Click here to load reader

SLUŽBENI LIST GRADA VELIKE GORICE - Velika Gorica

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENI LIST GRADA VELIKE GORICE - Velika Gorica

Sluzbeni glasnik GVG 9.inddG o d i n a XX V. • B r o j 9 • 19. PROSINCA 2019.
SLUBENI GLASNIK GRADA VELIKE GORICE
S L U B E N I L I S T G R A D A V E L I K E G O R I C E
Sadraj ODLUKE GRADSKOG VIJEA
99. I. Izmjene i dopune prorauna Grada Velike Gorice za 2019. godinu........................................................... 3 100. I. Izmjena i dopuna Programa graenja komunalne infrastrukture na podruju Grada Velika Gorica za 2019. godinu .......................................................................................................... 55 101. I. Izmjena i dopuna Programa odravanja komunalne infrastrukture na podruju Grada Velike Gorice u 2019. godini ............................................................................................................ 58 102. ODLUKA o prodaji suvlasnikog dijela nekretnine u vlasništvu Grada Velike Gorice ............................. 59 103. ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra u opoj uporabi na k. . br. 753/2, k. . br. 756/1 i k. . br. 758/1 sve k.o. Mraclin ................................................................................................................... 60 104. ODLUKA o raspisivanju izbora za lanove vijea Mjesnog odbora ika Poljana ................................... 60 105. ODLUKA o podijeli poslovnog udjela trgovakog društva VG Vodoopskrba d.o.o. ................................. 60 106. ODLUKA o prijenosu poslovnih udjela trgovakog društva VG vodoopskrba d.o.o. bez naknade .............. 61 107. ODLUKA o izradi I. izmjene i dopune urbanistikog plana ureenja gospodarske zone „Kušanec – Istok“ ........................................................................................................................................ 62 108. ODLUKA o izradi I. izmjene i dopune urbanistikog plana ureenja naselja LUKAVEC ........................ 65 109. ODLUKA o pristupanju Grada Velike Gorice meunarodnom udruenju „Energetski gradovi“ („Energy Cities“) ...................................................................................................... 68 110. ZAKLJUAK o potpisivanju Sporazuma o plaanju godišnje naknade za korištenje nekretnina društva Zrane luke Zagreb d.o.o. ............................................................................................. 69
ODLUKE GRADONAELNIKA
424. ZAKLJUAK o partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje na manifestaciji„ Sajam poslova“ ............................................................................................................................................ 70 425. ZAKLJUAK o raspodjeli financijskih sredstava za programe udruga mladih i udruga za mlade Grada Velike Gorice u 2019. godini ...................................................................................................... 70 426. ZAKLJUAK o dodjeli potpora poduzetnicima za pojedinane nastupe na manifestacijama po zahtjevima zaprimljenim od 03.7.-11.11.2019. ...................................................................................... 71
2
19. prosinca 2019.
427. ZAKLJUAK o dodjeli jednokratne novane pomoi Klari Marjanovi ................................................. 71 428. ZAKLJUAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava slunosti radi gradnje vodovoda i fekalne kanalizacije u Ulici Ivana Gorana Kovaia u Velikoj Gorici ........................................................ 72 429. ZAKLJUAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava slunosti radi gradnje ulinog cjevovoda naselja rnkovec – ogranci Glavne ulice .................................................................................................... 72 430. ZAKLJUAK o imenovanju strune osobe za provedbu Projekta „Sustav odvodnje i proišavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica“ ...................................................................... 72 431. ZAKLJUAK o financijskoj pomoi upi blaenog Alojzija Stepinca .................................................... 73 432. ZAKLJUAK o financiranju dopunske nastave djeci albanske nacionalne manjine iz Velike Gorice ............. 73 433. ZAKLJUAK o prihvaanju liste proizvoaa koji zadovoljavaju uvjete za dobivanje potpore male vrijednosti za uzgoj cvijea u 2019. godini ........................................................................... 73 434. ZAKLJUAK o prihvaanju Liste proizvoaa koji zadovoljavaju uvjete za dobivanje potpore male vrijednosti za nabavu strojeva i opreme za preradu poljoprivrednih proizvoda u 2019. Godini ................74 435. ZAKLJUAK o obavljanju godišnjeg popisa imovine i obveza ................................................................ 74 436. ZAKLJUAK o dodjeli jednokratnih financijskih potpora braniteljskim udrugama ................................ 79 437. ZAKLJUAK o sklapanju Nagodbe o obronoj otplati duga ..................................................................... 80 438. PLAN o VIII. dopuni Plana savjetovanja s javnošu Grada Velika Gorica za 2019. godinu ...................... 80 439. ZAKLJUAK o imenovanju povjerenika za Mjesni odbor ika Poljana ................................................ 80 440. ZAKLJUAK o utvrivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Urbanistikog plana ureenja Radne zone Rakitovec za javnu raspravu ................................................................................................... 81 441. ZAKLJUAK o dodjeli jednokratne novane pomoi Ireni Grubeša ...................................................... 81 442. ZAKLJUAK o dodjeli jednokratne novane pomoi Ines Grubeša ....................................................... 82 443. ZAKLJUAK o dodjeli jednokratne novane pomoi Petri Hori ......................................................... 82 444. ZAKLJUAK o dodjeli jednokratne novane pomoi Niki Baurin ....................................................... 82 445. ZAKLJUAKo dodjeli jednokratne novane pomoi Ivani Gelji .......................................................... 83 446. ZAKLJUAK o pokroviteljstvu i financijskoj potpori 19. Zimske škole informatike ............................... 83 447. ZAKLJUAK o dodjeli potpora poduzetnicima za pojedinane nastupe na manifestacijama po zahtjevima zaprimljenim od 12.11.-29.11.2019. .................................................................................... 83 448. ZAKLJUAK o financijskoj pomoi upi sv. Martina Biskupa, Šitarjevo ............................................. 84 449. ZAKLJUAK o izmjeni i dopuni Zakljuka o utvrivanju broja i iznosa stipendija Grada Velike Gorice te o raspisivanju natjeaja za dodjelu Stipendije ...................................................... 84 Grada Velike Gorice za školsku godinu 2019./2020. ................................................................................ 84 450. ZAKLJUAK o sklapanju Ugovora o kupoprodaji dijela nekretnine radi formiranja izgraene graevinske estice ..................................................................................................................... 85 451. ZAKLJUAK o dodjeli jednokratne novane pomoi Leonardi Targuš .................................................. 85 452. PLAN savjetovanja s javnošu Grada Velika Gorica za 2020. godinu ....................................................... 85 453. PRAVILNIK o nainu upravljanja javnim športskim graevinama u vlasništvu Grada Velike Gorice ............. 87 454. PRAVILNIK o nainu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti ......................................................................................................................... 89 455. ODLUKA o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinsekciji, dezinfekciji i deratizaciji kao posebnoj mjeri zaštite puanstva od zaraznih bolesti za razdoblje od 2020. do 2024. godine na podruju Grada Velike Gorice ................................................................................................................ 92 456. ZAKLJUAK o prihvaanju liste proizvoaa koji zadovoljavaju uvjete za dobivanje potpore male vrijednosti za nabavu/graenje nove proizvodne opreme u 2019. godini ............................ 93 457. ZAKLJUAK o prihvaanju Liste proizvoaa koji zadovoljavaju uvjete za dobivanje potpore male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje krava i junica u 2019. godini ............................................. 94 458. ZAKLJUAK o prihvaanju liste proizvoaa koji zadovoljavaju uvjete za dobivanje potpore male vrijednosti za nabavu vonih sadnica, sadnica jagoda i loznih cjepova u 2019. godini ..................... 95
3
19. prosinca 2019.
ODLUKE GRADSKOG VIJEA
99.
Na temelju lanka 7., a u vezi s lankom 39. Zakona o proraunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15) i lanka 33. Statuta Grada Velike Gorice (Slubeni glasnik Grada Velike Gorice br. 2/19), Gradsko vijee Grada Velike Gorice na svojoj 18. sjednici odranoj dana 18. 12. 2019., donijelo je:
I. Izmjene i dopune prorauna Grada Velike Gorice za 2019. godinu
lanak 1. I. OPI DIO
PLANIRANO IZNOS PROMJENE
B. RAUN ZADUIVANJA/FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduivanja 24.390.000,00 -5.470.000,00 18.920.000,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 13.685.000,00 -25.000,00 13.660.000,00 NETO ZADUIVANJE/FINANCIRANJE 10.705.000,00 -5.445.000,00 5.260.000,00
C. VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI E SE RASPOREDITI/POKRITI
1.416.710,00 -6.811.700,00 -5.394.990,00
4
19. prosinca 2019.
A.RAUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja 365.846.490,00 -8.194.525,00 -2,24 61 Prihodi od poreza 192.302.000,00 6.899.550,00 3,59 611 Porez i prirez na dohodak 175.722.000,00 7.266.125,00 4,14 613 Porezi na imovinu 14.180.000,00 -365.000,00 -2,57 614 Porezi na robu i usluge 2.400.000,00 -1.575,00 -0,07 63 Pomoi iz inozemstva i od subjekata unutar opeg prorauna 57.970.990,00 -6.559.235,00 -11,31 632 Pomoi od meunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 952.750,00 -558.055,00 -58,57 633 Pomoi proraunu iz drugih prorauna 11.904.000,00 -5.486.885,00 -46,09 634 Pomoi od izvanproraunskih korisnika 15.201.250,00 -2.055.710,00 -13,52 635 Pomoi izravnanja za decentralizirane funkcije 11.760.000,00 -796.625,00 -6,77 636 Pomoi proraunskim korisnicima iz prorauna koji im nije nadlean 2.599.780,00 2.501.595,00 96,22 638 Pomoi temeljem prijenosa EU sredstava 15.553.210,00 -163.555,00 -1,05 64 Prihodi od imovine 25.003.700,00 1.305.310,00 5,22 641 Prihodi od financijske imovine 964.000,00 58.810,00 6,10 642 Prihodi od nefinancijske imovine 23.989.700,00 1.246.500,00 5,20 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 50.000,00 0,00 0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 85.837.500,00 -10.962.275,00 -12,77
651 Upravne i administrativne pristojbe 1.460.000,00 30.000,00 2,05 652 Prihodi po posebnim propisima 26.024.500,00 -1.035.275,00 -3,98 653 Komunalni doprinosi i naknade 58.353.000,00 -9.957.000,00 -17,06
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruenih usluga i prihodi od donacija 4.376.300,00 1.015.625,00 23,21
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruenih usluga 4.083.800,00 897.955,00 21,99 663 Donacije od pravnih i fizikih osoba izvan opeg prorauna 292.500,00 117.670,00 40,23 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 356.000,00 106.500,00 29,92 681 Kazne i upravne mjere 150.000,00 50.000,00 33,33 683 Ostali prihodi 206.000,00 56.500,00 27,43 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 16.603.000,00 -9.094.200,00 -54,77 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 12.370.000,00 -7.420.000,00 -59,98 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 12.370.000,00 -7.420.000,00 -59,98 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 4.233.000,00 -1.674.200,00 -39,55 721 Prihodi od prodaje graevinskih objekata 4.219.000,00 -1.705.000,00 -40,41 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 14.000,00 26.800,00 191,43 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 4.000,00 100,00 3 Rashodi poslovanja 281.906.075,00 4.287.195,00 1,52 31 Rashodi za zaposlene 98.419.990,00 -1.421.845,00 -1,44 311 Plae (Bruto) 80.313.945,00 -1.891.075,00 -2,35 312 Ostali rashodi za zaposlene 4.612.510,00 1.404.360,00 30,45 313 Doprinosi na plae 13.493.535,00 -935.130,00 -6,93 32 Materijalni rashodi 134.779.285,00 590.435,00 0,44 321 Naknade troškova zaposlenima 6.094.450,00 -143.305,00 -2,35 322 Rashodi za materijal i energiju 27.706.515,00 3.015.390,00 10,88 323 Rashodi za usluge 94.694.165,00 -2.798.825,00 -2,96 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 277.575,00 29.665,00 10,69 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.006.580,00 487.510,00 8,12 34 Financijski rashodi 1.683.800,00 -51.470,00 -3,06 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.535.000,00 -141.000,00 -9,19 343 Ostali financijski rashodi 148.800,00 89.530,00 60,17 35 Subvencije 11.810.000,00 1.761.500,00 14,92 351 Subvencije trgovakim društvima u javnom sektoru 9.600.000,00 1.800.000,00 18,75
352 Subvencije trgovakim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 2.210.000,00 -38.500,00 -1,74
5
19. prosinca 2019.
353 Subvencije trgovakim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 0,00 0,00 0,00
36 Pomoi dane u inozemstvo i unutar opeg prorauna 2.931.000,00 -1.050.000,00 -35,82 361 Pomoi inozemnim vladama 0,00 0,00 0,00 363 Pomoi unutar opeg prorauna 2.040.000,00 -1.040.000,00 -50,98 366 Pomoi proraunskim korisnicima drugih prorauna 891.000,00 -10.000,00 -1,12
37 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 9.407.000,00 1.738.775,00 18,48
372 Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna 9.407.000,00 1.738.775,00 18,48 38 Ostali rashodi 22.875.000,00 2.719.800,00 11,89 381 Tekue donacije 19.157.000,00 1.607.000,00 8,39 382 Kapitalne donacije 280.000,00 0,00 0,00 383 Kazne, penali i naknade štete 5.000,00 290.000,00 5.800,00 385 Izvanredni rashodi 100.000,00 0,00 0,00 386 Kapitalne pomoi 3.333.000,00 822.800,00 24,69 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 112.665.125,00 -33.832.620,00 -30,03 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 5.500.000,00 -1.000.000,00 -18,18 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 5.500.000,00 -1.000.000,00 -18,18 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 72.575.475,00 -31.133.120,00 -42,90 421 Graevinski objekti 63.598.000,00 -32.516.425,00 -51,13 422 Postrojenja i oprema 7.745.475,00 112.140,00 1,45 423 Prijevozna sredstva 50.000,00 58.300,00 116,60 424 Knjige, umjetnika djela i ostale izlobene vrijednosti 677.000,00 1.303.765,00 192,58 426 Nematerijalna proizvedena imovina 505.000,00 -90.900,00 -18,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 34.589.650,00 -1.699.500,00 -4,91 451 Dodatna ulaganja na graevinskim objektima 34.589.650,00 -1.699.500,00 -4,91
B.RAUN FINANCIRANJA
8 Primici od financijske imovine i zaduivanja 24.390.000,00 -5.470.000,00 -22,43 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 50.000,00 0,00 0,00
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovakim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 0,00 0,00
817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 0,00 0,00 0,00 84 Primici od zaduivanja 24.340.000,00 -5.470.000,00 -22,47
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 24.340.000,00 -5.470.000,00 -22,47
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 13.685.000,00 -25.000,00 -0,18 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 13.685.000,00 -25.000,00 -0,18
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 13.685.000,00 -25.000,00 -0,18
C.VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI E SE RASPOREDITI/POKRITI 9 Vlastiti izvori 1.416.710,00 1.305.095,00 92,12 92 Rezultat poslovanja 1.416.710,00 1.305.095,00 92,12 922 Višak prihoda 1.416.710,00 1.305.095,00 92,12 9 Vlastiti izvori 0,00 8.116.795,00 100,00 92 Rezultat poslovanja 0,00 8.116.795,00 100,00 922 Manjak prihoda 0,00 8.116.795,00 100,00
6
19. prosinca 2019.
Br. oznaka / Naziv PLANIRANO PROMJENA NOVI IZNOS IZNOS %
PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK Izvor 1. Opi prihodi i primici 227.312.700,00 8.928.765,00 3,93 236.241.465,00 Izvor 1.1. Opi prihodi i primici prorauna 227.248.700,00 8.910.455,00 3,92 236.159.155,00 Izvor 1.2. Opi prihodi i primici - PK 64.000,00 18.310,00 28,61 82.310,00 Izvor 3. Vlastiti prihodi 4.157.800,00 1.171.075,00 28,17 5.328.875,00 Izvor 3.1. Vlastiti prihodi prorauna 60.000,00 -35.000,00 -58,33 25.000,00 Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK 4.023.800,00 932.955,00 23,19 4.956.755,00 Izvor 3.3. Višak vlastitih prihoda 74.000,00 273.120,00 369,08 347.120,00 Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 94.417.000,00 -10.649.185,00 -11,28 83.767.815,00 Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene prorauna 75.444.000,00 -11.103.000,00 -14,72 64.341.000,00 Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK 18.870.000,00 -274.950,00 -1,46 18.595.050,00 Izvor 4.3. Višak prihoda za posebne namjene 103.000,00 728.765,00 707,54 831.765,00 Izvor 5. Pomoi 41.055.700,00 -6.573.045,00 -16,01 34.482.655,00 Izvor 5.1. Pomoi prorauna 21.548.710,00 -8.424.875,00 -39,10 13.123.835,00 Izvor 5.2. Pomoi - PK 3.844.550,00 1.999.360,00 52,01 5.843.910,00 Izvor 5.3. Višak prihoda iz pomoi 222.000,00 307.095,00 138,33 529.095,00 Izvor 5.6. Fondovi EU 15.250.440,00 -528.945,00 -3,47 14.721.495,00 Izvor 5.7. Programi EU 190.000,00 74.320,00 39,12 264.320,00 Izvor 6. Donacije 322.500,00 121.350,00 37,63 443.850,00 Izvor 6.1. Donacije prorauna 30.000,00 8.500,00 28,33 38.500,00 Izvor 6.2. Donacije - PK 262.500,00 109.170,00 41,59 371.670,00 Izvor 6.3. Višak prihoda iz donacija 30.000,00 3.680,00 12,27 33.680,00 Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranj 16.650.500,00 -8.982.590,00 -53,95 7.667.910,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig.proraun 16.490.000,00 -8.949.200,00 -54,27 7.540.800,00 Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig. - PK 115.500,00 -25.825,00 -22,36 89.675,00 Izvor 7.3. Višak prihoda 45.000,00 -7.565,00 -16,81 37.435,00 Izvor 8. Primici od financijske imovine i zaduivanja 24.340.000,00 -5.470.000,00 -22,47 18.870.000,00 Izvor 8.1. Primici od financijske imovine i zaduivanja prorauna 24.340.000,00 -5.470.000,00 -22,47 18.870.000,00
RASHODI / IZDACI /MANJAK
Izvor 1. Opi prihodi i primici 227.396.700,00 727.970,00 0,32 236.241.465,00 Izvor 1.1. Opi prihodi i primici prorauna 227.332.700,00 709.660,00 0,31 236.159.155,00 Izvor 1.2. Opi prihodi i primici - PK 64.000,00 18.310,00 28,61 82.310,00 Izvor 3. Vlastiti prihodi 4.157.800,00 1.171.075,00 28,17 5.328.875,00 Izvor 3.1. Vlastiti prihodi prorauna 60.000,00 -35.000,00 -58,33 25.000,00 Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK 4.023.800,00 932.955,00 23,19 4.956.755,00 Izvor 3.3. Višak vlastitih prihoda 74.000,00 273.120,00 369,08 347.120,00 Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 94.417.000,00 -10.649.185,00 -11,28 83.767.815,00 Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene prorauna 75.444.000,00 -11.103.000,00 -14,72 64.341.000,00 Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK 18.870.000,00 -274.950,00 -1,46 18.595.050,00 Izvor 4.3. Višak prihoda za posebne namjene 103.000,00 728.765,00 707,54 831.765,00 Izvor 5. Pomoi 40.971.700,00 -6.489.045,00 -15,84 34.482.655,00 Izvor 5.1. Pomoi prorauna 21.464.710,00 -8.340.875,00 -38,86 13.123.835,00 Izvor 5.2. Pomoi - PK 3.844.550,00 1.999.360,00 52,01 5.843.910,00 Izvor 5.3. Višak prihoda iz pomoi 222.000,00 307.095,00 138,33 529.095,00 Izvor 5.6. Fondovi EU 15.250.440,00 -528.945,00 -3,47 14.721.495,00 Izvor 5.7. Programi EU 190.000,00 74.320,00 39,12 264.320,00 Izvor 6. Donacije 322.500,00 121.350,00 37,63 443.850,00 Izvor 6.1. Donacije prorauna 30.000,00 8.500,00 28,33 38.500,00 Izvor 6.2. Donacije - PK 262.500,00 109.170,00 41,59 371.670,00 Izvor 6.3. Višak prihoda iz donacija 30.000,00 3.680,00 12,27 33.680,00
7
19. prosinca 2019.
Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranj 16.650.500,00 -8.982.590,00 -53,95 7.667.910,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig.proraun 16.490.000,00 -8.949.200,00 -54,27 7.540.800,00 Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig. - PK 115.500,00 -25.825,00 -22,36 89.675,00 Izvor 7.3. Višak prihoda 45.000,00 -7.565,00 -16,81 37.435,00 Izvor 8. Primici od financijske imovine i zaduivanja 24.340.000,00 -5.470.000,00 -22,47 18.870.000,00 Izvor 8.1. Primici od financijske imovine i zaduivanja prorauna 24.340.000,00 -5.470.000,00 -22,47 18.870.000,00
Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
UKUPNO RASHODI 394.571.200,00 - 29.545.425,00 - 7,24 365.025.775,00 01 Ope javne usluge 47.151.300,00 - 1.947.700,00 - 4,13 45.203.600,00 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi,
vanjski poslovi 38.854.800,00 - 2.711.700,00 - 6,98 36.143.100,00
013 Ope usluge 7.796.500,00 911.500,00 11,69 8.708.000,00 016 Ope javne usluge koje nisu drugdje svrstane 500.000,00 - 147.500,00 - 29,50 352.500,00 03 Javni red i sigurnost 12.700.385,00 818.135,00 6,44 13.518.520,00 032 Usluge protupoarne zaštite 12.700.385,00 818.135,00 6,44 13.518.520,00 04 Ekonomski poslovi 46.311.400,00 - 2.670.910,00 - 5,77 43.640.490,00 041 Opi ekonomski, trgovaki i poslovi vezani uz rad 8.619.400,00 153.590,00 1,78 8.772.990,00 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 2.692.000,00 - 1.587.500,00 - 58,97 1.104.500,00 045 Promet 35.000.000,00 - 1.237.000,00 - 3,53 33.763.000,00 05 Zaštita okoliša 11.238.000,00 - 1.907.555,00 - 16,97 9.330.445,00 051 Gospodarenje otpadom 6.943.000,00 - 1.281.625,00 - 18,46 5.661.375,00 052 Gospodarenje otpadnim vodama 800.000,00 - 200.000,00 - 25,00 600.000,00 053 Smanjenje zagaivanja 1.460.000,00 - 680.000,00 - 46,58 780.000,00 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 2.035.000,00 254.070,00 12,49 2.289.070,00 06 Usluge unapreenja stanovanja i zajednice 83.865.710,00 - 24.800.500,00 - 29,57 59.065.210,00 062 Razvoj zajednice 24.217.710,00 - 12.508.500,00 - 51,65 11.709.210,00 063 Opskrba vodom 3.800.000,00 - 2.940.000,00 - 77,37 860.000,00 064 Ulina rasvjeta 5.500.000,00 1.950.000,00 35,45 7.450.000,00 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu
drugdje svrstani 50.348.000,00 - 11.302.000,00 - 22,45 39.046.000,00
07 Zdravstvo 875.000,00 0,00 0,00 875.000,00 074 Slube javnog zdravstva 385.000,00 0,00 0,00 385.000,00 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 490.000,00 0,00 0,00 490.000,00 08 Rekreacija, kultura i religija 51.033.190,00 - 1.784.835,00 - 3,50 49.248.355,00 081 Slube rekreacije i sporta 25.124.500,00 - 398.960,00 - 1,59 24.725.540,00 082 Slube kulture 21.255.690,00 - 834.875,00 - 3,93 20.420.815,00 083 Slube emitiranja i izdavanja 293.000,00 - 21.000,00 - 7,17 272.000,00 084 Religijske i druge slube zajednice 620.000,00 0,00 0,00 620.000,00 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 3.740.000,00 - 530.000,00 - 14,17 3.210.000,00 09 Obrazovanje 130.228.685,00 3.333.930,00 2,56 133.562.615,00 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 120.202.685,00 2.598.930,00 2,16 122.801.615,00 092 Srednjoškolsko obrazovanje 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 096 Dodatne usluge u obrazovanju 9.226.000,00 735.000,00 7,97 9.961.000,00 10 Socijalna zaštita 11.167.530,00 - 585.990,00 - 5,25 10.581.540,00 101 Bolest i invaliditet 355.000,00 0,00 0,00 355.000,00 104 Obitelj i djeca 2.225.530,00 - 45.990,00 - 2,07 2.179.540,00 105 Nezaposlenost 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 107 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhvaeno redovnim
socijalnim programima 7.617.000,00 - 540.000,00 - 7,09 7.077.000,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00
8
19. prosinca 2019.
Br. oznaka / Naziv PLANIRANO PROMJENA NOVI IZNOS IZNOS %
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 408.256.200,00 - 29.570.425,00 - 7,24 378.685.775,00
Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREENJA I GRAENJA 2.446.200,00 - 445.000,00 - 18,19 2.001.200,00
Glava 00101 Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog ureenja i graenja 2.446.200,00 - 445.000,00 - 18,19 2.001.200,00
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU 28.367.600,00 - 48.000,00 - 0,17 28.319.600,00 Glava 00201 Upravni odjel za lokalnu samoupravu 28.367.600,00 - 48.000,00 - 0,17 28.319.600,00 Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA MJESNU SAMOUPRAVU 13.384.210,00 - 3.535.000,00 - 26,41 9.849.210,00 Glava 00301 Upravni odjel za mjesnu samoupravu 611.500,00 - 30.000,00 - 4,91 581.500,00 Glava 00302 Gradske etvrti i i mjesni odbori Grada 12.772.710,00 - 3.505.000,00 - 27,44 9.267.710,00 Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 22.300.000,00 505.000,00 2,26 22.805.000,00 Glava 00401 Upravni odjel za financije 22.300.000,00 505.000,00 2,26 22.805.000,00
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET 113.714.000,00 - 25.017.000,00 - 22,00 88.697.000,00
Glava 00501 Upravni odjel za komunalne djelatnosti 113.714.000,00 - 25.017.000,00 - 22,00 88.697.000,00
Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA 12.169.500,00 - 2.039.855,00 - 16,76 10.129.645,00
Glava 00601 Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša 12.169.500,00 - 2.039.855,00 - 16,76 10.129.645,00
Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 46.204.075,00 - 1.717.740,00 - 3,72 44.486.335,00
Glava 00701 Upravni odjel za društvene djelatnosti 1.428.000,00 - 90.000,00 - 6,30 1.338.000,00 Glava 00702 Kultura 22.748.690,00 - 1.905.875,00 - 8,38 20.842.815,00 PK 24184 GRADSKA KNJINICA 3.798.300,00 - 97.470,00 - 2,57 3.700.830,00 PK 24213 PUKO OTVORENO UILIŠTE 10.515.200,00 248.720,00 2,37 10.763.920,00 PK 24221 MUZEJ TUROPOLJA 3.297.190,00 - 827.125,00 - 25,09 2.470.065,00 Glava 00703 Socijalna skrb i zdravstvo 9.327.000,00 - 540.000,00 - 5,79 8.787.000,00 Glava 00704 Protupoarna zaštita 12.700.385,00 818.135,00 6,44 13.518.520,00 PK 24192 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 10.500.385,00 818.135,00 7,79 11.318.520,00
Razdjel 008 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, INVESTICIJE I FONDOVE EU 6.434.400,00 - 855.910,00 - 13,30 5.578.490,00
Glava 00801 Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU 6.434.400,00 - 855.910,00 - 13,30 5.578.490,00
PK 48857 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA - VE-GO-RA 984.400,00 72.090,00 7,32 1.056.490,00
Razdjel 009 UPRAVNI ODJEL ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO I ŠPORT 156.445.715,00 5.137.480,00 3,28 161.583.195,00
Glava 00901 Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i šport 1.127.000,00 - 181.500,00 - 16,10 945.500,00 Glava 00902 Šport 22.624.500,00 2.031.040,00 8,98 24.655.540,00
PK 24205 USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKO REKREACIJSKIM CENTROM 11.614.500,00 421.040,00 3,63 12.035.540,00
Glava 00903 Predškolski odgoj 67.851.885,00 334.150,00 0,49 68.186.035,00 PK 24230 DV VELIKA GORICA 15.781.000,00 67.895,00 0,43 15.848.895,00 PK 24248 DV CICIBAN 15.340.515,00 - 92.965,00 - 0,61 15.247.550,00 PK 46542 DV IREK 17.521.000,00 290.305,00 1,66 17.811.305,00 PK 46567 DV LOJTRICA 13.309.370,00 - 30.885,00 - 0,23 13.278.485,00 Glava 00904 Školstvo 62.376.800,00 2.999.780,00 4,81 65.376.580,00 PK 14314 OŠ E. KVATRENIK 2.761.600,00 332.030,00 12,02 3.093.630,00 PK 14322 OŠ J. HABDELI 2.241.250,00 336.465,00 15,01 2.577.715,00 PK 14339 OŠ. VUKOVINA 2.410.000,00 317.290,00 13,17 2.727.290,00 PK 14347…