Click here to load reader

Sluzbeni glasnik GVG 7 2013 NOVI PARAGRAFI 18. listopad 2013. 3 Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XIX. Broj 7/2013. 481. ZAKLJUČAK o izboru najpovoljnijih ponuditelja

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sluzbeni glasnik GVG 7 2013 NOVI PARAGRAFI 18. listopad 2013. 3 Službeni glasnik Grada Velike...

 • G o d i n a X I X . • B r o j 7 • 18. listopad 2013.

  SLUŽBENI GLASNIK GRADA VELIKE GORICE

  S L U Ž B E N I L I S T G R A D A V E L I K E G O R I C E

  ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA

  Sadržaj

  91. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva o mirovanju i utvrđivanju mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice ..............................................................................5 92. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Velike Gorice za 2013. godinu ..................................5 93. POSLOVNIK Gradskog vijeća Grada Velike Gorice...................................................................................68 94. ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća Gradske četvrti Pleso ...................................................84 95. ODLUKA o imenovanju ulice u naselju Velika Mlaka ................................................................................84 96. ZAKLJUČAK o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja ........................................85 97. ZAKLJUČAK o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske ......................................................................85 98. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o izboru članova Odbora za izbor i imenovanja ................................85 99. ODLUKA o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Velike Gorice ................................................86 100. ODLUKA o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Velike Gorice ............................................86 101. ODLUKU o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice ............................................................87

  ODLUKE GRADONAČELNIKA

  452. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva 12. jesenskog krosa povodom Dana neovisnosti .................88 453. ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine sa Skrbin Ankom i Skrbin Zdenkom ..............88 454. ZAKLJUČAK o financijskoj pomoći Mjesnom odboru Mičevec ...............................................................89 455. ZAKLJUČAK o produljenju roka valjanosti Vrijednosnog kupona kod nabave sustava razdjelnika topline u CTS na području Grada Velike Gorice za 2013. godinu ............................................89

 • 2

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XIX. Broj 7/2013.

  18. listopad 2013.

  456. ZAKLJUČAK o imenovanju Radne grupe za poduzimanje mjera naplate proračunskih prihoda ............. 89 457. ZAKLJUČAK o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za subvencioniranje nabave voćnih sadnica, sadnica jagoda i presadnica povrća .................................................................................. 90 458. ZAKLJUČAK o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za primopredaju i uvođenje u vlasnički posjed komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda ..................................................................................................................... 90 459. ZAKLJUČAK o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za subvencioniranje uzgoja i držanja pčelinjih zajednica ............................................................................................................ 91 460. ZAKLJUČAK o prihvaćanju parterstva s Udrugom TURbina povodom prijave projekta Ekološki festival na program Mladi na djelu ............................................................................................... 91 461 ZAKLJUČAK o imenovanju povjerenika za Gradsku četvrt Pleso ............................................................ 91 462. ZAKLJUČAK o rasporedu sredstava za troškove Dječjeg tjedna Grada Velike Gorice i plaćanju kotizacije za sudjelovanje u akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece“ .................................... 92 463. ZAKLJUČAK o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izradu nacrta Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Velike Gorice ......................................................... 92 464. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o imenovanju predstavnika Grada Velike Gorice u komisije za tumačenje i praćenje odredaba kolektivnih ugovora ............................................................... 93 465. ZAKLJUČAK o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu Stipendija Grada Velike Gorice ............. 93 466. ZAKLJUČAK o organiziranju i pokrivanju troškova manifestacije “Dani jabuka 2013.” ......................... 93 467. ZAKLJUČAK o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za subvencioniranje uzgoja cvijeća ..................... 94 468. ZAKLJUČAK o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prava na subvencioniranje podizanja protugradnih mreža ......................................................................................... 94 469. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Zagrebačkom holdingu, Podružnici Zagrebački električni tramvaj za smanjenje cijene pojedinačnih karata za prijevoz putnika u javnom prometu .......................... 94 470. ZAKLJUČAK o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske ..................................................................... 95 471. ZAKLJUČAK o izboru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu lokacija za postavljanje pokretnih naprava - štandova na području Grada Velike Gorice ................................................................. 95 472. ZAKLJUČAK o davanju mišljenja na Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice ................ 96 473. ZAKLJUČAK o davanju mišljenja na Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u naselju Velika Mlaka ................................................................................................................................ 96 474. ZAKLJUČAK o davanju mišljenja na Prijedlog Zaključka o imenovanju članova u Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja ................................................................................................. 96 475. PRAVILNIK o unutarnjem redu Grada Velike Gorice ............................................................................... 96 476. ZAKLJUČAK o odobrenju dugoročnog zajma trgovačkom društvu VG Plin d.o.o. za distribuciju plina Velika Gorica ............................................................................................................ 229 477. ZAKLJUČAK o prihvaćanju liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za subvencioniranje nabave sadnica jagoda ................................................................................................... 229 478. ZAKLJUČAK o prihvaćanju liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za subvencioniranje uzgoja i držanja pčelinjih zajednica ............................................................................. 229 479. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Statut Ustanove za upravljanje Športsko rekreacijskim centrom „Velika Gorica“ .................................................................................... 230 480. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o lokacijama javnih parkirališta i zonama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje ............................................................................................. 230

 • 318. listopad 2013.

  Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XIX. Broj 7/2013.

  481. ZAKLJUČAK o izboru najpovoljnijih ponuditelja za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice- Radna zona Rakitovec ............................................................................................ 231 482. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za subvencioniranje premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje u 2013. godini ................................ 231 483. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o sufinanciranju troškova adaptacije poslovnog prostora-prijemne kancelarije u Velikoj Gorici, na adresi Trg kralja Tomislava 35 .................................. 232 484. ZAKLJUČAK o sklapanju Nagodbe o obročnoj otplati dugovanja na ime priključka na odvodnju otpadnih voda sa Šteković Vesnom iz Velike Mlake, Sv. Barbare 24. ...................................... 232 485. ZAKLJUČAK o neposrednom davanju na korištenje lokacije na javnoj površini za postavljanje pokretne naprave - štanda ..................................................................................................... 232 486. ZAKLJUČAK o potpisivanju Ugovora o subvencioniranju prijevoza redovnih studenata s područja Grada Velike Gorice u željezničkom prijevozu ....................................................................... 233 487. PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija ....................................... 233

  GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

  OBVEZATNE UPUTE BROJ MS - I O OBRASCIMA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI PLESO.........................................................................234 OBVEZATNE UPUTE BROJ MS - II O REDOSLJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA PO ODLUCI O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNE SAMOUPRAVE I O IZBORNIM JEDINICAMA.................................................................................................................234 OBVEZATNE UPUTE BROJ MS-III O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA I O NAČINU PROMATRANJA RADA TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI PLESO ...................................................................235 OBVEZATNE UPUTE BROJ MS-IV O NAČINU GLASOVANJA BIRAČA - OSOBA S INVALIDIT