pl

  Renata Zadrona

  specjalista ds. reklamy

  rzadrozna@mediadirect.pl

  Zdjcia Przemysaw Wierzchowski

  Staa Magorzata Marszaek

  wsppraca mmarszalek@mediadirect.pl

  Cezary Ksel

  cksel@mediadirect.pl

  Prenumerata Jolanta Kitliska

  022 539 59 40

  prenumerata@mediadirect.pl

  Opracowanie Concept Studio

  graficzne tel. (22) 841-53-55

  Druk Ortis

  Redakcja nie zwraca materiaw niezamwionych oraz zastrzega sobie prawo redakcyjnego opracowania tekstw przyjtych do druku.Nakad: 90 000 egz., cena egz: 10,70 z (z 7%Vat) Pismo przeznaczone dla specjalistw dystrybucji. Redakcja nie odpowiada za tre ogosze. Wszystkie prawa zastrzeone .

  nr 43 (stycze 2010)

  Bujanie w ekoobokach

  POZNAJ PRZEBOJE

  FMCG 2010str. 42

  ortal.indd 1 1/19/10 5:55:11 PM

  maga

  zyn ycie Handlowe

 • AKTUALNOCI

  4 / ycie handlowe

  W DETALACh

  Wedug wspomnianego raportu, 15 najwikszych sieci rozwija-jcych si na zasadzie franczyzy lub ajencji przyczyo w 2009 roku 2100 sklepw o 15% wicej ni w roku 2008.

  Co pcha niezalenych detalistw w stron franczyzy, ktra ograni-cza tak lubian przez nich swobod w prowadzeniu biznesu? Jest to wynik rosncej konkurencji, ktra po-woduje, e waciciele niezrzeszonych sklepw staj przed wyborem: zamkn sklep albo przystpi do jednego z sys-temw franczyzowych dziaajcych w brany. I coraz czciej decyduj si na t drug opcj komentuje Patrycja Nalepa, analityk handlu detalicznego w PMR. Ze wzgldu na spowolnienie gospodarcze w tym roku niezaleni de talici odczuwali potrzeb znalezienia sil-niejszego partnera szczeglnie mocno dodaje Nalepa.

 • AKTUALNOCI

  stycze 2010 / 5

 • AKTUALNOCI

  6 / ycie handlowe

  W DETALACh

  Czy kryzysowy rok 2009 by dla PSD udany? Spka urodzia si w czasie kryzy-su i doskonale potrafi sobie radzi w czasie spowolnienia gospodarczego. Koncepcja wsppracy ze spdziel-czoci przygotowana bya wsplnie z zespoem roboczym grupy G12, w ktrej skad wchodzi 28 PSS-w. Poznalimy oczekiwania spdzielczo-ci, jej funkcjonowanie i tradycje. Nic zatem dziwnego, e rok 2009 zako-czy si naszym wsplnym sukcesem, a do projektu przystpio 44 partnerw spdzielczych.

  Do kogo konkretnie jest skierowa-na i na czym polega oferta PSD? Co j wyrnia na rynku? Nasza oferta skierowana jest tylko do detalu spdzielni Spoem i cechuje j przede wszystkim partnerstwo we wza-jemnych relacjach. Wsppracujemy na paszczynie handlowej, marketingowej i operacyjnej. Trzy pakiety, ktre oferuje-my w ramach projektu, dostosowane s do potrzeb naszych partnerw bizneso-wych i na bieco z nimi konsultowane. Suchamy, uczymy si i wsplnie wybie-ramy optymalne rozwizania.

  Jak spdzielcy zareagowali na PSD? Nie pojawiay si wtpliwoci wynikajce ze zych dowiadcze w kwestii integracji spdzielczoci? Bardzo rnie. Jedni mwili, e gdy-by kiedy Krajowa Agencja Handlowa miaa tak przygotowany projekt i tak opiek otoczya spdzielnie, to dzi PSD nie miaoby racji bytu na rynku. Inni, e moe wreszcie w PSD Spoem bdzie znaczyo: razem. Pacimy te za

  bdy popenione przez naszych po-przednikw. Wiele spdzielni, szcze-glnie tych najwikszych, nadal jeszcze czeka i obserwuje, czy nam si uda.

  Jak wygldaj negocjacje ze sp-dzielcami? Obowizuje jaki jeden szablon wsppracy? Do kadej spdzielni podchodzimy indywidualnie. Dopasowujemy model do konkretnych potrzeb. Nikogo nie po-ganiamy, dajemy czas na zastanowienie. Dla spdzielcw due znaczenie maj rekomendacje pynce od naszych partnerw. Prowadzc negocjacje po-kazujemy, co ju udao nam si osign wsplnie ze spdzielcami. Stanowimy zintegrowan grup, potrafimy razem pracowa, ale te wsplnie spdza czas wolny. Oferujemy jedn, przej-rzyst i rzetelnie przygotowan ofert handlow, zawierajc umowy z dystry-butorami i producentami. Pomagamy, ale te wymagamy. Szczerze opowiada-my o naszej propozycji, w tym rwnie o znaczeniu dyscypliny zakupowej, kt-ra ma ogromny wpyw na odczuwalne po jakim czasie profity. Naszym celem jest wzrost sprzeday i rentownoci na-szych partnerw. W sporej czci, bo w okoo 1/3, oferujemy dystrybucj towarw realizowan przez naszego strategicznego dystrybutora oglno-polsk firm Tradis, ktra w dobrych ce-nach, rzetelnie i na czas dostarcza towar do sklepw. To wszystko daje spdziel-com konkretne korzyci.

  A jak w praktyce wyglda wsppra-ca pomidzy PSD a spdzielni? Mamy stay kontakt z partnerami, przede wszystkim poprzez naszych regionalnych kierownikw operacyj-

  nych, ktrzy na bieco wsppracuj z dziaami handlowymi i kierownikami sklepw. Wymiana informacji nastpuje codziennie, zwykle drog elektroniczn. Dodatkowo organizujemy handlowe spotkania robocze w makroregionach. Za kadym razem spotykamy si w innej spdzielni. Trzy razy do roku odbywaj si rwnie oglnopolskie spotkania konferencyjno-warsztatowe, w ktrych uczestnicz zarzdy i kierownicy dzia-w handlowych PSS-w. Biece pro-blemy rozwizuje nasz dzia handlowy.

  Co planuj pastwo na rok 2010? Chcemy z naszymi partnerami zrobi kolejny krok do przodu. Przygotowuje-my kilka wsplnych dziaa, ktre om-wimy i przedyskutujemy na spotkaniu w pierwszych dniach lutego. Mamy rwnie plany rozwojowe. Bdziemy za-biega o przystpienie do naszej grupy najwikszych spdzielni w kraj