Click here to load reader

SLUŽBENI LIST GRADA VELIKE · PDF file 2018-06-07 · ranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/16)

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENI LIST GRADA VELIKE · PDF file 2018-06-07 · ranju udruga i drugih...

 • G o d i n a XX I V. • B r o j 6 • 01. LIPANJ 2018.

  SLUŽBENI GLASNIK GRADA VELIKE GORICE

  S L U Ž B E N I L I S T G R A D A V E L I K E G O R I C E

  Sadržaj ODLUKE GRADONAČELNIKA

  136. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Liste korisnika vrtnih parcela na obradivom zemljištu .................................3 137 ZAKLJUČAK o raspodjeli sredstava za zaštitu i održavanje vjerskih objekata – spomenika kulture ............... 3 138. ZAKLJUČAK o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu potpora za proizvodne i neproizvodne djelatnosti ........................................................................................................... 4 139. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Mjesnog odbora Kosnica ....................... 4 140. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja Vodoopskrbne mreže naselja Lekneno-Trnje .............................................................................. 5 141. ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava udrugama za provedbu programa i projekta iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja u 2018. godini ............................................................. 5 142. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratne novčane pomoći Vitu Prgiću .............................................................. 5 143. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Mjesnog odbora Strmec Bukevski ............... 6 144. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Mjesnog odbora Vukovina .................... 6 145. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o korištenju zemljišta .......................................................................... 6 146. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Mjesnog odbora Ogulinec ..................... 7 147. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Umjetničke škole Franje Lučića o uvjetima i visini plaćanja participacije roditelja/skrbnika učenika škole, o visini participacije roditelja/skrbnika i cijeni obrazovanja za darovite učenike – polaznike više od jednog temeljnog predmeta osnovne škole, pripremnog obrazovanja ili srednje škole za školsku godinu 2018./2019. te troškovima obrazovanja za učenike državljane zemalja izvan Europske unije ......................................... 7 148. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o pokroviteljstvu s Turističkom zajednicom Grada Velike Gorice ............... 7 149. ZAKLJUČAK o dodjeli financijske potpore za održavanje humanitarne likovne kolonije za djecu i mlade ............................................................................................................................................. 8 150. ZAKLJUČAK o sklapanju Nagodbe o obročnoj otplati duga ....................................................................... 8 151. ZAKLJUČAK o prijenosu i preuzimanju prava vlasništva ........................................................................... 8 152. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Mjesnog odbora i Dana Župe Novo Čiče ................................................................................................................................... 9 153. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Gradske četvrti Vladimir Nazor.............9 154. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog odbora Kobilić ........................ 9 155. ZAKLJUČAK o financijskoj pomoći Župi sv. Martina biskupa Šćitarjevo ............................................... 10

 • 2

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXIV. Broj 6/2018.

  01. lipanj 2018.

  156. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti ......................................................................................... 10 157. ZAKLJUČAK o izmjeni i dopuni Zaključka o raspodjeli sredstava za Program sportskih udruga u području sporta za 2018. godinu ................................................................................................. 11

  IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA SELNICA

  MS-I. ........................................................................................................................................................... 13 MS - II. ........................................................................................................................................................ 13 MS-IV. ......................................................................................................................................................... 14 OMS-1. ....................................................................................................................................................... 16 OMS-2. ....................................................................................................................................................... 17 OMS-3. ....................................................................................................................................................... 19 OMS-4. ....................................................................................................................................................... 20 OMS-5. ....................................................................................................................................................... 21 OMS-6. ....................................................................................................................................................... 22 OMS-7. ....................................................................................................................................................... 23 OMS-8. ....................................................................................................................................................... 24 OMS-9. ....................................................................................................................................................... 27 OMS-10. ..................................................................................................................................................... 29 RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave .................. 30

 • 301. lipanj 2018.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXIV. Broj 6/2018.

  ODLUKE GRADONAČELNIKA

  Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Gradona-

  čelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/15. i 6/15.) Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 09. svibnja 2018. godine, donosi

  Z A K LJ U Č A K o utvrđivanju Liste korisnika vrtnih parcela

  na obradivom zemljištu

  I. Prihvaća se lista korisnika koji zadovoljavaju uvje-

  te za dobivanje vrtnih parcela na obradivom zemljištu kako slijedi:

  Red. broj

  Ime i prezime Adresa OIB

  Broj bodova

  1. Sanja Kosec Osječka 3 14367578812 16,2

  2. Anka Dijanežević Cvjetno naselje 12 69288146821 15,2

  3. Stipić Klaudija Kolodvorska 1 A 74074055440 13

  4. Ana Bočkaj Osječka 46 74325347949 10

  5. Ines Rendulić Čakovečka 48 97284352285 9,8

  6. Krunoslav Košanski Velika Mlaka, Kovači 80 69006470737 6,2

  7. Darija Žaper Ljudevita Posavskog 33 02521934719 5,6

  8. Anđelko Hrastović Slavka kolara 23 51164508527 3,2

  II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a

  objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice. .

  GRADONAČELNIK Dražen Barišić, v.r.

  136.

  Na temelju članka 18. Poslovnika o radu gradona- čelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 1/15 i 6/15), Gradonačelnik Grada Velike Gorice da- na 10. svibnja 2018. godine, donosi

  Z A K LJ U Č A K o raspodjeli sredstava za zaštitu i održavanje

  vjerskih objekata – spomenika kulture

  I. Ovim Zaključkom raspoređuju se sredstva za zaštit-

  ne radove na vjerskim objektima – spomenicima kulture koji će se financirati iz gradskog proračuna.

  II. Sredstva iz točke I. ovog Zaključka raspoređuju se

  prema prijedlogu Kulturnog vijeća Grada Velike Gorice na sljedeći način:

  RED. BR.

  KORISNIK SREDSTAVA NAZIV PROGRAMA

  ODOBRENA SREDSTVA

  1. RKT Župa Blažene Djevice Marije Snježne DUBRANEC

  Sanacija unutrašnjih zidova župne crkve od

  posljedica požara 48.000,00

  2. RKT Župa sv. BarbareVELIKA MLAKA Obnova krova na kapeli

  sv. Barbare – II dio 150.000,00

  3. RKT Župa sv. Ivana Krstitelja NOVO ČIČE

  Nastavak restauratorskih radova

  na zidnom osliku u kapeli Ranjenog Isusa

  42.000,00

  4. RKT Župa sv. Ivana Krstitelja NOVO ČIČE

  Nastavak restauratorskih radova

  na zidnom osliku u župnoj crkvi sv. Ivana

  Krstitelja

  60.000,00

  III. Sredstva su osigurana u Proračunu Grada Velike

  Gorice za 2018. godinu, u Razdjelu 007 – Upravni odjel za društvene djelatnosti, u Programu zaštita spomenika kulture

  137.

 • 4

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXIV. Broj 6/2018.

  01. lipanj 2018.

  koji se provodi kroz Aktivnost – Zaštita i održavanje vjer- skih objekata – spomenika kulture na stavci rashoda 382 – Kapitalne donacije.

  IV. S korisnicima sredstava Gradonačelnik Grada Veli-

  ke Gorice potpisuje ugovor o korištenju sredstava kojim se utvrđuju obveze i nač