of 216/216
SLUŽBENI GLASNIK GRADA VELIKE GORICE SLUŽBENI LIST GRADA VELIKE GORICE Godina XII.-Broj 20 - Velika Gorica, 29. prosinca 2006. Sadržaj ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA 75. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VELIKE GORICE ZA 2006. GODINU ....................................... 813 75a. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2006. GODINU .................................................................. 882 75b. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE U 2006. GODINI ZA DJELATNOST: održavanje nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina ...................................................................................... 886 76. PRORAČUN GRADA VELIKE GORICE ZA 2007. GODINU, S PROJEKCIJOM ZA 2008. I 2009. GODINU ............................................................................................................ 887 76a. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2007. godini ................. 959 76b. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2007. GODINU .......................................................................................................................................................... 970 76c. PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI GRADA VELIKE GORICE ZA 2007. GODINU ......................................................................................................... 978 76d. PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU GRADA VELIKE GORICE ZA 2007. GODINU.................... 982 76e. PROGRAM DJELOVANJA ZA DJECU I MLADE GRADA VELIKE GORICE ZA 2007. GODINU ................ 989 76f. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA VELIKE GORICE ZA 2007. GODINU ....................... 998 76g. PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU GRADA VELIKE GORICE ZA 2007. GODINU........................ 1009 76h. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU GRADA VELIKE GORICE ZA 2007. GODINU ...................................................................................................... 1011 76i. PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI GRADA VELIKE GORICE ZA 2007. GODINU ...................................................................................................... 1018 77. ODLUKU o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2007. godinu ............................................................. 1021 78. ODLUKU o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu ...................................................................................... 1023 79. ODLUKU o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Plana uređenja manjeg naselja za naselje Gradići...... 1025 80. ODLUKU o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Provedbenog urbanističkog plana Velika Gorica Istok ........................................................................................................................................................ 1025 81. ODLUKU o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Provedbenog urbanističkog plana Pleso....................... 1026 82. ODLUKU o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Provedbenog urbanističkog plana Kurilovec Istok .... 1026

sluzbeni glasnik GVG 20-6 - Velika Gorica · Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XII. Broj 20/2006 812 29. prosinca 2006. 75. Na temelju članka 14., a u svezi s člankom

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of sluzbeni glasnik GVG 20-6 - Velika Gorica · Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XII....

 • SLUŽBENI GLASNIKGRADA VELIKE GORICE

  S L U Ž B E N I L I S T G R A D A V E L I K E G O R I C E G o d i n a X I I . - B r o j 2 0 - V e l i k a G o r i c a , 2 9 . p r o s i n c a 2 0 0 6 .

  Sadržaj

  ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA75. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VELIKE GORICE ZA 2006. GODINU .......................................81375a. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA

  I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2006. GODINU .................................................................. 88275b. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

  NA PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE U 2006. GODINI ZA DJELATNOST: održavanje nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina ...................................................................................... 886

  76. PRORAČUN GRADA VELIKE GORICE ZA 2007. GODINU, S PROJEKCIJOM ZA 2008. I 2009. GODINU ............................................................................................................ 887

  76a. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2007. godini .................95976b. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

  ZA 2007. GODINU .......................................................................................................................................................... 97076c. PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI

  GRADA VELIKE GORICE ZA 2007. GODINU ......................................................................................................... 97876d. PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU GRADA VELIKE GORICE ZA 2007. GODINU ....................98276e. PROGRAM DJELOVANJA ZA DJECU I MLADE GRADA VELIKE GORICE ZA 2007. GODINU ................98976f. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA VELIKE GORICE ZA 2007. GODINU .......................99876g. PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU GRADA VELIKE GORICE ZA 2007. GODINU ........................100976h. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU

  GRADA VELIKE GORICE ZA 2007. GODINU ...................................................................................................... 101176i. PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI

  GRADA VELIKE GORICE ZA 2007. GODINU ...................................................................................................... 101877. ODLUKU o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2007. godinu .............................................................102178. ODLUKU o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu ......................................................................................102379. ODLUKU o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Plana uređenja manjeg naselja za naselje Gradići ......102580. ODLUKU o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Provedbenog urbanističkog plana

  Velika Gorica Istok ........................................................................................................................................................ 102581. ODLUKU o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Provedbenog urbanističkog plana Pleso .......................102682. ODLUKU o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Provedbenog urbanističkog plana Kurilovec Istok ....1026

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XII. Broj 20/2006

  29. prosinca 2006.812

  75.

  Na temelju članka 14., a u svezi s člankom 32. Zakona o proračunu (NN br. 96/03) i članka 19. Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 17/06), Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 7. sjednici održanoj dana 29. proisnca 2006., donijelo je

  I. Izmjene i dopune proračuna Grada Velike Gorice za 2006. godinu

  Članak 1.

  OPĆI DIO

  PLANIRANOIZNOS

  PROMJENENOVI IZNOS

  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

  Prihodi poslovanja 195.317.136,12 -7.749.935,00 187.567.201,12 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 35.657.726,00 -8.308.000,00 27.349.726,00 Rashodi poslovanja 171.227.204,00 -7.339.470,00 163.887.734,00 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 41.292.000,00 -9.444.225,00 31.847.775,00 RAZLIKA –VIŠAK/ MANJAK 18.455.658,12 725.760,00 19.181.418,12

  B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

  Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.175.760,00 -725.760,00 1.450.000,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.602.856,00 0,00 3.602.856,00 NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -1.427.096,00 -725.760,00 -2.152.856,00

  C. MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (MANJAK PRIHODA)

  Vlastiti izvori -17.028.562,12 0,00 -17.028.562,12

  VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

  0,00 0,00 0,00

  ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA

  BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/IZDATAKA PLANIRANO IZNOS PROMJENA (%) NOVI IZNOS

  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

  6 Prihodi poslovanja 195.317.136,12 -7.749.935,00 -3,97 187.567.201,12

  61 Prihodi od poreza 115.827.940,00 1.298.760,00 1,12 117.126.700,00

  6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 81.161.200,00 3.348.800,00 4,13 84.510.000,00

  6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 7.500.000,00 -1.970.000,00 -26,27 5.530.000,00

  6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 566.040,00 153.960,00 27,20 720.000,00

  6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 1.700.000,00 -734.300,00 -43,19 965.700,00

  6116Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 30.000,00 -14.000,00 -46,67 16.000,00

  6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -4.000.000,00 -1.800.000,00 45,00 -5.800.000,00

  6118Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za decentralizirane funkcije 8.100.000,00 530.000,00 6,54 8.630.000,00

  6121 Porez na dobit od poduzetnika 11.100.000,00 2.000.000,00 18,02 13.100.000,00

  6131Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 350.000,00 -70.000,00 -20,00 280.000,00

  6134 Povremeni porezi na imovinu 7.000.000,00 0,00 - 7.000.000,00

  6142 Porez na promet 1.200.000,00 -250.000,00 -20,83 950.000,00

  6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 1.120.700,00 104.300,00 9,31 1.225.000,00

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XII. Broj 20/2006

  29. prosinca 2006. 813

  63Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar opće države 20.843.505,00 -4.105.095,00 -19,69 16.738.410,00

  6331 Tekuće pomoći iz proračuna 15.499.505,00 -3.264.595,00 -21,06 12.234.910,0063311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 2.667.205,00 -1.548.150,00 -58,04 1.119.055,0063312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 12.563.100,00 -1.746.445,00 -13,90 10.816.655,0063313 Tekuće pomoći iz gradskog proračuna 269.200,00 30.000,00 11,14 299.200,006332 Kapitalne pomoći iz proračuna 5.334.000,00 -900.000,00 -16,87 4.434.000,0063321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 5.334.000,00 -900.000,00 -16,87 4.434.000,006341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 10.000,00 59.500,00 595,00 69.500,0063412 Tekuće pomoći od ostalih proračunskih korisnika 10.000,00 57.500,00 575,00 67.500,0063414 Ostale tekuće potpore unutar opće države 0,00 2.000,00 - 2.000,0064 Prihodi od imovine 4.939.500,00 -1.800.000,00 -36,44 3.139.500,006413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 300.000,00 -170.000,00 -56,67 130.000,0064131 Kamate na oročena sredstva 250.000,00 -150.000,00 -60,00 100.000,0064132 Kamate na depozite po viđenju 50.000,00 -20.000,00 -40,00 30.000,006414 Prihodi od zateznih kamata 100.000,00 0,00 - 100.000,0064143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo 100.000,00 0,00 - 100.000,006416 Prihodi od dividendi 1.500,00 0,00 - 1.500,00

  64161Prihodi od dividendi na dionice u bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 1.500,00 0,00 - 1.500,00

  6421 Naknade za koncesije 250.000,00 0,00 - 250.000,0064219 Naknade za ostale koncesije 250.000,00 0,00 - 250.000,006422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 1.950.000,00 -670.000,00 -34,36 1.280.000,0064221 Prihodi od zakupa nekretnina 670.000,00 -40.000,00 -5,97 630.000,0064222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 700.000,00 -500.000,00 -71,43 200.000,0064229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine 580.000,00 -130.000,00 -22,41 450.000,006423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 2.338.000,00 -960.000,00 -41,06 1.378.000,00

  64231Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina 1.600.000,00 -800.000,00 -50,00 800.000,00

  64236 Prihodi od spomeničke rente 700.000,00 -200.000,00 -28,57 500.000,0064239 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 38.000,00 40.000,00 105,26 78.000,00

  65Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 50.151.551,12 -2.936.300,00 -5,85 47.215.251,12

  6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 10.000,00 0,00 - 10.000,0065123 Gradske i općinske upravne pristojbe 10.000,00 0,00 - 10.000,006513 Ostale upravne pristojbe 1.400.000,00 -200.000,00 -14,29 1.200.000,0065139 Prihod od prodaje državnih biljega 1.400.000,00 -200.000,00 -14,29 1.200.000,006514 Ostale pristojbe 12.000,00 4.000,00 33,33 16.000,0065141 Boravišne pristojbe 12.000,00 4.000,00 33,33 16.000,00

  6523Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 26.000.000,00 800.000,00 3,08 26.800.000,00

  65231 Komunalni doprinosi 6.000.000,00 4.300.000,00 71,67 10.300.000,0065232 Komunalne naknade 20.000.000,00 -3.500.000,00 -17,50 16.500.000,006524 Doprinosi za šume 550.000,00 -70.000,00 -12,73 480.000,0065241 Doprinosi za šume 550.000,00 -70.000,00 -12,73 480.000,006526 Ostali nespomenuti prihodi 22.179.551,12 -3.470.300,00 -15,65 18.709.251,1265264 Sufinanciranje cijena usluga, participacije i slično 12.657.287,12 -30.000,00 -0,24 12.627.287,1265269 Ostali nespomenuti prihodi 9.522.264,00 -3.440.300,00 -36,13 6.081.964,0066 Ostali prihodi 3.554.640,00 -207.300,00 -5,83 3.347.340,006611 Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti 1.542.000,00 59.000,00 3,83 1.601.000,0066111 Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti 1.542.000,00 59.000,00 3,83 1.601.000,006612 Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti 1.217.940,00 -29.000,00 -2,38 1.188.940,0066121 Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti 1.217.940,00 -29.000,00 -2,38 1.188.940,006627 Ostale kazne 400.000,00 -250.000,00 -62,50 150.000,00

  66271“Novčane kazne za prekršaje koje pripadaju državi prema rješenjima sudaca za prekršaje, oduzeta imov 400.000,00 -250.000,00 -62,50 150.000,00

  6631 Tekuće donacije 139.700,00 12.700,00 9,09 152.400,0066311 Tekuće donacije od fizičkih osoba 77.400,00 0,00 - 77.400,00

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XII. Broj 20/2006

  29. prosinca 2006.814

  66312 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija 2.300,00 1.000,00 43,48 3.300,0066313 Tekuće donacije od trgovačkih društava 30.000,00 16.700,00 55,67 46.700,0066314 Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan opće države 30.000,00 -5.000,00 -16,67 25.000,006632 Kapitalne donacije 255.000,00 0,00 - 255.000,0066323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava 255.000,00 0,00 - 255.000,007 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 35.657.726,00 -8.308.000,00 -23,30 27.349.726,0071 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 29.850.000,00 -3.508.000,00 -11,75 26.342.000,007111 Zemljište 29.850.000,00 -3.508.000,00 -11,75 26.342.000,0071111 Poljoprivredno zemljište 29.850.000,00 -3.508.000,00 -11,75 26.342.000,0072 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 5.807.726,00 -4.800.000,00 -82,65 1.007.726,007211 Stambeni objekti 5.807.726,00 -4.800.000,00 -82,65 1.007.726,0072119 Ostali stambeni objekti 5.807.726,00 -4.800.000,00 -82,65 1.007.726,003 Rashodi poslovanja 171.227.204,00 -7.339.470,00 -4,29 163.887.734,0031 Rashodi za zaposlene 44.916.976,00 -2.185.184,00 -4,86 42.731.792,003111 Plaće za redovan rad 35.507.170,00 -1.340.850,00 -3,78 34.166.320,003112 Plaće u naravi 267.300,00 0,00 - 267.300,003113 Plaće za prekovremeni rad 484.193,00 -270.693,00 -55,91 213.500,003114 Plaće za posebne uvjete rada 24.720,00 0,00 - 24.720,003121 Ostali rashodi za zaposlene 2.238.078,00 -303.000,00 -13,54 1.935.078,003131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 270.200,00 0,00 - 270.200,003132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 5.515.743,00 -250.110,00 -4,53 5.265.633,003133 Doprinosi za zapošljavanje 609.572,00 -20.531,00 -3,37 589.041,0032 Materijalni rashodi 83.392.678,00 -2.373.286,00 -2,85 81.019.392,003211 Službena putovanja 542.470,00 -2.910,00 -0,54 539.560,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.458.850,00 6.150,00 0,42 1.465.000,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 353.331,00 -50.300,00 -14,24 303.031,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.333.278,00 27.530,00 1,18 2.360.808,003222 Materijal i sirovine 6.621.783,00 -3.518,00 -0,05 6.618.265,003223 Energija 8.550.250,00 -94.000,00 -1,10 8.456.250,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 829.945,00 40.230,00 4,85 870.175,003225 Sitni inventar i auto gume 310.126,00 41.000,00 13,22 351.126,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.421.100,00 -136.100,00 -2,51 5.285.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 34.604.417,00 608.864,00 1,76 35.213.281,003233 Usluge promidžbe i informiranja 1.022.504,00 -75.500,00 -7,38 947.004,003234 Komunalne usluge 4.144.250,00 -163.700,00 -3,95 3.980.550,003235 Zakupnine i najamnine 989.500,00 -44.000,00 -4,45 945.500,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.173.200,00 -561.700,00 -47,88 611.500,003237 Intelektualne i osobne usluge 3.379.150,00 -813.300,00 -24,07 2.565.850,003238 Računalne usluge 574.532,00 -800,00 -0,14 573.732,003239 Ostale usluge 4.502.839,00 -653.050,00 -14,50 3.849.789,00

  3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.662.382,00 -100.500,00 -3,77 2.561.882,00

  3292 Premije osiguranja 1.144.300,00 -229.000,00 -20,01 915.300,003293 Reprezentacija 606.950,00 -9.500,00 -1,57 597.450,003294 Članarine 30.540,00 -150,00 -0,49 30.390,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.136.981,00 -159.032,00 -7,44 1.977.949,0034 Financijski rashodi 1.406.850,00 -201.000,00 -14,29 1.205.850,00

  3423Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 965.000,00 0,00 - 965.000,00

  3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 230.000,00 0,00 - 230.000,003433 Zatezne kamate 3.500,00 -1.000,00 -28,57 2.500,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 208.350,00 -200.000,00 -95,99 8.350,0035 Subvencije 16.555.000,00 -1.000.000,00 -6,04 15.555.000,003512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 14.550.000,00 -800.000,00 -5,50 13.750.000,00

  3523Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 2.005.000,00 -200.000,00 -9,98 1.805.000,00

  36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar opće države 779.200,00 0,00 - 779.200,003631 Tekuće potpore unutar opće države 779.200,00 0,00 - 779.200,00

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XII. Broj 20/2006

  29. prosinca 2006. 815

  37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 12.950.000,00 -1.450.000,00 -11,20 11.500.000,00

  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 7.905.000,00 -1.390.000,00 -17,58 6.515.000,00

  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 5.045.000,00 -60.000,00 -1,19 4.985.000,00

  38 Ostali rashodi 11.226.500,00 -130.000,00 -1,16 11.096.500,00

  3811 Tekuće donacije u novcu 9.656.500,00 -130.000,00 -1,35 9.526.500,00

  3812 Tekuće donacije u naravi 20.000,00 0,00 - 20.000,00

  3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 750.000,00 0,00 - 750.000,00

  3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 50.000,00 0,00 - 50.000,00

  3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 750.000,00 0,00 - 750.000,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 41.292.000,00 -9.444.225,00 -22,87 31.847.775,00

  41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 2.240.000,00 -1.890.000,00 -84,38 350.000,00

  4111 Zemljište 2.000.000,00 -1.650.000,00 -82,50 350.000,00

  4126 Ostala nematerijalna imovina 240.000,00 -240.000,00 -100,00 0,00

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 34.770.000,00 -7.007.225,00 -20,15 27.762.775,00

  4211 Stambeni objekti 2.000.000,00 -2.000.000,00 -100,00 0,00

  4214 Ostali građevinski objekti 20.647.200,00 -2.074.650,00 -10,05 18.572.550,00

  4221 Uredska oprema i namještaj 1.562.245,00 81.325,00 5,21 1.643.570,00

  4222 Komunikacijska oprema 96.000,00 -9.000,00 -9,38 87.000,00

  4223 Oprema za održavanje i zaštitu 796.200,00 -69.700,00 -8,75 726.500,00

  4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 343.744,00 -125.000,00 -36,36 218.744,00

  4226 Sportska i glazbena oprema 187.770,00 -1.400,00 -0,75 186.370,00

  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 71.956,00 -800,00 -1,11 71.156,00

  4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 1.326.250,00 0,00 - 1.326.250,00

  4241 Knjige u knjižnicama 678.635,00 2.000,00 0,29 680.635,00

  4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodne rijetkosti 20.000,00 0,00 - 20.000,00

  4262 Ulaganje u računalne programe 10.000,00 0,00 - 10.000,00

  4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 7.030.000,00 -2.810.000,00 -39,97 4.220.000,00

  45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.282.000,00 -547.000,00 -12,77 3.735.000,00

  4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.282.000,00 -547.000,00 -12,77 3.735.000,00

  B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

  8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.175.760,00 -725.760,00 -33,36 1.450.000,00

  81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 2.175.760,00 -725.760,00 -33,36 1.450.000,00

  8111 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 50.000,00 0,00 - 50.000,00

  81112 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti - dugoročni 50.000,00 0,00 - 50.000,00

  8131Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 1.400.900,00 -900,00 -0,06 1.400.000,00

  81312Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru - dugoro 1.400.900,00 -900,00 -0,06 1.400.000,00

  8161“Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izva 724.860,00 -724.860,00 -100,00 0,00

  81611“Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izva 724.860,00 -724.860,00 -100,00 0,00

  5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.602.856,00 0,00 - 3.602.856,00

  54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 3.602.856,00 0,00 - 3.602.856,00

  5441Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javn 3.602.856,00 0,00 - 3.602.856,00

  C. MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

  9 Vlastiti izvori -17.028.562,12 0,00 -17.028.562,12

  92 Rezultat poslovanja -17.028.562,12 0,00 -17.028.562,12

  922 Višak/manjak poslovanja -17.028.562,12 0,00 -17.028.562,12

  9221 Višak prihoda 606.990,18 0,00 606.990,18

  92211 Višak prihoda poslovanja 606.990,18 0,00 606.990,18

  9222 Manjak prihoda -17.635.552,30 0,00 -17.635.552,30

  92222 Manjak prihoda nefinancijske imovine -17.635.552,30 0,00 -17.635.552,30

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XII. Broj 20/2006

  29. prosinca 2006.816

  I. Izmjene i dopune Grada Velike Gorice za 2006. godinuPrihodi i primici razvrstani po glavama

  BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/IZDATAKA PLANIRANO IZNOS PROMJENA (%) NOVI IZNOS RAZDJEL 000 PRIHODI

  233.150.622,12 -16.783.695,00 -7,20 216.366.927,12

  GLAVA 00 PRIHODI GRADA VELIKE GORICE

  215.619.700,00 -16.781.000,00 -7,78 198.838.700,00

  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA6 Prihodi poslovanja 177.793.940,00 -7.747.240,00 -4,36 170.046.700,0061 Prihodi od poreza 115.827.940,00 1.298.760,00 1,12 117.126.700,00611 Porez i prirez na dohodak 95.057.240,00 -485.540,00 -0,51 94.571.700,006111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 81.161.200,00 3.348.800,00 4,13 84.510.000,006112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 7.500.000,00 -1.970.000,00 -26,27 5.530.000,006113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 566.040,00 153.960,00 27,20 720.000,006114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 1.700.000,00 -734.300,00 -43,19 965.700,00

  6116Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine

  30.000,00 -14.000,00 -46,67 16.000,00

  6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -4.000.000,00 -1.800.000,00 45,00 -5.800.000,00

  6118Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za decentralizirane funkcije

  8.100.000,00 530.000,00 6,54 8.630.000,00

  612 Porez na dobit 11.100.000,00 2.000.000,00 18,02 13.100.000,006121 Porez na dobit od poduzetnika 11.100.000,00 2.000.000,00 18,02 13.100.000,00613 Porezi na imovinu 7.350.000,00 -70.000,00 -0,95 7.280.000,00

  6131Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

  350.000,00 -70.000,00 -20,00 280.000,00

  6134 Povremeni porezi na imovinu 7.000.000,00 0,00 - 7.000.000,00614 Porezi na robu i usluge 2.320.700,00 -145.700,00 -6,28 2.175.000,006142 Porez na promet 1.200.000,00 -250.000,00 -20,83 950.000,006145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 1.120.700,00 104.300,00 9,31 1.225.000,00

  63 Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar opće države 19.334.000,00 -4.100.000,00 -21,21 15.234.000,00

  633 Pomoći iz proračuna 19.334.000,00 -4.100.000,00 -21,21 15.234.000,0063311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 1.800.000,00 -1.630.000,00 -90,56 170.000,0063312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 11.950.000,00 -1.600.000,00 -13,39 10.350.000,0063313 Tekuće pomoći iz gradskog proračuna 250.000,00 30.000,00 12,00 280.000,0063321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 5.334.000,00 -900.000,00 -16,87 4.434.000,0064 Prihodi od imovine 4.900.000,00 -1.840.000,00 -37,55 3.060.000,00641 Prihodi od financijske imovine 400.000,00 -170.000,00 -42,50 230.000,0064131 Kamate na oročena sredstva 250.000,00 -150.000,00 -60,00 100.000,0064132 Kamate na depozite po viđenju 50.000,00 -20.000,00 -40,00 30.000,0064143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo 100.000,00 0,00 - 100.000,00642 Prihodi od nefinancijske imovine 4.500.000,00 -1.670.000,00 -37,11 2.830.000,0064219 Naknade za ostale koncesije 250.000,00 0,00 - 250.000,0064221 Prihodi od zakupa nekretnina 670.000,00 -40.000,00 -5,97 630.000,0064222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 700.000,00 -500.000,00 -71,43 200.000,0064229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine 580.000,00 -130.000,00 -22,41 450.000,00

  64231Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina

  1.600.000,00 -800.000,00 -50,00 800.000,00

  64236 Prihodi od spomeničke rente 700.000,00 -200.000,00 -28,57 500.000,00

  65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 37.082.000,00 -2.856.000,00 -7,70 34.226.000,00

  651 Administrativne (upravne) pristojbe 1.422.000,00 -196.000,00 -13,78 1.226.000,0065123 Gradske i općinske upravne pristojbe 10.000,00 0,00 - 10.000,0065139 Prihod od prodaje državnih biljega 1.400.000,00 -200.000,00 -14,29 1.200.000,0065141 Boravišne pristojbe 12.000,00 4.000,00 33,33 16.000,00652 Prihodi po posebnim propisima 35.660.000,00 -2.660.000,00 -7,46 33.000.000,00

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XII. Broj 20/2006

  29. prosinca 2006. 817

  65231 Komunalni doprinosi 6.000.000,00 4.300.000,00 71,67 10.300.000,0065232 Komunalne naknade 20.000.000,00 -3.500.000,00 -17,50 16.500.000,0065241 Doprinosi za šume 550.000,00 -70.000,00 -12,73 480.000,0065269 Ostali nespomenuti prihodi 9.110.000,00 -3.390.000,00 -37,21 5.720.000,0066 Ostali prihodi 650.000,00 -250.000,00 -38,46 400.000,00662 Kazne 400.000,00 -250.000,00 -62,50 150.000,00

  66271“Novčane kazne za prekršaje koje pripadaju državi prema rješenjima sudaca za prekršaje, oduzeta imov

  400.000,00 -250.000,00 -62,50 150.000,00

  663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 250.000,00 0,00 - 250.000,0066323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava 250.000,00 0,00 - 250.000,007 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 35.650.000,00 -8.308.000,00 -23,30 27.342.000,0071 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 29.850.000,00 -3.508.000,00 -11,75 26.342.000,00

  711Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

  29.850.000,00 -3.508.000,00 -11,75 26.342.000,00

  71111 Poljoprivredno zemljište 29.850.000,00 -3.508.000,00 -11,75 26.342.000,0072 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 5.800.000,00 -4.800.000,00 -82,76 1.000.000,00721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 5.800.000,00 -4.800.000,00 -82,76 1.000.000,0072119 Ostali stambeni objekti 5.800.000,00 -4.800.000,00 -82,76 1.000.000,00 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.175.760,00 -725.760,00 -33,36 1.450.000,0081 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 2.175.760,00 -725.760,00 -33,36 1.450.000,00

  811“Primici (povrati) glavnice zajmova danih drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim o 50.000,00 0,00 - 50.000,00

  81112 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti - dugoročni 50.000,00 0,00 - 50.000,00

  813 Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sekto 1.400.900,00 -900,00 -0,06 1.400.000,00

  81312Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru - dugoro

  1.400.900,00 -900,00 -0,06 1.400.000,00

  816 “Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzet 724.860,00 -724.860,00 -100,00 0,00

  81611“Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izva

  724.860,00 -724.860,00 -100,00 0,00

  GLAVA 01 PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 17.530.922,12 -2.695,00 -0,02 17.528.227,12

  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA6 Prihodi poslovanja 17.523.196,12 -2.695,00 -0,02 17.520.501,12

  63 Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar opće države 1.509.505,00 -5.095,00 -0,34 1.504.410,00

  633 Pomoći iz proračuna 1.499.505,00 -64.595,00 -4,31 1.434.910,0063311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 867.205,00 81.850,00 9,44 949.055,0063312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 613.100,00 -146.445,00 -23,89 466.655,0063313 Tekuće pomoći iz gradskog proračuna 19.200,00 0,00 - 19.200,00634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 10.000,00 59.500,00 595,00 69.500,0063412 Tekuće pomoći od ostalih proračunskih korisnika 10.000,00 57.500,00 575,00 67.500,0063414 Ostale tekuće potpore unutar opće države 0,00 2.000,00 - 2.000,0064 Prihodi od imovine 39.500,00 40.000,00 101,27 79.500,00641 Prihodi od financijske imovine 1.500,00 0,00 - 1.500,00

  64161Prihodi od dividendi na dionice u bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

  1.500,00 0,00 - 1.500,00

  642 Prihodi od nefinancijske imovine 38.000,00 40.000,00 105,26 78.000,0064239 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 38.000,00 40.000,00 105,26 78.000,00

  65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 13.069.551,12 -80.300,00 -0,61 12.989.251,12

  652 Prihodi po posebnim propisima 13.069.551,12 -80.300,00 -0,61 12.989.251,1265264 Sufinanciranje cijena usluga, participacije i slično 12.657.287,12 -30.000,00 -0,24 12.627.287,1265269 Ostali nespomenuti prihodi 412.264,00 -50.300,00 -12,20 361.964,0066 Ostali prihodi 2.904.640,00 42.700,00 1,47 2.947.340,00

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XII. Broj 20/2006

  29. prosinca 2006.818

  661Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih

  2.759.940,00 30.000,00 1,09 2.789.940,00

  66111 Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti 1.542.000,00 59.000,00 3,83 1.601.000,0066121 Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti 1.217.940,00 -29.000,00 -2,38 1.188.940,00663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 144.700,00 12.700,00 8,78 157.400,0066311 Tekuće donacije od fizičkih osoba 77.400,00 0,00 - 77.400,0066312 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija 2.300,00 1.000,00 43,48 3.300,0066313 Tekuće donacije od trgovačkih društava 30.000,00 16.700,00 55,67 46.700,0066314 Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan opće države 30.000,00 -5.000,00 -16,67 25.000,0066323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava 5.000,00 0,00 - 5.000,007 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.726,00 0,00 - 7.726,0072 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 7.726,00 0,00 - 7.726,00721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7.726,00 0,00 - 7.726,0072119 Ostali stambeni objekti 7.726,00 0,00 - 7.726,00

  I. Izmjene i dopune proračuna za 2006. GODINU

  POSEBNI DIO

  POZICIJABROJ KONTA

  VRSTA RASHODA/IZDATAKA PLANIRANO IZNOS PROMJENE NOVI IZNOS

  UKUPNO IZDATCI 216.122.060,00 -16.783.695,00 199.338.365,00RAZDJEL 001 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA 1.250.091,00 -10.000,00 1.240.091,00GLAVA 00 ADMINISTRATIVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA 290.211,00 -10.000,00 280.211,00PROGRAM 047 Redovna administrativna djelatnost Upravnog odjela / Službe 290.211,00 -10.000,00 280.211,00

  AKTIVNOST A 04701 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 290.211,00 -10.000,00 280.211,00 31 Rashodi za zaposlene 290.211,00 -10.000,00 280.211,00R0001 3111 Plaće za redovan rad 247.620,00 -10.000,00 237.620,00R0002 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 38.381,00 0,00 38.381,00R0003 3133 Doprinosi za zapošljavanje 4.210,00 0,00 4.210,00GLAVA 01 REDOVNA DJELATNOST SLUŽBE 959.880,00 0,00 959.880,00PROGRAM 011 Donošenja akata u skladu sa Ustavom, Zakonom i Statutom u okviru prava i dužnosti Grada 959.880,00 0,00 959.880,00

  AKTIVNOST A 01101 Pripremanja i provođenja akata Grada 959.880,00 0,00 959.880,00 32 Materijalni rashodi 729.880,00 0,00 729.880,00R0004 3211 Službena putovanja 5.000,00 -5.000,00 0,00R0005 3233 Izdaci za tiskanje Službenog glasnika 150.000,00 -40.000,00 110.000,00R0006 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela-odbori 125.000,00 11.000,00 136.000,00

  R0007 3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela-predsjedniku

  88.380,00 0,00 88.380,00

  R0008 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela-vijećnici 311.500,00 34.000,00 345.500,00R0009 3293 Reprezentacija 50.000,00 0,00 50.000,00 38 Ostali rashodi 230.000,00 0,00 230.000,00

  R0010 3811Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama

  200.000,00 0,00 200.000,00

  R0011 3811Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama

  30.000,00 0,00 30.000,00

  RAZDJEL 002 SLUŽBA GRADSKOG POGLAVARSTVA 21.296.680,00 -882.693,00 20.413.987,00GLAVA 00 ADMINISTRATIVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA 4.356.699,00 -290.693,00 4.066.006,00PROGRAM 047 Redovna administrativna djelatnost Upravnog odjela / Službe 4.356.699,00 -290.693,00 4.066.006,00

  AKTIVNOST A 04701 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 4.356.699,00 -290.693,00 4.066.006,00 31 Rashodi za zaposlene 4.356.699,00 -290.693,00 4.066.006,00R0012 3111 Plaće za redovan rad 2.739.832,00 0,00 2.739.832,00R0013 3112 Plaće u naravi 267.300,00 0,00 267.300,00R0014 3113 Plaće za prekovremeni rad 213.693,00 -100.693,00 113.000,00R0015 3114 Posebni doprinosi 17.500,00 0,00 17.500,00R0016 3121 Ostali rashodi za zaposlene 570.000,00 -100.000,00 470.000,00R0017 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 491.694,00 -80.000,00 411.694,00R0018 3133 Doprinosi za zapošljavanje 56.680,00 -10.000,00 46.680,00

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XII. Broj 20/2006

  29. prosinca 2006. 819

  GLAVA 01 REDOVNA DJELATNOST SLUŽBE 8.638.881,00 -385.000,00 8.253.881,00PROGRAM 037 Provedba akata Grada u skladu s Ustavom, Zakonom i Statutom

  8.638.881,00 -385.000,00 8.253.881,00

  AKTIVNOST A 03701 Materijalni rashodi djelatnika Gradske uprave 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 32 Materijalni rashodi 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00R0019 3211 Službena putovanja 30.000,00 0,00 30.000,00R0020 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 230.000,00 0,00 230.000,00R0021 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 60.000,00 0,00 60.000,00R0022 3291 Naknade za rad članovima povjerenstva Poglavarstva 400.000,00 0,00 400.000,00R0023 3291 Naknade za rad članovima Poglavarstva 280.000,00 0,00 280.000,00AKTIVNOST A 03702 Obavljanje redovne djelatnosti 5.750.000,00 -385.000,00 5.365.000,00 32 Materijalni rashodi 5.520.000,00 -385.000,00 5.135.000,00R0024 3221 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 40.000,00 0,00 40.000,00R0025 3221 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo 50.000,00 0,00 50.000,00R0026 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 332.500,00 0,00 332.500,00R0027 3223 Energija 340.000,00 0,00 340.000,00R0028 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 110.000,00 0,00 110.000,00R0029 3225 Sitni inventar i auto gume 25.000,00 0,00 25.000,00R0030 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 600.000,00 0,00 600.000,00

  R0031 3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postroj. i opreme

  220.000,00 0,00 220.000,00

  R0032 3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građe. objekata

  285.000,00 -185.000,00 100.000,00

  R0033 3232Usluge tekućeg i investicijskog održ. prijevoznih sredstava

  50.000,00 0,00 50.000,00

  R0034 3233 Usluge promidžbe i informiranja 485.000,00 0,00 485.000,00R0035 3234 Komunalne usluge 180.000,00 0,00 180.000,00R0036 3237 Usluge stručnih mišljenja i ostale intelektualne usluge 400.000,00 -200.000,00 200.000,00R0037 3237 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 900.000,00 0,00 900.000,00R0038 3238 Računalne usluge 300.000,00 0,00 300.000,00R0039 3239 Ostale usluge 65.000,00 0,00 65.000,00

  R0040 3239Usluge porezne uprave za naplatu gradskih poreza (5%)

  100.000,00 0,00 100.000,00

  R0041 3239Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl.

  40.000,00 0,00 40.000,00

  R0042 3292 Premije osiguranja 150.000,00 0,00 150.000,00R0043 3293 Reprezentacija 170.000,00 0,00 170.000,00R0044 3293 Obilježavanje blagdana 150.000,00 0,00 150.000,00R0045 3299 Obilježavanje Dana grada 150.000,00 0,00 150.000,00R0046 3299 Isplate štete po sudskim presudama 140.000,00 0,00 140.000,00R0047 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Gradske akcije 237.500,00 0,00 237.500,00 34 Financijski rashodi 230.000,00 0,00 230.000,00R0048 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 230.000,00 0,00 230.000,00AKTIVNOST A 03703 Sredstva proračunske zalihe 750.000,00 0,00 750.000,00 38 Ostali rashodi 750.000,00 0,00 750.000,00R0049 3851 Sredstva proračunske zalihe 750.000,00 0,00 750.000,00AKTIVNOST A 03704 Nabava nefinancijske imovine 343.705,00 0,00 343.705,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 343.705,00 0,00 343.705,00R0050 4221 Uredska oprema i namještaj 213.705,00 0,00 213.705,00R0051 4221 Računala i računalna oprema 100.000,00 0,00 100.000,00R0052 4222 Komunikacijska oprema 10.000,00 0,00 10.000,00R0053 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 20.000,00 0,00 20.000,00AKTIVNOST A 03706 Sufinanciranje Civilne zaštite 100.000,00 0,00 100.000,00 38 Ostali rashodi 100.000,00 0,00 100.000,00R0054 3811 Ostale tekuće donacije-sufinanciranje civilne zaštite 100.000,00 0,00 100.000,00AKTIVNOST A 03707 Izbori za članove predstavničkog tijela 695.176,00 0,00 695.176,00 32 Materijalni rashodi 695.176,00 0,00 695.176,00R0055 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 17.391,00 0,00 17.391,00R0056 3233 Usluge promižbe i informiranja 122.604,00 0,00 122.604,00R0057 3238 Računalne usluge- obrada podataka 72.590,00 0,00 72.590,00R0058 3239 Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje, uvezivanje i sl 18.789,00 0,00 18.789,00

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XII. Broj 20/2006

  29. prosinca 2006.820

  R0059 3291Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava

  463.802,00 0,00 463.802,00

  GLAVA 02 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 8.301.100,00 -207.000,00 8.094.100,00GLAVNI PROGRAM 002020 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 8.301.100,00 -207.000,00 8.094.100,00Korisnik 501 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA VELIKE GORICE 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00PROGRAM 041 Razvoj vatrogastva i pružanje zaštite od požara 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00AKTIVNOST A 04102 Donacija Vatrogasnoj zajednici 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 38 Ostali rashodi 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00R0060 3811 Tekuće donacije u novcu 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00Korisnik 502 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VELIKE GORICE 7.301.100,00 -207.000,00 7.094.100,00PROGRAM 041 Razvoj vatrogastva i pružanje zaštite od požara 7.301.100,00 -207.000,00 7.094.100,00AKTIVNOST A 04101 Redovna djelatnost 7.301.100,00 -207.000,00 7.094.100,00 31 Rashodi za zaposlene 4.420.100,00 0,00 4.420.100,00R0061 3111 Plaće za redovan rad 3.187.000,00 170.000,00 3.357.000,00R0062 3113 Plaće za prekovremeni rad 260.000,00 -170.000,00 90.000,00R0063 3121 Ostali rashodi za zaposlene 110.000,00 0,00 110.000,00R0064 3131 Doprinosi za mirovinsko osig. za benificirani staž 270.200,00 0,00 270.200,00R0065 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 534.300,00 0,00 534.300,00R0066 3133 Doprinosi za zapošljavanje 58.600,00 0,00 58.600,00 32 Materijalni rashodi 989.750,00 -207.000,00 782.750,00R0067 3211 Službena putovanja 42.000,00 -22.000,00 20.000,00R0068 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 113.000,00 0,00 113.000,00R0069 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 40.000,00 -20.000,00 20.000,00R0070 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 40.000,00 -15.000,00 25.000,00R0071 3222 Materijal 14.000,00 0,00 14.000,00R0072 3223 Energija 213.750,00 -50.000,00 163.750,00

  R0073 3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

  35.000,00 -20.000,00 15.000,00

  R0074 3225 Sitni inventar i auto gume 45.000,00 -10.000,00 35.000,00R0075 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 25.000,00 0,00 25.000,00R0076 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 140.000,00 -50.000,00 90.000,00R0077 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000,00 -5.000,00 5.000,00R0078 3234 Komunalne usluge 30.000,00 -10.000,00 20.000,00R0079 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 10.000,00 -5.000,00 5.000,00R0080 3237 Intelektualne i osobne usluge 55.000,00 0,00 55.000,00R0081 3239 Usluge registracije prijevoznih sredstava 7.000,00 0,00 7.000,00

  R0082 3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava

  60.000,00 0,00 60.000,00

  R0083 3292 Premije osiguranja 95.000,00 0,00 95.000,00R0084 3293 Reprezentacija 15.000,00 0,00 15.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.891.250,00 0,00 1.891.250,00R0085 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 600.000,00 0,00 600.000,00R0086 4231 Navalno vozilo 1.291.250,00 0,00 1.291.250,00RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU 6.289.613,00 -120.550,00 6.169.063,00GLAVA 00 ADMINISTRATIVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA 374.813,00 0,00 374.813,00PROGRAM 047 Redovna administrativna djelatnost Upravnog odjela / Službe 374.813,00 0,00 374.813,00

  AKTIVNOST A 04701 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 374.813,00 0,00 374.813,00 31 Rashodi za zaposlene 374.813,00 0,00 374.813,00R0087 3111 Plaće za redovan rad 319.806,00 0,00 319.806,00R0088 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 49.570,00 0,00 49.570,00R0089 3133 Doprinosi za zapošljavanje 5.437,00 0,00 5.437,00GLAVA 01 GRADSKE ČETVRTI I MJESNI ODBORI GRADA 5.914.800,00 -120.550,00 5.794.250,00GLAVNI PROGRAM 003010 UNAPREĐENJE STANDARDA MJESNE SAMOUPRAVE 5.914.800,00 -120.550,00 5.794.250,00

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 5.558.900,00 -96.350,00 5.462.550,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 1.628.100,00 -6.700,00 1.621.400,00 32 Materijalni rashodi 1.628.100,00 -6.700,00 1.621.400,00R0090 3223 Energija 350.000,00 0,00 350.000,00R0091 3225 Sitni inventar 25.000,00 -25.000,00 0,00R0092 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.253.100,00 18.300,00 1.271.400,00

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XII. Broj 20/2006

  29. prosinca 2006. 821

  AKTIVNOST A 04403 Ostali nepredviđeni rashodi za hitne intervencije 450.800,00 9.000,00 459.800,00 32 Materijalni rashodi 450.800,00 9.000,00 459.800,00R0093 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.800,00 0,00 400.800,00R0094 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 9.000,00 59.000,00AKTIVNOST A 04404 Poboljšanje komunalne infrastrukture i standarda naselja Mičevec

  3.030.000,00 0,00 3.030.000,00

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.030.000,00 0,00 3.030.000,00R0095 4214 Ostali građevinski objekti 3.030.000,00 0,00 3.030.000,00AKTIVNOST A 04405 Male komunalne akcije 450.000,00 -98.650,00 351.350,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 450.000,00 -98.650,00 351.350,00R0096 4214 Ostali nesp. građ. objekti-dječja igrališta i sl. 450.000,00 -98.650,00 351.350,00Korisnik 901 GRADSKA ČETVRT BRAĆA RADIĆ 8.000,00 0,00 8.000,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 8.000,00 0,00 8.000,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 5.000,00 0,00 5.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 5.000,00R0097 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00R0098 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.000,00 0,00 3.000,00R0099 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00AKTIVNOST A 04402 Tekuće i investicijsko održavanje i kapitalna ulaganja 3.000,00 0,00 3.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000,00 0,00 3.000,00R0100 4221 Uredska oprema i namještaj 3.000,00 0,00 3.000,00Korisnik 902 GRADSKA ČETVRT HRVATSKI VELIKANI 5.000,00 0,00 5.000,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 5.000,00 0,00 5.000,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 5.000,00 0,00 5.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 5.000,00R0101 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0102 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.500,00 0,00 1.500,00R0103 3234 Komunalne usluge 1.000,00 0,00 1.000,00R0104 3239 Ostale usluge 1.000,00 0,00 1.000,00R0105 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 903 GRADSKA ČETVRT MILJENKO GRANIĆ 5.500,00 0,00 5.500,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 5.500,00 0,00 5.500,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 5.500,00 0,00 5.500,00 32 Materijalni rashodi 5.500,00 0,00 5.500,00R0106 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0107 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,00 0,00 2.000,00R0108 3234 Komunalne usluge 1.000,00 0,00 1.000,00R0109 3239 Ostale usluge 1.000,00 0,00 1.000,00R0110 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 904 GRADSKA ČETVRT STARI GRAD 5.000,00 0,00 5.000,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 5.000,00 0,00 5.000,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 5.000,00 0,00 5.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 5.000,00R0111 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00R0112 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,00 0,00 2.000,00R0113 3239 Ostale usluge 1.000,00 0,00 1.000,00R0114 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 905 GRADSKA ČETVRT VLADIMIR NAZOR 21.500,00 0,00 21.500,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 21.500,00 0,00 21.500,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 6.500,00 0,00 6.500,00 32 Materijalni rashodi 6.500,00 0,00 6.500,00R0115 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0116 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.000,00 0,00 3.000,00R0117 3234 Komunalne usluge 1.000,00 0,00 1.000,00R0118 3239 Ostale usluge 1.000,00 0,00 1.000,00R0119 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00AKTIVNOST A 04402 Tekuće i investicijsko održavanje i kapitalna ulaganja 15.000,00 0,00 15.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 0,00 15.000,00R0120 4221 Uredska oprema i namještaj 15.000,00 0,00 15.000,00Korisnik 906 GRADSKA ČETVRT KURILOVEC 6.000,00 0,00 6.000,00

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XII. Broj 20/2006

  29. prosinca 2006.822

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 6.000,00 0,00 6.000,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 6.000,00 0,00 6.000,00 32 Materijalni rashodi 6.000,00 0,00 6.000,00R0121 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0122 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,00 0,00 2.000,00R0123 3234 Komunalne usluge 1.000,00 0,00 1.000,00R0124 3239 Ostale usluge 1.500,00 0,00 1.500,00R0125 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 907 GRADSKA ČETVRT PLESO 7.000,00 300,00 7.300,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 7.000,00 300,00 7.300,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 7.000,00 300,00 7.300,00 32 Materijalni rashodi 7.000,00 300,00 7.300,00R0126 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0127 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,00 0,00 2.000,00R0128 3234 Komunalne usluge 2.000,00 300,00 2.300,00R0129 3239 Ostale usluge 1.500,00 0,00 1.500,00R0130 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 908 GRADSKA ČETVRT RAKARJE 8.500,00 400,00 8.900,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 8.500,00 400,00 8.900,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 8.500,00 400,00 8.900,00 32 Materijalni rashodi 8.500,00 400,00 8.900,00R0131 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0132 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,00 0,00 2.000,00R0133 3234 Komunalne usluge 5.000,00 400,00 5.400,00R0134 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 909 MJESNI ODBOR BAPČE 6.000,00 0,00 6.000,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 6.000,00 0,00 6.000,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 6.000,00 0,00 6.000,00 32 Materijalni rashodi 6.000,00 0,00 6.000,00R0135 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0136 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,00 0,00 2.000,00R0137 3239 Ostale usluge 2.500,00 0,00 2.500,00R0138 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 910 MJESNI ODBOR BUKOVČAK 4.000,00 -500,00 3.500,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 4.000,00 -500,00 3.500,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 4.000,00 -500,00 3.500,00 32 Materijalni rashodi 4.000,00 -500,00 3.500,00R0139 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0140 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.500,00 -500,00 1.000,00R0141 3239 Ostale usluge 1.000,00 0,00 1.000,00R0142 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 911 MJESNI ODBOR BUŠEVEC - NOVO SELO 9.000,00 -2.000,00 7.000,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 9.000,00 -2.000,00 7.000,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 9.000,00 -2.000,00 7.000,00 32 Materijalni rashodi 9.000,00 -2.000,00 7.000,00R0143 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0144 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.500,00 0,00 1.500,00R0145 3234 Komunalne usluge 2.000,00 0,00 2.000,00R0146 3239 Ostale usluge 4.000,00 -2.000,00 2.000,00R0147 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 912 MJESNI ODBOR CEROVSKI VRH 3.000,00 0,00 3.000,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 3.000,00 0,00 3.000,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 3.000,00 0,00 3.000,00 32 Materijalni rashodi 3.000,00 0,00 3.000,00R0148 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0149 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.500,00 0,00 1.500,00R0150 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 913 MJESNI ODBOR ČIČKA POLJANA 38.500,00 5.000,00 43.500,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 38.500,00 5.000,00 43.500,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 38.500,00 -15.000,00 23.500,00

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XII. Broj 20/2006

  29. prosinca 2006. 823

  32 Materijalni rashodi 38.500,00 -15.000,00 23.500,00R0151 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0152 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.500,00 0,00 1.500,00R0153 3234 Komunalne usluge 500,00 0,00 500,00R0154 3239 Ostale usluge 35.000,00 -15.000,00 20.000,00R0155 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00AKTIVNOST A 04402 Tekuće i investicijsko održavanje i kapitalna ulaganja 0,00 20.000,00 20.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 20.000,00 20.000,00R0156-1 4221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 20.000,00 20.000,00Korisnik 914 MJESNI ODBOR ČRNKOVEC 2.500,00 0,00 2.500,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 2.500,00 0,00 2.500,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 2.500,00 0,00 2.500,00 32 Materijalni rashodi 2.500,00 0,00 2.500,00R0156 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0157 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.000,00 0,00 1.000,00R0158 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 915 MJESNI ODBOR DONJA LOMNICA 4.500,00 0,00 4.500,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 4.500,00 0,00 4.500,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 4.500,00 0,00 4.500,00 32 Materijalni rashodi 4.500,00 0,00 4.500,00R0159 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0160 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.000,00 0,00 1.000,00R0161 3239 Ostale usluge 2.000,00 0,00 2.000,00R0162 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 916 MJESNI ODBOR DONJE PODOTOČJE 4.500,00 -1.000,00 3.500,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 4.500,00 -1.000,00 3.500,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 4.500,00 -1.000,00 3.500,00 32 Materijalni rashodi 4.500,00 -1.000,00 3.500,00R0163 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0164 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.500,00 0,00 1.500,00R0165 3239 Ostale usluge 1.500,00 -1.000,00 500,00R0166 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 917 MJESNI ODBOR DUBRANEC 5.000,00 -2.000,00 3.000,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 5.000,00 -2.000,00 3.000,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 5.000,00 -2.000,00 3.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 -2.000,00 3.000,00R0167 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0168 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.500,00 0,00 1.500,00R0169 3239 Ostale usluge 2.000,00 -2.000,00 0,00R0170 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 918 MJESNI ODBOR GORNJA LOMNICA 5.000,00 0,00 5.000,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 5.000,00 0,00 5.000,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 5.000,00 0,00 5.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 5.000,00R0171 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0172 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.500,00 0,00 1.500,00R0173 3239 Ostale usluge 2.000,00 0,00 2.000,00R0174 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 919 MJESNI ODBOR GORNJE PODOTOČJE 1.500,00 0,00 1.500,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 1.500,00 0,00 1.500,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 1.500,00 0,00 1.500,00 32 Materijalni rashodi 1.500,00 0,00 1.500,00R0175 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0176 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 920 MJESNI ODBOR GRADIĆI 15.800,00 0,00 15.800,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 15.800,00 0,00 15.800,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 15.800,00 0,00 15.800,00 32 Materijalni rashodi 15.800,00 0,00 15.800,00R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0178 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,00 0,00 2.000,00

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XII. Broj 20/2006

  29. prosinca 2006.824

  R0179 3234 Komunalne usluge 3.000,00 0,00 3.000,00R0180 3239 Ostale usluge 9.300,00 0,00 9.300,00R0181 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 921 MJESNI ODBOR GUDCI 3.500,00 -1.000,00 2.500,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 3.500,00 -1.000,00 2.500,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 3.500,00 -1.000,00 2.500,00 32 Materijalni rashodi 3.500,00 -1.000,00 2.500,00R0182 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0183 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.000,00 0,00 1.000,00R0184 3239 Ostale usluge 1.000,00 -1.000,00 0,00R0185 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 922 MJESNI ODBOR GUSTELNICA 3.300,00 -3.300,00 0,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 3.300,00 -3.300,00 0,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 3.300,00 -3.300,00 0,00 32 Materijalni rashodi 3.300,00 -3.300,00 0,00R0186 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 -500,00 0,00R0187 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 800,00 -800,00 0,00R0188 3239 Ostale usluge 1.000,00 -1.000,00 0,00R0189 3293 Reprezentacija 1.000,00 -1.000,00 0,00Korisnik 923 MJESNI ODBOR JAGODNO 4.000,00 -700,00 3.300,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 4.000,00 -700,00 3.300,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 4.000,00 -700,00 3.300,00 32 Materijalni rashodi 4.000,00 -700,00 3.300,00R0190 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0191 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.500,00 300,00 1.800,00R0192 3239 Ostale usluge 1.000,00 -1.000,00 0,00R0193 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 924 MJESNI ODBOR KOBILIĆ 7.000,00 500,00 7.500,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 7.000,00 500,00 7.500,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 7.000,00 500,00 7.500,00 32 Materijalni rashodi 7.000,00 500,00 7.500,00R0194 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0195 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.500,00 0,00 1.500,00R0196 3234 Komunalne usluge 2.000,00 500,00 2.500,00R0197 3239 Ostale usluge 2.000,00 0,00 2.000,00R0198 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 925 MJESNI ODBOR KOSNICA 4.500,00 -1.000,00 3.500,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 4.500,00 -1.000,00 3.500,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 4.500,00 -1.000,00 3.500,00 32 Materijalni rashodi 4.500,00 -1.000,00 3.500,00R0199 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0200 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,00 0,00 2.000,00R0201 3239 Ostale usluge 1.000,00 -1.000,00 0,00R0202 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 926 MJESNI ODBOR KOZJAČA 4.000,00 -3.000,00 1.000,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 4.000,00 -3.000,00 1.000,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 4.000,00 -3.000,00 1.000,00 32 Materijalni rashodi 4.000,00 -3.000,00 1.000,00R0203 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 -500,00 0,00R0204 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.000,00 -1.000,00 0,00R0205 3239 Ostale usluge 1.500,00 -1.500,00 0,00R0206 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 927 MJESNI ODBOR KUČE 8.500,00 -1.500,00 7.000,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 8.500,00 -1.500,00 7.000,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 8.500,00 -1.500,00 7.000,00 32 Materijalni rashodi 8.500,00 -1.500,00 7.000,00R0207 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0208 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.500,00 -500,00 1.000,00R0209 3234 Komunalne usluge 2.000,00 -1.000,00 1.000,00R0210 3239 Ostale usluge 3.500,00 0,00 3.500,00

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XII. Broj 20/2006

  29. prosinca 2006. 825

  R0211 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 928 MJESNI ODBOR LAZINA 3.000,00 -500,00 2.500,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 3.000,00 -500,00 2.500,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 3.000,00 -500,00 2.500,00 32 Materijalni rashodi 3.000,00 -500,00 2.500,00R0212 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0213 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.500,00 -500,00 1.000,00R0214 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 929 MJESNI ODBOR LEKNENO - TRNJE 2.500,00 0,00 2.500,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 2.500,00 0,00 2.500,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 2.500,00 0,00 2.500,00 32 Materijalni rashodi 2.500,00 0,00 2.500,00R0215 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0216 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.000,00 0,00 1.000,00R0217 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 930 MJESNI ODBOR LUKAVEC 3.500,00 -3.500,00 0,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 3.500,00 -3.500,00 0,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 3.500,00 -3.500,00 0,00 32 Materijalni rashodi 3.500,00 -3.500,00 0,00R0218 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 -500,00 0,00R0219 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,00 -2.000,00 0,00R0220 3293 Reprezentacija 1.000,00 -1.000,00 0,00Korisnik 931 MJESNI ODBOR MARKUŠEVEC 3.500,00 -1.000,00 2.500,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 3.500,00 -1.000,00 2.500,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 3.500,00 -1.000,00 2.500,00 32 Materijalni rashodi 3.500,00 -1.000,00 2.500,00R0221 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0222 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,00 -1.000,00 1.000,00R0223 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 932 MJESNI ODBOR MIČEVEC 12.000,00 -500,00 11.500,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 12.000,00 -500,00 11.500,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 12.000,00 -500,00 11.500,00 32 Materijalni rashodi 12.000,00 -500,00 11.500,00R0224 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.000,00 500,00 1.500,00R0225 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.000,00 1.000,00 6.000,00R0226 3234 Komunalne usluge 3.000,00 -2.000,00 1.000,00R0227 3239 Ostale usluge 2.000,00 0,00 2.000,00R0228 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 933 MJESNI ODBOR MRACLIN 7.500,00 -2.000,00 5.500,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 7.500,00 -2.000,00 5.500,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 7.500,00 -2.000,00 5.500,00 32 Materijalni rashodi 7.500,00 -2.000,00 5.500,00R0229 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00R0230 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.500,00 -500,00 1.000,00R0231 3234 Komunalne usluge 2.000,00 -1.500,00 500,00R0232 3239 Ostale usluge 2.000,00 0,00 2.000,00R0233 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 934 MJESNI ODBOR NOVO ČIČE 19.000,00 -15.500,00 3.500,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 19.000,00 -15.500,00 3.500,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 19.000,00 -15.500,00 3.500,00 32 Materijalni rashodi 19.000,00 -15.500,00 3.500,00R0234 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0235 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.500,00 -500,00 1.000,00R0236 3239 Ostale usluge 15.000,00 -15.000,00 0,00R0237 3293 Reprezentacija 2.000,00 0,00 2.000,00Korisnik 935 MJESNI ODBOR OGULINEC 2.500,00 0,00 2.500,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 2.500,00 0,00 2.500,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 2.500,00 0,00 2.500,00 32 Materijalni rashodi 2.500,00 0,00 2.500,00R0238 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XII. Broj 20/2006

  29. prosinca 2006.826

  R0239 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.000,00 0,00 1.000,00R0240 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 936 MJESNI ODBOR OKUJE 4.000,00 600,00 4.600,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 4.000,00 600,00 4.600,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 4.000,00 600,00 4.600,00 32 Materijalni rashodi 4.000,00 600,00 4.600,00R0241 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0242 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.000,00 0,00 1.000,00R0243 3234 Komunalne usluge 1.500,00 600,00 2.100,00R0244 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 937 MJESNI ODBOR PETROVINA 5.000,00 -1.000,00 4.000,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 5.000,00 -1.000,00 4.000,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 5.000,00 -1.000,00 4.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 -1.000,00 4.000,00R0245 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0246 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.500,00 -1.000,00 500,00R0247 3293 Reprezentacija 3.000,00 0,00 3.000,00Korisnik 938 MJESNI ODBOR RAKITOVEC 6.000,00 0,00 6.000,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 6.000,00 0,00 6.000,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 6.000,00 0,00 6.000,00 32 Materijalni rashodi 6.000,00 0,00 6.000,00R0248 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0249 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.000,00 0,00 1.000,00R0250 3234 Komunalne usluge 2.500,00 0,00 2.500,00R0251 3239 Ostale usluge 1.000,00 0,00 1.000,00R0252 3293 Reorezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 939 MJESNI ODBOR RIBNICA 6.000,00 0,00 6.000,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 6.000,00 0,00 6.000,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 6.000,00 0,00 6.000,00 32 Materijalni rashodi 6.000,00 0,00 6.000,00R0253 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0254 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.000,00 0,00 1.000,00R0255 3239 Ostale usluge 3.500,00 0,00 3.500,00R0256 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 940 MJESNI ODBOR SELNICA 5.000,00 -1.000,00 4.000,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 5.000,00 -1.000,00 4.000,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 5.000,00 -1.000,00 4.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 -1.000,00 4.000,00R0257 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0258 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,00 -1.000,00 1.000,00R0259 3239 Ostale usluge 1.500,00 0,00 1.500,00R0260 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 941 MJESNI ODBOR SOP BUKEVSKI 2.000,00 -500,00 1.500,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 2.000,00 -500,00 1.500,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 2.000,00 -500,00 1.500,00 32 Materijalni rashodi 2.000,00 -500,00 1.500,00R0261 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 -500,00 0,00R0262 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 500,00 0,00 500,00R0263 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 942 MJESNI ODBOR STARO ČIČE 6.800,00 -3.500,00 3.300,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 6.800,00 -3.500,00 3.300,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 6.800,00 -3.500,00 3.300,00 32 Materijalni rashodi 6.800,00 -3.500,00 3.300,00R0264 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.000,00 -500,00 500,00R0265 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.800,00 0,00 1.800,00R0266 3239 Ostale usluge 3.000,00 -3.000,00 0,00R0267 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 943 MJESNI ODBOR STRMEC BUKEVSKI 5.500,00 -3.000,00 2.500,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 5.500,00 -3.000,00 2.500,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 5.500,00 -3.000,00 2.500,00

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XII. Broj 20/2006

  29. prosinca 2006. 827

  32 Materijalni rashodi 5.500,00 -3.000,00 2.500,00R0268 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0269 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,00 -1.000,00 1.000,00R0270 3239 Ostale usluge 2.000,00 -2.000,00 0,00R0271 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 944 MJESNI ODBOR ŠČITARJEVO 4.000,00 19.000,00 23.000,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 4.000,00 19.000,00 23.000,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 4.000,00 -1.000,00 3.000,00 32 Materijalni rashodi 4.000,00 -1.000,00 3.000,00R0272 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0273 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.500,00 0,00 1.500,00R0274 3234 Komunalne usluge 1.000,00 -1.000,00 0,00R0275 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00AKTIVNOST A 04402 Tekuće i investicijsko održavanje i kapitalna ulaganja 0,00 20.000,00 20.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 20.000,00 20.000,00R0276-1 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 20.000,00 20.000,00Korisnik 945 MJESNI ODBOR ŠILJAKOVINA 3.000,00 500,00 3.500,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 3.000,00 500,00 3.500,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 3.000,00 500,00 3.500,00 32 Materijalni rashodi 3.000,00 500,00 3.500,00R0276 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0277 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.500,00 500,00 2.000,00R0278 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 946 MJESNI ODBOR TUROPOLJE 5.500,00 -2.000,00 3.500,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 5.500,00 -2.000,00 3.500,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 5.500,00 -2.000,00 3.500,00 32 Materijalni rashodi 5.500,00 -2.000,00 3.500,00R0279 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0280 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,00 -1.000,00 1.000,00R0281 3234 Komunalne usluge 1.000,00 0,00 1.000,00R0282 3239 Ostale usluge 1.000,00 -1.000,00 0,00R0283 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 947 MJESNI ODBOR VELIKA BUNA 4.000,00 -500,00 3.500,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 4.000,00 -500,00 3.500,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 4.000,00 -500,00 3.500,00 32 Materijalni rashodi 4.000,00 -500,00 3.500,00R0284 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0285 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.500,00 -500,00 1.000,00R0286 3239 Ostale usluge 1.000,00 0,00 1.000,00R0287 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 948 MJESNI ODBOR VELIKA MLAKA 9.000,00 0,00 9.000,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 9.000,00 0,00 9.000,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 9.000,00 0,00 9.000,00 32 Materijalni rashodi 9.000,00 0,00 9.000,00R0288 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00R0289 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,00 0,00 2.000,00R0290 3234 Komunalne usluge 3.000,00 0,00 3.000,00R0291 3239 Ostale usluge 1.000,00 0,00 1.000,00R0292 3293 Reprezentacija 2.000,00 0,00 2.000,00Korisnik 949 MJESNI ODBOR VUKOMERIĆ 3.000,00 0,00 3.000,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 3.000,00 0,00 3.000,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 3.000,00 0,00 3.000,00 32 Materijalni rashodi 3.000,00 0,00 3.000,00R0293 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0294 3239 Ostale usluge 1.500,00 0,00 1.500,00R0295 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00Korisnik 950 MJESNI ODBOR VUKOVINA 33.000,00 0,00 33.000,00PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 33.000,00 0,00 33.000,00AKTIVNOST A 04401 Redovna djelatnost 7.000,00 0,00 7.000,00 32 Materijalni rashodi 7.000,00 0,00 7.000,00

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XII. Broj 20/2006

  29. prosinca 2006.828

  R0296 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 0,00 500,00R0297 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,00 0,00 2.000,00R0298 3234 Komunalne usluge 1.500,00 0,00 1.500,00R0299 3239 Ostale usluge 1.000,00 0,00 1.000,00R0300 3293 Reprezentacija 2.000,00 0,00 2.000,00AKTIVNOST A 04402 Tekuće i investicijsko održavanje i kapitalna ulaganja 26.000,00 0,00 26.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 26.000,00 0,00 26.000,00R0301 4221 Uredska oprema i namještaj 26.000,00 0,00 26.000,00RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 6.368.450,00 -465.000,00 5.903.450,00GLAVA 00 ADMINISTRATIVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA 6.368.450,00 -465.000,00 5.903.450,00PROGRAM 047 Redovna administrativna djelatnost Upravnog odjela / Službe

  6.368.450,00 -465.000,00 5.903.450,00

  AKTIVNOST A 04701 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 1.800.594,00 -465.000,00 1.335.594,00 31 Rashodi za zaposlene 1.800.594,00 -465.000,00 1.335.594,00R0302 3111 Plaće za redovan rad 1.536.343,00 -400.000,00 1.136.343,00R0303 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 238.133,00 -60.000,00 178.133,00R0304 3133 Doprinosi za zapošljavanje 26.118,00 -5.000,00 21.118,00AKTIVNOST A 04702 Otplata kamata i glavnice za primljene zajmove 4.567.856,00 0,00 4.567.856,00 34 Financijski rashodi 965.000,00 0,00 965.000,00

  R0305 3423Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija

  965.000,00 0,00 965.000,00

  54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 3.602.856,00 0,00 3.602.856,00R0306 5441 Otplata glavnice primljenih zajmova 3.602.856,00 0,00 3.602.856,00RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU, KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET 57.994.353,00 -2.796.000,00 55.198.353,00

  GLAVA 00 ADMINISTRATIVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA 2.355.153,00 -80.000,00 2.275.153,00AKTIVNOST A 04701 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 2.355.153,00 -80.000,00 2.275.153,00 31 Rashodi za zaposlene 2.355.153,00 -80.000,00 2.275.153,00R0307 3111 Plaće za redovan rad 2.009.516,00 -80.000,00 1.929.516,00R0308 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 311.475,00 0,00 311.475,00R0309 3133 Doprinosi za zapošljavanje 34.162,00 0,00 34.162,00GLAVA 01 KOMUNALNE DJELATNOSTI , PROMET I IZGRADNJA 55.639.200,00 -2.716.000,00 52.923.200,00GLAVNI PROGRAM 005010 ODRŽAVANJE KOMUNALNIH OBJEKATA I UREĐAJA 36.012.000,00 370.000,00 36.382.000,00

  PROGRAM 014 Javna rasvjeta 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00AKTIVNOST A 01401 Javna rasvjeta - potrošnja 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 32 Materijalni rashodi 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00R0310 3223 Energija 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00AKTIVNOST A 01402 Javna rasvjeta - redovno održavanje 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 32 Materijalni rashodi 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00R0311 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00AKTIVNOST A 01403 Javna rasvjeta - pojačano održavanje 900.000,00 0,00 900.000,00 32 Materijalni rashodi 900.000,00 0,00 900.000,00R0312 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 900.000,00 0,00 900.000,00PROGRAM 015 Održavanje nerazvrstanih cesta 16.350.000,00 800.000,00 17.150.000,00AKTIVNOST A 01501 Redovno održavanje 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 32 Materijalni rashodi 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00R0313 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00R0314 3232 Usluge tekućeg održavanja - poljski putevi 400.000,00 0,00 400.000,00AKTIVNOST A 01502 Izvanredno (pojačano) održavanje 8.950.000,00 800.000,00 9.750.000,00 32 Materijalni rashodi 8.950.000,00 800.000,00 9.750.000,00R0315 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.180.000,00 450.000,00 8.630.000,00R0316 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Mičevec 770.000,00 350.000,00 1.120.000,00PROGRAM 016 Održavanje javnih (zelenih ) površina 7.722.000,00 0,00 7.722.000,00AKTIVNOST A 01601 Održavanje javnih zelenih i ostalih površina 7.722.000,00 0,00 7.722.000,00 32 Materijalni rashodi 7.722.000,00 0,00 7.722.000,00R0317 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.722.000,00 0,00 7.722.000,00PROGRAM 017 Čišćenje javnih površina 3.850.000,00 0,00 3.850.000,00AKTIVNOST A 01701 Čišćenja javnih površina 3.850.000,00 0,00 3.850.000,00 32 Materijalni rashodi 3.850.000,00 0,00 3.850.000,00R0318 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.850.000,00 0,00 3.850.000,00

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XII. Broj 20/2006

  29. prosinca 2006. 829

  PROGRAM 018 Komunalno redarstvo 90.000,00 -20.000,00 70.000,00AKTIVNOST A 01801 Izvršenje rješenja komunalnog redarstva 20.000,00 -20.000,00 0,00 32 Materijalni rashodi 20.000,00 -20.000,00 0,00R0319 3234 Komunalne usluge 20.000,00 -20.000,00 0,00AKTIVNOST A 01802 Odvoz tehnički neispravnih vozila 70.000,00 0,00 70.000,00 32 Materijalni rashodi 70.000,00 0,00 70.000,00R0320 3234 Komunalne usluge 70.000,00 0,00 70.000,00PROGRAM 019 Interventne komunalne akcije 200.000,00 -50.000,00 150.000,00AKTIVNOST A 01901 Interventne komunalne akcije 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 32 Materijalni rashodi 200.000,00 -50.000,00 150.000,00R0321 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 200.000,00 -50.000,00 150.000,00PROGRAM 020 Naplata komunalne naknade 1.600.000,00 -200.000,00 1.400.000,00AKTIVNOST A 02001 Naplata komunalne naknade - usluga GSG-a 1.600.000,00 -200.000,00 1.400.000,00 32 Materijalni rashodi 1.600.000,00 -200.000,00 1.400.000,00R0322 3239 Ostale usluge 1.600.000,00 -200.000,00 1.400.000,00PROGRAM 046 Odvoz glomaznog otpada 800.000,00 -160.000,00 640.000,00AKTIVNOST A 04601 Odvoz glomaznog otpada iz kućanstava i od ostalih subjekata

  800.000,00 -160.000,00 640.000,00

  32 Materijalni rashodi 800.000,00 -160.000,00 640.000,00R0323 3234 Komunalne usluge 800.000,00 -160.000,00 640.000,00GLAVNI PROGRAM 005011 IZGRADNJA KOMUNALNIH OBJEKATA I UREĐAJA I DRUGIH OBJEKATA

  19.627.200,00 -3.086.000,00 16.541.200,00

  PROGRAM 021 Priključenje HRVI-a na infrastrukturu 100.000,00 -30.000,00 70.000,00AKTIVNOST A 02101 Priključenje HRVI-a na komunalnu i ostalu infrastrukturu 100.000,00 -30.000,00 70.000,00

  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 100.000,00 -30.000,00 70.000,00

  R0324 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 100.000,00 -30.000,00 70.000,00PROGRAM 022 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme 13.968.000,00 -1.271.000,00 12.697.000,00

  PROJEKT K 02201 Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete 3.265.000,00 -265.000,00 3.000.000,00

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.265.000,00 -265.000,00 3.000.000,00R0325 4214 Ostali građevinski objekti 3.265.000,00 -265.000,00 3.000.000,00PROJEKT K 02202 Građenje mreža za vodoopskrbu i odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 6.173.000,00 -788.000,00 5.385.000,00

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.173.000,00 -788.000,00 5.385.000,00R0326 4214 Ostali građevinski objekti 6.173.000,00 -788.000,00 5.385.000,00PROJEKT K 02203 Građenje magistralnih kapaciteta za vodoopskrbu i odvodnju 4.530.000,00 -218.000,00 4.312.000,00

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.530.000,00 -218.000,00 4.312.000,00R0327 4214 Ostali građevinski objekti 4.530.000,00 -218.000,00 4.312.000,00PROGRAM 023 Izrada projektno tehničke dokumentacije i pripreme za izgradnju 3.100.000,00 -1.300.000,00 1.800.000,00

  PROJEKT K 02301 Izrada tehničke dokumentacije i pripreme za izgradnju 3.100.000,00 -1.300.000,00 1.800.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.100.000,00 -1.300.000,00 1.800.000,00R0328 4264 Izrada projektne dokumentacije za športsku dvoranu 300.000,00 -300.000,00 0,00R0329 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00R0330 4264 Izrada projektne dokumentacije -OŠ Novo Čiče 300.000,00 -300.000,00 0,00R0331 4264 Izrada projektne dokumentacije - DV V. Mlaka 500.000,00 -500.000,00 0,00R0332 4264 Izrada projektne dokumentacije - Mičevec 200.000,00 -200.000,00 0,00PROGRAM 024 Sufinanciranje uređenja županijskih cesta 750.000,00 0,00 750.000,00PROJEKT K 02401 Sufinanciranja uređenja županijskih cesta sa Županijskom upravom za ceste 750.000,00 0,00 750.000,00

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 750.000,00 0,00 750.000,00R0333 4214 Ostali građevinski objekti 750.000,00 0,00 750.000,00PROGRAM 048 Izgradnja plinske mreže 1.270.000,00 -485.000,00 785.000,00PROJEKT K 04801 Izgradnja plinske mreže i PRS 1.270.000,00 -485.000,00 785.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.270.000,00 -485.000,00 785.000,00R0334 4214 Ostali građevinski objekti 1.270.000,00 -485.000,00 785.000,00PROGRAM 051 Izgradnja drugih objekata 439.200,00 0,00 439.200,00

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XII. Broj 20/2006

  29. prosinca 2006.830

  AKTIVNOST A 05102 Sufinanciranje sanacije energetskog objekta 439.200,00 0,00 439.200,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 439.200,00 0,00 439.200,00R0335 4214 Sufinanciranje sanacije kotlovnice u Šibenskoj 439.200,00 0,00 439.200,00RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

  23.190.173,00 -5.133.000,00 18.057.173,00

  GLAVA 00 ADMINISTRATIVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA 1.145.173,00 -210.000,00 935.173,00PROGRAM 047 Redovna administrativna djelatnost Upravnog odjela / Službe

  1.145.173,00 -210.000,00 935.173,00

  AKTIVNOST A 04701 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 1.145.173,00 -210.000,00 935.173,00 31 Rashodi za zaposlene 1.145.173,00 -210.000,00 935.173,00R0336 3111 Plaće za redovan rad 977.110,00 -190.000,00 787.110,00R0337 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 151.452,00 -20.000,00 131.452,00R0338 3133 Doprinosi za zapošljavanje 16.611,00 0,00 16.611,00GLAVA 01 PROSTORNO PLANIRANJE 1.950.000,00 -910.000,00 1.040.000,00PROGRAM 039 Izrade prostorno planske dokumentacije 1.730.000,00 -910.000,00 820.000,00AKTIVNOST A 03901 Izrada prostornih planova 1.330.000,00 -630.000,00 700.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.330.000,00 -630.000,00 700.000,00R0339 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 1.330.000,00 -630.000,00 700.000,00AKTIVNOST A 03902 Izrade studija, geodetskih podloga i urbanističkih projekata

  400.000,00 -280.000,00 120.000,00

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 -280.000,00 120.000,00R0340 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 400.000,00 -280.000,00 120.000,00PROGRAM 040 Uređenja Grada Velike Gorice 220.000,00 0,00 220.000,00AKTIVNOST A 04001 Uređenje Grada Velike Gorice 220.000,00 0,00 220.000,00 32 Materijalni rashodi 220.000,00 0,00 220.000,00R0341 3239 Ostale usluge - Blagdansko uređenje Grada 220.000,00 0,00 220.000,00GLAVA 02 ZAŠTITA OKOLIŠA 18.895.000,00 -4.013.000,00 14.882.000,00PROGRAM 038 Zaštite okoliša Grada Velike Gorice 18.895.000,00 -4.013.000,00 14.882.000,00AKTIVNOST A 03801 Gospodarenje otpadom 1.990.000,00 -920.000,00 1.070.000,00 32 Materijalni rashodi 700.000,00 -50.000,00 650.000,00R0342 3234 Komunalne usluge-čišćenje divljih odlagališta 500.000,00 0,00 500.000,00R0343 3237 Snanacija odlagališta otpada Mraclinska dubrava 150.000,00 0,00 150.000,00

  R0344 3239 Ostale nespecificirane usluge - intervencije u zaštiti okoliša 50.000,00 -50.000,00 0,00

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.290.000,00 -870.000,00 420.000,00

  R0345 4214Ostali građevinski objekti - građevine za postupanje s otpadom

  240.000,00 -220.000,00 20.000,00

  R0346 4223 Oprema za održavanje i zaštitu - spremnici za otpad 50.000,00 -50.000,00 0,00R0347 4264 Dokumentacija građevina za gospodarenje otpadom 1.000.000,00 -600.000,00 400.000,00AKTIVNOST A 03802 Praćenje stanja okoliša 970.000,00 -720.000,00 250.000,00 32 Materijalni rashodi 650.000,00 -400.000,00 250.000,00

  R0348 3237Intelektualne i osobne usluge - ispitivanje kvalitete okoliša

  500.000,00 -400.000,00 100.000,00

  R0349 3291 Naknade za rad-zeleni redari 150.000,00 0,00 150.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 240.000,00 -240.000,00 0,00

  R0350 4126Ostala nematerijalna imovina - izvješće o stanju okoliša

  240.000,00 -240.000,00 0,00

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 -80.000,00 0,00R0351 4225 Uređaji za praćenje stanja okoliša 80.000,00 -80.000,00 0,00AKTIVNOST A 03803 Zaštite prirode 124.000,00 -54.000,00 70.000,00 32 Materijalni rashodi 24.000,00 -24.000,00 0,00R0352 3237 Intelektualne i osobne usluge - zaštita prirode 24.000,00 -24.000,00 0,00 38 Ostali rashodi 100.000,00 -30.000,00 70.000,00R0353 3811 Tekuće donacije u novcu - zaštita prirode 100.000,00 -30.000,00 70.000,00AKTIVNOST A 03804 Edukacija i podizanje ekološke svijesti 124.000,00 -124.000,00 0,00 32 Materijalni rashodi 24.000,00 -24.000,00 0,00R0354 3233 Usluge promidžbe i informiranja 24.000,00 -24.000,00 0,00 38 Ostali rashodi 100.000,00 -100.000,00 0,00

  R0355 3811Tekuće donacije u novcu - edukacija i podizanje eko. svijesti

  100.000,00 -100.000,00 0,00

  AKTIVNOST A 03806 Deratizacija i dezinsekcija 1.232.000,00 10.000,00 1.242.000,00

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XII. Broj 20/2006

  29. prosinca 2006. 831

  32 Materijalni rashodi 1.232.000,00 10.000,00 1.242.000,00R0356 3234 Komunalne usluge - deratizacija 1.000.000,00 10.000,00 1.010.000,00R0357 3234 Komunalne usluge - dezinsekcija 232.000,00 0,00 232.000,00AKTIVNOST A 03807 Subvencije i naknade 14.455.000,00 -2.205.000,00 12.250.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 -5.000,00 0,00R0358 3291 Naknade za rad povjerenstava-Mičevec 5.000,00 -5.000,00 0,00 35 Subvencije 7.850.000,00 -900.000,00 6.950.000,00R0359 3512 Iznošenje i odvoz smeća - sustav primarne reciklaže 1.850.000,00 300.000,00 2.150.000,00R0360 3512 Subvencije trg.druš. - sanacija odlagališta Mraclin 3.600.000,00 -720.000,00 2.880.000,00

  R0361 3512Subvencije trg.druš. - odlagališta Mraclin (sredstva Fonda)

  2.400.000,00 -480.000,00 1.920.000,00

  37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

  6.600.000,00 -1.300.000,00 5.300.000,00

  R0362 3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu- vlasnicima nekretnina

  6.600.000,00 -1.300.000,00 5.300.000,00

  GLAVA 03 GEODETSKI POSLOVI 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00PROGRAM 025 Obavljanje geodetskih poslova 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00PROJEKT K 02504 Katastarske izmjere na području Grada Velike Gorice 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

  R0363 4264Ostala nematerijalna proizvedena imovina- katastarske podloge

  1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

  RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ

  82.506.972,00 -1.976.452,00 80.530.520,00

  GLAVA 00 ADMINISTRATIVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA 1.569.376,00 -250.000,00 1.319.376,00PROGRAM 047 Redovna administrativna djelatnost Upravnog odjela / Službe 1.569.376,00 -250.000,00 1.319.376,00

  AKTIVNOST A 04701 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 1.569.376,00 -250.000,00 1.319.376,00 31 Rashodi za zaposlene 1.569.376,00 -250.000,00 1.319.376,00R0364 3111 Plaće za redovan rad 1.441.789,00 -250.000,00 1.191.789,00R0365 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 114.977,00 0,00 114.977,00R0366 3133 Doprinosi za zapošljavanje 12.610,00 0,00 12.610,00GLAVA 01 KULTURA 13.746.671,00 -914.181,00 12.832.490,00GLAVNI PROGRAM 007010 USTANOVE U KULTURI 10.556.171,00 -267.181,00 10.288.990,00Korisnik 302 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 5.736.050,00 -65.000,00 5.671.050,00PROGRAM 026 Djelatnost ustanova u kulturi 5.736.050,00 -65.000,00 5.671.050,00AKTIVNOST A 02601 Redovna djelatnost 4.541.050,00 -78.000,00 4.463.050,00 31 Rashodi za zaposlene 2.634.050,00 -60.000,00 2.574.050,00R0367 3111 Plaće za redovan rad 2.118.640,00 -50.000,00 2.068.640,00R0368 3121 Ostali rashodi za zaposlene 142.400,00 0,00 142.400,00R0369 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 336.140,00 -10.000,00 326.140,00R0370 3133 Doprinosi za zapošljavanje 36.870,00 0,00 36.870,00 32 Materijalni rashodi 1.680.000,00 -18.000,00 1.662.000,00R0371 3211 Službena putovanja 12.000,00 0,00 12.000,00R0372 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu iodvojeni život 120.000,00 0,00 120.000,00R0373 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.000,00 0,00 12.000,00R0374 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 80.000,00 0,00 80.000,00R0375 3223 Energija 450.000,00 12.000,00 462.000,00R0376 3225 Sitni inventar i auto gume 10.000,00 0,00 10.000,00R0377 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 140.000,00 0,00 140.000,00R0378 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 150.000,00 0,00 150.000,00R0379 3233 Usluge promidžbe i informiranja 50.000,00 0,00 50.000,00R0380 3234 Komunalne usluge 80.000,00 0,00 80.000,00R0381 3237 Intelektualne i osobne usluge-autorski honorari 270.000,00 0,00 270.000,00R0382 3239 Ostale usluge 130.000,00 0,00 130.000,00

  R0383 3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnihtijela, povjerenstava

  74.000,00 -30.000,00 44.000,00

  R0384 3292 Premije osiguranja 40.000,00 0,00 40.000,00R0385 3293 Reprezentacija 20.000,00 0,00 20.000,00R0386 3294 Članarine 12.000,00 0,00 12.000,00R0387 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 30.000,00 34 Financijski rashodi 7.000,00 0,00 7.000,00

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XII. Broj 20/2006

  29. prosinca 2006.832

  R0388 3433 Zatezne kamate 2.000,00 0,00 2.000,00R0389 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 5.000,00 0,00 5.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 220.000,00 0,00 220.000,00R0390 4221 Uredska oprema i namještaj 200.000,00 0,00 200.000,00R0391 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 20.000,00 0,00 20.000,00AKTIVNOST A 02602 Izdavačka djelatnost 250.000,00 -27.000,00 223.000,00 32 Materijalni rashodi 250.000,00 -27.000,00 223.000,00R0392 3237 Intelektualne i osobne usluge 95.000,00 -17.000,00 78.000,00R0393 3239 Ostale usluge 120.000,00 0,00 120.000,00R0394 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 -10.000,00 25.000,00AKTIVNOST A 02603 Kazališna djelatnost 285.000,00 0,00 285.000,00 32 Materijalni rashodi 285.000,00 0,00 285.000,00R0395 3235 Zakupnine i najamnine 218.500,00 0,00 218.500,00R0396 3237 Intelektualne i osobne usluge 19.000,00 0,00 19.000,00R0397 3239 Ostale usluge 28.500,00 0,00 28.500,00R0398 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000,00 0,00 19.000,00AKTIVNOST A 02604 Glazbena djelatnost 100.000,00 0,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 100.000,00R0399 3235 Zakupnine i najamnine 20.000,00 0,00 20.000,00R0400 3237 Intelektualne i osobne usluge 60.000,00 0,00 60.000,00R0401 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 20.000,00AKTIVNOST A 02605 Izložbena djelatnost 165.000,00 0,00 165.000,00 32 Materijalni rashodi 165.000,00 0,00 165.000,00R0402 3237 Intelektualne i osobne usluge 40.000,00 0,00 40.000,00R0403 3239 Ostale usluge 105.000,00 0,00 105.000,00R0404 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 20.000,00AKTIVNOST A 02606 Manifestacije 200.000,00 0,00 200.000,00 32 Materijalni rashodi 200.000,00 0,00 200.000,00R0405 3235 Zakupnine i najamnine 50.000,00 0,00 50.000,00R0406 3237 Intelektualne i osobne usluge 45.000,00 0,00 45.000,00

  R0407 3239Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja isl

  55.000,00 0,00 55.000,00

  R0408 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 50.000,00AKTIVNOST A 02607 Predavanja, tribine, radionice i ostalo 15.000,00 0,00 15.000,00 32 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 15.000,00R0409 3237 Intelektualne i osobne usluge 7.000,00 0,00 7.000,00R0410 3239 Ostale usluge 4.000,00 0,00 4.000,00R0411 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 4.000,00AKTIVNOST A 02612 Kinematografska djelatnost 180.000,00 40.000,00 220.000,00 32 Materijalni rashodi 180.000,00 40.000,00 220.000,00R0412 3235 Zakupnine i najamnine 160.000,00 40.000,00 200.000,00R0413 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 20.000,00Korisnik 303 MUZEJ TUROPOLJA 1.731.418,00 -85.000,00 1.646.418,00PROGRAM 026 Djelatnost ustanova u kulturi 1.731.418,00 -85.000,00 1.646.418,00AKTIVNOST A 02601 Redovna djelatnost 1.109.118,00 -10.000,00 1.099.118,00 31 Rashodi za zaposlene 670.618,00 0,00 670.618,00R0414 3111 Plaće za redovan rad 544.896,00 0,00 544.896,00R0415 3121 Ostali rashodi za zaposlene 32.000,00 0,00 32.000,00R0416 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 84.459,00 0,00 84.459,00R0417 3133 Doprinosi za zapošljavanje 9.263,00 0,00 9.263,00 32 Materijalni rashodi 310.500,00 -5.000,00 305.500,00R0418 3211 Službena putovanja 2.000,00 0,00 2.000,00R0419 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 31.000,00 0,00 31.000,00R0420 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.000,00 0,00 15.000,00R0421 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 30.000,00 0,00 30.000,00R0422 322