Columbia Stycze„ 2016

 • View
  222

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Columbia Styczeń 2016

Text of Columbia Stycze„ 2016

 • Stycze 2016Stycze 2016

  COLUMBIACOLUMBIARYCERZE KOLUMBA

  JAN 16 P 1_20 Revised.qxp_Mar E 12 1/21/16 4:18 PM Page 1

 • 2 COLUMB I A S t y c z e 2 0 1 6

  Photo

  by L

  Oss

  erva

  tore R

  oman

  o

  RyceRze KoluMBA

  s t y c z e 2 0 1 6 t o m 9 6 N u m e r 1

  D E P A R T A M E N T Y

  Budujc lepszy wiatzacienienie wsppracy z parafiamipozwoli Rycerzom Kolumba lepiejsuy modym ludziom.nAjwySzy RyceRzcARl A. AnDeRSon

  Wiadomoci Rycerzy Kolumbazakon wraz z organizacj humani-tarn catholic Relief Services po-maga dzieciom uchodcom. Rycerze rozdaj kurtki dla dzieci wczarny pitek.

  Uczy si wiary, y w wierzeSuba obrony ycia poprzezmiosierdzie i pomoc okazywanepotrzebujcym uobecnia uzdrawi-ajc mio Boga.nAjwySzy KAPelAnARcyBiSKuP williAM e. loRi

  Wiadomoci Rycerzy KolumbaProczne Spotkanie DelegatwStanowych wok nowej inicjatywywzmacniania rodzin i parafii.

  3 4

  COLUMBIAA R t y K u y

  Lepszy wybrMedyczne kliniki obrony ycia suc prawdziwie potrzebomzdrowotnym kobiet, blokuj przemys aborcyjny.CAROLEE MCGRATH

  Szpital polowy jest otwartyRok Miosierdzia rzuca wiato na Program Rachel duszpasterstwo nadziei i uzdrowienia.VICKI THORN

  Antykoncepcja: Nastepstwa i AlternatywyKonsekwencje wynikajce z antykoncepcji hormonalnejprowadz kobiety i lekarzy do odkrywania zdrowszychwyborw.MEG T. MCDONNELL

  Papie Franciszek przechodzi przez Drzwi wite Bazyliki w.Piotra inaugurujc Rok Miosierdzia w dniu 8 grudnia 2015roku. Watykaska telewizja CTV transmitowaa inauguracj ot-warcia Roku Jubileuszowego wykorzystujc technologi 4K/UltraHD dziki funduszom Rycerzy Kolumba. Zakon sta take zaodnowieniem Drzwi witych w przygotowaniu na ich ostatnieotwarcie w czasie Jubileuszu roku 2000.

  12

  16

  8

  6

  15

  JAN 16 P 1_20 Revised.qxp_Mar E 12 1/21/16 4:18 PM Page 2

 • BUDUJC lePsZy WiAT

  s T y C Z e 2 0 1 6 COLUMB I A 3

  Nasza posuga dla modych Zacienienie wsppracy z paraami pozwoli

  Rycerzom Kolumba lepiej suy modym ludziom

  Najwyszy Rycerz Carl A. Anderson

  W lisToPADZie, podczas procz-nego spotkania Delegatw stanowychogosiem now inicjatyw oglnoza-konn Budowanie Kocioa Domowego iUmacnianie ycia Parafii. Tre mojegoprzemwienia zostaa zamieszczona w os-tatnim numerze Columbii i jestdostpna na www.kofc.org.

  W centrum nowego programu znaj-duje si wzmacnienie katolickiej tosa-moci naszych rodzin poprzez peniejszezintegrowanie dziaa Zakonu z sakra-mentalnym i spoecznym yciemparafii. Tym sposobem bdziemynie tylko pomaga rodzinom, alerwnie wspiera misj nowejewangelizacji i rewitalizacji yciaparafialnego.

  Rycerze Kolumba byli zawszeorganizacj oddan rodzinie iwspierajc braci Rycerzy wbyciu mami i ojcami. Naszanowa inicjatywa ponownie koncentrujesi wok tej najwaniejszej misji.

  Dla rodziny jako kocioa domo-wego kluczowa jest odpowiedzialnoza przekazanie dzieciom i wnukompraktyki wiary.

  W listopadzie mwiem o tym, emodzi potrzebuj mocniejszych wizi zparafi oraz e parafie potrzebuj spraw-niejszych programw duszpasterskich dlamodziey. Zrzdzeniem opatrznoci Ry-cerze Kolumba s dzi na drodze do rea-lizacji obu tych celw.

  W ramach Budowanie Kocioa Domo-wego i Umacnianie ycia Parafii wielcyrycerze powinni spotyka si z proboszc-zami, by rozmawia o tym, jak ich radymogyby wspiera parafialne inicjatywymodzieowe. Mona tu wczy takie

  programy Rycerzy Kolumba dlamodziey jak Zawody w Koszykwceczy Turniej Piki Nonej. Przewod-niczcy ds. pracy z modzie powinienpeni funkcj cznika z parafialnymizespoami duszpasterskimi, by ustali,jak najlepiej wesprze ich dziaania narzecz modych.

  Dc do wikszej integracji z yciemparafialnym, Rada Dyrektorw postano-wia, e Rycerze Kolumba przestan byoficjalnym mecenasem druyn harcer-

  skich. Nie oznacza to jednak porzuceniakatolickiego skautingu przez Zakon.Dymy raczej do bliszego zespolenianaszych dziaa na rzecz modych z ce-lami poszczeglnych parafii.

  Jeli proboszczowie zgodz si na obec-no katolickiego skautingu w ich parafi-ach, rady powinny czu si zobowizanedo dalszego wolontariackiego i finanso-wego wspierania druyn pod kierownict-wem ich duszpasterzy. Zmiana mapolega na zacienieniu wizi midzydruyn i parafi. Jaki jest nasz cel? Zad-ba o solidn i trwa praktyk katolic-kiego skautingu.

  Wszdzie tam, gdzie druyna har-cerska bya dotychczas wspierana przezrad, wielki rycerz powinien spotka siz proboszczem, by oceni, czy katolicki

  skauting wpisuje si w duszpasterskiedziaania parafii na rzecz modych. Jelitak jest, wielki rycerz wraz z przedstawi-cielami wadz skautowych powinien do-prowadzi do objcia druyny oficjalnympatronatem danej parafii. Kiedy takazmiana zostanie przeprowadzona, radapowinna kontynuowa swoje wsparcie

  wolontariackie i finansowe.Jeli w ramach rady dziaa

  aktywne koo Giermkw, po-winno doj do spotkania wi-elkiego rycerza z opiekunemkoa oraz proboszczem natemat tego, jak bardziej zinteg-rowa aktywno Giermkw zparafialnym duszpasterstwemmodziey. Aktywne koa Gi-

  ermkw mog nadal suy chopcom iprzyjmowa nowych czonkw,skadajc sprawozdania na rce rady.Jednak zachca si rady, by nie formo-way nowych k, nieaktywne za po-winny zosta rozwizane.

  Nowe podejcie do ewangelizacjimodziey stanowi wan cz pro-gramu Budowanie Kocioa Domowegoi Umacnianie ycia Parafii. Z biegiemczasu inicjatywa ta rozwinie si w wie-lopaszczyznowe podejcie do wspiera-nia ycia parafii, ktre uczyni zRycerzy Kolumba silne rami Kocioaparafialnego. W ten sposb pooonezostan take solidne podstawy dlaprzyszego rozwoju silnych rad opar-tych na parafiach.

  Vivat Jesus!

  Z biegiem czasu inicjatywa ta rozwiniesi w wielopaszczyznowe podejcie do

  wspierania ycia parai.

  JAN 16 P 1_20 Revised.qxp_Mar E 12 1/21/16 4:18 PM Page 3

 • UcZY SI WIARY, Y W WIERZE

  4 COLUMB I A S T Y c Z E 2 0 1 6

  POD KONIEc listopada uzbrojonyszaleniec zastrzeli trzy osoby i ranidziewi kolejnych w budynku organi-zacji Planned Parenthood w KoloradoSprings. Atak zosta powszechniepotpiony, zwaszcza przez tych, ktrzybroni witoci ycia, jako e drogjego ochrony nie jest przemoc, leczmio. Niektrzy jednak zdecydowalisi na upolitycznienie tej tragedii, suge-rujc, jakoby ruch obrocw ycia samstworzy warunki, ktre umoliwiy takdramatyczny wypadek. Takijest poziom retoryki politycznejwe wspczesnej kulturze.

  Atak mia miejsce w wigiliJubileuszu Miosierdzia, doktrego celebrowania papieFranciszek zachca cayKoci. To wyjtkowy rokwity i wspaniaa okazjabymy moe po raz pierwszy otworzyli swoje serca na rozlewajcsi mio Boga Ojca objawion przezoblicze Jezusa. Ten jedyny w swoim ro-dzaju czas aski rzuca wiato naprawd, pikno i subtelno autentycz-nego ruchu obrony ycia, ktrego in-tegraln czci s Rycerze Kolumba.

  MIOSIERDZIE STAO SI cIAEMNa rozpoczcie Jubileuszu Miosierdziapapie Franciszek wybra uroczystoNiepokalanego Poczcia NMP, przypa-dajc 8 grudnia 2015 r. Wybra tenwanie dzie, gdy jest to wito zdu-miewajcej i niepojtej mioci BogaOjca, ktry w swoim zamyle zechcia,aby Maryja, wita i niepokalana w

  mioci (por. Ef 1, 4), staa si MatkOdkupiciela czowieka (MisericordiaeVultus). W onie Maryi przedwieczneSowo stao si ciaem za spraw Duchawitego i przyjo nasz ludzk posta.W tajemnicy Wcielenia Jezus jako dzi-ecko przeszed w ciele Maryi wszystkiestadia rozwoju a do dnia, kiedy naro-dzi si w Betlejem, zosta zoony wobie i owinity w pieluszki.

  W ten wanie sposb nasz Zbawi-ciel, ukochany i przedwieczny Syn

  Ojca, wszed do ludzkiej historii. W tensposb objawi si nam Bg, OjciecMiosierdzia. Jezus, stajc si jednym znas, uczyni Bo mio widzialn,syszaln i namacaln. W tym czasie wpeni objawi rwnie nasz ludzk god-no. Bg wysyajc swojego Syna, byprzyj ludzk natur, pokazuje, jakbardzo nas kocha i pomaga dostrzecnienaruszaln godno, jak obdarzykad osob.

  Odwieczna mio Boga przychodzido nas przez Dziecko zrodzone zMaryi. Powinnimy rozwaa tprawd z gbok wdzicznoci nietylko w okresie wit Boego Narodze-nia, ale w cigu caego roku, jako estanowi ona fundament naszej wiary.

  Niezalenie od problemw, wyzwa,lkw i tragedii powinnimy niezom-nie trwa przy yciu w przekonaniu, ema ono godno i znaczenie, gdySowo stao si ciaem i zamieszkaomidzy nami (J 1, 14).

  Pomylmy o wszystkich tych, ktrzybyli drog dla Boej mioci i miosier-

  dzia w naszym yciu: rodzicach,ktrzy dali nam ycie, czonkachrodziny, nauczycielach, mento-rach i przyjacioach. Nie zapomi-najmy o ksiach, katechetach iinnych osobach, ktre otworzyynasze oczy na cud i pikno wiarykatolickiej oraz pomogy w spot-kaniu Pana ycia.

  SUDZY UZDROWIENIAWszyscy jestemy wezwani do byciauczniami Pana oraz wiadkami Ewan-gelii. W jej centrum znajduje si sza-cunek dla Boego daru ycia, poprzezktry Zbawiciel wchodzi w nasz wiat,by gosi i uzdrawia, cierpie i um-rze, i w kocu zmartwychwsta wchwale. Jestemy nie tylko odbiorcamiBoego miosierdzia, ale rwnienarzdziami, poprzez ktre docieraono do innych, szczeglnie za do bez-bronnych i wykluczonych. Jak napisapapie Franciszek, w tym Rokuwitym bdziemy mogli dowiadczyotwarcia serc na tych wszystkich,ktrzy yj na najbardziej beznadziej-nych peryferiach egzystencjalnych,

  Rok Miosierdzia i Ewangelia ycia

  Suba obrony ycia poprzez miosierdzie i pomoc okazy-wane potrzebujcym uobecnia uzdrawiajc mio Boga

  Najwyszy Kapelan Arcybiskup William E. Lori

  W czasie tego Jubileuszu praktykujmy dziea miosierdziawzgldem ciaa i duszy w subie

  dla ludzkiego ycia.

  JAN 16 P 1_20 Revised.qxp_Mar E 12 1/21/16 4:18 PM Page 4

 • Ofiarowane w jednoci z papieem

  Franciszkiem

  UCZy SI WIaRy, y W WIERZE

  INtENCJE MODLItEWNE OJCa WItEgO

  OgLNa: aby szczery dialogmidzy ludmi wyznajcymirne religie przynis owoce po-koju i sprawiedliwoci.

  EWaNgELIZaCyJNa: abypoprzez dialog i mio bratersk,dziki asce Ducha witego, zos-tay przezwycion