Click here to load reader

Sluzbeni glasnik GVG 3 2011 - Velika Goricaglasnik Grada Velike Gorice br. 10/2009 i 11/2009), Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 16. sjednici održanoj dana 25. svibnja

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sluzbeni glasnik GVG 3 2011 - Velika Goricaglasnik Grada Velike Gorice br. 10/2009 i 11/2009),...

 • G o d i n a X V I I . • B r o j 3 • 2 6 . s v i b n j a 2 0 1 1 .

  SLUŽBENI GLASNIK GRADA VELIKE GORICE

  S L U Ž B E N I L I S T G R A D A V E L I K E G O R I C E

  Sadržaj

  ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA

  13. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Velike Gorice za razdoblje srpanj - prosinac 2010. godine ............................................................................................ 28414. ODLUKA o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Velike Gorice za 2010. godinu .................................. 28415. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju proračuna grada Velike Gorice za 2010. Godinu .......................... 28516. ODLUKA o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Velike Gorice za 2010. godinu ................................... 35217. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice u razdoblju od 2009.- 2013. godine- za 2010. godinu ................... 35318. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2010. godini ............................................................... 35319. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu u Gradu Velikoj Gorici ............................................. 35320. ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice ............................................................ 35421. ODLUKA o obračunu i naplati naknade za razvoj na području Grada Velike Gorice ............................. 35722. ODLUKA o autotaksi prijevozu ................................................................................................................ 35823. ODLUKA o određivanju dopuštenih razina buke prilikom održavanja javnih skupova, razonode, zabavnih i drugih aktivnosti na području Grada Velike Gorice ................................................ 36324. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu ............................................................ 36425. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda ................................................................................................................ 36526. ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju Skupština trgovačkih društava u vlasništvu Grada Velike Gorice ................................................................................................................. 36527. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva o prestanku i utvrđivanju mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice ......................................................................... 36628. ZAKLJUČAK o izboru predsjednika Odbora za izbor i imenovanja ....................................................... 36629. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Lojtrica“ ................................................. 36730. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Žirek“ .................................................... 36731. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na izmjene Statuta Dječjeg vrtića „Ciciban“ ................................ 367

 • 282

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVII. Broj 3/ 2011.

  26. svibanj 2011.282

  ODLUKE GRADONAČELNIKA

  212. ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Velike Gorice ............................................................. 368213. ZAKLJUČAK o pokroviteljstvu i fi nanciranju Dana mladih u Velikoj Gorici u svibnju 2011. godine ......... 368214. ZAKLJUČAK o raspisivanju Natječaja za sufi nanciranje nabave voćnih sadnica, loznih cijepova, i presadnica povrća u 2011. godini ................................................................................ 369215. ZAKLJUČAK o raspisivanju natječaja za sufi nanciranje premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje u 2011. godini ...................................................................................................... 369216. ZAKLJUČAK o raspisivanju natječaja za sufi nanciranje nabave steonih junica u 2011. godini ............... 370217. ZAKLJUČAK o pokroviteljstvu nad održavanjem VIII. Stočarske izložbe Grada Velike Gorice ................ 370218. ZAKLJUČAK o dodjeli fi nancijske pomoći Sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika Podružnica Velika Gorica za troškove nastupa na 17. športskim susretima SDLSN RH .......................... 370219. ZAKLJUČAK o fi nancijskoj potpori Festivalu ruža u Velikoj Gorici ....................................................... 371220. ZAKLJUČAK o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga Grada Velike Gorice za 2011. godinu .................................................................................................................. 371221. ZAKLJUČAK o obilježavanju Dana Europe u Gradu Velikoj Gorici ...................................................... 372222. ZAKLJUČAK o provedbi projekta „Maturantska parada 2011.“ .............................................................. 372223. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o utvrđivanju Liste defi citarnih zanimanja za koja Grad Velika Gorica dodjeljuje stipendije za školsku godinu 2011./2012, te broj i iznos stipendije ................... 373224. ZAKLJUČAK o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Velike Gorice za 2011. godinu ........... 373225. ZAKLJUČAK o održavanju “Dana jagoda u Velikoj Gorici” ................................................................... 373226. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Centru za socijalnu skrb Velika Gorica .......................................... 374227. ZAKLJUČAK o davanju mišljenja na Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog izmjena Statuta Dječjeg vrtića „Ciciban“ ............................................................................. 374228. ZAKLJUČAK o davanju mišljenja na Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Lojtrica“ ............................................................................................... 374229. ZAKLJUČAK o davanju mišljenja na Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Žirek“ .................................................................................................... 375230. PROGRAM izgradnje kombiniranog igrališta na području Grada Velike Gorice u 2011. godini ............ 375231. ZAKLJUČAK o potpisivanju Ugovora o korištenju sredstava proračuna Zagrebačke županije za provedbu Programa javnih potreba u kulturi za 2011. godinu ............................................... 375232. ZAKLJUČAK o odricanju od prava prvokupa preventivno zaštićenog kulturnog dobra ......................... 376233. PLAN o dopuni Plana klasifi kacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela Grada Velike Gorice za 2011. godinu .......................................................... 376234. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Velike Gorice .............................................................................................................. 376235. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o lokacijama javnih parkirališta i zonama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje ............... 378236. ZAKLJUČAK o provedbi projekta istraživanja biološke i geološke raznolikosti u okolici Poučne pješačke staze „Šumarica“ u Vukomeričkim goricama ................................................................ 380237. ZAKLJUČAK o fi nancijskoj potpori Udruzi Hrvatski mediji „TENORI“ ............................................... 381238. ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina sa Župom sv. Petra i Pavla ...................... 381239. ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina sa Župom sv. Petra i Pavla ...................... 381240. ZAKLJUČAK o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga Grada Velike Gorice za 2011. godinu .................................................................................................................. 382241. ZAKLJUČAK o fi nancijskoj potpori Udruzi povrćara “Turopoljka” ...................................................... 383

 • 28326. svibanj 2011.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVII. Broj 3/ 2011.

  283

  242. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1. travnja do 30. travnja 2011. godine ............................................................................. 383243. ZAKLJUČAK o provedbi javnog natječaja za prodaju nekretnine ......................................................... 383

 • 284

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVII. Broj 3/ 2011.

  26. svibanj 2011.284

  ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA

  13.

  Na temelju članka 31. Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 10/09 i 11/09), Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 16. sjednici, održanoj dana 25. svibnja 2011. godine, donijelo je

  ZAKLJUČAKo primanju na znanje Izvješća o radu

  gradonačelnika Grada Velike Gorice za razdoblje srpanj - prosinac 2010. godine

  I. Gradsko vijeće Grada Velike Gorice prima na znanje Izvješće o radu gradonačelnika Grada Velike Gorice za razdoblje srpanj - prosinac 2010. godine.

  II.

  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  KLASA: 021-04/11-03/14URBROJ: 238-33-01-11-1Velika Gorica, 25. svibnja 2011. g. PREDSJEDNICA

  GRADSKOG VIJEĆAVesna Škare Ožbolt, dipl. iur.

  Na temelju članka 83. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 114/10), članka 73. st. 3 Zakona o fi nanciranju JLP(R)S (NN 117/93 – 73/08) i članka 31. Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 10/09), Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 16. sjednici održanoj dana 25. svibnja 2011. godine donosi

  ODLUKUo raspodjeli rezultata Proračuna Grada Velike

  Gorice za 2010. godinu

  Članak 1.Ovom se odlukom vrši raspodjela ukupnog rezultata utvrđenog u fi nancijskim izvještajima Grada Velike Gorice za 2010. godinu uz pridržavanje ograničenja sukladno Zakonu o proračunu.

  14.

  Članak 2.Stanja na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u fi nancijskim izvještajima Grada Velike Gorice za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine utvrđena su kako slijedi:

  Red

  ni

  broj Naziv računa

  Stanje na31.12.2010.

  1. Višak prihoda poslovanja 12.174.930,83

  2. Izvršena korekcija za iznos kapitalnih prijenosa

  8.688.534,00

  3. Manjak prihoda poslovanja-preneseni 14.372,24

  4. Ukupni višak prihoda poslovanja (1-2-3) 3.472.024,59

  5. Manjak prihoda od nefi nancijske imovine 11.280.649,47

  6. Izvršena korekcija za iznos kapitalnih prijenosa

  8.688.534,00

  7. Manjak prihoda od nefi nancijske imovine-preneseni

  650.794,25

  8. Ukupni manjak prihoda od nefi nancijske imovine (5-6+7)

  3.242.909,72

  9. Manjak primitaka od fi nancijske imovine 3.524.931,62

  10. Ukupni manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (4-8-9)

  3.295.816,75

  Članak 3.Sukladno zakonskim odredbama utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu 3.472.024,59 kn raspoređuje se za :

  - pokriće manjka od fi nancijske imovine u iznosu od 3.472.024,59 kn

  iz čega proizlazi manjak prihoda od nefi nancijske imovine za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 3.242.909,72 kn te manjak primitaka od fi nancijske imovine za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 52.907,03 kn.

  Članak 4.Ostvareni manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju prenosi se i iskazuje na sljedećim osnovnim računima:

  - 92222 – manjak prihoda od nefi nancijske imovine u iznosu od 3.242.909,72

  - 92223 – manjak primitaka od fi nancijske imovine 52.907,03

  Članak 5. Za iznos ukupnog manjka od 3.295.816,75 kn izvršit će se uravnoteženje fi nancijskog plana u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Velike Gorice za 2011. godinu.

 • 28526. svibanj 2011.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVII. Broj 3/ 2011.

  285

  Članak 6. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  KLASA: 021-04/11-03/17URBROJ: 238-33-01-11-1Velika Gorica, 25. svibnja 2011. g.

  PREDSJEDNICAGRADSKOG VIJEĆA

  Vesna Škare Ožbolt, dipl. iur.

  Na temelju članka 108 i 110. Zakona o proračunu (NN br. 87/08) i članka 31. Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 10/2009 i 11/2009), Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 16. sjednici održanoj

  dana 25. svibnja 2011. godine, donijelo je

  GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VELIKE GORICE ZA 2010. GODINU

  OPĆI DIO I

  Članak 1.

  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

  Prihodi poslovanja 241.743.609,87

  Prihodi od prodaje nefi nancijske imovine 18.373.892,58

  Rashodi poslovanja 229.568.679,04

  Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 29.654.542,05

  RAZLIKA –VIŠAK 894.281,36

  B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

  Primici od fi nancijske imovine i zaduživanja 6.386,94

  Izdaci za fi nancijsku imovinu i otplate zajmova 3.531.318,56

  NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -3.524.931,62

  C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA – MANJAK PRIHODA

  Vlastiti izvori -665.166,49

  VIŠAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA -3.295.816,75

  Članak 2.

  OPĆI DIO IIPrihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifi kaciji utvrđeni u

  Računu prihoda i rashoda i Računu fi nanciranja ostvareni suu 2010. godini kako slijedi

  15.

 • 286

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVII. Broj 3/ 2011.

  26. svibanj 2011.

  BR

  OJ

  RAČ

  UN

  A

  VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA/RASHODA/IZDATAKA PLANIRANO OSTVARENO

  IND

  EK

  S

  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

  6 Prihodi poslovanja 260.167.435,25 241.743.609,87 92,9%

  61 Prihodi od poreza 163.337.000,00 149.683.032,10 91,6%

  611 Porez i prirez na dohodak 154.867.000,00 142.344.792,90 91,9%

  6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 147.337.000,00 135.032.373,82 91,6%

  6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 10.400.000,00 10.071.902,48 96,8%

  6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 200.000,00 214.558,02 107,3%

  6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 180.000,00 199.665,33 110,9%

  6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 450.000,00 427.934,39 95,1%

  6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -12.200.000,00 -12.969.457,40 106,3%

  6118 Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za decentralizirane funkcije 8.500.000,00 9.367.816,26 110,2%

  613 Porezi na imovinu 6.050.000,00 5.451.479,28 90,1%

  6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 250.000,00 189.726,49 75,9%

  6134 Povremeni porezi na imovinu 5.800.000,00 5.261.752,79 90,7%

  614 Porezi na robu i usluge 2.420.000,00 1.886.759,92 78,0%

  6142 Porez na promet 1.120.000,00 941.050,64 84,0%

  6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 1.300.000,00 945.709,28 72,7%

  63 Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar opće države 25.676.200,00 28.818.152,21 112,2%

  633 Pomoći iz proračuna 25.676.200,00 28.818.152,21 112,2%

  6331 Tekuće pomoći iz proračuna 19.656.200,00 23.131.618,21 117,7%

  6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 6.020.000,00 5.686.534,00 94,5%

  64 Prihodi od imovine 8.291.030,00 5.123.576,12 61,8%

  641 Prihodi od fi nancijske imovine 1.281.000,00 1.051.137,12 82,1%

  6411 Prihodi od kamata za dane zajmove 55.000,00 0,00 0,0%

  6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 470.000,00 302.343,91 64,3%

  6414 Prihodi od zateznih kamata 756.000,00 706.419,41 93,4%

  6416 Prihodi od dividendi 0,00 42.373,80 100,0%

  642 Prihodi od nefi nancijske imovine 7.010.030,00 4.072.439,00 58,1%

  6421 Naknade za koncesije 340.000,00 283.076,95 83,3%

  6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 1.847.520,00 1.534.518,90 83,1%

  6423 Ostali prihodi od nefi nancijske imovine 4.822.510,00 2.254.843,15 46,8%

  65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 56.611.705,25 52.157.197,22 92,1%

  651 Administrativne (upravne) pristojbe 1.920.000,00 1.389.981,68 72,4%

  6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 1.100.000,00 639.977,23 58,2%

  6513 Ostale upravne pristojbe 800.000,00 735.489,78 91,9%

  6514 Ostale pristojbe 20.000,00 14.514,67 72,6%

  652 Prihodi po posebnim propisima 54.691.705,25 50.767.215,54 92,8%

  6522 Prihodi vodoprivrede 550.000,00 499.211,68 90,8%

  6523 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 31.600.000,00 29.465.267,61 93,2%

  6524 Doprinosi za šume 500.000,00 456.801,27 91,4%

 • 28726. svibanj 2011.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVII. Broj 3/ 2011.

  6526 Ostali nespomenuti prihodi 22.041.705,25 20.345.934,98 92,3%

  66 Ostali prihodi 6.251.500,00 5.961.652,22 95,4%

  661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih 2.976.200,00 2.752.605,70 92,5%

  6611 Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti 2.006.000,00 1.874.109,78 93,4%

  6612 Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti 970.200,00 878.495,92 90,5%

  662 Kazne 25.000,00 27.659,37 110,6%

  6627 Ostale kazne 25.000,00 27.659,37 110,6%

  663 Donacije od pravnih i fi zičkih osoba izvan opće države 3.250.300,00 3.181.387,15 97,9%

  6631 Tekuće donacije 248.300,00 179.387,15 72,2%

  6632 Kapitalne donacije 3.002.000,00 3.002.000,00 100,0%

  7 Prihodi od prodaje nefi nancijske imovine 18.526.630,00 18.373.892,58 99,2%

  71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 17.325.000,00 17.171.274,48 99,1%

  711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 17.325.000,00 17.171.274,48 99,1%

  7111 Zemljište 17.325.000,00 17.171.274,48 99,1%

  72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.201.630,00 1.202.618,10 100,1%

  721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.186.050,00 1.149.407,15 96,9%

  7211 Stambeni objekti 1.186.050,00 1.149.407,15 96,9%

  722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 15.580,00 15.577,95 100,0%

  7221 Uredska oprema i namještaj 15.580,00 15.577,95 100,0%

  723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 37.633,00 100,0%

  7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 37.633,00 100,0%

  3 Rashodi poslovanja 235.892.418,00 229.568.679,04 97,3%

  31 Rashodi za zaposlene 65.105.782,00 64.133.581,91 98,5%

  311 Plaće 52.489.992,00 51.992.741,42 99,1%

  3111 Plaće za redovan rad 51.794.092,00 51.426.199,95 99,3%

  3113 Plaće za prekovremeni rad 695.900,00 566.541,47 81,4%

  312 Ostali rashodi za zaposlene 3.090.600,00 2.842.250,85 92,0%

  3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.090.600,00 2.842.250,85 92,0%

  313 Doprinosi na plaće 9.525.190,00 9.298.589,64 97,6%

  3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 456.000,00 425.534,58 93,3%

  3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 8.112.933,00 7.971.080,27 98,3%

  3133 Doprinosi za zapošljavanje 956.257,00 901.974,79 94,3%

  32 Materijalni rashodi 102.759.611,00 99.676.953,40 97,0%

  321 Naknade troškova zaposlenima 3.885.140,00 3.670.781,02 94,5%

  3211 Službena putovanja 764.810,00 674.842,29 88,2%

  3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.724.690,00 2.700.280,79 99,1%

  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 395.640,00 295.657,94 74,7%

  322 Rashodi za materijal i energiju 24.852.955,00 24.315.262,38 97,8%

  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.226.290,00 3.067.938,27 95,1%

  3222 Materijal i sirovine 8.297.495,00 7.842.848,07 94,5%

  3223 Energija 11.578.570,00 11.808.357,97 102,0%

  3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.194.650,00 1.110.344,93 92,9%

  3225 Sitni inventar i auto gume 555.950,00 485.773,14 87,4%

 • 288

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVII. Broj 3/ 2011.

  26. svibanj 2011.

  323 Rashodi za usluge 67.453.181,00 65.501.217,83 97,1%

  3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.197.179,00 6.143.678,21 99,1%

  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 43.858.010,00 43.366.519,55 98,9%

  3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.022.400,00 895.208,53 87,6%

  3234 Komunalne usluge 3.255.400,00 3.145.840,60 96,6%

  3235 Zakupnine i najamnine 1.686.850,00 1.543.527,72 91,5%

  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.103.300,00 2.035.857,46 96,8%

  3237 Intelektualne i osobne usluge 4.233.900,00 3.682.561,95 87,0%

  3238 Računalne usluge 999.022,00 970.306,47 97,1%

  3239 Ostale usluge 4.097.120,00 3.717.717,34 90,7%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.568.335,00 6.189.692,17 94,2%

  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.695.665,00 2.646.082,42 98,2%

  3292 Premije osiguranja 1.093.670,00 1.028.383,28 94,0%

  3293 Reprezentacija 580.820,00 550.259,09 94,7%

  3294 Članarine 87.310,00 74.275,14 85,1%

  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.110.870,00 1.890.692,24 89,6%

  34 Financijski rashodi 311.000,00 292.060,05 93,9%

  342 Kamate za primljene zajmove 135.000,00 125.721,47 93,1%

  3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fi nancijskih institucija izvan javnog sektora 135.000,00 125.721,47 93,1%

  343 Ostali fi nancijski rashodi 176.000,00 166.338,58 94,5%

  3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 155.000,00 161.258,75 104,0%

  3433 Zatezne kamate 12.800,00 1.560,26 12,2%

  3434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 8.200,00 3.519,57 42,9%

  35 Subvencije 11.618.000,00 11.574.895,89 99,6%

  351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 9.887.500,00 9.882.447,76 99,9%

  3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 9.887.500,00 9.882.447,76 99,9%

  352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 1.730.500,00 1.692.448,13 97,8%

  3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 1.730.500,00 1.692.448,13 97,8%

  36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar opće države 8.724.445,00 8.575.264,45 98,3%

  363 Potpore unutar opće države 8.724.445,00 8.575.264,45 98,3%

  3631 Tekuće potpore unutar opće države 8.724.445,00 8.575.264,45 98,3%

  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 11.009.000,00 10.858.909,85 98,6%

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 11.009.000,00 10.858.909,85 98,6%

  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 8.784.000,00 8.717.808,07 99,2%

  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 2.225.000,00 2.141.101,78 96,2%

  38 Ostali rashodi 36.364.580,00 34.457.013,49 94,8%

  381 Tekuće donacije 15.029.000,00 14.938.054,76 99,4%

  3811 Tekuće donacije u novcu 15.029.000,00 14.938.054,76 99,4%

  382 Kapitalne donacije 1.275.580,00 1.270.915,95 99,6%

  3821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 1.015.580,00 1.015.577,95 100,0%

  3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 260.000,00 255.338,00 98,2%

  383 Kazne, penali i naknade štete 5.064.000,00 7.679.234,27 151,6%

 • 28926. svibanj 2011.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVII. Broj 3/ 2011.

  3831 Naknade šteta pravnim i fi zičkim osobama 5.064.000,00 7.679.234,27 151,6%

  385 Izvanredni rashodi 996.000,00 993.849,98 99,8%

  3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 900.000,00 898.060,26 99,8%

  3859 Ostali izvanredni rashodi 96.000,00 95.789,72 99,8%

  386 Kapitalne pomoći 14.000.000,00 9.574.958,53 68,4%

  3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim fi n. institucijama i trg. društvima u javnom sektoru 14.000.000,00 9.574.958,53 68,4%

  4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 39.255.713,00 29.654.542,05 75,5%

  41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 10.304.000,00 9.172.776,70 89,0%

  411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 9.104.000,00 8.530.463,73 93,7%

  4111 Zemljište 9.104.000,00 8.530.463,73 93,7%

  412 Nematerijalna imovina 1.200.000,00 642.312,97 53,5%

  4124 Ostala prava 1.200.000,00 642.312,97 53,5%

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.440.963,00 17.249.776,58 67,8%

  421 Građevinski objekti 15.160.000,00 8.790.458,98 58,0%

  4211 Stambeni objekti 1.170.000,00 0,00 0,0%

  4212 Poslovni objekti 200.000,00 0,00 0,0%

  4214 Ostali građevinski objekti 13.790.000,00 8.790.458,98 63,7%

  422 Postrojenja i oprema 2.832.873,00 2.601.153,47 91,8%

  4221 Uredska oprema i namještaj 1.475.785,00 1.382.953,66 93,7%

  4222 Komunikacijska oprema 105.450,00 100.564,91 95,4%

  4223 Oprema za održavanje i zaštitu 434.223,00 391.669,46 90,2%

  4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 12.000,00 11.950,21 99,6%

  4226 Sportska i glazbena oprema 153.040,00 149.252,24 97,5%

  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 652.375,00 564.762,99 86,6%

  424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 642.990,00 622.581,29 96,8%

  4241 Knjige u knjižnicama 630.990,00 614.231,29 97,3%

  4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodne rijetkosti 12.000,00 8.350,00 69,6%

  426 Nematerijalna proizvedena imovina 6.805.100,00 5.235.582,84 76,9%

  4262 Ulaganje u računalne programe 204.100,00 200.933,00 98,4%

  4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 6.601.000,00 5.034.649,84 76,3%

  45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 3.510.750,00 3.231.988,77 92,1%

  451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.510.750,00 3.231.988,77 92,1%

  4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.510.750,00 3.231.988,77 92,1%

  B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

  8 Primici od fi nancijske imovine i zaduživanja 734.860,00 6.386,94 0,9%

  81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 734.860,00 6.386,94 0,9%

  811 "Primici (povrati) glavnice zajmova danih drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim o 10.000,00 6.235,13 62,4%

  8111 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 10.000,00 6.235,13 62,4%

  816 "Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzet 724.860,00 151,81 0,0%

  8161 "Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izva 724.860,00 151,81 0,0%

  5 Izdaci za fi nancijsku imovinu i otplate zajmova 3.630.000,00 3.531.318,56 97,3%

 • 290

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVII. Broj 3/ 2011.

  26. svibanj 2011.

  51 Izdaci za dane zajmove 130.000,00 100.000,00 76,9%

  514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 130.000,00 100.000,00 76,9%

  5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 130.000,00 100.000,00 76,9%

  54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 3.500.000,00 3.431.318,56 98,0%

  544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih fi nancijskih institucija izvan javnog sektor 3.500.000,00 3.431.318,56 98,0%

  5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih fi nancijskih institucija izvan javn 3.500.000,00 3.431.318,56 98,0%

  C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

  9 Vlastiti izvori 650.794,25 665.166,49 102,21%

  92 Rezultat poslovanja 650.794,25 665.166,49 102,21%

  922 Višak/manjak poslovanja 650.794,25 665.166,49 102,21%

  9222 Manjak prihoda 650.794,25 665.166,49 102,21%

  BROJ RAČUNA

  VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA PLANIRANO OSTVARENO RAZLIKA INDEKS

  UKUPNO PRIHODI/PRIMICI 279.428.925,25 260.123.889,39 19.305.035,86 93,1%GLAVA 00 PRIHODI GRADA VELIKE GORICE 258.280.465,25 239.841.087,80 18.439.377,45 92,9%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 179.191.885,25 159.628.685,32 19.563.199,93 89,1%

  61 Prihodi od poreza 163.337.000,00 149.683.032,10 13.653.967,90 91,6%611 Porez i prirez na dohodak 154.867.000,00 142.344.792,90 12.522.207,10 91,9%613 Porezi na imovinu 6.050.000,00 5.451.479,28 598.520,72 90,1%614 Porezi na robu i usluge 2.420.000,00 1.886.759,92 533.240,08 78,0%64 Prihodi od imovine 6.679.520,00 3.231.259,47 3.448.260,53 48,4%641 Prihodi od fi nancijske imovine 1.281.000,00 1.008.763,32 272.236,68 78,7%642 Prihodi od nefi nancijske imovine 5.398.520,00 2.222.496,15 3.176.023,85 41,2%65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po

  posebnim propisima8.415.505,25 6.680.347,44 1.735.157,81 79,4%

  651 Administrativne (upravne) pristojbe 1.920.000,00 1.389.981,68 530.018,32 72,4%652 Prihodi po posebnim propisima 6.495.505,25 5.290.365,76 1.205.139,49 81,4%66 Ostali prihodi 25.000,00 27.659,37 -2.659,37 110,6%662 Kazne 25.000,00 27.659,37 -2.659,37 110,6%81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih

  zajmova734.860,00 6.386,94 728.473,06 0,9%

  811 Primici (povrati) glavnice zajmova danih drugim razinama vlasti

  10.000,00 6.235,13 3.764,87 62,4%

  816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trg. društvima, obrtnicima

  724.860,00 151,81 724.708,19 0,0%

  IZVOR FINANCIRANJA N Prihodi za posebne namjene 34.079.000,00 32.124.428,26 1.954.571,74 94,3%64 Prihodi od imovine 1.329.000,00 1.623.476,77 -294.476,77 122,2%642 Prihodi od nefi nancijske imovine 1.329.000,00 1.623.476,77 -294.476,77 122,2%65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po

  posebnim propisima32.750.000,00 30.500.951,49 2.249.048,51 93,1%

  652 Prihodi po posebnim propisima 32.750.000,00 30.500.951,49 2.249.048,51 93,1%IZVOR FINANCIRANJA O Pomoći 23.447.000,00 26.712.255,48 -3.265.255,48 113,9%

  63 Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar opće države

  23.447.000,00 26.712.255,48 -3.265.255,48 113,9%

  633 Pomoći iz proračuna 23.447.000,00 26.712.255,48 -3.265.255,48 113,9%IZVOR FINANCIRANJA D Donacije 3.052.000,00 3.015.180,00 36.820,00 98,8%

  66 Ostali prihodi 3.052.000,00 3.015.180,00 36.820,00 98,8%

  Ostvareni prihodi i primici razvrstani po glavama i izvorima fi nanciranja

 • 29126. svibanj 2011.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVII. Broj 3/ 2011.

  663 Donacije od pravnih i fi zičkih osoba izvan opće države

  3.052.000,00 3.015.180,00 36.820,00 98,8%

  IZVOR FINANCIRANJA Z Prihodi od nef.imovine i nadoknade štete

  18.510.580,00 18.360.538,74 150.041,26 99,2%

  71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 17.325.000,00 17.171.274,48 153.725,52 99,1%711 Prihodi od prodaje materijalne imovine

  -prirodnih bogatstava17.325.000,00 17.171.274,48 153.725,52 99,1%

  72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

  1.185.580,00 1.189.264,26 -3.684,26 100,3%

  721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.170.000,00 1.136.053,31 33.946,69 97,1%722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 15.580,00 15.577,95 2,05 100,0%723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 37.633,00 -37.633,00 0,0%

  GLAVA 01 PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

  21.148.460,00 20.282.801,59 865.658,41 95,9%

  Korisnik 302 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 2.361.000,00 2.191.911,42 169.088,58 92,8%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 0,00 42.373,80 -42.373,80 0,0%

  64 Prihodi od imovine 0,00 42.373,80 -42.373,80 0,0%641 Prihodi od fi nancijske imovine 0,00 42.373,80 -42.373,80 0,0%

  IZVOR FINANCIRANJA V Vlastiti prihodi 1.852.000,00 1.751.814,26 100.185,74 94,6%66 Ostali prihodi 1.852.000,00 1.751.814,26 100.185,74 94,6%661 Prihodi koje pror. korisnici ostvare

  obavljanjem poslova na tržištu1.852.000,00 1.751.814,26 100.185,74 94,6%

  IZVOR FINANCIRANJA O Pomoći 483.000,00 372.000,00 111.000,00 77,0%63 Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od

  subjekata unutar opće države483.000,00 372.000,00 111.000,00 77,0%

  633 Pomoći iz proračuna 483.000,00 372.000,00 111.000,00 77,0%IZVOR FINANCIRANJA D Donacije 26.000,00 25.723,36 276,64 98,9%

  66 Ostali prihodi 26.000,00 25.723,36 276,64 98,9%663 Donacije od pravnih i fi zičkih osoba izvan

  opće države26.000,00 25.723,36 276,64 98,9%

  Korisnik 303 MUZEJ TUROPOLJA 217.000,00 177.621,00 39.379,00 81,9%IZVOR FINANCIRANJA V Vlastiti prihodi 19.000,00 9.406,00 9.594,00 49,5%

  66 Ostali prihodi 19.000,00 9.406,00 9.594,00 49,5%661 Prihodi koje pror. korisnici ostvare

  obavljanjem poslova na tržištu19.000,00 9.406,00 9.594,00 49,5%

  IZVOR FINANCIRANJA O Pomoći 185.000,00 168.215,00 16.785,00 90,9%63 Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od

  subjekata unutar opće države185.000,00 168.215,00 16.785,00 90,9%

  633 Pomoći iz proračuna 185.000,00 168.215,00 16.785,00 90,9%IZVOR FINANCIRANJA D Donacije 13.000,00 0,00 13.000,00 0,0%

  66 Ostali prihodi 13.000,00 0,00 13.000,00 0,0%663 Donacije od pravnih i fi zičkih osoba izvan

  opće države13.000,00 0,00 13.000,00 0,0%

  Korisnik 304 GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA 561.610,00 582.085,92 -20.475,92 103,6%IZVOR FINANCIRANJA V Vlastiti prihodi 330.000,00 350.481,00 -20.481,00 106,2%

  66 Ostali prihodi 330.000,00 350.481,00 -20.481,00 106,2%661 Prihodi koje pror. korisnici ostvare

  obavljanjem poslova na tržištu330.000,00 350.481,00 -20.481,00 106,2%

  IZVOR FINANCIRANJA O Pomoći 231.610,00 231.604,92 5,08 100,0%63 Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od

  subjekata unutar opće države231.610,00 231.604,92 5,08 100,0%

  633 Pomoći iz proračuna 231.610,00 231.604,92 5,08 100,0%Korisnik 309 ŠRC VELIKA GORICA 465.310,00 356.343,21 108.966,79 76,6%IZVOR FINANCIRANJA V Vlastiti prihodi 436.500,00 327.536,65 108.963,35 75,0%

  66 Ostali prihodi 436.500,00 327.536,65 108.963,35 75,0%661 Prihodi koje pror. korisnici ostvare

  obavljanjem poslova na tržištu436.500,00 327.536,65 108.963,35 75,0%

 • 292

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVII. Broj 3/ 2011.

  26. svibanj 2011.

  IZVOR FINANCIRANJA O Pomoći 28.810,00 28.806,56 3,44 100,0%63 Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od

  subjekata unutar opće države28.810,00 28.806,56 3,44 100,0%

  633 Pomoći iz proračuna 28.810,00 28.806,56 3,44 100,0%Korisnik 401 DJEČJI VRTIĆ CICIBAN 6.138.000,00 6.299.642,18 -161.642,18 102,6%IZVOR FINANCIRANJA V Vlastiti prihodi 85.000,00 88.229,09 -3.229,09 103,8%

  66 Ostali prihodi 85.000,00 88.229,09 -3.229,09 103,8%661 Prihodi koje pror. korisnici ostvare

  obavljanjem poslova na tržištu85.000,00 88.229,09 -3.229,09 103,8%

  IZVOR FINANCIRANJA N Prihodi za posebne namjene 5.850.000,00 6.049.971,84 -199.971,84 103,4%65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po

  posebnim propisima5.850.000,00 6.049.971,84 -199.971,84 103,4%

  652 Prihodi po posebnim propisima 5.850.000,00 6.049.971,84 -199.971,84 103,4%IZVOR FINANCIRANJA O Pomoći 160.000,00 124.000,00 36.000,00 77,5%

  63 Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar opće države

  160.000,00 124.000,00 36.000,00 77,5%

  633 Pomoći iz proračuna 160.000,00 124.000,00 36.000,00 77,5%IZVOR FINANCIRANJA D Donacije 28.000,00 28.000,00 0,00 100,0%

  66 Ostali prihodi 28.000,00 28.000,00 0,00 100,0%663 Donacije od pravnih i fi zičkih osoba izvan

  opće države28.000,00 28.000,00 0,00 100,0%

  IZVOR FINANCIRANJA Z Prihodi od nef.imovine i nadoknade štete

  15.000,00 9.441,25 5.558,75 62,9%

  64 Prihodi od imovine 15.000,00 9.441,25 5.558,75 62,9%642 Prihodi od nefi nancijske imovine 15.000,00 9.441,25 5.558,75 62,9%

  Korisnik 402 DJEČJI VRTIĆ "VELIKA GORICA" 5.722.450,00 5.439.344,34 283.105,66 95,1%IZVOR FINANCIRANJA N Prihodi za posebne namjene 5.440.000,00 5.159.520,50 280.479,50 94,8%

  65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

  5.440.000,00 5.159.520,50 280.479,50 94,8%

  652 Prihodi po posebnim propisima 5.440.000,00 5.159.520,50 280.479,50 94,8%IZVOR FINANCIRANJA O Pomoći 275.000,00 273.200,00 1.800,00 99,3%

  63 Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar opće države

  275.000,00 273.200,00 1.800,00 99,3%

  633 Pomoći iz proračuna 275.000,00 273.200,00 1.800,00 99,3%IZVOR FINANCIRANJA D Donacije 3.900,00 3.900,00 0,00 100,0%

  66 Ostali prihodi 3.900,00 3.900,00 0,00 100,0%663 Donacije od pravnih i fi zičkih osoba izvan

  opće države3.900,00 3.900,00 0,00 100,0%

  IZVOR FINANCIRANJA Z Prihodi od nef.imovine i nadoknade štete

  3.550,00 2.723,84 826,16 76,7%

  64 Prihodi od imovine 2.000,00 1.203,32 796,68 60,2%642 Prihodi od nefi nancijske imovine 2.000,00 1.203,32 796,68 60,2%72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne

  imovine1.550,00 1.520,52 29,48 98,1%

  721 Prihodi od otkupa stanova 1.550,00 1.520,52 29,48 98,1%Korisnik 403 OŠ EUGENA KUMIČIĆA 990.000,00 934.924,01 55.075,99 94,4%IZVOR FINANCIRANJA V Vlastiti prihodi 40.000,00 39.535,00 465,00 98,8%

  66 Ostali prihodi 40.000,00 39.535,00 465,00 98,8%661 Prihodi koje pror. korisnici ostvare

  obavljanjem poslova na tržištu40.000,00 39.535,00 465,00 98,8%

  IZVOR FINANCIRANJA N Prihodi za posebne namjene 760.000,00 694.120,50 65.879,50 91,3%65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po

  posebnim propisima760.000,00 694.120,50 65.879,50 91,3%

  652 Prihodi po posebnim propisima 760.000,00 694.120,50 65.879,50 91,3%IZVOR FINANCIRANJA O Pomoći 60.000,00 88.036,33 -28.036,33 146,7%

  63 Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar opće države

  60.000,00 88.036,33 -28.036,33 146,7%

  633 Pomoći iz proračuna 60.000,00 88.036,33 -28.036,33 146,7%

 • 29326. svibanj 2011.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVII. Broj 3/ 2011.

  IZVOR FINANCIRANJA D Donacije 100.000,00 97.988,79 2.011,21 98,0%66 Ostali prihodi 100.000,00 97.988,79 2.011,21 98,0%663 Donacije od pravnih i fi zičkih osoba izvan

  opće države100.000,00 97.988,79 2.011,21 98,0%

  IZVOR FINANCIRANJA Z Prihodi od nef.imovine i nadoknade štete

  30.000,00 15.243,39 14.756,61 50,8%

  64 Prihodi od imovine 30.000,00 15.243,39 14.756,61 50,8%642 Ostali prihodi od nefi nancijske imovine 30.000,00 15.243,39 14.756,61 50,8%

  Korisnik 404 UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA 1.082.000,00 1.032.752,25 49.247,75 95,4%IZVOR FINANCIRANJA V Vlastiti prihodi 25.000,00 16.499,20 8.500,80 66,0%

  66 Ostali prihodi 25.000,00 16.499,20 8.500,80 66,0%661 Prihodi koje pror. korisnici ostvare

  obavljanjem poslova na tržištu25.000,00 16.499,20 8.500,80 66,0%

  IZVOR FINANCIRANJA N Prihodi za posebne namjene 700.000,00 648.514,31 51.485,69 92,6%65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po

  posebnim propisima700.000,00 648.514,31 51.485,69 92,6%

  652 Prihodi po posebnim propisima 700.000,00 648.514,31 51.485,69 92,6%IZVOR FINANCIRANJA O Pomoći 357.000,00 367.738,74 -10.738,74 103,0%

  63 Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar opće države

  357.000,00 367.738,74 -10.738,74 103,0%

  633 Pomoći iz proračuna 357.000,00 367.738,74 -10.738,74 103,0%Korisnik 405 OŠ VELIKA MLAKA 502.000,00 432.077,09 69.922,91 86,1%IZVOR FINANCIRANJA V Vlastiti prihodi 43.000,00 38.572,00 4.428,00 89,7%

  66 Ostali prihodi 43.000,00 38.572,00 4.428,00 89,7%661 Prihodi koje pror. korisnici ostvare

  obavljanjem poslova na tržištu43.000,00 38.572,00 4.428,00 89,7%

  IZVOR FINANCIRANJA N Prihodi za posebne namjene 378.000,00 329.767,85 48.232,15 87,2%65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po

  posebnim propisima378.000,00 329.767,85 48.232,15 87,2%

  652 Prihodi po posebnim propisima 378.000,00 329.767,85 48.232,15 87,2%IZVOR FINANCIRANJA O Pomoći 20.000,00 10.935,20 9.064,80 54,7%

  63 Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar opće države

  20.000,00 10.935,20 9.064,80 54,7%

  633 Pomoći iz proračuna 20.000,00 10.935,20 9.064,80 54,7%IZVOR FINANCIRANJA D Donacije 5.000,00 1.290,00 3.710,00 25,8%

  66 Ostali prihodi 5.000,00 1.290,00 3.710,00 25,8%663 Donacije od pravnih i fi zičkih osoba izvan

  opće države5.000,00 1.290,00 3.710,00 25,8%

  IZVOR FINANCIRANJA Z Prihodi od nef.imovine i nadoknade štete

  56.000,00 51.512,04 4.487,96 92,0%

  64 Prihodi od imovine 56.000,00 51.512,04 4.487,96 92,0%642 Ostali prihodi od nefi nancijske imovine 56.000,00 51.512,04 4.487,96 92,0%

  Korisnik 406 OŠ JURJA HABDELIĆA 336.550,00 326.681,50 9.868,50 97,1%IZVOR FINANCIRANJA V Vlastiti prihodi 20.000,00 28.852,50 -8.852,50 144,3%

  66 Ostali prihodi 20.000,00 28.852,50 -8.852,50 144,3%661 Prihodi koje pror. korisnici ostvare

  obavljanjem poslova na tržištu20.000,00 28.852,50 -8.852,50 144,3%

  IZVOR FINANCIRANJA N Prihodi za posebne namjene 270.100,00 261.362,50 8.737,50 96,8%65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po

  posebnim propisima270.100,00 261.362,50 8.737,50 96,8%

  652 Prihodi po posebnim propisima 270.100,00 261.362,50 8.737,50 96,8%IZVOR FINANCIRANJA O Pomoći 36.050,00 12.230,60 23.819,40 33,9%

  63 Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar opće države

  36.050,00 12.230,60 23.819,40 33,9%

  633 Pomoći iz proračuna 36.050,00 12.230,60 23.819,40 33,9%IZVOR FINANCIRANJA D Donacije 400,00 400,00 0,00 100,0%

  66 Ostali prihodi 400,00 400,00 0,00 100,0%

 • 294

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVII. Broj 3/ 2011.

  26. svibanj 2011.294

  663 Donacije od pravnih i fi zičkih osoba izvan opće države

  400,00 400,00 0,00 100,0%

  IZVOR FINANCIRANJA Z Prihodi od nef.imovine i nadoknade štete

  10.000,00 23.835,90 -13.835,90 238,4%

  64 Prihodi od imovine 10.000,00 4.095,90 5.904,10 41,0%642 Prihodi od nadoknade šteta s osnova

  osiguranja10.000,00 4.095,90 5.904,10 41,0%

  65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

  0,00 19.740,00 -19.740,00 0,0%

  652 Prihodi po posebnim propisima 0,00 19.740,00 -19.740,00 0,0%Korisnik 407 OŠ NIKOLE HRIBARA 950.700,00 813.549,81 137.150,19 85,6%IZVOR FINANCIRANJA V Vlastiti prihodi 70.000,00 46.753,50 23.246,50 66,8%

  66 Ostali prihodi 70.000,00 46.753,50 23.246,50 66,8%661 Prihodi koje pror. korisnici ostvare

  obavljanjem poslova na tržištu70.000,00 46.753,50 23.246,50 66,8%

  IZVOR FINANCIRANJA N Prihodi za posebne namjene 734.000,00 629.771,16 104.228,84 85,8%65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po

  posebnim propisima734.000,00 629.771,16 104.228,84 85,8%

  652 Prihodi po posebnim propisima 734.000,00 629.771,16 104.228,84 85,8%IZVOR FINANCIRANJA O Pomoći 110.700,00 113.615,80 -2.915,80 102,6%

  63 Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar opće države

  110.700,00 113.615,80 -2.915,80 102,6%

  633 Pomoći iz proračuna 110.700,00 113.615,80 -2.915,80 102,6%IZVOR FINANCIRANJA D Donacije 6.000,00 6.805,00 -805,00 113,4%

  66 Ostali prihodi 6.000,00 6.805,00 -805,00 113,4%663 Donacije od pravnih i fi zičkih osoba izvan

  opće države6.000,00 6.805,00 -805,00 113,4%

  IZVOR FINANCIRANJA Z Prihodi od nef.imovine i nadoknade štete

  30.000,00 16.604,35 13.395,65 55,3%

  64 Prihodi od imovine 30.000,00 16.604,35 13.395,65 55,3%642 Prihodi od nadoknade štete s osnova

  osiguranja30.000,00 16.604,35 13.395,65 55,3%

  Korisnik 408 OŠ ŠĆITARJEVO 275.510,00 256.373,11 19.136,89 93,1%IZVOR FINANCIRANJA N Prihodi za posebne namjene 130.000,00 110.873,50 19.126,50 85,3%

  65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

  130.000,00 110.873,50 19.126,50 85,3%

  652 Prihodi po posebnim propisima 130.000,00 110.873,50 19.126,50 85,3%IZVOR FINANCIRANJA O Pomoći 34.000,00 33.991,86 8,14 100,0%

  63 Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar opće države

  34.000,00 33.991,86 8,14 100,0%

  633 Pomoći iz proračuna 1.800,00 1.800,00 0,00 100,0%633 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 32.200,00 32.191,86 8,14 100,0%

  IZVOR FINANCIRANJA Z Prihodi od nef.imovine i nadoknade štete

  111.510,00 111.507,75 2,25 100,0%

  64 Prihodi od imovine 111.510,00 111.507,75 2,25 100,0%642 Ostali prihodi od nefi nancijske imovine 111.510,00 111.507,75 2,25 100,0%

  Korisnik 409 OŠ VUKOVINA 527.900,00 536.494,52 -8.594,52 101,6%IZVOR FINANCIRANJA V Vlastiti prihodi 10.700,00 13.189,50 -2.489,50 123,3%

  66 Ostali prihodi 10.700,00 13.189,50 -2.489,50 123,3%661 Prihodi koje pror. korisnici ostvare

  obavljanjem poslova na tržištu10.700,00 13.189,50 -2.489,50 123,3%

  IZVOR FINANCIRANJA N Prihodi za posebne namjene 450.000,00 416.654,84 33.345,16 92,6%65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po

  posebnim propisima450.000,00 416.654,84 33.345,16 92,6%

  652 Prihodi po posebnim propisima 450.000,00 416.654,84 33.345,16 92,6%IZVOR FINANCIRANJA O Pomoći 47.200,00 94.882,64 -47.682,64 201,0%

  63 Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar opće države

  47.200,00 93.882,64 -46.682,64 198,9%

 • 29526. svibanj 2011.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVII. Broj 3/ 2011.

  633 Pomoći iz proračuna 47.200,00 93.882,64 -46.682,64 198,9%66 Ostali prihodi 0,00 1.000,00 -1.000,00 0,0%663 Donacije od pravnih i fi zičkih osoba izvan

  opće države0,00 1.000,00 -1.000,00 0,0%

  IZVOR FINANCIRANJA Z Prihodi od nef.imovine i nadoknade štete

  20.000,00 11.767,54 8.232,46 58,8%

  64 Prihodi od imovine 10.000,00 4.290,90 5.709,10 42,9%642 Prihodi od nadoknade šteta s osnova

  osiguranja10.000,00 4.290,90 5.709,10 42,9%

  72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

  10.000,00 7.476,64 2.523,36 74,8%

  721 Prihodi od otkupa stanova 10.000,00 7.476,64 2.523,36 74,8%Korisnik 410 OŠ EUGENA KVATERNIKA 677.430,00 574.690,44 102.739,56 84,8%IZVOR FINANCIRANJA V Vlastiti prihodi 10.000,00 8.137,00 1.863,00 81,4%

  66 Ostali prihodi 10.000,00 8.137,00 1.863,00 81,4%661 Prihodi koje pror. korisnici ostvare

  obavljanjem poslova na tržištu10.000,00 8.137,00 1.863,00 81,4%

  IZVOR FINANCIRANJA N Prihodi za posebne namjene 579.100,00 501.390,50 77.709,50 86,6%65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po

  posebnim propisima579.100,00 501.390,50 77.709,50 86,6%

  652 Prihodi po posebnim propisima 579.100,00 501.390,50 77.709,50 86,6%IZVOR FINANCIRANJA O Pomoći 50.830,00 47.639,08 3.190,92 93,7%

  63 Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar opće države

  50.830,00 47.639,08 3.190,92 93,7%

  633 Pomoći iz proračuna 50.830,00 47.639,08 3.190,92 93,7%IZVOR FINANCIRANJA D Donacije 15.000,00 600,00 14.400,00 4,0%

  66 Ostali prihodi 15.000,00 600,00 14.400,00 4,0%663 Donacije od pravnih i fi zičkih osoba izvan

  opće države15.000,00 600,00 14.400,00 4,0%

  IZVOR FINANCIRANJA Z Prihodi od nef.imovine i nadoknade štete

  22.500,00 16.923,86 5.576,14 75,2%

  64 Prihodi od imovine 18.000,00 12.567,18 5.432,82 69,8%642 Ostali prihodi od nefi nancijske imovine 18.000,00 12.567,18 5.432,82 69,8%72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne

  imovine4.500,00 4.356,68 143,32 96,8%

  721 Prihodi od otkupa stanova 4.500,00 4.356,68 143,32 96,8%Korisnik 411 CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJ VELIKA GORICA

  151.000,00 140.500,00 10.500,00 93,0%

  IZVOR FINANCIRANJA O Pomoći 150.000,00 140.000,00 10.000,00 93,3%63 Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od

  subjekata unutar opće države150.000,00 140.000,00 10.000,00 93,3%

  633 Pomoći iz proračuna 150.000,00 140.000,00 10.000,00 93,3%IZVOR FINANCIRANJA D Donacije 1.000,00 500,00 500,00 50,0%

  66 Ostali prihodi 1.000,00 500,00 500,00 50,0%663 Donacije od pravnih i fi zičkih osoba izvan

  opće države1.000,00 500,00 500,00 50,0%

  Korisnik 502 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VELIKE GORICE

  190.000,00 187.810,79 2.189,21 98,8%

  IZVOR FINANCIRANJA V Vlastiti prihodi 35.000,00 33.600,00 1.400,00 96,0%66 Ostali prihodi 35.000,00 33.600,00 1.400,00 96,0%661 Prihodi koje pror. korisnici ostvare

  obavljanjem poslova na tržištu35.000,00 33.600,00 1.400,00 96,0%

  IZVOR FINANCIRANJA N Prihodi za posebne namjene 155.000,00 154.210,79 789,21 99,5%65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po

  posebnim propisima155.000,00 154.210,79 789,21 99,5%

  652 Prihodi po posebnim propisima 155.000,00 154.210,79 789,21 99,5%

 • 296

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVII. Broj 3/ 2011.

  26. svibanj 2011.

  POZ

  ICIJ

  A

  BR

  OJ

  RAČ

  UN

  A

  VRSTA RASHODA I IZDATAKA PLANIRANO OSTVARENO RAZLIKA INDEKS

  UKUPNO RASHODI/IZDACI 278.778.131,00 262.754.539,65 16.023.591,35 94,3%

  RAZDJEL 001 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA 1.401.995,00 1.332.678,26 69.316,74 95,1%

  GLAVA 00 ADMINISTRATIVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA 349.495,00 343.528,28 5.966,72 98,3%PROGRAM 047 Redovna administrativna djelatnost Upravnog odjela / Službe 349.495,00 343.528,28 5.966,72 98,3%

  AKTIVNOST 04701 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 349.495,00 343.528,28 5.966,72 98,3%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 349.495,00 343.528,28 5.966,72 98,3%

  311 Plaće 294.000,00 290.450,43 3.549,57 98,8%R0001 3111 Plaće za redovan rad 294.000,00 290.450,43 3.549,57 98,8%

  313 Doprinosi na plaće 55.495,00 53.077,85 2.417,15 95,6%R0002 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 48.795,00 47.555,30 1.239,70 97,5%R0003 3133 Doprinosi za zapošljavanje 6.700,00 5.522,55 1.177,45 82,4%GLAVA 01 REDOVNA DJELATNOST SLUŽBE 745.000,00 722.259,73 22.740,27 96,9%PROGRAM 011 Donošenja akata u skladu sa Ustavom, Zakonom i Statutom u okviru prava i dužnosti Grada 745.000,00 722.259,73 22.740,27 96,9%

  AKTIVNOST 01101 Pripremanja i provođenja akata Grada 745.000,00 722.259,73 22.740,27 96,9%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 745.000,00 722.259,73 22.740,27 96,9%

  323 Rashodi za usluge 40.000,00 39.847,12 152,88 99,6%R0004 3233 Izdaci za tiskanje Službenog glasnika 40.000,00 39.847,12 152,88 99,6%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 505.000,00 482.412,21 22.587,79 95,5%

  R0005 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela-odbori 100.000,00 97.467,65 2.532,35 97,5%

  R0006 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela-predsjedniku 50.000,00 49.835,02 164,98 99,7%

  R0007 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela-vijećnici 350.000,00 333.204,54 16.795,46 95,2%

  R0008 3299 Troškovi vezani za rad Savjeta mladih GVG 5.000,00 1.905,00 3.095,00 38,1%381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,40 -0,40 100,0%

  R0009 3811 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 200.000,00 200.000,40 -0,40 100,0%

  GLAVA 02 NACIONALNE MANJINE 307.500,00 266.890,25 40.609,75 86,8%PROGRAM 011_ Očuvanje kulturnog identiteta i prava nacionalnih manjina 51.000,00 50.881,40 118,60 99,8%

  AKTIVNOST 01102_ Redovna djelatnost Predstavnika albanske nac. manjine 51.000,00 50.881,40 118,60 99,8%

  IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 51.000,00 50.881,40 118,60 99,8%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.000,00 35.881,40 118,60 99,7%

  R0010 3291 Naknade za rad 36.000,00 35.881,40 118,60 99,7%381 Tekuće donacije 15.000,00 15.000,00 0,00 100,0%

  R0011 3811 Tekuće donacije 15.000,00 15.000,00 0,00 100,0%Korisnik 951 VIJEĆE SRPSKE NAC. MANJIN 135.000,00 112.807,91 22.192,09 83,6%PROGRAM 011_ Očuvanje kulturnog identiteta i prava nacionalnih manjina 135.000,00 112.807,91 22.192,09 83,6%

  AKTIVNOST 01101_ Redovna djelatnost 135.000,00 112.807,91 22.192,09 83,6%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 135.000,00 112.807,91 22.192,09 83,6%

  321 Naknade troškova zaposlenima 8.500,00 8.466,00 34,00 99,6%R0012 3211 Službena putovanja 8.500,00 8.466,00 34,00 99,6%

  322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 1.989,37 10,63 99,5%R0013 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000,00 1.989,37 10,63 99,5%

  članak 3

  Ostvareni rashodi i izdaci prema svim proračunskim klasifi kacijama iskazani su u posebnom dijelu proračuna kako slijedi:

  POSEBNI DIO

 • 29726. svibanj 2011.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVII. Broj 3/ 2011.

  323 Rashodi za usluge 15.500,00 7.908,24 7.591,76 51,0%R0014 3231 Usluge pošte i telefona 1.500,00 1.500,00 0,00 100,0%R0015 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00 2.460,00 7.540,00 24,6%R0016 3239 Grafi čke i tiskarske usluge 4.000,00 3.948,24 51,76 98,7%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 109.000,00 94.444,30 14.555,70 86,6%R0017 3291 Naknade za rad 85.000,00 83.029,14 1.970,86 97,7%R0018 3293 Reprezentacija 3.000,00 2.993,30 6,70 99,8%R0019 3299 Obilježavanje državnih i vjerskih blagdana 10.000,00 4.639,00 5.361,00 46,4%R0020 3299 Ostali nespomenuti rashodi 11.000,00 3.782,86 7.217,14 34,4%Korisnik 952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NAC. MAN 121.500,00 103.200,94 18.299,06 84,9%PROGRAM 011_ Očuvanje kulturnog identiteta i prava nacionalnih manjina 121.500,00 103.200,94 18.299,06 84,9%

  AKTIVNOST 01101_ Redovna djelatnost 121.500,00 103.200,94 18.299,06 84,9%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 121.500,00 103.200,94 18.299,06 84,9%

  321 Naknade troškova zaposlenima 8.500,00 1.460,00 7.040,00 17,2%R0021 3211 Službena putovanja 8.500,00 1.460,00 7.040,00 17,2%

  322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 1.992,94 7,06 99,6%R0022 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000,00 1.992,94 7,06 99,6%

  323 Rashodi za usluge 15.500,00 9.125,36 6.374,64 58,9%R0023 3231 Usluge pošte i telefona 1.500,00 1.392,36 107,64 92,8%R0024 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00 4.552,00 5.448,00 45,5%R0025 3239 Grafi čke i tiskarske usluge 4.000,00 3.181,00 819,00 79,5%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.500,00 90.622,64 4.877,36 94,9%R0026 3291 Naknade za rad 71.500,00 71.392,20 107,80 99,8%R0027 3293 Reprezentacija 3.000,00 1.079,00 1.921,00 36,0%R0028 3299 Obilježavanje državnih i vjerskih blagdana 10.000,00 8.000,00 2.000,00 80,0%R0029 3299 Ostali nespomenuti rashodi 11.000,00 10.151,44 848,56 92,3%RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE 43.584.275,00 40.941.016,79 2.643.258,21 93,9%

  GLAVA 00 ADMINISTRATIVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA 4.696.400,00 4.650.996,45 45.403,55 99,0%

  PROGRAM 047 Redovna administrativna djelatnost Upravnog odjela / Službe 4.696.400,00 4.650.996,45 45.403,55 99,0%

  AKTIVNOST 04701 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 4.696.400,00 4.650.996,45 45.403,55 99,0%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 4.696.400,00 4.650.996,45 45.403,55 99,0%

  311 Plaće 3.496.400,00 3.470.529,86 25.870,14 99,3%R0030 3111 Plaće za redovan rad 3.287.500,00 3.261.886,39 25.613,61 99,2%R0031 3113 Plaće za prekovremeni rad 208.900,00 208.643,47 256,53 99,9%

  312 Ostali rashodi za zaposlene 606.000,00 598.200,20 7.799,80 98,7%R0032 3121 Ostali rashodi za zaposlene 606.000,00 598.200,20 7.799,80 98,7%

  313 Doprinosi na plaće 594.000,00 582.266,39 11.733,61 98,0%R0033 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 531.800,00 521.556,10 10.243,90 98,1%R0034 3133 Doprinosi za zapošljavanje 62.200,00 60.710,29 1.489,71 97,6%GLAVA 01 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA 16.735.215,00 16.328.444,80 406.770,20 97,6%PROGRAM 037 Provedba akata Grada u skladu s Ustavom, Zakonom i Statutom 16.735.215,00 16.328.444,80 406.770,20 97,6%

  AKTIVNOST 03701 Materijalni rashodi djelatnika Gradske uprave 1.522.500,00 1.497.196,06 25.303,94 98,3%

  IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 1.522.500,00 1.497.196,06 25.303,94 98,3%321 Naknade troškova zaposlenima 596.500,00 581.326,39 15.173,61 97,5%

  R0035 3211 Službena putovanja 73.000,00 61.188,41 11.811,59 83,8%

  R0036 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 446.000,00 443.595,81 2.404,19 99,5%

  R0037 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 77.500,00 76.542,17 957,83 98,8%323 Rashodi za usluge 161.000,00 160.700,00 300,00 99,8%

  R0038 3236 Obvezni preventivni i zdravstveni pregledi zaposlenih 161.000,00 160.700,00 300,00 99,8%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 765.000,00 755.169,67 9.830,33 98,7%

  R0039 3291 Naknade za rad članovima povjerenstva i kolegija gradonačelnika 765.000,00 755.169,67 9.830,33 98,7%

  AKTIVNOST 03702 Obavljanje redovne djelatnosti 6.798.730,00 6.451.244,64 347.485,36 94,9%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 6.768.150,00 6.420.667,18 347.482,82 94,9%

  322 Rashodi za materijal i energiju 888.000,00 799.156,51 88.843,49 90,0%

 • 298

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVII. Broj 3/ 2011.

  26. svibanj 2011.298

  R0040 3221 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 24.000,00 23.057,02 942,98 96,1%

  R0041 3221 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo 35.000,00 34.296,70 703,30 98,0%

  R0042 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 285.000,00 247.414,33 37.585,67 86,8%R0043 3223 Energija 483.000,00 447.142,88 35.857,12 92,6%

  R0044 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 20.000,00 12.773,56 7.226,44 63,9%

  R0045 3225 Sitni inventar i auto gume 41.000,00 34.472,02 6.527,98 84,1%323 Rashodi za usluge 4.497.250,00 4.283.446,80 213.803,20 95,2%

  R0046 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 675.000,00 667.379,66 7.620,34 98,9%

  R0047 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postroj. i opreme 250.000,00 235.245,19 14.754,81 94,1%

  R0048 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građe. objekata 356.250,00 342.134,67 14.115,33 96,0%

  R0049 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održ. prijevoznih sredstava 52.000,00 51.382,07 617,93 98,8%

  R0050 3232 Hitne intervencije na građevinskim objektima 20.000,00 0,00 20.000,00 0,0%R0051 3233 Usluge informiranja 380.000,00 310.490,41 69.509,59 81,7%R0052 3233 Usluge promidžbe 300.000,00 292.342,48 7.657,52 97,4%R0053 3234 Komunalne usluge 244.000,00 239.780,12 4.219,88 98,3%R0054 3235 Zakupnine i najamnine 60.000,00 42.171,26 17.828,74 70,3%R0055 3237 Intelektualne i osobne usluge 600.000,00 581.955,42 18.044,58 97,0%R0056 3237 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 505.000,00 469.407,94 35.592,06 93,0%R0057 3238 Računalne usluge 706.000,00 705.732,21 267,79 100,0%R0058 3239 Ostale usluge 102.000,00 101.528,17 471,83 99,5%

  R0059 3239 Usluge Porezne uprave za naplatu gradskih poreza (5%) 105.000,00 103.864,18 1.135,82 98,9%

  R0060 3239 Grafi čke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl. 142.000,00 140.033,02 1.966,98 98,6%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.067.900,00 1.026.589,30 41.310,70 96,1%R0061 3292 Premije osiguranja 168.000,00 166.151,35 1.848,65 98,9%R0062 3293 Reprezentacija 217.900,00 213.131,40 4.768,60 97,8%R0063 3293 Obilježavanje blagdana 184.000,00 183.658,33 341,67 99,8%R0064 3294 Tuzemne članarine 50.000,00 40.751,81 9.248,19 81,5%R0065 3299 Obilježavanje Dana grada 180.500,00 162.931,03 17.568,97 90,3%R0066 3299 Naknada štete 10.000,00 2.757,44 7.242,56 27,6%

  R0067 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Gradske akcije 257.500,00 257.207,94 292,06 99,9%

  343 Ostali fi nancijski rashodi 165.000,00 161.474,57 3.525,43 97,9%R0068 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 155.000,00 161.258,75 -6.258,75 104,0%R0069 3433 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 10.000,00 215,82 9.784,18 2,2%

  381 Tekuće donacije 150.000,00 150.000,00 0,00 100,0%R0070 3811 Gradske manifestacije 150.000,00 150.000,00 0,00 100,0%IZVOR FINANCIRANJA O Pomoći 15.000,00 14.999,51 0,49 100,0%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 14.999,51 0,49 100,0%R0071-1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 14.999,51 0,49 100,0%IZVOR FINANCIRANJA Z Prihodi od nef.imovine i nadoknade štete 15.580,00 15.577,95 2,05 100,0%

  382 Kapitalne donacije 15.580,00 15.577,95 2,05 100,0%R0071-2 3821 Kapitalna donacija 15.580,00 15.577,95 2,05 100,0%AKTIVNOST 03703 Sredstva proračunske zalihe 900.000,00 898.060,26 1.939,74 99,8%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 900.000,00 898.060,26 1.939,74 99,8%

  385 Izvanredni rashodi 900.000,00 898.060,26 1.939,74 99,8%R0071 3851 Sredstva proračunske zalihe 900.000,00 898.060,26 1.939,74 99,8%AKTIVNOST 03704 Nabava nefi nancijske imovine 526.420,00 503.981,73 22.438,27 95,7%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 526.420,00 503.981,73 22.438,27 95,7%

  422 Postrojenja i oprema 330.320,00 307.968,73 22.351,27 93,2%R0072 4221 Uredska oprema i namještaj 142.000,00 129.581,89 12.418,11 91,3%R0073 4221 Računala i računalna oprema 118.420,00 117.970,33 449,67 99,6%R0074 4222 Komunikacijska oprema 10.000,00 7.509,29 2.490,71 75,1%R0075 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 59.900,00 52.907,22 6.992,78 88,3%

  426 Nematerijalna proizvedena imovina 196.100,00 196.013,00 87,00 100,0%R0076 4262 Ulaganja u računalne programe 196.100,00 196.013,00 87,00 100,0%

 • 29926. svibanj 2011.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVII. Broj 3/ 2011.

  AKTIVNOST 03706 Sufi nanciranje Civilne zaštite 135.000,00 125.413,26 9.586,74 92,9%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 135.000,00 125.413,26 9.586,74 92,9%

  323 Rashodi za usluge 135.000,00 125.413,26 9.586,74 92,9%

  R0077 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 85.000,00 80.319,00 4.681,00 94,5%

  R0078 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja skloništa 50.000,00 45.094,26 4.905,74 90,2%

  R0079 3239 Usluge ispitivanja tehničke ispravnosti u skloništu 0,00 0,00 0,00 0,0%

  422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 0,00 0,0%R0080 4223 Oprema za civilnu zaštitu 0,00 0,00 0,00 0,0%AKTIVNOST 03707 Izbori za članove predstavničkog tijela 6.852.565,00 6.852.548,85 16,15 100,0%IZVOR FINANCIRANJA O Pomoći 6.852.565,00 6.852.548,85 16,15 100,0%

  322 Rashodi za materijal i energiju 93.360,00 93.354,25 5,75 100,0%R0081 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 93.360,00 93.354,25 5,75 100,0%

  323 Rashodi za usluge 13.840,00 13.835,04 4,96 100,0%R0082 3233 Usluge promižbe i informiranja 0,00 0,00 0,00 0,0%R0083 3238 Računalne usluge- obrada podataka 0,00 0,00 0,00 0,0%

  R0084 3239 Grafi čke i tiskarske usluge, kopiranje, uvezivanje i sl 13.840,00 13.835,04 4,96 100,0%

  363 Potpore unutar opće države 5.981.445,00 5.981.440,63 4,37 100,0%R0085-1 3631 Tekuće pomoći za izbore 5.981.445,00 5.981.440,63 4,37 100,0%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 763.920,00 763.918,93 1,07 100,0%

  R0085 3291 Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 763.920,00 763.918,93 1,07 100,0%

  GLAVA 02 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 11.078.660,00 10.736.453,32 342.206,68 96,9%GLAVNI PROGRAM 002020 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 11.078.660,00 10.736.453,32 342.206,68 96,9%PROGRAM 041 Razvoj vatrogastva i pružanje zaštite od požara 1.985.000,00 1.985.000,00 0,00 100,0%AKTIVNOST 04102 Donacija Vatrogasnoj zajednici 1.985.000,00 1.985.000,00 0,00 100,0%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 1.985.000,00 1.985.000,00 0,00 100,0%

  381 Tekuće donacije 1.485.000,00 1.485.000,00 0,00 100,0%R0086 3811 Tekuće donacije u novcu 1.485.000,00 1.485.000,00 0,00 100,0%

  382 Kapitalne donacije 500.000,00 500.000,00 0,00 100,0%R0087 3821 Kapitalna donacija 500.000,00 500.000,00 0,00 100,0%Korisnik 502 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VELIKE GORICE 9.093.660,00 8.751.453,32 342.206,68 96,2%

  PROGRAM 041 Razvoj vatrogastva i pružanje zaštite od požara 9.093.660,00 8.751.453,32 342.206,68 96,2%AKTIVNOST 04101 Redovna djelatnost 9.093.660,00 8.751.453,32 342.206,68 96,2%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 8.886.710,00 8.563.012,62 323.697,38 96,4%

  311 Plaće 5.731.500,00 5.556.872,53 174.627,47 97,0%R0088 3111 Plaće za redovan rad 5.380.000,00 5.302.158,26 77.841,74 98,6%R0089 3113 Plaće za prekovremeni rad 351.500,00 254.714,27 96.785,73 72,5%

  312 Ostali rashodi za zaposlene 183.000,00 178.435,74 4.564,26 97,5%R0090 3121 Ostali rashodi za zaposlene 183.000,00 178.435,74 4.564,26 97,5%

  313 Doprinosi na plaće 1.454.210,00 1.381.316,66 72.893,34 95,0%

  R0091 3131 Doprinosi za mirovinsko osig. za benifi cirani staž 456.000,00 425.534,58 30.465,42 93,3%

  R0092 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 894.350,00 861.315,24 33.034,76 96,3%R0093 3133 Doprinosi za zapošljavanje 103.860,00 94.466,84 9.393,16 91,0%

  321 Naknade troškova zaposlenima 221.000,00 216.496,75 4.503,25 98,0%R0094 3211 Službena putovanja 31.000,00 30.586,21 413,79 98,7%

  R0095 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 175.000,00 174.415,04 584,96 99,7%

  R0096 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.000,00 11.495,50 3.504,50 76,6%322 Rashodi za materijal i energiju 291.500,00 282.649,50 8.850,50 97,0%

  R0097 3221 Radna i zaštitna odjeća i obuća 85.000,00 82.831,51 2.168,49 97,4%R0098 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.000,00 11.792,72 207,28 98,3%R0099 3222 Materijal 33.000,00 32.801,03 198,97 99,4%R0100 3223 Energija 101.500,00 95.421,24 6.078,76 94,0%

  R0101 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 55.000,00 54.957,01 42,99 99,9%

  R0102 3225 Sitni inventar i auto gume 5.000,00 4.845,99 154,01 96,9%323 Rashodi za usluge 785.500,00 734.939,53 50.560,47 93,6%

 • 300

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVII. Broj 3/ 2011.

  26. svibanj 2011.

  R0103 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32.500,00 30.444,29 2.055,71 93,7%R0104 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 200.000,00 168.980,59 31.019,41 84,5%R0105 3234 Komunalne usluge 18.000,00 17.170,27 829,73 95,4%R0106 3235 Zakupnine i najamnine 420.000,00 412.589,11 7.410,89 98,2%R0107 3236 Zdravstvene usluge 500,00 470,00 30,00 94,0%R0108 3237 Intelektualne i osobne usluge 30.000,00 29.520,00 480,00 98,4%R0109 3238 Računalne usluge 64.500,00 63.864,24 635,76 99,0%R0110 3239 Ostale usluge 20.000,00 11.901,03 8.098,97 59,5%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 142.000,00 136.828,65 5.171,35 96,4%

  R0111 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 46.000,00 45.390,50 609,50 98,7%

  R0112 3292 Premije osiguranja 91.000,00 88.617,04 2.382,96 97,4%R0113 3293 Reprezentacija 5.000,00 2.821,11 2.178,89 56,4%

  422 Postrojenja i oprema 78.000,00 75.473,26 2.526,74 96,8%R0114 4221 Računala i računalna oprema 20.000,00 19.285,42 714,58 96,4%R0115 4221 Uredska oprema i namještaj 5.000,00 4.850,43 149,57 97,0%R0116 4222 Komunikacijska oprema 10.000,00 9.326,10 673,90 93,3%R0117 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 43.000,00 42.011,31 988,69 97,7%

  423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00 0,00 0,0%R0118 4231 Protupožarno vozilo 0,00 0,00 0,00 0,0%IZVOR FINANCIRANJA V Vlastiti prihodi 35.000,00 25.231,34 9.768,66 72,1%

  422 Postrojenja i oprema 35.000,00 25.231,34 9.768,66 72,1%R0119 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 35.000,00 25.231,34 9.768,66 72,1%IZVOR FINANCIRANJA N Prihodi za posebne namjene 171.950,00 163.209,36 8.740,64 94,9%

  322 Rashodi za materijal i energiju 85.450,00 82.963,50 2.486,50 97,1%R0120-1 3221 Radna i zaštitna odjeća i obuća 85.450,00 82.963,50 2.486,50 97,1%

  422 Postrojenja i oprema 86.500,00 80.245,86 6.254,14 92,8%R0120 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 86.500,00 80.245,86 6.254,14 92,8%GLAVA 03 GRADSKA IMOVINA 11.074.000,00 9.225.122,22 1.848.877,78 83,3%PROGRAM 030_ Upravljanje gradskom imovinom 11.074.000,00 9.225.122,22 1.848.877,78 83,3%AKTIVNOST 03001_ Redovna djelatnost 11.074.000,00 9.225.122,22 1.848.877,78 83,3%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 590.000,00 521.187,24 68.812,76 88,3%

  323 Rashodi za usluge 590.000,00 521.187,24 68.812,76 88,3%

  R0121 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - stambene zgrade 400.000,00 399.850,05 149,95 100,0%

  R0122 3237 Legalizacija objekata 190.000,00 121.337,19 68.662,81 63,9%IZVOR FINANCIRANJA Z Prihodi od nef.imovine i nadoknade štete 7.484.000,00 5.703.934,98 1.780.065,02 76,2%

  323 Rashodi za usluge 190.000,00 173.471,25 16.528,75 91,3%

  R0123-1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - stambene zgrade 190.000,00 173.471,25 16.528,75 91,3%

  411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 6.104.000,00 5.530.463,73 573.536,27 90,6%R0123 4111 Zemljište 6.104.000,00 5.530.463,73 573.536,27 90,6%

  421 Građevinski objekti 1.190.000,00 0,00 1.190.000,00 0,0%R0124 4211 Stambeni objekti za socijalno ugrožene osobe 1.170.000,00 0,00 1.170.000,00 0,0%

  R0125-1 4214 Ostali građevinski objekti - komunalni priključci 20.000,00 0,00 20.000,00 0,0%

  IZVOR FINANCIRANJA D Donacije 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,0%411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,0%

  R0125-2 4111 Građevinsko zemljište 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,0%RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA MJESNU SAMOUPRAVU 7.865.730,00 7.595.516,14 270.213,86 96,6%GLAVA 00 ADMINISTRATIVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA 587.180,00 584.829,04 2.350,96 99,6%

  PROGRAM 047 Redovna administrativna djelatnost Upravnog odjela / Službe 587.180,00 584.829,04 2.350,96 99,6%

  AKTIVNOST 04701 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 587.180,00 584.829,04 2.350,96 99,6%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 587.180,00 584.829,04 2.350,96 99,6%

  311 Plaće 498.180,00 497.770,50 409,50 99,9%R0125 3111 Plaće za redovan rad 498.180,00 497.770,50 409,50 99,9%

  313 Doprinosi na plaće 89.000,00 87.058,54 1.941,46 97,8%R0126 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 79.000,00 78.000,47 999,53 98,7%R0127 3133 Doprinosi za zapošljavanje 10.000,00 9.058,07 941,93 90,6%

 • 30126. svibanj 2011.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVII. Broj 3/ 2011.

  GLAVA 01 GRADSKE ČETVRTI I MJESNI ODBORI GRADA 7.278.550,00 7.010.687,10 267.862,90 96,3%GLAVNI PROGRAM 003010 UNAPREĐENJE STANDARDA MJESNE SAMOUPRAVE 7.278.550,00 7.010.687,10 267.862,90 96,3%

  PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 7.085.550,00 6.851.203,32 234.346,68 96,7%AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 3.423.550,00 3.299.277,40 124.272,60 96,4%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 3.423.550,00 3.299.277,40 124.272,60 96,4%

  322 Rashodi za materijal i energiju 517.450,00 496.224,34 21.225,66 95,9%R0128 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.000,00 777,14 222,86 77,7%R0129 3223 Energija 491.000,00 485.879,12 5.120,88 99,0%

  R0130 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 20.000,00 4.118,09 15.881,91 20,6%

  R0131 3225 Sitan inventar i auto gume 5.450,00 5.449,99 0,01 100,0%323 Rashodi za usluge 2.318.000,00 2.236.328,22 81.671,78 96,5%

  R0132 3232 Izvanredno investicijsko održavanje 300.000,00 294.755,58 5.244,42 98,3%R0133 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.878.000,00 1.815.713,92 62.286,08 96,7%R0134 3237 Održavanje javnih objekata i površina 80.000,00 78.993,07 1.006,93 98,7%R0135 3239 Ostale usluge 60.000,00 46.865,65 13.134,35 78,1%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 111.000,00 104.529,30 6.470,70 94,2%R0136 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 111.000,00 104.529,30 6.470,70 94,2%

  385 Izvanredni rashodi 83.000,00 82.789,72 210,28 99,7%R0137 3859 Ostali rashodi-pokroviteljstva 83.000,00 82.789,72 210,28 99,7%

  421 Građevinski objekti 50.000,00 49.283,04 716,96 98,6%

  R0138 4214 Ostali građevinski objekti - komunalna infrastruktura 50.000,00 49.283,04 716,96 98,6%

  422 Postrojenja i oprema 344.100,00 330.122,78 13.977,22 95,9%R0139 4221 Uredska oprema i namještaj 136.000,00 135.559,53 440,47 99,7%R0140 4222 Ostala komunikacijska oprema 18.100,00 18.045,07 54,93 99,7%R0141 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 160.000,00 159.369,28 630,72 99,6%R0142 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 30.000,00 17.148,90 12.851,10 57,2%AKTIVNOST 04404 Poboljšanje komunalne infrastrukture i standarda naselja Mičevec 1.920.000,00 1.858.268,00 61.732,00 96,8%

  IZVOR FINANCIRANJA O Pomoći 1.920.000,00 1.858.268,00 61.732,00 96,8%381 Tekuće donacije 600.000,00 600.000,00 0,00 100,0%

  R0143 3811 Tekuće donacije u novcu 600.000,00 600.000,00 0,00 100,0%382 Kapitalne donacije 500.000,00 500.000,00 0,00 100,0%

  R0144-1 3821 Kapitalne donacije 500.000,00 500.000,00 0,00 100,0%421 Građevinski objekti 820.000,00 758.268,00 61.732,00 92,5%

  R0144 4214 Ostali građevinski objekti 820.000,00 758.268,00 61.732,00 92,5%AKTIVNOST 04405 Male komunalne akcije 1.742.000,00 1.693.657,92 48.342,08 97,2%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 1.742.000,00 1.693.657,92 48.342,08 97,2%

  322 Rashodi za materijal i energiju 135.000,00 134.156,10 843,90 99,4%R0145 3224 Tekuće i investicijsko održavanje 135.000,00 134.156,10 843,90 99,4%

  323 Rashodi za usluge 240.000,00 227.468,66 12.531,34 94,8%R0146-1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 240.000,00 227.468,66 12.531,34 94,8%

  421 Građevinski objekti 1.100.000,00 1.075.661,18 24.338,82 97,8%R0146 4214 Ostali građevinski objekti 1.100.000,00 1.075.661,18 24.338,82 97,8%

  422 Postrojenja i oprema 267.000,00 256.371,98 10.628,02 96,0%R0147 4227 Oprema za kombinirana igrališta 85.000,00 74.454,98 10.545,02 87,6%R0148 4227 Oprema za dječja igrališta 182.000,00 181.917,00 83,00 100,0%Korisnik 901 GRADSKA ČETVRT BRAĆA RADIĆ 3.700,00 3.688,27 11,73 99,7%PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 3.700,00 3.688,27 11,73 99,7%AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 3.700,00 3.688,27 11,73 99,7%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 3.700,00 3.688,27 11,73 99,7%

  322 Rashodi za materijal i energiju 700,00 699,90 0,10 100,0%R0149 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 700,00 699,90 0,10 100,0%

  323 Rashodi za usluge 2.000,00 1.988,37 11,63 99,4%R0150 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,00 1.988,37 11,63 99,4%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 0,00 100,0%R0151 3293 Reprezentacija 1.000,00 1.000,00 0,00 100,0%Korisnik 902 GRADSKA ČETVRT HRVATSKI VELIKANI 1.500,00 0,00 1.500,00 0,0%PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 1.500,00 0,00 1.500,00 0,0%AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 1.500,00 0,00 1.500,00 0,0%

 • 302

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVII. Broj 3/ 2011.

  26. svibanj 2011.

  IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 1.500,00 0,00 1.500,00 0,0%322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,00 0,0%

  R0152 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,0%323 Rashodi za usluge 500,00 0,00 500,00 0,0%

  R0153 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 500,00 0,00 500,00 0,0%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 1.000,00 0,0%

  R0154 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00 0,0%Korisnik 903 GRADSKA ČETVRT MILJENKO GRANIĆ 6.150,00 5.970,98 179,02 97,1%PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 6.150,00 5.970,98 179,02 97,1%AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 6.150,00 5.970,98 179,02 97,1%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 6.150,00 5.970,98 179,02 97,1%

  322 Rashodi za materijal i energiju 150,00 115,33 34,67 76,9%R0155 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 150,00 115,33 34,67 76,9%

  323 Rashodi za usluge 5.000,00 4.855,65 144,35 97,1%R0156 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,00 1.999,85 0,15 100,0%R0157 3234 Komunalne usluge 3.000,00 2.855,80 144,20 95,2%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 0,00 100,0%R0158 3293 Reprezentacija 1.000,00 1.000,00 0,00 100,0%Korisnik 904 GRADSKA ČETVRT STARI GRAD 1.500,00 0,00 1.500,00 0,0%PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 1.500,00 0,00 1.500,00 0,0%AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 1.500,00 0,00 1.500,00 0,0%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 1.500,00 0,00 1.500,00 0,0%

  322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,00 0,0%R0159 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,0%

  323 Rashodi za usluge 500,00 0,00 500,00 0,0%R0160 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 500,00 0,00 500,00 0,0%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 1.000,00 0,0%R0161 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00 0,0%Korisnik 905 GRADSKA ČETVRT VLADIMIR NAZOR 4.000,00 2.588,16 1.411,84 64,7%PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 4.000,00 2.588,16 1.411,84 64,7%AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 4.000,00 2.588,16 1.411,84 64,7%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 4.000,00 2.588,16 1.411,84 64,7%

  322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,00 0,0%R0162 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,0%

  323 Rashodi za usluge 3.000,00 2.588,16 411,84 86,3%R0163 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.500,00 2.464,31 35,69 98,6%R0164 3234 Komunalne usluge 500,00 123,85 376,15 24,8%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 1.000,00 0,0%R0165 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00 0,0%Korisnik 906 GRADSKA ČETVRT KURILOVEC 7.200,00 5.658,07 1.541,93 78,6%PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 7.200,00 5.658,07 1.541,93 78,6%AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 7.200,00 5.658,07 1.541,93 78,6%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 7.200,00 5.658,07 1.541,93 78,6%

  322 Rashodi za materijal i energiju 700,00 675,00 25,00 96,4%R0166 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 700,00 675,00 25,00 96,4%

  323 Rashodi za usluge 5.500,00 4.983,07 516,93 90,6%R0167 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.500,00 983,63 516,37 65,6%R0168 3234 Komunalne usluge 4.000,00 3.999,44 0,56 100,0%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 1.000,00 0,0%R0169 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00 0,0%Korisnik 907 GRADSKA ČETVRT PLESO 6.000,00 5.881,10 118,90 98,0%PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 6.000,00 5.881,10 118,90 98,0%AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 6.000,00 5.881,10 118,90 98,0%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 6.000,00 5.881,10 118,90 98,0%

  322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,00 0,0%R0170 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,0%

  323 Rashodi za usluge 5.000,00 4.890,10 109,90 97,8%R0171 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,00 1.918,30 81,70 95,9%R0172 3234 Komunalne usluge 3.000,00 2.971,80 28,20 99,1%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 991,00 9,00 99,1%R0173 3293 Reprezentacija 1.000,00 991,00 9,00 99,1%

 • 30326. svibanj 2011.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVII. Broj 3/ 2011.

  Korisnik 908 GRADSKA ČETVRT RAKARJE 5.000,00 3.348,98 1.651,02 67,0%PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 5.000,00 3.348,98 1.651,02 67,0%AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 5.000,00 3.348,98 1.651,02 67,0%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 5.000,00 3.348,98 1.651,02 67,0%

  322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,00 0,0%R0174 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,0%

  323 Rashodi za usluge 4.000,00 3.348,98 651,02 83,7%R0175 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.000,00 348,98 651,02 34,9%R0176 3234 Komunalne usluge 3.000,00 3.000,00 0,00 100,0%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 1.000,00 0,0%R0177 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00 0,0%Korisnik 909 MJESNI ODBOR BAPČE 2.500,00 2.500,00 0,00 100,0%PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 2.500,00 2.500,00 0,00 100,0%AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 2.500,00 2.500,00 0,00 100,0%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 2.500,00 2.500,00 0,00 100,0%

  322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,00 0,0%R0178 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,0%

  323 Rashodi za usluge 1.500,00 1.500,00 0,00 100,0%R0179 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.500,00 1.500,00 0,00 100,0%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 0,00 100,0%R0180 3293 Reprezentacija 1.000,00 1.000,00 0,00 100,0%Korisnik 910 MJESNI ODBOR BUKOVČAK 3.000,00 3.000,00 0,00 100,0%PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 3.000,00 3.000,00 0,00 100,0%AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 3.000,00 3.000,00 0,00 100,0%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 3.000,00 3.000,00 0,00 100,0%

  322 Rashodi za materijal i energiju 500,00 500,00 0,00 100,0%R0181 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 500,00 0,00 100,0%

  323 Rashodi za usluge 1.500,00 1.500,00 0,00 100,0%R0182 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.500,00 1.500,00 0,00 100,0%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 0,00 100,0%R0183 3293 Reprezentacija 1.000,00 1.000,00 0,00 100,0%Korisnik 911 MJESNI ODBOR BUŠEVEC - NOVO SELO 4.000,00 3.368,12 631,88 84,2%PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 4.000,00 3.368,12 631,88 84,2%AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 4.000,00 3.368,12 631,88 84,2%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 4.000,00 3.368,12 631,88 84,2%

  322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,00 0,0%R0184 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,0%

  323 Rashodi za usluge 3.000,00 2.625,27 374,73 87,5%R0185 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,00 2.124,07 -124,07 106,2%R0186 3234 Komunalne usluge 1.000,00 501,20 498,80 50,1%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 742,85 257,15 74,3%R0187 3293 Reprezentacija 1.000,00 742,85 257,15 74,3%Korisnik 912 MJESNI ODBOR CEROVSKI VRH 3.250,00 2.865,26 384,74 88,2%PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samoupraveAKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost

  3.250,00 2.865,26 384,74 88,2%3.250,00 2.865,26 384,74 88,2%

  IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 3.250,00 2.865,26 384,74 88,2%322 Rashodi za materijal i energiju 250,00 227,37 22,63 90,9%

  R0188 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 250,00 227,37 22,63 90,9%323 Rashodi za usluge 2.000,00 1.638,76 361,24 81,9%

  R0189 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.500,00 1.438,76 61,24 95,9%R0190 3234 Komunalne usluge 500,00 200,00 300,00 40,0%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 999,13 0,87 99,9%R0191 3293 Reprezentacija 1.000,00 999,13 0,87 99,9%Korisnik 913 MJESNI ODBOR ČIČKA POLJANA 4.500,00 2.804,68 1.695,32 62,3%PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 4.500,00 2.804,68 1.695,32 62,3%AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 4.500,00 2.804,68 1.695,32 62,3%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 4.500,00 2.804,68 1.695,32 62,3%

  322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,00 0,0%R0192 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,0%

  323 Rashodi za usluge 3.500,00 2.621,68 878,32 74,9%R0193 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.500,00 1.499,39 0,61 100,0%

 • 304

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVII. Broj 3/ 2011.

  26. svibanj 2011.304

  R0194 3234 Komunalne usluge 2.000,00 1.122,29 877,71 56,1%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 183,00 817,00 18,3%

  R0195 3293 Reprezentacija 1.000,00 183,00 817,00 18,3%Korisnik 914 MJESNI ODBOR ČRNKOVEC 2.000,00 1.999,07 0,93 100,0%PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 2.000,00 1.999,07 0,93 100,0%AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 2.000,00 1.999,07 0,93 100,0%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 2.000,00 1.999,07 0,93 100,0%

  322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,00 0,0%R0196 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,0%

  323 Rashodi za usluge 1.000,00 1.000,00 0,00 100,0%R0197 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.000,00 1.000,00 0,00 100,0%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 999,07 0,93 99,9%R0198 3293 Reprezentacija 1.000,00 999,07 0,93 99,9%Korisnik 915 MJESNI ODBOR DONJA LOMNICA 6.200,00 5.968,13 231,87 96,3%PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 6.200,00 5.968,13 231,87 96,3%AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 6.200,00 5.968,13 231,87 96,3%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 6.200,00 5.968,13 231,87 96,3%

  322 Rashodi za materijal i energiju 500,00 497,64 2,36 99,5%R0199 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 497,64 2,36 99,5%

  323 Rashodi za usluge 4.700,00 4.477,91 222,09 95,3%R0200 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.500,00 1.477,74 22,26 98,5%R0201 3234 Komunalne usluge 3.200,00 3.000,17 199,83 93,8%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 992,58 7,42 99,3%R0202 3293 Reprezentacija 1.000,00 992,58 7,42 99,3%Korisnik 916 MJESNI ODBOR DONJE PODOTOČJE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,0%PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 2.000,00 0,00 2.000,00 0,0%AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 2.000,00 0,00 2.000,00 0,0%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 2.000,00 0,00 2.000,00 0,0%

  322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,00 0,0%R0203 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,0%

  323 Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 1.000,00 0,0%R0204 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.000,00 0,00 1.000,00 0,0%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 1.000,00 0,0%R0205 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 1.000,00 0,0%Korisnik 917 MJESNI ODBOR DUBRANEC 3.800,00 2.168,52 1.631,48 57,1%PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 3.800,00 2.168,52 1.631,48 57,1%AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 3.800,00 2.168,52 1.631,48 57,1%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 3.800,00 2.168,52 1.631,48 57,1%

  322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,00 0,0%R0206 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,0%

  323 Rashodi za usluge 2.800,00 1.497,31 1.302,69 53,5%R0207 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.800,00 1.133,39 666,61 63,0%R0208 3234 Komunalne usluge 1.000,00 363,92 636,08 36,4%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 671,21 328,79 67,1%R0209 3293 Reprezentacija 1.000,00 671,21 328,79 67,1%Korisnik 918 MJESNI ODBOR GORNJA LOMNICA 4.500,00 4.469,43 30,57 99,3%PROGRAM 044 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 4.500,00 4.469,43 30,57 99,3%AKTIVNOST 04401 Redovna djelatnost 4.500,00 4.469,43 30,57 99,3%IZVOR FINANCIRANJA P Opći prihodi i primici 4.500,00 4.469,43 30,57 99,3%

  322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,00 0,0%R0210 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,0%

  323 Rashodi za usluge 3.500,00 3.469,43 30,57 99,1%R0211 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.500,00 1.500,00 0,00 100,0%R0212 3234 Komunalne usluge 2.000,00 1.969,43 30,57 98,5%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 0,00 100,0%R0213 3293 Reprezentacija 1.000,00 1.000,00 0,00 100,0%Korisnik 919 M