of 220/220
Godina XVI. • Broj 4 • 4. kolovoz 2010. SLUŽBENI GLASNIK GRADA VELIKE GORICE SLUŽBENI LIST GRADA VELIKE GORICE Sadržaj ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA ZAKLJUČAK o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice ................................................ 406 34. ZAKLJUČAK o izboru predsjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice ................................................. 406 35. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VELIKE GORICE ZA 2009. 36. GODINU - Opći dio .................................................................................................................... 407 ODLUKA o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Velike Gorice za 2009. godinu ................................... 499 37. ODLUKA o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa ................. 500 38. ODLUKA o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa ....... 500 39. ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Donja Lomnica ............................................. 501 40. ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Lukavec .......................................................... 528 41. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Velike 42. Gorice za 2009. godinu .................................................................................................................................... 555 ZAKLJUČAK o sklapanju Sporazuma o naknadi za građevinsko zemljište predano u vlasništvo Grada Velika 43. Gorica ............................................................................................................................................................... 555 ZAKLJUČAK o dopuni Zaključka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 44. nepogoda .............................................................................................................................................................. 556 ZAKLJUČAK o davanju ovlasti gradonačelniku Grada Velike Gorice za sklapanje ugovora o provedbi projek 45. ta IPA SI–HR “U mojem dvorištu” .......................................................................................................................... 556 ODLUKA o koecijentima za obračun plaće službenika i namještenika .................................................... 557 46. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o prijenosu i preuzimanju prava vlasništva ........................................... 559 47. ZAKLJUČAK o sklapanju Sporazuma o međusobnoj suradnji i Ugovora o darovanju ............................. 559 48. ZAKLJUČAK o primanju na znaje ostavke na obnašanje dužnosti potpredsjednice Gradskog vijeća ......... 560 49.

Sluzbeni glasnik GVG 4 - Velika Gorica · 4. kolovoz 2010. 407 Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010. 36. članak 2. BROJ

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sluzbeni glasnik GVG 4 - Velika Gorica · 4. kolovoz 2010. 407 Službeni glasnik Grada Velike...

 • G o d i n a X V I . • B r o j 4 • 4 . ko l ovoz 2 0 1 0 .

  SLUŽBENI GLASNIK GRADA VELIKE GORICE

  S L U Ž B E N I L I S T G R A D A V E L I K E G O R I C E

  Sadržaj

  ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA

  ZAKLJUČAK o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice ................................................ 40634.

  ZAKLJUČAK o izboru predsjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice ................................................. 40635.

  GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VELIKE GORICE ZA 2009. 36. GODINU - Opći dio .................................................................................................................... 407

  ODLUKA o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Velike Gorice za 2009. godinu ................................... 49937.

  ODLUKA o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa ................. 50038.

  ODLUKA o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa ....... 50039.

  ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Donja Lomnica ............................................. 50140.

  ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Lukavec .......................................................... 52841.

  ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Velike 42. Gorice za 2009. godinu .................................................................................................................................... 555

  ZAKLJUČAK o sklapanju Sporazuma o naknadi za građevinsko zemljište predano u vlasništvo Grada Velika 43. Gorica ............................................................................................................................................................... 555

  ZAKLJUČAK o dopuni Zaključka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 44. nepogoda .............................................................................................................................................................. 556

  ZAKLJUČAK o davanju ovlasti gradonačelniku Grada Velike Gorice za sklapanje ugovora o provedbi projek45. ta IPA SI–HR “U mojem dvorištu” .......................................................................................................................... 556

  ODLUKA o koefi cijentima za obračun plaće službenika i namještenika .................................................... 55746.

  ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o prijenosu i preuzimanju prava vlasništva ........................................... 55947.

  ZAKLJUČAK o sklapanju Sporazuma o međusobnoj suradnji i Ugovora o darovanju ............................. 55948.

  ZAKLJUČAK o primanju na znaje ostavke na obnašanje dužnosti potpredsjednice Gradskog vijeća ......... 56049.

 • 402

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010.

  4. kolovoz 2010.

  ZAKLJUČAK o razrješenju potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice ................................ 56050.

  ZAKLJUČAK o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice ....................................... 56051.

  ZAKLJUČAK o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice ....................................... 56152.

  ZAKLJUČAK o razrješenju i izboru članova Odbora za izbor i imenovanja ................................... 56153.

  ZAKLJUČAK o razrješenju i izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja ............................ 56154.

  ZAKLJUČAK o razrješenju i izboru članova Odbora za društvene djelatnosti ................................ 56255.

  ZAKLJUČAK o razrješenju i izboru članova Odbora za fi nancije i proračun ................................ 56256.

  ZAKLJUČAK o razrješenju i izboru članova Odbora za gospodarski razvoj ................................. 56357.

  ZAKLJUČAK o razrješenju i izboru članova Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova ......... 56358.

  ZAKLJUČAK o razrješenju i izboru članova Odbora za komunalne djelatnosti ................................ 56359.

  ZAKLJUČAK o razrješenju i izboru članova Odbora za mladež ......................................................... 56460.

  ZAKLJUČAK o razrješenju i izboru članova Odbora za mjesnu smoupravu ..................................... 56461.

  ZAKLJUČAK o razrješenju i izboru članova Odbora za odgoj i obrazovanje ................................... 56562.

  ZAKLJUČAK o razrješenju i izboru članova Odbora za predstavke i pritužbe ................................. 56563.

  ZAKLJUČAK o razrješenju i izboru članova Odbora za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu .... 56664.

  ZAKLJUČAK o razrješenju i izboru članova Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređivanje ....... 56665.

  ZAKLJUČAK o razrješenju i izboru članova Mandatnog povjerenstva ................................................. 56666.

  ODLUKA o imenovanju Skupština trgovačkih društava u vlasništvu Grada Velike Gorice .............................. 56767.

  ZAKLJUČAK o razrješenju i imenovanju članova u Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Velika Gorca“ ............ 56768.

  ZAKLJUČAK o razrješenju i imenovanju članova u Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ciciban“ ............... 56869.

  ZAKLJUČAK o razrješenju i imenovanju članova u Upravno vijeće Centra za djecu, mlade i obitelj Velika 70. Gorica ................................................................................................................................................................ 568

  ZAKLJUČAK o razrješenju i imenovanju članova u Upravno vijeće Gradske knjižnice Velika Gorica ..... 56871.

  ZAKLJUČAK o razrješenju i imenovanju članova u Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Velika 72. Gorica ................................................................................................................................................................... 569

  ZAKLJUČAK o razrješenju i imenovanju članova u Upravno vijeće Muzeja Turopolja ....................... 56973.

  ZAKLJUČAK o razrješenju i imenovanju članova u Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica .. 56974.

  ZAKLJUČAK o razrješenju i imenovanju članova u Upravno vijeće Ustanove za upravljanje Športsko 75. rekreacijskim centrom Velika Gorica .................................................................................................... 570

  ZAKLJUČAK o razrješenju i imenovanju članova u Upravno vijeće Veleučilišta Velika Gorica ................. 57076.

 • 4034. kolovoz 2010.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010.

  ODLUKE GRADONAČELNIKA

  ZAKLJUČAK o prihvaćanju Liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za sufi nanciranje premije osiguranja 364. biljne i stočarske proizvodnje u 2010. godini ....................................................................................................... 572

  ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina sa Gorica staklom d.o.o. .................................... 574365.

  ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog odbora Šćitarjevo ........................... 574366.

  ZAKLJUČAK o fi nancijskoj pomoći organizaciji 10. Međunarodnog festivala folklora Velika Gorica ............ 575367.

  ZAKLJUČAKo primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1. svibnja do 31. 368. svibnja 2010. godine ............................................................................................................................................. 575

  ZAKLJUČAK o fi nancijskoj pomoći za troškove prehrane pasa pomagača za korisnike s područja Grada Velike 369. Gorice .................................................................................................................................................................. 575

  ZAKLJUČAK o privremenom korištenju javno prometne površine u Velikoj Gorici, bez naknade .................. 576370.

  PROGRAM o I. izmjenama i dopunama Programa izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta i javnoprometnih 371. površina na području Grada Velike Gorice za 2010. godinu ................................................................................ 576

  ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog odbora Buševec-Novo Selo ........... 578372.

  ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog odbora Mraclin ............................... 578373.

  ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog odbora Rakitovec ........................... 578374.

  ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog odbora Šiljakovina ......................... 579375.

  ODLUKU o naknadama troškova članovima radnih tijela Gradske uprave Grada Velike Gorice ....................... 579376.

  ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o dopuni Zaključka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za 377. procjenu šteta od elementarnih nepogoda ............................................................................................................. 579

  ZAKLJUČAK o prihvaćanju liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za sufi nanciranje nabave voćnih sadnica 378. i presadnica povrća ............................................................................................................................................... 580

  ZAKLJUČAK o dopuni Zaključka o ovlaštenju za potpisivanje dokumentacije platnog prometa ...................... 582379.

  Zaključako produljenju radnog vremena caffe baru „Atlantis“ ............................................................................ 582380.

  ZAKLJUČAK o potpisivanju Ugovora o korištenju sredstava proračuna Zagrebačke županije za provedbu 381. Programa javnih potreba u kulturi za 2010. godinu ............................................................................................ 582

  ZAKLJUČAK o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga Grada Velike Gorice za 2010. godinu . 583382.

  ZAKLJUČAK o prihvaćanju liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za sufi nanciranje nabave steonih 383. junica ............................................................................................................................................................... 584

  Zaključak o produljenju radnog vremena caffe baru „DM“ ................................................................................. 585384.

  Plan o izmjeni i dopuni Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 385. nefi nancijskoj imovini u osnovnom školstvu Grada Velike Gorice za 2010. godinu ........................................... 586

  ZAKLJUČAK o potpisivanju Sporazuma o sufi nanciranju programa predškolskog odgoja za dijete Niku 386. Krvarić .................................................................................................................................................................. 587

 • 404

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010.

  4. kolovoz 2010.

  PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA VJEŽBENIKA U UPRAVNOM ODJELU ZA 387. GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU ........................................................................................................... 588

  ZAKLJUČAK o korištenju sredstava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za provedbu programa javnog rad u 388. Gradskoj knjižnici Velika Gorica .......................................................................................................................... 590

  ZAKLJUČAK o dodjeli fi nancijske pomoći Folklornom ansamblu „Turopolje .................................................. 591389.

  ZAKLJUČAK o fi nancijskoj pomoći za medicinsku rehabilitaciju roditelja poginulih branitelja ...................... 591390.

  ZAKLJUČAK o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga Grada Velike Gorice za 2010. godinu .... 592391.

  ZAKLJUČAK o odobrenju zajma trgovačkom društvu VG Plin d.o.o. ............................................................... 594392.

  ZAKLJUČAK o dodjeli fi nancijske pomoći za nabavu opreme ......................................................................... 594393.

  ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o sklapanju Ugovora o prijenosu i preuzimanju prava 394. vlasništva ............................................................................................................................................................... 594

  ZAKLJUČAK o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga Grada Velike Gorice za 2010. godinu ... 595395.

  ZAKLJUČAK o sklapanju nagodbe obročnoj otplati dugovanja Indire Javiljak iz Velike Gorice, E. Laszowskog 32 . 595396.

  ZAKLJUČAK o sklapanju kupoprodajnog ugovora s Ivanom Šipušićem ........................................................... 596397.

  ZAKLJUČAK o stavljanju izvan snage Zaključka o potpisivanju Sporazuma kojim se Župna nadarbina u Novom 398. Čiču i Grad Velika Gorica obvezuju sklopiti ugovor o darovanju ........................................................................ 596

  ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o sklapanju Sporazuma o međusobnoj suradnji i Ugovora o 399. darovanju .............................................................................................................................................................. 596

  ZAKLJUČAK o prihvaćanju Liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za sufi nanciranje premije osiguranja 400. biljne i stočarske proizvodnje u 2010. godini ...................................................................................................... 597

  ZAKLJUČAK o uvođenju zelenih redara radi praćenja ambrozije u 2010.godini .............................................. 598401.

  ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva Međunarodnog turnira u šahu ...................................................... 598402.

  ZAKLJUČAK o dodjeli fi nancijske pomoći Sportskom društvu „Vukomeričke gorice 2004“ ........................... 599403.

  ZAKLJUČAK o dodjeli fi nancijske pomoći Stolnoteniskom klubu „Velika Gorica – Stanfar“ .......................... 599404.

  ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o kupoprodaji i zamjeni nekretnina sa Rogić Ivanom i Vidović Tomom .. 599405.

  ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Mjesnog odbora Kobilić ............................... 600406.

  ZAKLJUČAK o privremenom korištenju javno prometnih površina u Velikoj Gorici, bez naknade .................. 600407.

  ZAKLJUČAK o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izradu Ugovora o osnivanju prava služnosti 408. na javnim površinama s HT-om ..................................................................................................................... 601

  ZAKLJUČAK o izdavanju suglasnosti za formiranje neizgrađene građevne čestice radi ishođenje lokacijske 409. dozvole .................................................................................................................................................................. 601

  ZAKLJUČAK o raspisivanju natječaja za dodjeli sredstava za sufi nanciranje nabave sadnica jagoda u 2010. 410. godini .................................................................................................................................................................... 601

  ZAKLJUČAK o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Velike Gorice za 2010. godinu ............ 602411.

 • 4054. kolovoz 2010.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010.

  ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o obavljenom popisu dugotrajne imovine i sitnog inventara, potraživanja i 412. obveza na dan 31. prosinca 2009. godine ............................................................................................................. 603

  ZAKLJUČAK o produljenju roka vraćanja kratkoročne pozajmice trgovačkom društvu „VG Komunalac“ d.o.o. 413. za obavljanje komunalnih usluga Velika Gorica ................................................................................................... 603

  ZAKLJUČAK o privremenom korištenju javno prometnih površina u Velikoj Gorici, bez naknade .................. 603414.

  ZAKLJUČAK o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga Grada Velike Gorice za 2010. godinu .. 604415.

  ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije za izdavanje 416. posebnih uvjeta za izgradnju prilaza i priključka stambeno – poslovne građevine na županijsku cestu br. Ž3298 ( Velika Gorica : Ž3299 – D31 ) u Velikoj Gorici na dijelovima k.č. br: 611/3. i 612/2, k.o. Kurilovec, za investitore: Danijela i Krešimira Skrbina iz Velika Gorice, Turopoljska 23, Mariju Zaninović iz Velike Gorice, Kneza Porina 103. i tvrtku „GRADEL“ d.o.o., iz Starog Čiča, Velikogorička cesta 10a. ....................................................... 605

  ZAKLJUČAK o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Velike Gorice za 2010. godinu ............ 606417.

  ZAKLJUČAK o dodjeli fi nancijske pomoći za troškove prijevoza .................................................................... 606418.

  ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava stvarne služnosti ........................................................... 607419.

  ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine sa Šapković Dragicom ....................................... 607420.

  ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o predaji i preuzimanju prava vlasništva nekretnine označene kao č.k.br. 421. 1361/9 k.o. Donja Lomnica .................................................................................................................................. 608

  ZAKLJUČAK o preuzimanju prava vlasništva nekretnine bez naknade ............................................................. 608422.

  ZAKLJUČAK o dodjeli pomoći Gršetić Bari iz Jerebića 32 ............................................................................... 609423.

  ZAKLJUČAK o otkupu monografi je „120 godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donja Lomnica“ .......... 609424.

  MINISTARSTVO UPRAVE

  Odluka ................................................................................................................................................................................ 610

 • 406

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010.

  4. kolovoz 2010.

  ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA

  34.

  35.

  Na temelju članka 31. Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 10/09) i članka 30. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 12/09, Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na 9. sjednici, održanoj 27. srpnja 2010. godine, donijelo je

  ZAKLJUČAKo razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada

  Velike Gorice

  I.Razrješuje se gospodin GORAN BEUS

  RICHEMBERGH dužnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice.

  II.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a

  objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  KLASA: 021-04/2010-03/15URBROJ: 238-33-01-2010-1Velika Gorica, 27. srpnja 2010.

  POTPREDSJEDNICAGRADSKOG VIJEĆA

  dr.sc. Tajana Amšel Zelenika, v.r.

  Na temelju članka 31. Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 10/09) i članka 13. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 12/09, Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na 9. sjednici, održanoj 27. srpnja 2010. godine, donijelo je

  ZAKLJUČAKo izboru predsjednice Gradskog vijeća Grada Velike

  Gorice

  I.Za predsjednicu Gradskog vijeća Grada Velike

  Gorice, za naredno mandatno razdoblje, bira se

  VESNA ŠKARE OŽBOLT.

  II.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a

  objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  KLASA: 021-04/2010-03/16URBROJ: 238-33-01-2010-1Velika Gorica, 27. srpnja 2010.

  POTPREDSJEDNICAGRADSKOG VIJEĆA

  dr.sc. Tajana Amšel Zelenika, v.r.

 • 4074. kolovoz 2010.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010.

  36.

  članak 2.

  BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA , RASHODA/IZDATAKA PLANIRANO OSTVARENO INDEKS

  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

  6 Prihodi poslovanja 265,677,910.00 245,871,997.47 92.5%

  61 Prihodi od poreza 175,323,000.00 167,923,855.13 95.8%

  611 Porez i prirez na dohodak 164,818,000.00 160,611,697.07 97.4%

  6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 155,042,000.00 152,032,380.41 98.1%

  6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 9,800,000.00 11,463,472.08 117.0%

  6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 560,000.00 153,214.77 27.4%

  6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 130,000.00 89,526.10 68.9%

  6116Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 150,000.00 238,917.74 159.3%

  6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -9,000,000.00 -10,980,897.71 122.0%

  6118Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za decen-tralizirane funkcije 8,136,000.00 7,615,083.68 93.6%

  613 Porezi na imovinu 8,100,000.00 5,281,803.69 65.2%

  6131Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 230,000.00 190,826.45 83.0%

  6134 Povremeni porezi na imovinu 7,870,000.00 5,090,977.24 64.7%

  614 Porezi na robu i usluge 2,405,000.00 2,030,354.37 84.4%

  6142 Porez na promet 1,100,000.00 1,041,907.46 94.7%

  6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 1,305,000.00 988,446.91 75.7%

  63Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar opće države 18,409,980.00 16,088,050.82 87.4%

  633 Pomoći iz proračuna 18,409,980.00 16,088,050.82 87.4%

  6331 Tekuće pomoći iz proračuna 14,284,980.00 12,044,427.99 84.3%

  63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 2,039,980.00 2,144,031.58 105.1%

  63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 11,775,000.00 9,267,578.91 78.7%

  63313 Tekuće pomoći iz gradskog proračuna 470,000.00 632,817.50 134.6%

  6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 4,125,000.00 4,043,622.83 98.0%

  63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 3,564,000.00 3,483,080.83 97.7%

  63323 Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna 561,000.00 560,542.00 99.9%

  64 Prihodi od imovine 6,585,000.00 5,880,279.78 89.3%

  641 Prihodi od fi nancijske imovine 2,397,000.00 2,044,039.40 85.3%

  6411 Prihodi od kamata za dane zajmove 10,000.00 10,000.00 100.0%

  64117 Prihodi od kamata za dane zajmove trgovačkim društvima 10,000.00 10,000.00 100.0%

  6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 2,237,000.00 1,877,704.45 83.9%

  64131 Kamate na oročena sredstva 2,200,000.00 1,851,183.78 84.1%

  64132 Kamate na depozite po viđenju 37,000.00 26,520.67 71.7%

  6414 Prihodi od zateznih kamata 150,000.00 156,334.95 104.2%

  64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo 150,000.00 156,334.95 104.2%

  642 Prihodi od nefi nancijske imovine 4,188,000.00 3,836,240.38 91.6%

  6421 Naknade za koncesije 550,000.00 431,888.51 78.5%

  64213 Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru 400,000.00 298,207.72 74.6%

  64219 Naknade za ostale koncesije 150,000.00 133,680.79 89.1%

 • 408

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010.

  4. kolovoz 2010.

  6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 1,890,000.00 1,688,981.27 89.4%

  64221 Prihodi od zakupa nekretnina 700,000.00 672,183.24 96.0%

  64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 190,000.00 135,232.42 71.2%

  64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine 1,000,000.00 881,565.61 88.2%

  6423 Ostali prihodi od nefi nancijske imovine 1,748,000.00 1,715,370.60 98.1%

  64231Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju min-eralnih sirovina 550,000.00 446,893.88 81.3%

  64236 Prihodi od spomeničke rente 1,100,000.00 1,194,136.14 108.6%

  64239 Ostali prihodi od nefi nancijske imovine 98,000.00 74,340.58 75.9%

  65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 60,907,750.00 52,018,426.05 85.4%

  651 Administrativne (upravne) pristojbe 2,020,000.00 1,774,788.42 87.9%

  6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 1,000,000.00 964,193.65 96.4%

  65123 Gradske i općinske upravne pristojbe 1,000,000.00 964,193.65 96.4%

  6513 Ostale upravne pristojbe 1,000,000.00 799,972.64 80.0%

  65139 Prihod od prodaje državnih biljega 1,000,000.00 799,972.64 80.0%

  6514 Ostale pristojbe 20,000.00 10,622.13 53.1%

  65141 Boravišne pristojbe 20,000.00 10,622.13 53.1%

  652 Prihodi po posebnim propisima 58,887,750.00 50,243,637.63 85.3%

  6523Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 38,000,000.00 34,617,162.39 91.1%

  65231 Komunalni doprinosi 22,000,000.00 20,474,731.85 93.1%

  65232 Komunalne naknade 16,000,000.00 14,142,430.54 88.4%

  6524 Doprinosi za šume 600,000.00 399,306.03 66.6%

  65241 Doprinosi za šume 600,000.00 399,306.03 66.6%

  6526 Ostali nespomenuti prihodi 20,287,750.00 15,227,169.21 75.1%

  65264 Sufi nanciranje cijena usluga, participacije i slično 15,376,650.00 14,269,552.74 92.8%

  65269 Ostali nespomenuti prihodi 4,911,100.00 957,616.47 19.5%

  66 Ostali prihodi 4,452,180.00 3,961,385.69 89.0%

  661Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavl-janjem poslova na tržištu (vlastiti prih 2,980,900.00 3,029,229.93 101.6%

  6611 Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti 2,137,200.00 2,184,335.03 102.2%

  66111 Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti 2,137,200.00 2,184,335.03 102.2%

  6612 Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti 843,700.00 844,894.90 100.1%

  66121 Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti 843,700.00 844,894.90 100.1%

  662 Kazne 67,180.00 19,830.00 29.5%

  6627 Ostale kazne 67,180.00 19,830.00 29.5%

  66271“Novčane kazne za prekršaje koje pripadaju državi prema rješenjima sudaca za prekršaje, oduzeta imov 67,180.00 19,830.00 29.5%

  663 Donacije od pravnih i fi zičkih osoba izvan opće države 1,404,100.00 912,325.76 65.0%

  6631 Tekuće donacije 204,100.00 123,375.49 60.4%

  66311 Tekuće donacije od fi zičkih osoba 30,300.00 16,344.50 53.9%

  66312 Tekuće donacije od neprofi tnih organizacija 71,500.00 38,955.10 54.5%

  66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava 97,300.00 67,945.89 69.8%

  66314 Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan opće države 5,000.00 130.00 2.6%

  6632 Kapitalne donacije 1,200,000.00 788,950.27 65.7%

  66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava 1,200,000.00 788,950.27 65.7%

  7 Prihodi od prodaje nefi nancijske imovine 1,905,000.00 4,161,500.31 218.5%

  71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 505,000.00 3,025,834.33 599.2%

  711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 505,000.00 3,025,834.33 599.2%

  7111 Zemljište 505,000.00 3,025,834.33 599.2%

 • 4094. kolovoz 2010.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010.

  71111 Poljoprivredno zemljište 5,000.00 69,063.39 1381.3%

  71112 Građevinsko zemljište 500,000.00 2,956,770.94 591.4%

  72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1,400,000.00 1,135,665.98 81.1%

  721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1,400,000.00 1,135,665.98 81.1%

  7211 Stambeni objekti 1,400,000.00 1,135,665.98 81.1%

  72119 Ostali stambeni objekti 1,400,000.00 1,135,665.98 81.1%

  3 Rashodi poslovanja 228,898,142.48 220,122,724.20 96.2%

  31 Rashodi za zaposlene 62,844,973.20 61,595,906.69 98.0%

  311 Plaće 50,096,340.00 49,318,513.93 98.4%

  3111 Plaće za redovan rad 49,263,340.00 48,496,398.74 98.4%

  3113 Plaće za prekovremeni rad 833,000.00 822,115.19 98.7%

  312 Ostali rashodi za zaposlene 3,807,200.00 3,590,491.80 94.3%

  3121 Ostali rashodi za zaposlene 3,807,200.00 3,590,491.80 94.3%

  313 Doprinosi na plaće 8,941,433.20 8,686,900.96 97.2%

  3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 456,000.00 441,913.76 96.9%

  3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 7,610,540.00 7,406,641.36 97.3%

  3133 Doprinosi za zapošljavanje 874,893.20 838,345.84 95.8%

  32 Materijalni rashodi 112,455,168.28 106,692,232.70 94.9%

  321 Naknade troškova zaposlenima 3,882,200.00 3,407,392.34 87.8%

  3211 Službena putovanja 849,195.00 749,749.28 88.3%

  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2,399,455.00 2,244,635.97 93.5%

  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 633,550.00 413,007.09 65.2%

  322 Rashodi za materijal i energiju 24,695,591.60 23,386,314.52 94.7%

  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3,349,145.33 3,129,207.11 93.4%

  3222 Materijal i sirovine 8,508,940.00 8,014,282.76 94.2%

  3223 Energija 11,043,200.00 10,627,582.23 96.2%

  3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1,190,090.00 1,082,681.67 91.0%

  3225 Sitni inventar i auto gume 604,216.27 532,560.75 88.1%

  323 Rashodi za usluge 76,778,940.00 73,380,168.58 95.6%

  3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6,469,900.00 6,101,537.15 94.3%

  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 48,936,980.00 47,832,618.98 97.7%

  3233 Usluge promidžbe i informiranja 1,248,535.00 1,183,581.18 94.8%

  3234 Komunalne usluge 4,785,550.00 4,620,130.80 96.5%

  3235 Zakupnine i najamnine 1,730,660.00 1,586,063.57 91.6%

  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2,129,940.00 1,871,755.56 87.9%

  3237 Intelektualne i osobne usluge 5,658,880.00 5,152,251.35 91.0%

  3238 Računalne usluge 1,034,645.00 963,615.95 93.1%

  3239 Ostale usluge 4,783,850.00 4,068,614.04 85.0%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7,098,436.68 6,518,357.26 91.8%

  3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2,845,400.00 2,728,384.88 95.9%

  3292 Premije osiguranja 1,192,800.00 1,083,157.27 90.8%

  3293 Reprezentacija 764,750.00 707,999.49 92.6%

  3294 Članarine 90,610.00 71,986.13 79.4%

  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2,204,876.68 1,926,829.49 87.4%

  34 Financijski rashodi 597,450.00 433,373.27 72.5%

  342 Kamate za primljene zajmove 412,500.00 290,270.48 70.4%

  3423Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi nancijskih insti-tucija izvan javnog sektora 412,500.00 290,270.48 70.4%

 • 410

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010.

  4. kolovoz 2010.

  343 Ostali fi nancijski rashodi 184,950.00 143,102.79 77.4%

  3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 150,000.00 139,184.24 92.8%

  3433 Zatezne kamate 22,500.00 2,379.49 10.6%

  3434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 12,450.00 1,539.06 12.4%

  35 Subvencije 14,592,000.00 14,559,292.59 99.8%

  351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 12,611,000.00 12,598,770.80 99.9%

  3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 12,611,000.00 12,598,770.80 99.9%

  352Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sredn-jim poduzetnicima izvan javnog sektora 1,981,000.00 1,960,521.79 99.0%

  3523Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 1,981,000.00 1,960,521.79 99.0%

  36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar opće države 3,252,500.00 3,105,587.83 95.5%

  363 Potpore unutar opće države 3,252,500.00 3,105,587.83 95.5%

  3631 Tekuće potpore unutar opće države 2,722,500.00 2,575,587.83 94.6%

  3632 Kapitalne potpore unutar opće države 530,000.00 530,000.00 100.0%

  37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10,969,500.00 10,570,805.21 96.4%

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10,969,500.00 10,570,805.21 96.4%

  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 8,602,500.00 8,415,845.10 97.8%

  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 2,367,000.00 2,154,960.11 91.0%

  38 Ostali rashodi 24,186,551.00 23,165,525.91 95.8%

  381 Tekuće donacije 14,395,000.00 14,278,391.87 99.2%

  3811 Tekuće donacije u novcu 14,385,000.00 14,268,391.87 99.2%

  3812 Tekuće donacije u naravi 10,000.00 10,000.00 100.0%

  382 Kapitalne donacije 735,251.00 735,251.00 100.0%

  3821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 475,251.00 475,251.00 100.0%

  3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 260,000.00 260,000.00 100.0%

  383 Kazne, penali i naknade štete 0.00 0.00 0.0%

  3831 Naknade šteta pravnim i fi zičkim osobama 0.00 0.00 0.0%

  385 Izvanredni rashodi 1,279,000.00 1,269,427.37 99.3%

  3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 1,200,000.00 1,191,482.38 99.3%

  3859 Ostali izvanredni rashodi 79,000.00 77,944.99 98.7%

  386 Kapitalne pomoći 7,777,300.00 6,882,455.67 88.5%

  3861Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi n. institucijama i trg. društvima u javnom sektoru 7,777,300.00 6,882,455.67 88.5%

  4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 40,986,223.14 32,494,989.33 79.3%

  41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 2,011,500.00 1,452,532.00 72.2%

  411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 2,011,500.00 1,452,532.00 72.2%

  4111 Zemljište 2,011,500.00 1,452,532.00 72.2%

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 33,027,723.14 26,242,171.12 79.5%

  421 Građevinski objekti 19,740,000.00 14,051,957.42 71.2%

  4211 Stambeni objekti 500,000.00 0.00 0.0%

  4212 Poslovni objekti 3,340,000.00 0.00 0.0%

  4214 Ostali građevinski objekti 15,900,000.00 14,051,957.42 88.4%

  422 Postrojenja i oprema 3,474,623.14 3,063,159.51 88.2%

  4221 Uredska oprema i namještaj 1,883,418.14 1,638,832.11 87.0%

  4222 Komunikacijska oprema 169,300.00 151,175.51 89.3%

  4223 Oprema za održavanje i zaštitu 577,100.00 470,376.41 81.5%

  4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 151,405.00 123,547.06 81.6%

  4226 Sportska i glazbena oprema 106,400.00 101,555.19 95.4%

 • 4114. kolovoz 2010.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010.

  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 587,000.00 577,673.23 98.4%

  424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 753,300.00 699,934.46 92.9%

  4241 Knjige u knjižnicama 738,300.00 686,384.46 93.0%

  4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodne rijetkosti 15,000.00 13,550.00 90.3%

  426 Nematerijalna proizvedena imovina 9,059,800.00 8,427,119.73 93.0%

  4262 Ulaganje u računalne programe 243,000.00 178,609.60 73.5%

  4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 8,816,800.00 8,248,510.13 93.6%

  45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 5,947,000.00 4,800,286.21 80.7%

  451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5,947,000.00 4,800,286.21 80.7%

  4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5,947,000.00 4,800,286.21 80.7%

  B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

  8 Primici od fi nancijske imovine i zaduživanja 917,860.00 506,247.81 55.2%

  81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 917,860.00 506,247.81 55.2%

  811“Primici (povrati) glavnice zajmova danih drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim o 43,000.00 9,092.86 21.1%

  8111 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 43,000.00 9,092.86 21.1%

  81112 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti - dugoročni 43,000.00 9,092.86 21.1%

  813Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim fi nancijskim institucijama u javnom sekto 150,000.00 497,154.95 331.4%

  8131Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim fi nancijs-kim institucijama u javnom sektoru 150,000.00 497,154.95 331.4%

  81312Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim fi nancijskim institucijama u javnom sektoru - dugoro 150,000.00 497,154.95 331.4%

  816“Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzet 724,860.00 0.00 0.0%

  8161“Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrt-nicima, malim i srednjim poduzetnicima izva 724,860.00 0.00 0.0%

  81611“Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnici-ma, malim i srednjim poduzetnicima izva 724,860.00 0.00 0.0%

  5 Izdaci za fi nancijsku imovinu i otplate zajmova 4,436,000.00 4,392,421.93 99.0%

  51 Izdaci za dane zajmove 936,000.00 936,000.00 100.0%

  514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sek-toru 936,000.00 936,000.00 100.0%

  5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 936,000.00 936,000.00 100.0%

  54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 3,500,000.00 3,456,421.93 98.8%

  544Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih fi nan-cijskih institucija izvan javnog sektor 3,500,000.00 3,456,421.93 98.8%

  5441Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih fi nancijskih institucija izvan javn 3,500,000.00 3,456,421.93 98.8%

  C. VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

  9 Vlastiti izvori 5,819,595.62 5,819,595.62 100.0%

  92 Rezultat poslovanja 5,819,595.62 5,819,595.62 100.0%

  922 Višak/manjak poslovanja 5,819,595.62 5,819,595.62 100.0%

  9221 Višak prihoda 5,819,595.62 5,819,595.62 100.0%

  92211 Višak prihoda poslovanja 5,819,595.62 5,819,595.62 100.0%

 • 412

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010.

  4. kolovoz 2010.

  Prihodi i primici razvrstani po glavama

  BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA PLANIRANO OSTVARENO INDEKS

  RAZDJEL 000 PRIHODI/PRIMICI 268,500,770.00 250,539,745.59 93.3%

  GLAVA 00 PRIHODI/PRIMICI GRADA VELIKE GORICE 247,530,040.00 231,071,185.54 93.4%

  6 Prihodi poslovanja 244,707,180.00 226,407,142.14 92.5%

  61 Prihodi od poreza 175,323,000.00 167,923,855.13 95.8%

  611 Porez i prirez na dohodak 164,818,000.00 160,611,697.07 97.4%

  6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 155,042,000.00 152,032,380.41 98.1%

  6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 9,800,000.00 11,463,472.08 117.0%

  6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 560,000.00 153,214.77 27.4%

  6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 130,000.00 89,526.10 68.9%

  6116Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 150,000.00 238,917.74 159.3%

  6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -9,000,000.00 -10,980,897.71 122.0%

  6118Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za decen-tralizirane funkcije 8,136,000.00 7,615,083.68 93.6%

  613 Porezi na imovinu 8,100,000.00 5,281,803.69 65.2%

  6131Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 230,000.00 190,826.45 83.0%

  6134 Povremeni porezi na imovinu 7,870,000.00 5,090,977.24 64.7%

  614 Porezi na robu i usluge 2,405,000.00 2,030,354.37 84.4%

  6142 Porez na promet 1,100,000.00 1,041,907.46 94.7%

  6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 1,305,000.00 988,446.91 75.7%

  63Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar opće države 16,395,000.00 14,417,688.81 87.9%

  633 Pomoći iz proračuna 16,395,000.00 14,417,688.81 87.9%

  6331 Tekuće pomoći iz proračuna 12,270,000.00 10,374,065.98 84.5%

  63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 800,000.00 1,051,569.04 131.4%

  63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 11,000,000.00 8,689,679.44 79.0%

  63313 Tekuće pomoći iz gradskog proračuna 470,000.00 632,817.50 134.6%

  6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 4,125,000.00 4,043,622.83 98.0%

  63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 3,564,000.00 3,483,080.83 97.7%

  63323 Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna 561,000.00 560,542.00 99.9%

  64 Prihodi od imovine 6,487,000.00 5,805,939.20 89.5%

  641 Prihodi od fi nancijske imovine 2,397,000.00 2,044,039.40 85.3%

  6411 Prihodi od kamata za dane zajmove 10,000.00 10,000.00 100.0%

  64117 Prihodi od kamata za dane zajmove trgovačkim društvima 10,000.00 10,000.00 100.0%

  6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 2,237,000.00 1,877,704.45 83.9%

  64131 Kamate na oročena sredstva 2,200,000.00 1,851,183.78 84.1%

  64132 Kamate na depozite po viđenju 37,000.00 26,520.67 71.7%

  6414 Prihodi od zateznih kamata 150,000.00 156,334.95 104.2%

  64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo 150,000.00 156,334.95 104.2%

  642 Prihodi od nefi nancijske imovine 4,090,000.00 3,761,899.80 92.0%

  6421 Naknade za koncesije 550,000.00 431,888.51 78.5%

  64213 Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru 400,000.00 298,207.72 74.6%

 • 4134. kolovoz 2010.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010.

  64219 Naknade za ostale koncesije 150,000.00 133,680.79 89.1%

  6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 1,890,000.00 1,688,981.27 89.4%

  64221 Prihodi od zakupa nekretnina 700,000.00 672,183.24 96.0%

  64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 190,000.00 135,232.42 71.2%

  64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine 1,000,000.00 881,565.61 88.2%

  6423 Ostali prihodi od nefi nancijske imovine 1,650,000.00 1,641,030.02 99.5%

  64231Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju min-eralnih sirovina 550,000.00 446,893.88 81.3%

  64236 Prihodi od spomeničke rente 1,100,000.00 1,194,136.14 108.6%

  65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 45,235,000.00 37,450,878.73 82.8%

  651 Administrativne (upravne) pristojbe 2,020,000.00 1,774,788.42 87.9%

  6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 1,000,000.00 964,193.65 96.4%

  65123 Gradske i općinske upravne pristojbe 1,000,000.00 964,193.65 96.4%

  6513 Ostale upravne pristojbe 1,000,000.00 799,972.64 80.0%

  65139 Prihod od prodaje državnih biljega 1,000,000.00 799,972.64 80.0%

  6514 Ostale pristojbe 20,000.00 10,622.13 53.1%

  65141 Boravišne pristojbe 20,000.00 10,622.13 53.1%

  652 Prihodi po posebnim propisima 43,215,000.00 35,676,090.31 82.6%

  6523Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 38,000,000.00 34,617,162.39 91.1%

  65231 Komunalni doprinosi 22,000,000.00 20,474,731.85 93.1%

  65232 Komunalne naknade 16,000,000.00 14,142,430.54 88.4%

  6524 Doprinosi za šume 600,000.00 399,306.03 66.6%

  65241 Doprinosi za šume 600,000.00 399,306.03 66.6%

  6526 Ostali nespomenuti prihodi 4,615,000.00 659,621.89 14.3%

  65269 Ostali nespomenuti prihodi 4,615,000.00 659,621.89 14.3%

  66 Ostali prihodi 1,267,180.00 808,780.27 63.8%

  662 Kazne 67,180.00 19,830.00 29.5%

  6627 Ostale kazne 67,180.00 19,830.00 29.5%

  66271“Novčane kazne za prekršaje koje pripadaju državi prema rješenjima sudaca za prekršaje, oduzeta imov 67,180.00 19,830.00 29.5%

  663 Donacije od pravnih i fi zičkih osoba izvan opće države 1,200,000.00 788,950.27 65.7%

  6632 Kapitalne donacije 1,200,000.00 788,950.27 65.7%

  66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava 1,200,000.00 788,950.27 65.7%

  7 Prihodi od prodaje nefi nancijske imovine 1,905,000.00 4,157,795.59 218.3%

  71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 505,000.00 3,025,834.33 599.2%

  711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 505,000.00 3,025,834.33 599.2%

  7111 Zemljište 505,000.00 3,025,834.33 599.2%

  71111 Poljoprivredno zemljište 5,000.00 69,063.39 1381.3%

  71112 Građevinsko zemljište 500,000.00 2,956,770.94 591.4%

  72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1,400,000.00 1,131,961.26 80.9%

  721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1,400,000.00 1,131,961.26 80.9%

  7211 Stambeni objekti 1,400,000.00 1,131,961.26 80.9%

  72119 Ostali stambeni objekti 1,400,000.00 1,131,961.26 80.9%

  8 Primici od fi nancijske imovine i zaduživanja 917,860.00 506,247.81 55.2%

  81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 917,860.00 506,247.81 55.2%

  811“Primici (povrati) glavnice zajmova danih drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim o 43,000.00 9,092.86 21.1%

  8111 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 43,000.00 9,092.86 21.1%

 • 414

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010.

  4. kolovoz 2010.

  81112 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti - dugoročni 43,000.00 9,092.86 21.1%

  813Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim fi nancijskim institucijama u javnom sekto 150,000.00 497,154.95 331.4%

  8131Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim fi nancijs-kim institucijama u javnom sektoru 150,000.00 497,154.95 331.4%

  81312Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim fi nancijskim institucijama u javnom sektoru - dugoročni 150,000.00 497,154.95 331.4%

  816“Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzet 724,860.00 0.00 0.0%

  8161“Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrt-nicima, malim i srednjim poduzetnicima izva 724,860.00 0.00 0.0%

  81611“Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnici-ma, malim i srednjim poduzetnicima izvan j.s. 724,860.00 0.00 0.0%

  GLAVA 01 PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI PRORAČ. KORISNIKA I OSTALI PRIHODI PRORAČ. KORISNIKA 20,970,730.00 19,468,560.05 92.8%

  6 Prihodi poslovanja 20,970,730.00 19,464,855.33 92.8%

  63Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar opće države 2,014,980.00 1,670,362.01 82.9%

  633 Pomoći iz proračuna 2,014,980.00 1,670,362.01 82.9%

  6331 Tekuće pomoći iz proračuna 2,014,980.00 1,670,362.01 82.9%

  63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 1,239,980.00 1,092,462.54 88.1%

  63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 775,000.00 577,899.47 74.6%

  64 Prihodi od imovine 98,000.00 74,340.58 75.9%

  642 Prihodi od nefi nancijske imovine 98,000.00 74,340.58 75.9%

  6423 Ostali prihodi od nefi nancijske imovine 98,000.00 74,340.58 75.9%

  64239 Ostali prihodi od nefi nancijske imovine 98,000.00 74,340.58 75.9%

  65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 15,672,750.00 14,567,547.32 92.9%

  652 Prihodi po posebnim propisima 15,672,750.00 14,567,547.32 92.9%

  6526 Ostali nespomenuti prihodi 15,672,750.00 14,567,547.32 92.9%

  65264 Sufi nanciranje cijena usluga, participacije i slično 15,376,650.00 14,269,552.74 92.8%

  65269 Ostali nespomenuti prihodi 296,100.00 297,994.58 100.6%

  66 Ostali prihodi 3,185,000.00 3,152,605.42 99.0%

  661Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavl-janjem poslova na tržištu (vlastiti prih 2,980,900.00 3,029,229.93 101.6%

  6611 Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti 2,137,200.00 2,184,335.03 102.2%

  66111 Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti 2,137,200.00 2,184,335.03 102.2%

  6612 Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti 843,700.00 844,894.90 100.1%

  66121 Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti 843,700.00 844,894.90 100.1%

  663 Donacije od pravnih i fi zičkih osoba izvan opće države 204,100.00 123,375.49 60.4%

  6631 Tekuće donacije 204,100.00 123,375.49 60.4%

  66311 Tekuće donacije od fi zičkih osoba 30,300.00 16,344.50 53.9%

  66312 Tekuće donacije od neprofi tnih organizacija 71,500.00 38,955.10 54.5%

  66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava 97,300.00 67,945.89 69.8%

  66314 Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan opće države 5,000.00 130.00 2.6%

  7 Prihodi od prodaje nefi nancijske imovine 0.00 3,704.72 0.0%

  72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 0.00 3,704.72 0.0%

  721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 0.00 3,704.72 0.0%

  7211 Stambeni objekti 0.00 3,704.72 0.0%

  72119 Ostali stambeni objekti 0.00 3,704.72 0.0%

 • 4154. kolovoz 2010.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010.

  II POSEBNI DIO

  članak 3.

  POZICIJABROJ KONTA VRSTA RASHODA I IZDATAKA PLANIRANO OSTVARENO RAZLIKA INDEKS

  UKUPNO RASHODI/IZDACI 274,320,365.62 257,010,135.46 17,310,230.16 93.7%

  RAZDJEL 001 SLUŽBA GRAD-SKOG VIJEĆA 1,268,600.00 1,237,033.18 31,566.82 97.5%

  GLAVA 00 AD-MINISTRATIVNA DJELATNOST UP-RAVNOG TIJELA 323,000.00 322,303.10 696.90 99.8%

  PROGRAM 047 Redovna adminis-trativna djelatnost Upravnog odjela / Službe 323,000.00 322,303.10 696.90 99.8%

  AKTIVNOST 04701 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 323,000.00 322,303.10 696.90 99.8%

  31 Rashodi za zaposlene 323,000.00 322,303.10 696.90 99.8%

  R0001 3111 Plaće za redovan rad 275,550.00 274,952.58 597.42 99.8%

  R0002 3132Doprinosi za zdravstveno osiguranje 42,750.00 42,651.20 98.80 99.8%

  R0003 3133 Doprinosi za zapošljavanje 4,700.00 4,699.32 0.68 100.0%

  GLAVA 01 REDOV-NA DJELATNOST SLUŽBE 945,600.00 914,730.08 30,869.92 96.7%

  PROGRAM 011 Donošenja akata u skladu sa Ustavom, Zakonom i Statu-tom u okviru prava i dužnosti Grada 945,600.00 914,730.08 30,869.92 96.7%

  AKTIVNOST 01101 Pripremanja i provođenja akata Grada 945,600.00 914,730.08 30,869.92 96.7%

  32 Materijalni rashodi 675,600.00 644,729.58 30,870.42 95.4%

  R0004 3211 Službena putovanja 0.00 0.00 0.00 0.0%

  R0005 3233Izdaci za tiskanje Službenog glasnika 30,000.00 28,552.45 1,447.55 95.2%

  R0006 3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela-odbori 97,000.00 95,908.21 1,091.79 98.9%

  R0007 3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela-predsjedniku 57,600.00 34,884.68 22,715.32 60.6%

  R0008 3291Naknade za rad vijeća naciona-lnih manjina 196,000.00 191,907.76 4,092.24 97.9%

  R0009 3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela-vijećnici 283,000.00 282,978.34 21.66 100.0%

  R0010 3293 Reprezentacija 10,000.00 9,221.54 778.46 92.2%

  R0011 3299Troškovi vezani za rad Savjeta mladih GVG 2,000.00 1,276.60 723.40 63.8%

  38 Ostali rashodi 270,000.00 270,000.50 -0.50 100.0%

 • 416

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010.

  4. kolovoz 2010.

  R0012 3811Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 200,000.00 200,000.50 -0.50 100.0%

  R0013 3811Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama 70,000.00 70,000.00 0.00 100.0%

  RAZDJEL 002 SLUŽBA GRAD-SKOG POGLA-VARSTVA 29,630,034.20 28,051,243.45 1,578,790.75 94.7%

  GLAVA 00 AD-MINISTRATIVNA DJELATNOST UP-RAVNOG TIJELA 4,741,783.20 4,431,543.11 310,240.09 93.5%

  PROGRAM 047 Redovna adminis-trativna djelatnost Upravnog odjela / Službe 4,741,783.20 4,431,543.11 310,240.09 93.5%

  AKTIVNOST 04701 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 4,741,783.20 4,431,543.11 310,240.09 93.5%

  31 Rashodi za zaposlene 4,741,783.20 4,431,543.11 310,240.09 93.5%

  R0014 3111 Plaće za redovan rad 2,937,350.00 2,749,720.48 187,629.52 93.6%

  R0015 3113 Plaće za prekovremeni rad 243,000.00 240,487.07 2,512.93 99.0%

  R0016 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1,017,500.00 944,082.29 73,417.71 92.8%

  R0017 3132Doprinosi za zdravstveno osiguranje 482,100.00 444,544.93 37,555.07 92.2%

  R0018 3133 Doprinosi za zapošljavanje 61,833.20 52,708.34 9,124.86 85.2%

  GLAVA 01 REDOV-NA DJELATNOST SLUŽBE 13,022,900.00 12,123,874.44 899,025.56 93.1%

  PROGRAM 037 Provedba akata Grada u skladu s Ustavom, Zakonom i Statutom 13,022,900.00 12,123,874.44 899,025.56 93.1%

  AKTIVNOST 03701 Materijalni rashodi djelatnika Gradske uprave 1,481,300.00 1,287,214.43 194,085.57 86.9%

  32 Materijalni rashodi 1,481,300.00 1,287,214.43 194,085.57 86.9%

  R0019 3211 Službena putovanja 70,000.00 51,483.21 18,516.79 73.5%

  R0020 3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 490,000.00 393,150.63 96,849.37 80.2%

  R0021 3213Stručno usavršavanje zapos-lenika 168,000.00 124,171.90 43,828.10 73.9%

  R0022 3236Obvezni preventivni i zdravst-veni pregledi zaposlenih 161,000.00 159,680.00 1,320.00 99.2%

  R0023 3291Naknade za rad članovima povjerenstva Poglavarstva 500,000.00 466,441.19 33,558.81 93.3%

  R0024 3291Naknade za rad članovima Poglavarstva 92,300.00 92,287.50 12.50 100.0%

  AKTIVNOST 03702 Obavljanje redovne djelatnosti 8,041,000.00 7,469,258.82 571,741.18 92.9%

  32 Materijalni rashodi 7,871,000.00 7,328,482.90 542,517.10 93.1%

  R0025 3221Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 45,000.00 34,453.69 10,546.31 76.6%

 • 4174. kolovoz 2010.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010.

  R0026 3221Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo 50,000.00 49,878.84 121.16 99.8%

  R0027 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 425,000.00 366,989.23 58,010.77 86.4%

  R0028 3223 Energija 425,000.00 394,715.14 30,284.86 92.9%

  R0029 3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 40,000.00 25,282.26 14,717.74 63.2%

  R0030 3225 Sitni inventar i auto gume 40,000.00 24,617.94 15,382.06 61.5%

  R0031 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 776,000.00 724,026.66 51,973.34 93.3%

  R0032 3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postroj. i opreme 220,000.00 207,913.95 12,086.05 94.5%

  R0033 3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građe. objekata 608,000.00 592,028.50 15,971.50 97.4%

  R0034 3232Usluge tekućeg i investicijskog održ. prijevoznih sredstava 60,000.00 37,942.85 22,057.15 63.2%

  R0035 3232Hitne intervencije na građevinskim objektima 86,000.00 29,458.11 56,541.89 34.3%

  R0036 3233Usluge promidžbe i in-formiranja 700,000.00 658,703.99 41,296.01 94.1%

  R0037 3234 Komunalne usluge 328,000.00 297,231.91 30,768.09 90.6%

  R0038 3235 Zakupnine i najamnine 34,000.00 30,382.07 3,617.93 89.4%

  R0039 3237 Intelektualne i osobne usluge 605,000.00 576,179.05 28,820.95 95.2%

  R0040 3237Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 725,000.00 718,518.72 6,481.28 99.1%

  R0041 3238 Računalne usluge 660,000.00 618,780.11 41,219.89 93.8%

  R0042 3239 Ostale usluge 100,000.00 98,146.40 1,853.60 98.1%

  R0043 3239Usluge porezne uprave za naplatu gradskih poreza (5%) 120,000.00 118,610.19 1,389.81 98.8%

  R0044 3239Grafi čke i tiskarske usluge, us-luge kopiranja i uvezivanja i sl. 170,000.00 159,902.37 10,097.63 94.1%

  R0045 3292 Premije osiguranja 176,000.00 136,032.32 39,967.68 77.3%

  R0046 3293 Reprezentacija 260,000.00 245,708.64 14,291.36 94.5%

  R0047 3293 Obilježavanje blagdana 200,000.00 196,900.00 3,100.00 98.5%

  R0048 3294 Tuzemne članarine 50,000.00 37,779.14 12,220.86 75.6%

  R0049 3299 Obilježavanje Dana grada 258,000.00 244,486.36 13,513.64 94.8%

  R0050 3299 Naknada štete 260,000.00 254,734.46 5,265.54 98.0%

  R0051 3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Gradske akcije 450,000.00 449,080.00 920.00 99.8%

  34 Financijski rashodi 170,000.00 140,775.92 29,224.08 82.8%

  R0052 3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 150,000.00 139,184.24 10,815.76 92.8%

  R0053 3433Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 20,000.00 1,591.68 18,408.32 8.0%

  AKTIVNOST 03703 Sredstva proračunske zalihe 1,200,000.00 1,191,482.38 8,517.62 99.3%

  38 Ostali rashodi 1,200,000.00 1,191,482.38 8,517.62 99.3%

  R0054 3851 Sredstva proračunske zalihe 1,200,000.00 1,191,482.38 8,517.62 99.3%

  AKTIVNOST 03704 Nabava nefi nan-cijske imovine 662,000.00 575,756.61 86,243.39 87.0%

  42Rashodi za nabavu proizve-dene dugotrajne imovine 662,000.00 575,756.61 86,243.39 87.0%

  R0055 4221 Uredska oprema i namještaj 90,000.00 89,385.46 614.54 99.3%

 • 418

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010.

  4. kolovoz 2010.

  R0056 4221 Računala i računalna oprema 190,000.00 174,409.39 15,590.61 91.8%

  R0057 4222 Komunikacijska oprema 64,000.00 62,387.51 1,612.49 97.5%

  R0058 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 90,000.00 85,724.65 4,275.35 95.2%

  R0059 4262Ulaganja u računalne pro-grame 228,000.00 163,849.60 64,150.40 71.9%

  AKTIVNOST 03706 Sufi nanciranje Civilne zaštite 249,000.00 213,469.67 35,530.33 85.7%

  38 Ostali rashodi 249,000.00 213,469.67 35,530.33 85.7%

  R0060 3811Ostale tekuće donacije-sufi -nanciranje civilne zaštite 249,000.00 213,469.67 35,530.33 85.7%

  AKTIVNOST 03707 Izbori za članove predstavničkog tijela 1,389,600.00 1,386,692.53 2,907.47 99.8%

  32 Materijalni rashodi 1,389,600.00 1,386,692.53 2,907.47 99.8%

  R0061 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 69,600.00 69,581.67 18.33 100.0%

  R0062 3233 Usluge promižbe i informiranja 153,000.00 153,000.00 0.00 100.0%

  R0063 3238Računalne usluge- obrada podataka 43,400.00 43,310.00 90.00 99.8%

  R0064 3239Grafi čke i tiskarske usluge, kopiranje, uvezivanje i sl 62,500.00 59,757.39 2,742.61 95.6%

  R0065 3291Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 1,061,100.00 1,061,043.47 56.53 100.0%

  GLAVA 02 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 11,865,351.00 11,495,825.90 369,525.10 96.9%

  GLAVNI PRO-GRAM 002020 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 11,865,351.00 11,495,825.90 369,525.10 96.9%

  PROGRAM 041 Razvoj vatrogastva i pružanje zaštite od požara 2,125,251.00 2,125,251.00 0.00 100.0%

  AKTIVNOST 04102 Donacija Vatrogas-noj zajednici 2,125,251.00 2,125,251.00 0.00 100.0%

  38 Ostali rashodi 2,125,251.00 2,125,251.00 0.00 100.0%

  R0066 3811 Tekuće donacije u novcu 1,650,000.00 1,650,000.00 0.00 100.0%

  R0067 3821 Kapitalna donacija 475,251.00 475,251.00 0.00 100.0%

  Korisnik 502 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VELIKE GORICE 9,740,100.00 9,370,574.90 369,525.10 96.2%

  PROGRAM 041 Razvoj vatrogastva i pružanje zaštite od požara 9,740,100.00 9,370,574.90 369,525.10 96.2%

  AKTIVNOST 04101 Redovna djelatnost 9,740,100.00 9,370,574.90 369,525.10 96.2%

  IZVOR FINAN-CIRANJA P Opći prihodi i primici 9,580,100.00 9,246,028.22 334,071.78 96.5%

  31 Rashodi za zaposlene 7,511,100.00 7,465,638.23 45,461.77 99.4%

  R0068 3111 Plaće za redovan rad 5,464,500.00 5,451,038.20 13,461.80 99.8%

 • 4194. kolovoz 2010.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010.

  R0069 3113 Plaće za prekovremeni rad 390,000.00 384,909.62 5,090.38 98.7%

  R0070 3121 Ostali rashodi za zaposlene 200,000.00 192,988.74 7,011.26 96.5%

  R0071 3131Doprinosi za mirovinsko osig. za benifi cirani staž 456,000.00 441,913.76 14,086.24 96.9%

  R0072 3132Doprinosi za zdravstveno osiguranje 901,700.00 896,465.85 5,234.15 99.4%

  R0073 3133 Doprinosi za zapošljavanje 98,900.00 98,322.06 577.94 99.4%

  32 Materijalni rashodi 1,818,000.00 1,569,443.80 248,556.20 86.3%

  R0074 3211 Službena putovanja 42,800.00 25,023.58 17,776.42 58.5%

  R0075 3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 180,100.00 180,047.04 52.96 100.0%

  R0076 3213Stručno usavršavanje zapos-lenika 75,000.00 53,592.00 21,408.00 71.5%

  R0077 3221 Radna i zaštitna odjeća i obuća 123,500.00 111,575.28 11,924.72 90.3%

  R0078 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 16,000.00 15,585.95 414.05 97.4%

  R0079 3222 Materijal 41,000.00 34,012.35 6,987.65 83.0%

  R0080 3223 Energija 197,600.00 103,519.02 94,080.98 52.4%

  R0081 3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 55,000.00 41,467.26 13,532.74 75.4%

  R0082 3225 Sitni inventar i auto gume 45,000.00 17,655.02 27,344.98 39.2%

  R0083 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 32,000.00 29,861.23 2,138.77 93.3%

  R0084 3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 185,500.00 176,849.59 8,650.41 95.3%

  R0085 3233Usluge promidžbe i in-formiranja 0.00 0.00 0.00 0.0%

  R0086 3234 Komunalne usluge 18,600.00 18,301.33 298.67 98.4%

  R0087 3235 Zakupnine i najamnine 413,500.00 413,206.65 293.35 99.9%

  R0088 3236 Zdravstvene usluge 4,000.00 0.00 4,000.00 0.0%

  R0089 3237 Intelektualne i osobne usluge 71,400.00 55,709.57 15,690.43 78.0%

  R0090 3238 Računalne usluge 115,000.00 114,269.29 730.71 99.4%

  R0091 3239 Ostale usluge 22,000.00 8,769.44 13,230.56 39.9%

  R0092 3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 52,000.00 47,395.80 4,604.20 91.1%

  R0093 3292 Premije osiguranja 118,000.00 117,814.80 185.20 99.8%

  R0094 3293 Reprezentacija 10,000.00 4,788.60 5,211.40 47.9%

  42Rashodi za nabavu proizve-dene dugotrajne imovine 251,000.00 210,946.19 40,053.81 84.0%

  R0095 4221 Računala i računalna oprema 160,000.00 146,980.63 13,019.37 91.9%

  R0096 4221 Uredska oprema i namještaj 20,000.00 12,949.88 7,050.12 64.7%

  R0097 4222 Komunikacijska oprema 28,000.00 27,079.28 920.72 96.7%

  R0098 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 43,000.00 23,936.40 19,063.60 55.7%

  IZVOR FINAN-CIRANJA V Vlastiti prihodi 30,000.00 28,347.15 1,652.85 94.5%

  32 Materijalni rashodi 10,000.00 10,000.00 0.00 100.0%

  R0099-1 3222 Materijal i sirovine 10,000.00 10,000.00 0.00 100.0%

  42Rashodi za nabavu proizve-dene dugotrajne imovine 20,000.00 18,347.15 1,652.85 91.7%

  R0099 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 20,000.00 18,347.15 1,652.85 91.7%

 • 420

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010.

  4. kolovoz 2010.

  IZVOR FINAN-CIRANJA N Prihodi za posebne namjene 130,000.00 96,199.53 33,800.47 74.0%

  42Rashodi za nabavu proizve-dene dugotrajne imovine 130,000.00 96,199.53 33,800.47 74.0%

  R0100 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 130,000.00 96,199.53 33,800.47 74.0%

  RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA MJESNU SAMOU-PRAVU 9,060,450.00 7,691,104.51 1,369,345.49 84.9%

  GLAVA 00 AD-MINISTRATIVNA DJELATNOST UP-RAVNOG TIJELA 390,750.00 311,991.74 78,758.26 79.8%

  PROGRAM 047 Redovna adminis-trativna djelatnost Upravnog odjela / Službe 390,750.00 311,991.74 78,758.26 79.8%

  AKTIVNOST 04701 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 390,750.00 311,991.74 78,758.26 79.8%

  31 Rashodi za zaposlene 390,750.00 311,991.74 78,758.26 79.8%

  R0101 3111 Plaće za redovan rad 325,300.00 263,929.30 61,370.70 81.1%

  R0102 3132Doprinosi za zdravstveno osiguranje 58,950.00 43,061.75 15,888.25 73.0%

  R0103 3133 Doprinosi za zapošljavanje 6,500.00 5,000.69 1,499.31 76.9%

  GLAVA 01 GRAD-SKE ČETVRTI I MJESNI ODBORI GRADA 8,669,700.00 7,379,112.77 1,290,587.23 85.1%

  GLAVNI PRO-GRAM 003010 UNAPREĐENJE STANDARDA MJESNE SAMOU-PRAVE 8,669,700.00 7,379,112.77 1,290,587.23 85.1%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 8,445,000.00 7,219,765.55 1,225,234.45 85.5%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 3,419,000.00 3,035,810.31 383,189.69 88.8%

  32 Materijalni rashodi 3,022,500.00 2,698,050.74 324,449.26 89.3%

  R0104 3223 Energija 408,500.00 375,643.91 32,856.09 92.0%

  R0105 3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 135,000.00 120,462.27 14,537.73 89.2%

  R0106 3225 Sitan inventar i auto gume 9,000.00 8,333.85 666.15 92.6%

  R0107 3232Izvanredno investicijsko održavanje 301,500.00 279,479.28 22,020.72 92.7%

  R0108 3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1,960,000.00 1,789,353.69 170,646.31 91.3%

  R0109 3237Održavanje javnih objekata i površina 143,500.00 61,847.28 81,652.72 43.1%

  R0110 3239 Ostale usluge 65,000.00 62,930.46 2,069.54 96.8%

  38 Ostali rashodi 79,000.00 77,944.99 1,055.01 98.7%

  R0111 3859 Ostali rashodi-pokroviteljstva 79,000.00 77,944.99 1,055.01 98.7%

 • 4214. kolovoz 2010.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010.

  42Rashodi za nabavu proizve-dene dugotrajne imovine 317,500.00 259,814.58 57,685.42 81.8%

  R0112-1 4214Ostali građevinski objekti - komunalna infrastruktura 28,000.00 22,696.70 5,303.30 81.1%

  R0112 4221 Uredska oprema i namještaj 70,000.00 57,137.03 12,862.97 81.6%

  R0113 4222 Ostala komunikacijska oprema 15,000.00 0.00 15,000.00 0.0%

  R0114 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 204,500.00 179,980.85 24,519.15 88.0%

  R0115 4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0.00 0.00 0.00 0.0%

  AKTIVNOST 04404 Poboljšanje komu-nalne infrastruk-ture i standarda naselja Mičevec 2,928,000.00 2,196,894.31 731,105.69 75.0%

  38 Ostali rashodi 378,000.00 378,000.00 0.00 100.0%

  R0116 3811 Donacije 378,000.00 378,000.00 0.00 100.0%

  42Rashodi za nabavu proizve-dene dugotrajne imovine 2,550,000.00 1,818,894.31 731,105.69 71.3%

  R0117 4214 Ostali građevinski objekti 2,550,000.00 1,818,894.31 731,105.69 71.3%

  AKTIVNOST 04405 Male komunalne akcije 2,098,000.00 1,987,060.93 110,939.07 94.7%

  32 Materijalni rashodi 76,000.00 63,268.00 12,732.00 83.2%

  R0118 3224Tekuće i investicijsko održavanje 76,000.00 63,268.00 12,732.00 83.2%

  42Rashodi za nabavu proizve-dene dugotrajne imovine 2,022,000.00 1,923,792.93 98,207.07 95.1%

  R0119 4214 Ostali građevinski objekti 1,640,000.00 1,550,002.94 89,997.06 94.5%

  R0120 4227Oprema za kombinirana igrališta 82,000.00 79,220.99 2,779.01 96.6%

  R0121 4227 Oprema za dječja igrališta 300,000.00 294,569.00 5,431.00 98.2%

  Korisnik 901 GRAD-SKA ČETVRT BRAĆA RADIĆ 5,000.00 4,409.00 591.00 88.2%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 5,000.00 4,409.00 591.00 88.2%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 5,000.00 4,409.00 591.00 88.2%

  32 Materijalni rashodi 5,000.00 4,409.00 591.00 88.2%

  R0122 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 1,500.00 989.58 510.42 66.0%

  R0123 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 2,000.00 1,919.42 80.58 96.0%

  R0124 3293 Reprezentacija 1,500.00 1,500.00 0.00 100.0%

  Korisnik 902 GRADSKA ČETVRT HRVATSKI VELIKANI 3,500.00 0.00 3,500.00 0.0%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 3,500.00 0.00 3,500.00 0.0%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 3,500.00 0.00 3,500.00 0.0%

 • 422

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010.

  4. kolovoz 2010.

  32 Materijalni rashodi 3,500.00 0.00 3,500.00 0.0%

  R0125 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 500.00 0.00 500.00 0.0%

  R0126 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 1,500.00 0.00 1,500.00 0.0%

  R0127 3293 Reprezentacija 1,500.00 0.00 1,500.00 0.0%

  Korisnik 903 GRADSKA ČETVRT MILJENKO GRANIĆ 6,700.00 4,936.82 1,763.18 73.7%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 6,700.00 4,936.82 1,763.18 73.7%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 6,700.00 4,936.82 1,763.18 73.7%

  32 Materijalni rashodi 6,700.00 4,936.82 1,763.18 73.7%

  R0128 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 1,000.00 782.37 217.63 78.2%

  R0129 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 2,000.00 2,000.00 0.00 100.0%

  R0130 3234 Komunalne usluge 2,200.00 2,154.45 45.55 97.9%

  R0131 3293 Reprezentacija 1,500.00 0.00 1,500.00 0.0%

  Korisnik 904 GRAD-SKA ČETVRT STARI GRAD 3,500.00 414.65 3,085.35 11.8%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 3,500.00 414.65 3,085.35 11.8%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 3,500.00 414.65 3,085.35 11.8%

  32 Materijalni rashodi 3,500.00 414.65 3,085.35 11.8%

  R0132 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 500.00 414.65 85.35 82.9%

  R0133 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 1,500.00 0.00 1,500.00 0.0%

  R0134 3293 Reprezentacija 1,500.00 0.00 1,500.00 0.0%

  Korisnik 905 GRADSKA ČETVRT VLADIMIR NAZOR 6,000.00 2,240.00 3,760.00 37.3%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 6,000.00 2,240.00 3,760.00 37.3%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 6,000.00 2,240.00 3,760.00 37.3%

  32 Materijalni rashodi 6,000.00 2,240.00 3,760.00 37.3%

  R0135 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 1,000.00 0.00 1,000.00 0.0%

  R0136 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 2,000.00 2,000.00 0.00 100.0%

  R0137 3234 Komunalne usluge 1,500.00 240.00 1,260.00 16.0%

  R0138 3293 Reprezentacija 1,500.00 0.00 1,500.00 0.0%

 • 4234. kolovoz 2010.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010.

  Korisnik 906 GRADSKA ČETVRT KURILOVEC 7,800.00 6,053.73 1,746.27 77.6%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 7,800.00 6,053.73 1,746.27 77.6%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 7,800.00 6,053.73 1,746.27 77.6%

  32 Materijalni rashodi 7,800.00 6,053.73 1,746.27 77.6%

  R0139 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 800.00 793.82 6.18 99.2%

  R0140 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 1,500.00 1,500.00 0.00 100.0%

  R0141 3234 Komunalne usluge 4,000.00 3,197.71 802.29 79.9%

  R0142 3293 Reprezentacija 1,500.00 562.20 937.80 37.5%

  Korisnik 907 GRAD-SKA ČETVRT PLESO 7,100.00 6,783.31 316.69 95.5%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 7,100.00 6,783.31 316.69 95.5%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 7,100.00 6,783.31 316.69 95.5%

  32 Materijalni rashodi 7,100.00 6,783.31 316.69 95.5%

  R0143 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 800.00 800.00 0.00 100.0%

  R0144 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 1,800.00 1,783.31 16.69 99.1%

  R0145 3234 Komunalne usluge 3,000.00 3,000.00 0.00 100.0%

  R0146 3293 Reprezentacija 1,500.00 1,200.00 300.00 80.0%

  Korisnik 908 GRADSKA ČETVRT RAKARJE 7,300.00 4,874.49 2,425.51 66.8%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 7,300.00 4,874.49 2,425.51 66.8%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 7,300.00 4,874.49 2,425.51 66.8%

  32 Materijalni rashodi 7,300.00 4,874.49 2,425.51 66.8%

  R0147 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 800.00 0.00 800.00 0.0%

  R0148 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 2,000.00 1,417.61 582.39 70.9%

  R0149 3234 Komunalne usluge 3,000.00 2,511.07 488.93 83.7%

  R0150 3293 Reprezentacija 1,500.00 945.81 554.19 63.1%

  Korisnik 909 MJES-NI ODBOR BAPČE 3,000.00 2,462.75 537.25 82.1%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 3,000.00 2,462.75 537.25 82.1%

 • 424

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010.

  4. kolovoz 2010.

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 3,000.00 2,462.75 537.25 82.1%

  32 Materijalni rashodi 3,000.00 2,462.75 537.25 82.1%

  R0151 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 500.00 0.00 500.00 0.0%

  R0152 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 1,500.00 1,500.00 0.00 100.0%

  R0153 3293 Reprezentacija 1,000.00 962.75 37.25 96.3%

  Korisnik 910 MJESNI ODBOR BUKOVČAK 3,000.00 3,000.00 0.00 100.0%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 3,000.00 3,000.00 0.00 100.0%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 3,000.00 3,000.00 0.00 100.0%

  32 Materijalni rashodi 3,000.00 3,000.00 0.00 100.0%

  R0154 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 500.00 500.00 0.00 100.0%

  R0155 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 1,500.00 1,500.00 0.00 100.0%

  R0156 3293 Reprezentacija 1,000.00 1,000.00 0.00 100.0%

  Korisnik 911 MJESNI ODBOR BUŠEVEC - NOVO SELO 6,000.00 4,630.41 1,369.59 77.2%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 6,000.00 4,630.41 1,369.59 77.2%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 6,000.00 4,630.41 1,369.59 77.2%

  32 Materijalni rashodi 6,000.00 4,630.41 1,369.59 77.2%

  R0157 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 1,000.00 0.00 1,000.00 0.0%

  R0158 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 2,000.00 1,746.69 253.31 87.3%

  R0159 3234 Komunalne usluge 2,000.00 1,889.16 110.84 94.5%

  R0160 3293 Reprezentacija 1,000.00 994.56 5.44 99.5%

  Korisnik 912 MJESNI ODBOR CEROVSKI VRH 5,100.00 3,111.93 1,988.07 61.0%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 5,100.00 3,111.93 1,988.07 61.0%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 5,100.00 3,111.93 1,988.07 61.0%

  32 Materijalni rashodi 5,100.00 3,111.93 1,988.07 61.0%

  R0161 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 600.00 63.00 537.00 10.5%

  R0162 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 2,000.00 1,809.49 190.51 90.5%

  R0163 3234 Komunalne usluge 1,500.00 240.00 1,260.00 16.0%

 • 4254. kolovoz 2010.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010.

  R0164 3293 Reprezentacija 1,000.00 999.44 0.56 99.9%

  Korisnik 913 MJESNI ODBOR ČIČKA POLJANA 5,000.00 3,599.05 1,400.95 72.0%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 5,000.00 3,599.05 1,400.95 72.0%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 5,000.00 3,599.05 1,400.95 72.0%

  32 Materijalni rashodi 5,000.00 3,599.05 1,400.95 72.0%

  R0165 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 500.00 335.52 164.48 67.1%

  R0166 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 1,500.00 1,492.53 7.47 99.5%

  R0167 3234 Komunalne usluge 2,000.00 776.00 1,224.00 38.8%

  R0168 3293 Reprezentacija 1,000.00 995.00 5.00 99.5%

  Korisnik 914 MJESNI ODBOR ČRNKOVEC 2,500.00 1,871.30 628.70 74.9%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 2,500.00 1,871.30 628.70 74.9%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 2,500.00 1,871.30 628.70 74.9%

  32 Materijalni rashodi 2,500.00 1,871.30 628.70 74.9%

  R0169 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 500.00 489.67 10.33 97.9%

  R0170 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 1,000.00 650.00 350.00 65.0%

  R0171 3293 Reprezentacija 1,000.00 731.63 268.37 73.2%

  Korisnik 915 MJES-NI ODBOR DONJA LOMNICA 4,000.00 3,922.82 77.18 98.1%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 4,000.00 3,922.82 77.18 98.1%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 4,000.00 3,922.82 77.18 98.1%

  32 Materijalni rashodi 4,000.00 3,922.82 77.18 98.1%

  R0172 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 1,000.00 931.76 68.24 93.2%

  R0173 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 2,000.00 2,000.00 0.00 100.0%

  R0174 3293 Reprezentacija 1,000.00 991.06 8.94 99.1%

  Korisnik 916 MJES-NI ODBOR DONJE PODOTOČJE 2,500.00 0.00 2,500.00 0.0%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 2,500.00 0.00 2,500.00 0.0%

 • 426

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010.

  4. kolovoz 2010.

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 2,500.00 0.00 2,500.00 0.0%

  32 Materijalni rashodi 2,500.00 0.00 2,500.00 0.0%

  R0175 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 500.00 0.00 500.00 0.0%

  R0176 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 1,000.00 0.00 1,000.00 0.0%

  R0177 3293 Reprezentacija 1,000.00 0.00 1,000.00 0.0%

  Korisnik 917 MJESNI ODBOR DUBRANEC 3,300.00 3,007.47 292.53 91.1%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 3,300.00 3,007.47 292.53 91.1%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 3,300.00 3,007.47 292.53 91.1%

  32 Materijalni rashodi 3,300.00 3,007.47 292.53 91.1%

  R0178 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 500.00 294.98 205.02 59.0%

  R0179 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 1,800.00 1,798.52 1.48 99.9%

  R0180 3293 Reprezentacija 1,000.00 913.97 86.03 91.4%

  Korisnik 918 MJES-NI ODBOR GORNJA LOMNICA 5,000.00 4,418.56 581.44 88.4%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 5,000.00 4,418.56 581.44 88.4%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 5,000.00 4,418.56 581.44 88.4%

  32 Materijalni rashodi 5,000.00 4,418.56 581.44 88.4%

  R0181 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 500.00 500.00 0.00 100.0%

  R0182 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 1,500.00 1,499.39 0.61 100.0%

  R0183 3234 Komunalne usluge 2,000.00 1,419.17 580.83 71.0%

  R0184 3293 Reprezentacija 1,000.00 1,000.00 0.00 100.0%

  Korisnik 919 MJES-NI ODBOR GORNJE PODOTOČJE 2,500.00 2,496.14 3.86 99.8%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 2,500.00 2,496.14 3.86 99.8%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 2,500.00 2,496.14 3.86 99.8%

  32 Materijalni rashodi 2,500.00 2,496.14 3.86 99.8%

  R0185 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 500.00 496.14 3.86 99.2%

  R0186 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 1,000.00 1,000.00 0.00 100.0%

  R0187 3293 Reprezentacija 1,000.00 1,000.00 0.00 100.0%

 • 4274. kolovoz 2010.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010.

  Korisnik 920 MJESNI ODBOR GRADIĆI 8,000.00 5,126.43 2,873.57 64.1%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 8,000.00 5,126.43 2,873.57 64.1%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 8,000.00 5,126.43 2,873.57 64.1%

  32 Materijalni rashodi 8,000.00 5,126.43 2,873.57 64.1%

  R0188 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 1,000.00 998.04 1.96 99.8%

  R0189 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 2,000.00 1,494.29 505.71 74.7%

  R0190 3234 Komunalne usluge 4,000.00 1,644.87 2,355.13 41.1%

  R0191 3293 Reprezentacija 1,000.00 989.23 10.77 98.9%

  Korisnik 921 MJES-NI ODBOR GUDCI 3,100.00 2,394.76 705.24 77.3%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 3,100.00 2,394.76 705.24 77.3%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 3,100.00 2,394.76 705.24 77.3%

  32 Materijalni rashodi 3,100.00 2,394.76 705.24 77.3%

  R0192 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 500.00 88.28 411.72 17.7%

  R0193 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 1,000.00 943.83 56.17 94.4%

  R0194-1 3234 Komunalne usluge 600.00 600.00 0.00 100.0%

  R0194 3293 Reprezentacija 1,000.00 762.65 237.35 76.3%

  Korisnik 922 MJESNI ODBOR GUSTELNICA 2,300.00 1,798.87 501.13 78.2%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 2,300.00 1,798.87 501.13 78.2%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 2,300.00 1,798.87 501.13 78.2%

  32 Materijalni rashodi 2,300.00 1,798.87 501.13 78.2%

  R0195 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 500.00 200.00 300.00 40.0%

  R0196 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 800.00 600.00 200.00 75.0%

  R0197 3293 Reprezentacija 1,000.00 998.87 1.13 99.9%

  Korisnik 923 MJESNI ODBOR JAGODNO 4,200.00 1,429.96 2,770.04 34.0%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 4,200.00 1,429.96 2,770.04 34.0%

 • 428

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010.

  4. kolovoz 2010.

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 4,200.00 1,429.96 2,770.04 34.0%

  32 Materijalni rashodi 4,200.00 1,429.96 2,770.04 34.0%

  R0198 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 500.00 0.00 500.00 0.0%

  R0199 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 1,700.00 429.96 1,270.04 25.3%

  R0200 3234 Komunalne usluge 1,000.00 0.00 1,000.00 0.0%

  R0201 3293 Reprezentacija 1,000.00 1,000.00 0.00 100.0%

  Korisnik 924 MJESNI ODBOR KOBILIĆ 6,500.00 4,068.08 2,431.92 62.6%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 6,500.00 4,068.08 2,431.92 62.6%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 6,500.00 4,068.08 2,431.92 62.6%

  32 Materijalni rashodi 6,500.00 4,068.08 2,431.92 62.6%

  R0202 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 500.00 230.02 269.98 46.0%

  R0203 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 2,000.00 1,539.18 460.82 77.0%

  R0204 3234 Komunalne usluge 3,000.00 1,395.03 1,604.97 46.5%

  R0205 3293 Reprezentacija 1,000.00 903.85 96.15 90.4%

  Korisnik 925 MJESNI ODBOR KOSNICA 4,000.00 3,819.01 180.99 95.5%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 4,000.00 3,819.01 180.99 95.5%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 4,000.00 3,819.01 180.99 95.5%

  32 Materijalni rashodi 4,000.00 3,819.01 180.99 95.5%

  R0206 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 1,000.00 983.75 16.25 98.4%

  R0207 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 2,000.00 1,961.19 38.81 98.1%

  R0208 3293 Reprezentacija 1,000.00 874.07 125.93 87.4%

  Korisnik 926 MJESNI ODBOR KOZJAČA 3,900.00 2,967.84 932.16 76.1%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 3,900.00 2,967.84 932.16 76.1%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 3,900.00 2,967.84 932.16 76.1%

  32 Materijalni rashodi 3,900.00 2,967.84 932.16 76.1%

  R0209 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 500.00 489.25 10.75 97.9%

  R0210 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 1,400.00 1,374.93 25.07 98.2%

 • 4294. kolovoz 2010.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010.

  R0211-1 3234 Komunalne usluge 1,000.00 120.00 880.00 12.0%

  R0211 3293 Reprezentacija 1,000.00 983.66 16.34 98.4%

  Korisnik 927 MJES-NI ODBOR KUČE 4,700.00 2,926.95 1,773.05 62.3%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 4,700.00 2,926.95 1,773.05 62.3%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 4,700.00 2,926.95 1,773.05 62.3%

  32 Materijalni rashodi 4,700.00 2,926.95 1,773.05 62.3%

  R0212 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 1,000.00 0.00 1,000.00 0.0%

  R0213 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 1,200.00 834.99 365.01 69.6%

  R0214 3234 Komunalne usluge 1,500.00 1,094.30 405.70 73.0%

  R0215 3293 Reprezentacija 1,000.00 997.66 2.34 99.8%

  Korisnik 928 MJESNI ODBOR LAZINA 2,500.00 700.00 1,800.00 28.0%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 2,500.00 700.00 1,800.00 28.0%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 2,500.00 700.00 1,800.00 28.0%

  32 Materijalni rashodi 2,500.00 700.00 1,800.00 28.0%

  R0216 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 500.00 0.00 500.00 0.0%

  R0217 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 1,000.00 700.00 300.00 70.0%

  R0218 3293 Reprezentacija 1,000.00 0.00 1,000.00 0.0%

  Korisnik 929 MJESNI ODBOR LEKNENO - TRNJE 2,500.00 0.00 2,500.00 0.0%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 2,500.00 0.00 2,500.00 0.0%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 2,500.00 0.00 2,500.00 0.0%

  32 Materijalni rashodi 2,500.00 0.00 2,500.00 0.0%

  R0219 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 500.00 0.00 500.00 0.0%

  R0220 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 1,000.00 0.00 1,000.00 0.0%

  R0221 3293 Reprezentacija 1,000.00 0.00 1,000.00 0.0%

  Korisnik 930 MJESNI ODBOR LUKAVEC 5,500.00 5,175.20 324.80 94.1%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 5,500.00 5,175.20 324.80 94.1%

 • 430

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010.

  4. kolovoz 2010.

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 5,500.00 5,175.20 324.80 94.1%

  32 Materijalni rashodi 5,500.00 5,175.20 324.80 94.1%

  R0222 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 500.00 330.27 169.73 66.1%

  R0223 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 1,500.00 1,348.95 151.05 89.9%

  R0224 3234 Komunalne usluge 2,500.00 2,500.00 0.00 100.0%

  R0225 3293 Reprezentacija 1,000.00 995.98 4.02 99.6%

  Korisnik 931 MJESNI ODBOR MARKUŠEVEC 3,000.00 2,993.63 6.37 99.8%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 3,000.00 2,993.63 6.37 99.8%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 3,000.00 2,993.63 6.37 99.8%

  32 Materijalni rashodi 3,000.00 2,993.63 6.37 99.8%

  R0226 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 500.00 500.00 0.00 100.0%

  R0227 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 1,500.00 1,500.00 0.00 100.0%

  R0228 3293 Reprezentacija 1,000.00 993.63 6.37 99.4%

  Korisnik 932 MJESNI ODBOR MIČEVEC 9,500.00 9,439.16 60.84 99.4%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 9,500.00 9,439.16 60.84 99.4%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 9,500.00 9,439.16 60.84 99.4%

  32 Materijalni rashodi 9,500.00 9,439.16 60.84 99.4%

  R0229 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 2,000.00 2,000.00 0.00 100.0%

  R0230 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 5,000.00 5,000.00 0.00 100.0%

  R0231 3234 Komunalne usluge 1,500.00 1,500.00 0.00 100.0%

  R0232 3293 Reprezentacija 1,000.00 939.16 60.84 93.9%

  Korisnik 933 MJESNI ODBOR MRACLIN 5,500.00 4,942.80 557.20 89.9%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 5,500.00 4,942.80 557.20 89.9%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 5,500.00 4,942.80 557.20 89.9%

  32 Materijalni rashodi 5,500.00 4,942.80 557.20 89.9%

  R0233 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 1,000.00 994.79 5.21 99.5%

  R0234 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 1,500.00 1,500.00 0.00 100.0%

 • 4314. kolovoz 2010.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010.

  R0235 3234 Komunalne usluge 2,000.00 1,448.01 551.99 72.4%

  R0236 3293 Reprezentacija 1,000.00 1,000.00 0.00 100.0%

  Korisnik 934 MJESNI ODBOR NOVO ČIČE 5,300.00 2,050.29 3,249.71 38.7%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 5,300.00 2,050.29 3,249.71 38.7%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 5,300.00 2,050.29 3,249.71 38.7%

  32 Materijalni rashodi 5,300.00 2,050.29 3,249.71 38.7%

  R0237 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 800.00 640.31 159.69 80.0%

  R0238 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 1,500.00 0.00 1,500.00 0.0%

  R0239 3234 Komunalne usluge 2,000.00 1,409.98 590.02 70.5%

  R0240 3293 Reprezentacija 1,000.00 0.00 1,000.00 0.0%

  Korisnik 935 MJESNI ODBOR OGULINEC 2,500.00 2,476.05 23.95 99.0%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 2,500.00 2,476.05 23.95 99.0%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 2,500.00 2,476.05 23.95 99.0%

  32 Materijalni rashodi 2,500.00 2,476.05 23.95 99.0%

  R0241 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 500.00 476.05 23.95 95.2%

  R0242 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 1,000.00 1,000.00 0.00 100.0%

  R0243 3293 Reprezentacija 1,000.00 1,000.00 0.00 100.0%

  Korisnik 936 MJES-NI ODBOR OKUJE 5,000.00 4,418.50 581.50 88.4%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 5,000.00 4,418.50 581.50 88.4%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 5,000.00 4,418.50 581.50 88.4%

  32 Materijalni rashodi 5,000.00 4,418.50 581.50 88.4%

  R0244 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 500.00 0.00 500.00 0.0%

  R0245 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 1,000.00 1,000.00 0.00 100.0%

  R0246 3234 Komunalne usluge 2,500.00 2,420.54 79.46 96.8%

  R0247 3293 Reprezentacija 1,000.00 997.96 2.04 99.8%

  Korisnik 937 MJESNI ODBOR PETROVINA 3,100.00 3,065.57 34.43 98.9%

 • 432

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 4/ 2010.

  4. kolovoz 2010.

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samou-prave 3,100.00 3,065.57 34.43 98.9%

  AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 3,100.00 3,065.57 34.43 98.9%

  32 Materijalni rashodi 3,100.00 3,065.57 34.43 98.9%

  R0248 3221Uredski materijal i ostali ma-terijalni rashodi 600.00 600.00 0.00 100.0%

  R0249 3231Usluge telefona, pošte i pri-jevoza 1,500.00 1,465.57 34.43 97.7%

  R0250 3293 Reprezentacija 1,000.00 1,000.00 0.00 100.0%

  Korisnik 938 MJESNI ODBOR RAKITOVEC 5,800.00 2,5