Click here to load reader

Sluzbeni glasnik GVG 4 2017 - Velika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gori-ce br. 07/13) Mandatno povjerenstvo razmotrilo je Izvješće Gradskog izbornog povjerenstva

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sluzbeni glasnik GVG 4 2017 - Velika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gori-ce br....

 • G o d i n a XX I I I . • B r o j 4 • 19. LIPANJ 2017.

  SLUŽBENI GLASNIK GRADA VELIKE GORICE

  S L U Ž B E N I L I S T G R A D A V E L I K E G O R I C E

  Sadržaj

  ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA 16. IZVJEŠĆE o izborima i mandatu članova Gradskog vijeća Grada Velike Gorice ........................................5 17. ZAKLJUČAK o izboru Mandatnog povjerenstva .........................................................................................7 18. ZAKLJUČAK o izboru Odbora za izbor i imenovanja .................................................................................7 19. ZAKLJUČAK o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice ...............................................8 20. ZAKLJUČAK o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice ..........................................8 21. ZAKLJUČAKo izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja ........................................................................8 22. ZAKLJUČAK o izboru Odbora za mjesnu samoupravu ...............................................................................9 23. ZAKLJUČAK o izboru Odbora za financije i proračun ...............................................................................9 24. ZAKLJUČAK o izboru Odbora za gospodarski razvoj ................................................................................9 25. ZAKLJUČAK o izboru Odbora za komunalne djelatnosti .........................................................................10 26. ZAKLJUČAK o izboru Odbora za odgoj i obrazovanje .............................................................................10 27. ZAKLJUČAK o izboru Odbora za društvene djelatnosti ............................................................................10 28. ZAKLJUČAK o izboru Odbora za mladež .................................................................................................10 29. ZAKLJUČAK o izboru Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređivanje .................................................11 30. ZAKLJUČAK o izboru Odbora za poljodjelstvo šumarstvo i vodoprivredu ..............................................11

  ODLUKE GRADONAČELNIKA 211. ZAKLJUČAK o privremenom korištenju javnih površina odnosno predmeta za oglašavanje u vlasništvu Grada Velike Gorice za obavljanje izbornih radnji, odnosno za izbornu promidžbu, u svrhu izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika, na izborima 2017. godine .............12 212. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Mjesnog odbora Staro Čiče .................12 213. ZAKLJUČAK o potpisivanju Sporazuma o sufinanciranju programa predškolskog odgoja s Gradom Jastrebarskim ..............................................................................................................................13

 • 2

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXIII. Broj 4/2017.

  19. lipanj 2017.

  214. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o sklapanju Ugovora o dodjeli sredstava kapitalne pomoći financiranja nabave opreme ........................................................................................................................ 13 215. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o dodjeli sredstava kapitalne pomoći financiranja nabave opreme ............................................................................................................................................ 13 216 ZAKLJUČAK o izmjeni i dopuni Zaključka o raspodjeli sredstava za Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu ............................................................................................................................. 14 217. ZAKLJUČAK o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Velike Gorice za 2017. g. ............. 15 218. ZAKLJUČAK o sklapanju Sporazuma o suradnji u provođenju međunarodnog programa „Eko-škole u Republici Hrvatskoj“ na području Grada Velike Gorice tijekom 2017. godine .................... 17 219. ZAKLJUČAK o sklapanju Sporazuma o poslovnoj suradnji na projektu „Svi na igrališta“ ..................... 17 220. ZAKLJUČAK o subvencioniranju dijela troškova odvoza fekalne kanalizacije i dijela troškova prijevoza pitke vode na području Grada Velike Gorice ................................................................ 17 221. ZAKLJUČAK o potvrđivanju zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Markuševec ................. 18 222. ZAKLJUČAK o raspisivanju Natječaja za dodjelu Stipendija Grada Velike Gorice za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva za˝školsku godinu 2017./2018 ....................................................................................................................................... 18 223. PRAVILNIK o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija........................................................................... 18 224. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Liste korisnika vrtnih parcela na obradivom zemljištu ............................... 22 225. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Mjesnog odbora Turopolje .................. 22 226. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Mjesnog odbora Kosnica ..................... 22 227. RJEŠENJE o imenovanju proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva ....................................... 23 228. ZAKLJUČAK o isplati akontacije sredstava Zajednici športskih udruga Grada Velike Gorice ................ 23 229. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Program rada Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica za 2017. godinu .................................................................................................................... 23 230. ZAKLJUČAK o dodjeli financijske potpore Zelenoj mreži aktivističkih grupa (ZMAG) radi organizacije 1. Konvencije prirodnog graditeljstva na Recikliranom imanju Vukomerić ................... 24 231. ZAKLJUČAK o imenovanju članova u Školski odbor Umjetničke škole Franje Lučića .......................... 24 232. ZAKLJUČAK o imenovanju članova u Školski odbor Osnovne škole Eugena Kvaternika ..................... 24 233 ZAKLJUČAK o imenovanju članova u Školski odbor Osnovne škole Jurja Habdelića ........................... 25 234. ZAKLJUČAK o imenovanju članova u Školski odbor Osnovne škole Nikole Hribara ............................ 25 235. ZAKLJUČAK o imenovanju članova u Školski odbor Osnovne škole Šćitarjevo .................................... 25 236. ZAKLJUČAK o imenovanju članova u Školski odbor Osnovne škole Velika Mlaka ............................... 26 237. ZAKLJUČAK o imenovanju članova u Školski odbor Osnovne škole Vukovina ..................................... 26 238. PLAN o dopuni Plana savjetovanja s javnošću Grada Velika Gorica za 2017. godinu .............................. 26 239. ZAKLJUČAK o dodjeli potpora za poduzetnike početnike po zahtjevima zaprimljenim od 18. do 30.4.2017.godine ......................................................................................................................... 27 240. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Gradske četvrti Braća Radić ................ 28 241. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana Mjesnog odbora Lukavec .................... 28 242. ZAKLJUČAK o održavanju “Dana jagoda u Velikoj Gorici” .................................................................... 28 243. ZAKLJUČAKo davanju kapitalne pomoći trgovačkom društvu VG Komunalac d.o.o. radi financiranja nabave roba, izvođenja radova i obavljanja usluga potrebnih za provođenje projekta sustava za iznajmljivanje bicikala .............................................................................................................. 29 244. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Liste korisnika vrtnih parcela na obradivom zemljištu ................................ 29 245. ZAKLJUČAK o visini naknade za rad članovima Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda ........................................................................................................................... 30 246. ZAKLJUČAK o potvrđivanju zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čička Poljana ............... 30 247. ZAKLJUČAK o dodijeli jednokratnih novčanih pomoći građanima u socijalno- zaštitnoj potrebi .............. 30 248. ZAKLJUČAK o imenovanju člana Projektnog tima za pripremu projekta Mala Buna za sufinanciranje iz sredstava EU ............................................................................................................... 31

 • 319. lipanj 2017.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXIII. Broj 4/2017.

  249. ZAKLJUČAK o potvrđivanju zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vukovina......................31 250. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o korištenju zemljišta ....................................................................... 31 251. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za dobivanje potpore male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje krava i junica u 2017. godini ................................ 32 252. ZAKLJUČAK o financijskoj pomoći Gradskoj četvrti Pleso ..................................................................... 32 253. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesnog odbora Ribnica ...................... 33 254. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti ......................................................................................... 33 255.