Per Mariam - Stycze„

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Per Mariam

Text of Per Mariam - Stycze„

 • Sty

  cze

  20

  13

  (1

  01

  )PER MPISMO WSPLNOTY PARAFIALNEJ REMBERTOWA Czowiek jest odpowiedzialnynie tylko za uczucia, ktre ma dla innych,ale i za te, ktre w innych budzi.kard. Stefan Wyszyski150. rocznica

  Powstaniastyczniowego

 • Je go Wie leb no Czci god ny Wa caw De po Ar cy bi skup Cz sto chow ski

  Wa sza Wie leb no!

  Pi sz do Was w zwiz ku z blu nier czym ak tem do ko na nym na uwiel bio ny tak przez ka to li kw, jaki pra wo saw nych cu dow ny ob raz Mat ki Bo ej Cz sto chow skiej.

  wi to kradz two ma j ce miej sce na Ja snej G rze 9 grud nia 2012 r. g bo kim b lem ode zwa o siw ser cach wie rz cych Ro syj skiej Pra wo saw nej Cer kwi, mo dli tew nie przy cho dz cych do cz sto chow -skiej iko ny Prze naj wit szej Bo ga ro dzi cy. Ten akt by przy j ty z obu rze niem i go ry cz nie tyl ko przezwie rz cy na rd Pol ski, ale te przez pra wo saw nych Ro sji.

  Z a lem przy cho dzi skon sta to wa, e w ostat nim cza sie wzro sa licz ba prze ja ww wan da li zmu w od -nie sie niu do chrze ci ja skich chra mw i wi ty. Naj smut niej sze jest to, e po dob ne go ro dza ju dzia a -nia do ko ny wa ne s nie tyl ko tam, gdzie chrze ci ja nie otwar cie pod le ga j prze la do wa niom, ale i w tychkra jach, kt rych kul tu ra jest g bo ko za ko rze nio na w tra dy cji chrze ci ja skiej.

  Ro syj ska Cer kiew tak e pod le ga na pa dom w rod kach ma so wej in for ma cji, do ko ny wa ne s ak tywan da li zmu w od nie sie niu do jej chra mw i czczo nych wi ty. Dla te go s nam zro zu mia e i bli skie teuczu cia, kt re prze pe nia j te raz ser ca bo go boj nych wie rz cych Wa sze go Ko cio a. To smut ne wy da rze -nie i po dob ne je mu, ma j ce miej sce w in nych kra jach, z no w si przy po mi na j pra wo saw nym i ka to -li kom o ko niecz no ci wspl ne go wia dec twa o chrze ci ja skich ko rze niach cy wi li za cji eu ro pej skiej.

  Pro sz przy j za pew nie nie o mo dli tew nym wspar ciu Was i Wa szej owczar ni ze stro ny wie rz cychRo syj skiej Pra wo saw nej Cer kwi, a tak e y cze nia si du cho wych i ob fi to ci mo cy Bo ej.

  Z Boym pozdrowieniem

  + HilarionMetropoolita Wookoamskij

  Przewodniczcy Wydziau Cerkiewnej cznoci ZewntrznejPatriarchatu Moskiewskiego

  Mo skwa, 12 grud nia 2012 r.2

  List me tro po li ty Hi la rio na

 • Wprowadzenie

  Mo dli twa czo wie ka, by by a mo dli tw,nie mo e nie ba zo wa na ca ej kon sy sten cjidu cho wo -cie le snej, ja k jest czo wiek, niemo e nie od wo y wa si do praw dy oso byja ko ta kiej. Mo dli twa nie mo e ba zo wana pew nych na miast kach i dla te go Je zus takbar dzo pit nu je mo dli tw za czy na j c sii ko cz c je dy nie na ludz kich war gach lubte prze po jo n wie lo mw stwem. Po szu ku -jc isto ty mo dli twy, trze ba po szu ki wa isto -ty te go, co ludz kie, te go, w ja ki spo sbczo wiek prze y wa i wy ra a swe czo wie -cze stwo. M wi my tu o mo dli twie chrze -ci ja skiej. Po sta raj my si wic pjdo pra r de chrze ci ja stwa, do spoj rze niana to, w ja kim kr gu kul tu ro wym ro dzi osi chrze ci ja stwo, jak ten krg kul tu ro wywi dzia czo wie ka, jak od czy ty wa to, cow nim naj istot niej sze, i ja ki wpyw mo goto mie na mo dli tw czo wie ka.

  Na styku kultury i mentalnoci hebrajskiej i helleskiej

  M wic naj pro ciej, chrze ci ja stwo ro dzi o sina sty ku dwu kul tur, dwu men tal no ci, dwu wia -tw. W tych dwu kr gach kul tu ro wych r nie by oprze y wa ne czo wie cze stwo. s to kul tu ra i men -tal no he braj ska oraz hel le ska. Pra wie ca y sta ryTe sta ment pi sa ny by po he braj sku i kon cen tru je siwo k te go, co he braj skie, na ro du he braj skie go.Gdy przy bli a si jed nak czas No we go Przy mie rza,wie lu He braj czy kw y je w dia spo rach, po rdwia ta hel le skie go. Wie lu z nich uczsz cza te

  do hel le skich szk. Ju nie kt re spo rd ksigsta re go Te sta men tu pi sa ne s w j zy ku grec kim.sam Je zus Chry stus przy cho dzi na zie mi he braj -sk, ale ma do czy nie nia tak e z He braj czy ka mi,kt rzy y j w dia spo rze, po rd wia ta grec kie gooraz z przed sta wi cie la mi te go kr gu kul tu ro we go. Co od r nia jed nych od dru gich? Ja ki zmys do war -to cio wa li He braj czy cy, ja ki na to miast Gre cy? Za -cznij my od kul tu ry i men tal no ci he braj skiej.Naj istot niej szym zmy sem dla He braj czy kw zda -wa si by zmys su chu. Zda wa li si oni m wi:nie jest naj istot niej sze to, co wi dzisz; to, co wi dzisz,mo e by bar dzo zud ne. Naj istot niej sze jest to, cosy szysz. Bg jest Bo giem nie wi dzial nym, nie mo - 3

  Ks. AleKsANDeR JACyNiAK sJ

  Rola ikonyw modlitwie

  Andriej Rublow, Narodzenie Pana Jezusa

 • esz Go zo ba czy. Bo ga nikt ni gdy nie wi dzia. Je lisi ob ja wia, czy ni to po przez so wo, kt re prze ka -zu je. Mo gli by my czy ta zwasz cza sta ry Te sta menti wi dzie, jak cz sto po ja wia si tam we zwa nie:su chaj, izra elu. To jest jak gdy by pra -przy ka za nie,kt re stoi u pod staw wszyst kich po zo sta ych przy -ka za, bo jak e mo na spe nia je, nie trwa jc w po -sta wie su cha nia Pa na, otwar cia na Je go so wo. stdw re li gij nej to sa mo ci he braj skiej da je si za ob ser -wo wa na st pu j c dy na mi k przej: zmys su chuotwie ra Ci na to, co sy szysz. W ko mu ni ka cji mi -dzy ludz kiej pod sta wo w rze czy wi sto ci ba zu j cna zmy le su chu jest so wo. Na pasz czy nie re la -cji Bg czo wiek naj istot niej sze jest so wo Bo e,kt re spi sa ne sta je si Bi bli, Pi smem wi tym.Mo na to wy ra zi w po sta ci na st pu j ce go przej cia:

  zmys su chu!

  so wo!

  so wo Bo e!

  Bi blia

  W kul tu rze i men tal no ci hel -le skiej wy ak cen to wa no na to miastin ny zmys zmys wzro ku. To, como esz zo ba czy, to pej za gr, tono we ho ry zon ty, no we zie mie od -kry wa ne przez grec kich e gla rzy.Ale mo esz zo ba czy tak e dzie asztu ki: ma lar stwa, rze by, ar chi tek -tu ry. To, co mo esz zo ba czy, totak e to, co dzie je si w te atrze.W te atrze nie jest naj istot niej szetyl ko to, co sy szysz. Pod sta wo wejest to, co wi dzisz: ruch, gest, mi mi -ka, ma ska. To, co sy szysz, jest tyl kodo pe nie niem te go, co wi dzisz. Towa nie fa scy na cja zmy sem wzro -ku, uzna nie go za naj istot niej szypo rd zmy sw spra wi o, e towa nie w Gre cji za ist nia a tak wspa-nia a ar chi tek tu ra, rze ba, ma lar -stwo i tak roz wi n si te atr.

  He braj czyk pa trz cy na trzy po -sta ci m skie k sa ne przez w e po -wie dzia by: ja kie to po twor ne,prze cie te w e za gry za j tych lu -dzi. Grek od po wie dzia by: by mo -e, ale czy to nie jest pik ne.

  Kto ar tu jc so bie z men tal no -ci he braj skiej, po wie dzia: He braj -czy cy nie by li ta ki mi wspa nia y mie gla rza mi jak Gre cy, nie by li od -kryw ca mi no wych l dw (tak jakby li ni mi Gre cy). Gdy Pan wy pro -

  wa dza ich z zie mi egip skiej, z zie mi nie wo li i gdydo szli do Mo rza Czer wo ne go, Pan mu sia przed ni -mi roz su n wo dy mo rza, by mo gli przej na dru -g stro n. Gre cy (wy traw ni e gla rze) ja ko by so biesa mi po ra dzi li po rd ta kiej opre sji.

  W hel le skim nur cie men tal no cio wym zro dzi -o si tak e pra gnie nie ogl da nia Bo ga pra gnie niew swym osta tecz nym wy mia rze jed no znacz nie mi -stycz ne. Jak jed nak mo na uj rze Bo ga i Bo e rze -czy wi sto ci? Mo na je uj rze cho by po przez tookno, po przez kt re ja wi si nam Bo y wiat, ja kimjest iko na. Mo na to wy ra zi w po sta ci na st pu j -cych przej:

  zmys wzro ku!

  otwar cie na pik no!

  pra gnie nie ogl da nia Bo ga!

  iko na

  W ten spo sb do cie ra my do dwu naj istot niej -szych spraw, kt re wpi su j si w mi ste rium ro dz -ce go si chrze ci ja stwa: Bi blia i iko na, czy li so wo

  4

  Andriej Rublow, Trjca wita

 • pi sa ne za po mo c li ter i so wo pi sa ne za po mo ckszta tw i barw. i dla te go we wschod niej wi ty niobok ksi gi Bi blii umiesz cza si iko n. Dla te go tenie kt re so bo ry tak bar dzo pod kre la y mo li wodo cie ra nia do Bo ga za po mo c Pi sma witego i zapo mo c iko ny. Gdy by nie by o te go sty ku kul turw wie cie, w kt rym ro dzi o si chrze ci ja stwo,by mo e nie by o by iko ny.

  G bo kie za in te re so wa nie iko n na Wscho dzie,jej g bi by o i jest przede wszyst kim po szu ki wa -niem te go pik na, kt re zba wia, kt re zba wi wiat.Cho dzi tu o au ten tycz ne do wiad cze nie du cho we,kt re da le kie jest od wszel kiej ba na li za cji iko ny,kt ra mo e do ko ny wa si:

  po przez spoj rze nie na iko n tyl ko ja ko dzie osztu ki,

  po przez wy ko rzy sta nie iko ny do ce lw je dy niede ko ra cyj nych,

  po przez pod cho dze nie do iko ny ja ko je dy niedo cze go, co si po dzi wia w mu ze ach, na wy -sta wach.

  Te wszyst kie for my wy ko rzy sta nia iko ny bar dzoda le kie s od jej pier wot nej funk cji, od pier wot ne -go jej prze zna cze nia. Wia do mo, e nie bra ko wa onaj r niej szych pro fa na cji iko ny na prze strze ni hi -sto rii Ko cio a, w tym tak e w ostat nich dzie si cio -le ciach na tych te re nach, gdzie iko na by a obec nai gdzie za pa no wa ko mu nizm w swym wy da niu to -ta li tar nym. Jed nak nie bra ko wa o tak e r nychform in stru men ta li za cji iko ny, do ko nu j cych si wewsp cze snej cy wi li za cji za chod niej. Ro dzi si wicpy ta nie, czym jest przede wszyst kim iko na, jakmo na by by o j zde fi nio wa.

  Prba zdefiniowania ikony

  istnieje wiele rnych prb zdefiniowania ikony.Wskaemy na niektre z nich, wiadomi tego, edefinicje te wi si ze sob nawzajem, czasamiukazuj zbiene prawdy od rnych stron:

  1) iko na jak po da je Pa we Flo ren ski to wy -pi sa ne ko lo ra mi Imi Bo e, to okno do wiecz -no ci1, to okno, za kt rym mo g zo ba czy Bo ywiat, to, co Bo e2. Po przez iko n Bg przy bli asi do czo wie ka. Dzia al no iko no pi sa jest po dob -na do dzia al no ci ka pa na. Jak ka pan uobec nia Je -zu sa Chry stu sa mo c sw: To jest cia o mo je,to jest krew mo ja tak iko no pis uob