32
Gorica . hr ISSN 1849-2649 OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES GRDENIĆ DRŽAVNA PRVAKINJA VG Komunalac u mjesec dana asfaltirao devet ulica OBNOVA PROMETNICA SASTANAK S BUTKOVIĆEM Gradonačelnik i ministar raspravljali o važnim temama VELJAČA 2019. BROJ 45 BESPLATNI INFORMATIVNI MJESEČNIK NAKLADA 15 000 GRADSKI BAZEN STARTALI plivački programi

OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih

Gorica.hr

ISS

N 1

849-

2649

OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES GRDENIĆ DRŽAVNA PRVAKINJA

VG Komunalac u mjesec dana asfaltirao devet ulica

OBNOVA PROMETNICA

SASTANAK S BUTKOVIĆEMGradonačelnik i ministar raspravljali o važnim temama

VELJAČA 2019. ● BROJ 45 ● BESPLATNI INFORMATIVNI MJESEČNIK ● NAKLADA 15 000

GRADSKI BAZEN

STARTALI plivački programi

Page 2: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih
Page 3: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih

3

4 VG Komunalac Obnovljeno devet ulica u mjesec dana

6 VG Čistoća Sakupljanje odvojenog otpada na kućnom pragu

8 Gradsko stambeno gospodarstvo Provedene ankete o ugradnji liftova

10 Sastanak s ButkovićemO temama značajnim za Goricu i Velikogoričane

11 Predsjednica u Gorici: Grad dobiva državno zemljište u Rakitovcu

12 Srednjoškolski centarNa proljeće kreće 30,8 mil. kn vrijedna obnova

13 Obnova OŠ VukovinaNovi sustav grijanja, fasada, stolarija i rasvjeta

14 Donja Lomnica Avioni lete propisno, a crijepovi padaju

16 Gradski bazenPokrenuti plivački programi, započeli treninzi

18 Ve-Go-Ra održala radionicu Gorički poduzetnici educirali se o rukovođenju

19 Obilježen Dan mimozaCilj akcije je osvijestiti žene o važnosti prevencije

20 Iz naših škola Učenici na LiDraNu predstavili svoje stvaralaštvo

22 Ususret FašnikuOve godine dolaze nam Bugarski survakari

25 Sport Dino Bošnjak najbolji županijski sportaš

25 KUP Franje Mikulina Sudjelovale čak 64 vatrogasne ekipe

26 Program POUVG-a Izložbe, koncerti, predstave, predavanja…

28 Scena „Gorica“ Uskoro premijera predstave „Sarina nit“

29 Goričke večeriPrijavite svoje programe do 15. ožujka

S ministrom Butkovićem

raspravljali smo o padanju crijepova s krovova u Donjoj

Lomnici pri slijetanju velikih zrakoplova, otvaranju prolaza od Plesa prema

starom terminalu, izgradnji autobusnih ugibališta na cesti

prema Zračnoj luci, rješavanju

problema jutarnjih gužvi na istočnom ulazu u Goricu te

uređenju željezničkog kolodvora. ”

6 18

2822 25

11

Izdavač Pučko otvoreno učilište

Velika Gorica

Za izdavača Anita Pišković

Urednica Mirjana Marković

Grafička priprema Tomislav Haraminčić

Fotografija Alen Pejić, Kronike Velike Gorice

Fotoarhiva

Pučko otvoreno učilište Velika Gorica,

Grad Velika Gorica

Telefon 6259 808 fax: 6259 818

E-mail [email protected]

Tisak

impressum

Gorica.hr

SADRŽAJ

Page 4: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih

4 Gorica.hr

PROMETNICE

Radovi su izvođeni u mjesnim odborima u kojima predstojeća komunalna infrastruktura to dopušta

VG Komunalac izveo je u vremenskom roku od

mjesec dana radove na obnovi devet ulica na području Velike Gorice. Radovi su izvođeni u mjesnim odborima u koji-ma to dopušta predstojeća komunalna infrastruktura. Od toga, obnova osam ulica je u potpunosti dovršena, a radovi u Ulici Koloseče u

Grad Velika Gorica podu-zeo je sve što je trebao

vezano uz otvaranje ograde koja razdvaja naselje Pleso i Zračnu luku. – Od poli-cije smo ishodili dozvolu i imamo sva potrebna odo-brenja, međutim zapelo je s Međunarodnom zračnom lukom Zagreb. Oni otvara-nje uvjetuju time da im se asfaltira kompletan kolnik putem staroga terminala. Znamo koliko je taj prolaz

OTVARANJE prolaza na Plesu

važan građanima, a naroči-to poduzetnicima. Nažalost tu smo ograničeni, mi imao samo pet posto udjela u MZLZ, a tu je koncesionar koji ima svoje ovlasti i on odlučuje. U ovom trenutku čekamo da u dogovoru s ministarstvom asfaltiramo to što se od nas traži, a onda će konačno biti otvoren taj prolaz. – pojasnio je zamje-nik gradonačelnika Krešimir Ačkar. ●

'Ležeći policajci' u Velikoj BuniMještani Velike Bune

dugo su tražili da se postavljanjem uspor-nika smiri promet Ulicom Turopol j sko-Posavskog odreda, na potezu od raskriž-ja s Vodovodnom ulicom do raskrižja s Ulicom Filipovići. Na tom ravnom dijelu ceste, naime, vozači znaju dobra-no stisnuti papučicu gasa.

Ulica Vladimira Nazora, Gradići

Ulica Brune Bušića, V. Mlaka

Istarska ulica, Petrovina

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća najavljeno je kako će uspornici, odno-sno „ležeći policajci“ usko-ro biti postavljeni. Tako će se značajno smiriti promet i povećati sigurnost svih mje-štana, a prvenstveno djece, s obzirom da će biti postav-ljeni pored dječjeg igrališta i vatrogasnog doma.●

Page 5: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih

5Gorica.hr

Gudcima pri samom su kraju. U Petrovini je uređen prvi odvojak Istarske ulice u dužini od 130 metara te širini od 3 metra, kao i zadnji odvojak iste ulice dužine 140 metara. U Velikoj Mlaki asfaltirana je Ulica Brune Bušića u dužini od 110 metara i 4 metra širine te ulica Mateja Basarovića u dužini od 185 metara, a široka 4,5 metra. Ulica Zavrtnica u Rakarju uređena je u dužini od 104 metra, 4 metra širi-ne, a u Donjoj Lomnici ure-đeno je 80 m Nove ceste, široke 3,5 metra. Uređena je i ulica Vladimira Nazora u

Ulica Mateja Basarovića, V. Mlaka

Ulica Zavrtnica, Rakarje

Gradićima u dužini od 350 metara. U Gudcima su radovi završeni u ulici Jankovke i to u dužini od 390 metara, a pri kraju su i radovi u Ulici Koloseče u istom naselju.

- U dogovoru i koordinaciji sa Gradom Velikom Goricom, krenuli smo s obnovom nave-denih ulica po mjesnim odbo-rima. Većina ulica rađena je u prosjeku po tri dana. Prvi

VG Komunalac obnovio devet ulica u mjesec dana

dan priprema te već drugi dan asfaltiranje, potom izra-da bankina. Zahvaljujem se našim radnicima koji su mar-ljivo radili na obnovi ulica te se nadamo kako su i naši sugrađani zadovoljni. Trudit ćemo se i sve ostale poslove koje nam Grad povjeri obav-ljati u najkraćem mogućem roku na zadovoljstvo svih Velikogoričana. Ovim putem također zahvaljujemo svima koji žive u spomenutim ulica-ma na strpljenju dok je trajala obnova i sami radovi. – rekao je Jurica Mihalj, predsjednik Uprave VG Komunalca. ●

Page 6: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih

6 Gorica.hr

Tijekom veljače, ožujka i trav-nja prikupljat će se informa-

cije i podaci kako bi se usposta-vio cjeloviti i učinkoviti sustav prikupljanja miješanog i bioraz-gradivog komunalnog otpada te reciklabilnih vrsta otpada poput stakla, papira te plastične i metal-ne ambalaže, kao i uspostava modela naplate javne usluge pri čemu je kriterij za obračun cijene javne usluge volumen spremnika za miješani komunalni odnosno biorazgradivi komunalni otpad i evidentiran broj pražnjenja tog spremnika u obračunskom razdo-blju od jednog mjeseca. – Više od 2/3 kućnog otpada može se odvojiti i ponovno isko-ristiti, dobiti nove proizvode uz

manji utrošak vode, energije i materijala, ali i spriječiti emi-sije stakleničkih plinova koji uzrokuju globalno zagrijavanje. Stoga, uključimo se u provedbu ovog projekta uz najveće mogu-će zalaganje. Pravilnim razdvajanjem i odlaga-njem svih vrsta otpada koji se može reciklirati smanjit ćemo količine miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište. – poru-čuju iz VG Čistoće.

Edukacija i informiranja građanaGrad Velika Gorica, kao korisnik sredsta-va, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Fond za zaštitu okoliša i ener-getsku učinkovitost, kao posred-nička tijela, sklopili su počet-kom godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za pro-jekt „Pametno gospodarenje otpadom Grada Velike Gorice“.

KRENUO PILOT – PROJEKT odvojenog sakupljanja svih glavnih vrsta otpada na kućnom pragu

Više od 2/3 kućnog otpada može se odvojiti i ponovno iskoristiti, a pravilnim razdvajanjem i odlaganjem smanjit ćemo količinu miješanog komunalnog otpada

Gradu se dodjeljuju bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda u iznosu od 1,1 milijun kuna, što je oko 60 % prihvatljivih izdataka za provedbu projekta ukupne vrijed-nosti gotovo dva milijuna kuna.

Do srpnja 2020. godine provodit će se kampanja edukacije i infor-miranja građana o pravilnom gos-podarenju otpadom, a sastojat će se od tiskanih (letci, plakati, brošure, slikovnice za djecu itd.) i elektro-ničkih (objave na radiju i televiziji

te internetskim portalima, izrada središnjeg gradskog web portala o otpadu) edukacijskih i infor-mativnih materijala, edukacijskih radionica, kazališnih predstava, natjecanja i studijskih posjeta za

djecu osnovnoš-kolske dobi, javnih tribina/konferencija za građane, organi-zacije sajmova na kojima će se promo-virati pravilno gos-podarenje otpadom i educirati građane kako pravilno odvo-jeno odložiti otpad „na kućnom pragu“.Projekt je pripre-mljen temeljem anketa koje su pro-veli VG Čistoća i

gradski Ured za zaštitu okoliša koji djeluje u sklopu Upravnog odjela za urbanizam i zaštitu oko-liša. Više informacija o projektu može se dobiti na tel. 6269-961, fax: 6269-963 ili mail [email protected]. ●

Page 7: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih
Page 8: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih

8 Gorica.hr

ZELENA ČISTKA

Financiranje ugradnje dizala u višestambenim zgradama

GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO

Prema najavama iz resornog ministarstva, početak projekta očekuje se u drugoj polovici 2019. godine. Stanari bi snosili samo 15 % troškova.

Financirat će se projekti iz područja razvoja vatrogastva, socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te programi braniteljskih udruga

Grad će dodijeliti jed-nokratne financijske potpore za programe/

projekte razvoja vatrogastva i pružanja zaštite od požara koja

se provodi na području Grada Velike Gorice u 2019. godini. Udruge mogu prijaviti program/projekt za aktivnosti koje dopri-nose pružanju zaštite od požara te promicanju i razvoju volonterstva. Raspoloživ je ukupan iznos od 200.000,00 kn, s tim da je najma-nji iznos koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu 1.000,00 kn, a najveći 30.000,00 kn. Prijaviti se može udruga koja je upisana u Registar i podnijela je zahtjev za usklađenje udruge s novim Zakonom o udrugama, koja je programski usmjerena na rad u protupožarnoj zaštiti, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima te koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Velikoj Gorici te svim drugim davateljima financijskih sredsta-

Grad dijeli financijske potpore, prijavite se!

Završile su predprijave za ugrad-nju osobnih dizala financira-

nih iz EU projekta „Dostupnost do stana – ugradnja osobnih dizala i platformi u višeetažnim stambenim građe-vinama“. Hrvatska gospodarska komora - Komora Zagreb, u suradnji s Hrvatskom udrugom za dizala i Koordinacijskim odborom društava i udruga HP i HT umi-rovljenika Hrvatske, uključila se u pokretanje ovog projekta uz sufinanciranje iz fon-dova EU. U Velikoj Gorici zgrade novijeg datuma izgradnje uglav-nom imaju liftove, ali kod onih starijih oni su (u skladu s tadaš-njim propisima) ugrađivani tek u

zgrade koje imaju više od četiri kata. Lukavi građevinari iskori-stili su i mogućnost tzv. visokog prizemlja, pa se tako često nazi-vala i u dokumentaciju uvodila

etaža iznad garaža ili poslovnih prosto-ra. Četvrti kat tako je u nekim zgra-dama u stvari peta etaža, što brojnim stanarima, posebice starijoj populaciji, bolesnicima i trud-nicama te majka-

ma s djecom, značajno otežava penjanje, odnosno pristup svom stambenom prostoru. – Lako je dok je čovjek mlad, u starosti je i po ravnom teško hodati, a kamoli se penjati po stepenicama. – kaže Nikola (83) koji živi na četvrtom

U Hrvatskoj stambenih

građevina sa tri i više katova bez dizala ima oko

16 tisuća.

Page 9: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih

9

Financiranje ugradnje dizala u višestambenim zgradama

Redomat u VG Goričanki

Po uzoru na mnogobrojne institucije i poduzeća koja

su u svoje poslovanje već uvr-stila ovakav sustav čekanja na red, početkom veljače je i u Komunalnom centru uve-den novi sustav naplate raču-na za sve komunalne tvrtke u Velikoj Gorici. Umjesto da račune za komunalne usluge plaćaju na svakoj blagajni zasebno, građani će na redo-matu uzeti svoj papirić s bro-jem i na zaslonu iznad šaltera čekati da se taj broj pojavi. Na istoj će blagajni moći pla-titi račune za sve komunalne usluge, koliko god ih imali i na koju god se komunalnu svrhu odnose. – Redomat sma-njuje gužvu, a građani manje vremena potroše na plaćanje svojih računa. Povratne reak-cije Velikogoričana su sjajne. – kažu iz VG Goričanke.●

va iz javnih izvora. Javni poziv ostaje otvoren sve do iskorište-nja sredstava ili do kraja 2019. godine.

Socijalno-humanitarne i zdrav-stvene djelatnosti te branitelji Jednokratne financijske potpore u 2019. godini dijelit će se i za udruge iz područja socijal-no-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljske udru-ge za aktivnosti koje su u skla-du s Programom javnih potre-

ba u socijalnoj skrbi i zdravstvu te Strategijom izjednačavanja mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično, jačanje kapaciteta udruge, edukacije te podršku institucio-nalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada. Javni poziv otvoren je do 30. studenog ili do iskorištenja svih sredstava,

ukupno 235.000,00 kn. Za soci-jalno-humanitarne i zdravstvene aktivnosti te za udruge proistekle iz Domovinskog rata osigurano je po 100.000,00 kn, a aktivnosti udruga koje su sukladne Strategiji izjednačavanja mogućnosti i prava osoba s invaliditetom namijenjeno je 35.000,00 kn. Potpore iznose od 1.000,00 kn do 10.000,00 kn. Natječajna dokumentacija se predaje preporučenom pošilj-kom ili dostavom u pisarnicu Grada Velike Gorice, obavezno uz naznaku za koji se program/projekt prijavljuje. Prijedlozi pro-jekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice www.gorica.hr gdje možete vidjeti i sve detalje vezane uz natječaje. ●

Računi za sve komunalne usluge mogu se platiti na jednom mjestu

katu zgrade u Galženici. Ne čudi stoga što je veliki dio stanara spre-mno podržao ovaj projekt, iako se mnogi pribojavaju povećanja pri-čuve. Ono što je u ovom projektu stanarima posebno važno je što bi bespovratnim sredstvima EU fondova bio financiran iznos od 85 % vrijednosti ukupnih radova, a samo 15 % troškova snosili bi

stanari. Gradsko stambeno gospo-darstvo Velika Gorica je za ovaj predpristupni projekt poslalo pri-jave za sve višestambene zgrade pod njihovim upravljanjem koje su bile zainteresirane za dizala. Prema najavama iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, početak realizacije Projekta ugradnje dizala u postojeće višee-tažne stambene građevine koje nemaju ‘liftove’ očekuje se u drugoj polovici 2019. godine. – Raspiše li se natječaj za ugradnju osobnih dizala, Gradsko stambeno gospodarstvo će sigurno prijaviti sve zainteresirane te očekujemo uspješnu realizaciju tog projek-ta. – izjavio je direktor Tomislav Landeka. GSG VG je do sada ostvario stopostotne realizacije svih apliciranih projekata od stra-ne EU i Republike Hrvatske te se dokazao kao vodeći upravitelji u Hrvatskoj što se tiče projekata energetske obnove višestambenih zgrada. ●

Page 10: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih

10

SASTANAK U MINISTARSTVUGorica.hr

Gradonačelnik s ministrom Butkovićem o temama ZNAČAJNIM ZA GORICU

Gradonačelnik Dražen Barišić bio je nedavno na radnom

sastanku u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture gdje se susreo s ministrom Olegom Butkovićem i njegovim suradni-cima. Tijekom sastanka su otvo-rene brojne teme značajne za Veliku Goricu i Velikogoričane. –

Raspravljali su o padanju crijepova u Lomnici, otvaranju prolaza od Plesa prema Zračnoj luci, o jutarnjim gužvama na istočnom ulazu u Goricu, uređenju željezničkog kolodvora...

Raspravljali smo o padanju crije-pova s krovova u Donjoj Lomnici pri slijetanju velikih zrakoplo-va, otvaranju prolaza od Plesa kroz stari terminal Zračne luke te izgradnji autobusnih ugibali-šta na cesti prema Zračnoj luci. Na dnevnom redu sastanka našlo se i rješavanje problema jutarnjih

gužvi koje se stvaraju na istočnom ulazu u Veliku Goricu te uređe-nje velikogoričkog željezničkog kolodvora. – istaknuo je gradona-čelnik Barišić. U pratnji gradonačelnika bio je pročelnik za komunalne djelat-nosti Dubravko Katulić koji je također prisustvovao sastanku. ●

Po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu ili jedinici u objektu za robinzonski turizam plaćat će 150 – 250 kn, ovisno o naselju

Vijećnici velikogoričkog Gradskog vijeća donijeli su

odluku o visini paušalnog opore-zivanja po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzon-ski smještaj. Naime, Ministarstvo

gradovima). Gradovi tako mogu donijeti odluku o plaćanju pau-šala u raspon od 150 do 1500 kn. Ovaj se iznos plaća po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i kamp odmorištu te po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski turizam.Gradovi i općine dobili su moguć-nost do kraja siječnja donijeti svoju odluku, a u protivnom bi paušalni porez bio 750 kuna po smještajnoj jedinici. Grad Velika Gorica odlučio je da se ide s nižim paušalom, kako bi se iznajmljiva-či porezno rasteretili i kako bi se potaknula djelatnost u turizmu. Iznajmljivači će u ovoj godini paušal plaćati ovisno o naselji-ma: u Velikoj Gorici 250 kuna, u Starom Čiču, Velikoj Mlaki i Vukovini 180 kn, a u ostalim naseljima 150 kuna. ●

SMANJEN PAUŠAL ZA privatne iznajmljivače

financija više ne donosi odluku o visini iznosa paušalnog pore-

za već je to sada na jedinicama lokalne samouprave (općinama i

Page 11: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih

11

PREDSJEDNICA U GORICIGorica.hr

Državno zemljište darovano Gradu

U sklopu trodnevnog posjeta Zagrebačkoj županiji, pred-

sjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović boravi-la je i u Velikoj Gorici. U Pučkom otvorenom učilištu održala je sastanak s gradonačelnicima Gorice i Jastrebarskog, te načel-nicima općina Kravarsko, Orle, Pokupsko, Krašić, Pisarovina, Klinča Sela i Žumberak. – Svaki dolazak predsjednice predstavlja čast za građanstvo i grad, u ovome slučaju našu Veliku Goricu. Predsjednica zapravo često dolazi i prolazi, ali uglavnom ide prema Zračnoj luci. Ovo su bili kon-struktivni poslovni razgovori kako unaprijediti život u ovome dijelu Republike Hrvatske. – rekao je gradonačelnik Dražen Barišić.Tom su prilikom dodijeljeni darov-ni ugovori za nekoliko državnih zemljišta na području Zagrebačke županije kroz Ministarstvo držav-ne imovine i u nazočnosti samog ministra Marića. Uz Svetu Nedelju i Bistru, zemljište dobiva i Gorica. – Konačno je realiziran dugogo-dišnji projekt darivanja zemljišta u radnoj zoni Rakitovec na kojem je već izgrađen dio Distributivnog centra, sada će i to zemljište posta-ti vlasništvo Grada. Darovana zemljišta će svakako dobro doći

Susrela se s gradonačelnicima, braniteljima i nacionalnim manjinama, položila vijenac kod spomenika braniteljima te posjetila Distributivni centar

gradovima i županijama u njiho-vom daljnjem radu. – istaknuo je Barišić. Gradonačelnik je dodao da predsjedničin posjet predstav-lja benefit u smislu domaćinstva i za predstavnike različitih udruga koji su u susretu s predsjednicom otvorili neke svoje teme i zamolili je za suradnju. Grabar-Kitarović susrela se s predstavnicima naci-onalnih manjina te braniteljskih udruga s područja Županije, kao i županom Plemenite opčine turo-poljske Jurjem Odrčićem koji je Predsjednicu upoznao s aktivno-

stima POT-a te je pozvao na ovo-godišnju proslavu Jurjeva u Stari grad Lukavec. Kratak susret pred-sjednica je održala i s Tomislavom Špoljarom, umjetničkim ravnate-ljem BRASS festivala, glazbene manifestacije čiji je pokrovitelj posljednjih nekoliko godina. Nakon brojnih susreta u Pučkom učilištu predsjednica Grabar-Kitarović uputila se prema veliko-goričkom gradskom groblju gdje je ispred spomenika „Golubica“ uz počasnu gardu RH položila vijenac za sve poginule branitelje. Na samom kraju posjeta našem gradu obišla je Distributivni cen-tar za voće i povrće u poslovnoj zoni Rakitovec gdje se susrela s domaćim proizvođačima voća i povrća. Oni su joj predstavili svoj model poslovanja te ukazali na probleme s kojima se susreću, a najveći je nedostatak kvalitetne infrastrukture zbog kojih su svoje proizvode prisiljeni prodavati po nižim cijenama. ● Fo

to: U

red

Pred

sjedn

ice,

Pet

ra Š

krin

jarić

, Pet

ar B

rnad

a

Page 12: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih

12 Gorica.hr

OBNOVA ŠKOLSKIH OBJEKATA

Obnova Srednjoškolskog centra na proljećeRadovi su vrijedni 30,8 milijuna kuna, a za obnovu je povučen maksimalni iznos od 15,1 milijuna kuna bespovratnih europskih sredstva

Velikogorički Srednjoškolski centar koji starije genera-

cije još uvijek zovu „Bakarić“ sagrađen je 1985. godine. Iako se uvijek nešto popravlja i uređuje, velikih radova u smislu obno-ve nije bilo baš puno. Prije 15 godina je zbog prokišnjavanja zamijenjeno kompletno krovište, a prije desetljeća je u sportsku dvoranu stavljen novi pod. Na proljeće kreće kompletne ener-getska obnova vrijedna 30,8 mili-juna kuna. Zagrebačka županija, kao osnivač, prijavila je projekt

će se kompletna zgrada. Uz rekonstrukciju vanjskih zidova, zamjenu stolarije i rekonstrukci-ju krova, adaptirat će se sustav grijanja, a postojeća unutarnja rasvjeta bit će zamijenjena ener-getski učinkovitijom LED rasvje-tom. Dotrajale instalacije bit će također zamijenjene, a planirano

je i daljinsko automatsko mjere-nje potrošnje energenata i vode te instalacija zaštite od udara munje.

Bit će toplije i sigurnijeUz ostvarene financijske koristi uštedom energenata, obnova će omogućiti kvalitetnije provođenje djelatnosti odgoja i obrazovanja,

povećat će se kvaliteta boravka učenicima, djelatnicima i ostalim korisnicima te značajno dopri-nijeti očuvanju okoliša smanje-njem štetnih stakleničkih plinova. Kombinacijom navedenih mjera energetske učinkovitosti cijela zgrada će iz trenutnih energetskih razreda (zgrada za obrazovanje: D razred, velika sportska dvorana: D razred, mala sportska dvorana: C razred) prijeći u najviši A razred. – Sretan sam što će taj projekt uskoro zaživjeti, imat ćemo bolje uvjete za rad i školovanje, bit će nam toplije i sigurnije. Nekoliko velikih drvenih prozora se trese i postoji opasnost od urušavanja, a sigurnost učenika nam je na prvom mjestu. – ističe Stjepan Kos, ravnatelj Srednje strukovne škole Velika Gorica koja je upra-vitelj i vlasnik cijele zgrade. U drugoj fazi preostaje još uređenje platoa ispred škole te parkirali-šta. ●

na europske fondove te za njega uspjela dobiti maksimalan iznos od 15,1 milijuna kuna bespovrat-nih sredstva, dok sama Županija pokriva ostatak od 15,7 milijuna kuna. Točan datum početka radova se ne zna, jer se čeka potpisiva-nje ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao i resornim ministarstvom te proces javne nabave. Očekuje se da će obnova započeti na pro-ljeće, a projekt sadržava kombi-naciju građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih radova. Obnovit

Page 13: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih

Gorica.hr 13

OBNOVA ŠKOLSKIH OBJEKATA

Uskoro potpuna transformacija OŠ VUKOVINA

Kroz projekt „Energetska obnova zgrade Osnovne

škole Vukovina“ ovaj će objekt, sagrađen prije 42 godine, biti u potpunosti energetski obnovljen, baš kao i pripadajući objekti. Projekt ukupne vrijednosti 9,2 milijuna kuna pripremio je Grad Velika Gorica, kao osnivač, uz sufinanciranje Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 3,7 milijuna kuna. Prijavljen je prije godinu dana, a sada slijedi realizacija. - Projekt je započeo, sljedeći korak je proces javne nabave, kojim ćemo dobiti kva-litetnog izvođača radova, a zatim s odabranim kreću dogovori oko samog terenskog plana izvođe-nja planiranih radova. – poja-snio je pročelnik za EU fondove

Škola će dobiti novu fasadu i stolariju, novi sustav grijanja te štedljivu rasvjetu

Domagoj Ilečić. Sa samim radovi-ma krenulo bi se u lipnju, odmah po završetku nastave, a cilj je glavninu radova dovršiti do rujna. Pročelnik Ilečić ističe da se na pri-jašnjim projektima (DV Ciciban) moglo vidjeti kako se radovi ote-gnu, s obzirom na velik obim posla i puno mjera energetske obnove koje treba provesti te će završni radovi zasigurno potrajati do kraja listopada.

Peleti umjesto lož ulja Kompletnom energetsko obno-vom škola će dobiti sasvim novo ruho. Najavljena je zamjena pro-čelja zgrade škole, nova fasa-da, zamjena i izolacija krovova, zamjena vanjske stolarije te uvo-đenje nove i štedljivije rasvjete. Planirano je i uvođenje novog sustava grijanja, a s postojećeg sustava grijanja na loživo ulje prijeći će se na novi energent –

pelete. Učenike, ali i roditelje, posebno će obradovati uvođenje podnog sustava grijanja u škol-skoj dvorani, čime se malo škola u Hrvatskoj može pohvaliti. Škola će nakon obnove biti bolje, ugodnije i sigurnije mjesto za sve. – Energetska obnova koja čeka ovu školu zasigurno će mnogo značiti prvenstveno samim uče-nicima, ali i učiteljima te ostalim djelatnicima škole. Za početka, izgled se vizualno mijenja što će doprinijeti pozitivnom ozrač-ju. Nadalje, uštede energije koje prema projektantskim procjenama dosežu brojku od čak 72 %, što bi značilo da će se ulaganja kroz uštedu vratiti kroz deset godina te projekt čini samoodrživim. Nakon više od četiri desetljeća, ova škola je to zaslužila. – smatra ravnatelj Damir Bedić. ●

Ovih dana krenut će i projekt energetske

obnove OŠ Nikole Hribara, a u pripremi je i projekt za DV Žirek u Koprivničkoj ulici. ●

Kreće obnova „Hribara“

Page 14: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih

14 Gorica.hr

DRUŠTVO

Oštećenja krovišta uslijed preleta zrakoplova u Donjoj Lomnici nisu rijetkost, a nedavno je crijep odletio sa školske zgrade. Iz Grada poručuju: Ovo je nedopustivo!

Zrakoplovi koji slijeću u Međunarodnu zračnu luku

„Franjo Tuđman“ prelijeću Donju Lomnicu. Godinama se mještani žale na veliku buku te se pitaju koliko je oneči-šćenje zraka s obzirom na sve veći broj letova. Uz sve to, s kuća svako malo odleti pokoji crijep, što je velika opasnost za ljude, a i štete na objek-tima nisu male. Nedavno je pao crijep i s lokalne škole. Dogodilo se to u poslijepod-nevnim satima, baš u vrijeme velikog odmora kada su učeni-ci uglavnom vani u školskom dvorištu. Ozlijeđenih, srećom, nije bilo, a nesreća je izbjegnu-ta zahvaljujući lošem vremenu koje je onemogućilo izlazak iz zgrade. – To je visina od nekih 15 – 20 metara, možete si samo zamisliti što bi bilo

da je oštar odlomljeni crijep pao djeci ili nekome drugom na glavu. Katastrofa! A takav se nemili scenarij vrlo brzo može ponoviti. – s pravom je zabrinut predsjednik Mjesnog odbora Donja Lomnica Milivoj Dijanežević. Iz Grada Velike Gorice upo-zoravaju da nadležne institu-cije ne smiju čekati strada-vanje djece i mještana prije nego pokrenu potrebne rad-nje. – Odmah smo po hitnom postupku kontaktirali Agenciju za civilno zrakoplovstvo, Kontrolu zračne plovidbe, Međunarodnu zračnu luku Zagreb i Ministarstvo prome-ta, koji imaju ingerenciju nad avionima koji slijeću na našu Zračnu luku Franjo Tuđman. Poduzeli smo sve potrebne mjere, podnijeli smo i službe-

Grad Velika Gorica povećao je jednokratne

novčane pomoći za opremu novorođene djece na svom području. S prvim danom siječnja 2019. jednokratna novčana pomoć za treće dijete u obitelji porasla je s dosadašnjih 5000 na 10 000 kuna, dok naknada za četvrto i svako sljedeće dijete iznosi 15 000 kuna. Odnosi se to na djecu koja su rođena od 1. siječnja ove godine. Popunjeni Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta i

POVEĆANE novčane pomoći za novorođenčad

Pomoć za treće dijete iznosi 10 000 kuna, a za četvrto i svako sljedeće dijete 15 000 kuna

potrebnu dokumentaciju predaje se u Pisarnici, na šalteru broj 1, u zgradi Gradske uprave Grada Velike Gorice svakim radnim danom od 8 do 15 sati. Uz Zahtjev, potrebno je predložiti slijedeće preslike: Rodnog lista za dijete ili Izvatka iz matične knjige rođenih, Uvjerenja o prebivalištu za dijete, Rješenja o posvojenju za posvojeno dijete, osobnih iskaznica oba roditelja te kartice tekućeg računa jednog od roditelja.

Podsjetimo da Grad za prvo i

drugo novorođeno dijete roditeljima daje jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 2000 kuna. Ovim stimulativnim demografskim mjerama Velika Gorica svrstala se među lokalne jedinice koje najviše izdvajaju za novorođene.●

BOLJI UVJETI U dječjim vrtićimaGrad Velika Gorica je u sklopu

javnog poziva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama za

2018. godinu završio projekte ula-ganja na objektima četiri dječja vrtića. Uz financijski doprinos Ministarstva opremljeno je dječ-je igralište za Ciciban u Ulici Vladimira Vidrića, sanirana je

Page 15: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih

15Gorica.hr

Avioni lete propisno, A CRIJEPOVI PADAJU!

BOLJI UVJETI U dječjim vrtićima

Ciciban u Vidrićevoj dobio je igralište, sanirana je Lojtrica u Mlaki, a dva objekta Žireka dobila su nove ograde

u Koprivničkoj u cilju novih ulaganja u energetsku obnovu ustanova odgoja i obrazovanja koju Grad kontinuirano provodi. Ukupna vrijednost ulaganja je 1,2 milijuna kuna, a Ministarstvo je ove radove financijski pomoglo s iznosom od 270 tisuća kuna.●

nu prijavu te ćemo inzistirati na hitnom rješavanju proble-ma. – ističe zamjenik gradona-čelnika Krešimir Ačkar.

Naknade štete uglavnom nema Ovo nije prva prijava koju je Grad poslao vezanu uz pro-blem buke i vibracija kod sli-jetanja zrakoplova radi čega se oštećuju krovišta stambenih, gospodarskih i drugih objekata te ugrožava sigurnost mješta-na Donje Lomnice. Posljednja takva prijava koju je potpisao gradonačelnik Barišić poslana je u rujnu, vezano uz slučaj iz kraja kolovoza, a u njoj, između ostalog, stoji: „Riječ je o buci i vibracijama koju uzrokuju zrakoplovi većih

dimenzija prilikom slijetanja na pistu Medunarodne zrač-ne luke „Franjo Tuđman” u Velikoj Gorici. U tom mane-vru i usmjeravanju zrakoplo-va na pravac sletne piste, zra-koplovi su u preletu iznad naselja Donja Lomnica i lete vrlo nisko iznad krovova kuća. Samim time proizvo-de veliku količinu buke i vibra-cija koji udaraju o krovišta kuća i vrtlogom, odnosno tur-bulencijom dižu crijep sa kro-višta kuća koji pada naokolo. Molim Vas da hitno poduzmete korake u sprječavanju traže-

nog u svrhu sigurnosti mješta-na (posebno djece) i daljnjeg nastanka materijalne štete te me osobno obavijestite o podu-zetom.“ Iz Kontrole zračne plovidbe i

Agencije za civil-no zrakoplovstvo odgovorili su da je tada sporan let bio izveden „sukladno proce-duri koja je obli-kovana i utvrđe-

na Pravilnikom o oblikovanju i utvrđivanju postupaka i drugih uvjeta za sigurno uzlijetanje i slijetanje zrakoplova.“ Ma što to značilo. Mještane ne zani-maju pravilnici i procedure, oni samo žele da ne moraju

brinuti za sebe i svoju djecu te tražiti zaklon svaki put kad zra-koplov preleti iznad mjesta. – Oni lete propisno, a nama lete i daje krovovi i crijepovi. – kaže predsjednik Mjesnog odbora. Odgovorom Kontrole zračne plovidbe i Agencije za civilno zrakoplovstvo nisu zadovoljni ni gradski čelnici. – S obzirom na navedeni odgovor, a budući da se nemili događaj ponovio, zahtijevamo da se Pravilnik analizira i uskladi s uvjetima i događanjima na terenu kako bi se što hitnije spriječili ova-kvi događaji u budućnosti koji ugrožavaju sigurnost mještana Donje Lomnice. Ovdje su u pitanju životi djece koja ovdje žive i idu u školu ili vrtić. Ovo je nedopustivo, Grad neće ni u kojoj mjeri tolerirati takvu situaciju. Poduzet ćemo sve pravne mjere i sve što je u našoj moći da se ovo više nika-da na području Donje Lomnice ne dogodi. – odlučan je dogra-donačelnik Ačkar. Do sada je zabilježeno više od 120 slučajeva da su crijepovi padali s lomničkih kuća. – To nisu usamljeni slučajevi, to je u Donjoj Lomnici postalo pra-vilo. Nedavno su letjeli crije-povi s kuće kraj dječjeg vrti-ća, s jedne druge kuće pokraj nogometnog igrališta. – upo-zorava Dijanežević te dodaje da naknade štete nastale na objektima uglavnom nema.●

zgrada Lojtrice u Velikoj Mlaki, zamijenjene su vanjske ogra-de na dva objekta vrtića Žirek, u Koprivničkoj ulici i Ulici kralja Stjepana Tomaševića. U okviru ovog poziva izrađena je i projek-tna dokumentacija odnosno glavni projekt energetske obnove za Žirek

Page 16: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih

16 Gorica.hr

GRADSKI BAZEN

Krenula je prava akcija, a kreću i pripreme za vanjski bazen!Početkom veljače startalo je šest plivačkih programa namijenih svim generacijama, s treninzima je započelo i nekoliko klubova, a ovih dana održava se provjera plivanja učenika trećih razreda

Gradski bazen čeka-li smo više od 30

godina. Bio je dio pro-jekta kad se gradila sred-nja škola, ali od svega je ostalo samo mrtvo slovo na papiru. – Svih ovih godina, kad bi se provodile ankete na temu što Gorici još treba, dola-zilo se do zaključka da nam treba bazen, vrtić i dom za umirovlje-nike. Točno tim redom. S time se i slažem, bazen je za grad od 60 i nešto tisuća stanovnika apso-lutno potreba. – kaže nam Darko Ćopić, savjetnik za sport u Gradu i voditelj bazena. Bazen se možda neće financijski isplatiti, riječ je o ulaganju koje se ni u jednoj

sredini ne vraća, ali je istovremeno nužan za standard jednoga grada poput Velike Gorice. – Imamo dobar pro-račun, koji je u stanju pokriti troškove koje

donosi bazen. Nismo gradili toplice, nema hotelskog sadrža-ja koji bi barem dijelom pokri-vao ulaganja, ali svejedno je red da imamo ovakav sadržaj. Uostalom, građani su ga sami platili kroz proračun. – govori Ćopić.Od otvorenja je prošlo više od dva mjeseca, dovoljno da cijela priča zaživi. Građanima je na raspolaganju od 6 do 22 sata i

vikendom od 9 do 19. Da interes itekako postoji dovoljno govori podatak da dnevno u prosjeku dođe stotinjak rekreativaca koji plivanjem održavaju kondiciju i zdravlje.

Program za umirovljenike je pravi ‘boom’S veljačom su krenuli i bazenski programi pripremljeni za razne dobne skupine te razinu znanja plivanja, a provode ih sportski realizatori. Pet programa predvi-đeno je za djecu. – Za klince od jedne do pet godina tu su pro-grami ‘bebe ribe’ i ‘bebe vidre’. Naravno, djeca od jedne ili dvije godine neće biti sama u bazenu,

Dječja razmišljanja:Filip: Rano sam naučio plivati, išao sam s roditeljima na more, na toplice u Sloveniju u i Krapinu, u Slavonski brod gdje su mi baka i dida, a nadam se da ću dolaziti i ovdje na bezen da što više plivam. Nikolina: Plivati sam naučila na moru, a išla sam i na bazene sa sestričnama. Baš me veseli što u Gorici imamo bazen, željela bi dolaziti što više jer volim plivati i mislim da je to jako zdravo. Jan: Drago mu je da imamo bazen i želio bih češće dolaziti. Već sam dolazio ovdje s bratićem za vrijeme zimskih školskih praznika i baš nam je bilo super. Drago mi je da dolazimo i sa školom. Lenarda: Ja treniram u Plivačkom klubu VG, tek smo počeli, ali mi je super. Imamo treninge utorkom i četvorkom u večernjim satima, po 45 minuta. Jednom dana možda budem na nekim velikim plivačkim natjecanjima.

Page 17: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih

17Gorica.hr

Krenula je prava akcija, a kreću i pripreme za vanjski bazen!

s njima će uvijek biti i roditelji, radit će razne vježbice, privika-vat će se na vodu, učiti plivati… Osim toga, imamo i programe koji će se baviti usavršavanjem plivanja, pa malu školu plivanja, a tu su ciljana skupina djeca do 15 godina. Za sve ostale, koji se žele baviti plivanjem, tu su i plivački klubovi. Osnovano ih je već neko-liko, tako da će i ta vrsta sadržaja biti zastupljena na našem bazenu. – pojasnio je Ćopić. Za umirov-ljenike je organizirano korektivno vježbanje. – Čim smo objavili da ćemo imati taj program, nastao je ‘boom’, ljudi su jako zainteresira-ni. I drago mi je što je tako, jer za umirovljenike imamo vrlo malo

sadržaja u našem gradu. Nadam se da će ih uskoro biti još, budući da potrebe ima. – kaže voditelj baze-na. Na bazenu je cijelo vrijeme prisutan po jedan spasilac. – Za sada smo imali, hvala Bogu, samo jednu intervenciju. Što manje, to bolje! – kaže Sebastijan koji pazi na sigurnost plivača.

Škola plivanja konačno u Gorici Velikogorička djeca već godinama sudjeluju u školi plivanja, no više neće morati ići u Zagreb. – Sva djeca iz naših osnovnih škola u trećem razredu prolaze školu pli-vanja. Do sad se održavala na Utrinama, a sad će prvi put biti ovdje, kod nas. I to je sjajno, jer gotovo sva djeca do te dobi nauče plivati. – ističe Ćopić. Ovih dana održava se provjera plivanja, pod stručnim nadzorom vodite-lja sportskih aktivnosti Katarine i Marija. – Situacija malo izne-nađujuća, u pojedinim razredi-ma je velika većina plivača, ali ima razreda gdje je broj djece koja dobro plivaju i onih kojima to slabije ide podjednak. – kaže Mario. Ovisno o razini plivačkih sposobnosti, djeca će školu pliva-nja pohađati u velikom ili malom bazenu, tijekom ožujka, travnja i svibnja, po tri tjedna.

Uskoro olimpijski bazen Bazen su jedva dočekali i gorič-ki klubovi. Početkom veljače s treninzima su započeli Plivački klub Velika Gorica i Sinkro klub Aqua Beta, a u ožujku će startati i Plivački klub Manta. Sve se u objektu rješava ‘u hodu’. Uređene su čekaonice, postavljena su sušila za kosu. Prema planovima pokraj zatvorenog bazena izgradit će se i vanjski, olimpijski, uz još neke popratne sadržaje, kao što su tobogani, još neki mali bazen… - Time bismo dobili cijeli kompleks bazena u samom centru Velike Gorice, što je sjajno jer ljudi pješ-ke mogu doći na bazene. Već u

sklopu zatvorenog bazena imat ćemo kafić i wellnes centar, koje ćemo dati u najam, pa ćemo moći ljeta provoditi uz bazen s hladnim pićem, što je san svih nas. – kaže Ćopić. ●

Plivački programi:BEBE RIBE ZA DJECU OD 1 – 5 GODINA: Utorkom i četvrtkom, od 18 do 18:45 sati, 250 kuna mjesečno. Uključen je jedan od roditelja.BEBE VIDRE ZA DJECU OD 3 – 5 GODINA: Ponedjeljkom, srijedom i petkom, od 18 do 18:45 sati, 300 kuna mjesečno, uz asistenciju roditelja.MALA ŠKOLA PLIVANJA ZA DJECU OD 5 – 12 GODINA: Dva puta tjedno od 17 do 17:45 sati, po cijeni od 200 kuna, ili tri puta tjedno od 17 do 17:45 sati po cijeni od 250 kuna.TEČAJ UČENJA PLIVANJA ZA DJECU OD 5 – 12 GODINA: Program traje tri tjedna, svakodnevno od 19 do 19:45 sati, 300 kuna.USAVRŠAVANJE PLIVANJA ZA PLIVAČE DO 15 GODINA: Od 20 do 20:45 sati u terminima utorak i četvrtak ili ponedjeljak i srijeda. Cijena je 200 kuna mjesečno.KOREKTIVNO VJEŽBANJE ZA UMIROVLJENIKE: Dva puta tjedno (80 kn) ili tri puta tjedno (100 kn) u terminima od 12 do 12:45 ili 13 do 13:45 sati. UPISI SE VRŠE NA MAIL: [email protected], a sve dodatne informacije o programima – terminima i cijenama, mogu se pogledati na web stranici: www.srcvg.hr i dobiti na tel: 098/9050435.

Radno vrijeme bazena je

radnim danima od 6 do 22 sata i vikendom od 9 do 19 sati.

Page 18: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih

18 Gorica.hrFo

to: V

e-Go

-Ra

PODUZETNIŠTVO

Besplatne radionice za nezaposlene

Klub za zapošljavanje Zagrebačke županije i

Obrtnička komora Zagreb pokre-nuli su radionice za nezaposlene mlađe od 29 godina i starije od 50 godina. Kroz projekt RADO pri-javljeni imaju priliku steći nova znanja za zanimanja koja će biti objavljena naknadno, ovisno o

interesu kandidata i potrebi poten-cijalnih poslodavaca. Nakon radio-nica, kandidati će moći dolaziti na individualna savjetovanja u stalnim terminima jednom u dva tjedna te ostvariti mogućnost prekvalifika-cije prema odabranom zanimanju – proučili su organizatori.U Velikoj Gorici radionice će se održati 1. i 12. ožujka u prosto-ru goričkog Udruženju obrtnika, Kurilovečka 5, a prijaviti se može-te osobno u Udruženju ili putem telefona 01 6222 110. ●

Razvojna agencija Grada Velika Gorica Ve-Go-Ra

organizirala je još jednu edukaciju velikogoričkih poduzetnika, ovog puta na temu Leadership– nova kultura uspješnog rukovođenja. Lokalni poduzetnici educirali su

se o modernim metodama uprav-ljanja radnim timovima, kao jed-nim od temelja uspješnog dugo-ročnog poslovanja. Edukaciju je vodila naša sugrađanka Svjetlana Andričević koja ima višegodiš-nje iskustvo mentoriranja top

U Velikoj Gorici radionice će se održati 1. i 12. ožujka

Dvadesetak goričkih poduzetnika educiralo se o modernim metodama upravljanja radnim timovima

menadžera i kreiranja progra-ma edukacija na svim razinama menadžmenta.Na edukaciji je sudjelovalo dvadesetak poduzetnika koji su prepoznali potencijal investicije vremena u obogaćivanje vlasti-

tog poslovnog znanja, a obrađivali su teme poput ključnih vještina za uspješno rukovođenje, načine vođenja svojih zaposlenika, kako motivirati zaposlenika i slično, a sve sa svrhom izgradnje uspješ-nog tima. Bila je ovo rijetka pri-lika na kojoj su poduzetnici mogli dobiti stručne savjete u ovoj temi, ali i izmijeniti međusobno svoja dosadašnja iskustva u vođenju timova. -Ve-Go-Ra, kao razvoj-na agencija Grada Velika Gorica, osluškuje potrebe velikogoričkih poduzetnika i organizira edukacije

Ve-Go-Ra održala uspješnu RADIONICU RUKOVOĐENJA

i radionice upravo na teme za koje su poduzetnici pokazali interes. U tom smjeru nastavljamo i dalje. – poručuju iz Ve-Go-Re. Iduća radi-onica je na temu oglašavanja na društvenim mrežama u sklopu pro-jekta “Google Digitalna garaža”. ●

Page 19: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih

19Gorica.hr

DRUŠTVODRUŠTVO

Deseti rođendan goričkih četvorki

Velikogoričke četvorke iz Novog Čiča bile su svojevr-

sno čudo: radi o dva para jednojaj-čanih blizanaca začetih umjetnom oplodnjom, a šanse za njihovo rođenje bile su 1:25 milijuna. Njihov slučaj bio je tek drugi takav u svijetu. Ema, Lana, Lovro i Filip Vrbetić proslavili su nedav-no svoj deseti rođendan. Raduju se čestitarima, a raduju se, baš

ni. Gradonačelnik Barišić i njegov zamjenik Kolarec mališane su, kao i uvijek, obradovali slatkišima i prigodnim poklonima. ●

Već sedam godina za redom Veleučilište Velika Gorica,

uz pomoć Grada, Hrvatske lige protiv raka, Udruge Zdravka i Poliklinike Zahi, organizira huma-nitarnu akciju prodaje mimoza povodom dana posvećenoga pre-venciji raka vrata maternice.Akcija je organizirana posljednje siječanjske subote, Velikogoričani

su se i ove godine odazvali u velikom broju pa su buketići brzo nestali. Prodaji se pridružio i zamjenik gradonačelnika Ervin

Ema, Lana, Lovro i Filip Vrbetić su dva para jednojajčanih blizanaca

Obilježen Dan mimoza

Cilj akcije je osvijestiti žene o važnosti prevencije kroz redovne preglede, kako bi na vrijeme zaštitile svoje zdravlje

Kolarec. – Kao i svake godine želimo upozoriti na važnost pre-ventivnih i redovitih pregleda žena kako bi što ranije otkrile rak

vrata maternice i što prije krenule sa liječenjem. – rekao je Kolarec. Iz VVG-a Velika Gorica zahva-ljuju Gradu, ali i svim partnerima koji pomažu da Veleučilište ustra-je i u svom humanitarnom radu te i na taj način doprinese svojoj društvenoj zajednici.Svjesni značaja prevencije i mogućim pogubnim ishodima bolesti dobro je svaki puta iznova se podsjetiti o kakvoj se bolesti radi. Naime, rak vrata maternice drugi je najčešći rak u žena te treći uzrok smrtnosti od raka kod žena. Većina žena koje obole od raka vrata maternice vjerojatno nikad nisu napravile papa test ili ga barem nisu napravile u zadnjih pet godina. Dodatni problem je taj što gotovo dvije trećine žena ne pro-vodi redovite kontrole, a najčešće se testiraju uvijek iste osobe. ●

poput sve ostale djece, i poklo-nima. Gradski čelnici redoviti su

gosti na rođendanskim slavljima pa nisu propustili niti ovaj jubilar-

Page 20: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih

Gorica.hr20

IZ NAŠIH ŠKOLA

ROBOTIČARIMA iz Kumičića prva nagrada na natjecanju u Zagrebu

Najuspješniji na gradskoj razini sudjelovali su na županijskoj smotri održanoj u Dugom Selu

GORIČKI 'STRUKOVNJACI' idu na državno natjecanje u badmintonuNa županijskom natjecanju

srednjoškolskih sport-skih društava održanom u Jastrebarskom sudjelovalo je osam ekipa. Igrano je u dvije skupine po jednostrukom bod sustavu (svaki sa sva-kim), pojedinačno na jedan dobiveni set (do 21) i na tri dobivena meča. Ekipa veli-kogoričke Srednje strukovne škole, odnosno ŠSD Velgor, dobila je sva tri meča u sku-pini, a za konačnu pobjedu u finalu gorički su učenici bili bolji od ŠSD Sokol. Tri prvoplasirane ekipe nagrađe-ne su medaljama i peharima, a pobjedom na županijskom natjecanju Srednja strukovna škola plasirala se na državno natjecanje u badmintonu za mladiće. ●

Foto

: OŠ

Euge

n Ku

mič

ićFo

to: S

SŠVG

Mlada i genijalna ekipa robo-tičara iz OŠ E. Kumičića u

siječnju je sudjelovala na regio-nalnom natjecanju FLL-a (First Lego League) na kojemu je osvojila prvu nagradu za najbolje osmišljen projekt te treće mjesto u robotskoj igri. Natjecanja je odr-žano na Fakultetu elektrotehnike

i računalstva na temu „Svemir“, a ekipa popularno zvana Kumeki je svojim „Svemirskim odijelom za tuširanje“ pomela konkurenci-ju od 16 ekipa iz cijele Hrvatske. – Pokušali smo riješiti problem osobne higijene u svemiru gdje su uvjeti takvi da voda nije u tekućem stanju kao na Zemlji.

Najkreativniji učenici velikogo-ričkih osnovnih škola predsta-

vili su na gradsko-općinskoj smo-tri LiDraNo svoje stvaralaštvo u novinarstvu, dramskoj izvedbi ili literarnom izričaju. Iako se slobod-no može zaključiti da su svi bili odlični, odlučni i kreativni, struč-na povjerenstva morala su odabrati koji će radovi predstavljati naš grad na županijskoj smotri. U kategoriji literarnih radova naj-bolje su ocjenjeni: “U meni imaš prijatelja”, Luka Cundeković, OŠ Jurja Habdelića, mentorica: Kristina Lažeta; “Čovjek u životu drugog čovjeka”, Stela Ribić Huzjak, OŠ Jurja Habdelića, mentorica: Ivana Babić; “Životni vrtlog” ,Vita Peher, OŠ Ščitarjevo, mentorica: Martina Mlinarić; “Bad blue modrice”, Paula Pffeifer Rimac, OŠ Eugen Kvaternik, mentorica: Jasminka Tihi Stepanić; “Egipatski snovi”, Šimun Lučić, OŠ Novo Čiče, men-torica: Marina Zorić.

Novinarsko povjerenstvo nagradilo je intervju s Ladom Rojc “Znala sam samo da volim nogomet”, auto-rice Ide Nuković iz OŠ Eugena Kumičića, pod mentorstvom Antonije Briševac. Povjerenstvo za dramsko scenski izraz izdvojilo je tri ostvarenja u

samostalnim i tri u skupnim izvedba-ma. Pojedinačno su se plasirali dalje: Sara Azinović: „Ja sam Malala”, OŠ Eugen Kvaternik, mentorica: Ivana Dubovečak; Borna Guzanić: “Kad pišeš o proljeću sedmi put”, OŠ Ščitarjevo, mentorica: Danijela Gašpar; Buga Berger: “Sestrica i ja”,

LiDraNo – prezentacija učeničkog stvaralaštva i kreativnosti

Page 21: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih

Gorica.hr

ROBOTIČARIMA iz Kumičića prva nagrada na natjecanju u Zagrebu

UČENICI 'HRIBARA' prošli tečaj prve pomoćiZnanje pružanja prve pomoći u

nekim situacijama čini razli-ku između života i smrti. Većina odraslih naučila je osnove prili-kom polaganja vozačkog ispita, no rijetki su se s time susretali još u osnovnoj školi. Učenici OŠ Nikole Hribara uspješno su završili tečaj prve pomoći, koji su im održali djelatnici velikogoričkog Crvenog križa. – I dijete može spasiti život jednostavnim postupcima prve pomoći poput stavljanja u bočni položaj osobe bez svijesti. Zato nastavljamo obučavanje učenika i vjerujemo da će oni ta znanja pre-nijeti svojim kolegama. Oni su naši najbolji ambasadori. – poručili su iz Crvenog križa. ●

Otkriva deveteročlana ekipa. Mladi robotičari iz Kumičića bili su nominirani i za ekipu s najbo-ljim temeljnim vrijednostima. ●

Dvije grupe učenika OŠ E. Kvaternika uključene su u

međunarodni projekt Innovate Your Dreams u kojem sudjeluje oko 100 000 učenika s četiri konti-nenta. To su grupa iz šestog razreda pod vodstvom mentorice Tihane Opetuk Živković i grupa sedma-ša pod vodstvom prof. njemačkog jezika Martine Matezović Biškup.Sudionici kroz projektne aktivnosti tijekom sedam tjedana razvijaju brojne kompetencije za budućnost: komunikaciju, suradništvo, inova-tivnost, maštovitost, zajedničko rješavanje problema, kritičko pro-mišljanje te poznavanje informacij-skih i komunikacijskih tehnologija. Projekt je pokrenuo Microsoftov inovativni edukator i pakistanski učitelj mentor Khurram Whiz. Cilj projekta je pomoći učenicima da se pripreme za izazove budućnosti. ●

'Kvaternik' uključen u međunarodni projekt

OŠ Vukovina, mentorica: Suzana Vranić. U skupnim nastupima bila su tri prijavljena rada: “Problemi s kola-čem”, prema tekstu i u režiji mentora Marija Ožakovića koju su predstavili učenici OŠ Pokupsko; “Na kuhači Greta”, mladog dvojca iz OŠ Eugena Kumičića pod mentorstvom Ljubice Skelin; “Uvijek Nada”, u izvedbi učenica OŠ Eugena Kvaternika pod mentorstvom Ivane Zec.

Srednja strukovna škola bila ovogodišnji domaćinUčenici Gimnazije VG, Ekonomske škole VG, Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina i Srednje strukovne škole VG demonstrirali

LiDraNo – prezentacija učeničkog stvaralaštva i kreativnosti

su svoje umijeće u maloj sportskoj dvorani Srednjoškolskog centra.Na županijsko natjecanje plasirali su se: Matea Tomašić (ZTŠ, men-torica Dobrila Arambašić-Kopal, prof.) i Marijan Tomić (GVG, men-torica Dubravka Cundeković, prof.) – pojedinačni dramsko-scenski izraz; Dramska družina Ekonomske škole (Mihaela Brnčić, Marcela Duvnjak, Adrijana Đuretić, Lucija Košković, Sara Rendulić i Roko Šironja, mentorica Ivančica Kovačić, prof.) je izvela ”Kikiriki i grožđice” autora Ephraima Kishon, učenici Srednje strukov-ne škole (Ellena Opetuk, Stjepan Banić Gregurek, Filip Jambrek Miheličica, Antonio Zeko i Mihael

Vražić, mentorica Sanja Cmrečnjak, prof.) izveli su predstavu ”e-Kame-ni svatovi” (oboje dramsko-scenska igra); ”Zgrada sa žutim prozori-ma” – Klara Đurđević (Ekonomska škola, mentorica Ivančica Kovačić, prof.), ”Snježni anđeo” – Dorotea Detelić (Ekonomska škola, men-torica Sanja Mirenić, prof.), ”Iskrivljene vrijednosti” – Lucija Stipić (Gimnazija, mentorica Melita Jakopović, prof.) – sve literarni radovi; Leon Brnad (Gimnazija, 1.razred, mentor Igor Subotić, prof.), ”Turizam – dirigent svjetskog orke-stra”, novinarski izraz (komentar). Domaćin Smotre na županijskoj razini bio je grad Dugo Selo, a najbolji učenici i skupine sudjelo-vat će na držanom LiDraNu. Među ostalima, to su Ida Nuković iz OŠ Eugena Kumičića (intervju „Znala sam samo da volim nogomet“) te Sara Azinović iz OŠ Eugena Kvaternika koja je četiriminutnim monologom „Ja sam Malala” odu-ševila žiri. ●

Page 22: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih

22 Gorica.hr

110. TUROPOLJSKI FAŠNIK

Goričko klizalište ove je zime bilo otvoreno duže

nego prijašnjih godina. Na ledu se moglo uživati 06. prosinca 2018. do 12. veljače ove godi-ne. Osim što je bilo dovoljno hladno pa se led dobro držao, velikom interesu klizača i onih u njihovoj pratnji doprinijela

Završila sezona klizanja

Turopoljskom fašničkom trkom najavljena su ovogodišnja događanja pod maskama čiji će vrhunac biti 2. i 3. veljače

Na ledu je uživalo čak 74 % više klizača nego lani, a školu klizanja uspješno je završilo 500-tinjak mališana predškolske dobi

Vladavina maski u punom jeku

je sigurno i dobra atmosfera te popratna ponuda kod Centra za

sjednik Uprave VG Komunalca, ovogodišnja sezona klizanja sru-šila je sve dosadašnje rekorde. – Zadovoljni smo što su naši sugrađani prepoznali trud i ideje koje smo ove godine, zajedno s gradskom upravom, uložili u samo postavljanje, ali i orga-nizaciju klizanja. Ispostavilo se da je nova lokacija ‘pun pogo-dak’ te se zahvaljujemo Gradu Velikoj Gorici, Turističkoj zajed-nici, Pučkom otvorenom učilištu i svima koji su dali svoj obol u realizaciji ovog novog-starog

posjetitelje i Muzeja Turopolja. Kako ističe Jurica Mihalj, pred-

U petak, 15. veljače, održana je treća Turopoljska fašnič-

ka trka, u organizaciji gradske Turističke zajednice i Maraton kluba Velika Gorica. Pajcek, Žirek i Luk, zajedno s maski-ranom djecom, a uz podršku brojnih roditelja, baka i djedo-va, otrčali su krug oko Muzeja Turopolja te tako obilježili poče-tak Fašničke republike u našem kraju.Na utrci je sudjelovalo 39 djece koja su trčala dionicu dugu 600 metara. Najbrže tri djevojčice bile su Lucija Breljak, Nika

Krišto i Dora Tkalec, a kod dje-čaka su najbrži bili Jan Putanec, Petar Jurčević i Enz Šušković. Iako je Jan bio brz, ipak ga je za dlaku pretekao Princ Fašnik, koji je na koncu i oteo ključeve grada. Kako je istaknuo zamjenik gradonačelnika Krešimir Ačkar, princ Fašnik je “vrlo nasilno oteo ključeve te čak sumnja u njego-vo sudjelovanje u utrci”. Ačkar je također izrazio zadovoljstvo održavanjem ove tradicionalne manifestacije za koju smatra da je odličan promotor kulture Fašnika u Turopolju i Velikoj Gorici.Uz nasmijana dječja lica i neza-obilaznu okrjepu krafnama, najljepši dio Trke bio je njen humanitarni karakter. Naime, velikogoričkom Judo klubu Fuji za osobe s invaliditetom, tradi-cionalno je dodijeljena potrebna sportska oprema za rad kluba. – Ovo je već treća godina za redom da nam TZ Velike Gorice poma-že na ovaj način. Jako smo sretni i zahvalni Turističkoj zajednici

na ovoj samoinicijativnoj pomo-ći. – rekla je predsjednica kluba Marina Drašković.

Posebna atrakcija Bugarski survakari Vikend pred nama donijet će

Page 23: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih

23Gorica.hr

Vladavina maski u punom jeku

projekta. Pohvale svakako zaslu-žuju voditelj klizališta i naši dje-latnici koji su radili na postavi i na održavanju leda jer su svoj posao odradili besprijekorno. Vjerujemo da na tragu ovogodiš-

jer na taj način djeci odvlače pažnju. Sve što su djeca naučila mogli su vidjeti na „oglednom satu“ koji je organiziran posljed-njeg dana. – Djeca su fenome-nalna, brzo usvajaju pokazane elemente i kasnije ih bez proble-ma povezuju. Već nakon deset klizačkih dana vrlo dobro izvo-de osnovne figure i to je dobar znak da mogu klizati, primjerice na Šalati, odnosno Velesajmu. Htio bih također naglasiti da je lokacija ovog klizališta u parku perfektna! – ističe trener Jakov. Svim mališanima će u vrtićima biti uručene Diplome škole kli-zanja. ●

njeg uspjeha, u narednim godi-nama možemo biti sve bolji i bolji. Prostora za nove ponude, ideje, zabavni i edukativni sadr-žaj za naše najmlađe ima puno te se veselimo daljnjim izazovima

koji su pred nama. – rekao je Mihalj. U cjelokupnom perio-du, u odnosu na prošlu godinu, ostvaren je porast odaziva građa-na za čak 74 posto.

Treninzi bez roditelja, djedova i baka Led je posebno atraktivan naj-mlađima, a prvi ‘koraci’ uvijek su teški. Za oko 500 djece predš-kolske dobi organizirana je škola klizanja, pod stručnim vodstvom trenera, zagrebačkih hokejaša i klizačica na ledu. Kako bi mali-šani bolje slušali trenere i bili koncentrirani na klizanje, rodi-telji, bake i djedovi zamoljeni su da ne prisustvuju treninzima

vrhunac fašničkih događanja. Ovogodišnji, 110.Turopoljski fašnik podijeljen je na dva dana. U subotu, 2. ožujka, gradom će proći maskirana povorka s fašničkim skupinama iz cijelog Turopolja, Zagrebačke županije i Hrvatske koji će se Goričanima predstaviti šarenim kostimima i zanimljivim performansima. – Uobičajeno je da se grupe prijavljuju u zadnji trenutak jer tako od konkurencije kriju

teme svojih nastupa. Očekujemo da će se u fašničkoj povorci naći oko 1000 ljudi. Sve će to nadgledati Pajcek, Luk i Žir te Princ Fašnik, a program će vodi-ti Davor Dretar Drele. – rekla je Milada Mesarić, direktorica Turističke zajednice. Ove godine dolazi nam jedna skupina izvan granica Hrvatske, a to je fašnička grupa Survakara iz sela Gigintsi u zapadnoj Bugarskoj. Svojim zvonima i krznenim maskama zasigurno će rastjerati zimu iz Turopolja. Njihov nastup najbliži je našim zvončarima s područja Kastavštine. Surovska narodna fešta, na kojoj se okupljaju sur-vakari iz cijele bugarske regije Pernik, nalazi se na UNESCO-voj listi nematerijalne kulturne baštine.Povorka će krenuti u 14 sati iz Školske ulice, proći će Zagrebačkom sve do Parka Franje Tuđmana gdje se fešta nastavlja pod šatorom i maska-

ma uz grupu Magazin. Dan kasnije je Mali fašnik, a stotine vrtićanaca i školaraca svoje će maske ponosno poka-zivati već od 10 sati. – Imamo odličnu suradnju s našim vrti-ćima i školama. Kroz cijeli dan u šatoru ćemo imati veliki broj grupa, koje će predvoditi njihovi odgajatelji i učitelji. Moramo ih pohvaliti je se uvijek predstave s kvalitetnim točkama, prekrasnim maskama i zanimljivom sceno-grafijom. Mali fašnik izrazito je zanimljiv gledateljima, a pose-bice za roditelje i obitelji djece koja nastupaju. – kaže Mesarić. Ne propustite Fašnik, dođite i sudjelujte barem kao promatrač! A s obzirom da je to jedini dan u godini kad je ne samo dozvo-ljeno, nego čak poželjno nositi masku, zamaskirajte se te prepu-stite veselju i zabavi! ●

Page 24: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih

24 Gorica.hr

Najbolja gorička sportaši-ca osvojila je nedavno u

Danskoj fantastičnu brončanu medalju na Europskom prven-stvu za mlađe dobne kategorije, u konkurenciji mlađih seniorki u kategoriji do 50 kilograma.

Ines Grdenić postala prvakinja HrvatskeSamo dva tjedna kasnije, mlada karatistica postala je držav-na prvakinja. U finalu prven-stva Hrvatske u karateu do 50 kg Ines je pobijedila još jednu Velikogoričku, Miju Mijović, također članicu Karate kluba Velika Gorica. – Ovo je prvi put u povijesti našega kluba da imamo seniorsko zlato, prvi put je i jedno ovakvo finale bilo goričko. Ines je osvajanjem ovog zlata izborila nastup na senior-skom Europskom prvenstvu u Španjolskoj, u Guadalajari. Prvi je to put da ćemo imati predstav-nika na jednom tako velikom seniorskom natjecanju. – ističe trener Goran Živković. ●

Najboljom ekipom proglašen je šahovski klub Polet iz Buševca

Nakon što je osvojila broncu na Europskom prvenstvu, Ines je dokazala da je najbolja u državi

Velikogorički atletičar Dino Bošnjak dobio je nagradu

za najboljeg sportaša Zagrebačke županije u 2018. godini. – Uvijek je lijepo dobiti ovakvu nagradu i vidjeti da se sav trud isplatio, da netko to prepoznaje. Nadam se da će iduće godine biti nekih drugih nagrada, ali ipak se više nadam rezultatima koji će atletiku malo ‘podići iz mrtvih’. Mogu samo reći da mi je 2018. godina bila najuspješnija, s obzirom na to da sam osvojio osam titula senior-skog prvaka Hrvatske. – rekao je Dino koji nosi i titulu najboljeg sportaša Velike Gorice za 2018. Zahvaljujući svom trudu, radu i velikom uspjehu u prošloj godi-ni, s titulom najbolje ženske ekipe na županijskoj, ali i grad-skoj razini, može se pohvaliti Šahovski klub Polet iz Buševca. Posthumno, nagrada za najboljeg

Dino Bošnjak najbolji ŽUPANIJSKI SPORTAŠ

SPORT

Foto

: Pet

ra R

oži

ć

sportaša s invaliditetom pripala je preminulom Nikici Kasuniću, članu Boćarskog kluba osoba s invaliditetom Marijan Dobrinčić. Od naših Goričana, nagrade su još dobili i Tena Petračić, člani-ca Maraton kluba VG, u kate-goriji najbolje mlade sportašice uzrasta do 15 godina, a među najboljim mladim sportašima je Matija Ivanjko iz Judo kluba

Pinky. Neven Karas, predsjed-nik Hrvatskog rukometnog kluba Gorica, primio je nagradu koja se daje sportskim djelatnicima za značajna ostvarenja u sportu, a Nogometni klub Dinamo Hidrel dobio je priznanje za djelovanje na unapređenju tjelesne i zdrav-stvene kulture djece i mladeži, odnosno razvoj pojedinog sporta i sporta u cjelini. ●

Page 25: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih

25

SPORTGorica.hr

VATROGASNA NATJECANJA

5. Kup Franje Mikulina okupio 64 ekipe

U Sportskoj dvorani Osnovne škole Novo Čiče okupili

su se 15. veljače najbolji hrvat-ski vatrogasci iz deset hrvatskih županija. Čak 64 muške i žen-ske seniorske ekipe te vatrogasna mladež sudjelovali su na Kupu

Vatrogasci su se natjecali u brzom spajanju usisnog voda

MLADEŽ ŽENE: 1. DVD Granešina, 2. DVD Kuče, 3. DVD BuševecMLADEŽ MUŠKI: 1. DVD Ribnica, 2. DVD Novo Čiče, 3. DVD Rugvica IIŽENE A: 1. DVD Sveta Nedelja, 2. DVD Strmec Bukevski, 3. DVD Kuče II

MUŠKI A: 1. DVD Andrilovec, 2. DVD Bešlinec, 3. DVD Trebarjevo DesnoŽENE B: 1. DVD Turopolje, 2. DVD Leskovec I, 3. DVD Leskovec IIMUŠKI B: 1. DVD Strmec Bukevski, 2. DVD Leskovec, 3. DVD Šćepanje

SUPERKUP ŽENE: 1. DVD Turopolje, 2. DVD Strmec Bukevski, 3. DVD Sveta NedeljaSUPERKUP MUŠKI: 1. DVD Andrilovec, 2. DVD Bešlinec, 3. DVD Trebarjevo Desno

Najbolje ekipe Kupa Franje Mikulina:

Franje Mikulina, natjecanju koje nosi ime po dugogodišnjem taj-niku DVD-a Ribnica, a ribnič-ki vatrogasci organiziraju ga već petu godinu zaredom. – Na dosa-dašnjim kupovima bilo je pede-setak ekipa, a ove godine smo probili tu magičnu brojku i oku-pili 64 ekipe. To je potvrda vri-jednosti našeg društva, svi se rado odazivaju na ovaj Kup. – rekao

je Mario Stipetić, zapovjednik DVD-a Ribnica. Zadovoljstvo je bilo obostrano pa su i sve natje-cateljske ekipe istaknule visoku razinu organizacije. ●

Page 26: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih

KAZALIŠTE•IZLOŽBE•PREDAVANJA•KONCERTI•IZDAVAŠTVO OŽUJAK

PETAK, 1. 3.MANTRA SUOSJEĆANJA19:00 / Galerija GalženicaIzložbaIzlaže: Josip ZankiIzložba ostaje otvorena do 30. 3. 2019.

ČETVRTAK, 7. 3.„ADAM I ONA…“19:30 / Dvorana GalženicaCabaretska predstavaSudjeluju: Adam Končić, glumac i Oliver Belošević, klavir

PETAK, 8. 3.IRENA PILKO I ČLANOVI TIFFANY UDRUGE KALA19:00 / Izložbeni prostor POUVGIzložba radova Irene Pilko i članova Tiffany udruge KalaIzložba ostaje otvorena do 22. 3.

NEDJELJA, 10. 3.KONCERT GUDAČKOG KVARTETA „SEBASTIAN“19:30 / Dvorana Galženica

KONCERT VA JANE18:00 / Dvorana GoricaOrganizator: VA Jane

UTORAK, 12. 3. GRADSKA POLJOPRIVREDA19:00 / Vijećnica POUVGPredavanje i predstavljanje istoimene knjigePredavač: prof. dr. sc. Ivica Kisić, dipl. ing. agr.

SRIJEDA, 13. 3.DJEVOJAČKA VEČER20:00 / Dvorana GoricaPredstava Istarskog narodnog kazalištaAutor: Dave Simpson prema zamisli Paula Farraha; Režija: Violeta TomićIgraju: Valter Roša, Marko Braić, Rade Radolović, Luka Mihovilović, Violeta Tomić/Nataša Kličković, Mia Krajcar, Lana Gojak, Helena Minić Matanić / Lara Živolić

ČETVRTAK, 14. 3.KONCERT PJEVAČKOG ZBORA „VELIKOGORIČKI BISERI“19:30 / Dvorana GalženicaUdruge umirovljenika Republike Hrvatske – podružnica Velika Gorica

SUBOTA, 16.3.SARINA NIT19:00 / Dvorana GoricaPredstava Scene „Gorica“Tekst: Marija Solarević; Režija: Ivana Peroš Scenografija: Mirna Savić; Kostimografija: Emina Kušan; Oblikovanje svjetla: Aleksandar Mondecar ; Glazba: Igor Savin; Igraju: Sara Ipša, Danijel Radečić, Romina VitasovićUzrast: 10-15 godina

NEDJELJA, 17.3.MAČAK U ČIZMAMA17:00 / Dvorana GoricaPredstava Lutkarske scene „Ivana Brlić Mažuranić“Autor: Braća Grimm; Redatelj: Zvonko FestiniIgraju: Matilda Sorić, Hrvoje Zalar, Ksenija GregurićUzrast: 4+

SRIJEDA, 20.3.PREDSTAVLJANJE LJETOPISA GRADA VELIKE GORICE 2018.19:00 / Vijećnica POUVG

ČETVRTAK, 21. 3.KONCERT ZA FLAUTU I KLAVIR19:30 / Dvorana GalženicaSudjeluju: Antonija Jurin, flauta i Krešimir Starčević, klavir

NEDJELJA, 24. 3.TRNORUŽICA17:00 / Dvorana GoricaPredstava Teatra NarančaAutor: Braća GrimmAdaptacija i režija: Majkl MikolićIgraju: Petra Vukelić, Katja Rabar, Majk Mikulić, Matilda Nikić, Luka Rudan, Ivan Roce, Mathilde Vukosavljević, Lucija Pajca, Gea Gallo / Anja BrščićUzrast: 3+

SRIJEDA, 27. 3.KONCERT UČENIKA UMJETNIČKE ŠKOLE FRANJE LUČIĆA19:30 / Dvorana Galženica

SVIJETSKI DAN KAZALIŠTAI ŽIVJELE SU SRETNO20:00 / Dvorana GoricaPredstava GK Scena GoricaAutor: Nina Horvat; Režija: Nikola Zavišić; Igraju: Trnoružica: Jelena Hadži – Manev, Pepeljuga: Mia Krajcar, Snjeguljica: Doris Pinčić Rogoznica / Katarina Baban i Bezimena: Selma Mehić

ČETVRTAK, 28. 3.QUEEN19:00 / Dvorana GoricaPredstava Umjetničke škole Franje Lučića

'LUČIĆEVI DANI' 28.-31.3.MANIFESTACIJA POVODOM 130. OBLJETNICE ROĐENJA SKLADATELJA I TUROPOLJSKOG ŽUPANA FRANJE PL. LUČIĆA

ČETVRTAK, 28. 3.SVEČANA MISA UZ SUDJELOVANJE GRADSKOG PJEVAČKOG ZBORA FRANJO PL. LUČIĆ18:30 / Crkva NBDM

PETAK, 29. 3.IZLOŽBA MEMORABILIJA FRANJE PL.LUČIĆA19:00 sati / Izložbeni prostor POUVG

SVEČANA AKADEMIJAŽivot i djelo Franje pl. Lučića19:30 sati / Vijećnica POUVG

SUBOTA, 30. 3.KONCERT POSVEĆEN FRANJI. PL. LUČIĆU19:30 / Dvorana Galženica

NEDJELJA, 31. 3.TUROPOLJSKE SKITNJE „TRAGOM FRANJE. PL. LUČIĆA“

TRAGOVI TUROPOLJA U KATEDRALIKONCERT19:00 / Zagrebačka katedrala

INDIJA U VELIKOJ GORICI 25.-27.3.MULTIMEDIJALNI PROGRAMU SURADNJI S VELEPOSLANSTVOM INDIJE I INDIJSKIM KULTURNIM CENTROM

PONEDJELJAK, 25. 3.„MOJ ŽIVOT – MOJA PORUKA“19:00 / Izložbeni prostor POUVGIzložba; posvećena Mahatma Gandhiju i nenasilju; Autor: N. K. Ranganathan, indijski karikaturist

DRUŽENJE UZ OKUSE INDIJE19:30 / Konferencijska Dvorana

ŽIVOT U METROU20:15 /. Dvorana GoricaIndijski film

UTORAK, 26. 3. INDIJA U VELIKOJ GORICIINDIJA – BISERI SJEVERA I JUGA19:00 / Vijećnica POUVGPredavanje uz projekcijePredavačica: prof. Mira Pavlica-Stojčević

VODA20:15 / Dvorana GoricaIndijski film

SRIJEDA, 27. 3.INDIJA U VELIKOJ GORICIMAJMUN I KROKODIL10:00 / Dvorana GalženicaPredstava Teatra Poco Loco

PRIDRŽAVAMO PRAVO IZMJENE PROGRAMA.

PREMIJERA

ULAZ BESPLATAN

ULAZ BESPLATAN

ULAZ BESPLATAN

ULAZ BESPLATAN

ULAZ BESPLATAN

ULAZ BESPLATAN

ULAZ BESPLATAN

Page 27: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih

27

KINO•DOGAĐANJA OŽUJAK

ČETVRTAK, 28. 2. – SRIJEDA, 6. 3.REPLIKE ZF, krimi; ⑫ ; trajanje: 107’; reži-ja: Jeffrey Nachmanoff; uloge: Keanu Reeves, Alice Eve, Thomas MiddleditchProjekcije: 28. 2.; 3., 4., 5. i 6. 3. u 20:00

ČETVRTAK, 7. – SUBOTA, 9. 3.KAPETANICA MARVEL akcijski, avan-turistički; ⑫; trajanje: 128’; režija: Anna Boden, Ryan Flick; uloge: Brie Larson, Jude Law, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Annette BeningProjekcije: 7., 8. i 9. 3. u 18:00

POSLJEDNJI SRBIN U HRVATSKOJZF komedija; o; trajanje: 90’; režija: Predrag Ličina; uloge: Krešimir Mikić, Hristina Popović, Tihana LazovićProjekcije: 7., 8. i 9. 3. u 20:30

PONEDJELJAK, 18. – SRIJEDA, 20. 3.KORGI – KRALJEVSKI PAS VELIKOG SRCAanimirani, sinkroniziran; trajanje: 92’; režija: Ben Stassen Projekcije: 18., 19. i 20. 3. u 18:00; 17. 3. u 18:30

KAVALIR S PIŠTOLJEMkomedija, drama; ⑫; trajanje:

93’; režija: David Lowery; uloge: Robert Redford, Casey Affleck, Sissy Spacek, Danny Glover, Tom WaitsProjekcije: 18., 19. i 20. 3. u 20:00; 17. 3. u 20:30

ČETVRTAK, 21. – UTORAK, 26. 3.MOJ DIDA JE PAO S MARSA ZF avanturistič-ki; trajanje: 90’; režija: Dražen Žarković, Marina Andree Škop; uloge: Lana Hranjec, Ozren Grabarić, Nils Ole OftebroProjekcije: 21., 22., 25. i 26. 3. u 18:00; 24. 3. u 18:30

MIhoror, triler; trajanje: 121’; režija: Jordan Peele; uloge: Anna Diop, Elisabeth Moss, Kara HaywardProjekcije: 21., 22. i 23. 3. u 20:00; 24. 3. u 20:30

PETAK, 29. 3. – SRIJEDA, 3. 4.DUMBOobiteljski, avan-turistički, fanta-stični; trajanje: 130’; režija: Tim Burton; uloge: Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva GreenProjekcije: 29. i 30. 3. te 1., 2. i 3. 4. u 18:00

OPSADNO STANJEZF triler; traja-nje: 109’; režija: Rupert Wyatt; uloge: Madeline Brewer, Vera Farmiga, John GoodmanProjekcije: 29. i 30. 3. te 1., 2. i 3. 4. u 20:30

OŽUJAK

PRIDRŽAVAMO PRAVO IZMJENE PROGRAMA.

ULAZ BESPLATAN

Od 28. 2. do 6. 3. – 20:00

MALA 'OSCAR' REVIJA

ČETVRTAK, 28. 2.BLACK PANTHER ZF, akcijski

PETAK, 1. 3.ČOVJEK IZ SJENE biogr. drama

SUBOTA, 2. 3.BOHEMIAN RHAPSODY biogr. glazbeni

NEDJELJA, 3. 3.MILJENICA boigr. drama

PONEDJELJAK, 4. 3.CRNI ČLAN KKKLANA biogr. drama

UTORAK, 5. 3.HLADNI RAT drama, romansa

SRIJEDA, 6. 3.ZVIJEZDA JE ROĐENA glazb. drama

Matineja za umirovljenikeZELENA KNJIGA: VODIČ ZA ŽIVOT kom. drama; trajanje: 130’; režija: Peter Farrelly; uloge: Viggo Mortensen, Mahershala Ali

Kada 1962. godine izbacivač talijansko-američkog podrijetla dobije posao

vozača Afroamerikanca Dr. Dona Shirleyja, svjetski poznatog pijanista, njih dvojica moraju se koristiti „Zelenom knjigom za crnce koji se nalaze na putu kroz američki jug“. Suočeni s rasizmom i opasnosti, kao i s neočekivanom humanošću i humorom, prisiljeni su za sobom ostaviti nesuglasice kako bi preživjeli i doživjeli putovanje svojih života.

PETAK, 29. 3. u 11:00 sati

Page 28: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih

28 Gorica.hr

Svjetski dan kazališta uz 'I živjele su sretno...?'

Povodom Svjetskog dana kazališta, 27. ožujka, Pučko

učilište za svoje gledatelje pri-prema besplatnu izvedbu kome-dije „I živjele su sretno...?“.. Ova popularna predstava u produkciji Scene „Gorica“ igra već treću sezonu zaredom. Odigrana je više od 60 puta diljem Hrvatske, ali i šire, dobila je nekoliko nagrada, gostovala na mnogim festivali-ma. Nagrada za najbolju glumicu pripala je umjetničkoj voditeljici Scene „Gorica“, Miji Krajcar, čak dva puta, na Festivalu glum-ca u Vinkovcima 2017. te na Međunarodnom festivalu u Prištini. U sklopu Ljetnih turneja 2017. i 2018. obišla je Jadran i otoke, isto je očekuje i ovog ljeta. Oslanjajući se na izvorne verzije bajki o Snjeguljici, Trnoružici,

Popularnu komediju Scene „Gorica“ pogledajte 27. ožujka, ulaz je slobodan

Pepeljugi i Maloj Sireni te osta-lih bajki braće Grimm i Charlesa Perraulta, predstava kreira bajko-viti svijet u suvremenom okru-ženju u kojem ništa nije onako kako se čini na prvi pogled. U njoj se propitkuje kako funk-cionira suvremeni brak, ima li

SARINA NIT – nova predstava Scene „Gorica“

Scena „Gorica“ priprema novu predstavu „Sarina

nit“ koja je osmišljena da potakne mlade ljude na promišljanje problema s kojima se susreću te da i dalje tragaju za odgovorima na sve važnija životna pitanja. Jer odgovori su tu, samo se treba probiti kroz labirint, no to nije tako teško kad imate pomoć. Djevojčica Sara promatra stvarnost svojih roditelja gdje su razgovori i pažnja površni. No, u snovima

pronalazi novi, začuđujući svijet izgrađen od vlastitih želja, potreba, ali i strahova. „Smijem li ja biti ja?“ – pita se Sara dok polako, ali sigurno korača prema odrastanju i sazrijevanju. Pitanja s kojima se susreće, također muče njezine vršnjake, a traganje za „pravim“ odgovorima nije jednostavno, pogotovo kad ni odrasli ne znaju baš sve.Predstava će premijerno biti izvedena u subotu 16. ožujka, a namijenjena je za uzrast od 10 do 15 godina. Tekst potpisuje Marija Solarević, režiju Ivana Peroš, scenografiju Mirna Savić, a kostimografiju Emina Kušan. Za oblikovanje svjetla zadužen je Aleksandar Mondecar, za glazbu Igor Savin, a igraju Sara Ipša, Danijel Radečić i Romina Vitasović. ●

Izložba „Mantra suosjećanja“Josip Zanki se okreće odnosu Istoka i Zapada, a njegove crteže i slike možete vidjeti do kraja ožujka

Galerija Galženica pripre-ma novu izložbu naziva

„Mantra suosjećanja“. Otvaranje je 1. ožujka u 19 sati, a radove koje potpisuje Josip Zanki moći ćete razgledati naredna četiri tjedna. Zankija najviše zanima ono što se opire modernizaciji: religija, magija, predmoderni-stička umjetnost i slično. Stoga

Premijera predstave namijenjene za uzrast 10 – 15 godina bit će 16. ožujka

ne čudi da su objekti njegovog interesa tako raznoliki: sepul-kralne prakse zadarskog zaleđa, važnost uzgoja ječma u europ-

skim ruralnim sredinama, budi-stičko slikarstvo, „Planine“ Petra Zoranića, Velebit, šamanizam, planinarenje, molitva, meditacija itd. Posve u skladu s mističkom tradicijom sinteze nespojivog, Zanki se na izložbi u Velikoj Gorici okreće odnosu Istoka i Zapada, pokazujući njihov slo-žen, nerijetko nesporazumima obilježen odnos, a na primjeru slikovnog prikazivanja. Izložba će kroz desetke crteža i slika prikazati međunarodne rezultate umjetnikovog pedagoškog rada. Bilo da se stavlja u poziciju uče-nika ili učitelja, bilo da radi i boravi na indijskom ili južnoa-meričkom potkontinetnu, Zanki, čini se, neprestano ukazuje nad-ljudsku potrebu za izražavanjem i transcendencijom. ●

smisla i što ga sve razara ili drži, analiziraju se stereotipi, klišeji te opozicije u muškim i ženskim društvenim ulogama. Prije počet-ka predstave, Mia Krajcar će pročitati međunarodnu poruku povodom Svjetskog dana kaza-lišta. ●

Režija: Frana Marija

Vranković

Igraju: Katarina Baban

Jelena Hadži - Manev

Mia KrajcarSelma Mehić

I ŽIVJELE SU SRETNO...?

NINA HORVAT

Page 29: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih

29

POUVG

Koncerti, kazališne predstave za velike i male, kino projek-

cije, promocije, radionice, ples, nastupi folklornih društava i orke-stara, susret pjevačkih zborova… samo su neka od događanja koje svojim sugrađanima nudi Pučko učilište u okviru „Goričkih veče-ri“. Ova manifestacija održava se već više od četiri desetljeća i najbolje prezentira kulturnu tra-

Iz Pučkog otvorenog učilišta pozivaju goričke udruge i organizacije da se pridruže ovoj tradicionalnoj manifestaciji te do 15. ožujka prijave svoje programe

29Gorica.hr

Uključite se u „Goričke večeri“

Valentinovski cabaret oduševio publikuVrsni pijanist Oliver Belošević i glumac Adam Končić odveli su nas u svijet ljubavi, slatke boli, sreće i ushita zaljubljenih

Povodom Dana zaljublje-nih, Pučko učilište organi-

ziralo je cabaret “Noćas ću…” za koju se tražila karta više u Dvorani Galženica. Vrsni pija-nist Oliver Belošević i glumac Adam Končić su u pomalo zabo-ravljenoj kazališnoj formi odveli publiku u svijet prepun ljubavi, slatke boli, sreće i ushita zalju-bljenih. Sviralo se, recitirali su se najpoznatiji ljubavni stihovi domaćih i svjetskih pjesnika, Končić je i zaplesao s pripadnica-ma ljepšeg spola te im poklanjao

ruže. Svi su se dobro zabavili! Ako ste slučajno propustili ovaj cabaret, ne brinite, jer Adam dola-zi ponovno u goste u četvrtak, 7. ožujka, povodom Dana žena, s cabaretskom predstavom „Adam i Ona“. Svojevrstan je to povratak u prošlost grada Zagreba u kojoj Končić interpretira pjesme nasta-le 30 – ih godina prošlog stoljeća, ljubavnu poeziju poznatih pje-snika te priče i anegdote vezane na vječnu temu muško – ženskih odnosa.●

diciju našeg grada, a program je osmišljen tako da svatko pronađe sadržaje i programe prilagođene svojim godinama, željama i inte-resima. Prilika je to svim udruga-ma, društvima i pojedincima da pokažu svoj rad i stvaralaštvo te se

na sva događanja bit će, kao i uvijek, besplatan. Kako bi se što kvalitetnije osmislio program i odredili termini pojedinih događa-nja, Pučko otvoreno učilište pozi-va sve koji žele predstaviti svoje stvaralaštvo na Goričkim večeri-ma 2019. da prijedlog programa dostave najkasnije do 15. ožuj-ka, na e-mail: [email protected]. Kontakt osoba zadužena za zaprimanje prijedloga programa je Snježana Špehar, voditeljica glazbene djelatnosti, a dodatni savjet, informaciju ili pojašnjenje možete dobiti na 01 6221 122. ●

pohvale postignućima, stoga Pučko otvoreno učilište poziva sve zainte-resirane koji javnosti mogu i žele ponuditi zanimljive sadržaje da se uključe u organizaciju. Ovogodišnje „Goričke večeri“ odr-žat će se 4. do 19. lipnja, a ulaz

Page 30: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih

30

Indija u Velikoj GoriciUpoznajte Indiju kroz izložbu, projekcije

indijskih filmova te putopisno predavanje

Vjerojatno su tek rijetki od nas posjetili Indiju, zemlju

jedne od najbogatijih kultura današnjice, drugu najmnogo-ljudniju državu na svijetu s više od milijardu stanovnika, u kojoj je zamjetna velika raznolikost i tolerancija. Velikogoričani se mogu upoznati s bogatstvom indijske kulture kroz multime-dijalni program „Indija u Velikoj Gorici“ koji Pučko otvore-no učilište organizira u surad-nji s Veleposlanstvom Indije i Indijskim kulturnim centrom, u cilju promicanja prijateljstva i suradnje dviju zemalja i njihovih naroda. Izložba „Moj život – moja poruka“ posvećena je Mahatmi Gandhiju, velikom poborniku ideje nenasilja. – Ti moraš biti promjena koju želiš vidjeti u svi-jetu. – govorio je Gandi, jedan od osnivača suvremene indijske

grada Varanasija, a jedna od njih želi pobjeći.Kroz putopisno predavanje „Indija – biseri sjevera i juga“ Mira Pavlica Stojčević će nas upoznati sa slikovitim grado-vima Radžastana koji otkrivaju dušu ove drevne zemlje, a pose-ban dojam ostavlja stari dio New Delhija, sveti grad Varanasi te tajanstveni Tadž Mahal. Upoznat ćemo i Keralu, najzeleniju indij-sku državu s čarobnim parkovi-ma i mirisnim vrtovima te rajske plaže uz obale Arapskog mora i Indijskog oceana.Predstava „Majmun i kro-kodil“ je dirljiva i vrijedna pouka o prijateljstvu i mudro-sti. Zapisana je u drevnoj zbir-ci Pančatantra koja već stoljeći-ma razveseljava djecu i odrasle diljem svijeta svojim poukama i junacima iz životinjskoga svi-jeta. ●

države koji se ubraja u najfasci-nantnije osobnosti 20. stoljeća. Nakon otvaranja izložbe slijedi druženje uz okuse Indije. Program nudi dva indijska filma. „Život u metrou“ je užurbana, suvremena drama o ljubavi, oda-nosti, pokajanjima i potrazi za pedljem sreće u Mumbaiju, naj-većoj luci na Arapskom moru i indijskom potkontinentu. Radnja filma „Voda“ smještena je u 1930-te, vrijeme grčevite indij-ske borbe za neovisnost pro-

tiv britanske kolonijalne vlasti. Priča je to o grupi udovica koje žive izopćene u hramu svetog

ULAZ BESPLATAN

Page 31: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih

SERVISNE INFORMACIJE31

GRAD VELIKA GORICATrg kralja Tomislava 34 tel: 6269 900 (centrala)Radno vrijeme za stranke: 08 do 15 h Komunalno redarstvo:tel: 6269 957e-mail: [email protected] redari: tel: 6269 949Prometni redari: tel: 6269 994Legalizacija i dozvole za građenje: tel: 5510 950

VG KOMUNALACLjudevita Posavskog 45 tel: 6566 820 (centrala)fax: 6566 830e-mail: [email protected] rasvjeta - prijave kvarova 6566-829

VG ČISTOĆA Ljudevita Posavskog 45e-mail:[email protected]: 6566 750 (centrala )fax: 6566 760Odlagalište Mraclinska Dubrava:tel: 6268 051fax: 6268 058

VG VODOOPSKRBALjudevita Posavskog 45e-mail: [email protected]: 6566 800 (centrala)fax: 6566 810Sektor vodoopskrbe: prijava kvarova: 6566 791prijava kvarova izvan radnog vremena, vikendom i praznikom: 6222 095Sektor odvodnje i pročišćavanja: prijava kvarova: 6566 774

GSG VELIKA GORICALjudevita Posavskog 45tel: 6566 883, 6566 892; fax: 6218 044

VG PODUZETNIČKI CENTARTrg kralja Tomislava 34 tel: 6262 800, 6269 942; fax: 6269 989e-mail: [email protected]

POU VELIKA GORICAZagrebačka 37tel: 6259 800 (info pult); fax: 6259 888e-mail: [email protected]

VELEUČILIŠTE VELIKA GORICAZagrebačka 5tel: 6222 501, 7897 651fax: 7897 645e-mail: [email protected]

GRADSKA KNJIŽNICA VGOdjel za odrasle: tel: 6222 948e-mail: [email protected]čji odjel: tel: 6260 689e-mail: [email protected]čna knjižnica Galženica:tel: 6222 194; fax: 6237 991e-mail: [email protected]

MUZEJ TUROPOLJATrg kralja Tomislava 1tel: 6221 325; fax: 6225 077e-mail: [email protected]

GALERIJA GALŽENICATrg Stjepana Radića 5 Tel: 6221 122

CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJKurilovečka 48; tel: 6231 734; fax: 6231 735e-mail: [email protected]

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRBTrg kralja Tomislava 35tel: 6222 666, 6222 216, 6221 227

TURISTIČKA ZAJEDNICA VGKurilovečka 2tel: 6221 666; fax: 6222 378e-mail: [email protected]

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VGZagrebačka 3 tel: 6221 283, 6262 903 mob: 091/6350 235 fax: 6251 455

VATROGASNA ZAJEDNICA VGZagrebačka 3tel: 6219 - 985; fax: 6219 - 985

ZAJEDNICA KULTURNO UMJETNIČKIH UDRUGA Trg kralja Tomislava 34tel 6269 964fax: 6222 829e-mail: [email protected]

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA VGHrvatske bratske zajednice 80 tel: 6265-231fax: 6265-231e-mail: [email protected]

DOM ZDRAVLJA ISPOSTAVA VGMatice Hrvatske bbtel: 6379-700; Hitna pomoć: 6222-137, 194

X POLICIJSKA POSTAJA VELIKA GORICA Matije Magdalenića 2, tel: 6221144

HEP VELIKA GORICASlavka Kolara 17, fax: 6222 030; tel.: 6370 050

LJEKARNELjekarna br. 1 - Matice hrvatske bb: 6221 312, 6256 526dežurna od 16.-og do 31.- og u mjesecu od 0-24Ljekarna br. 2: Trg kralja P. Krešimira IV bb; tel: 6221 269dežurna od 1.-og do 15.-og u mjesecu od 0-24Ljekarne Kenfelj: Zagrebačka 1; tel: 6227-587Ljekarne Farmako: A.K.Miošića 47; tel: 6225-417

SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE VELIKA GORICAtel: 095 4000 234, Jagodno 113 a,

VETERINARSKA STANICA Sisačka bb; tel: 6221 263; Ljekarna: 6227 914

AUTOBUSNI KOLODVORAdresa: Trg kralja P.Krešimira IV bbtel: 6221 307, 6221 046, 6222 143red vožnje: www.zet.hr

ŽELJEZNIČKI KOLODVORAdresa: Kolodvorska 151tel.: 3782 731; red vožnje: www.hznet.hr

ZRAČNA LUKA ZAGREBUlica Rudolfa Fizira ; tel: 4562 222, 6265 222

VG TAXIStajalište – Autobusni kolodvor u Velikoj Goricitel: 6221 294 ;mob: 099 2499 906

POŠTEPošta 1: Slavka Kolara 15; tel: 6626 905Pošta 2: Trg kralja Tomislava 34; tel: 6626 967

GRADSKI BAZEN VELIKA GORICA Ulica Stjepana Tomaševića 21 tel. 4844 287; mail [email protected]

ŠRC VELIKA GORICA Hrvatske bratske zajednice 80tel: 01 6265235; fax: 01 6265235

Page 32: OBNOVA OŠ VUKOVINA UREĐENJE DJEČJIH VRTIĆA INES …mogućnosti i prava osoba s inva-liditetom Velike Gorice, donacije i sponzorstva, obilježavanje zna-čajnih datuma i važnih