of 140/140
Godina XXI. • Broj 5 • 22. LISTOPAD 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA VELIKE GORICE SLUŽBENI LIST GRADA VELIKE GORICE Contents ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA 52. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva o mirovanju i utvrđivanju mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice ....................................................... 6 53. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Velike Gorice za 2015. godinu ...................... 6 54. PROGRAM ZA MLADE Grada Velike Gorice za razdoblje od 2016. do 2018. godine ............................ 62 55. ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi ..................................................................... 74 56. ODLUKA o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. unosom nekretnina....................................................................................................................................... 74 57. ODLUKA o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa ................................................................................................................ 75 58. ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Ogulinec ........................................... 75 59. ODLUKA o imenovanju ulice u naselju Gradići ........................................................................................ 75 60. ZAKLJUČAK o davanju pozitivnog mišljenja da naziv zagrebačke zračne luke sadrži ime dr. Franje Tuđmana .................................................................................................................... 76 61. ZAKLJUČAK o potpisivanju Sporazuma o plaćanju godišnje naknade za korištenje nekretnina društva Zračne luke Zagreb d.o.o. ............................................................................................. 76 62. RJEŠENJE o imenovanju ravnateljice Muzeja Turopolja ........................................................................... 76 ODLUKE GRADONAČELNIKA 352. ZAKLJUČAK o odobrenju kratkoročne pozajmice trgovačkom društvu VG Plin d.o.o............................ 78 353. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog odbora Selnica ...................... 78 354. ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina ................................................................... 79 355. ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina ................................................................... 79 356. ZAKLJUČAK o odricanju od prava prvokupa preventivno zaštićenog kulturnog dobra ........................... 80 357. ZAKLJUČAK o subvencioniranju rada KK „Turopoljac“ ......................................................................... 80 358. ZAKLJUČAK o raspisivanju Natječaja za dodjelu Stipendija Grada Velike Gorice za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva za školsku godinu 2015/2016 ...................................................................................................................... 80

SLUŽBENI LIST GRADA VELIKE GORICE - Grad Velika Gorica · godina xxi. † broj 5 † 22. listopad 2015. sluŽbeni glasnik grada velike gorice sluŽbeni list grada velike gorice contents

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENI LIST GRADA VELIKE GORICE - Grad Velika Gorica · godina xxi. † broj 5 † 22. listopad...

 • G o d i n a XX I . • B r o j 5 • 22. LISTOPAD 2015.

  SLUŽBENI GLASNIK GRADA VELIKE GORICE

  S L U Ž B E N I L I S T G R A D A V E L I K E G O R I C E

  Contents

  ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA 52. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva o mirovanju i utvrđivanju mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice ....................................................... 6 53. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Velike Gorice za 2015. godinu ...................... 6 54. PROGRAM ZA MLADE Grada Velike Gorice za razdoblje od 2016. do 2018. godine ............................ 62 55. ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi ..................................................................... 74 56. ODLUKA o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. unosom nekretnina ....................................................................................................................................... 74 57. ODLUKA o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa ................................................................................................................ 75 58. ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Ogulinec ........................................... 75 59. ODLUKA o imenovanju ulice u naselju Gradići ........................................................................................ 75 60. ZAKLJUČAK o davanju pozitivnog mišljenja da naziv zagrebačke zračne luke sadrži ime dr. Franje Tuđmana .................................................................................................................... 76 61. ZAKLJUČAK o potpisivanju Sporazuma o plaćanju godišnje naknade za korištenje nekretnina društva Zračne luke Zagreb d.o.o. ............................................................................................. 76 62. RJEŠENJE o imenovanju ravnateljice Muzeja Turopolja ........................................................................... 76

  ODLUKE GRADONAČELNIKA

  352. ZAKLJUČAK o odobrenju kratkoročne pozajmice trgovačkom društvu VG Plin d.o.o. ........................... 78353. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog odbora Selnica ...................... 78354. ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina ................................................................... 79355. ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina ................................................................... 79356. ZAKLJUČAK o odricanju od prava prvokupa preventivno zaštićenog kulturnog dobra ........................... 80357. ZAKLJUČAK o subvencioniranju rada KK „Turopoljac“ ......................................................................... 80358. ZAKLJUČAK o raspisivanju Natječaja za dodjelu Stipendija Grada Velike Gorice za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva za školsku godinu 2015/2016 ...................................................................................................................... 80

 • 2

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXI. Broj 5/2015.

  22. listopad 2015.

  359. ZAKLJUČAK o financijskoj pomoći Župi pohoda Blažene Djevice Marije Vukovina ............................ 81360. ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina ................................................................... 81361. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru gradnje vodovoda i fekalne odvodnje u ulicama „L“ i „K“ Radne zone Rakitovec ..................... 81362. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju trafostanice 10 (20) /0,42 kv, 630 kVA, oznake ZTS 9 Kuče 1, sa srednjenaponskim kabelskim priključkom i niskonaponskim izvodima za javnu rasvjetu ........................................................................ 82363. ZAKLJUČAK o imenovanju povjerenika za Mjesni odbor Ogulinec ........................................................ 82364. ZAKLJUČAK o sufinanciranju nabave školskih udžbenika ....................................................................... 82365. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti na nerazvrstanim cestama .................... 83366. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti građenja i održavanja vodovodne mreže i fekalne odvodnje ulice I. faze – radna zona Rakitovec ............................................... 84367. ZAKLJUČAK o financijskoj pomoći Udruzi „Mali prijatelji“ iz Šćitarjeva za organizaciju doručka za hodočasnike na zavjetnom hodočašću u Mariju Bistricu ..................................... 84368. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog odbora Donja Lomnica .............. 84369. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Gradske četvrti Kurilovec ................... 84370. ZAKLJUČAK o financijskoj pomoći radu udruge – Klub umirovljenih školnika Grada Velike Gorice u 2015. godini ............................................................................................................ 85371. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o kupoprodaji nekretnine .................................................................. 85372. ZAKLJUČAK o kapitalnoj pomoći trgovačkom društvu VG Komunalac d.o.o. radi financiranja nabave roba, izvođenja radova i obavljanja usluga potrebnih za projekt izgradnje VG elektro-punionica za brzo punjenje električnih vozila .......................................................... 85373. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju trafostanice 10 (20) /0,42 kv, 630 kVA, oznake ZTS 102 Kuče 2, sa srednjenaponskim kabelskim priključkom i niskonaponskim izvodima za javnu rasvjetu ....................................................... 86374. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Mjesnog odbora Petrovina .................. 86375. ZAKLJUČAK o prihvaćanju liste poljoprivrednika koji zadovoljavaju uvjete za subvencioniranje edukacije i stručnog osposobljavanja poljoprivrednika u 2015. godini ...................................................... 87376. ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora o kupoprodaji stana s Ivicom Pirš ..................................................... 87377. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o zakupu sa Župom sv. Martina Biskupa u Šćitarjevu ..................... 88378. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog odbora Kozjača ..................... 88379. ZAKLJUČAK o dodjeli potpore za pojedinačni nastup na manifestaciji po zahtjevima zaprimljenim od 01.08. do 31.08.2015.godine. ........................................................................................... 88380. ZAKLJUČAK o izmjenama i dopunama Zaključka o prihvaćanju dijela Programa poboljšanja komunalne infrastrukture i standarda naselja Mičevec za 2015. godinu .................................................... 89381. ZAKLJUČAK o sufinanciranju javnog prijevoza ZET-om učenicima srednjih škola s područja Grada Velike Gorice u razdoblju rujan – prosinac 2015. godine ............................................... 89382. ZAKLJUČAK o organizaciji manifestacije Dani europske baštine u Velikoj Gorici ................................ 90383. ZAKLJUČAK o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za praćenje Ugovora o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta ............................................................................................... 90384. ZAKLJUČAK o odricanju od prava prvokupa preventivno zaštićenog kulturnog dobra ........................... 90385. ZAKLJUČAK o osnivanju Projektnog tima za provedbu projekta „Svako dijete ima pravo na obrazovanje“ .......................................................................................................................... 91386. ZAKLJUČAK o rasporedu sredstava za troškove Dječjeg tjedna Grada Velike Gorice i plaćanju kotizacije za sudjelovanje u akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece“ ...................................... 91387. ZAKLJUČAK o sufinanciranju programa kulturne suradnje udruga ......................................................... 92388. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o kupoprodaji nekretnine sa Sonjom Defougere .............................. 92389. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog odbora Gornje Podotočje ............. 93390. ZAKLJUČAK o dodijeli jednokratnih novčanih pomoći građanima u socijalno- zaštitnoj potrebi 93

 • 322. listopad 2015.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXI. Broj 5/2015.

  391. NAPUTAK o izmjeni Naputka o vođenju podataka o radnom vremenu službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Grada Velike Gorice .................................................................................................... 93

  392. ZAKLJUČAK o raspisivanju natječaja za dodjelu lokacija za postavljanje pokretnih naprava-štandova na području Grada Velike Gorice ................................................................................... 94393. ZAKLJUČAK o sufinanciranju troškova organizacije Kosničkih večeri ................................................... 94394. ZAKLJUČAK o potpisivanju Ugovora o korištenju sredstava proračuna Zagrebačke županije za provedbu Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu za proračunskog korisnika Muzej Turopolja ......................................................................................................................... 95395. ZAKLJUČAK o potpisivanju Aneksa Sporazuma o sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja 95 djece s teškoćama u razvoju s Poliklinikom SUVAG.................................................................................. 95396. ZAKLJUČAK o sufinanciranju javnog željezničkog prijevoza HŽ-om učenicima srednjih škola s područja Grada Velike Gorice u razdoblju rujan – prosinac 2015. godine ............................................... 95397. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o osnivanju i imenovanju članova u Povjerenstvo za dodjelu Stipendija Grada Velike Gorice.................................................................................................. 96398. ZAKLJUČAK o sufinanciranju javnog prijevoza s Autoturist Samobor d.o.o. učenicima srednjih škola s područja Grada Velike Gorice u razdoblju rujan – prosinac 2015. godine ............................................... 96399. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o osnivanju i imenovanju članova Radne skupine za legalizaciju zgrada u vlasništvu Grada Velika Gorica ............................................................................ 97400. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru gradnje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava- vodovodna mreža i fekalna odvodnja ulice I. faze - Radna zona Rakitovec ............................................. 97401. ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine s Barbarom Plepelić ................................. 97402. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog odbora Gornja Lomnica .............. 98403. ZAKLJUČAK o pokroviteljstvu i financiranju 7. Dana mladih u Gradu Velikoj Gorici ............................ 98404. ZAKLJUČAK o potpisivanju ugovora o korištenju sredstava Zagrebačke županije za program Drveno graditeljstvo na području Velike Gorice........................................................................... 98405. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o pristupanju duga sa Anamarijom Ilić i Božanom Ilić iz Ščitarjeva, Šćitarjevo 34E ................................................................................................. 99406. ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine sa Skrbin Zlatkom .................................... 99407. ZAKLJUČAK o sklapanju sporazuma o utvrđivanju naknade za zemljište predano u vlasništvo i posjed Gradu Velika Gorica ................................................................................................... 100408. ZAKLJUČAK o pokroviteljstvu VG Car Park Show .............................................................................. 100409. ZAKLJUČAK o načinu provođenju postupaka javne nabave za proračunske korisnike Grada Velike Gorice .................................................................................................................................. 100410. ZAKLJUČAK o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Velike Gorice za 2015. godinu ................................................................................................................. 101411. ZAKLJUČAK o razrješenju i imenovanju članova u Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ciciban ................ 104412. ZAKLJUČAK o financiranju provedbe pilot projekta Medijski prostor za mlade Grada Velike Gorice .................................................................................................................................. 104413. ZAKLJUČAK o dodjeli financijske pomoći Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije ................ 104414 ZAKLJUČAK o utvrđivanju i upućivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja naselja Staro Čiče u ponovnu javnu raspravu ........................................................................................................ 105415. ZAKLJUČAK o utvrđivanju broja i iznosa stipendija Grada Velike Gorice te o raspisivanju natječaja za dodjelu Stipendije Grada Velike Gorice za školsku godinu 2015./2016. .............................. 105416. ZAKLJUČAK o potpisivanju Ugovora o kupoprodaji osnovnoškolskih karata za 2015./2016. godinu ............ 106417. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske ............................................................................................... 106418. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pripremnih radnji i određivanje minimalne godišnje naknade za koncesiju obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Velike Gorice. ................................................................................................................................. 107

 • 4

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXI. Broj 5/2015.

  22. listopad 2015.

  419. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o kupoprodaji nekretnine s Maricom Glagolić ............................... 107420. Plan o dopuni Plana izobrazbe u upravnim tijelima Grada Velike Gorice za 2015. godinu ..................... 107421. ZAKLJUČAK o osnivanju i imenovanju Procjeniteljskog povjerenstva radi stručne analize i evaluacije podataka te davanja stručnih prijedloga i mišljenja o tržištu nekretnina ............................... 108422. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o realizaciji programa obrazovanja „Informatička edukacija nezaposlenih osoba“ .......................................................................................... 108423. ZAKLJUČAK o odobravanju i financiranju troškova stručnog usavršavanja .......................................... 109424. ZAKLJUČAK o pokroviteljstvu manifestacije 14. Gastro izložbe Turopolja ......................................... 109425. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti građenja i održavanja vodovodne mreže – Glavni vodoopskrbni cjevovod naselja Dubranec .................................................... 110426. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti u postupku izdavanja lokacijske za zahvat u prostoru gradnje trafostanice 10(20) / 0,42 kV, 630kVA, oznake NTS 404 Lekneno 4, sa srednjenaponskim kabelskim priključkom i niskonaponskim izvodima .............................................. 110427. ZAKLJUČAK o utvrđivanju naknade predsjednicima Vijeća jedinica mjesne samouprave za 2015. godinu .............................................................................................................................................. 110428. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Velike Gorice ..................................... 111429. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice u svrhu promicanja i razvitka sportskog ribolova ............................................................. 111430. ZAKLJUČAK o dodijeli jednokratnih novčanih pomoći građanima u socijalno-zaštitnoj potrebi ............. 111431. ZAKLJUČAK o odobravanju privremenog korištenja javno prometne površine za organizaciju prigodne prodaje povodom blagdana Svih svetih tvrtki VG Komunalac d.o.o. ................... 112432. ZAKLJUČAK o izboru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu lokacija za postavljanje pokretnih naprava - štandova na području Grada Velike Gorice ............................................................... 112433. ZAKLJUČAK o osnivanju Projektnog tima za provedbu projekata energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja .................................................................................................................................. 113434. ZAKLJUČAK o davanju mišljenja na Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Muzeja Turopolja....................................................................................................................................... 113435. PLAN o izmjeni Plana rasporeda sredstava za financiranje javnih potreba iz razdjela Upravnog odjela za društvene djelatnosti u 2015. godini ......................................................................... 114436. ZAKLJUČAK o davanju mišljenja na Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u naselju Gradići .............. 114437. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Ugovora o donaciji ..................................................................................... 114438. ZAKLJUČAK o održavanju akcije „Spasimo Neretvansku mandarinu“ ................................................. 115439. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za subvencioniranje uzgoja i držanja pčelinjih zajednica ......................................................................................................... 115440. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za subvencioniranje premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje u 2015. godini ................................ 116441. ZAKLJUČAK o privremenom korištenju javnih površina odnosno predmeta za oglašavanje u vlasništvu Grada Velike Gorice za obavljanje izbornih radnji, odnosno za izbornu promidžbu, u svrhu izbora zastupnika u Hrvatski sabor na izborima 2015. godine ................................ 116442. ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora o kupoprodaji stana s Vladom Kancir ............................................. 117443. ZAKLJUČAK o potpisivanju Ugovora o subvencioniranju prijevoza redovnih studenata s područja Grada Velike Gorice u željezničkom prijevozu ....................................................................... 117444. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o kupoprodaji nekretnine sa NAZARET d.o.o. .............................. 117445. ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine s DILOGIC d.o.o. ................................... 118

 • 522. listopad 2015.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXI. Broj 5/2015.

  IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA OGULINEC

  1. OBVEZATNE UPUTE BROJ MS - I o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća mjesnog odbora Ogulinec .......................................................................................................................... 1192. OBVEZATNE UPUTE BROJ MS - II o redosljedu izbornih radnji i tijeku rokova po odluci o izboru

  članova vijeća mjesne samouprave i o izbornim jedinicama .................................................................... 1193. OBVEZATNE UPUTE BROJ MS-III o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za izbor članova vijeća mjesnog odbora Ogulinec ................................. 1204. OBVEZATNE UPUTE BROJ MS-IV o načinu glasovanja birača - osoba s invaliditetom, nepismenih osoba te osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto ..................................... 122 PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE ................................................................................ 123 PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA ZA ČLANOVE ......................................... 124 OČITOVANJE KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANA ................................ 125 IZJAVA O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA TIJELA STALNOG - PROŠIRENOG SASTAVA

  POVJERENSTAVA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA JEDINICA MJESNE SAMOUPRAVE ........................................................................................................................................ 126

  RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA ........................................................................... 127 RJEŠENJE O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ........................................................................... 128 GLASAČKI LISTIĆ ZA IZBORE ZA KANDIDACIJSKU LISTU ČLANOVA ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA OGULINEC ..................................................................................... 129 ZAPISNIK O RADU BIRAČKOG ODBORA ZA KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA ............................................................................................................................. 130 ZAPISNIK O RADU POVJERENSTVA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA JEDINICA MJESNE SAMOUPRAVE ZA KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA ........... 134 IZJAVA O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANICE/ČLANA BIRAČKOG ODBORA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA JEDINICE MJESNE SAMOUPRAVE ................ 136 RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave ................ 137

 • 6

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXI. Broj 5/2015.

  22. listopad 2015.

  ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA

  52.Na temelju članka78., 79. i 81. stavak 3. Zakona o

  lokalnim izborima (NN 144/12), članka 33. Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 1/13) Gradsko vijeće je na svojoj 15. sjednici, održanoj 21. listo-pada 2015. donosi

  ZAKLJUČAKo primanju na znanje Izvješća Mandatnog

  povjerenstva o mirovanju i utvrđivanju mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada

  Velike Gorice

  I.Prima se na znanje Izvješće Mandatnog povjeren-

  stva o mirovanju mandata vijećnika Krešimira Ačkara i utvrđivanju mandata vijećniku Gradskog vijeća Grada Veli-ke Gorice, gospodinu Stjepanu Kosiću.

  II.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i

  objaviti će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  Klasa: 021-04/2015-03/49Urbroj:238-31-11-2015-01Velika Gorica, 21. 10. 2015.

  PREDSJEDNIKGRADSKOG VIJEĆA

  Tomo Vidović v.r.

  Izvršenje2014.

  Izvorni plan2015.

  Izvršenje2015.

  Indeks%

  Indeks%

  1 2 3 5 6=5/2 7=5/4A. RAČUN PRIHODA I RASHODAPrihodi poslovanja 119.708.177,43 319.776.993,90 138.403.079,41 115,62 43,28Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 867.026,46 7.569.445,00 593.302,35 68,43 7,84Rashodi poslovanja 107.690.974,43 243.431.302,00 120.771.506,10 112,15 49,61Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.230.006,04 103.251.223,00 42.207.125,54 296,61 40,88 RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK -1.345.776,58 -19.336.086,10 -23.982.249,88B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJAPrimici od financijske imovine i zaduživanja 2.695.095,10 19.610.000,00 13.246.348,52 491,50 67,55Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.321.075,05 9.480.000,00 7.301.701,26 552,71 77,02 NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 1.374.020,05 10.130.000,00 5.944.647,26 432,65 58,68C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 22.052.194,87 9.206.086,10 9.206.086,10

  VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

  22.080.438,34 -8.831.516,52

  53.Na temelju članka 108 i 109. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 33. Statuta Grada Velike

  Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/2013), Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 15. sjednici odr-žanoj dana 21.10.2015. godine, donijelo je

  POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VELIKE GORICE ZA 2015. GODINU

  Članak 1. I. OPĆI DIO

 • 722. listopad 2015.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXI. Broj 5/2015.

  II . OPĆI DIO Prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja ostvareni su u prvom

  polugodištu kako slijedi:

  Račun Opis Izvršenje 2014.Izvorni plan

  2015.Izvršenje

  2015.Indeks

  %Indeks

  %1 2 3 4 5=4/2 6=4/3

  A. RAČUN PRIHODA I RASHODAPrihodi poslovanjaPrihodi poslovanja 119.708.177,43119.708.177,43 319.776.993,90319.776.993,90 138.403.079,41138.403.079,41 115,62115,62 43,2843,2861 Prihodi od poreza 80.357.557,40 156.549.370,00 74.944.473,70 93,26 47,87611 Porez i prirez na dohodak 77.579.043,62 148.599.370,00 71.933.726,88 92,72 48,416111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 71.704.607,60 63.091.535,05 87,99 0,006112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 5.701.127,04 4.741.894,18 83,17 0,006113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 1.066.688,54 1.300.414,31 121,91 0,006114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 2.335.319,48 1.691.953,36 72,45 0,006115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 0,00 862.655,80 0,00 0,00

  6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 0,00 245.274,18 0,00 0,00

  6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -3.228.699,04 0,00 0,00 0,00613 Porezi na imovinu 2.135.361,25 5.700.000,00 2.321.474,04 108,72 40,73

  6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 1.964,99 11.264,07 573,24 0,00

  6134 Povremeni porezi na imovinu 2.133.396,26 2.310.209,97 108,29 0,00614 Porezi na robu i usluge 643.152,53 2.250.000,00 689.272,78 107,17 30,636142 Porez na promet 549.764,51 573.838,86 104,38 0,006145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 93.388,02 115.433,92 123,61 0,00

  63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 7.403.394,76 71.144.435,00 29.117.635,46 393,30 40,93

  632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 0,00 4.691.500,00 0,00 0,00 0,00

  633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.625.527,63 42.874.960,00 19.188.547,46 1.180,45 44,756331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.054.922,02 5.909.666,77 560,20 0,006332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 230.342,60 13.278.880,69 5.764,84 0,00

  6333 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU 340.263,01 0,00 0,00 0,00

  634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 2.984.077,47 9.100.000,00 3.606.998,89 120,87 39,646341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 2.984.077,47 3.606.998,89 120,87 0,00635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 2.793.789,66 11.131.620,00 4.712.730,00 168,69 42,346351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 2.793.789,66 4.712.730,00 168,69 0,00

  636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 2.392.055,00 1.075.876,69 0,00 44,98

  6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 1.075.876,69 0,00 0,00

  638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 954.300,00 533.482,42 0,00 55,90

  6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 533.482,42 0,00 0,00

  64 Prihodi od imovine 5.130.892,50 19.998.100,00 8.175.504,09 159,34 40,88641 Prihodi od financijske imovine 770.204,55 1.283.100,00 192.107,17 24,94 14,976413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 130.199,11 31.168,16 23,94 0,006414 Prihodi od zateznih kamata 633.527,44 114.427,01 18,06 0,006416 Prihodi od dividendi 0,00 46.512,00 0,00 0,00

  6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 6.478,00 0,00 0,00 0,00

  642 Prihodi od nefinancijske imovine 4.360.687,95 18.615.000,00 7.953.051,71 182,38 42,726421 Naknade za koncesije 572.469,01 1.493.742,08 260,93 0,006422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 851.212,24 1.936.419,99 227,49 0,006423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 1.408.315,53 1.875.764,09 133,19 0,006429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 1.528.691,17 2.647.125,55 173,16 0,00

 • 8

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXI. Broj 5/2015.

  22. listopad 2015.

  643 Prihodi od kamata na dane zajmove 0,00 100.000,00 30.345,21 0,00 30,35

  6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 30.345,21 0,00 0,00

  65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 24.173.893,16 67.361.935,00 23.710.793,06 98,08 35,20

  651 Upravne i administrativne pristojbe 360.479,70 1.025.000,00 632.964,49 175,59 61,756512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 73.298,73 263.083,89 358,92 0,006513 Ostale upravne pristojbe i naknade 278.154,50 360.219,22 129,50 0,006514 Ostale pristojbe i naknade 9.026,47 9.661,38 107,03 0,00652 Prihodi po posebnim propisima 11.603.174,26 21.316.935,00 10.858.560,62 93,58 50,946521 Prihodi državne uprave 208,78 14.132,49 6.769,08 0,006522 Prihodi vodnog gospodarstva 158.854,37 150.683,37 94,86 0,006524 Doprinosi za šume 408.118,79 203.662,17 49,90 0,006526 Ostali nespomenuti prihodi 11.035.992,32 10.490.082,59 95,05 0,00653 Komunalni doprinosi i naknade 12.210.239,20 45.020.000,00 12.219.267,95 100,07 27,146531 Komunalni doprinosi 4.369.155,45 3.866.382,28 88,49 0,006532 Komunalne naknade 7.813.646,79 8.348.831,79 106,85 0,006533 Naknade za priključak 27.436,96 4.053,88 14,78 0,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.663.536,42 4.020.800,00 2.308.628,19 138,78 57,42

  661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 1.533.249,42 3.304.800,00 1.787.553,47 116,59 54,096614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 3.265,00 1.389,00 42,54 0,006615 Prihodi od pruženih usluga 1.529.984,42 1.786.164,47 116,74 0,00

  663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 130.287,00 716.000,00 521.074,72 399,94 72,78

  6631 Tekuće donacije 60.287,00 521.074,72 864,32 0,006632 Kapitalne donacije 70.000,00 0,00 0,00 0,0068 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 978.903,19 702.353,90 146.044,91 14,92 20,79681 Kazne i upravne mjere 29.649,98 494.353,90 61.739,22 208,23 12,496819 Ostale kazne 29.649,98 61.739,22 208,23 0,00683 Ostali prihodi 949.253,21 208.000,00 84.305,69 8,88 40,536831 Ostali prihodi 949.253,21 84.305,69 8,88 0,00Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 867.026,46 7.569.445,00 593.302,35 68,43 7,8471 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 138.816,66 3.758.000,00 36.930,00 26,60 0,98

  711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 138.816,66 3.758.000,00 36.930,00 26,60 0,98

  7111 Zemljište 138.816,66 36.930,00 26,60 0,0072 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 728.209,80 3.811.445,00 556.372,35 76,40 14,60721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 659.309,80 3.798.500,00 556.372,35 84,39 14,657211 Stambeni objekti 659.309,80 556.372,35 84,39 0,00722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 9.000,00 12.945,00 0,00 0,00 0,007221 Uredska oprema i namještaj 9.000,00 0,00 0,00 0,00723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 59.900,00 0,00 0,00 0,00 0,007231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 59.900,00 0,00 0,00 0,00Rashodi poslovanja 107.690.974,43 243.431.302,00 120.771.506,10 112,15 49,6131 Rashodi za zaposlene 39.186.585,26 80.728.640,00 38.575.005,26 98,44 47,78311 Plaće (Bruto) 32.739.546,97 66.714.790,00 32.350.290,36 98,81 48,493111 Plaće za redovan rad 32.320.737,62 32.053.499,54 99,17 0,003112 Plaće u naravi 5.000,00 0,00 0,00 0,003113 Plaće za prekovremeni rad 413.809,35 296.790,82 71,72 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 1.189.784,57 2.152.400,00 755.951,99 63,54 35,123121 Ostali rashodi za zaposlene 1.189.784,57 755.951,99 63,54 0,00313 Doprinosi na plaće 5.257.253,72 11.861.450,00 5.468.762,91 104,02 46,113132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.675.935,64 4.928.256,43 105,40 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 581.318,08 540.506,48 92,98 0,0032 Materijalni rashodi 50.910.740,11 117.177.137,00 61.272.656,43 120,35 52,29321 Naknade troškova zaposlenima 2.248.971,76 4.749.155,00 2.393.535,01 106,43 50,40

 • 922. listopad 2015.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXI. Broj 5/2015.

  3211 Službena putovanja 489.920,26 481.188,79 98,22 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.549.149,07 1.678.171,17 108,33 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 163.932,14 194.113,14 118,41 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 45.970,29 40.061,91 87,15 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 13.210.452,24 27.988.995,00 12.481.014,47 94,48 44,593221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.527.953,41 1.494.145,87 97,79 0,003222 Materijal i sirovine 3.922.824,60 3.626.592,93 92,45 0,003223 Energija 6.686.717,77 6.480.066,22 96,91 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 657.999,24 481.020,95 73,10 0,003225 Sitni inventar i auto gume 177.575,93 214.805,48 120,97 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 237.381,29 184.383,02 77,67 0,00323 Rashodi za usluge 33.254.860,83 73.103.637,00 38.501.432,09 115,78 52,673231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.003.417,97 3.213.790,59 107,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 19.534.983,59 24.229.776,57 124,03 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 853.749,87 697.065,52 81,65 0,003234 Komunalne usluge 1.093.463,55 1.215.003,93 111,12 0,003235 Zakupnine i najamnine 1.571.064,37 1.372.834,52 87,38 0,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 864.685,26 654.532,75 75,70 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 2.735.946,63 3.060.559,18 111,86 0,003238 Računalne usluge 522.666,65 569.228,12 108,91 0,003239 Ostale usluge 3.074.882,94 3.488.640,91 113,46 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 77.523,39 419.565,00 96.877,32 124,97 23,093241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 77.523,39 96.877,32 124,97 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.118.931,89 10.915.785,00 7.799.797,54 368,10 71,45

  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 911.942,92 6.562.326,58 719,60 0,00

  3292 Premije osiguranja 360.964,44 436.008,74 120,79 0,003293 Reprezentacija 275.227,44 269.482,13 97,91 0,003294 Članarine i norme 33.974,65 52.592,64 154,80 0,003295 Pristojbe i naknade 71.164,27 98.547,33 138,48 0,003296 Troškovi sudskih postupaka 0,00 69.423,69 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 465.658,17 311.416,43 66,88 0,0034 Financijski rashodi 169.938,50 814.880,00 388.041,30 228,34 47,62342 Kamate za primljene kredite i zajmove 124.044,87 660.000,00 333.273,93 268,67 50,50

  3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 124.044,87 333.273,93 268,67 0,00

  343 Ostali financijski rashodi 45.893,63 154.880,00 54.767,37 119,34 35,363431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 29.294,80 34.593,89 118,09 0,00

  3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 134,53 18.982,66 14.110,35 0,00

  3433 Zatezne kamate 15.803,68 1.020,99 6,46 0,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 660,62 169,83 25,71 0,0035 Subvencije 5.264.144,00 10.440.000,00 5.220.937,89 99,18 50,01351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 4.648.974,00 9.200.000,00 4.547.632,89 97,82 49,433512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 4.648.974,00 4.547.632,89 97,82 0,00

  352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 615.170,00 1.240.000,00 673.305,00 109,45 54,30

  3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 0,00 7.000,00 0,00 0,003523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 615.170,00 666.305,00 108,31 0,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.565.968,37 1.440.000,00 642.755,19 41,05 44,64363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.565.968,37 580.000,00 220.360,00 14,07 37,993631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.374.174,62 220.360,00 16,04 0,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 191.793,75 0,00 0,00 0,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 860.000,00 422.395,19 0,00 49,12

  3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 422.395,19 0,00 0,00

 • 10

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXI. Broj 5/2015.

  22. listopad 2015.

  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.570.488,47 8.385.000,00 3.515.916,29 136,78 41,93

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.570.488,47 8.385.000,00 3.515.916,29 136,78 41,933721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.432.269,30 2.346.231,93 163,81 0,003722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.138.219,17 1.169.684,36 102,76 0,0038 Ostali rashodi 8.023.109,72 24.445.645,00 11.156.193,74 139,05 45,64381 Tekuće donacije 7.599.824,54 15.721.100,00 7.340.765,63 96,59 46,693811 Tekuće donacije u novcu 7.342.165,38 6.926.161,00 94,33 0,003812 Tekuće donacije u naravi 257.659,16 414.604,63 160,91 0,00382 Kapitalne donacije 0,00 782.945,00 355.000,00 0,00 45,343821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 55.000,00 0,00 0,003822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 0,00 300.000,00 0,00 0,00385 Izvanredni rashodi 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 423.285,18 7.511.600,00 3.460.428,11 817,52 46,07

  3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 423.285,18 3.460.428,11 817,52 0,00

  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.230.006,04 103.251.223,00 42.207.125,54 296,61 40,8841 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 211.922,40 3.150.000,00 480.971,07 226,96 15,27411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 211.922,40 3.150.000,00 480.971,07 226,96 15,274111 Zemljište 211.922,40 480.971,07 226,96 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.545.571,67 95.504.473,00 40.230.466,39 297,00 42,12421 Građevinski objekti 11.642.306,57 87.637.130,00 38.566.791,46 331,26 44,014212 Poslovni objekti 1.519.991,60 32.249.467,77 2.121,69 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 8.584.961,60 2.980.939,98 34,72 0,004214 Ostali građevinski objekti 1.537.353,37 3.336.383,71 217,02 0,00422 Postrojenja i oprema 1.495.568,47 6.059.406,00 1.264.136,74 84,53 20,864221 Uredska oprema i namještaj 1.071.703,28 747.042,01 69,71 0,004222 Komunikacijska oprema 5.908,00 38.578,08 652,98 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 105.537,29 154.716,29 146,60 0,004224 Medicinska i laboratorijska oprema 18.615,00 0,00 0,00 0,004225 Instrumenti, uređaji i strojevi 6.230,50 35.109,15 563,50 0,004226 Sportska i glazbena oprema 83.565,55 15.278,75 18,28 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 204.008,85 273.412,46 134,02 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 221.643,44 607.937,00 246.936,59 111,41 40,624241 Knjige 215.243,44 246.936,59 114,72 0,004243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 6.400,00 0,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 186.053,19 1.085.000,00 152.601,60 82,02 14,064262 Ulaganja u računalne programe 2.303,19 8.476,60 368,04 0,004263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 113.500,00 144.125,00 126,98 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 70.250,00 0,00 0,00 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 472.511,97 4.596.750,00 1.495.688,08 316,54 32,54451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 472.511,97 4.596.750,00 1.495.688,08 316,54 32,544511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 472.511,97 1.495.688,08 316,54 0,00

  B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJAPrimici od financijske imovine i zaduživanja 2.695.095,10 19.610.000,00 13.246.348,52 491,50 67,5581 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 1.843.177,92 910.000,00 0,00 0,00 0,00

  814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 724.859,73 0,00 0,00 0,00 0,00

  8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 724.859,73 0,00 0,00 0,00

  816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.117.910,51 900.000,00 0,00 0,00 0,00

  8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 1.117.910,51 0,00 0,00 0,00817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 407,68 10.000,00 0,00 0,00 0,008172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 407,68 0,00 0,00 0,00

 • 1122. listopad 2015.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXI. Broj 5/2015.

  84 Primici od zaduživanja 851.917,18 18.700.000,00 13.246.348,52 1.554,89 70,84

  844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 851.917,18 18.700.000,00 13.246.348,52 1.554,89 70,84

  8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 851.917,18 13.246.348,52 1.554,89 0,00Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.321.075,05 9.480.000,00 7.301.701,26 552,71 77,0253 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00

  5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 6.000.000,00 0,00 0,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.321.075,05 3.480.000,00 1.301.701,26 98,53 37,41

  544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

  1.321.075,05 3.480.000,00 1.301.701,26 98,53 37,41

  5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00 1.301.701,26 0,00 0,00

  5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.321.075,05 0,00 0,00 0,00

  Članak 2.Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

  POSEBNI DIO

  Br. oznaka Naziv Izvorni plan 2015.

  Izvršenje 2015.

  Indeks

  1 2 3 4=3/2UKUPNO RASHODI / IZDACI 356.162.525,00 170.280.332,90 47,81RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA

  4.095.500,00 1.809.974,74 44,19

  GLAVA 00101 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA

  4.095.500,00 1.809.974,74 44,19

  RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU 33.136.375,00 15.536.081,74 46,89GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU 33.136.375,00 15.536.081,74 46,89

  RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA MJESNU SAMOUPRAVU 6.477.490,00 3.375.431,37 52,11GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA MJESNU SAMOUPRAVU 520.490,00 221.022,33 42,46

  GLAVA 00302 GRADSKE ČETVRTI I I MJESNI ODBORI GRADA 5.957.000,00 3.154.409,04 52,95

  RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 15.083.000,00 9.774.379,01 64,80GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 15.083.000,00 9.774.379,01 64,80

  RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET 127.975.430,00 63.788.961,33 49,84

  GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI 127.975.430,00 63.788.961,33 49,84

  RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA 15.183.120,00 4.437.085,33 29,22

  GLAVA 00601 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA 15.183.120,00 4.437.085,33 29,22

 • 12

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXI. Broj 5/2015.

  22. listopad 2015.

  RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 37.512.385,00 16.018.389,99 42,70GLAVA 00701 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1.191.010,00 618.841,67 51,96

  GLAVA 00702 KULTURA 17.253.805,00 7.329.050,46 42,48

  GLAVA 00703 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO 7.415.000,00 3.059.683,52 41,26

  GLAVA 00704 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 11.652.570,00 5.010.814,34 43,00

  RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA DUZETNIŠTVO,INVESTICIJE I FONDOVE EU 14.978.710,00 7.537.114,46 50,32

  GLAVA 00801 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, VESTICIJE I FONDOVE EU 14.978.710,00 7.537.114,46 50,32

  RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO I ŠPORT 96.902.375,00 46.184.676,82 47,66

  GLAVA 00901 UPRAVNI ODJEL ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO I ŠPORT 875.690,00 384.560,11 43,92

  GLAVA 00902 ŠPORT 10.519.300,00 5.021.295,78 47,73

  GLAVA 00903 PREDŠKOLSKI ODGOJ 60.234.160,00 30.011.501,68 49,82

  GLAVA 00904 ŠKOLSTVO 23.089.325,00 9.893.789,45 42,85

  GLAVA 00905 DJECA I MLADI 1.955.900,00 759.529,80 38,83

  GLAVA 00906 TEHNIČKA KULTURA 228.000,00 114.000,00 50,00

  RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ 2.873.090,00 965.896,67 33,62

  GLAVA 01001 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ 2.873.090,00 965.896,67 33,62

  RAZDJEL 011 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA 1.750.600,00 757.307,14 43,26GLAVA 01101 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA 1.418.350,00 657.630,56 46,37

  GLAVA 01102 NACIONALNE MANJINE 332.250,00 99.676,58 30,00

  RAZDJEL 012 SLUŽBA ZA UNUTARNJU KONTROLU I REVIZIJU 194.450,00 95.034,30 48,87GLAVA 01201 SLUŽBA ZA UNUTARNJU KONTROLU I REVIZIJU 194.450,00 95.034,30 48,87

 • 1322. listopad 2015.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXI. Broj 5/2015.

  Izvršenje po programskoj i ekonomskoj klasifikacijiPOSEBNI DIO

  Račun iz rač. plana

  Opis Izvorni plan 2015.

  Izvršenje 2015.

  Indeks

  1 2 3 4=3/2UKUPNO RASHODI / IZDACI 356.162.525,00 170.280.332,90 47,81RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA

  4.095.500,00 1.809.974,74 44,19

  GLAVA 00101 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA

  4.095.500,00 1.809.974,74 44,19

  Program 1000 Javna uprava i administracija 4.095.500,00 1.809.974,74 44,19Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 4.045.500,00 1.809.974,74 44,74Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 1.445.500,00 983.008,98 68,00311 Plaće (Bruto) 974.000,00 796.711,32 81,803111 Plaće za redovan rad 749.694,37 0,003113 Plaće za prekovremeni rad 47.016,95 0,00313 Doprinosi na plaće 457.000,00 181.909,53 39,813132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 163.930,09 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 17.979,44 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 13.500,00 4.165,00 30,853213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.165,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 223,13 22,313221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 223,13 0,00Izvor NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE

  2.600.000,00 826.965,76 31,81

  311 Plaće (Bruto) 1.869.000,00 366.736,41 19,623111 Plaće za redovan rad 366.736,41 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 100.000,00 26.063,12 26,063121 Ostali rashodi za zaposlene 26.063,12 0,00323 Rashodi za usluge 631.000,00 434.166,23 68,813237 Intelektualne i osobne usluge 434.166,23 0,00Aktivnost A100002 Osnovna redovna djelatnost 50.000,00 0,00 0,00Izvor OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 50.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU 33.136.375,00 15.536.081,74 46,89GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU 33.136.375,00 15.536.081,74 46,89Program 1000 Javna uprava i administracija 7.221.630,00 3.241.940,49 44,89Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 7.221.630,00 3.241.940,49 44,89Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 7.191.630,00 3.240.105,66 45,05311 Plaće (Bruto) 5.572.380,00 2.517.147,73 45,173111 Plaće za redovan rad 2.458.146,81 0,003113 Plaće za prekovremeni rad 59.000,92 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 500.000,00 219.743,65 43,953121 Ostali rashodi za zaposlene 219.743,65 0,00313 Doprinosi na plaće 959.250,00 432.949,79 45,133132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 390.158,20 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 42.791,59 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 140.000,00 64.620,71 46,163211 Službena putovanja 39.015,71 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 25.605,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 5.643,78 28,223221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.643,78 0,00Izvor OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 30.000,00 1.834,83 6,12324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,00 1.834,83 6,123241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.834,83 0,00Program 2001 Administracija i upravljanje gradske uprave 18.177.245,00 10.693.777,05 58,83Aktivnost A200001 Materijalni rashodi djelatnika gradske uprave 1.475.500,00 732.323,60 49,63Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 1.475.500,00 732.323,60 49,63321 Naknade troškova zaposlenima 804.500,00 395.046,00 49,10

 • 14

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXI. Broj 5/2015.

  22. listopad 2015.

  3211 Službena putovanja 6.357,00 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 382.586,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.310,00 0,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.793,00 0,00323 Rashodi za usluge 206.000,00 148.300,00 71,993236 Zdravstvene i veterinarske usluge 148.300,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 1.169,09 11,693241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.169,09 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 285.000,00 109.408,13 38,393291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i

  slično109.408,13 0,00

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 170.000,00 78.400,38 46,123721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 78.400,38 0,00Aktivnost A200002 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave 6.872.945,00 3.283.090,58 47,77Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 6.872.945,00 3.283.090,58 47,77322 Rashodi za materijal i energiju 1.060.000,00 577.695,12 54,503221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 229.873,48 0,003223 Energija 280.132,41 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 30.760,21 0,003225 Sitni inventar i auto gume 19.738,71 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 17.190,31 0,00323 Rashodi za usluge 4.900.000,00 2.353.047,40 48,023231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 355.317,73 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 225.219,68 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 60.894,98 0,003234 Komunalne usluge 29.965,87 0,003235 Zakupnine i najamnine 407.770,49 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 953.388,21 0,003238 Računalne usluge 220.642,13 0,003239 Ostale usluge 99.848,31 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 910.000,00 352.348,06 38,723292 Premije osiguranja 55.146,89 0,003293 Reprezentacija 111.466,56 0,003294 Članarine i norme 36.273,88 0,003295 Pristojbe i naknade 32.075,05 0,003296 Troškovi sudskih postupaka 69.423,69 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.961,99 0,00382 Kapitalne donacije 2.945,00 0,00 0,00Aktivnost A200003 Sredstva proračunske zalihe 400.000,00 0,00 0,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 400.000,00 0,00 0,00385 Izvanredni rashodi 400.000,00 0,00 0,00Aktivnost A200004 Nabava nefinancijske imovine 635.000,00 310.957,89 48,97Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 635.000,00 310.957,89 48,97422 Postrojenja i oprema 620.000,00 310.957,89 50,154221 Uredska oprema i namještaj 222.242,33 0,004222 Komunikacijska oprema 22.472,23 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 66.243,33 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00 0,00 0,00Aktivnost A200005 Informiranje, promidžba i manifestacije 1.500.000,00 481.125,00 32,08Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 1.500.000,00 481.125,00 32,08323 Rashodi za usluge 895.000,00 391.375,00 43,733233 Usluge promidžbe i informiranja 391.375,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 3.500,00 2,333299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.500,00 0,00381 Tekuće donacije 455.000,00 86.250,00 18,963811 Tekuće donacije u novcu 86.250,00 0,00Aktivnost A200006 Sufinanciranje civilne zaštite 708.000,00 31.755,00 4,49Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 708.000,00 31.755,00 4,49322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 0,00 0,00

 • 1522. listopad 2015.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXI. Broj 5/2015.

  323 Rashodi za usluge 100.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 33.000,00 31.755,00 96,233811 Tekuće donacije u novcu 31.755,00 0,00422 Postrojenja i oprema 520.000,00 0,00 0,00Aktivnost A200007 Izbori 5.885.800,00 5.834.524,98 99,13Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 100.000,00 20.707,09 20,71322 Rashodi za materijal i energiju 1.500,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 23.000,00 1.637,25 7,123233 Usluge promidžbe i informiranja 1.637,25 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.500,00 19.069,84 25,263291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i

  slično19.069,84 0,00

  Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 5.785.800,00 5.772.850,89 99,78322 Rashodi za materijal i energiju 24.500,00 24.414,55 99,653221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 24.414,55 0,00323 Rashodi za usluge 16.000,00 13.000,00 81,253238 Računalne usluge 9.900,00 0,003239 Ostale usluge 3.100,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.745.300,00 5.735.436,34 99,833291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i

  slično5.735.436,34 0,00

  Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 0,00 40.967,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 40.967,00 0,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i

  slično40.967,00 0,00

  Aktivnost A200008 Djelatnost Lokalne razvojne agencije 700.000,00 20.000,00 2,86Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 700.000,00 20.000,00 2,86381 Tekuće donacije 700.000,00 20.000,00 2,863811 Tekuće donacije u novcu 20.000,00 0,00Program 2002 Upravljanje gradskom imovinom 7.737.500,00 1.600.364,20 20,68Aktivnost A200001 Stanovi i poslovni prostori u vlasništvu Grada 1.040.000,00 378.109,23 36,36Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 265.000,00 68.962,36 26,02322 Rashodi za materijal i energiju 165.000,00 34.238,66 20,753223 Energija 34.238,66 0,00323 Rashodi za usluge 100.000,00 34.723,70 34,723232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 22.157,59 0,003234 Komunalne usluge 12.566,11 0,00Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE I NAK. S NASL. OSIG.PRORAČUN

  775.000,00 309.146,87 39,89

  322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00 23.521,01 94,083223 Energija 23.521,01 0,00323 Rashodi za usluge 750.000,00 285.625,86 38,083232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 72.466,38 0,003234 Komunalne usluge 213.159,48 0,00Aktivnost A200003 Ostale aktivnosti u vezi s upravljanjem imovinom 770.000,00 598.741,48 77,76Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 770.000,00 598.741,48 77,76323 Rashodi za usluge 770.000,00 598.741,48 77,763232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 362.653,94 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 236.087,54 0,00Kapitalni projekt K200002 Ulaganja u dugotrajnu imovinu 5.680.000,00 504.413,49 8,88Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 450.000,00 23.442,42 5,21411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 150.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 300.000,00 23.442,42 7,814212 Poslovni objekti 23.442,42 0,00Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 2.000.000,00 439.737,97 21,99411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 2.000.000,00 439.737,97 21,994111 Zemljište 439.737,97 0,00Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE I NAK. S NASL. OSIG.PRORAČUN

  3.230.000,00 41.233,10 1,28

 • 16

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXI. Broj 5/2015.

  22. listopad 2015.

  411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.000.000,00 41.233,10 4,124111 Zemljište 41.233,10 0,00421 Građevinski objekti 2.230.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K200004 Razvoj širokopojasne infrastrukture 247.500,00 119.100,00 48,12Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 78.300,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 78.300,00 0,00 0,00Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA 169.200,00 119.100,00 70,39323 Rashodi za usluge 169.200,00 119.100,00 70,393231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 119.100,00 0,00RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA MJESNU SAMOUPRAVU 6.477.490,00 3.375.431,37 52,11GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA MJESNU SAMOUPRAVU 520.490,00 221.022,33 42,46Program 1000 Javna uprava i administracija 520.490,00 221.022,33 42,46Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 520.490,00 221.022,33 42,46Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 520.490,00 221.022,33 42,46311 Plaće (Bruto) 440.880,00 187.305,66 42,483111 Plaće za redovan rad 187.305,66 0,00313 Doprinosi na plaće 78.110,00 32.216,67 41,253132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 29.032,44 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.184,23 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.500,00 1.500,00 100,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.500,00 0,00GLAVA 00302 GRADSKE ČETVRTI I I MJESNI ODBORI GRADA 5.957.000,00 3.154.409,04 52,95Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 5.482.500,00 3.059.471,68 55,80Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 3.670.000,00 2.431.464,18 66,25Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 3.670.000,00 2.431.464,18 66,25322 Rashodi za materijal i energiju 980.000,00 572.249,82 58,393221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.759,46 0,003223 Energija 486.501,32 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 80.486,04 0,003225 Sitni inventar i auto gume 503,00 0,00323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 1.410.025,69 70,503232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.317.231,26 0,003234 Komunalne usluge 17.644,43 0,003235 Zakupnine i najamnine 2.300,00 0,003239 Ostale usluge 72.850,00 0,00381 Tekuće donacije 50.000,00 42.000,00 84,003811 Tekuće donacije u novcu 42.000,00 0,00421 Građevinski objekti 150.000,00 49.245,81 32,834214 Ostali građevinski objekti 49.245,81 0,00422 Postrojenja i oprema 490.000,00 357.942,86 73,054221 Uredska oprema i namještaj 156.484,31 0,004222 Komunikacijska oprema 14.674,85 0,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 130.677,50 0,004225 Instrumenti, uređaji i strojevi 35.109,15 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 20.997,05 0,00Aktivnost A300002 Poboljšanje komunalne infrastrukture i standarda naselja Mičevec

  882.500,00 340.000,00 38,53

  Izvor EKOLOŠKA RENTA 882.500,00 340.000,00 38,53322 Rashodi za materijal i energiju 35.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 42.500,00 40.000,00 94,123811 Tekuće donacije u novcu 40.000,00 0,00382 Kapitalne donacije 600.000,00 300.000,00 50,003822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 300.000,00 0,00421 Građevinski objekti 150.000,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 20.000,00 0,00 0,00Aktivnost A300003 Male komunalne akcije 930.000,00 288.007,50 30,97Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 930.000,00 288.007,50 30,97

 • 1722. listopad 2015.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXI. Broj 5/2015.

  323 Rashodi za usluge 430.000,00 149.637,50 34,803232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 149.637,50 0,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 400.000,00 127.420,00 31,863722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 127.420,00 0,00422 Postrojenja i oprema 100.000,00 10.950,00 10,954223 Oprema za održavanje i zaštitu 10.950,00 0,00Korisnik 900 JEDINICE MJESNE SAMOUPRAVE 474.500,00 94.937,36 20,01Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 474.500,00 94.937,36 20,01Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 474.500,00 94.937,36 20,01Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 464.000,00 94.937,36 20,46322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 140,30 0,703221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 140,30 0,00323 Rashodi za usluge 130.000,00 42.692,66 32,843231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.531,80 0,003234 Komunalne usluge 37.160,86 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 314.000,00 52.104,40 16,593293 Reprezentacija 23.715,40 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.389,00 0,00Izvor VLASTITI PRIHODI - PK 10.500,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 4.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.500,00 0,00 0,00RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 15.083.000,00 9.774.379,01 64,80GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 15.083.000,00 9.774.379,01 64,80Program 1000 Javna uprava i administracija 1.993.000,00 926.255,47 46,48Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 1.993.000,00 926.255,47 46,48Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 1.993.000,00 926.255,47 46,48311 Plaće (Bruto) 1.674.000,00 791.028,25 47,253111 Plaće za redovan rad 761.958,55 0,003113 Plaće za prekovremeni rad 29.069,70 0,00313 Doprinosi na plaće 288.000,00 126.155,87 43,803132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 113.686,98 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 12.468,89 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00 6.888,43 27,553211 Službena putovanja 38,43 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.850,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 6.000,00 2.182,92 36,383221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.182,92 0,00Program 4001 Financijski i fiskalni poslovi 13.090.000,00 8.848.123,54 67,59Aktivnost A400001 Otplata kredita 4.140.000,00 1.634.975,19 39,49Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 4.140.000,00 1.634.975,19 39,49342 Kamate za primljene kredite i zajmove 660.000,00 333.273,93 50,503423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih

  financijskih institucija izvan javnog s333.273,93 0,00

  544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

  3.480.000,00 1.301.701,26 37,41

  5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

  1.301.701,26 0,00

  Aktivnost A400002 Stručni poslovi utvrđivanje i naplate gradskih prihoda 2.500.000,00 1.011.732,34 40,47Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 2.500.000,00 1.011.732,34 40,47323 Rashodi za usluge 2.500.000,00 1.011.732,34 40,473239 Ostale usluge 1.011.732,34 0,00Aktivnost A400003 Financijski rashodi 6.130.000,00 6.049.560,81 98,69Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 6.130.000,00 6.049.560,81 98,69343 Ostali financijski rashodi 130.000,00 49.560,81 38,123431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 29.999,41 0,003432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 18.982,66 0,003433 Zatezne kamate 578,61 0,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,13 0,00532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00

 • 18

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXI. Broj 5/2015.

  22. listopad 2015.

  5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 6.000.000,00 0,00Aktivnost A400004 Održavanje sustava gradske riznice 320.000,00 151.855,20 47,45Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 320.000,00 151.855,20 47,45323 Rashodi za usluge 320.000,00 151.855,20 47,453238 Računalne usluge 151.855,20 0,00RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET

  127.975.430,00 63.788.961,33 49,84

  GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI 127.975.430,00 63.788.961,33 49,84Program 1000 Javna uprava i administracija 3.239.300,00 2.002.060,17 61,81Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 3.239.300,00 2.002.060,17 61,81Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 2.639.300,00 2.002.060,17 75,86311 Plaće (Bruto) 2.137.300,00 1.702.120,79 79,643111 Plaće za redovan rad 1.699.019,28 0,003113 Plaće za prekovremeni rad 3.101,51 0,00313 Doprinosi na plaće 480.000,00 290.089,58 60,443132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 261.418,02 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 28.671,56 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 17.000,00 7.450,80 43,833211 Službena putovanja 7.450,80 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 2.399,00 47,983221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.399,00 0,00Izvor NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE

  600.000,00 0,00 0,00

  311 Plaće (Bruto) 600.000,00 0,00 0,00Program 5001 Javna rasvjeta 8.025.000,00 3.462.813,72 43,15Aktivnost A500001 Javna rasvjeta - potrošnja 3.425.000,00 1.341.046,45 39,15Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 925.000,00 886.384,71 95,83322 Rashodi za materijal i energiju 925.000,00 886.384,71 95,833223 Energija 886.384,71 0,00Izvor KOMUNALNA NAKNADA 2.500.000,00 454.661,74 18,19322 Rashodi za materijal i energiju 2.500.000,00 454.661,74 18,193223 Energija 454.661,74 0,00Aktivnost A500002 Javna rasvjeta - mrežarina 2.200.000,00 939.774,35 42,72Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 1.000.000,00 939.774,35 93,98322 Rashodi za materijal i energiju 1.000.000,00 939.774,35 93,983223 Energija 939.774,35 0,00Izvor KOMUNALNA NAKNADA 1.200.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.200.000,00 0,00 0,00Aktivnost A500003 Javna rasvjeta - redovno održavanje 1.600.000,00 1.030.352,14 64,40Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 600.000,00 565.000,00 94,17323 Rashodi za usluge 565.000,00 565.000,00 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 565.000,00 0,00422 Postrojenja i oprema 35.000,00 0,00 0,00Izvor KOMUNALNA NAKNADA 1.000.000,00 465.352,14 46,54323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 465.352,14 46,543232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 465.352,14 0,00Aktivnost A500004 Javna rasvjeta - pojačano održavanje 800.000,00 151.640,78 18,96Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 800.000,00 151.640,78 18,96322 Rashodi za materijal i energiju 500.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 300.000,00 151.640,78 50,553232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 151.640,78 0,00Program 5002 Održavanje nerazvrstanih cesta 23.480.000,00 12.254.615,11 52,19Aktivnost A500001 Redovno održavanje 18.965.000,00 9.357.997,49 49,34Izvor KOMUNALNA NAKNADA 5.365.000,00 3.049.088,23 56,83323 Rashodi za usluge 5.365.000,00 3.049.088,23 56,833232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.049.088,23 0,00Izvor ZAKUP I PRENAMJENA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 100.000,00 46.646,06 46,65323 Rashodi za usluge 100.000,00 46.646,06 46,653232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 46.646,06 0,00

 • 1922. listopad 2015.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXI. Broj 5/2015.

  Izvor NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE

  3.800.000,00 1.518.772,95 39,97

  323 Rashodi za usluge 3.800.000,00 1.518.772,95 39,973232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.518.772,95 0,00Izvor NAKNADE ZA CESTE 9.100.000,00 4.516.408,21 49,63323 Rashodi za usluge 9.100.000,00 4.516.408,21 49,633232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.516.408,21 0,00Izvor DOPRINOS ZA ŠUME 600.000,00 227.082,04 37,85323 Rashodi za usluge 600.000,00 227.082,04 37,853232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 227.082,04 0,00Aktivnost A500002 Izvanredno održavanjeIzvor KOMUNALNA NAKNADA

  2.500.000,00 889.882,74 35,602.500.000,00 889.882,74 35,60

  323 Rashodi za usluge 2.500.000,00 889.882,74 35,603232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 859.156,74 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 30.726,00 0,00Kapitalni projekt K500003 Nabava opreme 100.000,00 100.000,00 100,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 100.000,00 100.000,00 100,00386 Kapitalne pomoći 100.000,00 100.000,00 100,003861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te

  trgovačkim društvima u javnom sek100.000,00 0,00

  Tekući projekt T500004 Povećanje sigurnosti prometa u zonama OŠIzvor KOMUNALNA NAKNADA

  1.915.000,00 1.906.734,88 99,57935.000,00 926.601,16 99,10

  323 Rashodi za usluge 935.000,00 926.601,16 99,103232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 921.401,16 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 5.200,00 0,00Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 520.000,00 520.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 520.000,00 520.000,00 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 520.000,00 0,00Izvor DONACIJE PRORAČUNA 460.000,00 460.133,72 100,03323 Rashodi za usluge 460.000,00 460.133,72 100,033232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 460.133,72 0,00Program 5003 Održavanje javnih (zelenih) površina 9.900.000,00 7.222.100,15 72,95Aktivnost A500001 Održavanje javnih zelenih i ostalih površina 6.100.000,00 5.110.872,14 83,78Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 200.000,00 200.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 200.000,00 0,00Izvor KOMUNALNA NAKNADA 5.900.000,00 4.910.872,14 83,24323 Rashodi za usluge 5.900.000,00 4.910.872,14 83,243232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.910.872,14 0,00Aktivnost A500002 Čišćenje javnih površina 3.800.000,00 2.111.228,01 55,56Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 200.000,00 200.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 200.000,00 0,00Izvor KOMUNALNA NAKNADA 3.600.000,00 1.911.228,01 53,09323 Rashodi za usluge 3.600.000,00 1.911.228,01 53,093232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.911.228,01 0,00Program 5004 Odvodnja oborinskih voda 300.000,00 113.870,98 37,96Aktivnost A500001 Redovno održavanje 300.000,00 113.870,98 37,96Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 300.000,00 113.870,98 37,96323 Rashodi za usluge 300.000,00 113.870,98 37,963232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 113.870,98 0,00Program 5001 Gradnja objekata, nabava uređaja i opreme kom. infrastrukture 26.544.900,00 5.970.609,60 22,49Kapitalni projekt K500001 Građenje javnih površina i nabava opreme 1.341.000,00 154.816,88 11,54Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 1.316.000,00 154.816,88 11,76421 Građevinski objekti 1.146.000,00 69.298,00 6,054214 Ostali građevinski objekti 69.298,00 0,00422 Postrojenja i oprema 170.000,00 85.518,88 50,314227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 85.518,88 0,00Izvor BORAVIŠNA PRISTOJBA 25.000,00 0,00 0,00

 • 20

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXI. Broj 5/2015.

  22. listopad 2015.

  421 Građevinski objekti 25.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K500002 Građenje nerazvrstanih cesta 14.147.170,00 2.761.937,63 19,52Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 13.897.170,00 2.761.937,63 19,87421 Građevinski objekti 13.897.170,00 2.761.937,63 19,874213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 2.761.937,63 0,00Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA 250.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 250.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K500003 Gradnja gradskog groblja 1.088.500,00 340.324,40 31,27Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 1.088.500,00 340.324,40 31,27421 Građevinski objekti 1.088.500,00 340.324,40 31,274214 Ostali građevinski objekti 340.324,40 0,00Kapitalni projekt K500004 Izgradnja javne rasvjeteIzvor KOMUNALNI DOPRINOS

  7.147.480,00 2.263.172,80 31,665.437.580,00 1.549.814,67 28,50

  421 Građevinski objekti 5.437.580,00 1.549.814,67 28,504214 Ostali građevinski objekti 1.549.814,67 0,00Izvor POMOĆI - FZOEU 1.392.900,00 713.358,13 51,21421 Građevinski objekti 1.392.900,00 713.358,13 51,214214 Ostali građevinski objekti 713.358,13 0,00Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA 317.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 317.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K500005 Izrada tehničke dokumentacije i pripreme za izgradnju

  2.820.750,00 450.357,89 15,97

  Izvor KOMUNALNI DOPRINOS 2.760.750,00 450.357,89 16,31421 Građevinski objekti 2.760.750,00 450.357,89 16,314213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 219.002,35 0,004214 Ostali građevinski objekti 231.355,54 0,00Izvor EKOLOŠKA RENTA 60.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 60.000,00 0,00 0,00Program 5001 Gradnja objekata, uređaja i nabava opreme 2.080.000,00 551.233,11 26,50Kapitalni projekt K500001 Građenje objekata vodoopskrbe i odvodnje 1.880.000,00 551.233,11 29,32Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 100.000,00 100.000,00 100,00386 Kapitalne pomoći 100.000,00 100.000,00 100,003861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te

  trgovačkim društvima u javnom sek100.000,00 0,00

  Izvor NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

  20.000,00 0,00 0,00

  386 Kapitalne pomoći 20.000,00 0,00 0,00Izvor NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE

  1.000.000,00 301.386,84 30,14

  386 Kapitalne pomoći 1.000.000,00 301.386,84 30,143861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te

  trgovačkim društvima u javnom sek301.386,84 0,00

  Izvor VODNI DOPRINOS 260.000,00 149.846,27 57,63386 Kapitalne pomoći 260.000,00 149.846,27 57,633861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te

  trgovačkim društvima u javnom sek149.846,27 0,00

  Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA 500.000,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 500.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K500003 Izrada tehničke dokumentacije i pripreme za izgradnju

  200.000,00 0,00 0,00

  Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 200.000,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 200.000,00 0,00 0,00Program 5001 Komunalno redarstvo 85.000,00 9.722,23 11,44Aktivnost A500001 Izvršenje rješenja komunalnog redarstva 60.000,00 0,00 0,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 60.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 60.000,00 0,00 0,00Aktivnost A500002 Odvoz tehnički neispravnih vozila 5.000,00 0,00 0,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 5.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00 0,00Aktivnost A500003 Interventne komunalne akcije 20.000,00 9.722,23 48,61

 • 2122. listopad 2015.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXI. Broj 5/2015.

  Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 20.000,00 9.722,23 48,61323 Rashodi za usluge 20.000,00 9.722,23 48,613237 Intelektualne i osobne usluge 9.722,23 0,00Program 5002 Izgradnja drugih objekata 54.321.230,00 32.201.936,26 59,28Kapitalni projekt K500002 Ostali građevinski objekti 260.000,00 20.035,91 7,71Izvor NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE NA PLIN 160.000,00 20.035,91 12,52421 Građevinski objekti 160.000,00 20.035,91 12,524214 Ostali građevinski objekti 20.035,91 0,00Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE I NAK. S NASL. OSIG.PRORAČUN

  100.000,00 0,00 0,00

  421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K500003 Izgradnja dječjeg vrtića 16.600.000,00 12.178.852,82 73,37Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 1.900.000,00 73.020,29 3,84421 Građevinski objekti 1.900.000,00 73.020,29 3,844212 Poslovni objekti 73.020,29 0,00Izvor PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA PRORAČUNA

  14.700.000,00 12.105.832,53 82,35

  421 Građevinski objekti 14.700.000,00 12.105.832,53 82,354212 Poslovni objekti 12.105.832,53 0,00Kapitalni projekt K500004 Izgradnja sportske dvorane OŠ Novo Čiče 9.162.000,00 0,00 0,00Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA 5.162.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 5.162.000,00 0,00 0,00Izvor PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA PRORAČUNA

  4.000.000,00 0,00 0,00

  421 Građevinski objekti 4.000.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K500005 Izgradnja OŠ Novo Čiče 25.476.000,00 17.837.058,41 70,02Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 101.000,00 46.732,50 46,27421 Građevinski objekti 101.000,00 46.732,50 46,274212 Poslovni objekti 46.732,50 0,00Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA 25.375.000,00 17.790.325,91 70,11421 Građevinski objekti 22.875.000,00 17.790.325,91 77,774212 Poslovni objekti 17.790.325,91 0,00422 Postrojenja i oprema 2.500.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K500006 Pomoćno igralište gradskog stadiona s umjetnom travom

  2.523.230,00 2.165.989,12 85,84

  Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE I NAK. S NASL. OSIG.PRORAČUN

  2.523.230,00 2.165.989,12 85,84

  421 Građevinski objekti 2.523.230,00 2.165.989,12 85,844212 Poslovni objekti 2.165.989,12 0,00Kapitalni projekt K500007 Izgradnja centra za posjetitelje 300.000,00 0,00 0,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 300.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 300.000,00 0,00 0,00RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA 15.183.120,00 4.437.085,33 29,22GLAVA 00601 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA 15.183.120,00 4.437.085,33 29,22Program 1000 Javna uprava i administracija 1.666.020,00 789.887,09 47,41Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 1.666.020,00 789.887,09 47,41Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 1.666.020,00 789.887,09 47,41311 Plaće (Bruto) 1.426.120,00 668.848,06 46,903111 Plaće za redovan rad 667.494,16 0,003113 Plaće za prekovremeni rad 1.353,90 0,00313 Doprinosi na plaće 225.900,00 115.041,87 50,933132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 103.671,48 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 11.370,39 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 12.500,00 5.777,16 46,223211 Službena putovanja 4.527,16 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.250,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.500,00 220,00 14,673221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 220,00 0,00Program 6001 Prostorno planiranje 530.000,00 112.500,00 21,23Aktivnost A600001 Izrada prostornih planova 460.000,00 112.500,00 24,46

 • 22

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXI. Broj 5/2015.

  22. listopad 2015.

  Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 460.000,00 112.500,00 24,46323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 440.000,00 112.500,00 25,574263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 112.500,00 0,00Aktivnost A600002 Izrade studija, geodetskih podloga i urbanističkih projekata 70.000,00 0,00 0,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 70.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 0,00 0,00Program 6002 Zaštita okoliša 12.837.100,00 3.534.698,24 27,54Aktivnost A600001 Gospodarenje energijom, otpadom i okolišem 530.000,00 122.040,00 23,03Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 420.000,00 122.040,00 29,06323 Rashodi za usluge 240.000,00 90.415,00 37,673237 Intelektualne i osobne usluge 90.415,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 180.000,00 31.625,00 17,574263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 31.625,00 0,00Izvor POMOĆI - FZOEU 110.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 60.000,00 0,00 0,00Aktivnost A600002 Praćenje stanja okoliša 30.000,00 388,13 1,29Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 30.000,00 388,13 1,29323 Rashodi za usluge 30.000,00 388,13 1,293235 Zakupnine i najamnine 388,13 0,00Aktivnost A600003 Zaštita prirode 30.000,00 0,00 0,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 30.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 0,00 0,00Aktivnost A600004 Edukacija i podizanje ekološke svijesti 180.000,00 3.863,37 2,15Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 180.000,00 3.863,37 2,15323 Rashodi za usluge 80.000,00 1.315,62 1,643233 Usluge promidžbe i informiranja 1.315,62 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 2.547,75 12,743293 Reprezentacija 484,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.063,75 0,00381 Tekuće donacije 80.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K600008 EU projekt "U mojem dvorištu " OP SI-HR 2007-2013

  5.500.500,00 248.072,99 4,51

  Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 126.000,00 33.049,28 26,23323 Rashodi za usluge 111.000,00 33.026,03 29,753232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 14.940,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 2.232,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 15.854,03 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.500,00 23,25 0,223299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23,25 0,00422 Postrojenja i oprema 4.500,00 0,00 0,00Izvor NAKNADA ZA IZGRADNJU GRAĐ. I NABAVU OPREME ZA GOSPODARENJE O

  683.000,00 27.562,50 4,04

  421 Građevinski objekti 683.000,00 27.562,50 4,044212 Poslovni objekti 15.750,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 11.812,50 0,00Izvor REFUNDACIJE IZ POMOĆI EU 4.691.500,00 187.461,21 4,00311 Plaće (Bruto) 90.000,00 0,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 31.500,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 18.500,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 618.500,00 187.147,47 30,263232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 84.660,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 12.648,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 89.839,47 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 57.500,00 313,74 0,553293 Reprezentacija 181,99 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 131,75 0,00421 Građevinski objekti 3.868.000,00 0,00 0,00

 • 2322. listopad 2015.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXI. Broj 5/2015.

  422 Postrojenja i oprema 7.500,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K600009 Izgradnja odlagališta neopasnog otpada Mraclinska Dubrava

  770.000,00 116.250,00 15,10

  Izvor NAKNADA ZA IZGRADNJU GRAĐ. I NABAVU OPREME ZA GOSPODARENJE O

  430.000,00 116.250,00 27,03

  386 Kapitalne pomoći 230.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 200.000,00 116.250,00 58,134214 Ostali građevinski objekti 116.250,00 0,00Izvor POMOĆI - FZOEU 340.000,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 340.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K600013 Izgradnja reciklažnog dvorišta VG 220.000,00 0,00 0,00Izvor NAKNADA ZA IZGRADNJU GRAĐ. I NABAVU OPREME ZA GOSPODARENJE O

  120.000,00 0,00 0,00

  421 Građevinski objekti 120.000,00 0,00 0,00Izvor POMOĆI - FZOEU 100.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K600015 Nabava opreme za odvojeno sakupljanje otpada i uređenja zelenih otoka

  1.650.000,00 0,00 0,00

  Izvor NAKNADA ZA IZGRADNJU GRAĐ. I NABAVU OPREME ZA GOSPODARENJE O

  1.000.000,00 0,00 0,00

  386 Kapitalne pomoći 1.000.000,00 0,00 0,003861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te

  trgovačkim društvima u javnom sek0,00 0,00

  Izvor POMOĆI - FZOEU 650.000,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 650.000,00 0,00 0,003861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te

  trgovačkim društvima u javnom sek0,00 0,00

  Kapitalni projekt K600016 Izgradnja bioplinskog postrojenja u sklopu CGO 330.000,00 0,00 0,00Izvor NAKNADA ZA IZGRADNJU GRAĐ. I NABAVU OPREME ZA GOSPODARENJE O

  230.000,00 0,00 0,00

  421 Građevinski objekti 230.000,00 0,00 0,00Izvor POMOĆI - FZOEU 100.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K600017 Izgradnja pogona za obradu građevinskog otpada 50.000,00 0,00 0,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 30.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 30.000,00 0,00 0,00Izvor POMOĆI - FZOEU 20.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 20.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K600019 Energetska rekonstrukcija OŠ Eugena Kumičića 240.000,00 234.888,75 97,87Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 240.000,00 234.888,75 97,87421 Građevinski objekti 240.000,00 234.888,75 97,874214 Ostali građevinski objekti 234.888,75 0,00Kapitalni projekt K600021 Nabava specijalnih komunalnih vozila za odvoz komunalnog otpada

  2.811.600,00 2.809.195,00 99,91

  Izvor NAKNADA ZA IZGRADNJU GRAĐ. I NABAVU OPREME ZA GOSPODARENJE O

  1.686.600,00 1.698.127,78 100,68

  386 Kapitalne pomoći 1.686.600,00 1.698.127,78 100,683861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te

  trgovačkim društvima u javnom sek1.698.127,78 0,00

  Izvor POMOĆI - FZOEU 1.125.000,00 1.111.067,22 98,76386 Kapitalne pomoći 1.125.000,00 1.111.067,22 98,763861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te

  trgovačkim društvima u javnom sek1.111.067,22 0,00

  Kapitalni projekt K600022 Izgradnja sortirnice za odvojeno sakupljeni komunalni otpad

  120.000,00 0,00 0,00

  Izvor NAKNADA ZA IZGRADNJU GRAĐ. I NABAVU OPREME ZA GOSPODARENJE O

  120.000,00 0,00 0,00

  421 Građevinski objekti 120.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K600025 Vg- elektro punionice 375.000,00 0,00 0,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 255.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 75.000,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 180.000,00 0,00 0,00

 • 24

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXI. Broj 5/2015.

  22. listopad 2015.

  Izvor POMOĆI - FZOEU 120.000,00 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 120.000,00 0,00 0,00Program 6003 Geodetski poslovi 150.000,00 0,00 0,00Aktivnost A600002 Ostali geodetski poslovi 50.000,00 0,00 0,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 50.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 0,00Kapitalni projekt K600001 Katastarske izmjere na području Grada Velike Gorice

  100.000,00 0,00 0,00

  Izvor ZAKUP I PRENAMJENA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 100.000,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 0,00 0,00RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 37.512.385,00 16.018.389,99 42,70GLAVA 00701 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1.191.010,00 618.841,67 51,96Program 1000 Javna uprava i administracija 751.010,00 354.591,67 47,22Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 751.010,00 354.591,67 47,22Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 751.010,00 354.591,67 47,22311 Plaće (Bruto) 642.680,00 302.222,05 47,033111 Plaće za redovan rad 302.222,05 0,00313 Doprinosi na plaće 98.330,00 51.982,14 52,863132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 46.844,41 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 5.137,73 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 8.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 387,48 19,373221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 387,48 0,00Program 7016 Programi zajednica i udruga 440.000,00 264.250,00 60,06Aktivnost A700001 Donacije vjerskim zajednicama 380.000,00 210.750,00 55,46Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 380.000,00 210.750,00 55,46381 Tekuće donacije 380.000,00 210.750,00 55,463811 Tekuće donacije u novcu 210.750,00 0,00Aktivnost A700003 Ostale donacije 60.000,00 53.500,00 89,17Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 60.000,00 53.500,00 89,17381 Tekuće donacije 60.000,00 53.500,00 89,173811 Tekuće donacije u novcu 53.500,00 0,00GLAVA 00702 KULTURA 17.253.805,00 7.329.050,46 42,48Program 7002 Zaštita spomenika kulture 645.000,00 62.625,00 9,71Aktivnost A700001 Javna plastika 15.000,00 0,00 0,00Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 15.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00Aktivnost A700002 Stari grad Lukavec 200.000,00 7.625,00 3,81Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 200.000,00 7.