Click here to load reader

Sluzbeni glasnik GVG 2. II. - gorica.hr · 2 Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXIV. Broj 2/2018. 8. ožujak 2018. 86. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o pokroviteljstvu

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sluzbeni glasnik GVG 2. II. - gorica.hr · 2 Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXIV....

 • G o d i n a XX I V. • B r o j 2 • 8. OŽUJAK 2018.

  SLUŽBENI GLASNIK GRADA VELIKE GORICE

  S L U Ž B E N I L I S T G R A D A V E L I K E G O R I C E

  SadržajODLUKE GRADSKOG VIJEĆA

  1. IZVJEŠĆE o prestanku mandata i utvrđivanju mandata vijećnicima Gradskog vijeća Grada Velike Gorice ...................................................................................................................................... 52. STATUTARNA ODLUKA o izmjeni i dopuni Statuta Grada Velike Gorice ................................................ 53. ODLUKA o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice ....................................................... 64. ODLUKA o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Velike Gorice ............................... 75. ODLUKA o imenovanju parka u naselju Lukavec ........................................................................................ 86. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o obavljaju dimnjačarskih poslova ................................................... 87. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju mjesta na javno-prometnim površinama na kojima se može obavljati trgovina na štandovima, klupama i ostalim pokretnim napravama izvan prodavaonica i tržnica na malo ............................................................................................................ 88. ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi ........................................................................ 99. ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi ........................................................................ 9

  10. ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Gudci ................................................ 1011. ZAKLJUČAK o potpisivanju Ugovora o upravljanju objektom i prijenosu vlasništva nad opremom između Grada Velike Gorice i Dječjeg vrtića Žirek .................................................................... 1012. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na prijedlog dopuna Statuta Osnovne škole Novo Čiče .................. 1013. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o izboru članova Odbora za izbor i imenovanja ............................... 1114. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o izboru Mandatnog povjerenstva ...................................................... 1115. RJEŠENJE o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Ciciban Velika Gorica ............................................ 11

  ODLUKE GRADONAČELNIKA

  83. ZAKLJUČAK o dodjeli akontacijskih sredstava za rad udruga koje se bave očuvanjem tradicijske kulture ....................................................................................................................................... 1384. ZAKLJUČAK o dodijeli jednokratnih novčanih pomoći građanima u socijalno- zaštitnoj potrebi .............. 1385. ZAKLJUČAK o osnivanju Povjerenstva za obavljanje uništenja i otuđenja rashodovane

  (otpisane) imovine ....................................................................................................................................... 14

 • 2

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXIV. Broj 2/2018.

  8. ožujak 2018.

  86. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o pokroviteljstvu s Turističkom zajednicom Grada Velike Gorice .................................................................................................................................... 1487. ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine s Antunović Andreasom ........................... 1588. ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine ................................................................... 1589. ZAKLJUČAK o sklapanju nagodbe s Martinom Maričić Meić i Željkom Rendulićem ............................ 1690. ZAKLJUČAK o osnivanju Projektnog tima za provedbu projekta „Energetske obnove zgrade dječjeg vrtića Ciciban“ ................................................................................................................................ 1691. ZAKLJUČAK o odobrenju kratkoročne pozajmice Turističkoj zajednici grada Velike Gorice ................. 1792. ZAKLJUČAK o imenovanju članova Povjerenstva za investicije u objekte škola .................................... 1793. ZAKLJUČAK o sklapanju Sporazuma o suradnji u provođenju međunarodnog programa „Eko-škole u Republici Hrvatskoj“ na području Grada Velike Gorice tijekom 2018. godine .................... 1794. PLAN rasporeda sredstava financiranja javnih potreba iz razdjela Upravnog odjela za predškolski odgoj, školstvo i šport u 2018. g.......................................................................................... 1895. ZAKLJUČAK o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za mlade Grada Velike Gorice ................ 2096. ZAKLJUČAK o objavljivanju Natječaja za dodjelu potpore poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU ........................................................................................................................ 2097. ZAKLJUČAK o osnivanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja i javnih poziva ............................................................................................................................................. 2198. ZAKLJUČAK o maksimalnom iznosu poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama u 2018. godini .............................................................................................................................................. 2199. ZAKLJUČAK o provedbi javnog natječaja za prodaju stanova u vlasništvu Grada Velike Gorice .............. 22

  100. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja vodovoda u naselju Lukavec sa spojem na ulicu Lužec .............................................................................. 24101. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja vodovoda u naselju Kuče produžetak Turopoljske i ulice Mije Fabijančića ............................................... 24102. ZAKLJUČAK o osnivanju Povjerenstva za prevenciju društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih Grada Velike Gorice ...................................................................................................................... 24103. ZAKLJUČAK o utvrđivanju popisa zanimanja i maksimalnog iznosa potpore po naučniku za 2018. ..............25104. ODLUKA o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata udruga mladih i udruga za mlade ................ 26105. ZAKLJUČAK o utvrđivanju maksimalnog iznosa potpore za poduzetnike početnike za 2018. godinu ........................................................................................................................................... 27106. ZAKLJUČAK o oslobađanju Centra za odgoj i obrazovanje Velika Gorica, Zagrebačka ulica 90, plaćanja komunalnog doprinosa ................................................................................................... 27107. PLAN o izmjeni Plana izobrazbe u upravnim tijelima Grada Velike Gorice za 2018. godinu ................... 27108. ODLUKA o načinu raspodjele sredstava Proračuna Grada Velike Gorice za 2018. godinu namijenjenih financiranju građanskih inicijativa i programa/projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija u području zaštite prirode i okoliša u 2018. godini ................................................................. 28109. ZAKLJUČAK o dodjeli financijske pomoći obitelji Vrbetić povodom devetog rođendana Eme, Lane, Filipa i Lovre ............................................................................................................................ 29110. ZAKLJUČAK o uvjetima i načinu prijma osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ............................................................................................................................ 29111. PLAN o III. dopuni Plana savjetovanja s javnošću Grada Velika Gorica za 2018. godinu ........................ 30112. ODLUKA o izmjeni Odluke osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite na području Grada Velike Gorice .................................................................................................................................... 31113 ZAKLJUČAK o isplati akontacije sredstava Zajednici športskih udruga Grada Velike Gorice ................ 32114. ZAKLJUČAK o oslobađanju Osnovne škole Vukovina, Školska 20, Gornje Podotočje, plaćanja komunalnog doprinosa .................................................................................................................. 32

 • 38. ožujak 2018.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXIV. Broj 2/2018.

  115. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o dodjeli sredstava kapitalne pomoći financiranja nabave opreme ............................................................................................................................................. 32116. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Program rada Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica za 2018. godinu .................................................................................................................... 33117. ZAKLJUČAK o financijskoj pomoći za nabavu prijenosnih računala djeci hrvatskih branitelja .............. 33118. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja kolektora fekalne kanalizacije u Željezničkoj ulici ..................................................................................... 33119. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja vodoopskrbne mreže naselja Peršinovec ..................................................................................................... 34120. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Luki Rolaku .......................................................... 34121. ZAKLJUČAK o objavljivanju Natječaja za dodjelu potpora za provođenje naukovanja za obrtnička zanimanja za 2018. godinu ..................................................................................................... 34122. ZAKLJUČAK o zaključivanju Ugovora o poslovnoj suradnji za provedbu aktivnosti Goričkog kluba mladih pod nazivom „Savjetovalište za mlade“ ................................................................ 34123. ZAKLJUČAK o volontiranju u Goričkom klubu mladih za 2018. godinu ................................................. 35124. PLAN izobrazbe u Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja za 2018. godinu ........................................................................................................................... 35125. ZAKLJUČAK o davanju mišljenja na Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada Velike Gorice ........................................................................................................................ 36126. ZAKLJUČAK o davanju mišljenja na Prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice .......................................................................................................................... 36127. ZAKLJUČAK o davanju mišljenja na Prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Velike Gorice ........................................................................................................... 36128. ZAKLJUČAK o davanju mišljenja na Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Ciciban Velika Gorica .......................................................................................................... 36129. ZAKLJUČAK o davanju mišljenja na Prijedlog Odluke o imenovanju parka u naselju Lukavec ............. 37130. ZAKLJUČAK o davanju mišljenja na Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na dopune Statuta Osnovne škole Novo Čiče .................................................................................................. 37131. ZAKLJUČAK o objavljivanju Natječaja za dodjelu potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama u 2018. godini ................................................................................................. 37132. PRAVILNIK o XI. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Grada Velike Gorice ............... 37133. ZAKLJUČAK o potpisivanju Ugovora za financiranje nagrada za projekt #StartupVG .......................... 41134. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o obavljenom godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara i umjetnina na dan 31. prosinca 2017. godine i Izvješća o obavljenom popisu obveza na dan 31. prosinca 2017. godine .................................................................................................... 41135. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2018. g. ............. 42136. ZAKLJUČAK o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora udrugama za provedbu programa i projekata iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja u 2018. g. ............... 42

  IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU

  137. OBVEZATNE UPUTE BROJ MS - I o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća mjesnog odbora Gudci ................................................................................................................................ 43138. OBVEZATNE UPUTE BROJ MS - II o redosljedu izbornih radnji i tijeku rokova po odluci o izboru članova vijeća mjesne samouprave i o izbornim jedinicama ............................................................ 43139. OBVEZATNE UPUTE BROJ MS-III o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada

  tijela za provođenje izbora za izbor članova vijeća mjesnog odbora Gudci .............................................. 44140. OBVEZATNE UPUTE BROJ MS-IV o načinu glasovanja birača - osoba s invaliditetom, nepismenih osoba te osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto ....................................... 46

 • 4

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXIV. Broj 2/2018.

  8. ožujak 2018.

  OMS-1................................................................................................................................................................... 47OMS-2................................................................................................................................................................... 48OMS-3................................................................................................................................................................... 50OMS-4................................................................................................................................................................... 51OMS-5................................................................................................................................................................... 52OMS-6................................................................................................................................................................... 53OMS-7................................................................................................................................................................... 54OMS-8................................................................................................................................................................... 55OMS-9................................................................................................................................................................... 58OMS-10................................................................................................................................................................. 60141. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave .................. 61

 • 5

  ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA

  Na temelju članka 7. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gori-ce 07/13 i 8/17) Mandatno povjerenstvo na svojoj 3. i 4. sjednici održanoj dana 07. veljače i ožujka 2018. godine, donijelo je

  IZVJEŠĆEo prestanku mandata i utvrđivanju mandata

  vijećnicima Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

  I.Utvrđuje se da temeljem odredbe članka 79. stavka

  2. Zakona o lokalnim izborima, dana 14. prosinca 2017. go-dine počinje teći mirovanje mandata zbog prihvaćanja obna-šanja nespojive dužnosti vijećnika Marija Šipušića, dana 24. veljače 2018. godine počinje teći mirovanje mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti vijećnicima Jurici Mihalju i Ivanu Raku, izabranih s liste koalicije HDZ-HSLS-HSU.

  Utvrđuje se da temeljem odredbe članka 81. stavak 3. istog Zakona lista koalicije HDZ-HSLS-HSU, predlaže kao zamjenika vijećniku Mariju Šipušiću da dužnost vi-jećnika u Gradskom vijeću obnaša Mislav Krvavica, kao zamjenika vijećniku Jurici Mihalju da dužnost vijećnika obnaša Mirjana Kurilovčan, te vijećniku Ivanu Raku da dužnost vijećnika obnaša Josip Jerleković kandidati s liste koalicije HDZ-HSLS-HSU.

  II.Mandatno povjerenstvo daje Gradskom vijeću Gra-

  da Velike Gorice ovo Izvješće na znanje.

  KLASA: 021-04/2018-02/11URBROJ:238-31-11-2018-3Velika Gorica, 2. ožujak 2018.

  ZAMJENICA PREDSJEDNIKA MANDATNOG POVJERENSTVA

  Zlata Filipović, v.r.

  1.

  Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i po-dručnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11,144/12 i123/17), i članka 107. Statuta Grada Velike Gorice (Služ-beni glasnik Grada Velike Gorice br.1/13) Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 6. sjednici, održanoj dana 07. ožujka 2018. godine, donosi

  STATUTARNU ODLUKUO IZMJENI I DOPUNI STATUTA GRADA

  VELIKE GORICE

  Članak 1. U Statutu Grada Velike Gorice (Službeni glasnik

  Grada Velike Gorice br.1/13) u članku 18.stavku 1. riječi „ Gradsko vijeće dostavit će“ zamjenjuju se riječima: „ pred-sjednik Gradskog vijeća dužan je dostaviti“ , a brojka „8“ zamjenjuje se brojkom „30“.

  Članak 2. Članak 23. mijenja se i glasi:„ Gradonačelnik i njegovi zamjenici koji su izabrani

  zajedno s njim mogu se opozvati putem referenduma. Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:

  - 20 % ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada

  - 2/3 članova Gradskog vijećaAko je raspisivanje referenduma za opoziv predloži-

  lo 20 % ukupnog broja birača, Gradsko vijeće raspisat će re-ferenduma za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim, u skladu s člankom 18. ovog Statuta, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

  Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predlo-žilo 2/3 članova Gradskog vijeća, odluku o raspisivanju re-ferenduma za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika.

  2.

 • 6

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXIV. Broj 2/2018.

  8. ožujak 2018.

  Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika.

  Članak 3.U članku 24. brojka „12“ zamjenjuje se brojkom „6“.

  Članak 4.U članku 33. stavku 1. toč. 11. iza riječi „pokretnina

  te“ dodaje se riječ „drugom“, a riječ „ostalom“ briše se.

  Članak 5.U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi:„Mandat vijećnika izabranog na redovnim izborima

  traje do dana stupanja na snagu Odluke Vlade RH o ras-pisivanju sljedećih redovnih izbra koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređu-ju lokalni izbori, odnosno dodana stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspuštanju Gradskog vijeća sukladno zakonu“.

  Članak 6.Članak 38. mijenja se i glasi:„Dužnost vijećnika je počasna i za to ne prima plaću.Vijećnik ima pravo na naknadu u skladu s odlukom

  Gradskog vijeća.Vijećnik ima pravo na opravdani neplaćeni izosta-

  nak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i nje-govih radnih tijela.

  Vijećnici imaju pravo uvida u registar birača za vri-jeme dok obavljaju dužnost

  Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovo-ran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili izne-senih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog vijeća.“

  Članak 7.U članku 46..stavku 1. toč. 5. iza riječi „Grada i“ i

  iza riječi „raspolaganju“ dodaje se riječ „drugom“, a riječ „ostalom“ briše se.

  Članak 8.U članku 61. riječi „i nadziru“ brišu se.

  Članak 9.U članku 72. stavku 1. riječi „kao i njihove udruge“

  zamjenjuju se riječima „i 2/3 članova Gradskog vijeća“.

  Članak 10.Članak 84. mijenja se i glasi:„Nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinice mjesne

  samouprave obavlja gradonačelnik te na njegov prijedlog Gradsko vijeće može raspustiti vijeće jedinice mjesne samo-uprave, ako ono učestalo krši statut jedinice, pravila jedinice ili ne izvršava povjerene mu poslove“.

  Članak 11.U članku 86. Stavku 1. Riječ „domaćina“ zamjenjuje

  se riječju „gospodara“.

  Članak 12.U članku 91. stavku 2. riječi „obračun proračuna“

  zamjenjuje se riječima „izvještaj o izvršenju proračuna“.

  Članak 13.U članku 95. stavku 3. riječ „danom“ zamjenjuje se

  riječima „prvog dana od dana“.

  Članak 14. Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana

  od dana objave u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  Klasa:021-04/2018-03/1Urbroj:238-31-11-2018-01Velika Gorica, 07. ožujka 2018.

  PREDSJEDNIKGRADSKOG VIJEĆA

  Neven Karas, dipl. iur., v.r.

  Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11,144/12 i123/17),), članak 108. Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br.1/13), te članaka 112. i 113. Poslov-nika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br.07/13 i 8/17). Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 6. sjednici, održanoj dana 07. ožujka 2018. donijelo je

  ODLUKU o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća

  Grada Velike Gorice

  Članak 1.U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Velike

  Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 7/13 i 8/17) u članku 67. stavku 1. riječi „polugodišnji obračun proračuna, godišnji obračun proračuna“ zamjenjuju se riječima „polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, izvještaj o izvršenju proračuna“.

  Članak 2. Članak 69. mijenja se i glasi:

  1. Gradskim proračunom procjenjuju se prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Velike Gorice za sljedeću proračunsku godinu.

  2. Gradonačelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj,

  3.

 • 78. ožujak 2018.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXIV. Broj 2/2018.

  dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom. Proračun donosi Gradsko vijeće većinom glasova svih vijećnika.

  3. Ako gradonačelnik ne predloži proračun Gradskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o prora-čunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućava njegovo donošenje, Vlada RH će, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu)samou-pravu, razriješiti gradonačelnika i njegove zamjenike koji su izabrani zajedno s njim i imenovat povjerenika Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti grado-načelnika i raspisati prijevremene izbore za gradona-čelnika sukladno posebnom zakonu.

  4. Novoizabrani gradonačelnik dužan je predložiti Grad-skom vijeću proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost, a Gradsko vijeće dužno ga je donijeti u roku od 45 dana od dana kada ga je grado-načelnik predložio.

  5. Ako Gradsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, donosi odluku o privremenom financiranju do 31. prosinca na prijedlog gradonačel-nika ili povjerenika Vlade.

  6. Vlada RH raspustit će Gradsko vijeće ako u tekućoj godini ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o privremenom financiranju te ako ne donese proračun do isteka roka privremenog financiranja, osim u slučaju iz stavka (3) ovog članka.

  7. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donosi Grad-sko vijeće nakon proteka godine za koju je donesen proračun, većinom glasova svih vijećnika.

  8. Odlukom o izvršenju proračuna uređuje se način izvršenja proračuna, upravljanje prihodima i izdacima proračuna te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

  Članak 3. U članku 106. stavak (3) mijenja se i glasi:„(3) iznimno, odluke i drugi opći akti mogu stupiti

  na snagu najranije prvog dana od dana objave.“

  Članak 4.Ova Odluka o izmjeni Poslovnika stupa na snagu

  osmi dan od dana objave u Službenom glasniku Grada Ve-like Gorice.

  Klasa:021-04/2018-03/2Urbroj:238-31-11-2018-01Velika Gorica, 07. ožujak 2018.

  PREDSJEDNIKGRADSKOG VIJEĆA

  Neven Karas, dipl. iur., v.r.

  4.Na temelju članka 10. Zakona o savjetima mladih

  (NN 41/14), članaka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mla-dih Grada Velike Gorice (Službeni glasnik 4/14) i članka 33. Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik 1/13).Grad-sko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 6. sjednici održa-noj 07. ožujka 2018. godine, donosi

  ODLUKUo izboru članova i zamjenika članova Savjeta

  mladih Grada Velike Gorice

  I.Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Gra-

  da Velike Gorice izabrani su:

  1. ZA ČLANA: Gabrijela Eva Barišić2. ZA ZAMJENICU: Antonela Rea Barišić3. ZA ČLANA: Katarina Drvodelić4. ZA ZAMJENICU: Karla Draženović5. ZA ČLANA: Filip Gašpar6. ZA ZAMJENIKA Ivan Lerotić7. ZA ČLANA: Ana Jović8. ZA ZAMJENICU: Lucija Roginić9. ZA ČLANA: Kristina Klarić,

  10. ZA ZAMJENIKA: Toma Vujević 11. ZA ČLANA: Lana Krunić 12. ZA ZAMJENICU: Lucija Kolarec13. ZA ČLANA: Nikola Kunc14. ZA ZAMJENIKA Juro Šokčević15. ZA ČLANA: Leon Lukinić16. ZA ZAMJENIKA: Tomislav Brebrić17. ZA ČLANA: Tea Nevistić18. ZA ZAMJENICU: Rafaela Nevistić19. ZA ČLANA: Lucija Stanilović20. ZA ZAMJENIKA: Karlo Nikić21. ZA ČLANA: Josip Vitez22. ZA ZAMJENIKA: Ivan Vitez

  II.Članovi i zamjenici članova Savjeta mladih Grada

  Velike Gorice biraju se na tri godine.

  III.Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana

  objave u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  Klasa:021-04/2018-03/3Urbroj:238-31-11-2018-01Velika Gorica, 07. ožujak 2018.

  PREDSJEDNIKGRADSKOG VIJEĆA

  Neven Karas, dipl. iur., v.r.

 • 8

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXIV. Broj 2/2018.

  8. ožujak 2018.

  5.

  Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o naselji-ma (NN br.54/88), članka 33. Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik 1/13) Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na 6. sjednici, održanoj 07. ožujka 2018. godine, donijelo je

  O D L U K Uo imenovanju parka u naselju Lukavec

  Članak 1.Ovom Odlukom se park uz potok Lipnicu između

  Školske i Turopoljske ulice u naselju Lukavec imenuje:

  Park msgr. Ladislava Loine.

  Članak 2.Državna geodetska uprava, Područni ured za kata-

  star Zagreb, Odjel za katastar nekretnina Velika Gorica, iz-vršit će u svojoj evidenciji upis imena parka iz članka 1. ove Odluke.

  Članak 3.Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel

  za urbanizam i zaštitu okoliša.

  Članak 4.Ova Odluka stupa na snagu prvog da od dana objave

  u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  Klasa:021-04/2018-03/4Urbroj:238-31-11-2018-01Velika Gorica, 07. ožujka 2018.

  PREDSJEDNIKGRADSKOG VIJEĆA

  Neven Karas, dipl. iur., v.r.

  Na temelju članka 3. stavka 1. točke 10. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/14. i 147/14.) i članka 33. Statu-ta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gori-ce broj 1/13.), Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 6. sjednici, održanoj 07. ožujka 2018. godine, donosi

  ODLUKUo izmjeni i dopuni Odluke o obavljaju

  dimnjačarskih poslova

  6.

  Članak 1.U Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (Službe-

  ni glasnik Grada Velike Gorice, broj: 01/2015., 06/15.), članak 28. stavak 2. briše se i zamjenjuje se novim stavkom koji glasi:

  „Ako korisnik usluge ili upravitelj zgrade odbije pot-pisati Obavijest o nedostacima ili nije nazočan prilikom kon-trole i čišćenja, dimnjačar nepotpisanu Obavijest nedostataka dostavlja u Upravni odjel za komunalne djelatnost i promet“,

  Dodaje se stavak 3. koji glasi:„Korisnik usluge ili upravitelj zgrade dužan jer u ostav-

  ljenom roku otkloniti nedostatke i o tome obavijestiti ovlašte-nog dimnjačara i Upravni odjel za komunalne djelatnost i pro-met. U suprotnom smatrat će se da nedostaci nisu otklonjeni.“,

  Stavak 3. postaje stavak 4., mijenja se i glasi:„ Ako ovlašteni dimnjačar utvrdi postojanje neposred-

  ne opasnosti za živote ljudi i imovine koja može nastati dalj-njom upotrebom dimnjaka i/ili uređaja za loženje, obavijestit će o tome bez odgode nadležno inspekcijsko tijelo, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet, a ako se radi o uređa-ju za loženje na plinovito gorivo, i distributera plina.“

  Članak 2.U članku 48. stavku 1., dodaju se podstavci 3. i 4.

  koji glase:„- ne pridržava se odredbe članka 28. Odluke, - ne pridržava se odredbe članka 33. stavak 2. i 3.

  Odluke.“Članak 3.

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenog glasniku Grada Velike Gorice.

  Klasa:021-04/2018-03/5Urbroj:238-31-11-2018-01Velika Gorica, 07. ožujka 2018.

  PREDSJEDNIKGRADSKOG VIJEĆA

  Neven Karas, dipl. iur., v.r.

  Na temelju članka 10. Zakona o trgovini (Narod-ne novine, broj: 87/08., 96/08., 116/08., 76/09-OUSRH, 114/11., 68/13. i 30/14.), članka 29. do 37. Pravilnika o minimalno tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (Narodne no-vine broj: 66/09, 108/09 i 08/10.) i članka 33. stavak 1. toč-ka 3. Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj: 01/2013.) Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 6. sjednici održanoj 07. ožujka 2018. godi-ne, donijelo je

  ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju mjesta

  na javno-prometnim površinama na kojima se može obavljati trgovina na štandovima,

  klupama i ostalim pokretnim napravama izvan prodavaonica i tržnica na malo

  7.

 • 98. ožujak 2018.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXIV. Broj 2/2018.

  Članak 1. U Odluci o određivanju mjesta na javno-promet-

  nim površinama na kojima se može obavljati trgovina na štandovima, klupama i ostalim pokretnim napravama izvan prodavaonica i tržnica na malo ( Službeni glasnik Grada Ve-like Gorice, broj: 7/2015.), u članku 3. u tabeli iz stavka 1. dodaju se točke 29. i 30. na način: I. NASELJE VELIKA GORICA

  Brojlok.

  Naziv lokacije

  broj katastar-

  skečestice

  NamjenaBroj mje-sta

  Vrsta pokretnenaprave

  Period kori-štenja

  29.

  Ulica N. Bonifačića –nasuprot k.br. 22, zelena površina

  1466, k.o.Velika Gorica

  prodaja mlijeka 1 mljekomat

  cijela godina

  30.

  Ulica Slavka Kolara – križanje NC Ž311700 i NC VG103, zelena površina

  451/2, k.o.Velika Gorica

  prodaja mlijeka

  1 mljekomat cijela godina

  Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana

  objave u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  Klasa:021-04/2018-03/6Urbroj:238-31-11-2018-01Velika Gorica, 07. ožujka 2018.

  PREDSJEDNIKGRADSKOG VIJEĆA

  Neven Karas, dipl. iur., v.r.

  Na temelju članka 103. Zakona o cestama (Na-rodne novine, broj 84/2011., 18/2013., 22/2013., 54/2013., 148/2013. i 92/2014.) i članka 33. Statuta Grada Velike Go-rice (Službeni glasnik GVG 1/13.), Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 6. sjednici održanoj dana 07. ožujka 2018. godine donosi

  ODLUKUo ukidanju statusa javnog dobra u općoj

  uporabi

  I.Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na ne-

  kretnini označenoj kao k. č. br. 4233/3, put III reda u Meštrici, površine 29 m², upisane u z. k. ul. 3231 k. o. Lukavec, s obzi-rom da je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste.

  8.

  II.Temeljem ove Odluke, Zemljišnoknjižni odjel Op-

  ćinskog suda u Velikoj Gorici, provest će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj u toč-ki I. ove Odluke, uz istodobni upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Velike Gorice.

  III.Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana

  objave u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  Klasa:021-04/2018-03/7Urbroj:238-31-11-2018-01Velika Gorica, 07. ožujka 2018.

  PREDSJEDNIKGRADSKOG VIJEĆA

  Neven Karas, dipl. iur., v.r.

  Na temelju članka 103. Zakona o cestama (Na-rodne novine, broj 84/2011., 18/2013., 22/2013., 54/2013., 148/2013. i 92/2014.) i članka 33. Statuta Grada Velike Go-rice (Službeni glasnik GVG 1/13.), Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 6. sjednici održanoj dana 07. ožujka 2018. godine donosi

  ODLUKUo ukidanju statusa javnog dobra u općoj

  uporabi

  I.Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na ne-

  kretninama označenim kao:- k. č. br. 1451, poljski put u Sudici, površine 362 čhv i- k. č. br. 1433, poljski put u Kosinskom, površine 402

  čhv obje upisane u z. k. ul. 1649 k. o. Mraclin, s obzi-rom da je trajno prestala potreba korištenja nerazvrsta-nih cesta.

  II.Temeljem ove Odluke, Zemljišnoknjižni odjel Op-

  ćinskog suda u Velikoj Gorici, provest će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama označenim u točki I. ove Odluke, uz istodobni upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Velike Gorice.

  III.Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana

  objave u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  Klasa:021-04/2018-03/8Urbroj:238-31-11-2018-01Velika Gorica, 07. ožujka 2018.

  PREDSJEDNIKGRADSKOG VIJEĆA

  Neven Karas, dipl. iur., v.r.

  9.

 • 10

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXIV. Broj 2/2018.

  8. ožujak 2018.

  .

  Na temelju članka 33. i 73. Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/13.) i članka 4. Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne sa-mouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/13.), Gradsko vijeće Grada Velike Go-rice na svojoj 6. sjednici održanoj dana 07. ožujka 2018. godine, donosi

  ODLUKUo raspisivanju izbora za članove vijeća

  Mjesnog odbora Gudci

  I.Raspisuju se izbori za članove vijeća Mjesnog od-

  bora Gudci.II.

  Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 22. travnja 2018. godine.

  III. Utvrđuje se broj članova vijeća Mjesnog odbora

  Gudci kako slijedi:

  RED. BR.

  GRADSKA ČETVRTIMJESNI ODBOR

  BROJČLANOVA

  1. GUDCI 5

  IV.Ova Odluka stupa na snagu danom objave u

  Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  Klasa:021-04/2018-03/9Urbroj:238-31-11-2018-01Velika Gorica, 07. ožujka 2018.

  PREDSJEDNIKGRADSKOG VIJEĆA

  Neven Karas, dipl. iur., v.r.

  Na temelju članka 33. Statuta Grada Velike Gori-ce (Službeni glasnik GVG br. 01/13.), Gradsko vijeće Gra-da Velike Gorice na svojoj 6. sjednici održanoj 07. ožujka 2018. godine donosi

  ZAKLJUČAKo potpisivanju Ugovora o upravljanju

  objektom i prijenosu vlasništva nad opremom između Grada Velike Gorice i Dječjeg vrtića

  Žirek

  I. Grad Velika Gorica i Dječji vrtić Žirek potpisat će

  10.

  11.

  Ugovor o upravljanju objektom i prijenosu vlasništva nad opremom u kojem će jasno definirati međusobna prava i ob-veze.

  II. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Velike Gorice da

  u ime Grada potpiše Ugovor iz točke I. ovog Zaključka.

  III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a

  objaviti će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  Klasa:021-04/2018-03/10Urbroj:238-31-11-2018-01Velika Gorica, 07. ožujka 2018.

  PREDSJEDNIKGRADSKOG VIJEĆA

  Neven Karas, dipl. iur., v.r.

  Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustano-vama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 98. točka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i članka 33. Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik GVG 1/13) Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 6. sjednici održanoj dana 07. ožujka 2018. godine donijelo je

  ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na prijedlog dopuna

  Statuta Osnovne škole Novo Čiče I.

  Daje se suglasnost na prijedlog dopuna Statuta Osnovne škole Novo Čiče

  II.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a

  objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  Klasa:021-04/2018-03/11Urbroj:238-31-11-2018-01Velika Gorica, 07. ožujka 2018.

  PREDSJEDNIKGRADSKOG VIJEĆA

  Neven Karas, dipl. iur., v.r.

  12.

 • 118. ožujak 2018.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXIV. Broj 2/2018.

  13.

  Na temelju članka 33. Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 1/13) i članka 5. i 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice (Službeni glasnik 7/13 i 8/17) Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 6. sjednici, održanoj 07. ožujka 2018. godine, doni-jelo je

  ZAKLJUČAKo izmjeni Zaključka o izboru članova Odbora

  za izbor i imenovanja

  I.U točci I. Zaključka o izboru Odbora za izbor i ime-

  novanja (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 4/17 i 7/17) točke 1. i 7. mijenjaju se i glase:

  „1. Zdenko Ilečić, predsjednik 7. Sanja Zado, član“.

  II.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a

  objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  Klasa:021-04/2018-03/12Urbroj:238-31-11-2018-01Velika Gorica, 07. ožujka 2018.

  PREDSJEDNIKGRADSKOG VIJEĆA

  Neven Karas, dipl. iur., v.r..

  Na temelju članka 33. Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 1/13) i članka 5. i 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice (Službeni glasnik 7/13 i 8/17) Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 6. sjednici, održanoj 07. ožujka 2018. godine, doni-jelo je

  ZAKLJUČAKo izmjeni Zaključka o izboru Mandatnog

  povjerenstva

  I.U točci I. Zaključka o izboru Mandatnog povjeren-

  stva (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 4/17 i 7/17) toč-ka 1. mijenjaja se i glasi:

  „1. Roman Krunić, predsjednik“

  14.

  II.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a

  objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  Klasa:021-04/2018-03/13Urbroj:238-31-11-2018-01Velika Gorica, 07. ožujka 2018.

  PREDSJEDNIKGRADSKOG VIJEĆA

  Neven Karas, dipl. iur., v.r.

  Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškol-skom odgoju i naobrazbi ( NN br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 42. Zakona o ustanovama ( NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08 ) i članka 33. Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/13) Gradsko vi-jeće Grada Velike Gorice u postupku po raspisanom javnom natječaju, na prijedlog Upravnog vijeća, na svojoj 6. sjedni-ci, održanoj dana 07. ožujka 2018. godine, donosi

  R J E Š E N J Eo imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića

  Ciciban Velika Gorica

  IImenuje se TATJANA KARLOVIĆ iz Velike Gori-

  ce. I.G.Kovačića 17 a, odgajateljica predškolske djece, VŠS, s ukupno 20 godina radnog iskustva u djelatnosti predškol-skog odgoja, ravnateljicom Dječjeg Vrtića Ciciban, na vri-jeme od četiri godine s danom 08. ožujka 2018. godine.

  IIProtiv ovog rješenja žalba nije dopuštena.

  O b r a z l o ž e n j e

  Sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgo-ju i naobrazbi, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ciciban raspi-salo je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice koji je objav-ljen u dnevnim novinama 24 sata dana 15. siječnja 2018. god.

  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ciciban utvrdilo je da je na raspisani natječaj za imenovanje ravnatelja/ice u roku prijave podnijelo 6 (šest) kandidata. Na temelju rezultata razgovora i upoznavanja s kandidatima, Upravno vijeće je na sjednici održanoj dana 7. veljače 2018. god., predloži-lo gđu. Tatjanu Karlović, odgajateljicu predškolske dje-ce, VŠS, s ukupno 20 godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja, ravnateljicom Dječjeg Vrtića Ciciban. Predložena kandidatkinja ispunjava propisane uvjete za na-vedeno radno mjesto ravnatelja Dječjeg vrtića.

  Člankom 42. Zakona o ustanovama propisano je da

  15.

 • 12

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXIV. Broj 2/2018.

  8. ožujak 2018.

  osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može tužbom po-krenuti upravni spor zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objav-ljeni u natječaju.

  Slijedom navedenog riješeno je kao u dispozitivu.

  Uputa o pravnom lijeku: Natječajni materijal dostupan je na uvid u Službi

  Gradskog vijeća, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica. Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može po-krenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

  KLASA:UP/I 112-02/2018-01/2URBROJ:238-31-11-2018-01Velika Gorica, 07. ožujka 2018.

  PREDSJEDNIKGRADSKOG VIJEĆA

  Neven Karas, dipl. iur., v.r.

 • 13

  ODLUKE GRADONAČELNIKA

  Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Gradona-čelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/15. i 6/15.), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 26. siječnja 2018. godine, donosi

  Z A K LJ U Č A Ko dodjeli akontacijskih sredstava za rad

  udruga koje se bave očuvanjem tradicijske kulture

  I. Akontacijska sredstva za redovni rad dodjeljuju se

  sljedećim udrugama:

  1. Plemenitoj opčini turopoljskoj, u iznosu od 22.500,00kn;

  2. Folklornom ansamblu „Turopolje“, u iznosu od 48.000,00 kn.

  II.Grad će s udrugama iz točke I. ovoga Zaključka za-

  ključiti ugovore o korištenju sredstava.

  III.Odobrena sredstva isplatit će se udrugama iz točke

  I. ovog Zaključka u 3 rate: - 1/3 odobrenih sredstava isplatit će nakon potpisa

  ugovora iz točke II. ovoga Zaključka, a po 1/3 odobrenih sredstava u mjesecu veljači i ožujku 2018.godine.

  IV.Sredstva su osigurana u Razdjelu 007 - Upravni odjel

  za društvene djelatnosti, u programu –Poticanje kulturnog, umjetničkog i znanstvenog stvaralaštva koji se provodi kroz aktivnost – Redovna djelatnost udruga za očuvanje tradicij-ske kulture, na stavci rashoda 381 –Tekuće donacije.

  V.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a

  objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  KLASA: 612-03/2018-01/08URBROJ: 238-31-13/02130-2018-1 Velika Gorica, 26. siječnja 2018.

  GRADONAČELNIK Dražen Barišić, v.r.

  83.

  Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Gradona-čelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/15. i 6/15.), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 29. siječnja 2018. godine, donosi

  Z A K LJ U Č A Ko dodijeli jednokratnih novčanih pomoći građanima u socijalno- zaštitnoj potrebi

  I.

  Grad Velika Gorica će dodijeliti jednokratnu novča-nu pomoć slijedećim samcima i obiteljima sa područja Gra-da Velike Gorice u navedenim iznosima:

  Rb. Ime i prezime Iznos pomoći/Kn1. Antonia Panižić 3.000,002. Suzana Srečić 1.000,003. Renata Roginić 3.000,004. Ivan Udorović 1.000,005. Anica Udorović 1.000,006. Ljiljana Glagolić 1.000,007. Mirko Kadlec 500,008. Branka Beljić 1.000,009. Zlatica Dlesk 1.500,00

  10. Jasmina Radulović 2.000,0011. Marta Majstorović 2.000,0012. Ljiljana Đurašin 4.000,0013 Ivo Šiljić 1.000,00

  UKUPNO 22.000,00

  II.Odobrena sredstva osigurana su u razdjelu 007-

  Upravni odjel za društvene djelatnosti u Programu –Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu koji se provodi kroz Aktivnost –Jednokratne novčane pomoći građanima, na stavci rashoda 372-Ostale naknade građanima i kućanstvi-ma iz proračuna.

  III.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a

  objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice

  KLASA: 551-06/2018-01/10URBROJ: 238-31-13/02130-2018-1 Velika Gorica, 29. siječnja 2018.

  GRADONAČELNIK Dražen Barišić, v.r.

  84.

 • 14

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXIV. Broj 2/2018.

  8. ožujak 2018.

  85.

  Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Gradona-čelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/15. i 6/15.), te temeljem Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15) a u svezi s člancima 14., 15. i 16. Pravilnika o prora čunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124 /14, 115/15, 87/16 i 3/18), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 29. siječnja 2018. godine, donosi

  Z A K LJ U Č A Ko osnivanju Povjerenstva za obavljanje

  uništenja i otuđenja rashodovane (otpisane) imovine

  I.Osniva se Povjerenstvo za obavljanje uništenja i

  otuđenja rashodovane (otpisane) imovine u sastavu:1. Adrijana Štiks - predsjednica,2. Božidar-Alen Pejić - član,3. Vlatko Matić – član.

  II.Zadaće Povjerenstva iz točke I. ovog Zaključka su:

  utvrditi stvarno stanje rashodovane imovine za prošlu godinu – vrstu i količinu

  unijeti podatke o stvarnom stanju rashodovane imovi-ne u popisnu listu;

  predložiti način uništenja rashodovane imovine sastaviti izvješće o uništenju i otuđenju rashodovane

  imovine i do staviti ga gradonačelniku. Popisivanje rashodovane imovine obuhvaća: - unošenje podataka o vrsti i količini rashodovane

  imovine u popisnu listu, U okviru ovog izvješća Povjerenstvo daje: - prijedloge o načinu uništenja i otuđenja rashodovane

  imovine ( rashodovanu imovinu moguće je uništiti ili otuđiti, pod čim se podrazumijeva prodaja ili donacija.).

  III.Povjerenstvo je odgovorno za pravilno sastavljanje

  popisne liste rashodovane imovine, za točnost izvješća o obavljenom popisu i načinu uništenja i otuđenja rashodo-vane imovine.

  Članovi povjerenstva potpisuju popisnu listu koju su sastavili i time preuzimaju odgovornost za njenu točnost i istinitost.

  Popisna lista rashodovane imovine smatra se knjigo vodstvenom ispravom, što znači da se na temelju nje podaci brišu iz poslovnih knjiga.

  Povjerenstvo djeluje u sastavu od najmanje tri člana.

  IV.Rok za dostavljanje izvještaja o obavljenom popisu

  rashodovane imovine, s prijedlozima za uništenje i otuđenje rashodovane imovine je 31. ožujak ove godine.

  V.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a

  bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  KLASA: 080-01/2018-01/04URBROJ: 238-31-02-2018-1Velika Gorica, 29. siječnja 2018.

  GRADONAČELNIK Dražen Barišić, v.r.

  Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Gradona-čelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/15. i 6/15.), Gradonačelnik Grada Velike Gori-ce dana 01. veljače 2018. godine, donosi

  Z A K LJ U Č A Ko sklapanju Ugovora o pokroviteljstvu s

  Turističkom zajednicom Grada Velike Gorice

  I.Grad Velika Gorica i Turistička zajednica Grada Ve-

  like Gorice sklopit će Ugovor o pokroviteljstvu organizacije 109. turopoljskog fašnika.

  Za organizaciju 109. turopoljskog fašnika Grad Veli-ka Gorica dodijelit će Turističkoj zajednici sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna.

  II.Sredstva iz točke I. ovog Zaključka isplatit će se

  na žiro račun Turističke zajednice Grada Velike Gorice iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2018. godinu, iz razdjela 002 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu, iz Programa Administracija i upravljanje gradske uprave, koji se provodi kroz Aktivnost – Informiranje, promidžba i manifestacije na stavci rashoda 381 – Tekuće donacije.

  U roku 30 dana od završetka manifestacije Turistič-ka zajednica Grada Velike Gorice obvezuje se dostaviti iz-vješće o utrošenim sredstvima (programsko i financijsko) iz točke I. ovog Zaključka.

  III.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a

  objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  KLASA: 612-13/2018-01/11 URBROJ: 238-31-13-2018-1 Velika Gorica, 01. veljače 2018.

  GRADONAČELNIK Dražen Barišić, v.r.

  86.

 • 158. ožujak 2018.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXIV. Broj 2/2018.

  87.

  Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasniš-tvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06., 146/08., 38/09.,153/09., 143/12. i 152/14.), članka 9. Odlu-ke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 2/2010) i članka 18. Po-slovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Služ-beni glasnik Grada Velike Gorice, broj 01/2015. i 06/2015.) Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 02. veljače 2018. godine donosi

  Z A K LJ U Č A Ko sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine

  s Antunović Andreasom

  I.Grad Velika Gorica i ANTUNOVIĆ ANDREAS iz

  Donje Lomnice, Nova cesta 16, OIB: 84982501763 sklo-pit će ugovor o kupoprodaji nekretnine označene kao k.č.br. 280 u naravi Vrt u selu površine 1144m2, upisane u zk.ul. 1334, k.o. Donja Lomnica, a u svrhu uređenja prilaznog puta Vili Bedeković.

  II.Za predmetnu je nekretninu Elaboratom procjene tržiš-

  ne vrijednosti nekretnine br. 02/2017-P izrađenom po Mlade-nu Brckoviću, ing. arh. utvrđena kupoprodajna cijena u iznosu od 409.000,00 kuna (slovima: četristodevettisuća kuna).

  III. Sredstva iz točke II. ovog Zaključka isplatit će se iz

  stavke Proračuna za 2018. godinu – iz razdjela 002 – Uprav-ni odjel za lokalnu samoupravu, u Programu – Upravljanje gradskom imovinom koji se provodi kroz Kapitalni projekt– Ulaganje u dugotrajnu imovinu, izvor prihodi od prodaje ne-financijske imovine i naknade s naslova osigurane proraču-nom na stavci rashoda 411 – Materijalna imovina- prirodna bogatstva.

  IV.

  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  KLASA: 940-01/2018-01/17URBROJ: 238-31-13/02130-2018-1 Velika Gorica, 02. veljače 2018.

  GRADONAČELNIK Dražen Barišić, v.r.

  88.

  Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vla-sništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06., 146/08., 38/09.,153/09., 143/12. i 152/14.) i članka 18. Po-slovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Služ-beni glasnik Grada Velike Gorice, broj 01/2015. i 06/2015.) Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 02. veljače 2018. godine donosi

  Z A K LJ U Č A Ko sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine

  I.Grad Velika Gorica, Nada Viceban iz Gradića, Vla-

  dimira Nazora 14 i Ankica Kelc iz Gradića, Gradićka ulica 14 sklopit će ugovor o kupoprodaji nekretnine označene kao k. č. br. 19, voćnjak Zavrtnica u Gradićima, površine 202 čhv ili 726 m², upisane u z. k. ul. 1 k.o. Gradići, a u svrhu osiguravanja zemljišta nužnog za redovitu uporabu zgrade javne namjene koja će biti sagrađena na k. č. br. 18 i dijelu k. č. br. 19 k.o. Gradići.

  II.Za predmetnu nekretnine utvrđena je kupoprodajna

  cijena u iznosu od 187.000,00 kuna (slovima: stoosamde-setsedamtisućakuna).

  Kupoprodajna cijena utvrđena je temeljem Procjem-benog elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnine broj 097/2017 iz srpnja 2017. godine izrađenom po stalnom sud-skom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina Ivanu Čeoviću, dipl. ing. građ.

  III. Sredstva iz točke II. ovog Zaključka isplatit će se iz

  stavke Proračuna za 2018. godinu – iz razdjela 002 – Uprav-ni odjel za lokalnu samoupravu, u Programu – Upravljanje gradskom imovinom koji se provodi kroz Kapitalni projekt – Ulaganje u dugotrajnu imovinu, izvor - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osigurane prora-čunom, na stavci rashoda 411 – Materijalna imovina- pri-rodna bogatstva.

  IV.

  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  KLASA: 007-04/2018-01/11URBROJ: 238-31-13/02130-2018-1 Velika Gorica, 02. veljače 2018.

  GRADONAČELNIK Dražen Barišić, v.r.

 • 16

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXIV. Broj 2/2018.

  8. ožujak 2018.

  89.

  Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasniš-tvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06., 146/08., 38/09.,153/09., 143/12. i 152/14.), članka 9. Odluke o uvje-tima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekret-ninama u vlasništvu Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 2/2010) i članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 1/2015. i 6/2015.) Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 02. veljače 2018. godine donosi

  Z A K LJ U ČA Ko sklapanju nagodbe s Martinom Maričić Meić

  i Željkom Rendulićem

  I.Grad Velika Gorica i Martina Maričić Meić iz Pi-

  rovca, Petra Zoranića 1, OIB 91287450390, zastupana po punomoćniku Zlatku Bukovcu iz Velike Gorice, Škol-ska 16 i Željko Rendulić iz Jagodnog Jagodno 102, OIB 85939437112 sklopit će nagodbu temeljem koje će Grad Ve-lika Gorica otkupiti dva građevinska kontejnera sa stubištem oznake br. 3. i natkrivenom terasom sagrađenim na nekret-nini označenoj kao kč.br. 163 u naravi livada u Ceckovcu površine 301 čhv i kč.br. 164 u naravi oranica u Ceckovcu površine 1513 čhv, sve upisano u zk.ul. 285 k.o. Ribnica,.

  II.Za predmetni je kontejner Elaboratom procjene tr-

  žišne vrijednosti nekretnine br. 01/2018-P izrađenom po Stalnom sudskom procjenitelju Mladenu Brckoviću, ing. arh. utvrđena otkupna kupoprodajna cijena u iznosu od 40.150,96 kuna.

  III. Sredstva iz točke II. ovog Zaključka isplatit će se iz

  stavke Proračuna za 2018. godinu – iz razdjela 002 – Uprav-ni odjel za lokalnu samoupravu, u Programu – Upravljanje gradskom imovinom koji se provodi kroz Kapitalni projekt– Ulaganje u dugotrajnu imovinu, izvor prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osigurane prora-čunom na stavci rashoda 421 – Materijalna imovina- građe-vinski objekti.

  IV.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a

  objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  KLASA: 940-01/2018-01/19URBROJ: 238-31-13/02130-2018-1 Velika Gorica, 02. veljače 2018.

  GRADONAČELNIK Dražen Barišić, v.r.

  90.

  Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Gradona-čelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 01/15 i 06/15), Gradonačelnik Grada Velike Go-rice dana 02. veljače 2018. godine, donosi

  Z A K LJ U Č A Ko osnivanju Projektnog tima za provedbu

  projekta „Energetske obnove zgrade dječjeg vrtića Ciciban“

  I.Osniva se Projektni tim za provedbu projekta „Ener-

  getske obnove zgrade dječjeg vrtića Ciciban“.

  U Projektni tim se imenuju:1. Domagoj Šagovac – voditelj, UO za poduzetništvo,

  investicije i fondove EU2. Neven Topolnjak – zamjenik voditelja, UO za predš-

  kolski odgoj, školstvo i šport3. Ivana Baćak – članica, UO za financije4. Domagoj Ilečić – član, UO za poduzetništvo, investi-

  cije i fondove EU5. Branka Deranja Trajbar – članica, UO za lokalnu

  samoupravu6. Krešimir Majić – član, UO za poduzetništvo, investi-

  cije i fondove EU7. Željko Črnjak – član, UO za komunalne djelatnosti i

  promet

  II. Zadaće Projektnog tima su:

  1. Koordinacija svih aktivnosti na provedbi projekta „Energetske obnove dječjeg vrtića Ciciban“

  2. Komunikacija sa projektantom i izvođačem te kontro-la tijeka i terminskog plana izvođenja radova

  3. Provedba drugih aktivnosti potrebnih za provedbu projekta

  III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a

  objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  KLASA: 302-01/2018-01/02URBROJ: 238-31-13/02130-2018-1 Velika Gorica, 02. veljače 2018.

  GRADONAČELNIK Dražen Barišić, v.r.

 • 178. ožujak 2018.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXIV. Broj 2/2018.

  91.

  Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Gradona-čelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 01/15 i 06/15.), a u svezi s člankom 62. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08., 136/12., 15/15.), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 02. veljače 2018. godine, donosi

  Z A K LJ U Č A Ko odobrenju kratkoročne pozajmice Turističkoj

  zajednici grada Velike Gorice

  I.Turističkoj zajednici grada Velike Gorice odobrava

  se kratkoročna pozajmica u iznosu od 300.000,00 kn, s ro-kom vraćanja do 01.09.2018. godine, uz kamatu od 1,54% godišnje.

  II.Primatelj pozajmice Turistička zajednica grada Veli-

  ke Gorice obvezuje se uz Ugovor o kratkoročnoj pozajmici priloži 1 (jednu) bjanko akceptiranu mjenicu kao instrument osiguranja plaćanja.

  III.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a

  objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  KLASA: 403-02/2018-01/04URBROJ: 238-31-13/02130-2018-01Velika Gorica, 02. veljače 2018.

  GRADONAČELNIK Dražen Barišić, v.r.

  Na temelju članka 18. Poslovnika o radu gradona-čelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 01/15. i 06/15.), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 05. veljače 2018. godine, donosi

  Z A K LJ U Č A Ko imenovanju članova Povjerenstva za

  investicije u objekte škola I.

  U Povjerenstvo za investicije u objekte škola se ime-nuju:

  1. Krešimir Ačkar - predsjednik2. Zrinka Žirović - članica3. Neven Topolnjak – član

  II.

  Zadaće Povjerenstva za investicije u objekte škola su:

  92.

  - utvrđivanje stanja objekata škola- definiranje potreba i prioriteta prema utvrđenom stanju- izrada prijedloga Plana dodatnih ulaganja na objektima

  škola za svaku kalendarsku godinu - praćenje izvođenja radova dodatnih ulaganja na objek-

  tima školaIII.

  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  KLASA: 602-02/2018-01/17URBROJ: 238-31-13/02130-2018-1 Velika Gorica, 05. veljače 2018.

  GRADONAČELNIK Dražen Barišić, v.r.

  Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Gra-donačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 1/2015.i 6/2015.), Gradona-čelnik Grada Velike Gorice dana 05. veljače 2018. go-dine, donosi

  Z A K LJ U Č A Ko sklapanju Sporazuma o suradnji u

  provođenju međunarodnog programa „Eko-škole u Republici Hrvatskoj“ na području Grada Velike Gorice tijekom 2018. godine

  I.Grad Velika Gorica i Udruga „Lijepa naša“ sklopit

  će Sporazum o suradnji u provođenju programa „Međuna-rodne Eko–škole u 2018. godini“.

  II.Sredstva za financiranje programa „Međunarodne

  Eko–škole u 2018. godini“ u iznosu od 15.000,00 kn osi-gurana su u Proračunu Gra da Velike Gorice za 2018. go-dinu, u Razdjelu 06 – UO za urbanizam i zaštitu okoliša, u Programu Zaštita okoliša, koji se provodi kroz Aktivnost „Edukacija i podizanje ekološke svijesti“, stavka rashoda 329 „Ostali nespomenuti rashodi“.

  III.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a

  bit će objavljen u Službenom Glasniku Grada Velike Gorice.

  KLASA: 351-01/2018-01/12URBROJ: 238-31-13/02130-2018-1 Velika Gorica, 05. veljače 2018.

  GRADONAČELNIK Dražen Barišić, v.r.

  93.

 • 18

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXIV. Broj 2/2018.

  8. ožujak 2018.

  94.

  Na temelju članka 14. Odluke o izvršavanju Prora-čuna Grada Velike Gorice za 2018. godinu (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 8/17) te članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Gra-da Velike Gorice 1/15 i 6/15), gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 05. veljače 2018. godine, donosi

  P L A Nrasporeda sredstava financiranja javnih

  potreba iz razdjela Upravnog odjelaza predškolski odgoj, školstvo i šport u 2018. g.

  I.Planom rasporeda sredstava financiranja javnih po-

  treba iz razdjela Upravnog odjela za predškolski odgoj, škol-stvo i šport u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se raspored i način korištenja sredstava za programe koji su sastavni dio Programa javnih potreba Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 8/17) i Proračuna Grada Velike Gorice za 2018. godinu (Službeni glasnik Gra-da Velike Gorice 8/17) za koje nije utvrđen detaljan raspored sredstava u Proračunu.

  II. Sredstva za Program – „Javna uprava i administra-

  cija“ koji se provodi kroz Aktivnost – Administrativno, teh-ničko i stručno osoblje, Program – „Razvoj sporta i rekrea-cije“ koji se provodi kroz Aktivnosti – Redovna djelatnost športske ustanove, Djelatnost – športska dvorana i Djelat-nost – Gradski bazen, Program - „Javne potrebe u predš-kolskom odgoju“ koji se provodi kroz Aktivnost – Redovna djelatnost vrtića, Program – „Javne potrebe u školstvu“ koji se provodi kroz Aktivnosti – Zajednički rashodi za decen-tralizirane funkcije – zakonski standard, Djelatnost škola – iznad zakonskog standarda, Djelatnost škola – do zakonskog standarda i Program – „Djelovanje za djecu i mlade“ koji se provodi kroz Aktivnost – Redovna djelatnost Centra de-taljno su raspoređena Proračunom Grada Velike Gorice za 2018. godinu.

  III.Sredstva za Program – „Razvoj sporta i rekreacije“

  raspoređuju se na sljedeći način: za Aktivnost – „Zajednica športskih udruga Grada

  Velike Gorice – funkcioniranje sustava športa“ na stavci rashoda 381 – „Tekuće donacije“ raspoređuju se odlukom upravnih tijela Zajednice športskih udruga Grada Velike Gorice. Sredstva se doznačuju Zajednici mjesečno, u pravilu u visini 1/12 ukupno planiranih sredstava ili sukladno točki X. ovog Plana;

  za Aktivnost – „Športske udruge od posebnog značaja za Grad“ na stavci rashoda 381 – „Tekuće donacije“ raspoređuju se udrugama od posebnog značaja za Grad odlukom upravnih tijela Zajednice športskih

  udruga Grada Velike Gorice. Sredstva se doznačuju Zajednici mjesečno, u pravilu u visini 1/12 ukupno planiranih sredstava ili sukladno točki X. ovog Plana;

  za Aktivnost – „Zdravstvena sposobnost sportaša“ na stavci rashoda 323 – „Rashodi za usluge“ raspoređuju se za troškove liječničkih pregleda sportaša prema ugovoru sa ovlaštenom zdravstvenom institucijom;

  za Aktivnost – „Sportski savez osoba s invaliditetom“ na stavci rashoda 381 – „Tekuće donacije“ raspore-đuju se odlukom upravnih tijela Sportskog saveza osoba s invaliditetom Grada Velike Gorice. Sredstva se doznačuju Savezu mjesečno, u pravilu u visini 1/12 ukupno planiranih sredstava ili sukladno točki X. ovog Plana;

  za Aktivnost – „Sportska rekreacija građana“ na stavci rashoda 381 – „Tekuće donacije“ raspoređuju se od-lukom upravnih tijela Športskog rekreativnog saveza Grada Velike Gorice. Sredstva se doznačuju Savezu mjesečno, u pravilu u visini 1/12 ukupno planiranih sredstava ili sukladno točki X. ovog Plana;

  za Aktivnost – „Školski sportski savez“ na stavci rashoda 381 – „Tekuće donacije“ raspoređuju se odlu-kom upravnih tijela Školskog sportskog saveza Velike Gorice. Sredstva se doznačuju Savezu prema potreba-ma i rasporedima natjecanja tijekom školske godine ili sukladno točki X. ovog Plana;

  za Tekući projekt – „Ostale aktivnosti“ na stavci ras-hoda 381 – „Tekuće donacije“ sredstva se raspoređuju odlukom gradonačelnika prema prijedlogu Povjeren-stva za procjenu programa sportskih udruga. S nosi-teljima programa potpisat će se ugovori o izvršenju Programa.

  IV.Sredstva za Program – „Šire javne potrebe u predš-

  kolskom odgoju“ raspoređuju se sukladno Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Velike Gorice za 2018. godinu (Službeni glasnik Grada Velike Go-rice 8/17) na sljedeći način:

  za Aktivnost – „Programi predškolskog odgoja“ na stavkama rashoda 323 - „Rashodi za usluge“ i 363 - „Pomoći unutar općeg proračuna“ raspoređuju se sukladno Sporazumima o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja;

  za Aktivnosti – „Ostale nepredviđene aktivnosti“ na stavkama rashoda 323 - „Rashodi za usluge“ i 329 - „Ostali nespomenuti rashodi poslovanja“ raspoređuju se prema točki X. ovog Plana;

  za Kapitalni projekt – „Energetska obnova – DV Cici-ban“ na stavkama rashoda 323 - „Rashodi za usluge“, 329 - „Ostali nespomenuti rashodi poslovanja“ i 451 – „Dodatna ulaganja na građevinskim objektima“ ras-poređuju se sukladno pravilima Natječaja “Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja”;

 • 198. ožujak 2018.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXIV. Broj 2/2018.

  za Tekući projekt – Djelatnost „Dadilja“ na stavci rashoda 323 - „Rashodi za usluge“ raspoređuju se sukladno Zaključku o utvrđivanju mjerila za sufinan-ciranje djelatnosti dadilja na području Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 9/2016).

  V.Sredstva za Program – „Javne potrebe u školstvu“

  koji se provodi kroz Kapitalni projekt – „Dodatna ulaganja u školske objekte“ iz izvora Opći prihodi i primici Proračuna i Kapitalne pomoći za decentralizirane funkcije na stavkama rashoda 451 – „Dodatna ulaganja na građevinskim objekti-ma“ rasporedit će se Planom rashoda za nabavu proizvede-ne dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu za 2018. godinu na prijedlog Povjerenstva za investicije u objekte škola i predškolskih ustanova.

  VI.Sredstva za Program – „Šire javne potrebe u škol-

  stvu“ raspoređuju se sukladno Programu javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2018. godinu (Službeni gla-snik Grada Velike Gorice 8/17) na sljedeći način:

  za Aktivnost – „Natjecanja“ na stavkama rashoda 322 – „Rashodi za materijal i energiju“, 323 – „Rashodi za usluge“, 329 – „Ostali nespomenuti rashodi po-slovanja“ i 366 – „Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna“ raspoređuju se prema zahtjevima škola koje organiziraju natjecanja ili šalju učenike na državna natjecanja u znanju;

  za Aktivnost – „Stipendije“ na stavci rashoda 372 - „Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prora-čuna“ raspoređuju se odlukom Gradonačelnika prema prijedlogu Povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Velike Gorice;

  za Tekući projekt – „Škola plivanja“ na stavci rashoda 323 – „Rashodi za usluge“ raspoređuju se prema točki X. ovog Plana prema zahtjevima osnovnih škola;

  za Tekući projekt – „Ostali nepredviđeni projekti“ na stavkama rashoda 323 – „Rashodi za usluge“, 329 – „Ostali nespomenuti rashodi poslovanja“, 366 – „Po-moći unutar općeg proračuna“ i 381 – „Tekuće dona-cije“ raspoređuju se prema točki X. ovog Plana;

  za Tekući projekt – „Nabava školskih udžbenika“ na stavci rashoda 372 – „Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna“ raspoređuju se prema točki X. ovog Plana;

  za Tekući projekt – „Svako dijete ima pravo na obra-zovanje VI“ na stavkama rashoda 311 – „Plaće“, 312 – „Ostali rashodi za zaposlene“, 313 – „Doprinosi na plaće“, 321 – „Naknade troškova zaposlenima“, 323 – „Rashodi za usluge“ i „Ostali nespomenuti rashodi poslovanja“ raspoređuju se prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ za troškove

  nastale provedbom EU projekta „Svako dijete ima pravo na obrazovanje“, kojim se osigurava rad po-moćnika u nastavi u osnovnim školama;

  za Tekući projekt – „Pomoćnik u nastavi“ na stavkama rashoda 311 – „Plaće“, 312 – „Ostali rashodi za zapo-slene“, 313 – „Doprinosi na plaće“, 321 – „Naknade troškova zaposlenima“ sredstva za financiranje rada pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju uključenim u redovni obrazovni sustav raspoređuju se prema točki X. ovog Plana.

  VII.Sredstva za Program – „Djelovanje za djecu i mla-

  de“ raspoređuju se na sljedeći način: za Aktivnost – „Akcija Velika Gorica – prijatelj dje-

  ce“ na stavkama rashoda 323 -„Rashodi za usluge“ i 329 - „Ostali nespomenuti rashodi poslovanja“ sred-stva se raspoređuju prema točki X. ovog Plana;

  za Aktivnost – „Potpora programima udruga mladih“ na stavci rashoda 381 –„Tekuće donacije“ sredstva se raspoređuju odlukom gradonačelnika prema prijed-logu Povjerenstva za mlade. S nositeljima programa potpisat će se ugovori o izvršenju Programa;

  za Aktivnost – „Programi pozitivnog razvoja i pre-vencije neprihvatljivih ponašanja djece i mladih“ na stavci rashoda 323 – „Rashodi za usluge“ sredstva se raspoređuju prema točki X. ovog Plana, dok se sred-stva na stavci rashoda 381 – „Tekuće donacije“ ras-poređuju odlukom gradonačelnika prema prijedlogu Povjerenstva za prevenciju društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih. S nositeljima programa potpisat će se ugovori o izvršenju Programa;

  za Aktivnost – „Promidžba i informiranje“ na stavci rashoda 323 – „Rashodi za usluge“ sredstva se raspo-ređuju sukladno potpisanim ugovorima o promidžbi i informiranju;

  za Aktivnost – „Gorički klub mladih“ na stavkama rashoda 322 – „Rashodi za materijal i energiju“, 323 –„Rashodi za usluge“, 329 „Ostali nespomenuti rashodi poslovanja“ te na stavci 422 – „Postrojenje i oprema“ sredstva se raspoređuju prema točki X. ovog Plana.

  VIII. Sredstva za Program „Programi tehničke kulture“

  koji se provodi kroz Aktivnost – „Potpora programima udru-ga tehničke kulture“ na stavci rashoda 381 – „Tekuće dona-cije“ raspoređuju se prema točki X. ovog Plana.

  IX.Proračunska sredstva korisnici su obvezni koristiti

  samo za namjene utvrđene Planom, o čemu su dužni redovi-to izvještavati Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i šport.

 • 20

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXIV. Broj 2/2018.

  8. ožujak 2018.

  X.Raspodjelu sredstava unutar pojedine stavke Prora-

  čuna odobrava Gradonačelnik.Raspodjelu sredstava unutar pojedine stavke Pro-

  računa u iznosu do 5.000,00 kuna može odobriti pročelnik Upravnog odjela za predškolski odgoj, školstvo i šport.

  XI.Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a pri-

  mjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine i objavit će se u Služ-benom glasniku Grada Velike Gorice.

  KLASA: 601-01/2018-01/27URBROJ: 238-31-13-2018-1 Velika Gorica, 05. veljače 2018.

  GRADONAČELNIK Dražen Barišić, v.r.

  Na temelju članka 18. Poslovnika o radu gradona-čelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 01/15. i 06/15.), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 08. veljače 2018. godine, donosi

  Z A K LJ U Č A Ko osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva

  za mlade Grada Velike Gorice I.

  Osniva se Povjerenstvo za mlade Grada Velike Gorice.

  II.U Povjerenstvo za mlade Grada velike Gorice ime-

  nuju se:

  1. Krešimir Ačkar , zamjenik gradonačelnika – za predsjednika

  2. Neven Topolnjak, privremeni pročelnik Upravnog odjela za predškolski odgoj, školstvo i šport – za člana

  3. Mirna Gajski Jolić, viša stručna suradnica za djecu, mlade i udruge – za članicu

  III.

  Uloga i zadaće Povjerenstva za mlade Grada Velike Gorice odnose se na:

  - ocjenjivanje i vrednovanje prijavljenih programa udruga temeljem objave Javnog poziva za financiranje programa udruga mladih i udruga za mlade

  - odabir programa i predlaganje Plana rasporeda sredsta-va udrugama mladih i udrugama za mlade

  - praćenje ostvarivanja odabranih programa udruga mla-dih i udruga za mlade

  95.

  - koordinacija provedbe programa udruga mladih i udru-ga za mlade na području Grada Velike Gorice

  - suradnja s udrugama, ustanovama i službama koje se bave mladima

  IV. Stupanjem na snagu ovog Zaključka, prestaje važiti

  Zaključak o osnivanju Povjerenstva za mlade Grada Velike Gorice, KLASA: 080-01/2016-01/17, URBROJ: 238-31-13/02130-2016-1 od 29. veljače 2016. godine.

  IV. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a

  objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  KLASA: 600-01/2018-01/10URBROJ: 238-31-13/02130-18-1 Velika Gorica, 08. veljače 2018.

  GRADONAČELNIK Dražen Barišić, v.r.

  Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Gradona-čelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, br. 1/2015. i 6/2015.) i članka 6. Pravilnika za dodje-lu potpore poduzetnicima za pokriće troškova tehničke po-moći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi pro-jekata koji će se financirati sredstvima EU (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 6/2016 i 1/2017), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 08. veljače 2018. godine, donosi

  Z A K LJ U Č A Ko objavljivanju Natječaja za dodjelu potpore poduzetnicima za pokriće troškova tehničke

  pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se

  financirati sredstvima EU

  I. Objavljuje se Natječaj za dodjelu potpore poduzet-

  nicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih kon-zultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU.

  II. Tekst Natječaja bit će objavljen na službenim strani-

  cama Grada Velike Gorice.III.

  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  KLASA: 311-01/2018-01/07URBROJ: 238-31-13/02130-18-1 Velika Gorica, 08. veljače 2018.

  GRADONAČELNIK Dražen Barišić, v.r.

  96.

 • 218. ožujak 2018.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXIV. Broj 2/2018.

  97.

  Na temelju članka 18. Poslovnika o radu gradona-čelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 01/15. i 06/15.), sukladno odredbama Uredbe o kri-terijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 09. veljače 2018. godine, donosi

  Z A K LJ U Č A Ko osnivanju Povjerenstva za provjeru

  ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja i javnih poziva

  I.Osniva se Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja

  formalnih uvjeta natječaja i javnih poziva za predlaganje programa udruga iz razdjela Upravnog odjela za predškolski odgoj, školstvo i šport.

  II.U Povjerenstvo se imenuju:

  1. dr.sc. Arijana Mataga Tintor

  2. Neven Topolnjak

  3. Darko Ćopić

  4. Mirna Gajski Jolić

  5. Zrinka Ruševljan Žirović

  III.Uloga i zadaće Povjerenstva je provedba postupka

  provjere ispunjavanja propisanih (formalnih ) uvjeta natje-čaja i javnih poziva za predlaganje programa i projekata udruga.

  U postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja i javnih poziva provjerava se:

  je li prijava dostavljena na pravi natječaj ili javni poziv i u zadanome roku

  je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pra-gova postavljenih u natječaju ili javnom pozivu

  je li lokacija provedbe projekta prihvatljiva

  jesu li prijavitelj i partner prihvatljivi sukladno uputa-ma za prijavitelje natječaja ili javnog poziva

  jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci te

  jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti natječaja ili javnog poziva

  IV. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a

  objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  KLASA: 600-01/2018-01/12URBROJ: 238-31-13/02130-18-1 Velika Gorica, 09. veljače 2018.

  GRADONAČELNIK Dražen Barišić, v.r.

  Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Gradona-čelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 01/15 i 06/15) i članka 8. Pravilnika za dodjelu potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manife-stacijama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 1/2018), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 12. veljače 2018. godine, donosi

  Z A K LJ U Č A Ko maksimalnom iznosu poduzetnicima za

  pojedinačne nastupe na manifestacijama u 2018. godini

  I.Gradonačelnik Grada Velike Gorice utvrđuje maksi-

  malni iznos potpore poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama u 2018. godini:

  - za sudjelovanje poduzetnika na manifestacijama u Hrvatskoj do 3.000,00 kn

  - za sudjelovanje poduzetnika na manifestacijama u inozemstvu do 7.000,00 kn

  II. Sredstva potpore osigurana su u Razdjelu 008 –

  Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU, iz Programa – Jačanje gospodarstva, koji se provodi kroz aktivnost – Poricanje poduzetništva, na stavci rashoda 352 – Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora.

  III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a

  objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  KLASA: 311-01/2018-01/08URBROJ: 238-31-13/02130-18-1 Velika Gorica, 12. veljače 2018.

  GRADONAČELNIK Dražen Barišić, v.r.

  98.

 • 22

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXIV. Broj 2/2018.

  8. ožujak 2018.

  99.

  Temeljem članka 18. Poslovnika o radu Gradonačel-nika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik GVG broj 01/15. i 06/15.), članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvar-nim pravima (Narodne novine br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01.,79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09.,143/12. i 152/14.), članka 5. i članka 6. Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 01/2015.) Gradonačelnik Grada Velike Gorice, dana 12. veljače 2018. godine donosi

  Z A K LJ U Č A Ko provedbi javnog natječaja za prodaju

  stanova u vlasništvu Grada Velike Gorice

  I. Pokreće se postupak javnog natječaja za prodaju

  stanova u vlasništvu Grada Velike Gorice:

  1. dvosobni stan broj 204. na 2. katu, ulaz Jurja Dobrile 24, koji se sastoji od dvije sobe i ostalih prostorija, površine 46,88 m2, sa spremištem broj 29. u podrumu, površine 1,73 m2, ukupne površine 48,61 m2, upisan u zk.ul. 6201/E-91, k.o. Velika Gorica.

  Energetski razred stana je D.Početni iznos kupoprodajne cijene stana iznosi 325.000,00 kuna.Jamčevina: 32.500,00 kuna.Stan nije slobodan od osoba i stvari.

  2. dvoiposobni stan broj 003. u prizemlju, ulaz Jurja Do-brile 18, koji se sastoji od dvije sobe, sobice i ostalih prostorija, površine 50,22 m2 sa spremištem broj 13. u podrumu, površine 3,19 m2, ukupne površine 53,41 m2, upisan u zk.ul. 6201/E-3, k.o. Velika Gorica.

  Energetski razred stana je D.Početni iznos kupoprodajne cijene stana iznosi 358.000,00 kuna.Jamčevina: 35.800,00 kuna.Stan nije slobodan od osoba i stvari.

  II. Sukladno točki I. ovog Zaključka utvrđuje se tekst

  natječaja koji čini sastavni dio ovog Zaključka.

  III. Sukladno ovom Zaključku natječaj će provesti Po-

  vjerenstvo za prodaju stanova u vlasništvu Grada Velike Go-rice.

  IV.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a

  objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  KLASA: 370-01/2018-01/19URBROJ: 238-31-13/02130-18-1 Velika Gorica, 12. veljače 2018.

  GRADONAČELNIK Dražen Barišić, v.r.

  Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i dru-gim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01.,79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09.,143/12. i 152/14.), članka 5. i članka 6. Od-luke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 01/2015.), Za-ključka Gradonačelnika KLASA: __________________, URBROJ: ___________________ od _________ godine, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

  JAVNI NATJEČAJza prodaju stanova u vlasništvu Grada Velike

  Gorice

  I. Predmet natječaja su sljedeći stanovi:

  1. dvosobni stan broj 204. na 2. katu, ulaz Jurja Dobrile 24, koji se sastoji od dvije sobe i ostalih prostorija, površine 46,88 m2, sa spremištem broj 29. u podrumu, površine 1,73 m2, ukupne površine 48,61 m2, upisan u zk.ul. 6201/E-91, k.o. Velika Gorica.

  Energetski razred stana je D.Početni iznos kupoprodajne cijene stana iznosi 325.000,00 kuna.Jamčevina: 32.500,00 kuna.Stan nije slobodan od osoba i stvari.

  2. dvoiposobni stan broj 003. U prizemlju, ulaz Jurja Do-brile 18, koji se sastoji od dvije sobe, sobice i ostalih prostorija, površine 50,22 m2 sa spremištem broj 13. u podrumu, površine 3,19 m2, ukupne površine 53,41 m2, upisan u zk.ul. 6201/E-3, k.o. Velika Gorica.

  Energetski razred stana je D.Početni iznos kupoprodajne cijene stana iznosi 358.000,00 kuna.Jamčevina: 35.800,00 kuna.Stan nije slobodan od osoba i stvari.

  II. UVJETI NATJEČAJA

  Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani članica

 • 238. ožujak 2018.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXIV. Broj 2/2018.

  Osobe koje sudjeluju na javnom natječaju moraju položiti jamčevinu u iznosu od 10 % početnog iznosa kupoprodajne cijene na žiro-račun Grada Velika Gorica IBAN: HR6624020061854100005, model 68, poziv na broj 7757-OIB (OIB ponuditelja) ponuda s naznakom „jamče-vina za javni natječaj za prodaju stanova u vlasništvu Grada Velika Gorica“.

  Ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:

  1. dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponudi-telju, uz dostavu odgovarajućih dokaza i to:- preslika osobne iskaznice za fizičke osobe odnosno

  izvadak iz sudskog registra za pravne osobe,- OIB,- uvjerenje o prebivalištu odnosno dokaz o sjedištu

  ponuditelja,- e-mail- broj telefona ili mobitela.

  2. oznaku stana za koji se podnosi ponuda,3. ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama,4. izjava o načinu plaćanja kupovine (jednokratno ili

  obročno – broj rata),5. dokaz o pravu prvokupa (ugovor o najmu stana na

  određeno vrijeme s ugovorenom najamninom sa najmoprimcem iz članka 7. Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Velika Gorica), ako se poziva na to pravo,

  6. potvrdu Porezne uprave o nepostojanju dospjelih ne-podmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj,

  7. dokaz o podmirenju svih obveza prema Gradu (potvr-du Upravnog odjela za financije Grada Velika Gorica te Gradskog stambenog gospodarstva Velika Gorica d.o.o. o nepostojanju duga),

  8. dokaz o podmirenju svih dospjelih obveza u svezi s korištenjem stana – Potvrda VG Čistoća d.o.o., VG Vodoopskrbe d.o.o. i HEP-Toplinarstva d.o.o. (samo najmoprimci koji koriste stan na temelju ugovora o najmu stana na određeno vrijeme),

  9. dokaz o uplati jamčevine,10. broj računa na koji će se vratiti uplaćena jamčevina u

  slučaju neprihvaćanja ponude,11. izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju

  da njegova ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija,

  sklopiti ugovor o kupoprodaji na vlastiti trošak te da u cijelosti prihvaća uvjete javnog natječaja.

  Ponude sa traženom dokumentacijom mogu se dostaviti na adresu

  GRAD VELIKA GORICA10410 VELIKA GORICA, Trg kralja Tomislava 34

  s naznakom: „NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ ZA KUPNJU

  STANA“.

  Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana obja-ve natječaja.

  Ponude podnesene izvan roka i nepotpune ponude neće se razmatrati.

  Javno otvaranje ponuda biti će u prostorijama Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika

  Gorica, ___________________________.

  Otvaranju ponuda moraju biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane pu-nomoći, u protivnom će se smatrati da je ponuda povučena.

  Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve druge uvjete natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj odusta-ne od svoje ponude, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu ci-jenu i ispunjava sve druge uvjete natječaja. Ako najpovoljni-ji ponuditelj odustane od ponude, jamčevina mu se ne vraća.

  U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude istu naj-višu cijenu stana, ukoliko ni jedan nema pravo prvokupa, odmah će se pristupiti usmenom javnom nadmetanju, s tim da je ta najviša cijena početna cijena za nadmetanje.

  Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dono-si Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva za prodaju sta-nova u vlasništvu Grada Velike Gorice. Povjerenstvo može predložiti da se ne prihvati niti jedna ponuda odnosno odu-stajanje od prodaje.

  Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja do-stavlja se svim sudionicima natječaja.

  Ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od 30 dana od dana donošenja zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

  Ugovor o kupoprodaji stana s najpovoljnijim ponu-diteljem sklapa se u roku od 60 dana od dana donošenja za-ključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

  Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi potpisivanju kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika u roku od 60 dana, a svoj izostanak ne opravda, smatrat će se da je odu-stao od sklapanja ugovora. U slučaju da najpovoljniji ponu-ditelj izostanak opravda, odredit će mu se novi rok koji ne može biti duži od 30 dana. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora ni u dodatnom roku od 30 da