of 30 /30
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MLJET BROJ 9, GODINA XI. BABINO POLJE, 20. kolovoza 2018. Uprava i uredništvo: Zabrežje 2, 20225 Babino Polje, tel: 745-255 (list izlazi po potrebi) S A D R Ž A J OPĆINSKI NAČELNIK 113. Odluka o odobrenju i isplati pomoći za novorođeno dijete Dalija Dević …………………………………. 386 114. Odluka o odobrenju i isplati pomoći za novorođeno dijete Luka Muminović ……………………………. 386 115. Odluka o odobrenju i isplati pomoći za novorođeno dijete Leona Matana ……………………………….. 387 116. Rješenje o korištenju godišnjeg odmora za 2018. (Dragec Levak) ………………………………………... 387 117. Odluka o isplati jubilarne nagrade Petru Matani ………………………………………………………….. 388 118. Odluka o oodbrenju i isplati pomoći za rekonstrukciju i adaptaciju kuće Zdravki Zvone ………………... 388 119. Upit za dostavu ponude – Nabava roba, usluga i/ili usluga radova procjenjne vrijednosti do 20.000,00 kn (članak 3. stavak 2. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave za potrebe Općine Mljet) – Unutarnji Soboslikarski radovi u „općinskoj zgradi“ …………………………………………………………………. 390 120. Plan javne nabave Općine Mljet za 2018. godinu – II. izmjene i dopune Odluka o pristupanju jednostavnoj javnoj nabavi …………………………………………………………………………………. 390 121. Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procijenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn (članak 9. stavak 1. Pravilnika o provedbi

SLUŽBENI GLASNIK · Web viewSLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MLJET Broj 9 404 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MLJET

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENI GLASNIK · Web viewSLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MLJET Broj 9 404 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE...

SLUŽBENI GLASNIK

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MLJET

BROJ 9, GODINA XI. BABINO POLJE, 20. kolovoza 2018.

Uprava i uredništvo: Zabrežje 2, 20225 Babino Polje, tel: 745-255 (list izlazi po potrebi)

S A D R Ž A J

OPĆINSKI NAČELNIK

113. Odluka o odobrenju i isplati pomoći za novorođeno dijete Dalija Dević ………………………………….386

114. Odluka o odobrenju i isplati pomoći za novorođeno dijete Luka Muminović …………………………….386

115. Odluka o odobrenju i isplati pomoći za novorođeno dijete Leona Matana ………………………………..387

116. Rješenje o korištenju godišnjeg odmora za 2018. (Dragec Levak) ………………………………………...387

117. Odluka o isplati jubilarne nagrade Petru Matani …………………………………………………………..388

118. Odluka o oodbrenju i isplati pomoći za rekonstrukciju i adaptaciju kuće Zdravki Zvone ………………...388

119. Upit za dostavu ponude – Nabava roba, usluga i/ili usluga radova procjenjne vrijednosti do 20.000,00 kn

(članak 3. stavak 2. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave za potrebe Općine Mljet) – Unutarnji

Soboslikarski radovi u „općinskoj zgradi“ ………………………………………………………………….390

120. Plan javne nabave Općine Mljet za 2018. godinu – II. izmjene i dopune Odluka o pristupanju

jednostavnoj javnoj nabavi ………………………………………………………………………………….390

121. Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova

procijenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn (članak 9. stavak 1. Pravilnika o provedbi

jednostavne nabave za potrebe Općine Mljet) – Izrada idejnog projkta uređenja obale Prožurska Luka radi

ishođenja lokacijske dozvole ………………………………………………………………………………..391

122. Poziv za dostavu ponude – Nabava roba i/ili usluga procijenejne vrijednosti veće od 70.000,00 kn do

200.000,00 kn i/ili radova procijenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn (članak 9.

stavak 1. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave za potrebe Općine Mljet) – Izrada idejnog projekta

uređenja obale Prožurska Luka radi ishođenja lokacijske dozvole …………………………………………393

123. Odluka o odobrenju financijske potpore UM Uliks iz Babinog Polja radi realizacije projekta „Moj lipi

škoji“ …...…………………………………………………………………………………………………..395

124. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja izmjena i dopuna Prostornog

plana uređenja Općine Mljet na okoliš ……………………………………………………………………...396

KOMUNALNO MLJET d.o.o.

6. Odluka o usvajanju Završnog računa Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje za 2017. godinu ………………398

7. Odluka o raspodjeli dobiti Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje za 2017.godinu …………………………..399

8. Odluka o davanju razrješnice direktoru Komuanlno Mljet d.o.o. Babino Polje za 2017. godinu ……………399

9. Odluka o imenovanju člana Uprave – direktora Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje ……………………..400

VODA MLJET d.o.o.

7. Odluka o usvajanju Završnog računa Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za 2017. godinu ……………………..400

8. Odluka o raspodjeli dobiti Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za 2017. godinu ………………………………...401

9. Odluka o davanju razrješnice direktoru Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za 2017. godinu …………………..401

404

20. kolovoza 2018. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MLJET Broj 9

O P Ć I N S K I N A Č E L N I K

113

Temeljem članka 50. stavak 4. točka 6. i 7. Statuta Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 1/18) i članka 5. stavak 4. Programa socijalne skrbi na području Općine Mljet za 2018. godinu („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 1/18), a u skladu s odredbama Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2018. godinu i projekcija Proračuna Općine Mljet za 2019. i 2020. godinu („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 15/17), povodom zamolbe Ete Matana Dević iz Goveđara, Općinski načelnik Općine Mljet donio je dana 01. kolovoza 2018. godine slijedeću

O D L U K U

o odobrenju i isplati pomoći za novorođeno dijete Dalija Dević

(171/2018-PAD)

I.

Eti Matana Dević odobrava se jednokratna pomoć za novorođeno dijete Daliju Dević rođenu 14. svibnja 2018. godine u iznosu od 5.000,00 kuna.

II.

Pomoć iz točke I. ove Odluke osigurana je u Proračunu Općine Mljet za 2018. godinu, oznaka: A204103 AKTIVNOST Jednokratna potpora za novorođenu djecu, proračunska pozicija broj: 372.

III.

Pomoć iz točke I. ove Odluke isplatit će viši referent za financijsko-računovodstvene poslove na bankovni račun korisnika potpore, IBAN: HR6323300033251556715.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te se unosi u propisane registre i objavljuje u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/17) i općim aktima Općine Mljet.

KLASA:551-06/01-18-01/09

URBROJ:2117-03/02-18-LD-02

Babino Polje, 01.08.2018.

Općinski načelnik:

Đivo Market, dipl. ing., v.r.

114

Temeljem članka 50. stavak 4. točka 6. i 7. Statuta Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 1/18) i članka 5. stavak 4. Programa socijalne skrbi na području Općine Mljet za 2018. godinu („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 1/18), a u skladu s odredbama Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2018. godinu i projekcija Proračuna Općine Mljet za 2019. i 2020. godinu („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 15/17), povodom zamolbe Mihaele Kristić iz Saplunare, Općinski načelnik Općine Mljet donio je dana 01. kolovoza 2018. godine slijedeću

O D L U K U

o odobrenju i isplati pomoći za novorođeno dijete Luka Muminović

(172/2018-PAD)

I.

Mihaeli Kristić iz Saplunare odobrava se jednokratna pomoć za novorođeno dijete Luka Muminović rođenog 02. srpnja 2018. godine u iznosu od 5.000,00 kuna.

II.

Pomoć iz točke I. ove Odluke osigurana je u Proračunu Općine Mljet za 2018. godinu, oznaka: A204103 AKTIVNOST Jednokratna potpora za novorođenu djecu, proračunska pozicija broj: 372.

III.

Pomoć iz točke I. ove Odluke isplatit će viši referent za financijsko-računovodstvene poslove na bankovni račun korisnika potpore, IBAN: HR3924070003206775216.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te se unosi u propisane registre i objavljuje u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/17) i općim aktima Općine Mljet.

KLASA:551-06/01-18-01/10

URBROJ:2117-03/02-18-LD-02

Babino Polje, 01.08.2018.

Općinski načelnik:

Đivo Market, dipl. ing., v.r.

115

Temeljem članka 50. stavak 4. točka 6. i 7. Statuta Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 1/18) i članka 5. stavak 4. Programa socijalne skrbi na području Općine Mljet za 2018. godinu („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 1/18), a u skladu s odredbama Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2018. godinu i projekcija Proračuna Općine Mljet za 2019. i 2020. godinu („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 15/17), povodom zamolbe Tea Matana iz Tatinice, Općinski načelnik Općine Mljet donio je dana 01. kolovoza 2018. godine slijedeću

O D L U K U

o odobrenju i isplati pomoći za novorođeno dijete Leona Matana

(173/2018-PAD)

I.

Tei Matana iz Tatinice odobrava se jednokratna pomoć za novorođeno dijete Leona Matana rođenu 28. lipnja 2018. godine u iznosu od 5.000,00 kuna.

II.

Pomoć iz točke I. ove Odluke osigurana je u Proračunu Općine Mljet za 2018. godinu, oznaka: A204103 AKTIVNOST Jednokratna potpora za novorođenu djecu, proračunska pozicija broj: 372.

III.

Pomoć iz točke I. ove Odluke isplatit će viši referent za financijsko-računovodstvene poslove na bankovni račun korisnika potpore, IBAN: HR6724840083235396604.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te se unosi u propisane registre i objavljuje u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/17) i općim aktima Općine Mljet.

KLASA:551-06/01-18-01/10

URBROJ:2117-03/02-18-LD-02

Babino Polje, 01.08.2018.

Općinski načelnik:

Đivo Market, dipl. ing., v.r.

116

Temeljem članka 31. stavak 1. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 5/2015, 13/2017 i 15/2017) i Plana korištenja godišnjih odmora u 2018. godini službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet (48/2018-OA), a u skladu s odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), uz shodnu primjenu članka 28. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet , Općinski načelnik Općine Mljet po službenoj dužnosti dana 01. kolovoza 2018. godine izdaje slijedeće

R J E Š E N J E

o korištenju godišnjeg odmora za 2018. godinu

(174/2018-PAO)

1. Dragec Levak, na poslovima i zadaćama: pročelnik JUO, u 2018. godini ima pravo na godišnji odmor u trajanju 32 (tridesetidva) dana.

2. Imenovani će godišnji odmor iz točke 1. ovog rješenja koristiti u 2 (dva) dijela i to:

- prvi dio od 18 (osamnaest) dana 03.09. do 26.09.2018. godine, na posao 27.09.2018. godine i

- drugi dio od 14 (četrnaest) dana 17.12.18. do 09.01.2019. godine, na posao 10.01.2019. godine.

3. Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora službeniku ili namješteniku se isplaćuje naknada plaće u visini kao da je na radu.

O b r a z l o ž e n j e

Imenovani ima pravo na minimalno trajanje godišnjeg odmora od 20 radnih dana.

Po drugim kriterijima iz članka 28. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet imenovani ima pravo na dodatne dane godišnjeg odmora od 12 radnih dana.

Naknada za vrijeme korištenja godišnjeg odmora utvrđena je temeljem članka 23. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet.

Sukladno naprijed iznijetom riješeno je kao u izreci.

Pravna pouka:

Nezadovoljan ovim rješenjem ima pravo prigovora u roku 15 (petnaest) dana od njegova primitka.

Prigovor se podnosi u pismenom obliku Općinskom načelniku Općine Mljet putem JUO Općine Mljet, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

KLASA:113-01/02-18-01/06

URBROJ:2117-03/03-18-LD-01

Babino Polje, 01.08.2018.

Općinski načelnik:

Đivo Market, dipl. ing., v.r.

117

Temeljem članka 50. stavak 4. točka 6., 7. i 32. Statuta Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 1/18), članka 53. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 5/2015, 13/2017 i 15/2017), a u skladu s odredbama Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2018. godinu i projekcija Proračuna Općine Mljet za 2019. i 2020. godinu („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 15/17 i 3/18), Općinski načelnik Općine Mljet donio je dana 02. kolovoza 2018. godine slijedeću

O D L U K U

o isplati jubilarne nagrade Petru Matani

(175/2018-PAO)

I.

Službeniku Petru Matani na poslovima i zadaćama: viši referent za financijsko-računovodstvene poslove isplaćuje se za 20 godina neprekinutog rada (01. kolovoza 1998.) jubilarnu nagradu u iznosu od 3.304,00 kn (175% od osnovice za isplatu jubilarne nagrade po kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike).

II.

Sredstva za namjenu iz točke I. ove Odluke planirana su u Proračunu Općine Mljet za 2018. godinu, oznaka A201001 AKTIVNOST Troškovi Jedinstvenog upravnog odjela, na proračunskoj poziciji broj 312.

III.

Isplatu temeljem ove Odluke izvršit će viši referent za financijsko-računovodstvene poslove na tekući račun imenovanog uz isplatu plaće za srpanj 2018. godine, a u kolovozu 2018. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te se unosi u propisane registre i objavljuje u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13) i općim aktima Općine Mljet.

KLASA:120-01/02-18-01/01

URBROJ:2117-03/02-18-LD-01

Babino Polje, 02.08.2018.

Općinski načelnik:

Đivo Market, dipl. ing., v.r.

118

Temeljem članka 50. stavak 4. točka 6. i 7. Statuta Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 1/18) i članka 3. stavak 4. Programa socijalne skrbi na području Općine Mljet za 2018. godinu („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 1/18), a u skladu s odredbama Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2018. godinu i projekcija Proračuna Općine Mljet za 2019. i 2020. godinu („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 15/17), povodom rješenja Centra za socijalnu skrb Dubrovnik Klasa: UP/I-551-06/18-03/1; Urbroj: 2117-24-11/20-18-14 od 23. srpnja 2018. godine, Općinski načelnik Općine Mljet donio je dana 02. kolovoza 2018. godine slijedeću

O D L U K U

o odobrenju i isplati pomoći za rekonstrukciju i adaptaciju kuće Zdravki Zvone

(176/2018-PAD)

I.

Zdravki Zvone, 20 224 Maranovići, Korita 37, OIB: 44695468401 odobrava se jednokratna pomoć za rekonstrukciju i adaptaciju obiteljske kuće u iznosu od 10.000,00 kuna.

II.

Pomoć iz točke I. ove Odluke osigurana je u Proračunu Općine Mljet za 2018. godinu, oznaka: A204101 AKTIVNOST Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama za različite namjene i prigode, proračunska pozicija broj: 372.

III.

Pomoć iz točke I. ove Odluke isplatit će viši referent za financijsko-računovodstvene poslove na bankovni račun korisnika potpore koji će ovaj dostaviti po primitku ove Odluke.

IV.

Korisnik potpore dužan je odobrenu potporu, zajedno s potporom odobrenom od Centra za socijalnu skrb Dubrovnik utrošiti za utvrđenu namjenu, te o samom utrošku pismeno izvijestiti davatelja potpore.

Centar za socijalnu skrb Dubrovnik trebao bi, unutar svoje zakonske nadležnosti koordinirati i kontrolirati namjenski i svrhoviti utrošak predmetnih sredstava.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te se unosi u propisane registre i objavljuje u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/17) i općim aktima Općine Mljet.

KLASA:551-06/01-18-01/12

URBROJ:2117-03/02-18-LD-02

Babino Polje, 02.08.2018.

Općinski načelnik:

Đivo Market, dipl. ing., v.r.

119

UPIT ZA DOSTAVU PONUDE

Nabava roba, usluga i/ili radova procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kn

(članak 3. stavak 2. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave za potrebe Općine Mljet)

(177/2018-PAO)

Podaci ponuditelja kojem se upit upućuje:

Završni radovi u građevinarstvu „KAPA“, vl. Željko Palunčić, 20225 Babino Polje, Zabrežje bb, OIB: 30405412854

Interna oznaka nabave:

43/2018

Naziv predmeta nabave:

Unutarnji soboslikarski radovi u „općinskoj zgradi“

Izvor planiranih sredstava u Proračunu:

Aktivnost:

K210301 KAPITALNI PROJEKT

Proračunska pozicija:

421

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a):

17.500,00

Iznos osiguranih sredstava (s PDV-om):

21.875,00

Rokovi izvršenja – isporuke:

20 kalendarskih dana od dana izdavanja narudžbenice

Mjesto izvršenja – isporuke:

B. Polje, Zabrežje 2

Rok, način i uvjeti plaćanja:

8 dana po završetku radova i ispostavi računa

Ostali relevantni pokazatelji:

Omogućiti nesmetan rad općinske uprave za vrijeme izvođenja radova

KLASA:406-01/09-18-01/45

URBROJ:2117-03/02-18-LD-01

Babino Polje, 02.08.2018.

Općinski načelnik:

Đivo Market, dipl. ing., v.r.

120

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16), članka 10. stavak 7. Odluke o izvršenju Proračuna Općine Mljet za 2018. godinu („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 15/17), članka 1. stavak 4. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 1/18) i članka 50. stavak 4. točka 34. Statuta Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 1/18), a u skladu s odredbama Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2018. godinu i projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 15/17), Općinski načelnik Općine Mljet dana 08. kolovoza 2018. godine donosi slijedeći

PLAN JAVNE NABAVE OPĆINE MLJET ZA 2018. GODINU – II. IZMJENE I DOPUNE

(178/2018-PAO)

Članak 1.

U Planu javne nabave Općine Mljet za 2018. godinu – „Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 1/18 i 7/18 (nastavno: Plan) u članku 2. stavak 1. briše se kolona označena rednim brojem: 4.

Članak 2.

U Planu u članku 3. stavak 1. dodaje se kolana označena rednim brojem: 4., koja glasi:

4.

4/18-NUs

Izrada idejnog projekta uređenja obale Prožurska Luka radi ishođenja lokacijske dozvole

180.000

K208201 KAPITALNI PROJEKT

Članak 9. – 11.

Odobreno sufinanciranje iz MRRFEU.

Ostatak odobrenih sredstava po ishođenju lokacijske dozvole za utvrđivanje granice pomorskog dobra

dok redni brojevi 4. do 20. postaju redni brojevi 5. – 21.

Članak 3.

1) Ovaj Plan tumači se u skladu s odredbama Zakona, odredbama Pravilnika i odredbama važećeg Proračuna i proračunskih akata, te godišnjih programa za 2018. godinu.

Članak 4.

1) Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Mljet, kao i na drugi način propisan u oblasti javne nabave i prava na pristup informacijama.

KLASA:402-08/05-18-01/02

URBROJ:2117-03/02-18-LD-03

Babino Polje, 08.08.2018.

Općinski načelnik:

Đivo Market, dipl. ing., v.r.

121

Temeljem članka 10. stavak 1., odnosno iznimno članka 7. Stavak 4. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 1/18) i članka 47. stavak 3. točka 6., 7. i 31. Statuta Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 1/13), Općinski načelnik Općine Mljet donio je dana 08. kolovoza 2018. godine slijedeću

O D L U K U

o pristupanju jednostavnoj javnoj nabavi

Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procijenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn

(179-2018-PAO)

Interna oznaka nabave:

44/2018

Evidencijski broj nabave:

4/18-NUs

Naziv predmeta nabave:

Izrada idejnog projekta uređenja obale Prožurska Luka radi ishođenja lokacijske dozvole

Postojanje troškovnika sastavljenog temeljem tehničkih specifikacija:

NE

Izvor planiranih sredstava u Proračunu:

Aktivnost, odnosno projekt:

K208201 KAPITALNI PROJEKT Izrada projekta uređenja dijela obale Prožurska Luka

Proračunska pozicija:

426

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a):

180.000,00

Iznos osiguranih sredstava (s PDV-om):

225.000,00

Ovlašteni predstavnici naručitelja:

Antonia Nusskern Lazo i Petar Matana

Podaci ponuditelja kojima se poziv upućuje:

Alkar u sridu d.o.o., Put Petrovca 12/II,21230 Sinj, e-mail: [email protected]

KOZINA PROJEKTI d.o.o., Vinkovačka 21, 21000 Split, e-mail: [email protected]

POMGRAD INŽENJERING d.o.o., Stinice 26/B, 21000 Split, e-mail: [email protected]

Kriterij za odabir ponude:

Najniža ponuđena cijena prihvatljive ponude

Podaci o ponudi:

Način dostave:

Poštom preporučeno na adresu naručitelja ili na e-mail: [email protected]

Rok za dostavu:

29. kolovoza 2018. godine do 13:00 sati

Način određivanja cijene ponude:

Nepromjenljiva cijena po sistemu „ključ u ruke“ u HRK

Rok valjanosti ponude:

30 dana

Rokovi izvršenja – isporuke:

Predaja nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije najkasnije u roku 90 dana od potpisivanja ugovora

Mjesto izvršenja – isporuke:

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije

Rok, način i uvjeti plaćanja:

50% u roku 30 dana od predaje nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije 50% u roku 30 dana od donošenja rješenja nadležnog Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije

Imenovanom podizvoditelju u ponudbenom listu plaćanje se vrši temeljem posebnog naloga na njegov račun

Podaci o jamstvima:

Za ozbiljnost ponude:

NE

Za uredno izvršenje:

Bjanko zadužnica na iznos do 10.000,00 kn koja se predaje po potpisu ugovora

Za otklanjanje nedostataka:

NE

Za štetu uslijed obavljanja djelatnosti

NE

Prilozi:

Registracija:

Preslik izvoda iz nadležnog registra ne stariji od 6 mjeseci

Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti

Preslik važećeg akta o dobivenom ovlaštenju od nadležnog organa

Dokaz o nepostojanju obaveza

Preslik potvrde nadležne Porezne uprave ne stariji od 30 dana

Izjava o kaznenoj odgovornosti:

Original potpisana izjava za pravnu osobu i odgovornu osobu

Referentna lista :

Popis ugovornih naručitelja u zadnje tri godine za iste ili slične poslove

Tehnološki kapacitet:

NE

Popunjeni troškovnik (ukoliko postoji)

NE

Ostali prilozi (izjave i slično)

Popunjen i potpisan ponudbeni list

Ostali relevantni pokazatelji:

Izrađeni idejni projekt mora biti u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima i pravilima struke, u svemu usklađen s Urbanističkim planom uređenja naselja Prožurska Luka („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 4/2009, 1/2010-ispr. i 1/2012)

KLASA:406-01/09-18-01/40

URBROJ:2117-03/02-18-LD-02

Babino Polje, 08.08.2018.

Općinski načelnik:

Đivo Market, dipl. ing., v.r.

122

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procijenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn

(članak 9. stavak 1. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave za potrebe Općine Mljet)

(180/2018-PAO)

Podaci ponuditelja (najmanje 3) kojima se zahtjev upućuje:

Alkar u sridu d.o.o., Put Petrovca 12/II,21230 Sinj, e-mail: [email protected]

KOZINA PROJEKTI d.o.o., Vinkovačka 21, 21000 Split, e-mail: [email protected]

POMGRAD INŽENJERING d.o.o., Stinice 26/B, 21000 Split, e-mail: [email protected]

Interna oznaka nabave:

44/2018

Evidencijski broj nabave:

4/18-NUs

Naziv predmeta nabave:

Izrada idejnog projekta uređenja obale Prožurska Luka radi ishođenja lokacijske dozvole

Postojanje troškovnika sastavljenog temeljem tehničkih specifikacija:

NE

Izvor planiranih sredstava u Proračunu:

Aktivnost, odnosno projekt:

K208201 KAPITALNI PROJEKT Izrada projekta uređenja dijela obale Prožurska Luka

Proračunska pozicija:

426

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a):

180.000,00

Iznos osiguranih sredstava (s PDV-om):

225.000,00

Rokovi izvršenja – isporuke:

Predaja nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije najkasnije u roku 90 dana od potpisivanja ugovora

Mjesto izvršenja – isporuke:

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije

Rok, način i uvjeti plaćanja:

50% u roku 30 dana od predaje nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije 50% u roku 30 dana od donošenja rješenja nadležnog Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije

Imenovanom podizvoditelju u ponudbenom listu plaćanje se vrši temeljem posebnog naloga na njegov račun

Podaci o ponudi:

Način dostave:

Poštom preporučeno na adresu naručitelja ili na e-mail: [email protected]

Rok za dostavu:

29. kolovoza 2018. godine do 13:00 sati

Način određivanja cijene ponude:

Nepromjenljiva cijena po sistemu „ključ u ruke“ u HRK

Rok valjanosti ponude:

30 dana

Podaci o jamstvima:

Za ozbiljnost ponude:

NE

Za uredno izvršenje:

Bjanko zadužnica na iznos do 10.000,00 kn koja se predaje po potpisu ugovora

Za otklanjanje nedostataka:

NE

Za štetu uslijed obavljanja djelatnosti

NE

Prilozi:

Registracija:

Preslik izvoda iz nadležnog registra ne stariji od 6 mjeseci

Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti

Preslik važećeg akta o dobivenom ovlaštenju od nadležnog organa

Dokaz o nepostojanju obaveza

Preslik potvrde nadležne Porezne uprave ne stariji od 30 dana

Izjava o kaznenoj odgovornosti:

Original potpisana izjava za pravnu osobu i odgovornu osobu

Referentna lista :

Popis ugovornih naručitelja u zadnje tri godine za iste ili slične poslove

Tehnološki kapacitet:

NE

Popunjeni troškovnik (ukoliko postoji)

NE

Ostali prilozi (izjave i slično)

Popunjen i potpisan ponudbeni list

Kriterij za odabir ponude:

Najniža ponuđena cijena prihvatljive ponude

Ostali relevantni pokazatelji:

Izrađeni idejni projekt mora biti u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima i pravilima struke, u svemu usklađen s Urbanističkim planom uređenja naselja Prožurska Luka („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 4/2009, 1/2010-ispr. i 1/2012)

KLASA:406-01/09-18-01/40

URBROJ:2117-03/02-18-LD-03

Babino Polje, 08.08.2018.

Općinski načelnik:

Đivo Market, dipl. ing., v.r.

123

Temeljem članka 4. stavak 3. Pravilnika o uvjetima i postupku davanja na korištenje Doma kulture u Zabrežju u Babinom Polju („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 2/18) i članka 50. stavak 4. točka 6., 7. i 32. Statuta Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 1/18), a u skladu s odredbama Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2018. godinu i projekcija Proračuna Općine Mljet za 2019. i 2020. godinu („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 15/17), povodom zamolbe Udruge mladih Uliks iz Babinog Polja, općinski načelnik Općine Mljet donio je dana 08. kolovoza 2018. godine slijedeću

O D L U K U

o odobrenju financijske potpore UM Uliks iz B. Polja radi

realizacije projekta „Moji lipi škoji“

(181/2018-PAD)

I.

Udruzi mladih Uliks iz Babinog Polja, OIB: 53415219264 odobrava se financijska potpora radi realizacije projekta „Moji lipi škoji“ – držanje dostupnom za posjetitelje prostorije u Domu Zabrežje u kojoj se izložba održava u iznosu od 3.000,00 kn.

.

II.

Sredstva za namjenu iz točke I. ove Odluke planirana su u Proračunu Općine Mljet za 2018. godinu, oznaka A201001 AKTIVNOST Troškovi Jedinstvenog upravnog odjela RASHODI ZA USLUGE, a na proračunskoj poziciji broj: 323.

III.

Iznos potpore iz točke I. ove Odluke isplatit će se na redovni žiro račun korisnika, IBAN: HR2624840081102646896.

IV.

Korisnik je dužan najkasnije do kraja siječnja 2019. godine podnijeti pisano izvješće o namjenskom korištenju sredstava odobrenih točkom I. ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te se unosi u propisane registre i objavljuje u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13) i općim aktima Općine Mljet.

KLASA:406-01/13-18-01/03

URBROJ:2117-03/02-18-LD-05

Babino Polje, 08.08.2018.

Općinski načelnik:

Đivo Market, dipl. ing., v.r.

124

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), članka 29. i članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj: 3/17), članka 50. stavak 4. točka 32. Statuta Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 1/18), te mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije Klasa: 351-01/18-01/96; Urbroj: 2117/1-09/2-18-02 od 09. srpnja 2018. godine, općinski načelnik Općine Mljet je dana 14. kolovoza 2018. godine donio slijedeću

ODLUKU

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja izmjena

i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet na okoliš

(189/2018-OA)

I.NAZIV NADLEŽNOG TIJELA

Članak 1.

(1)Prema članku 5., stavku 4. i članku 29., stavcima 1. i 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17; u daljnjem tekstu: Uredba) ovu Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet na okoliš (u daljnjem tekstu: Odluka o ocjeni) donosi načelnik Općine Mljet (u daljnjem tekstu: Nadležno tijelo).

(2)Nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet na okoliš Nadležno tijelo će donijeti odgovarajući akt sukladno članku 31. Uredbe.

(3)Nositelj izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet je Općina Mljet, OIB: 15619832320, Jedinstveni upravni odjel, Zabrežje 2, 20225 Babino Polje, odgovorna osoba načelnik Općine Mljet: Đivo Market, dipl.ing., kontakt osoba pročelnik JUO: Dragec Levak, dipl.iur.

II. NAZIV STRATEGIJE, PLANA ODNOSNO PROGRAMA

Članak 2.

(1)Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja strategije, plana odnosno programa na okoliš (u daljnjem tekstu: Postupak ocjene) provodi se za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet 3/02, 5/03-ispravak, 4/07, 7/10, 9/11, 3/12-ispravak, 1/16; u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana).

(2)Postupak ocjene sukladno članku 33. Uredbe provodi se prije donošenja Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet (u daljnjem tekstu: Odluka o izradi izmjena i dopuna Plana).

III. RAZLOZI ZA DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

(1)Osnovni razlozi za pokretanje postupka izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana su:

(a)usklađenje Plana s prostornim planom županije (u daljnjem tekstu: PPDNŽ) kao prostornim planom više razine i šireg područja, a sukladno članku 107. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17; u daljnjem tekstu: Zakon o prostornom uređenju)

(b)usklađenje Plana s posebnim propisima donesenim od njegova stupanja na snagu te s odgovarajućim zahtjevima javnopravnih tijela koji će se prikupiti u postupku izrade i donošenja izmjena i dopuna Plana

(c)otklanjanje pojedinih ograničenja koja proizlaze iz prostorno-planskih rješenja Plana uočenih u provedbi, a koje otklanjanje je od interesa za poboljšanje uvjeta života i razvoj gospodarstva na području Općine Mljet

(d)razmatranje te moguće prihvaćanje zaprimljenih prijedloga odnosno inicijativa za izradu izmjena i dopuna Plana kroz propisani postupak izrade i donošenja, a sve u skladu s ograničenjima koja proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju, PPDNŽ, posebnih propisa, zahtjeva javnopravnih tijela te ciljeva i polazišta Plana.

IV.CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

(1)Utvrđuju se ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana, kako slijedi:

(a)uskladiti Plan s propisima i sektorskim dokumentima donesenim ili noveliranim u periodu od usvajanja posljednje novelacije Plana

(b)izvršiti nužna usklađenja Plana s PPDNŽ, osobito planiranih izdvojenih građevinskih područja izvan naselja

(c)djelomično revidirati uvjete provedbe pojedinih zahvata u prostoru, osobito uvjete povezane s neposrednom provedbom Plana

(d)uskladiti grafički dio Plana s katastarskim i topografskim podlogama georeferenciranim u službenoj kartografskoj projekciji Republike Hrvatske HTRS96/TM

(e)točkasto revidirati granice građevinskih područja redistribucijom utvrđene kvantifikacije površina (primjerice: ispravci i/ili zamjene rubnih čestica), a polazeći od:

-Zakona o prostornom uređenju i kriterija PPDNŽ

-uočenih netočnosti u Planu, odnosno potrebe njihova ispravljanja

-prostornih mogućnosti

-razine komunalnog uređenja i imovinsko-pravnog statusa zemljišta

-procjene zainteresiranosti investitora za gradnju u kraćem roku

-zahtjeva Općine Mljet, građana i drugih subjekata za popravkom uočenih propusta u Planu, a koji zahtjevi pristignu temeljem objavljenog javnog poziva te se ocijene opravdanima i utemeljenima

(f)ispraviti međusobne neusklađenosti pojedinih dijelova elaborata Plana

(2)Izmjene i dopune navedene u stavku 1. ovog članka, jedine su izmjene i dopune koje će se izvršiti, odnosno razmotriti u postupku izrade, pa se zahtjevi i primjedbe izvan ovako utvrđenog opsega neće razmatrati.

(3)Odstupanje od ciljeva i programskih polazišta utvrđenih ovim člankom iznimno je moguće u slučaju da se u postupku izrade i donošenja utvrdi da su ista u suprotnosti sa zahtjevima javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu te drugih sudionika u izradi, a koja su određena odgovarajućom odlukom o izradi Izmjena i dopuna Plana, te zakonskim i/ili podzakonskim propisima.

V.OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

(1)Obuhvat izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana, tj. zakonom utvrđenom području jedinice lokalne samouprave - Općine Mljet.

(2)Temeljem razloga navedenih u članku 3., a sukladno ciljevima i programskim polazištima utvrđenim u članku 4. Odluke o ocjeni, izmijenit će se i dopuniti elaborat Plana u odgovarajućim dijelovima.

VI.PRETHODNA PROCJENA PRIHVATLJIVOSTI IZMJENA I DOPUNA PLANA ZA EKOLOŠKU MREŽU IZ PODRUČJA ZAŠTITE PRIRODE

Članak 6.

(1)Sukladno članku 26., stavku 1. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) u okviru Postupka ocjene obavit će se postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti izmjena i dopuna Plana za ekološku mrežu.

VII.REDOSLIJED RADNJI KOJE ĆE SE PROVESTI U POSTUPKU OCJENE

Članak 7.

(1)Po stupanju na snagu Odluke o ocjeni, a sukladno članku 29., stavcima 6., 7., 8. i 10. Uredbe, Nadležno tijelo će u suradnji s upravnim tijelom Dubrovačko-neretvanske županije nadležnim za poslove zaštite okoliša izraditi zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene izmjena i dopuna Plana te ga uputiti javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima i drugim tijelima navedenima u članku 8. Odluke o ocjeni.

(2)Javnopravna tijela i druga tijela iz stavka 1. ovog članka svoja mišljenja o potrebi strateške procjene daju temeljem Kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš za strategije, planove i programe iz Priloga III. Uredbe u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva sukladno članku 29., stavku 11. Uredbe.

(3)U okviru Postupka ocjene Nadležno tijelo će uputiti upravnom tijelu Dubrovačko-neretvanske županije nadležnom za zaštitu prirode Zahtjev za prethodnom ocjenom prihvatljivosti Izmjena i dopuna Plana za ekološku mrežu sukladno članku 26., stavku 1. i članku 29., stavku 2. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) i članku 9. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/14).

(4)Nakon pribavljanja mišljenja iz stavaka 1. i 3. ovog članka Nadležno tijelo će upravnom tijelu Dubrovačko-neretvanske županije nadležnom za zaštitu okoliša uputiti zahtjev za izdavanjem mišljenja o provedenom Postupku ocjene sukladno članku 30., stavcima 4. i 5. Uredbe.

(5)Nakon pribavljanja mišljenja iz stavaka 1., 3. i 4. ovog članka, Nadležno tijelo će donijeti odgovarajući akt sukladno članku 31. Uredbe.

VIII.POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA I DRUGIH TIJELA OD KOJIH ĆE SE ZATRAŽITI MIŠLJENJA IZ ČLANKA 7. ODLUKE O OCJENI

Članak 8.

(1)Utvrđuje se popis javnopravnih tijela iz članka 7., stavka 1. Odluke o ocjeni od kojih će Nadležno tijelo zatražiti mišljenje kako slijedi:

(a)MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, l0000 Zagreb

(b)MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

(c)MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Restićeva 7, 20000 Dubrovnik

(d)DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik

(e)DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša, Vukovarska 16, 20 000 Dubrovnik

(f)DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo i more, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik

(g)DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik

(h)JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik

(2)Konačni popis javnopravnih tijela iz stavka 1. ovog članka utvrdit će Nadležno tijelo u suradnji s upravnim tijelom Dubrovačko-neretvanske županije nadležnim za poslove zaštite okoliša pri izradi zahtjeva iz članka 7., stavka 1. Odluke o ocjeni

IX.INFORMIRANJE JAVNOSTI

Članak 9.

(1)U okviru Postupka ocjene obavijestit će se javnost i zainteresirana javnost, sukladno članku 160. Zakona i člancima 3. do 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08). Javnost će se obavijestiti o pokretanju Postupka, uključivo i pokretanje postupka iz članka 7. Odluke o ocjeni, te o odluci donesenoj u Postupku ocjene prema članku 31. Uredbe.

(2)Obavijesti iz stavka 1. ovog članka objavit će se kako slijedi:

(a)na mrežnim stranicama Općine Mljet;

(b)u Službenom glasniku Općine Mljet;

(c)u dnevnom tisku;

(d)na oglasnoj ploči Općine Mljet.

(2)Obavijest o pokretanju Postupka ocjene, uključivo i pokretanje postupka iz članka 7. stavka 3. Odluke o ocjeni, te obavijest o odluci donesenoj u Postupku ocjene prema članku 31. Uredbe, bit će objavljena na mrežnim stranicama u trajanju od 30 dana od dana objave, a sukladno članku 4. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08).

X.ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1)Ova Odluka o ocjeni stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Mljet“.

KLASA: 351-02/01-18-01/03URBROJ: 2117-03/02-18-LD-03Babino Polje, 14.08.2018.

Općinski načelnik:

Đivo Market, dipl. ing., v.r.

K O M U N A L N O M LJ E T d.o.o.

6

Temeljem članka 50. stavak 4. točka 32. Statuta Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 1/18), članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93, 34/99, 121/99-vjer. tumačenje, 118/03, 146/08, 137/09, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 14. stavak 1. alineja 1. Izjave Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 8/17), Općinski načelnik Općine Mljet u funkciji Skupštine Društva dana 10. kolovoza 2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U

o usvajanju Završnog računa Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje za 2017. godinu

(183/2018-PAO)

I.

Usvaja se Završni račun Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje za 2017. godinu.

II.

Sastavni dio ove Odluke je ovjereni i potpisani obrazac Bilanca stanja na dan 31. prosinca 2017. godine – obrazac POD-BIL sa bilješkama uz bilancu i ovjereni i potpisani obrazac Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine – obrazac POD-RDG sa bilješkama uz Račun dobiti i gubitka.

Bilanca s aktivom iskazuje se u visini od 4.135.600,00 kn, a Račun dobiti i gubitka iskazuje se u visini ostvarene dobiti od 19.261,00 kn nakon oporezivanja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Mljet.

KLASA:406-01/10-18-01/16

URBROJ:2117-03/02-18-LD-01

Babino Polje, 10.08.2018.

Općinski načelnik u funkciji

Skupštine Društva:

Đivo Market, dipl. ing., v.r.

7

Temeljem članka 50. stavak 4. točka 32. Statuta Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 1/18), članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93, 34/99, 121/99-vjer. tumačenje, 118/03, 146/08, 137/09, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 14. stavak 1. alineja 1. Izjave Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 8/17), Općinski načelnik Općine Mljet u funkciji Skupštine Društva dana 10. kolovoza 2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U

o raspodjeli dobiti Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje za 2017. godinu

(184/2018-PAO)

I.

Dobit Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje za 2017. godinu u iznosu od 19.261,00 kn nakon oporezivanja raspoređuje se u zadržanu dobit za naredno razdoblje u ukupnom iznosu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Mljet.

KLASA:406-01/10-18-01/16

URBROJ:2117-03/02-18-LD-02

Babino Polje, 10.08.2018.

Općinski načelnik u funkciji

Skupštine Društva:

Đivo Market, dipl. ing., v.r.

8

Temeljem članka 50. stavak 4. točka 32. Statuta Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 1/18), članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93, 34/99, 121/99-vjer. tumačenje, 118/03, 146/08, 137/09, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 14. stavak 1. alineja 1. Izjave Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 8/17), Općinski načelnik Općine Mljet u funkciji Skupštine Društva dana 10. kolovoza 2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U

o davanju razrješnice direktoru Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje za 2017. godinu

(185/2018-PAO)

I.

Na temelju izvješća direktora Društva o poslovanju Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje za 2017. godinu i usvojenih financijskih izvještaja za 2017. godinu daje se razrješnica direktoru Društva Ivanu Sršenu, dipl. ing. i Draganu Medanu, univ. bacc. ing. nav. traff. za pripadajući dio 2017. godine u kojem je svaki imenovani obavljao dužnost direktora Društva.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Mljet.

KLASA:406-01/10-18-01/!6

URBROJ:2117-03/02-18-LD-03

Babino Polje, 10.08.2018.

Općinski načelnik u funkciji

Skupštine Društva:

Đivo Market, dipl. ing., v.r.

9

Temeljem članka 50. stavak 4. točka 10. Statuta Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 1/18), članka 423. stavak 2. i 424. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99-vjer. tumačenje, 52/00- Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 14. stavak 1. alineja 3. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću – Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 8/17), nakon utvrđenja ispunjavanja svih propisanih općih i posebnih uvjeta propisanih odredbama Pravilnika o radu Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje, Općinski načelnik Općine Mljet u funkciji Skupštine Društva, donio je dana 14. kolovoza 2018. godine slijedeću

O D L U K U

o imenovanju člana Uprave – direktora Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje

(190/2018-PAO)

I.

Za člana Uprave - direktora Komunalno Mljet d.o.o., 20 225 Babino Polje, Zabrežje 2, OIB:78985387533 (nastavno: direktor Društva), imenuje se Dragan Medan, univ. bacc. ing. nav. traff. iz Sobre, OIB: 11404170402.

Dužnost direktora Društva imenovani preuzima dana 15.kolovoza 2018. godine, odnosno nastavlja s obavljanjem dužnosti na koju je imenovan Odlukom Klasa: 406-01/10-17-01/14; Urbroj: 2117-03/02-18-LD-03 od 12. veljače 2018. godine.

Imenovani se na dužnost člana Uprave - direktora Društva imenuje na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine, dakle do 15. kolovoza 2022. godine.

II.

Međusobna prava, obaveze i odgovornosti između Društva i direktora Društva, sve u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, odredbama Zakona o radu („Narodne novine“ broj: 93/14 i 127/17), odredbama Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću – Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje i odredbama drugih općih akata Društva.

III.

Sukladno odredbama važećih zakonskih propisa izvršiti upis u Sudski registar, a temeljem ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Mljet“.

KLASA:406-01/10-17-01/14

URBROJ:2117-03/02-18-LD-04

Babino Polje, 14.08.2018.

Općinski načelnik u funkciji

Skupštine Društva:

Đivo Market, dipl. ing., v.r.

V O D A M LJ E T d. o. o.

7

Temeljem članka 50. stavak 4. točka 32. Statuta Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 1/18), članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93, 34/99, 121/99-vjer. tumačenje, 118/03, 146/08, 137/09, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 14. stavak 1. alineja 1. Izjave Voda Mljet d.o.o. Babino Polje („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 8/17), Općinski načelnik Općine Mljet u funkciji Skupštine Društva dana 10. kolovoza 2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U

o usvajanju Završnog računa Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za 2017. godinu

(186/2018-PAO)

I.

Usvaja se Završni račun Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za 2017. godinu.

II.

Sastavni dio ove Odluke je ovjereni i potpisani obrazac Bilanca stanja na dan 31. prosinca 2017. godine – obrazac POD-BIL sa bilješkama uz bilancu i ovjereni i potpisani obrazac Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine – obrazac POD-RDG sa bilješkama uz Račun dobiti i gubitka.

Bilanca s aktivom iskazuje se u visini od 29.990.996,00 kn, a Račun dobiti i gubitka iskazuje se u visini ostvarene dobiti od 113.160,00 kn nakon oporezivanja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Mljet.

KLASA:406-01/10-18-01/17

URBROJ:2117-03/02-18-LD-01

Babino Polje, 10.08.2018.

Općinski načelnik u funkciji

Skupštine Društva:

Đivo Market, dipl. ing., v.r.

8

Temeljem članka 50. stavak 4. točka 32. Statuta Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 1/18), članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93, 34/99, 121/99-vjer. tumačenje, 118/03, 146/08, 137/09, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 14. stavak 1. alineja 1. Izjave Voda Mljet d.o.o. Babino Polje („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 8/17), Općinski načelnik Općine Mljet u funkciji Skupštine Društva dana 10. kolovoza 2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U

o raspodjeli dobiti Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za 2017. godinu

(187/2018-PAO)

I.

Dobit Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za 2017. godinu u iznosu od 113.160,00 kn nakon oporezivanja raspoređuje se u zadržanu dobit za naredno razdoblje u ukupnom iznosu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Mljet.

KLASA:406-01/10-18-01/17

URBROJ:2117-03/02-18-LD-02

Babino Polje, 10.08.2018.

Općinski načelnik u funkciji

Skupštine Društva:

Đivo Market, dipl. ing., v.r.

9

Temeljem članka 50. stavak 4. točka 32. Statuta Općine Mljet („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj 1/18), članka 441. stavak 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93, 34/99, 121/99-vjer. tumačenje, 118/03, 146/08, 137/09, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 14. stavak 1. alineja 3. Izjave Voda Mljet d.o.o. Babino Polje („Službeni glasnik Općine Mljet“ broj: 8/17), Općinski načelnik Općine Mljet u funkciji Skupštine Društva dana 10. kolovoza 2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U

o davanju razrješnice direktoru Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za 2017. godinu

(188/2018-PAO)

I.

Na temelju izvješća direktora Društva o poslovanju Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za 2017. godinu i usvojenih financijskih izvještaja za 2017. godinu daje se razrješnica direktoru Društva Ivanu Sršenu, dipl. ing. i Draganu Medanu, univ. bacc. ing. nav. traff. za pripadajući dio 2017. godine u kojem je svaki imenovani obavljao dužnost direktora Društva.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Mljet.

KLASA:406-01/10-18-01/!7

URBROJ:2117-03/02-18-LD-03

Babino Polje, 10.08.2018.

Općinski načelnik u funkciji

Skupštine Društva:

Đivo Market, dipl. ing., v.r.

IZDAJE:

Republika Hrvatska, Dubrovačko – neretvanska županija, Općina Mljet – Babino Polje

Glavni i odgovorni urednik:

Željko Matana, predsjednik Odbora za statutarno-pravna pitanja

Uredništvo:

Dragec Levak, dipl.iur. – pročelnik JUO

Antonia Nusskern Lazo – službenik za informiranje

Oglasi se primaju u Uredništvu

ISSN 1331 - 5862