of 156/156
Godina XXVI. • Broj 5 • 3. LISTOPADA 2020. SLUŽBENI GLASNIK GRADA VELIKE GORICE SLUŽBENI LIST GRADA VELIKE GORICE SADRŽAJ ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA 58. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Informacije o javnom prijevozu i stanju u t. d. VG Vodoopskrba d.o.o. ................................................................................................................................. 5 59. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju proračuna Grada Velike Gorice za 2020. godinu ......................5 60. Akcijski plana energetske učinkovitosti Grada Velike Gorice za razdoblje 2020. – 2022. godine ............. 72 61. ZAKLJUČAK o prihvaćanju AKCIJSKOG PLANA energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Velike Gorice .......................................................................................... 104 62 ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Velikoj Gorici .............................................................................................................................. 104 63 ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju mjesta na javno- prometnim površinama na kojima se može obavljati trgovina na štandovima, klupama i ostalim pokretnim napravama izvan prodavaonica i tržnica na malo ........................................................................................................ 104 64. ZAKLJUČAK o davanju ovlaštenja zamjeniku gradonačelnika Grada Velike Gorice koji obnaša dužnost gradonačelnika za potpisivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine ............................................ 105 ODLUKE GRADONAČELNIKA 145. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA građenja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2019. godini .......................................................................................................... 106 146. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2019. godini .......................................................................................................... 111 147. ZAKLJUČAK o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Velike Gorice za 2020. godinu ................................................................................................................. 114 148. ZAKLJUČAK o izmjeni i dopuni Zaključka o razrješenju i imenovanju članova u Upravno vijeće Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica................................................................. 116 149. ZAKLJUČAK o imenovanju članova u Školski odbor Osnovne škole Novo Čiče .................................. 117

SLUŽBENI GLASNIKSlužbeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXVI. Broj 5/2020. 3. listopada 2020 ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA 58. Na temelju članka 33. Statuta Grada Velike Gorice

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENI GLASNIKSlužbeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXVI. Broj 5/2020. 3. listopada 2020...

 • G o d i n a XX V I . • B r o j 5 • 3. LISTOPADA 2020.

  SLUŽBENI GLASNIK GRADA VELIKE GORICE

  S L U Ž B E N I L I S T G R A D A V E L I K E G O R I C E

  SADRŽAJ

  ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA 58. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Informacije o javnom prijevozu i stanju u t. d. VG Vodoopskrba d.o.o. ................................................................................................................................. 5 59. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju proračuna Grada Velike Gorice za 2020. godinu ......................5 60. Akcijski plana energetske učinkovitosti Grada Velike Gorice za razdoblje 2020. – 2022. godine ............. 72 61. ZAKLJUČAK o prihvaćanju AKCIJSKOG PLANA energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Velike Gorice .......................................................................................... 104 62 ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Velikoj Gorici .............................................................................................................................. 104 63 ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju mjesta na javno- prometnim površinama na kojima se može obavljati trgovina na štandovima, klupama i ostalim pokretnim napravama izvan prodavaonica i tržnica na malo ........................................................................................................ 104 64. ZAKLJUČAK o davanju ovlaštenja zamjeniku gradonačelnika Grada Velike Gorice koji obnaša dužnost gradonačelnika za potpisivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine ............................................ 105

  ODLUKE GRADONAČELNIKA145. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA građenja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2019. godini .......................................................................................................... 106146. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2019. godini .......................................................................................................... 111147. ZAKLJUČAK o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Velike Gorice za 2020. godinu ................................................................................................................. 114148. ZAKLJUČAK o izmjeni i dopuni Zaključka o razrješenju i imenovanju članova u Upravno vijeće Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica................................................................. 116149. ZAKLJUČAK o imenovanju članova u Školski odbor Osnovne škole Novo Čiče .................................. 117

 • 2

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXVI. Broj 5/2020.

  3. listopada 2020

  150. ZAKLJUČAK o potpisivanju Ugovora s Turopoljskom udrugom skauta „TUR“ o provedbi programa „Od zadovoljnog djeteta do zdravog mladog čovjeka“ ............................................................. 117151. ZAKLJUČAK o visini naknade za rad članovima Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda .................................................................................................................................... 117152. ZAKLJUČAK o prihvaćanju liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za dobivanje potpore male vrijednosti za uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u 2020. godini ............... 118153. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Ustanove za upravljanje Športsko rekreacijskim centrom „Velika Gorica“ ..................................................................................... 118154. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti ...................................................................................... 118155. PRAVILNIK o zaštiti arhivskog i dokumentarnog gradiva....................................................................... 119156. ZAKLJUČAK o isplati akontacije sredstava Zajednici športskih udruga Grada Velike Gorice ............... 129157. ZAKLJUČAK o novčanoj naknadi roditeljima predškolske djece, učenika i studenata .......................... 129158. ZAKLJUČAK o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju stana u vlasništvu Grada Velike Gorice..............129159. ZAKLJUČAK o raspodjeli sredstava za programe/projekte udruga za razvoj vatrogastva i pružanje zaštite od požara za Grad Veliku Goricu za 2020. godinu ......................................................... 130160. ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava za prijavljene građanske inicijative, programe i projekate udruga i drugih neprofitnih organizacija u području zaštite okoliša i prirode u 2020. godini Grada Velike Gorice .......................................................................................................... 131161. PLAN o III. dopuni Plana savjetovanja s javnošću Grada Velika Gorica za 2020. godinu ...................... 132162. ZAKLJUČAK o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija Grada Velike Gorice za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva za školsku godinu 2020./2021. ............ 132163. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o prijenosu prava građenja na k.č.br. 1317/100 k.o. Mraclin ............ 134164. ZAKLJUČAK o isplati akontacije sredstava Zajednici športskih udruga Grada Velike Gorice ............... 135165. ZAKLJUČAK o provedbi javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora ............................... 135166. ZAKLJUČAK o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Velike Gorice za 2020. godinu ......................................................................................................................................... 137167. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija Grada Velike Gorice ............................................................................................ 138168. ZAKLJUČAK o isplati novčane naknade redovnim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Grada Velike Gorice ............................................................................................................. 139169. ZAKLJUČAK o sufinanciranju javnog prijevoza ZET-om učenicima srednjih škola s područja Grada Velike Gorice za školsku godinu 2020./2021. ................................................................................ 140170. ZAKLJUČAK o imenovanju predstavnika Grada Velike Gorice za provedbu projekta „Društveni centar Novo Čiče“ ................................................................................................................... 140171. ZAKLJUČAK o financijskoj pomoći Župi sv. Martina biskupa Šćitarjevo ............................................. 141172. ODLUKA o dodjeli financijske potpore udrugama za provedbu programa i projekta iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja u 2020. Godini ..........................................................................141173. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za dobivanje potpore male vrijednosti za nabavu strojeva i opreme za preradu poljoprivrednih proizvoda u 2020. godini ............... 142174. ZAKLJUČAK o raspisivanju natječaja za dodjelu lokacija za postavljanje pokretnih naprava – štandova, klupa i peći za pečenje plodina na području Grada Velike Gorice ........................... 142175. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o pristupanju duga sa Semeritom Klisurić Keremendi ................. 145176. ZAKLJUČAK o novčanoj naknadi učenicima srednjih škola – I. ................................................................ 145177. ZAKLJUČAK o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine u vlasništvu Grada Velike Gorice u Radnoj zoni Rakitovec ......................................................................................... 145178. PRAVILNIK o dodjeli potpora za provođenje naukovanja za obrtnička zanimanja ................................ 146179. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za dobivanje potpore male vrijednosti za baždarenje prskalica u 2020. godini ............................................................. 147

 • 3

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXVI. Broj 5/2020.

  3. listopada 2020

  180. ZAKLJUČAK o prihvaćanju liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za dobivanje potpore male vrijednosti za uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u 2020. godini ............... 148181. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Liste poljoprivrednika koji zadovoljavaju uvjete za dodjeljivanje potpore male vrijednosti za kontrolu plodnosti tla u 2020. godini ............................................................ 148182. PRAVILNIK o korištenju prostora i usluga “Startup VG Inkubatora“ ..................................................... 149183. ZAKLJUČAK o novčanoj naknadi učenicima srednjih škola – II. ........................................................... 151184. ZAKLJUČAK o dodjeli sredstava Zajednici športskih udruga Grada Velike Gorice za realizaciju sportskih priredbi ....................................................................................................................................... 151185. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti na k. č. br. 4239 k.o. Lukavec ............ 151186. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o osnivanju Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice ................................................................................................................................. 152187. ZAKLJUČAK o novčanoj naknadi učenicima srednjih škola – III. .........................................................152188. ZAKLJUČAK o stavljanju izvan snage Odluku o utvrđivanju prava i načinu isplate jednokratnih novčanih pomoči učenicima i studentima .................................................................................................152189. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za dobivanje potpore male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje krava u junica u 2020. godini .............................................153190. ZAKLJUČAK o održavanju akcije „Spasimo Neretvansku mandarinu“ .................................................. 153191. ODLUKA o određivanju zamjenika službene osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – zamjenik službenika za informiranje ............................................................. 154

 • 4

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXVI. Broj 5/2020.

  3. listopada 2020

 • 5

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXVI. Broj 5/2020.

  3. listopada 2020

  ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA

  58. Na temelju članka 33. Statuta Grada Velike Gorice

  (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 1/13, 2/18 i 2/19-proči-šćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 23. sjednici, održanoj dana 2. listopada 2020. godine, donijelo je

  ZAKLJUČAKo primanju na znanje Informacije o javnom prijevozu i stanju u t. d. VG Vodoopskrba

  d.o.o.

  I. Gradsko vijeće Grada Velike Gorice primilo je na

  znanje Informaciju o javnom prijevozu i stanju u t. d. VG Vodoopskrba d.o.o.

  59.

  II.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a

  objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

  KLASA:021-04/2020-03/57URBROJ:238-31-11-2020-1Velika Gorica, 2. listopada 2020.

  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

  Neven Karas, dipl. iur., v.r.

  Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 33. Statuta Grada Velike Gorice (SG Grada Velike Gorice br. 1/13, 2/18, 2/19- pročišćen tekst), Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 23. sjednici održanoj dana 02. listopada 2020. godine, donijelo je

  POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VELIKE GORICE ZA 2020. GODINU

  Članak 1.

  OPĆI DIOSažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

  Br. oznaka / Naziv Izvršenje 2019.Izvorni plan

  2020.Tekući plan

  2020.Izvršenje

  2020. Indeks Indeks

  1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/4

  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA6 Prihodi poslovanja7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine UKUPNI PRIHODI3 Rashodi poslovanja4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

  161.216.655,11 473.883.680,00 473.883.680,00 176.920.651,23 109,74% 37,33%1.395.056,64 12.392.300,00 12.392.300,00 6.082.388,50 436,00% 49,08%

  162.611.711,75 486.275.980,00 486.275.980,00 183.003.039,73 112,54% 37,63%125.694.781,57 393.362.660,00 393.362.660,00 162.647.704,69 129,40% 41,35%17.473.732,05 122.944.340,00 122.944.340,00 18.589.698,81 106,39% 15,12%

  UKUPNI RASHODI VIŠAK / MANJAKB. RAČUN FINANCIRANJA8 Primici od financijske imovine i zaduživanja

  143.168.513,62 516.307.000,00 516.307.000,00 181.237.403,50 126,59% 35,10%19.443.198,13 -30.031.020,00 -30.031.020,00 1.765.636,23 9,08% -5,88%

  2.400.822,77 47.550.000,00 47.550.000,00 92.000,00 3,83% 0,19%5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova NETO FINANCIRANJE

  6.841.701,26 18.170.000,00 18.170.000,00 8.663.380,66 126,63% 47,68%-4.440.878,49 29.380.000,00 29.380.000,00 -8.571.380,66 193,01% -29,17%

  C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA -11.141.207,73 651.020,00 651.020,00 -35.946.280,01

  VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

  3.861.111,91 -42.752.024,44

 • 6

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXVI. Broj 5/2020.

  3. listopada 2020

  A. RAČUN PRIHODA I RASHODAPrihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

  Br. oznaka / Naziv Izvršenje 2019.Izvorni plan

  2020.Tekući plan

  2020.Izvršenje

  2020. Indeks Indeks1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/4

  6 Prihodi poslovanja 161.216.655,11 473.883.680,00 473.883.680,00 176.920.651,24 109,74% 37,33%61 Prihodi od poreza 98.373.380,58 215.805.000,00 215.805.000,00 76.929.951,74 78,20% 35,65%611 Porez i prirez na dohodak 91.901.555,01 197.025.000,00 197.025.000,00 71.512.078,05 77,81% 36,30%6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 75.568.540,98 69.688.314,85 92,22%

  6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 6.076.365,98 5.511.386,28 90,70%

  6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 2.390.490,13 2.324.945,14 97,26%

  6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 5.835.474,03 4.109.207,56 70,42%

  6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 1.990.117,24 1.328.910,37 66,78%

  6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine

  40.566,65 0,00 0,00%

  6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 0,00 -11.450.686,15 0,00%

  613 Porezi na imovinu 5.788.102,76 16.180.000,00 16.180.000,00 4.978.025,64 86,00% 30,77%6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

  3.187,21 115.699,79 3630,13%

  6134 Povremeni porezi na imovinu 5.784.915,55 4.862.325,85 84,05%614 Porezi na robu i usluge 683.722,81 2.600.000,00 2.600.000,00 439.848,05 64,33% 16,92%6142 Porez na promet 664.885,95 428.947,53 64,51%6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 18.836,86 10.900,52 57,87%

  63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 16.466.262,98 139.187.665,00 139.187.665,00 61.704.780,85 374,73% 44,33%

  632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

  128.139,64 166.300,00 166.300,00 157.075,65 122,58% 94,45%

  6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 128.139,64 157.075,65 122,58%

  633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.782.251,14 6.415.000,00 6.415.000,00 4.415.787,03 116,75% 68,84%

  6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.291.279,38 3.893.720,10 118,30%

  6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 490.971,76 522.066,93 106,33%

  634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 3.017.992,36 11.961.650,00 11.961.650,00 3.836.904,06 127,13% 32,08%

  6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 3.017.992,36 3.836.904,06 127,13%

  635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 5.292.751,81 12.135.000,00 12.135.000,00 5.711.081,35 107,90% 47,06%

  6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 5.120.724,31 5.711.081,35 111,53%

  6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 172.027,50 0,00 0,00%

  636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

  1.651.435,42 90.583.845,00 90.583.845,00 43.056.131,64 2607,19% 47,53%

  6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

  1.651.435,42 43.011.779,92 2604,51%

  6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

  0,00 44.351,72 0,00%

 • 7

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXVI. Broj 5/2020.

  3. listopada 2020

  638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.593.692,61 17.925.870,00 17.925.870,00 4.527.801,12 174,57% 25,26%

  6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.030.883,66 1.215.122,67 117,87%

  6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.562.808,95 3.312.678,45 211,97%

  64 Prihodi od imovine 7.646.515,03 24.923.415,00 24.923.415,00 6.125.757,68 80,11% 24,58%641 Prihodi od financijske imovine 150.697,87 986.000,00 986.000,00 38.447,05 25,51% 3,90%6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 1.946,24 1.890,40 97,13%

  6414 Prihodi od zateznih kamata 55.696,86 35.802,08 64,28%6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule

  16.975,19 754,57 4,45%

  6416 Prihodi od dividendi 74.806,80 0,00 0,00%6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

  1.272,78 0,00 0,00%

  642 Prihodi od nefinancijske imovine 7.481.471,96 23.887.415,00 23.887.415,00 6.087.310,63 81,37% 25,48%

  6421 Naknade za koncesije 1.027.271,91 629.606,21 61,29%6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 2.182.975,38 1.957.584,54 89,68%

  6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 3.887.511,10 3.328.591,08 85,62%

  6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 383.713,57 171.528,80 44,70%

  643 Prihodi od kamata na dane zajmove 14.345,20 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00%

  6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

  14.345,20 0,00 0,00%

  65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

  35.923.324,51 81.689.700,00 81.689.700,00 29.970.643,62 83,43% 36,69%

  651 Upravne i administrativne pristojbe 436.568,63 1.480.000,00 1.480.000,00 391.733,02 89,73% 26,47%

  6512 ¦upanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 217.984,28 215.105,48 98,68%

  6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 188.502,42 149.196,86 79,15%

  6514 Ostale pristojbe i naknade 30.081,93 27.430,68 91,19%652 Prihodi po posebnim propisima 12.274.098,55 27.872.700,00 27.872.700,00 8.896.943,53 72,49% 31,92%6521 Prihodi državne uprave 31.437,22 356,96 1,14%6522 Prihodi vodnog gospodarstva 128.116,70 76.605,02 59,79%6524 Doprinosi za šume 560.076,92 1.027.085,22 183,38%6526 Ostali nespomenuti prihodi 11.554.467,71 7.792.896,33 67,44%653 Komunalni doprinosi i naknade 23.212.657,33 52.337.000,00 52.337.000,00 20.681.967,07 89,10% 39,52%

  6531 Komunalni doprinosi 8.488.409,94 5.390.536,53 63,50%6532 Komunalne naknade 14.724.247,39 15.291.430,54 103,85%66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

  2.551.090,50 11.764.900,00 11.764.900,00 2.019.476,91 79,16% 17,17%

  661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 2.389.569,78 4.890.900,00 4.890.900,00 1.935.010,11 80,98% 39,56%

  6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 4.591,10 10.681,00 232,65%

  6615 Prihodi od pruženih usluga 2.384.978,68 1.924.329,11 80,69%663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 161.520,72 6.874.000,00 6.874.000,00 84.466,80 52,29% 1,23%

  6631 Tekuće donacije 123.020,72 84.466,80 68,66%6632 Kapitalne donacije 38.500,00 0,00 0,00%

 • 8

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXVI. Broj 5/2020.

  3. listopada 2020

  68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 256.081,51 513.000,00 513.000,00 170.040,44 66,40% 33,15%

  681 Kazne i upravne mjere 94.058,36 200.000,00 200.000,00 56.605,00 60,18% 28,30%6819 Ostale kazne 94.058,36 56.605,00 60,18%683 Ostali prihodi 162.023,15 313.000,00 313.000,00 113.435,44 70,01% 36,24%6831 Ostali prihodi 162.023,15 113.435,44 70,01%7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.395.056,64 12.392.300,00 12.392.300,00 6.082.388,50 436,00% 49,08%

  71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 459.850,00 9.880.000,00 9.880.000,00 3.785.008,87 823,10% 38,31%

  711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 459.850,00 9.880.000,00 9.880.000,00 3.785.008,87 823,10% 38,31%

  7111 Zemljište 459.850,00 3.785.008,87 823,10%72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 935.206,64 2.512.300,00 2.512.300,00 2.297.379,63 245,65% 91,45%

  721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 896.406,64 2.510.000,00 2.510.000,00 2.251.825,13 251,21% 89,71%

  7211 Stambeni objekti 896.406,64 830.825,13 92,68%7212 Poslovni objekti 0,00 1.421.000,00 0,00%722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 38.800,00 2.300,00 2.300,00 45.554,50 117,41% 1980,63%

  7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 38.800,00 45.554,50 117,41%

  3 Rashodi poslovanja 125.694.781,57 393.362.660,00 393.292.660,00 162.647.704,69 129,40% 41,36%31 Rashodi za zaposlene 46.876.845,02 187.092.615,00 186.514.115,00 90.599.837,08 193,27% 48,58%311 Plaće (Bruto) 38.363.378,79 155.383.535,00 154.875.660,00 75.053.648,94 195,64% 48,46%3111 Plaće za redovan rad 38.073.129,74 73.965.537,88 194,27%3113 Plaće za prekovremeni rad 290.249,05 709.584,26 244,47%3114 Plaće za posebne uvjete rada 0,00 378.526,80 0,00%312 Ostali rashodi za zaposlene 2.476.393,99 7.323.450,00 7.366.450,00 3.485.946,54 140,77% 47,32%3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.476.393,99 3.485.946,54 140,77%313 Doprinosi na plaće 6.037.072,24 24.385.630,00 24.272.005,00 12.060.241,60 199,77% 49,69%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6.037.032,40 12.042.707,59 199,48%

  3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 39,84 17.534,01 44011,07%

  32 Materijalni rashodi 59.673.069,89 143.602.805,00 143.730.305,00 48.934.721,34 82,00% 34,05%321 Naknade troškova zaposlenima 2.943.337,03 8.905.155,00 8.899.905,00 3.013.864,30 102,40% 33,86%3211 Službena putovanja 591.142,49 216.213,92 36,58%3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.058.434,61 2.669.779,97 129,70%

  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 234.952,75 110.704,01 47,12%

  3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 58.807,18 17.166,40 29,19%

  322 Rashodi za materijal i energiju 14.343.876,95 29.661.040,00 29.902.040,00 11.441.904,28 79,77% 38,26%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.409.244,30 1.389.576,74 98,60%

  3222 Materijal i sirovine 4.425.254,93 2.690.121,40 60,79%3223 Energija 7.586.804,87 6.036.508,34 79,57%3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 561.728,73 686.829,88 122,27%

  3225 Sitni inventar i auto gume 275.583,43 404.326,61 146,72%3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 85.260,69 234.541,31 275,09%

  323 Rashodi za usluge 39.145.085,42 98.057.070,00 97.943.100,00 31.719.022,86 81,03% 32,39%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.256.668,80 2.231.464,12 68,52%

  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.699.894,56 16.141.239,45 77,98%

  3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.369.018,40 1.099.289,00 80,30%

 • 9

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXVI. Broj 5/2020.

  3. listopada 2020

  3234 Komunalne usluge 1.528.022,14 1.448.194,07 94,78%3235 Zakupnine i najamnine 1.466.428,05 1.481.504,35 101,03%3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 823.214,62 596.206,69 72,42%

  3237 Intelektualne i osobne usluge 3.431.580,82 1.610.598,02 46,93%3238 Računalne usluge 694.690,45 1.058.100,87 152,31%3239 Ostale usluge 5.875.567,58 6.052.426,29 103,01%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 78.081,59 317.150,00 317.150,00 49.637,45 63,57% 15,65%

  3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 78.081,59 49.637,45 63,57%

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.162.688,90 6.662.390,00 6.668.110,00 2.710.292,45 85,70% 40,65%

  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.305.314,53 748.981,10 57,38%

  3292 Premije osiguranja 537.298,47 575.691,87 107,15%3293 Reprezentacija 481.912,98 201.670,64 41,85%3294 Čanarine i norme 167.788,05 138.689,58 82,66%3295 Pristojbe i naknade 201.846,83 188.498,94 93,39%3296 Troškovi sudskih postupaka 33.221,97 645.324,80 1942,46%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 435.306,07 211.435,52 48,57%

  34 Financijski rashodi 774.717,49 1.547.240,00 1.547.240,00 700.954,65 90,48% 45,30%342 Kamate za primljene kredite i zajmove 723.368,27 1.415.000,00 1.415.000,00 662.084,70 91,53% 46,79%

  3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

  723.368,27 662.084,70 91,53%

  343 Ostali financijski rashodi 51.349,22 132.240,00 132.240,00 38.869,95 75,70% 29,39%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36.960,22 37.164,85 100,55%

  3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule

  1.288,80 159,04 12,34%

  3433 Zatezne kamate 831,47 1.070,35 128,73%3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 12.268,73 475,71 3,88%

  35 Subvencije 5.309.235,82 15.900.000,00 16.377.500,00 7.921.789,35 149,21% 48,37%351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3.799.545,90 13.700.000,00 13.700.000,00 5.919.539,35 155,80% 43,21%

  3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3.799.545,90 5.919.539,35 155,80%

  352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

  1.509.689,92 2.200.000,00 2.677.500,00 2.002.250,00 132,63% 74,78%

  3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora

  676.450,00 0,00 0,00%

  3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 833.239,92 2.002.250,00 240,30%

  36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 408.447,04 2.656.000,00 2.647.000,00 691.008,20 169,18% 26,11%

  363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.977,50 1.700.000,00 1.700.000,00 346.256,44 679,23% 20,37%

  3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 50.977,50 346.256,44 679,23%

  366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 357.469,54 956.000,00 947.000,00 344.751,76 96,44% 36,40%

  3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 357.469,54 344.751,76 96,44%

  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

  3.419.576,31 14.251.000,00 14.251.000,00 3.388.513,20 99,09% 23,78%

 • 10

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXVI. Broj 5/2020.

  3. listopada 2020

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.419.576,31 14.251.000,00 14.251.000,00 3.388.513,20 99,09% 23,78%

  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.150.515,03 2.269.239,21 105,52%

  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.269.061,28 1.119.216,99 88,19%

  3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava 0,00 57,00 0,00%

  38 Ostali rashodi 9.232.890,00 28.313.000,00 28.225.500,00 10.410.880,87 112,76% 36,88%381 Tekuće donacije 9.060.500,00 21.438.000,00 21.350.500,00 8.335.114,12 91,99% 39,04%3811 Tekuće donacije u novcu 9.060.500,00 7.786.750,00 85,94%3812 Tekuće donacije u naravi 0,00 548.364,12 0,00%382 Kapitalne donacije 0,00 870.000,00 870.000,00 545.166,75 0,00% 62,66%3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 545.166,75 0,00%

  383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00%385 Izvanredni rashodi 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00%386 Kapitalne pomoći 172.390,00 5.900.000,00 5.900.000,00 1.530.600,00 887,87% 25,94%

  3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

  172.390,00 1.530.600,00 887,87%

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.473.732,05 122.944.340,00 123.014.340,00 18.589.698,81 106,39% 15,11%

  41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.302.938,59 3.000.000,00 3.000.000,00 3.193.820,39 138,68% 106,46%

  411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 2.302.938,59 3.000.000,00 3.000.000,00 3.193.820,39 138,68% 106,46%

  4111 Zemljište 2.302.938,59 3.193.820,39 138,68%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.822.890,17 95.584.340,00 95.584.340,00 15.159.977,09 102,27% 15,86%

  421 Građevinski objekti 11.819.902,18 86.354.000,00 86.354.000,00 13.539.760,41 114,55% 15,68%4212 Poslovni objekti 862.307,66 961.934,82 111,55%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 5.905.267,21 8.255.692,04 139,80%

  4214 Ostali građevinski objekti 5.052.327,31 4.322.133,55 85,55%422 Postrojenja i oprema 2.679.697,32 6.401.840,00 6.401.840,00 1.226.347,59 45,76% 19,16%4221 Uredska oprema i namještaj 591.154,15 445.026,51 75,28%4222 Komunikacijska oprema 37.842,25 138.800,86 366,79%4223 Oprema za održavanje i zaštitu 404.659,28 160.390,00 39,64%4226 Sportska i glazbena oprema 489.345,34 35.482,50 7,25%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.156.696,30 446.647,72 38,61%

  423 Prijevozna sredstva 54.946,29 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00% 0,00%4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 54.946,29 0,00 0,00%

  424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 266.319,38 1.843.500,00 1.843.500,00 243.119,09 91,29% 13,19%

  4241 Knjige 261.844,38 242.419,09 92,58%4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 4.475,00 700,00 15,64%

  426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.025,00 925.000,00 925.000,00 150.750,00 7444,44% 16,30%

  4262 Ulaganja u računalne programe 2.025,00 0,00 0,00%4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00 150.750,00 0,00%

  45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 347.903,29 24.360.000,00 24.430.000,00 235.901,33 67,81% 0,97%

  451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 347.903,29 24.360.000,00 24.430.000,00 235.901,33 67,81% 0,97%

  4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 347.903,29 235.901,33 67,81%

 • 11

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXVI. Broj 5/2020.

  3. listopada 2020

  Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

  Br. oznaka / Naziv Izvršenje 2019.Izvorni plan

  2020.Tekući plan

  2020.Izvršenje

  2020. Indeks Indeks

  1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/4 SVEUKUPNI PRIHODI 162.611.711,75 486.927.000,00 486.927.000,00 183.003.039,74 112,54% 37,63%Izvor 1. Opći prihodi i primici 111.871.237,75 254.389.785,00 254.389.785,00 92.197.438,81 82,41% 36,24%Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna 111.796.430,95 253.649.015,00 253.649.015,00 92.112.511,06 82,39% 36,31%

  Izvor 1.2. Refundacija EU sredstava 74.806,80 740.770,00 740.770,00 84.927,75 113,53% 11,46%Izvor 3. Vlastiti prihodi 2.389.569,78 5.114.900,00 5.114.900,00 1.506.118,05 63,03% 30,27%Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračuna 15.480,00 60.000,00 60.000,00 10.440,00 67,44% 17,40%Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK 2.374.089,78 4.915.900,00 4.915.900,00 1.495.678,05 63,00% 30,43%Izvor 3.3. Višak vlastitih prihoda 139.000,00 139.000,00Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 39.228.930,46 89.530.000,00 89.560.000,00 34.351.223,25 87,57% 38,45%Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene proračuna 29.025.668,50 70.449.000,00 70.449.000,00 27.896.479,08 96,11% 39,60%

  Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK 10.203.261,96 18.886.000,00 18.886.000,00 6.454.744,17 63,26% 34,18%

  Izvor 4.3. Višak prihoda za posebne namjene 195.000,00 195.000,00

  Izvor 5. Pomoći 7.555.470,15 34.019.060,00 34.019.060,00 6.685.512,15 88,49% 19,81%Izvor 5.1. Pomoći proračuna 3.370.143,63 10.171.000,00 10.171.000,00 1.035.008,36 30,71% 10,18%Izvor 5.2. Pomoći - PK 1.866.324,44 6.881.960,00 6.881.960,00 1.051.514,99 56,34% 15,28%Izvor 5.3. Višak prihoda iz pomoći 273.000,00 273.000,00Izvor 5.5. Refundacije iz pomoći EU 0,00 12.167.500,00 12.167.500,00 0,00 0,00% 0,00%Izvor 5.6. Fondovi EU 2.281.269,13 4.400.600,00 4.400.600,00 4.554.245,30 199,64% 103,49%Izvor 5.7. Programi EU 37.732,95 125.000,00 125.000,00 44.743,50 118,58% 35,79%Izvor 6. Donacije 161.520,72 6.886.140,00 6.886.140,00 17.700,00 10,96% 0,26%Izvor 6.1. Donacije proračuna 40.246,11 6.520.000,00 6.520.000,00 0,00 0,00% 0,00%Izvor 6.2. Donacije - PK 121.274,61 354.000,00 354.000,00 17.700,00 14,59% 5,00%Izvor 6.3. Višak prihoda iz donacija 12.140,00 12.140,00Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranja

  1.404.982,89 12.421.280,00 12.421.280,00 6.098.171,17 434,04% 49,22%

  Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig.proračun 1.387.844,82 12.300.000,00 12.300.000,00 6.079.277,14 438,04% 49,43%

  Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig. - PK 17.138,07 89.400,00 89.400,00 18.894,03 110,25% 21,13%

  Izvor 7.3. Višak prihoda 31.880,00 31.880,00Izvor 9. Pomoći od Državne riznice 0,00 84.565.835,00 84.565.835,00 42.146.876,31 0,00% 49,84%Izvor 9.2. Pomoći od Državne riznice - PK 0,00 84.565.835,00 84.565.835,00 42.146.876,31 0,00% 49,84%

  SVEUKUPNI RASHODI 143.168.513,62 516.307.000,00 516.307.000,00 181.237.403,50 126,59% 35,10%Izvor 1. Opći prihodi i primici 100.706.108,12 236.269.785,00 236.269.785,00 96.596.201,28 95,92% 40,88%Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna 100.689.583,73 235.529.015,00 235.529.015,00 96.358.411,41 95,70% 40,91%

  Izvor 1.2. Refundacija EU sredstava 16.524,39 740.770,00 740.770,00 237.789,87 1439,02% 32,10%Izvor 3. Vlastiti prihodi 1.729.139,39 5.114.900,00 5.114.900,00 1.353.165,27 78,26% 26,46%Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračuna 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00% 0,00%Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK 1.630.311,90 4.915.900,00 4.915.900,00 1.341.468,12 82,28% 27,29%Izvor 3.3. Višak vlastitih prihoda 98.827,49 139.000,00 139.000,00 11.697,15 11,84% 8,42%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 34.219.707,10 89.530.000,00 89.530.000,00 33.928.381,26 99,15% 37,90%Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene proračuna 24.782.906,73 70.449.000,00 70.449.000,00 27.226.107,52 109,86% 38,65%

  Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK 9.216.632,09 18.886.000,00 18.886.000,00 6.535.867,78 70,91% 34,61%

 • 12

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXVI. Broj 5/2020.

  3. listopada 2020

  Izvor 4.3. Višak prihoda za posebne namjene 220.168,28 195.000,00 195.000,00 166.405,96 75,58% 85,34%

  Izvor 5. Pomoći 3.209.986,14 34.019.060,00 34.019.060,00 3.916.852,66 122,02% 11,51%Izvor 5.1. Pomoći proračuna 920.284,63 10.171.000,00 10.171.000,00 1.799.879,86 195,58% 17,70%Izvor 5.2. Pomoći - PK 954.071,48 6.881.960,00 6.881.960,00 799.219,99 83,77% 11,61%Izvor 5.3. Višak prihoda iz pomoći 186.508,41 273.000,00 273.000,00 152.722,62 81,89% 55,94%Izvor 5.5. Refundacije iz pomoći EU 0,00 12.167.500,00 12.167.500,00 0,00 0,00% 0,00%Izvor 5.6. Fondovi EU 1.131.329,63 4.400.600,00 4.400.600,00 1.120.286,69 99,02% 25,46%Izvor 5.7. Programi EU 17.791,99 125.000,00 125.000,00 44.743,50 251,48% 35,79%Izvor 6. Donacije 128.950,41 6.886.140,00 6.886.140,00 2.273,63 1,76% 0,03%Izvor 6.1. Donacije proračuna 38.500,00 6.520.000,00 6.520.000,00 0,00 0,00% 0,00%Izvor 6.2. Donacije - PK 83.610,41 354.000,00 354.000,00 2.013,00 2,41% 0,57%Izvor 6.3. Višak prihoda iz donacija 6.840,00 12.140,00 12.140,00 260,63 3,81% 2,15%Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranja

  267.943,10 12.421.280,00 12.421.280,00 3.060.518,05 1142,23% 24,64%

  Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig.proračun 261.505,71 12.300.000,00 12.300.000,00 3.054.118,67 1167,90% 24,83%

  Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig. - PK 6.437,39 89.400,00 89.400,00 6.399,38 99,41% 7,16%

  Izvor 7.3. Višak prihoda 0,00 31.880,00 31.880,00 0,00 0,00% 0,00%Izvor 8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.906.679,36 47.500.000,00 47.500.000,00 233.135,04 8,02% 0,49%

  Izvor 8.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja proračuna 2.906.679,36 47.500.000,00 47.500.000,00 233.135,04 8,02% 0,49%

  Izvor 9. Pomoći od Državne riznice 0,00 84.565.835,00 84.565.835,00 42.146.876,31 0,00% 49,84%Izvor 9.2. Pomoći od Državne riznice - PK 0,00 84.565.835,00 84.565.835,00 42.146.876,31 0,00% 49,84%

  Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

  Br. oznaka / Naziv Izvršenje 2019.Izvorni plan

  2020.Tekući plan

  2020.Izvršenje

  2020. Indeks Indeks

  1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/4SVEUKUPNI RASHODI 143.168.513,62 516.307.000,00 516.307.000,00 181.237.403,50 126,59% 35,10%01 Opće javne usluge 21.541.983,27 50.625.400,00 50.449.150,00 21.749.696,07 100,96% 43,11%011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

  17.371.284,96 37.132.400,00 36.956.150,00 17.700.285,50 101,89% 47,90%

  013 Opće usluge 4.158.823,31 7.903.000,00 7.903.000,00 3.924.855,17 94,37% 49,66%016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 11.875,00 5.590.000,00 5.590.000,00 124.555,40 1.048,89% 2,23%

  03 Javni red i sigurnost 6.299.533,18 14.619.550,00 14.619.550,00 6.640.193,55 105,41% 45,42%032 Usluge protupožarne zaštite 6.299.533,18 14.619.550,00 14.619.550,00 6.640.193,55 105,41% 45,42%04 Ekonomski poslovi 18.672.242,10 66.425.080,00 66.902.580,00 19.896.997,37 106,56% 29,74%041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 4.767.165,19 13.333.080,00 13.810.580,00 5.737.282,50 120,35% 41,54%

  042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 116.607,19 1.672.000,00 1.672.000,00 152.968,00 131,18% 9,15%

  045 Promet 13.788.469,72 50.700.000,00 50.700.000,00 13.861.391,87 100,53% 27,34%049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 0,00 720.000,00 720.000,00 145.355,00 0,00% 20,19%

  05 Zaštita okoliša 1.486.536,07 14.075.000,00 14.075.000,00 3.095.294,51 208,22% 21,99%051 Gospodarenje otpadom 309.689,86 8.460.000,00 8.460.000,00 1.645.396,71 531,30% 19,45%052 Gospodarenje otpadnim vodama 183.746,75 800.000,00 800.000,00 107.599,23 58,56% 13,45%

  053 Smanjenje zagađivanja 353.145,78 1.760.000,00 1.760.000,00 519.315,55 147,05% 29,51%056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 639.953,68 3.055.000,00 3.055.000,00 822.983,02 128,60% 26,94%

 • 13

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXVI. Broj 5/2020.

  3. listopada 2020

  06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 22.470.051,17 102.018.000,00 102.018.000,00 23.856.578,48 106,17% 23,38%

  062 Razvoj zajednice 4.517.934,88 29.702.000,00 29.702.000,00 4.373.412,77 96,80% 14,72%063 Opskrba vodom 272.675,00 5.800.000,00 5.800.000,00 22.000,00 8,07% 0,38%064 Ulična rasvjeta 3.281.811,95 6.300.000,00 6.300.000,00 3.148.149,81 95,93% 49,97%066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

  14.397.629,34 60.216.000,00 60.216.000,00 16.313.015,90 113,30% 27,09%

  07 Zdravstvo 402.467,50 870.000,00 870.000,00 491.939,80 122,23% 56,54%074 Službe javnog zdravstva 177.500,00 380.000,00 380.000,00 125.000,00 70,42% 32,89%076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 224.967,50 490.000,00 490.000,00 366.939,80 163,11% 74,89%

  08 Rekreacija, kultura i religija 21.588.823,42 56.834.805,00 56.798.305,00 16.873.178,26 78,16% 29,71%081 Službe rekreacije i sporta 10.356.694,41 27.957.350,00 27.957.350,00 8.679.412,67 83,80% 31,05%082 Službe kulture 9.174.043,47 26.767.455,00 26.730.955,00 7.612.028,22 82,97% 28,48%083 Službe emitiranja i izdavanja 96.099,66 220.000,00 220.000,00 13.601,12 14,15% 6,18%084 Religijske i druge službe zajednice 257.000,00 650.000,00 650.000,00 354.000,00 137,74% 54,46%

  086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

  1.704.985,88 1.240.000,00 1.240.000,00 214.136,25 12,56% 17,27%

  09 Obrazovanje 46.475.771,77 198.232.915,00 198.032.915,00 83.633.092,18 179,95% 42,23%091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 46.190.971,77 194.982.915,00 194.782.915,00 83.294.592,18 180,33% 42,76%

  092 Srednjoškolsko obrazovanje 280.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 338.500,00 120,89% 10,42%096 Dodatne usluge u obrazovanju 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

  10 Socijalna zaštita 4.231.105,14 12.606.250,00 12.541.500,00 5.000.433,28 118,18% 39,87%101 Bolest i invaliditet 51.905,03 445.000,00 445.000,00 123.282,22 237,51% 27,70%104 Obitelj i djeca 748.752,97 2.510.250,00 2.505.500,00 744.151,41 99,39% 29,70%105 Nezaposlenost 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00%107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

  3.014.297,14 8.431.000,00 8.431.000,00 3.757.999,65 124,67% 44,57%

  109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 416.150,00 1.200.000,00 1.140.000,00 375.000,00 90,11% 32,89%

  B. RAČUN FINANCIRANJARačun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

  Br. oznaka / Naziv Izvršenje 2019.Izvorni plan

  2020.Tekući plan

  2020.Izvršenje

  2020. Indeks Indeks

  1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/48 Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.400.822,77 47.550.000,00 47.550.000,00 92.000,00 3,83% 0,19%

  81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 15.000,00 50.000,00 50.000,00 92.000,00 613,33% 184,00%

  816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

  15.000,00 50.000,00 50.000,00 92.000,00 613,33% 184,00%

  8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima 15.000,00 92.000,00 613,33%

  84 Primici od zaduživanja 2.385.822,77 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00%844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

  2.385.822,77 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00%

  8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 2.385.822,77 0,00 0,00%

 • 14

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXVI. Broj 5/2020.

  3. listopada 2020

  5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 6.841.701,26 18.170.000,00 18.170.000,00 8.663.380,66 126,63% 47,68%

  54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 6.841.701,26 18.170.000,00 18.170.000,00 8.663.380,66 126,63% 47,68%

  544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

  6.841.701,26 18.170.000,00 18.170.000,00 8.663.380,66 126,63% 47,68%

  5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

  6.841.701,26 8.663.380,66 126,63%

  Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji - analitika

  Prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru

  Br. oznaka / Naziv Izvršenje 2019Izvršenje

  2020 Indeks

  1 2 3 4=3/28 Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.400.822,77 92.000,00 3,83%81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 15.000,00 92.000,00 613,33%816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 15.000,00 92.000,00 613,33%

  8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima 15.000,00 92.000,00 613,33%816420 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni 15.000,00 92.000,00 613,33%84 Primici od zaduživanja 2.385.822,77 0,00 0,00%844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.385.822,77 0,00 0,00%

  8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 2.385.822,77 0,00 0,00%844323 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni - energetska obnova DV Ciciban, izgradnja gradskog bazena, rasvjete na gradskom stadionu, gradskog groblja Kušanec, spomen doma 153. brigade HV, objekt stara općina

  2.385.822,77 0,00 0,00%

  5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 6.841.701,26 8.663.380,66 126,63%54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 6.841.701,26 8.663.380,66 126,63%544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 6.841.701,26 8.663.380,66 126,63%

  5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 6.841.701,26 8.663.380,66 126,63%

  5443200 Otpata glavnice dugoročnog kredita za financiranje kapitalnih projekata: izgradnja športske dvorane i groblja Kušanec 1.301.701,26 0,00 0,00%

  5443201 Otplata glavnice dugoročnog kredita za financiranje kapitalnog projekta: izgradnja dječjeg vrtića u Velikoj Mlaki 1.571.428,58 1.571.428,58 100,00%

  5443202 Otplata glavnice dugoročnog kredita za financiranje kapitalnog projekta: izgradnja školske športske dvorane u N. Čiču 790.000,00 790.000,00 100,00%

  5443203 Otplata glavnice dugoročnog kredita za financiranje kapitalnih projekata: izgradnja dječjeg vrtića u V. Gorici, gradskog bazena, oproštajne građevine groblja Kušanec

  3.178.571,42 3.178.571,42 100,00%

  5443204 Otplata glavnice dugoročnog kredita za financiranje kapitalnih projekata: izgradnja gradskog groblja, gradskog bazena, objekta stara općina, Spomen doma 153. brigade, rasvjete na gradskom stadionu te energetska obnova DV Ciciban

  0,00 1.773.380,66 0,00%

  5443205 Otplata glavnice dugoročnog kredita za financiranje kapitalnih projekata: energetska obnova osnovnih škola Vukovina i Nikola Hribar 0,00 1.350.000,00 0,00%

 • 15

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXVI. Broj 5/2020.

  3. listopada 2020

  Račun financiranja prema izvorima financiranja

  Br. oznaka / Naziv Izvršenje 2019.Izvorni plan

  2020.Tekući plan

  2020.Izvršenje

  2020. Indeks Indeks

  1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/4 UKUPNI PRIMICI 2.400.822,77 47.550.000,00 47.550.000,00 92.000,00 3,83% 0,19%1. Opći prihodi i primici 15.000,00 50.000,00 50.000,00 92.000,00 613,33% 184,00%1.1. Opći prihodi i primici proračuna 15.000,00 50.000,00 50.000,00 92.000,00 613,33% 184,00%8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.385.822,77 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00% 0,00%

  8.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja proračuna 2.385.822,77 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00% 0,00%

  UKUPNI IZDACI 6.841.701,26 18.170.000,00 18.170.000,00 8.663.380,66 126,63% 47,68%1. Opći prihodi i primici 6.841.701,26 18.170.000,00 18.170.000,00 8.663.380,66 126,63% 47,68%1.1. Opći prihodi i primici proračuna 6.841.701,26 18.170.000,00 18.170.000,00 8.663.380,66 126,63% 47,68%

  Članak 2.POSEBNI DIO

  Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

  Br. oznaka / Naziv Izvorni plan 2020.Tekući plan

  2020.Izvršenje

  2020.Indeks

  4/31 2 3 4 5

  SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 534.477.000,00 534.477.000,00 189.900.784,16 35.53%Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA 2.466.000,00 2.406.000,00 950.733,46 39.52%

  Glava 00101 Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja 2.466.000,00 2.406.000,00 950.733,46 39.52%

  Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU 25.921.000,00 26.007.625,00 13.268.814,07 51.02%Glava 00201 Upravni odjel za lokalnu samoupravu 25.921.000,00 26.007.625,00 13.268.814,07 51.02%Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA MJESNU SAMOUPRAVU 18.928.500,00 18.897.500,00 3.427.805,58 18.14%Glava 00301 Upravni odjel za mjesnu samoupravu 621.500,00 590.500,00 285.043,15 48.27%Glava 00302 Gradske četvrti i i mjesni odbori Grada 18.307.000,00 18.307.000,00 3.142.762,43 17.17%Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 27.407.000,00 27.407.000,00 13.452.384,33 49.08%Glava 00401 Upravni odjel za financije 27.407.000,00 27.407.000,00 13.452.384,33 49.08%Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET 151.200.000,00 151.200.000,00 35.585.542,82 23.54%

  Glava 00501 Upravni odjel za komunalne djelatnosti 151.200.000,00 151.200.000,00 35.585.542,82 23.54%Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA 15.854.500,00 15.854.500,00 4.151.494,65 26.18%

  Glava 00601 Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša 15.854.500,00 15.854.500,00 4.151.494,65 26.18%Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 54.615.005,00 54.518.505,00 19.574.942,76 35.91%

  Glava 00701 Upravni odjel za društvene djelatnosti 1.332.000,00 1.332.000,00 713.701,75 53.58%Glava 00702 Kultura 28.187.455,00 28.150.955,00 7.839.765,59 27.85%Proračunski korisnik 24184 304 - GRADSKA KNJIŽNICA 4.437.450,00 4.437.450,00 1.706.719,89 38.46%Proračunski korisnik 24213 302 - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 10.368.200,00 10.368.200,00 4.020.488,22 38.78%

  Proračunski korisnik 24221 303 - MUZEJ TUROPOLJA 3.062.805,00 3.062.805,00 1.013.011,27 33.07%Glava 00703 Socijalna skrb i zdravstvo 10.476.000,00 10.416.000,00 4.381.281,87 42.06%Glava 00704 Protupožarna zaštita 14.619.550,00 14.619.550,00 6.640.193,55 45.42%Proračunski korisnik 24192 502- JVP 12.119.550,00 12.119.550,00 5.490.193,55 45.3%Razdjel 008 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, INVESTICIJE I FONDOVE EU 15.937.080,00 16.320.580,00 3.872.182,22 23.73%

  Glava 00801 Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU 15.937.080,00 16.320.580,00 3.872.182,22 23.73%

  Proračunski korisnik 48857 702 - RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA - VE-GO-RA 1.584.080,00 1.584.080,00 529.437,78 33.42%

  Razdjel 009 UPRAVNI ODJEL ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO I ŠPORT 216.323.515,00 216.065.015,00 93.585.123,35 43.31%

  Glava 00901 Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i šport 1.137.000,00 1.083.250,00 432.967,09 39.97%

 • 16

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXVI. Broj 5/2020.

  3. listopada 2020

  Glava 00902 Šport 21.457.350,00 21.457.350,00 8.679.412,67 40.45%Proračunski korisnik 24205 309 - USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKO REKREACIJSKIM CENTROM 9.046.350,00 9.046.350,00 3.684.312,67 40.73%

  Glava 00903 Predškolski odgoj 68.881.530,00 68.686.530,00 31.524.949,34 45.9%Proračunski korisnik 24230 402 - DV VELIKA GORICA 16.069.300,00 16.069.300,00 7.133.699,98 44.39%Proračunski korisnik 24248 401 - DV CICIBAN 15.505.000,00 15.505.000,00 7.145.249,29 46.08%Proračunski korisnik 46542 601- DV ŽIREK 18.902.600,00 18.902.600,00 8.506.556,12 45.0%Proračunski korisnik 46567 602- DV LOJTRICA 13.149.630,00 13.149.630,00 6.175.279,34 46.96%Glava 00904 Školstvo 122.087.385,00 122.082.385,00 52.108.142,84 42.68%Proračunski korisnik 14314 410 - OŠ E. KVATRENIK 14.641.335,00 14.641.335,00 6.252.690,12 42.71%Proračunski korisnik 14322 406 - OŠ J. HABDELIĆ 13.511.240,00 13.511.240,00 5.535.565,71 40.97%Proračunski korisnik 14339 409 - OŠ. VUKOVINA 13.359.400,00 13.359.400,00 5.591.670,52 41.86%Proračunski korisnik 14347 407 - OŠ N. HRIBAR 19.700.300,00 19.700.300,00 9.241.121,53 46.91%Proračunski korisnik 14371 403 - OŠ E. KUMIČIĆ 15.088.560,00 15.088.560,00 6.883.787,65 45.62%Proračunski korisnik 14380 404 - UMJETNIČKA ŠKOLA F. LUČIĆ 10.972.530,00 10.972.530,00 5.228.197,07 47.65%

  Proračunski korisnik 14398 405 - OŠ V. MLAKA 10.770.300,00 10.770.300,00 4.754.694,04 44.15%Proračunski korisnik 21107 408 - OŠ ŠČITARJEVO 8.071.300,00 8.071.300,00 3.489.504,51 43.23%Proračunski korisnik 49333 701 - OŠ N. ČIČE 10.371.420,00 10.371.420,00 4.731.082,68 45.62%Glava 00905 Djeca i mladi 2.510.250,00 2.505.500,00 744.151,41 29.7%Proračunski korisnik 24256 411 - CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJ 1.815.250,00 1.815.250,00 671.306,03 36.98%

  Glava 00906 Tehnička kultura 250.000,00 250.000,00 95.500,00 38.2%Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ 3.452.500,00 3.452.500,00 984.754,91 28.52%

  Glava 01001 Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj 3.452.500,00 3.452.500,00 984.754,91 28.52%Razdjel 011 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA 1.816.400,00 1.816.400,00 809.192,78 44.55%Glava 01101 Služba gradskog vijeća 1.395.500,00 1.395.500,00 634.665,11 45.48%Glava 01102 Nacionalne manjine 420.900,00 420.900,00 174.527,67 41.47%Razdjel 012 SLUŽBA ZA UNUTARNJU KONTROLU I REVIZIJU 555.500,00 531.375,00 237.813,23 44.75%

  Glava 01201 Služba za unutarnju kontrolu i reviziju 555.500,00 531.375,00 237.813,23 44.75%

  Br. oznaka Naziv

  Izvorni plan 2020.

  Tekući plan 2020.

  Izvršenje 2020. Indeks

  1 2 3 4 5=4/3UKUPNO RASHODI I IZDATCI 534.477.000,00 534.477.000,00 189.900.784,16 35,53%RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA 2.466.000,00 2.406.000,00 950.733,46 39,52%

  GLAVA 00101 Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja 2.466.000,00 2.406.000,00 950.733,46 39,52%

  Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.966.000,00 1.906.000,00 738.132,16 38,73%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 500.000,00 500.000,00 212.601,30 42,52%1000 Program: Javna uprava i administracija 2.466.000,00 2.406.000,00 950.733,46 39,52%A100001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje 2.366.000,00 2.306.000,00 909.660,96 39,45%Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.966.000,00 1.906.000,00 738.132,16 38,73%311 Plaće (Bruto) 1.645.000,00 1.600.000,00 608.644,98 38,04%3111 Plaće za redovan rad 608.644,98313 Doprinosi na plaće 300.000,00 285.000,00 126.187,18 44,28%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 126.187,18321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 3.300,00 16,50%3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.300,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 400.000,00 400.000,00 171.528,80 42,88%311 Plaće (Bruto) 270.000,00 270.000,00 171.528,80 63,53%3111 Plaće za redovan rad 171.528,80323 Rashodi za usluge 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00%A100002 Aktivnost: Osnovna redovna djelatnost 100.000,00 100.000,00 41.072,50 41,07%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 100.000,00 100.000,00 41.072,50 41,07%

 • 17

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXVI. Broj 5/2020.

  3. listopada 2020

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 41.072,50 41,07%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 41.072,50RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU 25.921.000,00 26.007.625,00 13.268.814,07 51,02%

  GLAVA 00201 Upravni odjel za lokalnu samoupravu 25.921.000,00 26.007.625,00 13.268.814,07 51,02%Izvor 1. Opći prihodi i primici 21.409.000,00 21.495.625,00 9.879.402,82 45,96%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 425.532,54Izvor 5. Pomoći 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00%Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranja 4.500.000,00 4.500.000,00 2.963.878,71 65,86%

  1000 Program: Javna uprava i administracija 17.665.000,00 17.507.625,00 8.331.756,43 47,59%A100001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje 7.887.000,00 7.729.625,00 3.408.503,20 44,10%Izvor 1. Opći prihodi i primici 7.875.000,00 7.717.625,00 3.408.503,20 44,17%311 Plaće (Bruto) 5.630.000,00 5.567.625,00 2.569.567,96 46,15%3111 Plaće za redovan rad 2.556.760,543113 Plaće za prekovremeni rad 12.807,42312 Ostali rashodi za zaposlene 1.200.000,00 1.150.000,00 418.517,14 36,39%3121 Ostali rashodi za zaposlene 418.517,14313 Doprinosi na plaće 900.000,00 855.000,00 362.450,10 42,39%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 362.450,10321 Naknade troškova zaposlenima 120.000,00 120.000,00 41.968,00 34,97%3211 Službena putovanja 28.018,203213 Stručno usavršavanje zaposlenika 13.949,80322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 20.000,00 16.000,00 80,00%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 16.000,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%Izvor 5. Pomoći 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00%

  A100003 Aktivnost: Naknade dužnosnicima koji dužnost obnašaju profesionalno 1.020.000,00 1.020.000,00 502.289,39 49,24%

  Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.020.000,00 1.020.000,00 502.289,39 49,24%311 Plaće (Bruto) 870.000,00 870.000,00 431.149,68 49,56%3111 Plaće za redovan rad 431.149,68313 Doprinosi na plaće 150.000,00 150.000,00 71.139,71 47,43%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 71.139,71

  A100004 Aktivnost: Materijalni rashodi djelatnika gradske uprave 1.055.000,00 1.055.000,00 537.181,17 50,92%

  Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.055.000,00 1.055.000,00 537.181,17 50,92%321 Naknade troškova zaposlenima 800.000,00 800.000,00 345.269,21 43,16%3211 Službena putovanja 3.652,503212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 338.329,513213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.247,203214 Ostale naknade troškova zaposlenima 40,00323 Rashodi za usluge 155.000,00 155.000,00 150.920,00 97,37%3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 150.920,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 22.464,96 44,93%

  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 22.464,96

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 50.000,00 18.527,00 37,05%

  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 18.527,00

  A100005 Aktivnost: Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave 7.703.000,00 7.703.000,00 3.883.782,67 50,42%

  Izvor 1. Opći prihodi i primici 7.703.000,00 7.703.000,00 3.883.782,67 50,42%322 Rashodi za materijal i energiju 1.300.000,00 1.300.000,00 602.640,16 46,36%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 238.195,433222 Materijal i sirovine 201,023223 Energija 333.954,443224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.703,70

 • 18

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXVI. Broj 5/2020.

  3. listopada 2020

  3225 Sitni inventar i auto gume 19.585,573227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00323 Rashodi za usluge 4.900.000,00 4.900.000,00 2.037.516,95 41,58%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 342.205,503232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 377.024,073233 Usluge promidžbe i informiranja 137.092,273234 Komunalne usluge 42.712,733235 Zakupnine i najamnine 519.484,603237 Intelektualne i osobne usluge 314.718,553238 Računalne usluge 155.025,723239 Ostale usluge 149.253,51329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.100.000,00 1.100.000,00 1.017.363,81 92,49%3292 Premije osiguranja 84.101,903293 Reprezentacija 116.551,793294 Čanarine i norme 116.962,013295 Pristojbe i naknade 41.495,313296 Troškovi sudskih postupaka 645.324,803299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.928,00343 Ostali financijski rashodi 3.000,00 3.000,00 252,38 8,41%3433 Zatezne kamate 252,38422 Postrojenja i oprema 400.000,00 400.000,00 226.009,37 56,50%4221 Uredska oprema i namještaj 157.143,284222 Komunikacijska oprema 23.758,594223 Oprema za održavanje i zaštitu 7.937,504227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 37.170,002001 Program: Programi lokalne samouprave 2.641.000,00 2.885.000,00 1.371.017,89 47,52%A200003 Aktivnost: Sredstva proračunske zalihe 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. Opći prihodi i primici 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%385 Izvanredni rashodi 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%A200005 Aktivnost: Informiranje, promidžba i manifestacije 2.150.000,00 2.150.000,00 951.898,32 44,27%Izvor 1. Opći prihodi i primici 2.150.000,00 2.150.000,00 951.898,32 44,27%323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 2.000.000,00 886.820,19 44,34%3233 Usluge promidžbe i informiranja 664.903,943235 Zakupnine i najamnine 111.250,003239 Ostale usluge 110.666,25329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 15.078,13 15,08%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.078,13381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%3811 Tekuće donacije u novcu 50.000,00A200006 Aktivnost: Sufinanciranje civilne zaštite 266.000,00 507.000,00 333.650,49 65,81%Izvor 1. Opći prihodi i primici 266.000,00 507.000,00 333.650,49 65,81%322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 242.000,00 240.526,40 99,39%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 78.914,633227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 161.611,77323 Rashodi za usluge 93.000,00 93.000,00 53.487,50 57,51%3234 Komunalne usluge 17.812,503239 Ostale usluge 35.675,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 140.000,00 140.000,00 39.636,59 28,31%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.636,59381 Tekuće donacije 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00%A200007 Aktivnost: Izbori 125.000,00 128.000,00 85.469,08 66,77%Izvor 1. Opći prihodi i primici 125.000,00 128.000,00 85.469,08 66,77%322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 5.000,00 1.572,25 31,45%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.572,25323 Rashodi za usluge 20.000,00 23.000,00 22.750,00 98,91%3239 Ostale usluge 22.750,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 61.146,83 61,15%

 • 19

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXVI. Broj 5/2020.

  3. listopada 2020

  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 61.146,83

  2002 Program: Upravljanje gradskom imovinom 5.615.000,00 5.615.000,00 3.566.039,75 63,51%

  A200001 Aktivnost: Stanovi i poslovni prostori u vlasništvu Grada 620.000,00 620.000,00 252.881,97 40,79%

  Izvor 1. Opći prihodi i primici 120.000,00 120.000,00 57.291,11 47,74%322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 100.000,00 46.442,99 46,44%3223 Energija 46.442,99323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 10.848,12 54,24%3234 Komunalne usluge 10.848,12Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranja 500.000,00 500.000,00 195.590,86 39,12%

  323 Rashodi za usluge 500.000,00 500.000,00 195.590,86 39,12%3234 Komunalne usluge 182.762,153235 Zakupnine i najamnine 12.600,003239 Ostale usluge 228,71

  A200003 Aktivnost: Ostale aktivnosti u vezi s upravljanjem imovinom 470.000,00 470.000,00 108.697,00 23,13%

  Izvor 1. Opći prihodi i primici 470.000,00 470.000,00 108.697,00 23,13%323 Rashodi za usluge 350.000,00 350.000,00 104.151,00 29,76%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.000,003234 Komunalne usluge 2.000,003235 Zakupnine i najamnine 6.201,003237 Intelektualne i osobne usluge 45.525,003239 Ostale usluge 48.425,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000,00 120.000,00 4.546,00 3,79%3295 Pristojbe i naknade 4.546,00K200002 Kapitalni projekt: Ulaganja u dugotrajnu imovinu 4.525.000,00 4.525.000,00 3.204.460,78 70,82%Izvor 1. Opći prihodi i primici 525.000,00 525.000,00 10.640,39 2,03%421 Građevinski objekti 505.000,00 505.000,00 10.640,39 2,11%4212 Poslovni objekti 10.640,39422 Postrojenja i oprema 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 425.532,54411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 0,00 425.532,544111 Zemljište 425.532,54Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranja 4.000.000,00 4.000.000,00 2.768.287,85 69,21%

  411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 3.000.000,00 3.000.000,00 2.768.287,85 92,28%4111 Zemljište 2.768.287,85421 Građevinski objekti 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00%RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA MJESNU SAMOUPRAVU 18.928.500,00 18.897.500,00 3.427.805,58 18,14%

  GLAVA 00301 Upravni odjel za mjesnu samoupravu 621.500,00 590.500,00 285.043,15 48,27%Izvor 1. Opći prihodi i primici 621.500,00 590.500,00 285.043,15 48,27%1000 Program: Javna uprava i administracija 621.500,00 590.500,00 285.043,15 48,27%A100001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje 621.500,00 590.500,00 285.043,15 48,27%Izvor 1. Opći prihodi i primici 621.500,00 590.500,00 285.043,15 48,27%311 Plaće (Bruto) 510.000,00 484.500,00 244.672,26 50,50%3111 Plaće za redovan rad 244.672,26313 Doprinosi na plaće 110.000,00 104.500,00 40.370,89 38,63%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 40.370,89321 Naknade troškova zaposlenima 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00%GLAVA 00302 Gradske četvrti i i mjesni odbori Grada 18.307.000,00 18.307.000,00 3.142.762,43 17,17%Izvor 1. Opći prihodi i primici 11.960.000,00 11.960.000,00 3.142.762,43 26,28%Izvor 5. Pomoći 347.000,00 347.000,00 0,00 0,00%Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranja 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00%

  Izvor 8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00%

 • 20

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXVI. Broj 5/2020.

  3. listopada 2020

  3001 Program: Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 18.277.000,00 18.277.000,00 3.135.620,61 17,16%

  A300001 Aktivnost: Redovna djelatnost 1.830.000,00 1.830.000,00 627.967,06 34,32%Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.830.000,00 1.830.000,00 627.697,06 34,32%322 Rashodi za materijal i energiju 1.300.000,00 1.300.000,00 531.935,22 40,92%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 44,503222 Materijal i sirovine 17.252,413223 Energija 469.219,273224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 44.251,153225 Sitni inventar i auto gume 1.167,89323 Rashodi za usluge 180.000,00 180.000,00 94.842,66 52,69%3234 Komunalne usluge 94.722,663239 Ostale usluge 120,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 350.000,00 350.000,00 1.189,18 0,34%3293 Reprezentacija 589,183299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 600,00

  A300002 Aktivnost: Poboljšanje komunalne infrastrukture i standarda naselja Mičevec 57.000,00 57.000,00 0,00 0,00%

  Izvor 5. Pomoći 57.000,00 57.000,00 0,00 0,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 57.000,00 57.000,00 0,00 0,00%A300003 Aktivnost: Male komunalne akcije 11.890.000,00 11.890.000,00 2.386.758,84 20,07%Izvor 1. Opći prihodi i primici 7.600.000,00 7.600.000,00 2.386.758,84 31,40%323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 2.000.000,00 615.308,30 30,77%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 544.675,813234 Komunalne usluge 39.444,993235 Zakupnine i najamnine 19.500,003239 Ostale usluge 11.687,50

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 600.000,00 600.000,00 236.930,00 39,49%

  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 236.930,00421 Građevinski objekti 4.500.000,00 4.500.000,00 1.366.232,76 30,36%4212 Poslovni objekti 408.450,004214 Ostali građevinski objekti 957.782,76422 Postrojenja i oprema 500.000,00 500.000,00 168.287,78 33,66%4221 Uredska oprema i namještaj 4.275,004222 Komunikacijska oprema 4.554,534223 Oprema za održavanje i zaštitu 132.115,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 27.343,25Izvor 5. Pomoći 290.000,00 290.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 290.000,00 290.000,00 0,00 0,00%Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranja 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00%

  421 Građevinski objekti 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00%

  A300005 Aktivnost: Programske aktivnosti jedinica mjesne samouprave 2.500.000,00 2.500.000,00 120.894,71 4,84%

  Izvor 1. Opći prihodi i primici 2.500.000,00 2.500.000,00 120.894,71 4,84%322 Rashodi za materijal i energiju 500.000,00 500.000,00 54.042,72 10,81%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.188,703222 Materijal i sirovine 99,783223 Energija 462,753224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 26.138,743225 Sitni inventar i auto gume 24.152,75323 Rashodi za usluge 1.500.000,00 1.500.000,00 39.525,20 2,64%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 39.525,20329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000,00 500.000,00 27.326,79 5,47%3293 Reprezentacija 26.826,793299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00K300104 Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja DD Mala Buna 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00%Izvor 8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00%

 • 21

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXVI. Broj 5/2020.

  3. listopada 2020

  451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00%Korisnik 900 Jedinice mjesne samouprave 30.000,00 30.000,00 7.141,82 23,81%

  3001 Program: Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 30.000,00 30.000,00 7.141,82 23,81%

  A300001 Aktivnost: Redovna djelatnost 30.000,00 30.000,00 7.141,82 23,81%Izvor 1. Opći prihodi i primici 30.000,00 30.000,00 7.141,82 23,81%322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 2.264,79 22,65%3223 Energija 2.264,79323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 4.877,03 24,39%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.877,03RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 27.407.000,00 27.407.000,00 13.452.384,33 49,08%GLAVA 00401 Upravni odjel za financije 27.407.000,00 27.407.000,00 13.452.384,33 49,08%Izvor 1. Opći prihodi i primici 27.407.000,00 27.407.000,00 12.991.649,97 47,40%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 460.734,361000 Program: Javna uprava i administracija 2.099.000,00 2.099.000,00 1.079.339,87 51,42%A100001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje 2.099.000,00 2.099.000,00 1.079.339,87 51,42%Izvor 1. Opći prihodi i primici 2.099.000,00 2.099.000,00 1.079.339,87 51,42%311 Plaće (Bruto) 1.820.000,00 1.820.000,00 938.419,30 51,56%3111 Plaće za redovan rad 930.746,243113 Plaće za prekovremeni rad 7.673,06313 Doprinosi na plaće 245.000,00 245.000,00 135.160,82 55,17%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 135.160,82321 Naknade troškova zaposlenima 28.000,00 28.000,00 2.223,75 7,94%3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.223,75322 Rashodi za materijal i energiju 6.000,00 6.000,00 3.536,00 58,93%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.536,004001 Program: Financijski i fiskalni poslovi 25.308.000,00 25.308.000,00 12.373.044,46 48,89%A400001 Aktivnost: Otplata kredita 19.585.000,00 19.585.000,00 9.325.465,36 47,62%Izvor 1. Opći prihodi i primici 19.585.000,00 19.585.000,00 9.325.465,36 47,62%342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.415.000,00 1.415.000,00 662.084,70 46,79%

  3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 662.084,70

  544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 18.170.000,00 18.170.000,00 8.663.380,66 47,68%

  5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 8.663.380,66

  A400002 Aktivnost: Stručni poslovi utvrđivanja i naplate gradskih prihoda 5.255.000,00 5.255.000,00 2.818.311,02 53,63%

  Izvor 1. Opći prihodi i primici 5.255.000,00 5.255.000,00 2.357.576,66 44,86%323 Rashodi za usluge 5.255.000,00 5.255.000,00 2.357.576,66 44,86%3239 Ostale usluge 2.357.576,66Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 460.734,36323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 460.734,363239 Ostale usluge 460.734,36A400003 Aktivnost: Financijski rashodi 104.000,00 104.000,00 35.171,88 33,82%Izvor 1. Opći prihodi i primici 104.000,00 104.000,00 35.171,88 33,82%343 Ostali financijski rashodi 104.000,00 104.000,00 35.171,88 33,82%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 35.065,57

  3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 106,31

  A400004 Aktivnost: Održavanje sustava gradske riznice 364.000,00 364.000,00 194.096,20 53,32%Izvor 1. Opći prihodi i primici 364.000,00 364.000,00 194.096,20 53,32%323 Rashodi za usluge 360.000,00 360.000,00 192.671,20 53,52%3238 Računalne usluge 192.671,20329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 4.000,00 1.425,00 35,63%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.425,00RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET 151.200.000,00 151.200.000,00 35.585.542,82 23,54%

  GLAVA 00501 Upravni odjel za komunalne djelatnosti 151.200.000,00 151.200.000,00 35.585.542,82 23,54%

 • 22

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXVI. Broj 5/2020.

  3. listopada 2020

  Izvor 1. Opći prihodi i primici 25.180.000,00 25.180.000,00 9.513.919,11 37,78%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 61.167.000,00 61.167.000,00 24.374.168,85 39,85%Izvor 5. Pomoći 9.253.000,00 9.253.000,00 1.374.079,86 14,85%Izvor 6. Donacije 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00%Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranja 3.600.000,00 3.600.000,00 90.239,96 2,51%

  Izvor 8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 45.500.000,00 45.500.000,00 233.135,04 0,51%1000 Program: Javna uprava i administracija 3.980.000,00 3.980.000,00 1.767.885,85 44,42%A100001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje 3.980.000,00 3.980.000,00 1.767.885,85 44,42%Izvor 1. Opći prihodi i primici 3.980.000,00 3.980.000,00 1.767.885,85 44,42%311 Plaće (Bruto) 3.405.000,00 3.405.000,00 1.510.305,39 44,36%3111 Plaće za redovan rad 1.504.167,743113 Plaće za prekovremeni rad 6.137,65313 Doprinosi na plaće 550.000,00 550.000,00 249.200,46 45,31%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 249.200,46321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 8.380,00 41,90%3211 Službena putovanja 3.480,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.900,00322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%5101 Program: Javna rasvjeta 6.300.000,00 6.300.000,00 3.148.149,81 49,97%A510101 Aktivnost: Javna rasvjeta potrošnja 4.000.000,00 4.000.000,00 2.261.111,86 56,53%Izvor 1. Opći prihodi i primici 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00%322 Rashodi za materijal i energiju 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 3.600.000,00 3.600.000,00 2.261.111,86 62,81%322 Rashodi za materijal i energiju 3.600.000,00 3.600.000,00 2.261.111,86 62,81%3223 Energija 2.261.111,86A510103 Aktivnost: Javna rasvjeta - redovno održavanje 1.000.000,00 1.000.000,00 687.037,95 68,70%Izvor 1. Opći prihodi i primici 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 800.000,00 800.000,00 687.037,95 85,88%323 Rashodi za usluge 800.000,00 800.000,00 687.037,95 85,88%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 687.037,95A510104 Aktivnost: Javna rasvjeta - pojačano održavanje 500.000,00 500.000,00 200.000,00 40,00%Izvor 1. Opći prihodi i primici 500.000,00 500.000,00 200.000,00 40,00%322 Rashodi za materijal i energiju 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%3223 Energija 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 200.000,00323 Rashodi za usluge 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00%T510105 Tekući projekt: Javna rasvjeta -ESCO model 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00%5102 Program: Održavanje nerazvrstanih cesta 37.000.000,00 37.000.000,00 7.941.852,52 21,46%A510201 Aktivnost: Redovno održavanje 20.500.000,00 20.500.000,00 7.441.852,52 36,30%Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.800.000,00 1.800.000,00 1.084.368,75 60,24%323 Rashodi za usluge 1.800.000,00 1.800.000,00 1.084.368,75 60,24%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.084.368,75Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 18.700.000,00 18.700.000,00 6.357.483,77 34,00%323 Rashodi za usluge 18.700.000,00 18.700.000,00 6.357.483,77 34,00%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.357.483,77A510202 Aktivnost: Izvanredno održavanje 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00%K510203 Kapitalni projekt: Nabava opreme 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00%Izvor 1. Opći prihodi i primici 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00%386 Kapitalne pomoći 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00%

  3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 500.000,00

  K510204 Kapitalni projekt: Uređenje prometne infrastrukture 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00%Izvor 8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00%

 • 23

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXVI. Broj 5/2020.

  3. listopada 2020

  451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00%5103 Program: Održavanje javnih (zelenih) površina 16.000.000,00 16.000.000,00 5.192.667,37 32,45%

  A510301 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih i ostalih površina 10.000.000,00 10.000.000,00 2.993.274,67 29,93%

  Izvor 1. Opći prihodi i primici 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 8.000.000,00 8.000.000,00 2.993.274,67 37,42%323 Rashodi za usluge 8.000.000,00 8.000.000,00 2.993.274,67 37,42%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.993.274,67A510302 Aktivnost: Čišćenje javnih površina 6.000.000,00 6.000.000,00 2.199.392,70 36,66%Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 5.000.000,00 5.000.000,00 2.199.392,70 43,99%323 Rashodi za usluge 5.000.000,00 5.000.000,00 2.199.392,70 43,99%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.199.392,705104 Program: Odvodnja oborinskih voda 800.000,00 800.000,00 107.599,23 13,45%A510401 Aktivnost: Redovno održavanje 800.000,00 800.000,00 107.599,23 13,45%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 800.000,00 800.000,00 107.599,23 13,45%323 Rashodi za usluge 800.000,00 800.000,00 107.599,23 13,45%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 107.599,23

  5201 Program: Gradnja objekata, nabava uređaja i opreme kom.infrastrukture 44.216.000,00 44.216.000,00 11.120.348,53 25,15%

  K520101 Kapitalni projekt: Građenje javnih površina i nabava opreme 3.251.000,00 3.251.000,00 589.015,82 18,12%

  Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 3.251.000,00 3.251.000,00 589.015,82 18,12%323 Rashodi za usluge 294.000,00 294.000,00 107.165,00 36,45%3237 Intelektualne i osobne usluge 107.165,00421 Građevinski objekti 2.307.000,00 2.307.000,00 457.249,82 19,82%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4.562,504214 Ostali građevinski objekti 452.687,32422 Postrojenja i oprema 650.000,00 650.000,00 24.601,00 3,78%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 24.601,00K520102 Kapitalni projekt: Građenje nerazvrstanih cesta 19.670.000,00 19.670.000,00 6.833.468,51 34,74%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 10.276.000,00 10.276.000,00 6.833.468,51 66,50%323 Rashodi za usluge 306.000,00 306.000,00 187,50 0,06%3239 Ostale usluge 187,50421 Građevinski objekti 9.970.000,00 9.970.000,00 6.833.281,01 68,54%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 6.833.281,01Izvor 5. Pomoći 2.894.000,00 2.894.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 2.894.000,00 2.894.000,00 0,00 0,00%Izvor 6. Donacije 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00%K520103 Kapitalni projekt: Gradnja gradskog groblja 10.905.000,00 10.905.000,00 2.294.264,99 21,04%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 3.460.000,00 3.460.000,00 1.592.922,23 46,04%421 Građevinski objekti 3.460.000,00 3.460.000,00 1.592.922,23 46,04%4214 Ostali građevinski objekti 1.592.922,23Izvor 5. Pomoći 745.000,00 745.000,00 701.342,76 94,14%421 Građevinski objekti 745.000,00 745.000,00 701.342,76 94,14%4214 Ostali građevinski objekti 701.342,76Izvor 8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 0,00%K520104 Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete 330.000,00 330.000,00 24.375,00 7,39%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 330.000,00 330.000,00 24.375,00 7,39%421 Građevinski objekti 330.000,00 330.000,00 24.375,00 7,39%4214 Ostali građevinski objekti 24.375,00

  K520106 Kapitalni projekt: Izgradnja mosta preko kanala Sava Odra 1.100.000,00 1.100.000,00 1.379.224,21 125,38%

  Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 550.000,00 550.000,00 706.487,11 128,45%421 Građevinski objekti 550.000,00 550.000,00 706.487,11 128,45%

 • 24

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXVI. Broj 5/2020.

  3. listopada 2020

  4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 685.237,114214 Ostali građevinski objekti 21.250,00Izvor 5. Pomoći 550.000,00 550.000,00 672.737,10 122,32%421 Građevinski objekti 550.000,00 550.000,00 672.737,10 122,32%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 672.737,10K520107 Kapitalni projekt: Izgradnja Pump track staze 860.000,00 860.000,00 0,00 0,00%Izvor 8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 860.000,00 860.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 860.000,00 860.000,00 0,00 0,00%

  K520108 Kapitalni projekt: Izgradnja parkirališta u Pucekovićevoj ulici 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00%

  Izvor 8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00%

  K520109 Kapitalni projekt: Tehnička zaštita javnih površina-video nadzor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00%

  Izvor 8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00%K520110 Kapitalni projekt: Izgradnja Ul.A.K.Miošića 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00%Izvor 8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00%5301 Program: Gradnja objekata, uređaja i nabava opreme 5.800.000,00 5.800.000,00 22.000,00 0,38%

  K530101 Kapitalni projekt: Građenje objekata vodoopskrbe i odvodnje 5.800.000,00 5.800.000,00 22.000,00 0,38%

  Izvor 1. Opći prihodi i primici 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00%386 Kapitalne pomoći 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 4.600.000,00 4.600.000,00 22.000,00 0,48%386 Kapitalne pomoći 2.200.000,00 2.200.000,00 22.000,00 1,00%

  3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 22.000,00

  421 Građevinski objekti 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00%Izvor 5. Pomoći 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00%386 Kapitalne pomoći 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00%

  5401 Program: Komunalno redarstvo i druge komunalne aktivnosti 160.000,00 160.000,00 42.125,16 26,33%

  A540101 Aktivnost: Izvršenje rješenja komunalnog redarstva 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%Izvor 1. Opći prihodi i primici 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%A540102 Aktivnost: Ostale komunalne aktivnosti 100.000,00 100.000,00 42.125,16 42,13%Izvor 1. Opći prihodi i primici 100.000,00 100.000,00 42.125,16 42,13%323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 42.125,16 42,13%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 35.850,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.975,003234 Komunalne usluge 300,165402 Program: Izgradnja drugih objekata 23.244.000,00 23.244.000,00 323.375,00 1,39%K540206 Kapitalni projekt: Izgradnja bazena 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00%Izvor 8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00%

  K540207 Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Selnica s prostorima društvene namjene 7.264.000,00 7.264.000,00 0,00 0,00%

  Izvor 1. Opći prihodi i primici 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%Izvor 5. Pomoći 4.664.000,00 4.664.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 3.764.000,00 3.764.000,00 0,00 0,00%422 Postrojenja i oprema 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00%Izvor 8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00%K540208 Kapitalni projekt: Izgradnja objekta- Stara općina 9.440.000,00 9.440.000,00 323.375,00 3,43%

 • 25

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXVI. Broj 5/2020.

  3. listopada 2020

  Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranja 3.600.000,00 3.600.000,00 90.239,96 2,51%

  421 Građevinski objekti 3.600.000,00 3.600.000,00 90.239,96 2,51%4212 Poslovni objekti 90.239,96Izvor 8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.840.000,00 5.840.000,00 233.135,04 3,99%421 Građevinski objekti 5.840.000,00 5.840.000,00 233.135,04 3,99%4212 Poslovni objekti 233.135,04

  K540209 Kapitalni projekt: Izgradnja Spomen doma 153. brigade 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00%

  Izvor 1. Opći prihodi i primici 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00%5403 Program: Prijevoz putnika u javnom prometu 13.700.000,00 13.700.000,00 5.919.539,35 43,21%A540301 Aktivnost: Subvencija za javni prijevoz 13.700.000,00 13.700.000,00 5.919.539,35 43,21%Izvor 1. Opći prihodi i primici 13.700.000,00 13.700.000,00 5.919.539,35 43,21%351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 13.700.000,00 13.700.000,00 5.919.539,35 43,21%3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 5.919.539,35RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA 15.854.500,00 15.854.500,00 4.151.494,65 26,18%

  GLAVA 00601 Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša 15.854.500,00 15.854.500,00 4.151.494,65 26,18%Izvor 1. Opći prihodi i primici 5.519.500,00 5.519.500,00 2.345.640,68 42,50%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 8.150.000,00 8.150.000,00 1.667.410,47 20,46%Izvor 5. Pomoći 2.185.000,00 2.185.000,00 138.443,50 6,34%1000 Program: Javna uprava i administracija 1.804.500,00 1.804.500,00 901.507,70 49,96%A100001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje 1.804.500,00 1.804.500,00 901.507,70 49,96%Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.804.500,00 1.804.500,00 901.507,70 49,96%311 Plaće (Bruto) 1.535.000,00 1.535.000,00 768.729,01 50,08%3111 Plaće za redovan rad 767.984,933113 Plaće za prekovremeni rad 744,08313 Doprinosi na plaće 248.000,00 248.000,00 126.840,24 51,15%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 126.840,24321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 5.938,45 29,69%3211 Službena putovanja 2.788,453213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.875,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 275,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00%6001 Program: Prostorno planiranje 1.055.000,00 1.055.000,00 328.625,00 31,15%A600001 Aktivnost: Izrada prostornih planova 1.000.000,00 1.000.000,00 298.625,00 29,86%Izvor 1. Opći prihodi i primici 900.000,00 900.000,00 204.925,00 22,77%323 Rashodi za usluge 150.000,00 150.000,00 84.175,00 56,12%3237 Intelektualne i osobne usluge 24.875,003238 Računalne usluge 59.300,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 750.000,00 750.000,00 120.750,00 16,10%4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 120.750,00Izvor 5. Pomoći 100.000,00 100.000,00 93.700,00 93,70%323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 93.700,00 93,70%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,003238 Računalne usluge 93.700,00

  A600002 Aktivnost: Izrade studija, geodetskih podloga i urbanističkih projekata 55.000,00 55.000,00 30.000,00 54,55%

  Izvor 1. Opći prihodi i primici 55.000,00 55.000,00 30.000,00 54,55%426 Nematerijalna proizvedena imovina 55.000,00 55.000,00 30.000,00 54,55%4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 30.000,006002 Program: Zaštita okoliša 12.615.000,00 12.615.000,00 2.876.941,15 22,81%

  A600001 Aktivnost: Planiranje i upravljanje energijom i zaštitom okoliša 150.000,00 150.000,00 8.741,63 5,83%

  Izvor 1. Opći prihodi i primici 150.000,00 150.000,00 8.741,63 5,83%323 Rashodi za usluge 150.000,00 150.000,00 8.741,63 5,83%3235 Zakupnine i najamnine 741,633237 Intelektualne i osobne usluge 8.000,00

 • 26

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXVI. Broj 5/2020.

  3. listopada 2020

  A600004 Aktivnost: Edukacija i podizanje ekološke svijesti