Stycze„ 2001

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Stycze„ 2001

 • WIADOMOCI UCZELNIANE 4(91) stycze 2001 3

  Wywiad z

  Politechnika Opolska bdzie go-spodarzem najbliszej KonferencjiRektorw Polskich Uczelni Technicz-nych, ktra zaplanowana zostaa nanajbliszy miesic. Jakie sprawy lew gestii tego gremium?

  Rektorw uczelni technicznychprzyjmowa bdziemy w dniach od 15do 17 lutego. Konferencja ta odbywa siregularnie, dwa razy do roku, a organi-zatorami jej s kolejne uczelnie. Tymrazem nasza Uczelnia podja si truduprzyjcia znakomitych goci. Czemusu te spotkania? Od czasu kiedy kon-ferencje branowe, a do takich zaliczasi Konferencja Rektorw PolskichUczelni Technicznych, stay si skadni-kiem KRASP-u, czyli Konferencji Rek-torw Akademickich Szk Polskich, wktrym ma swojego przedstawiciela wprezydium, zmienia si nieco rola tegogremium. Wczeniej rektorzy niekt-rych uczelni spotykali si, aby pozna iprzedyskutowa gwne problemy nur-tujce rodowisko, potem podejmowaliuchway i zajmowali stanowiska kiero-wane nastpnie do rnych gremiw, doministra, do parlamentu, czasem do rz-du. KRPUT stajc si skadnikiemKRASP-u, ktry ma swoje ustawoweumocowanie, przez co sta si bardziejsformalizowanym ciaem. Sama konfe-rencja nadal jest przede wszystkim oka-zj do omwienia istotnych spraw i

  podjcia uchwa, ktre zobowizujprzede wszystkim wasne rodowisko, atake informuj o tym wadze resortu,czy rzd. Warto jeszcze doda, e czon-kiem naszego gremium jest przewodni-czcy samego KRASP-u prof. JerzyWonicki, gdy w naszej branowej kon-ferencji reprezentuje jako rektor Po-litechnik Warszawsk

  Jakie tematy zdominuj lutoweposiedzenia rektorw, czy znany jestju szczegowy program pobytu go-ci w Opolu?

  Znamy podstawowe zagadnienia pro-gramu obrad, cho nie we wszystkichszczegach. Ostateczny porzdek obradley w kompetencji przewodniczcegokonferencji, ktrym jest rektor Akade-mii Grniczo-Hutniczej w Krakowie,prof. Ryszard Tadeusiewicz. Wiadomojednak bo to uzgodnione zostao juwczeniej ktre sprawy maj znalew Opolu swj fina, a wok ktrychtoczona bdzie dyskusja. T najwaniej-sz i bodaj najbardziej spektakularnkwesti bdzie podpisanie stosownegoporozumienia i powoanie Komisji Akre-dytacyjnej Uczelni Technicznych. Nakomisji spocznie odpowiedzialno zawprowadzenie systemu oceny jakociksztacenia w zakresie kierunkw stu-diw prowadzonych na uczelniach tech-nicznych, jak rwnie wydawanie for-malnych akredytacji poszczeglnym kie-runkom studiw. Dodam, e jakoksztacenia nie odnosi si wycznie dokierunkw cile technicznych, co suge-rowa moe nazwa, lecz do wystpuj-cych najczciej, niejako typowych dlapolitechnik, szk morskich, czy akade-mii technicznych. Wiele uczelni prowa-dzi szereg nietypowych kierunkw sami jestemy tego najlepszym przyka-dem ksztacc studentw wychowaniafizycznego i fizjoterapii i jest to chybawyrana tendencja dla tych szk wy-szych, ktre funkcjonuj w mniejszychorodkach, gdzie nie ma wielu uczelni.Problem oceny jakoci ksztacenia natych kierunkach stanowi jakby osobnyrozdzia tego samego zagadnienia. Awracajc do gwnego wtku to stwier-dzi mona bez wtpienia, e tematem

  obrad i to wanym stan si sprawyfinansowe. Zoyo si na to kilka po-wodw; po pierwsze sabe finansowanieszkolnictwa wyszego i nauki czemu to-warzysz deklarowane, raczej werbalne,preferencje w projekcie budetu na tenrok. Dodam, e w ostatnim czasie sena-ty, a wic najwysze gremia decyzyjnewielu uczelni zajy oficjalne stanowi-ska w tej sprawie, wydajc stosowneuchway oprotestowujce tak niskie na-kady. Problem finansw jako temat dodyskusji narzuca si niejako w tej sytu-acji sam.

  A w midzyczasie staa si rzecz gor-sza, a mianowicie to, e budet pastwanie zosta wykonany. Po raz pierwszy wtym dziesicioleciu, w nowej Polsce, wIII Rzeczpospolitej wszystkie uczelnienie otrzymay przyznanych formalnie ina pimie rodkw budetowych. rod-ki przyznane i podzielone nie dotary douczelni, w naszym wypadku jest to nie-dobr w wysokoci ok. 4%.caej dota-cji. Prawd rzekszy nie za bardzo na-wet wiemy jak w takiej sytuacji post-pi, czy jest to zgodne z prawem, jak tooprotestowa. A poza tym zaistniaa sy-tuacja stanowi ogromne rdo rnora-kich problemw i napi. W tym samymczasie na uczelnie nakadane s coraz tonowe ciary, na przykad koniecznoopacanie skadek na PFRON w propor-cji od liczby pracownikw i studentw.Aby temu sprosta musimy przedewszystkim rozezna ilu mamy studen-tw, ktrzy do tej grupy mogliby byzakwalifikowani, a to wymaga nakadui czasu i pracy. Wprawdzie rozumiemyintencje i konieczno zwikszenia szansosobom niepenosprawnym, lecz obci-anie uczelni dodatkowym obowizkiemfinansowym znacznie sytuacj utrudnia.Kolejn niezwykle dolegliw, szczegl-nie dla naszego rodowiska akademic-kiego spraw jest konieczno odprowa-dzania podatku VAT od aparatury. Tozmniejszy nasze rodki przeznaczone naten cel o ok.1/5! Nie koniec na tym, juwkrtce bdziemy musieli paci kolej-ne zobowizanie podatek od nierucho-moci tzw. katastralny. Na domiar ze-go, peni nieufnoci jestemy w kwestii

  Rektorzy polskich uczelni technicznych spotkaj si w OpoluZ rektorem Politechniki Opolskiej prof. dr. hab. in. Piotrem Wachem rozmawia Krystyna Duda

 • 4 Politechnika Opolska

  Wywiad zzwolnie i zwrotw od tych zobowiza,a mwic wprost obawiamy si, e po-dobnie jak przyznana dotacja, takemoemy ich nie otrzyma.

  Jak wida, istnieje szereg problemw,z ktrymi boryka si rodowisko akade-mickie w kraju, i ktre zapewne stansi tematem naszych obrad. Zdaj sobiespraw, z tego, e rzd ma nieatw sy-tuacj i zapewne w wielu sprawach niemoe inaczej postpi. Nasze jednakproblemy take s niezaprzeczalne i abyspenia swoje statutowe obowizki mu-simy jako si z nimi upora. Tym spo-sobem nasuwa si cay pakiet spraw, natemat ktrych rektorzy bd mieli oka-zj si wypowiedzie.

  Odchodzc od spraw finansowych, wprogramie obrad znajdzie si dyskusjanad matur 2002. Sprawa ta jest ju dozaawansowana, gdy ju rok wczeniejprzewodniczcy KRASP-u i ministeredukacji podpisali porozumienie, namocy ktrego szkoy wysze zobowi-zay si przystosowa wasne regulami-ny i tak zmodyfikowa systemy rekruta-cyjne, aby przyjcia na studia odbywaysi bez zdawania egzaminw wstpnychlub przy minimalnych egzaminach uzu-peniajcych, a z uwzgldnieniem wy-nikw nowej matury. To krtkie poro-zumienie ratyfikowane musi by obec-nie przez poszczeglne szkoy, co jaksdz niebawem bdzie miao miejsce.W naszym systemie rekrutacji na studianie powinno sprawi to wikszych pro-blemw. Problemem bdzie zapewnerwnolego wystpujca jeszcze przezszereg lat po wprowadzeniu nowego eg-zaminu maturalnego. To oznacza, eprzez pewien czas wrd kandydatw nastudia bd osoby posiadajce stare inowe wiadectwa maturalne. Przyjmo-wanie na studia bez egzaminw wstp-nych jest waciwie zgodne z naszymizasadami rekrutacji, naley jedynie re-gulamin dostosowa do nowej punkta-cji. Te sprawy le w gestii prorektorads. studenckich i zapewne sobie z nimiwietnie poradzi.

  Organizacja spotkania tej skaliwymaga duego wysiku ze strony go-spodarza oraz pewnych moliwoci,gwnie lokalowych. Jak Uczelniauporaa si z tym problemem?

  Organizacja konferencji jest dla go-spodarza do kopotliwa ze wzgldu naprestiowy charakter takiego wydarze-

  nia. Do orodka jakim jest uczelniaprzyjeda na bardzo krtko grupa rek-torw i na podstawie tej wizyty wyrabiasobie jaki pogld na uczelni. Naszemoliwoci nie s wystarczajce do zor-ganizowania takiej konferencji, mamtego pen wiadomo. Nie dysponuje-my ani stosownym zapleczem socjal-nym, ani odpowiedni sal obrad, wzwizku z tym przygotowanie wszystkie-go pochania sporo wysiku i wielu za-biegw. Miejscem czci obrad oraz za-mieszkania rektorw, osb im towarzy-szcych, przedstawicieli KBN i MENbdzie paac Odroww, czyli sanktu-arium w. Jacka w Kamieniu lskim.Gwna sesja obrad odbdzie si w salisenatu, cho jest to na granicy moli-woci tego pomieszczenia. Rozwaali-my moliwo zorganizowania tej sesjiw auli przy ul. Katowickiej, w kocujednak zdecydowalimy, e powinna od-by si wanie w sali senatu, odpowied-nio j tego celu przystosowujc. Zanimnie sfinalizujemy budowy tzw. cznika,moliwoci organizacji podobnych im-prez s do ograniczone i nie sposbtemu zaradzi. Po prostu podejmiemynaszych goci tak jak nas na to sta. Niechcemy ograniczy pobytu goci tylkodo murw naszej Uczelni. Bd mieliokazj do przynajmniej pobienego za-poznania si z miastem i regionem. Jupobyt na zamku w Kamieniu lskimpowinien dostarczy pozytywnych wra-e, rektorzy bd mieli take okazj narzut oka na Brzeg i zamek Piastw l-skich, gdy jedna z sesji tam zostaniezrealizowana. W programie nie zabrak-nie rwnie krtkiego zwiedzania mia-sta Opola i wizyty na zamku w Mosz-nej. Chciabym podzieli si kilkomarefleksjami wynikajcymi z wizyt w in-nych miastach, w ktrych znajduj siwysze uczelnie. Nasze miasto na tymtle wypada bardzo korzystnie. Oczywi-cie lepiej byoby, gdybymy dyspono-wali obszern sal senatu z przylegymido niej salkami konferencyjnymi itp.Rzeczywisto jest inna i trudno. Przyokazji niejako wyranie wida, e wuczelni brak jest rektoratu jako osobne-go zespou pomieszcze. Zajmujemycz skrzyda Wydziau Mechaniczne-go. I by moe jakie rozwizanie tejsprawy naleaoby uwzgldni w pla-nach rozwojowych. W problemach niejestemy jednak odosobnieni i nie mam

  pod tym wzgldem, jako rektor adnychkompleksw. Zaledwie kilka uczelni po-szczyci moe si duymi , efektowny-mi i funkcjonalnymi salami obrad. Resz-ta, a waciwie wikszo boryka si zpodobnymi do naszych kopotami loka-lowymi.

  Spotkania te maj pewn trady-cj, a ju raz nasza Uczelnia, wtedyjeszcze WSI bya organizatorem po-dobnego spotkania. Czy od tego cza-su zmienia si formua obrad, czyzmianie ulegy kompetencje?

  Istotnie nie po raz pierwszy bdzie-my goci rektorw wszystkich uczelnitechnicznych. Cho od tego czasu zmie-nia si nie tyle formua spotka, czyobrad, ale i nasza sytuacja. Wwczaszabiegalimy o organizacj konferencji,gdy zaleao nam na uzyskaniu pozy-tywnej opinii tego gremium w kwestiinaszego przeksztacenia z wyszej szko-y inynierskiej w politechnik.

  To si nam udao, poparcie na jakieliczylimy zostao wyartykuowane i caarzecz skoczya si dla uczelni pomyl-nie.

  Przyjo si w ro