of 28/28
SLUŽBENI GLASNIK GRADA VELIKE GORICE SLUŽBENI LIST GRADA VELIKE GORICE Godina XIII.-Broj 5 - Velika Gorica, 7. ožujka 2007. Sadržaj GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO 1. OBVEZATNE UPUTE BROJ MS - I O OBRASCIMA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA JEDINICA MJESNE SAMOUPRAVE ..175 2. OBVEZATNE UPUTE BROJ MS - II O REDOSLJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA PO ODLUCI O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA JEDINICA MJESNE SAMOUPRAVE I O IZBORNIM JEDINICAMA ............. 175 3. OBVEZATNE UPUTE BROJ MS-III O ODUSTANKU OD KANDIDATURE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA JEDINICA MJESNE SAMOUPRAVE ..... 176 4. OBVEZATNE UPUTE BROJ MS-IV O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA I O NAČINU PROMATRANJA RADA TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA JEDINICA MJESNE SAMOUPRAVE ......................... 177 5. OBVEZATNE UPUTE BROJ MS-V O NAČINU GLASOVANJA OSOBA S TJELESNOM MANOM, NEPISMENIH OSOBA TE OSOBA KOJE NISU U MOGUĆNOSTI PRISTUPITI NA BIRAČKO MJESTO ................................................ 178 6. RJEŠENJE o imenovanju stalnog sastava Povjerenstva za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave ........ 178 7. Obrazac OMS-1 ................................................................................................................................................................... 181 Obrazac OMS-2 ................................................................................................................................................................... 183 Obrazac OMS-3 ................................................................................................................................................................... 188 Obrazac OMS-4 ................................................................................................................................................................... 189 Obrazac OMS-6 ................................................................................................................................................................... 190 Obrazac OMS-7 ................................................................................................................................................................... 191 Obrazac OMS-8 ................................................................................................................................................................... 192 Obrazac OMS-9 ................................................................................................................................................................... 193 Obrazac OMS-10 ................................................................................................................................................................. 197

sluzbeni glasnik GVG 5 - Velika Gorica · 2009. 5. 8. · sluŽbeni glasnik grada velike gorice sluŽbeni list grada velike gorice godina xiii.-broj 5 - velika gorica, 7. ožujka

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of sluzbeni glasnik GVG 5 - Velika Gorica · 2009. 5. 8. · sluŽbeni glasnik grada velike gorice...

 • SLUŽBENI GLASNIKGRADA VELIKE GORICE

  S L U Ž B E N I L I S T G R A D A V E L I K E G O R I C E G o d i n a X I I I . - B r o j 5 - V e l i k a G o r i c a , 7 . o ž u j k a 2 0 0 7 .

  Sadržaj

  GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

  1. OBVEZATNE UPUTE BROJ MS - IO OBRASCIMA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA JEDINICA MJESNE SAMOUPRAVE .. 175

  2. OBVEZATNE UPUTE BROJ MS - IIO REDOSLJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA PO ODLUCI O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA JEDINICA MJESNE SAMOUPRAVE I O IZBORNIM JEDINICAMA ............. 175

  3. OBVEZATNE UPUTE BROJ MS-IIIO ODUSTANKU OD KANDIDATURE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA JEDINICA MJESNE SAMOUPRAVE .....176

  4. OBVEZATNE UPUTE BROJ MS-IVO PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA I O NAČINU PROMATRANJA RADA TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA JEDINICA MJESNE SAMOUPRAVE ......................... 177

  5. OBVEZATNE UPUTE BROJ MS-VO NAČINU GLASOVANJA OSOBA S TJELESNOM MANOM, NEPISMENIH OSOBA TE OSOBA KOJE NISU U MOGUĆNOSTI PRISTUPITI NA BIRAČKO MJESTO ................................................ 178

  6. RJEŠENJE o imenovanju stalnog sastava Povjerenstva za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave ........178

  7. Obrazac OMS-1 ...................................................................................................................................................................181Obrazac OMS-2 ................................................................................................................................................................... 183Obrazac OMS-3 ................................................................................................................................................................... 188Obrazac OMS-4 ................................................................................................................................................................... 189Obrazac OMS-6 ................................................................................................................................................................... 190Obrazac OMS-7 ................................................................................................................................................................... 191Obrazac OMS-8 ................................................................................................................................................................... 192Obrazac OMS-9 ................................................................................................................................................................... 193Obrazac OMS-10 ................................................................................................................................................................. 197

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XIII. Broj 5/2007

  7. ožujka 2007.174

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XIII. Broj 5/2007

  7. ožujka 2007. 175

  GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

  1.

  Na temelju članka 22. Odluke o izboru članova vije-ća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/05) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Velike Gorice propisuje

  OBVEZATNE UPUTE BROJ MS - IO OBRASCIMA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA JEDINICA MJESNE

  SAMOUPRAVE

  1. Pripreme i provođenje izbora za članove vijeća jedi-nica mjesne samouprave obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.

  2. Obrasci iz točke jedan ovih Obvezatnih uputa nosit će oznake OMS.

  3. Ako za pojedine radnje nije Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac tijela za provođenje izbora odredit će sadržaj i oblik akta u skladu s odre-dbama Zakona i Odluke o izboru članova vijeća je-dinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama, kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje, o čemu će prije donošenja akata izvi-jestiti nadležno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Velike Gorice.

  4. Obrasci za provođenje izbora su: - OMS-1 – Prijedlog liste kandidata za članove vijeća

  jedinica mjesne samouprave - OMS-2 – Prijedlog nezavisne liste kandidata za čla-

  nove vijeća jedinica mjesne samouprave - OMS-3 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kan-

  didature za člana vijeća jedinice mjesne samoupra-ve

  - OMS-4 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provođenje izbora za članove vijeća jedinica mje-sne samouprave

  - OMS-5 – Rješenje o imenovanju stalnoga sastava Povjerenstva za izbor članova vijeća jedinica mje-sne samouprave – Službeni glasnik Grada Velike Gorice 3/02

  - OMS-6 – Rješenje o određivanju biračkih mjesta - OMS-7 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora - OMS–8 – Glasački listić za izbore za kandidacijsku

  listu članova vijeća jedinica mjesne samouprave - OMS-9 - Zapisnik o radu biračkog odbora za kan-

  didacijske liste za izbor članova vijeća jedinica mje-sne samouprave

  - OMS-10 - Zapisnik o radu Povjerenstva za izbore članova vijeća jedinica mjesne samouprave.

  5. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

  6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom dono-šenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  Klasa:013-05/2007-01/05Urbroj:238-33-03-2007-01Velika Gorica, 5. ožujka 2007.

  PREDSJEDNICAAleksandra Šujica, dipl.iur., v.r.

  2.

  Na temelju članka 22. Odluke o izboru članova vije-ća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/05; u dalj-njem tekstu: Odluka) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Velike Gorice propisuje

  OBVEZATNE UPUTE BROJ MS - II

  O REDOSLJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA PO ODLUCI O

  IZBORU ČLANOVA VIJEĆA JEDINICA MJESNE SAMOUPRAVE I O IZBORNIM

  JEDINICAMA

  1. Gradsko poglavarstvo Grada Velike Gorice donije-lo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Dubranec objavljenu dana 28. velja-če 2007. godine (Službeni glasnik Grada Velike Gori-ce br. 3/07.)

  Izbori će se održati u nedjelju dana 1. travnja 2007. godine.

  2. Rokovi teku od dana 1. ožujka 2007. godine od 00:00 sati

  3. Prijedlozi lista za izbor članova vijeća Mjesnog odbo-ra Dubranec moraju biti dostavljeni nadležnom izbor-nom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle do

  12. ožujka 2007. godine do 24:00 sata

  4. Nadležno izborno povjerenstvo sastavit će i u javnim glasilima objaviti sve pravovaljane predložene liste za izbor članova vijeća Mjesnog odbora Dubranec kao i zbirnu listu, i to u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja li-sta, dakle do

  14. ožujka 2007. godine do 24:00 sata

  5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, i traje zaključno do 24 sata prije održavanja izbora, dakle do

  30. ožujka 2007. godine do 24:00 sati

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XIII. Broj 5/2007

  7. ožujka 2007.176

  6. Zabrana izborne promidžbe /izborna šutnja/, kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji pretho-di održavanju izbora, kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19,00 sat, dakle od:

  31. ožujka 2007. godine od 00:00 sati do 1. travnja 2007. godine do 19:00 sat

  7. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle do:

  24. ožujka 2007. godine do 24.00 sata Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne pri-

  spiju nadležnim izbornim povjerenstvima, nadležna izborna povjerenstva samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

  (članak 36. st. 3. Zakona o izboru članova predstavni-čkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave)

  8. Nadležno izborno povjerenstvo mora imenovati čla-nove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora za članove vije-ća jedinica mjesne samouprave, dakle do:

  27. ožujka 2007. godine do 24:00 sati

  9. Nadležno izborno povjerenstvo objavit će koja su bi-račka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim mjestima, najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle do:

  24. ožujka 2007. godine do 24:00 sati

  10. Glasovanje traje neprekidno 1. travnja 2007. godine od 07:00 do 19:00 sati Biralište se zatvara u 19.00 sati. Biračima koji su se

  zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19.00 sati.

  (članak 43. Zakona)

  11. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvara-nja birališta, dakle do

  2. travnja 2007. godine do 7:00 sati

  12. Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle do:

  2. travnja 2007.godine do 19:00 sati

  13. Kad nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća Mjesnog odbora Dubra-nec, objavit će odmah rezultate izbora sukladno zapi-sniku o radu izbornog povjerenstva.

  Zaštita izbornog pravaZaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odre-

  dbama članka 36. do članka 38. Odluke.

  KLASA: 013-05/2007-01/05UR.BROJ: 238-33-02-2007-2Velika Gorica, 5. ožujka 2007.

  PREDSJEDNICAAleksandra Šujica, dipl.iur., v.r.

  3.

  Na temelju članka 22. Odluke o izboru članova vije-ća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/05) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Velike Gorice propisuje

  OBVEZATNE UPUTE BROJ MS-III

  O ODUSTANKU OD KANDIDATURE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA JEDINICA

  MJESNE SAMOUPRAVE

  1. Političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj, koje su predložile kandidacijske liste (dalje liste) za članove vijeća jedinica mjesne samouprave, mogu na način propisan njihovim statutom ili posebnom odlu-kom donijetom na temelju statuta, odustati od pre-dložene liste najkasnije do 14. ožujka 2007. do 12.00 sati.

  2. Podnositelji koji su predložili nezavisne kandidacij-ske liste (dalje liste) za članove vijeća jedinica mjesne samouprave mogu odustati od predložene liste najka-snije do 14. ožujka 2007. do 12.00 sati.

  3. Odustanak jednog ili više kandidata s liste nije moguć nakon što je lista predana nadležnom izbornom po-vjerenstvu, te se odustanak neće uvažiti i lista ostaje potpuna s imenima svih predloženih kandidata.

  4. Pisana obavijest o odustanku mora biti dostavljena Povjerenstvu za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave najkasnije do navedenog roka.

  Klasa:013-05/2007-01/05Urbroj:238-33-03-2007-03Velika Gorica, 5. ožujka 2007.g.

  PREDSJEDNICAAleksandra Šujica, dipl.iur., v.r.

  4.

  Na temelju članka 22. Odluke o izboru članova vije-ća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/05) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Velike Gorice propisuje

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XIII. Broj 5/2007

  7. ožujka 2007. 177

  OBVEZATNE UPUTE BROJ MS-IV

  O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA I O NAČINU

  PROMATRANJA RADA TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA IZBOR

  ČLANOVA VIJEĆA JEDINICA MJESNE SAMOUPRAVE

  I. OSOBE KOJE IMAJU PRAVO PRATITI PROVEDBU IZBORA

  1. Pravo pratiti provedbu izbora tijekom čitavoga izbornog postup ka kod svih izbornih tijela imaju:– političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj

  (dalje: političke stranke) i birači koji su predložili li-ste za izbor članova vijeća jedinica mjesne samoupra-ve,

  – nevladine udruge koje su registrirane u Republici Hr-vatskoj kao udruge koje djeluju na području nezavi-snog promatranja izbornih postupaka (dalje: nevladi-ne udruge)

  – strani promatrači.

  II. PROMATRAČI POLITIČKIH STRANAKA I BIRAČA KOJI SU PREDLOŽILI LISTE ZA

  IZBOR ČLANOVA VIJEĆA JEDINICA MJESNE SAMOUPRAVE

  2. Politička stranka i birači koji su predložili liste za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave mogu odrediti promatrače za izborna tijela.

  3. Promatrač kojeg je odredila politička stranka dužan je izbornom tijelu čiji će rad promatrati predočiti potvrdu političke stranke koja ga je odredila. Potvrdu izdaje i po-tpisuje osoba ovlaštena statutom ili odlukom donesenom na temelju statuta za zastupanje političke stranke, odno-sno opunomoćenik kojega ta osoba ovlasti.

  4. Promatrač kojeg su predložili birači koji su predlo-žili liste za izbor članova vijeća jedinica mjesne samou-prave dužan je izbornom tijelu čiji će rad promatrati pre-dočiti potvrdu podnositelja prijave nezavisne liste.

  III. PROMATRAČI NEVLADINIH UDRUGA5. Nevladine udruge imaju pravo pratiti provedbu

  izbora tijekom čitavoga izbornog postupka.6. Nevladine udruge koje žele promatrati provedbu

  izbora dužne su najkasnije u roku od dvadeset dana od dana raspisivanja izbora zatražiti dozvolu za promatra-nje rada izbornih povjerenstava i biračkih odbora od nadležnoga županijskoga izbornog povjerenstva, a od Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske dozvolu za promatranje rada tog Povjerenstva.

  7. Uz zahtjev za izdavanje dozvole prilaže se rješenje o upisu u Registar udruga u prijepisu ili presliku.

  8. Odluku o zahtjevu nevladine udruge nadležno izbor-no povjerenstvo dostavlja na adresu u njezinom sjedištu ili osobi koja ju je u ime udruge ovlaštena primiti.

  9. Promatrač kojeg je odredila nevladina udruga ko-joj je dozvoljeno praćenje izbornog postupka dužan je

  izbornom tijelu čiji će rad promatrati predočiti potvrdu nevladine udruge koja ga je odredila. Potvrdu izdaje i potpisuje osoba ovlaštena statutom ili odlukom donese-nom na temelju statuta za zastupanje udruge, odnosno opunomoćenik kojega ta osoba ovlasti.

  10. U potvrdi iz prethodne točke mora se navesti broj i datum dozvole za promatranje rada izbornog tijela te izborno povjerenstvo koje je dozvolu izdalo.

  IV. STRANI PROMATRAČI11. Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvat-

  ske stranom promatraču izdaje odobrenje kojim mu se utvrđuje status stranog promatrača.

  12. Prije početka praćenja izbornog postupka ovla-šteni strani promatrači dužni su predsjedniku ili članu izbornog tijela čiji će rad promatrati predočiti odobrenje Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske izdano stranom promatraču.

  V. PRAVA I DUŽNOSTI PROMATRAČA13. Prije početka praćenja izbornog postupka ovlašte-

  ni promatrači dužni su predsjedniku ili članu izbornog tijela čiji rad će promatrati predočiti:

  promatrač političke stranke – potvrdu političke stran-ke koja ga je odredila,

  promatrač nevladine udruge – iskaznicu koju mu je izdalo nadležno izborno povjerenstvo,

  strani promatrač – iskaznicu koju mu je izdalo Drža-vno izborno povjerenstva Republike Hrvatske.

  14. Ako nadležno izborno povjerenstvo promatraču nevladine udruge, na temelju pravovremeno podnesenog zahtjeva, nije izdalo iskaznicu promatrač će se identifici-rati rješenjem nadležnoga županijskoga izbornog povje-renstva kojim je nevladinoj udruzi odobreno promatranje izbornog postupka i odlukom ovlaštene nevladine udru-ge o imenovanju promatrača,

  15. Za cijelo vrijeme promatranja promatrač kojem je nadležno izborno povjerenstvo izdalo iskaznicu, dužan ju je nositi vidljivo is taknutu.

  16. Izborno tijelo čiji se rad promatra ne smije isključi-ti promatranje, već smije samo ograničiti broj promatra-ča, ako nedostatak prostora ili drugi neotklonjivi razlozi ne dopuštaju istovremeno promatranje svim promatrači-ma. Pri tome broj promatrača pojedine političke stranke, odnosno birača koji su predložili listu za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave ili nevladine udruge ne smije biti manji od jednog promatrača.

  17. Izborna tijela dužna su promatračima omogućiti promatranje i praćenje svog rada.

  Promatrač ima pravo promatranja cjelokupnoga izbor-nog postupka i pravo uvida u izborni materijal.

  18. Promatrač ima pravo biti nazočan radu izbornog povjerenstva za vrijeme održavanja sjednica, upozorava-ti na uočene nepravilnosti i tražiti njihovo otklanjanje. Promatračima je dopušteno stavljati obrazložene primje-dbe na rad izbornog tijela u pisanom obliku koje se prila-žu zapisniku o radu toga izbornog tijela.

  19. Promatrač ima pravo zahtijevati preslik ili prijepis zapisnika o radu izbornog tijela čiji rad je promatrao.

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XIII. Broj 5/2007

  7. ožujka 2007.178

  20. Promatrač ne smije ometati rad izbornog tijela. Predsjednik izbornog tijela usmeno će opomenuti pro-matrača koji ometa rad izbornog tijela. Ako promatrač unatoč opomeni nastavi s ometanjem, predsjednik izbor-nog tijela ovlašten je naložiti njegovo udaljavanje.

  21. Promatrač koji promatra rad biračkog odbora ima pravo biti nazočan radu biračkog odbora od pripremanja biračkog mjesta prije njegova otvaranja, za vrijeme gla-sovanja, prebrojavanja glasačkih listića i utvrđivanja re-zultata glasovanja, te u zapisnik o radu biračkog odbora stavljati obrazložene primjedbe na rad biračkog odbora ili ih predati biračkom odboru u pisanom obliku.

  Birački odbor dužan je primiti pisanu primjedbu pro-matrača, priložiti je zapisniku o radu biračkog odbora i o tome izdati potvrdu.

  Promatrač smije pratiti predaju izbornog materijala od strane biračkog odbora nadležnom izbornom povjeren-stvu.

  22. Promatrač smije dolaziti i odlaziti s biračkog mjesta, ne remeteći postupak glasovanja i rad biračkog odbora.

  23. Promatraču nije dopušteno:– odgovarati na eventualne upite birača, a u slučaju da

  mu se birač obrati, dužan je uputiti ga predsjedniku ili članu biračkog odbora,

  – nositi oznake, značke fotografije ili druge materijale koji bi mogli na bilo koji način utjecati na birače,

  – tonsko ili video snimanje rada izbornog tijela,– na bilo koji drugi način utjecati na birače.

  VI. STUPANJE NA SNAGU24. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom

  objave u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  Klasa:013-05/2007-01/05Urbroj:238-33-03-2007-04Velika Gorica, 5. ožujka 2007.g.

  PREDSJEDNICAAleksandra Šujica, dipl.iur., v.r.

  5.

  Na temelju članka 22. Odluke o izboru članova vije-ća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/05) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Velike Gorice propisuje

  OBVEZATNE UPUTE BROJ MS-V

  O NAČINU GLASOVANJA OSOBA S TJELESNOM MANOM, NEPISMENIH

  OSOBA TE OSOBA KOJE NISU U MOGUĆNOSTI PRISTUPITI NA BIRAČKO

  MJESTO

  1. Glasovanje se obavlja osobno.Iznimno, birač koji zbog kakve tjelesne mane (slijepe

  osobe, osobe bez ruku i slično) ili zbog toga što je nepi-smen ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na

  biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj na gla-sačkom listiću ispred naziva liste za koju birač glasuje.

  2. Kada birač zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto (jer se nalazi u bolnici, bolestan kod kuće, jer je invalidna ili nepokretna osoba i sl.), a izrazi želju glasovati, obavijestit će o tome birački odbor koji će mu omogućiti glasovanje.

  U tom cilju predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana biračkog odbora ili zamjenika člana biračkog odbora koji će posjetiti birača u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći računa o tajno-sti glasovanja. Pri tome će birač sam staviti svoj glasački listić u zasebnu omotnicu (kuvertu) i zatvoriti je u pri-sutnosti članova biračkog odbora, koji će je, kada dođu na biračko mjesto, ubaciti u glasačku kutiju. U tu svrhu na omotnici-kuverti, upisat će se oznaka da se glasovalo za kandidacijsku listu za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave.

  Glasovanje na opisani način (točka 2. Obvezatnih uputa) obavit će se samo u slučaju ako je birač dostupan biračkom odboru i kada je pravovremeno obavijestio bi-rački odbor da želi glasovati.

  3. Glasovanje osobe iz točke 1. i 2. ovih Obvezatnih uputa posebno će se iskazati u zapisniku o radu biračkog odbora.

  4. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom obja-ve u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  Klasa:013-05/2007-01/05Urbroj:238-33-03-2007-05Velika Gorica, 5. ožujka 2007.g.

  PREDSJEDNICAAleksandra Šujica, dipl.iur., v.r.

  6.

  Na temelju članka 21. i 22. Odluke o izboru članova vi-jeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/05) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Velike Gorice donosi

  RJEŠENJEo imenovanju stalnog sastava Povjerenstva

  za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave

  I.U stalni sastav Povjerenstva za izbor članova vijeća

  jedinica mjesne samouprave imenuju se:

  1. Mladen Crnković, predsjednik2. Ana Barišić, član3. Natali Detelić, član4. Mirjana Hrženjak, zamjenik predsjednika5. Kristina Hegeduš, zamjenika člana6. Mladen Štrumfin, zamjenika člana.

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XIII. Broj 5/2007

  7. ožujka 2007. 179

  II.Povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne

  samouprave ima slijedeće ovlasti:- brine za zakonitu pripremu i provedbu izbora za čla-

  nove vijeća jedinica mjesne samouprave- imenuje članove biračkih odbora za mjesne izbore,- određuje biračka mjesta za mjesne izbore,- nadzire rad biračkih odbora,- obavlja sve radnje za pripremu i provedbu izbora,- objavljuje liste za članove vijeća jedinica mjesne sa-

  mouprave,- nadzire pravilnost izborne promidžbe,- objavljuje rezultate mjesnih izbora,- objavljuje i druge radnje utvrđene izbornim zakonom,

  Statutom i ovom Odlukom.

  III.Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a obja-

  vit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  KLASA:013-05/2007-01/06UR.BROJ:238-33-03-2007-1Velika Gorica, 5. ožujka 2007.

  PREDSJEDNICAAleksandra Šujica, dipl.iur., v.r.

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XIII. Broj 5/2007

  7. ožujka 2007.180

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XIII. Broj 4/2007

  7. ožujka 2007. 181

  OM

  S-1

  Pov

  jere

  nstv

  o za

  izbo

  r �l

  anov

  a vi

  je�a

  jedi

  nica

  mje

  sne

  sam

  oupr

  ave

  (na

  ziv

  izbo

  rnog

  pov

  jere

  nstv

  a ko

  jem

  se

  podn

  osi p

  rije

  dlog

  )

  �la

  nak

  10.,

  11.,

  12.,

  13.

  i 14

  . O

  dluk

  e o

  izbo

  ru �

  lano

  va v

  ije�

  a je

  dini

  ca m

  jesn

  e sa

  mou

  prav

  e i

  o iz

  born

  im j

  edin

  icam

  a (S

  lužb

  eni

  glas

  nik

  Gra

  da V

  elik

  e G

  oric

  e br

  . 4/0

  5; u

  dal

  jnje

  m te

  kstu

  : Odl

  uka)

  Pov

  jere

  nstv

  u za

  izbo

  r �l

  anov

  a vi

  je�a

  jedi

  nica

  mje

  sne

  sam

  oupr

  ave

  Gra

  da V

  elik

  e G

  oric

  e

  PR

  IJE

  DL

  OG

  LIS

  TE

  KA

  ND

  IDA

  TA

  ZA

  �L

  AN

  OV

  E

  (naz

  iv je

  dinc

  a m

  jesn

  e sa

  mou

  prav

  e)

  Naz

  iv li

  ste

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  (p

  uno

  ime

  stra

  nke,

  odn

  osno

  str

  anak

  a ko

  alic

  ije,

  a a

  ko p

  osto

  ji i

  skra

  �eni

  naz

  iv s

  tran

  ke, o

  dnos

  no s

  tran

  aka

  ili s

  tran

  a�ke

  koa

  lici

  je k

  oja

  je li

  stu

  pred

  loži

  la)

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  Nos

  itel

  j lis

  te p

  rvi j

  e pr

  edlo

  ženi

  kan

  dida

  t na

  list

  i (�l

  anak

  13.

  sta

  vak

  4. O

  dluk

  e).

  Obrazac OMS-17.

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XIII. Broj 5/2007

  7. ožujka 2007.182

  LIS

  TA

  KA

  ND

  IDA

  TA

  Red

  nibr

  ojIM

  E I

  PR

  EZ

  IME

  N

  AC

  ION

  AL

  NO

  STA

  DR

  ESA

  BR

  OJ

  VA

  ŽE

  �E

  OSO

  BN

  E I

  SKA

  ZN

  ICE

  I

  MJE

  STO

  NJE

  ZIN

  A I

  ZD

  AV

  AN

  JA

  SPO

  L

  1.M

  Ž

  2.M

  Ž

  3.M

  Ž

  4.M

  Ž

  5.M

  Ž

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  _

  (

  potp

  is o

  vlaš

  teno

  g pr

  edst

  avni

  ka p

  oliti

  �ke

  stra

  nke,

  odn

  osno

  str

  anak

  a ko

  alic

  ije)

  U _

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  __

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ___

  (mje

  sto

  i dat

  um)

  Nap

  omen

  e:1.

  Ova

  j obr

  azac

  nam

  ijen

  jen

  je iz

  bori

  ma

  za �

  lano

  ve v

  ije�

  a je

  dini

  ca m

  jesn

  e sa

  mou

  prav

  e. Z

  bog

  toga

  je p

  otre

  bno

  popu

  niti

  pra

  zna

  mje

  sta

  u uv

  odno

  m d

  ijel

  u ob

  rasc

  a po

  daci

  ma

  o na

  zivu

  jedi

  nice

  i nj

  enog

  vij

  e�a

  jedi

  nica

  mje

  sne

  sam

  oupr

  ave,

  za

  koje

  se

  pred

  lažu

  kan

  dida

  ti.

  2. U

  pri

  jedl

  ogu

  list

  e ka

  ndid

  ati

  mor

  aju

  biti

  por

  edan

  i od

  red

  nog

  broj

  a 1

  do z

  aklj

  uno

  red

  nog

  broj

  a ko

  liko

  se

  lano

  va v

  ije

  a je

  dini

  ca m

  jesn

  e sa

  mou

  prav

  e bi

  ra.

  Pre

  dlag

  atel

  j sl

  obod

  no u

  tvr�

  uje

  redo

  slij

  ed k

  andi

  data

  na

  list

  i. A

  ko p

  redl

  agat

  elj

  pred

  loži

  viš

  e ka

  ndid

  ata

  od o

  nog

  broj

  a �l

  anov

  a pr

  edst

  avni

  �kog

  tij

  ela

  kolik

  o ih

  se

  bira

  na

  izbo

  rim

  a, s

  mat

  ra s

  e da

  su

  prav

  oval

  jano

  pre

  dlož

  eni s

  amo

  kand

  idat

  i do

  najv

  e�eg

  bro

  ja �

  lano

  va k

  oji s

  e bi

  raju

  u to

  pre

  dsta

  vni�

  ko ti

  jelo

  . 3.

  Pri

  jedl

  og m

  ora

  biti

  dos

  tavl

  jen

  nadl

  ežno

  m iz

  born

  om p

  ovje

  rens

  tvu

  najk

  asni

  je u

  rok

  u od

  12

  dana

  od

  dana

  ras

  pisi

  vanj

  a iz

  bora

  . 4.

  Bro

  j �l

  anov

  a vi

  je�a

  jed

  inic

  a m

  jesn

  e sa

  mou

  prav

  e ut

  vr�u

  je s

  e O

  dluk

  om o

  izb

  oru

  �lan

  ova

  vije

  �a j

  edin

  ica

  mje

  sne

  sam

  oupr

  ave

  i o

  izbo

  rnim

  jed

  inic

  ama

  (Slu

  žben

  i gl

  asni

  k G

  rada

  Vel

  ike

  Gor

  ice

  br. 4

  /05)

  i S

  tatu

  tom

  Gra

  dsko

  g vi

  je�a

  Gra

  da V

  elik

  e G

  oric

  e –

  �lan

  ak 6

  7. (

  Slu

  žben

  i gla

  snik

  Gra

  da V

  elik

  e G

  oric

  e br

  . 17/

  06).

  5.

  Uz

  prij

  edlo

  g li

  ste

  dost

  avlj

  aju

  se o

  �ito

  vanj

  a sv

  ih k

  andi

  data

  o p

  rihv

  a�an

  ju k

  andi

  datu

  re (

  Obr

  azac

  OM

  S-3

  ).6.

  Obr

  azac

  pop

  unit

  i �it

  ko ti

  skan

  im s

  lovi

  ma.

  Obrazac OMS-1

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XIII. Broj 4/2007

  7. ožujka 2007. 183

  OM

  S-2

  Pov

  jere

  nstv

  o za

  izbo

  r l

  anov

  a vi

  je

  a

  jed

  inic

  a m

  jesn

  e sa

  mou

  prav

  e

  �la

  nak

  10.,

  11.,

  12.,

  13.

  i 14

  . O

  dluk

  e o

  izbo

  ru �

  lano

  va v

  ije�

  a je

  dini

  ca m

  jesn

  e sa

  mou

  prav

  e i

  o iz

  born

  im j

  edin

  icam

  a (S

  lužb

  eni

  glas

  nik

  Gra

  da V

  elik

  e G

  oric

  e br

  . 4/0

  5; u

  dal

  jnje

  m te

  kstu

  : Odl

  uka)

  Pov

  jere

  nstv

  u za

  izbo

  r �l

  anov

  a vi

  je�a

  jedi

  nica

  mje

  sne

  sam

  oupr

  ave

  Gra

  da V

  elik

  e G

  oric

  e

  PR

  IJE

  DL

  OG

  NE

  ZA

  VIS

  NE

  LIS

  TE

  KA

  ND

  IDA

  TA

  ZA

  �L

  AN

  OV

  E

  (naz

  iv je

  dinc

  a m

  jesn

  e sa

  mou

  prav

  e)

  (naz

  iv li

  ste)

  Nos

  itel

  j lis

  te p

  rvi j

  e pr

  edlo

  ženi

  kan

  dida

  t na

  list

  i (�l

  anak

  13.

  sta

  vak

  4. O

  dluk

  e).

  Obrazac OMS-2

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XIII. Broj 5/2007

  7. ožujka 2007.184

  LIS

  TA

  KA

  ND

  IDA

  TA

  Red

  nibr

  ojIM

  E I

  PR

  EZ

  IME

  N

  AC

  ION

  AL

  NO

  STA

  DR

  ESA

  BR

  OJ

  VA

  ŽE

  �E

  OSO

  BN

  E I

  SKA

  ZN

  ICE

  I

  MJE

  STO

  NJE

  ZIN

  A I

  ZD

  AV

  AN

  JA

  SPO

  L

  1.M

  Ž

  2.M

  Ž

  3.M

  Ž

  4.M

  Ž

  5.M

  Ž

  U _

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  __

  (m

  jest

  o i d

  atum

  )

  Pot

  pisi

  pod

  nosi

  telj

  a pr

  ijav

  e ne

  zavi

  sne

  kand

  idac

  ijsk

  e lis

  te:

  1. _

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ___

  2. _

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ___

  3. _

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ___

  Obrazac OMS-2

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XIII. Broj 4/2007

  7. ožujka 2007. 185

  Obrazac OMS-2

  Nap

  omen

  e:

  1. O

  vaj

  obra

  zac

  nam

  ijen

  jen

  je i

  zbor

  ima

  za �

  lano

  ve v

  ije�

  a je

  dini

  ca m

  jesn

  e sa

  mou

  prav

  e (d

  alje

  u t

  ekst

  u je

  dini

  ce).

  Zbo

  g to

  ga j

  e po

  treb

  no

  popu

  niti

  pra

  zna

  mje

  sta

  u uv

  odno

  m d

  ijel

  u ob

  rasc

  a po

  daci

  ma

  o na

  zivu

  jed

  inic

  e i

  njen

  og v

  ije�

  a je

  dini

  ca m

  jesn

  e sa

  mou

  prav

  e, z

  a ko

  je s

  e pr

  edla

  žu

  kand

  idat

  i.

  2. U

  pri

  jedl

  ogu

  list

  e ka

  ndid

  ati

  mor

  aju

  biti

  por

  edan

  i od

  red

  nog

  broj

  a 1.

  do

  zakl

  jun

  o re

  dnog

  bro

  ja k

  olik

  o se

  la

  nova

  vij

  e

  a

  jedi

  nica

  m

  jesn

  e sa

  mou

  prav

  e je

  dini

  ce b

  ira

  pute

  m k

  andi

  daci

  jske

  list

  e. P

  redl

  agat

  elj s

  lobo

  dno

  utvr

  �uje

  red

  osli

  jed

  kand

  idat

  a na

  list

  i.

  3. N

  aziv

  list

  e je

  »ne

  zavi

  sna

  list

  a ka

  ndid

  ata

  za �

  lano

  ve v

  ije�

  a gr

  adsk

  e �e

  tvrt

  i/m

  jesn

  og o

  dbor

  Nos

  itel

  j lis

  te p

  rvi j

  e pr

  edlo

  ženi

  kan

  dida

  t na

  list

  i.

  4. V

  ije�

  e je

  dini

  ce m

  jesn

  e sa

  mou

  prav

  e, o

  visn

  o o

  broj

  u bi

  ra�a

  upi

  sani

  h na

  pod

  ru�j

  u je

  dini

  ca im

  a sl

  ijed

  e�i b

  roj �

  lano

  va:

  - m

  anje

  od

  500

  upis

  anih

  bir

  a�a

  ima

  5 �l

  anov

  a;-

  od 5

  00 d

  o 10

  00 u

  pisa

  nih

  bira

  �a im

  a 7

  �lan

  ova;

  - od

  100

  1 do

  200

  0 up

  isan

  ih b

  ira�

  a im

  a 9

  �lan

  ova;

  - od

  200

  1 do

  400

  0 up

  isan

  ih b

  ira�

  a im

  a 11

  �la

  nova

  ;-

  od 4

  001

  do 6

  000

  upis

  anih

  bir

  a�ka

  ima

  13 �

  lano

  va;

  - vi

  še o

  d 60

  00 u

  pisa

  nih

  bira

  �a im

  a 15

  �la

  nova

  .5.

  Kad

  a bi

  ra�i

  kao

  ovl

  ašte

  ni p

  redl

  agat

  elji

  pre

  dlaž

  u ne

  zavi

  snu

  kand

  idac

  ijsk

  u li

  stu

  za p

  ravo

  valj

  anos

  t lis

  te d

  užni

  su

  prik

  upit

  i:

  – do

  500

  bir

  a�a

  – 20

  pot

  pisa

  ,

  – od

  501

  – 1

  500

  bira

  �a –

  50

  potp

  isa,

  – vi

  še o

  d 15

  00 b

  ira�

  a –

  80 p

  otpi

  sa.

  6. S

  vaki

  bir

  a� m

  ože

  svoj

  im p

  otpi

  som

  pod

  ržat

  i sam

  o je

  dnu

  kand

  idac

  ijsk

  u li

  stu

  za iz

  bor

  �lan

  ova

  vije

  �a je

  dini

  ca m

  jesn

  e sa

  mou

  prav

  e je

  dini

  ce.

  7. P

  rije

  dlog

  kan

  dida

  ture

  za

  izbo

  r ka

  ndid

  ata

  s ka

  ndid

  acij

  ske

  list

  e m

  ogu

  prav

  oval

  jano

  pod

  ržat

  i sa

  mo

  bira

  i s

  pre

  biva

  lište

  m n

  a po

  dru�

  juje

  dini

  ce z

  a �i

  je s

  e vi

  je�e

  izbo

  ri p

  rovo

  de.

  8. P

  rva

  tri p

  o re

  du p

  otpi

  snik

  a sm

  atra

  ju s

  e po

  dnos

  itel

  jim

  a pr

  ijav

  e ka

  ndid

  acij

  ske

  liste

  (l

  anak

  10.

  sta

  vak

  4. O

  dluk

  e).

  9. U

  z pr

  ijed

  log

  list

  e do

  stav

  ljaj

  u se

  o�i

  tova

  nja

  svih

  kan

  dida

  ta o

  pri

  hva�

  anju

  kan

  dida

  ture

  (O

  braz

  ac O

  MS

  -3).

  10. O

  braz

  ac p

  opun

  iti �

  itko

  tisk

  anim

  slo

  vim

  a.

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XIII. Broj 5/2007

  7. ožujka 2007.186

  Obrazac OMS-2

  Pop

  is b

  ira

  a ko

  ji p

  održ

  avaj

  u __

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ___

  listu

  (

  nazi

  v li

  ste)

  Nos

  itel

  j lis

  te _

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  _ (u

  pisa

  ti im

  e i p

  rezi

  me

  prvo

  g pr

  edlo

  ženo

  g ka

  ndid

  ata

  na li

  sti)

  Red

  nibr

  ojIm

  e i p

  rezi

  me

  Adr

  esa

  Bro

  j va

  že

  e

  oso

  bne

  iska

  znic

  e i

  mje

  sto

  njez

  ina

  izda

  vanj

  a P

  otpi

  s bi

  raa

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XIII. Broj 4/2007

  7. ožujka 2007. 187

  Red

  nibr

  ojIm

  e i p

  rezi

  me

  Adr

  esa

  Bro

  j va

  že

  e

  oso

  bne

  iska

  znic

  e i

  mje

  sto

  njez

  ina

  izda

  vanj

  a P

  otpi

  s bi

  raa

  U _

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  __

  (mje

  sto

  i dat

  um)

  Pot

  pisi

  pod

  nosi

  telj

  a pr

  ijav

  e ne

  zavi

  sne

  kand

  idac

  ijsk

  e lis

  te:

  1. _

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ___

  2. _

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ___

  3. _

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ___

  Obrazac OMS-2

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XIII. Broj 5/2007

  7. ožujka 2007.188

  OMS-3

  �lanak 12. stavak 3. Odluke o izboru �lanova vije�a jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/05)

  Povjerenstvu za izbor �lanova vije�a jedinica mjesne samouprave Grada Velike Gorice

  O�ITOVANJEKANDIDATA O PRIHVA�ANJU KANDIDATURE ZA �LANA

  (naziv jedinca mjesne samouprave)

  Ja ____________________________________ ___________________________ (ime i prezime) (nacionalnost)

  ______________________________________ ___________________________ (adresa) (broj važe�e osobne iskaznice

  i mjesto njezina izdavanja)

  prihva�am kandidaturu za �lana___________________________________________ (naziv vije�a jedinica mjesne samouprave)

  na izborima koji �e se održati dana 1. travnja 2007. godine.

  U_____________________________ ___________________________ ( mjesto i datum) (potpis kandidata)

  Napomena: O�itovanje o prihva�anju kandidature mora biti ovjerovljeno od strane javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva

  Obrazac OMS-3

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XIII. Broj 4/2007

  7. ožujka 2007. 189

  OMS-4

  �lanak 20., 21, 22., 23. i 24. Odluke o izboru �lanova vije�a jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/05; u daljnjem tekstu: Odluka).

  IZJAVA O PRIHVA�ANJU DUŽNOSTI �LANA TIJELA ZA PROVO�ENJE IZBORA

  ZA �LANOVE VIJE�A JEDINICA MJESNE SAMOUPRAVE

  Ja ___________________________________________________________________(ime i prezime)

  (adresa)

  (broj važe�e osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja)

  izjavljujem da �u dužnost predsjednika (zamjenika predsjednika), �lana (zamjenika �lana)

  ___________________________________________________________(naziv izbornog povjerenstva-bira�kog odbora)

  obavljati nepristrano, odgovorno i savjesno u skladu s Ustavom, zakonom i Odlukom.

  Posebno predsjednik birakog odbora i njegov zamjenik pod materijalnom i kaznenom odgovornošu izjavljuju da nisu lanovi niti jedne politike stranke.

  U ________________________ _____________________________ (mjesto i datum) (potpis)

  Napomena: Ovu izjavu potpisuju lanovi tijela za provo�enje izbora (l. 30. i 36. Zakona o izboru lanova predstavnikih tijela jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave – Narodne novine br. 33/01, 10/02, 155/05, 45/03, 43/04 , 40/05 i 44/05. – proišeni tekst).

  Obrazac OMS-4

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XIII. Broj 5/2007

  7. ožujka 2007.190

  Obrazac OMS-6

  OMS-6

  REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBA�KA ŽUPANIJA

  GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVOGRADA VELIKE GORICE

  Povjerenstvo za izbor lanova vijeajedinica mjesne samouprave

  Klasa: 013-05/2007-01/ Urbroj: 238-33-03-2007- Velika Gorica, 2007.

  Na temelju �lanka 23. Odluke o izboru �lanova vije�a jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/05) Povjerenstvo za izbor �lanova vije�a jedinica mjesne samouprave donosi

  RJEŠENJEO ODRE�IVANJU BIRA�KIH MJESTA

  Za podru�je gradske �etvrti/mjesnog odbora ________________________________ (naziv gradske �etvrti/mjesnog odbora)

  Odre�uju se 1.bira�ko mjesto broj 1 u: ________________________________________________ (navesti potpunu i to�nu adresu i oznaku bira�kog mjesta-birališta)

  koje obuhva�a bira�e s prebivalištem u _____________________________________ (to�no ozna�iti puni naziv mjesta, sela, zaselka, ulice, ku�e i sl.)

  2.bira�ko mjesto broj 2 u ________________________________________________ (navesti potpunu i to�nu adresu i oznaku bira�kog mjesta-birališta)

  koje obuhva�a bira�e s prebivalištem u _____________________________________ (to�no ozna�iti puni naziv mjesta, sela, zaselka, ulice, ku�e i sl.)

  3.bira�ko mjesto broj 3…itd. isto kao pod 1., sve do odre�ivanja posljednjega bira�kog mjesta na podru�ju izborne jedinice.

  U _________________________________ (mjesto i datum)

  MP Predsjednik

  ________________________

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XIII. Broj 4/2007

  7. ožujka 2007. 191

  OMS-7

  REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBA�KA ŽUPANIJA

  GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVOGRADA VELIKE GORICE

  Povjerenstvo za izbor lanova vijeajedinica mjesne samouprave

  Klasa: 013-05/2007-01/ Urbroj: 238-33-03-2007-Velika Gorica, 2007.

  Na temelju �lanka 23. Odluke o izboru �lanova vije�a jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/05) Povjerenstvo za izbor �lanova vije�a jedinica mjesne samouprave donosi

  RJEŠENJEO IMENOVANJU BIRA�KOG ODBORA

  I. U bira�ki odbor za bira�ko mjesto broj: ___________________________________ (navesti potpunu i to�nu adresu i oznaku bira�kog mjesta-birališta)

  imenuju se: 1._________________________________ za predsjednika, 2._________________________________ za �lana, __________________________

  (naziv ve�inske politi�ke stranke ili koalicije)

  3._________________________________ za �lana, __________________________ (naziv oporbene politi�ke stranke ili koalicije)

  1._________________________________ za zamjenika predsjednika, 2._________________________________ za zamjenika �lana,3._________________________________ za zamjenika �lana.

  II. Imenovani bira�ki odbor neposredno provodi glasovanje na bira�kom mjestu na izborima �lanova vije�a jedinica mjesne samouprave.

  U _________________________________ (mjesto i datum)

  MP Predsjednik

  ________________________

  Obrazac OMS-7

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XIII. Broj 5/2007

  7. ožujka 2007.192

  OMS-8

  REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBA�KA ŽUPANIJA

  GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVOGRADA VELIKE GORICE

  Povjerenstvo za izbor lanova vijeajedinica mjesne samouprave

  GLASA�KI LISTI�ZA IZBORE ZA KANDIDACIJSKU LISTU �LANOVA

  ZA VIJE�E JEDINICA MJESNE SAMOUPRAVE

  ____________________________________________________(naziv jedinice mjesne samouprave)

  1. ___________________________________________________________________ (naziv liste)

  (ime i prezime nositelja liste)

  2. ___________________________________________________________________ (naziv liste)

  (ime i prezime nositelja liste)

  MP

  Važna napomena: Glasa�ki listi� popunjava se tako da se zaokruži redni broj ispred samo jedne kandidacijske liste za koju se glasuje.

  Serijski broj:

  Obrazac OMS-8

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XIII. Broj 4/2007

  7. ožujka 2007. 193

  OMS-9

  POVJERENSTVO �lanak 32. Odluke o izboru (broj i naziv) ZA IZBOR �LANOVA VIJEA �lanova vije�a jedinica mjesne JEDINICA MJESNE SAMOUPRAVE samouprave i o izbornim jedinicama Bira�ko mjesto _______________ (Službeni glasnik Grada Velike Gorice

  04/05) (broj i naziv)

  (oznaka zapisnika)

  (šifra grada/op�ine)

  (bira�ko mjesto)

  ZAPISNIKO RADU BIRA�KOG ODBORA ZA KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR �LANOVA

  (Naziv gradske �etvrti/mjesnog odbora)

  I. Bira�ki odbor za bira�ko mjesto _________________________________________________ (broj i naziv )

  u sastavu:

  1. _______________________________________________ predsjednik,

  ________________________________________________ zamjenik predsjednika,

  2. ________________________________________________ �lan,

  ________________________________________________ zamjenik �lana,

  3. ________________________________________________ �lan,

  ________________________________________________ zamjenik �lana,

  sastao se ____________________________ u __________ u prostorijama ozna�enog bira�kog mjesta i (datum) (sati) utvrdio da prostorije u potpunosti odgovaraju – ne odgovaraju (precrtati nepotrebno) uvjetima iz �lanka 37. st. 4. Zakona o izboru �lanova predstavni�kih tijela jedinica lokalne i podru�ne (regionalne) samouprave (NN br. 44/05-pro�iš�eni tekst)

  (ako ne odgovaraju uvjetima iz Zakona, navesti razloge za to)

  Obrazac OMS-9

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XIII. Broj 5/2007

  7. ožujka 2007.194

  Obrazac OMS-9

  II. Utvr�uje se da je bira�ki odbor od nadležnog izbornog povjerenstva primio potreban izborni materijal (kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata, izvod iz popisa bira�a, glasa�ku kutiju, glasa�ke listi�e, kemijske olovke, omotnice i dr.).

  III. Nakon što je postavljena glasa�ka kutija s istaknutim glasa�kim listi�em, pripremljen izvod iz popisa bira�a i glasa�ki listi�, bira�ko mjesto otvoreno je u __________ sati.

  IV. Bira�ko mjesto je zatvoreno u ____________ sati. Bira�ima zate�enim u 19 sati pred biralištem omogu�eno je glasovanje, pa je glasovanje završeno u ______________ sati.

  V. Za vrijeme glasovanja nisu se dogodile nikakve izvanredne okolnosti u smislu odredaba Zakona koje bi trebalo unijeti u zapisnik o radu bira�kog odbora (ako su se dogodile takve okolnosti, tada ih je potrebno opisati u ovom ostavljenom prostoru).

  VI. Tijekom vremena odre�enog za glasovanje, na ozna�enom bira�kom mjestu glasovali su sljede�i bira�i*:

  a) Na osnovi �lanka 45. st. 2. Zakona:

  (glasovanje uz potvrdu)

  b) Na osnovi �lanka 46. st. 1. Zakona:

  c) Na osnovi �lanka 46. st. 2. Zakona:

  Red. broj

  IME I PREZIME Red.broj

  IME I PREZIME Red.broj

  IME I PREZIME

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XIII. Broj 4/2007

  7. ožujka 2007. 195

  Obrazac OMS-9

  �� Ako ima bira�a koji su glasovali na osnovu �lanka 45. st. 2., te �l. 46. st. 1. i 2. Zakona o izboru �lanova predstavni�kih tijela jedinica lokalne i podru�ne (regionalne) samouprave treba, prema istom obrascu upisati svakog bira�a na posebnom listu ili arku koji je sastavni dio ovog zapisnika.

  VII. Bira�ki odbor potom pristupa utvr�ivanju rezultata glasovanja na ozna�enom bira�kom mjestu.

  Utvr�eni su slijede�i rezultati glasovanja:

  1. da je bira�ki odbor preuzeo ukupno glasa�kih listi�a ……………………. ________; 2. da je na bira�kom mjestu ostalo ukupno neupotrjebljenih glasa�kih listi�a ________; 3. da je izvod iz popisa bira�a za bira�ko mjesto upisano bira�a …………… ________;A 4. od �ega je glasovalo bira�a ………………………………………………. ________;B5. da je na bira�kom mjestu na osnovi �lanka 45. stavak 2. Zakona (temeljem potvrde) glasovalo bira�a …………………………………………………………… ________;C6. Na osnovi navedenog, bira�ki odbor utvr�uje da bira�ko mjesto za koje se utvr�uje rezultat

  glasovanja ima ukupno biraa (t.6.=t.3+t.5.) ……………………………. _________A+C 7. Utvr�eno je da je prema izvodu iz popisa bira�a i po �lanku 45. stavku 2. Zakona (temeljem

  potvrde – t.5. ovog obrasca) glasovalo ukupno biraa (t.7.=t.4 +t.5.).. _________B+C 8. Otvorena je glasa�ka kutija za izbor �lanova predstavni�kog tijela i nakon prebrojavanja glasa�kih

  listi�a utvr�eno je da je u glasa�koj kutiji bilo ukupno glasakih listia ____________;D (E+F)

  Ako je broj glasa�kih listi�a u glasa�koj kutiji ve�i od broja bira�a koji su glasovali (to�ka 7. ovog obrasca), bira�ki odbor prekida utvr�ivanje rezultata glasovanja na tom bira�kom mjestu i sav izborni materijal odmah zape�a�uje i upu�uje Povjerenstvu za izbor �lanova vije�ajedinica mjesne samouprave.

  9. a) Važe�im je utvr�eno glasa�kih listi�a ……………………………………… _________;E

  b) Nevaže�im je proglašeno glasa�kih listi�a ……………………………….. _________;F

  1. Lista _______________________________________________________________________

  ……………………………………………….. dobila je glasova … ___________;

  2. Lista _______________________________________________________________________

  ……………………………………………….. dobila je glasova … ___________; 3. Lista _______________________________________________________________________

  ……………………………………………….. dobila je glasova … ___________;

  4. Lista _______________________________________________________________________

  ……………………………………………….. dobila je glasova … ___________; 5. Lista _______________________________________________________________________

  ……………………………………………….. dobila je glasova … ___________;

  VIII. a) Rad bira�kog odbora promatrali su – nisu promatrali (nepotrebno precrtati) sljede�i promatra�i:

  (navesti ime i prezime promatra�a i naziv politi�ke stranke ili predlagatelja bira�a koji su predložili liste odnosno nevladine udruge)

  b) Na ovaj zapisnik promatra�i koji su pratili rad bira�kog odbora nemaju primjedbe – imaju sljede�e primjedbe (nepotrebno precrtati):____________________________________________________

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XIII. Broj 5/2007

  7. ožujka 2007.196

  Obrazac OMS-9

  (ako imaju više primjedaba, potrebno ih je odre�eno navesti na posebnu listu papira koji je sastavni dio ovog zapisnika)

  Potpisi promatra�a:

  IX. Na ovaj zapisnik lanovi birakog odbora nemaju primjedbe – imaju sljede�e primjedbe (nepotrebno precrtati)

  (ako imaju primjedbe, potrebno ih je odre�eno navesti)

  U __________________________ __________________ ___________ (mjesto) (datum) (sati)

  � l a n o v i / ili njihovi zamjenici: Predsjednik / ili zamjenik predsjednika:

  1. ___________________ 2. ____________________ 3. ___________________ (potpis) (potpis) (potpis)

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XIII. Broj 4/2007

  7. ožujka 2007. 197

  OMS-10

  POVJERENSTVO ZA IZBOR �LANOVA VIJE�AJEDINICA MJESNE SAMOUPRAVE

  Temeljem �lanka 33. Odluke o izboru �lanova vije�a jedinica �lanova vije�ajedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/05)

  ZAPISNIKO RADU POVJERENSTVA ZA IZBOR �LANOVA VIJEA JEDINICA MJESNE

  SAMOUPRAVE ZA KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR �LANOVA

  I. Nakon što su zbrojeni rezultati glasovanja na svim bira�kim mjestima utvr�eno je:

  A. da gradska �etvrt/mjesni odbor ima ukupno bira�a (obrazac OMS-9 to�. VII/6) ……………………………………………………………………………….. _______ B. da je ukupno glasovalo bira�a (obrazac OMS-9 to�. VII/7)…………..

  _______C. da je važe�im utvr�eno glasa�kih listi�a ……………………………. _______ D. da je nevaže�im proglašeno glasa�kih listi�a……………………….. _______ II. Utvr�eni su slijede�i rezultati glasovanja: 1. Lista _____________________________________________________________

  (ime i prezime nositelja liste i naziv politi�ke stranke, koalicije stranaka ili oznaka da je lista nezavisna)

  __________________________________ dobila je glasova ____________________ 2. Lista _____________________________________________________________

  (ime i prezime nositelja liste i naziv politi�ke stranke, koalicije stranaka ili oznaka da je lista nezavisna)

  __________________________________ dobila je glasova ____________________ 3. Lista _____________________________________________________________

  (ime i prezime nositelja liste i naziv politi�ke stranke, koalicije stranaka ili oznaka da je lista nezavisna)

  __________________________________ dobila je glasova ____________________ 4. Lista _____________________________________________________________

  (ime i prezime nositelja liste i naziv politi�ke stranke, koalicije stranaka ili oznaka da je lista nezavisna)

  __________________________________ dobila je glasova ____________________ 5. Lista _____________________________________________________________

  (ime i prezime nositelja liste i naziv politi�ke stranke, koalicije stranaka ili oznaka da je lista nezavisna)

  __________________________________ dobila je glasova ____________________

  IV.a) Rad Izbornog povjerenstva promatrali su – nisu promatrali (nepotrebno precrtati) sljede�i promatra�i:

  (navesti ime i prezime promatra�a i naziv politi�ke stranke ili predlagatelja bira�a koji su predložili liste odnosno nevladine udruge)

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Obrazac OMS-10

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XIII. Broj 5/2007

  7. ožujka 2007.198

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________b) Na ovaj zapisnik promatrai koji su promatrali rad izbornog povjerenstva nemaju primjedbe – imaju sljede�e primjedbe (nepotrebno precrtati):

  ako ima više primjedbi, potrebno ih je odre�eno navesti na posebnom listu papira koji je sastavni dio ovog zapisnika)

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Potpisi promatra�a:

  V. Na ovaj zapisnik lanovi izbornog povjerenstva nemaju primjedbi – imaju sljede�e primjedbe (nepotrebno precrtati)

  (ako ima primjedbi, potrebno ih je odre�eno navesti) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  U __________________ _____________________ _________________ (mjesto) (datum) (sati)

  �lanovi/ili njihovi zamjenici 1._____________________2._____________________

  Predsjednik/ili zamjenik predsjednika

  (potpis)

  Obrazac OMS-10

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XIII. Broj 5/2007

  7. ožujka 2007. 199

 • Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XIII. Broj 5/2007

  7. ožujka 2007.200

  “Službeni glasnik Grada Velike Gorice” je službeno glasilo Grada Velike Gorice

  Izdavač:Grad Velika Gorica

  Uredništvo:Trg kralja Tomislava 34,

  Telefon: 01/6269-900

  Glavni urednik:Mirjana Pontoni, dipl. iur.

  Tisak:TIPOMAT, Staro Čiče

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 150 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 600 /GrayImageDepth 8 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /FlateEncode /AutoFilterGrayImages false /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 2400 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName (http://www.color.org) /PDFXTrapped /Unknown

  /Description >>> setdistillerparams> setpagedevice