of 26 /26
1 „SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________ SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT LIST IZLAZI PO POTREBI ________________________ Tel: 735-291 Telefaks: 734-900 BROJ: 06/2019 Dugi Rat, 29. svibnja 2019. Izdaje: Općina Dugi Rat Tiska: Općina Dugi Rat Adresa: 21315 Dugi Rat, Poljička cesta 133. OIB 70748151333 S A D R Ž A J Općinsko vijeće 1. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2019. godinu ………………………………………. 1 1. 1. I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2019. godini …………………………………………………………………………… 9 1. 2. I. Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2019. godini ……………………………………………………………………………. 12 1.3. Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dugi Rat za 2019. godinu ………………. 17 2. I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu ………………………………………………………. 18 3. Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje Aneksa br.1 Ugovora o izgradnji građevine javne namjene - Vatrogasnog doma u Dugom Ratu …………………………………… 22 4. Pravilnik za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuju niti ograničuju opću upotrebu pomorskog dobra ………………………………………………………………………………… 23 ______________________________________________________________________________ 1. Na temelju čl. 39. st. 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08,136/112 i 15/15) i čl. 27. Statuta Općine Dugi Rat ("Službeni glasnik" - službeno glasilo Općine Dugi Rat: broj 02/18), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na 29.sjednici održanoj 11. travnja i 24. svibnja 2019. godine donijelo je Članak 1. U Proračunu Općine Dugi Rat za 2019. godinu ("Službeni glasnik" -službeno glasilo Općine Dugi Rat: broj 17/18) čl. 1. mijenja se i glasi: Proračun Općine Dugi Rat za 2019. godinu (u daljnjem tekstu "Proračun") sastoji se od: OPĆI DIO I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

SLUŽBENI GLASNIK - dugirat.hr · 1 „sluŽbeni glasnik“ – sluŽbeno glasilo opĆine dugi rat _____ sluŽbeni glasnik

 • Author
  others

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENI GLASNIK - dugirat.hr · 1 „sluŽbeni glasnik“ – sluŽbeno glasilo opĆine dugi rat...

 • 1

  „SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________

  SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT

  LIST IZLAZI PO POTREBI

  ________________________

  Tel: 735-291

  Telefaks: 734-900

  BROJ: 06/2019

  Dugi Rat, 29. svibnja 2019.

  Izdaje: Općina Dugi Rat

  Tiska: Općina Dugi Rat

  Adresa: 21315 Dugi Rat,

  Poljička cesta 133.

  OIB 70748151333

  S A D R Ž A J

  Općinsko vijeće

  1. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2019. godinu ………………………………………. 1

  1. 1. I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području

  Općine Dugi Rat u 2019. godini …………………………………………………………………………… 9

  1. 2. I. Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području

  Općine Dugi Rat u 2019. godini ……………………………………………………………………………. 12

  1.3. Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dugi Rat za 2019. godinu ………………. 17

  2. I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu ………………………………………………………. 18

  3. Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje Aneksa br.1 Ugovora o

  izgradnji građevine javne namjene - Vatrogasnog doma u Dugom Ratu …………………………………… 22

  4. Pravilnik za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuju niti ograničuju opću

  upotrebu pomorskog dobra ………………………………………………………………………………… 23

  ______________________________________________________________________________ 1.

  Na temelju čl. 39. st. 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08,136/112 i 15/15) i čl. 27. Statuta Općine Dugi Rat ("Službeni

  glasnik" - službeno glasilo Općine Dugi Rat: broj 02/18), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na 29.sjednici održanoj 11. travnja i 24. svibnja 2019.

  godine donijelo je

  Članak 1.

  U Proračunu Općine Dugi Rat za 2019. godinu ("Službeni glasnik" -službeno glasilo Općine Dugi Rat: broj 17/18) čl. 1. mijenja se i glasi:

  Proračun Općine Dugi Rat za 2019. godinu (u daljnjem tekstu "Proračun") sastoji se od:

  OPĆI DIO

  I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

 • 2

  „SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________

  PLANIRANO IZNOS

  PROMJENA

  POSTOTAK NOVI IZNOS

  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

  Prihodi poslovanja 22.593.010,00 0,00 0.0% 22.593.010,00

  Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 200.000,00 32.000,00 16.0% 232.000,00

  Rashodi poslovanja 24.678.010,00 -638.000,00 -2.6% 24.040.010,00

  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.115.000,00 670.000,00 9.4% 7.785.000,00

  RAZLIKA -9.000.000,00 0,00 0.0% -9.000.000,00

  B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

  Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,0% 0,00

  Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,0% 0,00

  C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

  VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA 9.000.000,00 0,00 0.0% 9.000.000,00

  VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA0,00 0,00 0,0% 0,00

  BROJ

  KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO IZNOS

  PROMJENA

  POSTOTAK NOVI IZNOS

  6 Prihodi poslovanja 22.593.010,00 0,00 0.0% 22.593.010,00

  61 Prihodi od poreza 11.893.000,00 0,00 0.0% 11.893.000,00

  611 Porez i prirez na dohodak 9.753.000,00 0,00 0.0% 9.753.000,00

  613 Porezi na imovinu 1.860.000,00 0,00 0.0% 1.860.000,00

  614 Porezi na robu i usluge 280.000,00 0,00 0.0% 280.000,00

  63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.477.000,00 0,00 0.0% 2.477.000,00

  633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.950.000,00 0,00 0.0% 1.950.000,00

  634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 527.000,00 0,00 0.0% 527.000,00

  638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 0,00 0,0% 0,00

  64 Prihodi od imovine 1.325.010,00 0,00 0.0% 1.325.010,00

  641 Prihodi od financijske imovine 18.010,00 0,00 0.0% 18.010,00

  642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.307.000,00 0,00 0.0% 1.307.000,00

  65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada6.865.000,00 0,00 0.0% 6.865.000,00

  651 Upravne i administrativne pristojbe 490.000,00 0,00 0.0% 490.000,00

  652 Prihodi po posebnim propisima 1.775.000,00 0,00 0.0% 1.775.000,00

  653 Komunalni doprinosi i naknade 4.600.000,00 0,00 0.0% 4.600.000,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 3.000,00 0,00 0.0% 3.000,00

  663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 3.000,00 0,00 0.0% 3.000,00

  68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 30.000,00 0,00 0.0% 30.000,00

  683 Ostali prihodi 30.000,00 0,00 0.0% 30.000,00

  7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 200.000,00 32.000,00 16.0% 232.000,00

  U čl. 3. prihodi i rashodi Proračuna utvrđeni u Računu prihoda, rashoda i financiranja za 2019. godinu povećavaju se odnosno smanjuju kako slijedi:

  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

  Članak 2.

  U tekuću zalihu Proračuna Općine Dugi Rat za 2019. godinu izdvaja se 20.000,00 kuna.

  Članak 3.

  71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 32.000,00 100% 32.000,00

  711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 0,00 32.000,00 100% 32.000,00

  72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 0,00 0.0% 200.000,00

  721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 200.000,00 0,00 0.0% 200.000,00

  3 Rashodi poslovanja 24.678.010,00 -638.000,00 -2.6% 24.040.010,00

  31 Rashodi za zaposlene 6.326.700,00 -38.000,00 -0.6% 6.288.700,00

  311 Plaće (Bruto) 5.188.400,00 0,00 0.0% 5.188.400,00

  312 Ostali rashodi za zaposlene 224.000,00 0,00 0.0% 224.000,00

  313 Doprinosi na plaće 914.300,00 -38.000,00 -4.2% 876.300,00

  32 Materijalni rashodi 13.927.310,00 -570.000,00 -4.1% 13.357.310,00

  321 Naknade troškova zaposlenima 244.000,00 0,00 0.0% 244.000,00

  322 Rashodi za materijal i energiju 1.535.800,00 0,00 0.0% 1.535.800,00

  323 Rashodi za usluge 11.229.960,00 -550.000,00 -4.9% 10.679.960,00

  324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 55.000,00 0,00 0.0% 55.000,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 862.550,00 -20.000,00 -2.3% 842.550,00

 • 3

  „SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________

  34 Financijski rashodi 150.000,00 65.000,00 43.3% 215.000,00

  343 Ostali financijski rashodi 150.000,00 65.000,00 43.3% 215.000,00

  35 Subvencije 0,00 0,00 0,0% 0,00

  352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,0% 0,00

  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.390.000,00 0,00 0.0% 1.390.000,00

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.390.000,00 0,00 0.0% 1.390.000,00

  38 Ostali rashodi 2.884.000,00 -95.000,00 -3.3% 2.789.000,00

  381 Tekuće donacije 2.884.000,00 -95.000,00 -3.3% 2.789.000,00

  386 Kapitalne pomoći 0,00 0,00 0,0% 0,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.115.000,00 670.000,00 9.4% 7.785.000,00

  41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.660.000,00 0,00 0.0% 1.660.000,00

  412 Nematerijalna imovina 1.660.000,00 0,00 0.0% 1.660.000,00

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.455.000,00 670.000,00 12.3% 6.125.000,00

  421 Građevinski objekti 5.040.000,00 650.000,00 12.9% 5.690.000,00

  422 Postrojenja i oprema 140.000,00 20.000,00 14.3% 160.000,00

  423 Prijevozna sredstva 225.000,00 0,00 0.0% 225.000,00

  424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 40.000,00 0,00 0.0% 40.000,00

  426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 0.0% 10.000,00

  9 Vlastiti izvori 9.000.000,00 0,00 0.0% 9.000.000,00

  92 Rezultat poslovanja 9.000.000,00 0,00 0.0% 9.000.000,00

  922 Višak/manjak prihoda 9.000.000,00 0,00 0.0% 9.000.000,00

  C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

  BROJ

  KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO PROMJENA IZNOS

  PROMJENA

  POSTOTAK NOVI IZNOS

  SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 31.793.010,00 32.000,00 0,10 31.825.010,00

  Razdjel 001 Jedinstveni upravni odjel 31.793.010,00 32.000,00 0,10 31.825.010,00

  Glava 00101 Jedinstveni upravni odjel 27.431.800,00 32.000,00 0,12 27.463.800,00

  Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga općinskih tijela 3.784.500,00 45.000,00 1,19 3.829.500,00

  Aktivnost A100001 Administrativno i stručno osoblje 3.314.500,00 25.000,00 0,75 3.339.500,00

  Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike 3.314.500,00 25.000,00 0,75 3.339.500,00

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 3.264.500,00 25.000,00 0,77 3.289.500,00

  3 Rashodi poslovanja 3.254.500,00 25.000,00 0,77 3.279.500,00

  31 Rashodi za zaposlene 1.817.000,00 -25.000,00 -1,38 1.792.000,00

  311 Plaće (Bruto) 1.450.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00

  312 Ostali rashodi za zaposlene 112.000,00 0,00 0,00 112.000,00

  313 Doprinosi na plaće 255.000,00 -25.000,00 -9,80 230.000,00

  32 Materijalni rashodi 1.272.500,00 -15.000,00 -1,18 1.257.500,00

  321 Naknade troškova zaposlenima 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

  322 Rashodi za materijal i energiju 96.500,00 0,00 0,00 96.500,00

  323 Rashodi za usluge 774.000,00 5.000,00 0,65 779.000,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 312.000,00 -20.000,00 -6,41 292.000,00

  34 Financijski rashodi 145.000,00 65.000,00 44,83 210.000,00

  343 Ostali financijski rashodi 145.000,00 65.000,00 44,83 210.000,00

  38 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

  381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

  426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

  Izvor 5.4. Pomoći od ostalih pror. korisnika 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

  3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

  32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

  324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

  II POSEBNI DIO

  Članak 4.

  Prihodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 31.825.010,00kuna mijenjaju se i raspoređuju po Programima i nositeljima u posebnom dijelu

  Proračuna kako slijedi:

 • 4

  „SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________

  Aktivnost A100002 Predstavnička i izvršna tijela 375.000,00 0,00 0,00 375.000,00

  Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 375.000,00 0,00 0,00 375.000,00

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 375.000,00 0,00 0,00 375.000,00

  3 Rashodi poslovanja 375.000,00 0,00 0,00 375.000,00

  32 Materijalni rashodi 365.000,00 0,00 0,00 365.000,00

  324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00

  38 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

  381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

  Aktivnost A100003 Funkcioniranje političkih stranaka 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

  Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

  3 Rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

  32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00

  38 Ostali rashodi 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

  381 Tekuće donacije 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

  Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine 35.000,00 20.000,00 57,14 55.000,00

  Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane za službenike 35.000,00 20.000,00 57,14 55.000,00

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 35.000,00 20.000,00 57,14 55.000,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35.000,00 20.000,00 57,14 55.000,00

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 20.000,00 57,14 55.000,00

  422 Postrojenja i oprema 35.000,00 20.000,00 57,14 55.000,00

  Program 1001 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 11.610.300,00 -568.000,00 -4,89 11.042.300,00

  Aktivnost A100101 Održavanje objekata komunalne infrastrukture 11.590.300,00 -568.000,00 -4,90 11.022.300,00

  Funkcijska klasifikacija 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 11.590.300,00 -568.000,00 -4,90 11.022.300,00

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 6.263.300,00 -600.000,00 -9,58 5.663.300,00

  3 Rashodi poslovanja 6.263.300,00 -600.000,00 -9,58 5.663.300,00

  31 Rashodi za zaposlene 848.000,00 -13.000,00 -1,53 835.000,00

  311 Plaće (Bruto) 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00

  312 Ostali rashodi za zaposlene 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

  313 Doprinosi na plaće 123.000,00 -13.000,00 -10,57 110.000,00

  32 Materijalni rashodi 5.415.300,00 -587.000,00 -10,84 4.828.300,00

  321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

  322 Rashodi za materijal i energiju 891.300,00 0,00 0,00 891.300,00

  323 Rashodi za usluge 4.479.000,00 -587.000,00 -13,11 3.892.000,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

  Izvor 4.1. Prih.za posebne namjene-komunalna naknada 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00

  3 Rashodi poslovanja 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00

  32 Materijalni rashodi 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00

  323 Rashodi za usluge 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00

  Izvor 4.2. Prih.za posebne namjene-komunalni doprinos 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

  3 Rashodi poslovanja 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

  32 Materijalni rashodi 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

  323 Rashodi za usluge 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

  Izvor 5.1. Pomoći iz županijskog proračuna 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00

  3 Rashodi poslovanja 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00

  32 Materijalni rashodi 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00

  323 Rashodi za usluge 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00

  Izvor 5.4. Pomoći od ostalih pror. korisnika 477.000,00 0,00 0,00 477.000,00

  3 Rashodi poslovanja 477.000,00 0,00 0,00 477.000,00

  31 Rashodi za zaposlene 472.000,00 0,00 0,00 472.000,00

  311 Plaće (Bruto) 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

  313 Doprinosi na plaće 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00

  32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

  321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

  Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 32.000,00 100,00 32.000,00

  3 Rashodi poslovanja 0,00 32.000,00 100,00 32.000,00

  32 Materijalni rashodi 0,00 32.000,00 100,00 32.000,00

  323 Rashodi za usluge 0,00 32.000,00 100,00 32.000,00

  Kapitalni projekt K100102 Nabava dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

  Funkcijska klasifikacija 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

  3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00

  38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00

  386 Kapitalne pomoći 0,00 0,00 0,00 0,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

  422 Postrojenja i oprema 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

  Program 1002 Javne potrebe u kulturi 1.061.000,00 0,00 0,00 1.061.000,00

  Aktivnost A100201 Djelatnost općinske knjižnice 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00

  Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00

 • 5

  „SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00

  3 Rashodi poslovanja 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00

  32 Materijalni rashodi 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00

  323 Rashodi za usluge 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00

  Aktivnost A100202 Kulturne manifestacije 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00

  Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00

  3 Rashodi poslovanja 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00

  32 Materijalni rashodi 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

  38 Ostali rashodi 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00

  381 Tekuće donacije 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00

  Izvor 6.1. Donacije 0,00 0,00 0,00 0,00

  3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00

  32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00

  Aktivnost A100203 Djelatnost udruga u kulturi 523.000,00 0,00 0,00 523.000,00

  Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 523.000,00 0,00 0,00 523.000,00

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 523.000,00 0,00 0,00 523.000,00

  3 Rashodi poslovanja 523.000,00 0,00 0,00 523.000,00

  32 Materijalni rashodi 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00

  323 Rashodi za usluge 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00

  38 Ostali rashodi 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00

  381 Tekuće donacije 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00

  Kapitalni projekt K100204 Projekt nabave opreme i knjiga 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

  Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

  424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

  Izvor 5.2. Pomoći iz državnog proračuna 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

  424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

  Program 1003 Javne potrebe u sportu 1.764.000,00 -95.000,00 -5,39 1.669.000,00

  Aktivnost A100301 Redovna djelatnost sportskih udruga 1.409.000,00 0,00 0,00 1.409.000,00

  Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta 1.409.000,00 0,00 0,00 1.409.000,00

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 1.409.000,00 0,00 0,00 1.409.000,00

  3 Rashodi poslovanja 1.409.000,00 0,00 0,00 1.409.000,00

  32 Materijalni rashodi 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

  323 Rashodi za usluge 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

  38 Ostali rashodi 1.289.000,00 0,00 0,00 1.289.000,00

  381 Tekuće donacije 1.289.000,00 0,00 0,00 1.289.000,00

  Aktivnost A100302 Održavanje sportskih objekata 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

 • 6

  „SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________

  Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

  3 Rashodi poslovanja 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

  32 Materijalni rashodi 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

  323 Rashodi za usluge 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

  Izvor 5.5. Pomoći iz EU fondova 0,00 0,00 0,00 0,00

  3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00

  32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00

  323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,00

  Aktivnost A100303 Razne sportske manifestacije/prij.po odlukama 205.000,00 -95.000,00 -46,34 110.000,00

  Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta 205.000,00 -95.000,00 -46,34 110.000,00

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 205.000,00 -95.000,00 -46,34 110.000,00

  3 Rashodi poslovanja 205.000,00 -95.000,00 -46,34 110.000,00

  38 Ostali rashodi 205.000,00 -95.000,00 -46,34 110.000,00

  381 Tekuće donacije 205.000,00 -95.000,00 -46,34 110.000,00

  Program 1005 Zaštita od požara i civilna zaštita 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00

  Aktivnost A100501 Djelatnost vatrogasnih postrojbi i civilne zaštite 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00

  Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00

  3 Rashodi poslovanja 525.000,00 0,00 0,00 525.000,00

  32 Materijalni rashodi 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

  323 Rashodi za usluge 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

  38 Ostali rashodi 375.000,00 0,00 0,00 375.000,00

  381 Tekuće donacije 375.000,00 0,00 0,00 375.000,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00

  423 Prijevozna sredstva 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00

  Izvor 5.1. Pomoći iz županijskog proračuna 0,00 0,00 0,00 0,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00

  423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00 0,00 0,00

  Program 1006 Socijalna skrb i novčane pomoći 1.784.000,00 0,00 0,00 1.784.000,00

  Aktivnost A100601 Razne pomoći obiteljima u novcu 820.000,00 0,00 0,00 820.000,00

  Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima820.000,00 0,00 0,00 820.000,00

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 820.000,00 0,00 0,00 820.000,00

  3 Rashodi poslovanja 820.000,00 0,00 0,00 820.000,00

  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 820.000,00 0,00 0,00 820.000,00

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 820.000,00 0,00 0,00 820.000,00

  Aktivnost A100602 Stipendije 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

  Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

  3 Rashodi poslovanja 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

  Aktivnost A100603 Humanitarna skrb kroz udruge građana 179.000,00 0,00 0,00 179.000,00

  Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 179.000,00 0,00 0,00 179.000,00

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 179.000,00 0,00 0,00 179.000,00

  3 Rashodi poslovanja 179.000,00 0,00 0,00 179.000,00

  38 Ostali rashodi 179.000,00 0,00 0,00 179.000,00

  381 Tekuće donacije 179.000,00 0,00 0,00 179.000,00

  Aktivnost A100604 Pomoći obiteljima u naravi 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00

  Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima450.000,00 0,00 0,00 450.000,00

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00

  3 Rashodi poslovanja 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00

  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00

  Aktivnost A100605 Ostale potrebe u području socijalne skrbi 215.000,00 0,00 0,00 215.000,00

 • 7

  „SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________

  Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima215.000,00 0,00 0,00 215.000,00

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 215.000,00 0,00 0,00 215.000,00

  3 Rashodi poslovanja 215.000,00 0,00 0,00 215.000,00

  38 Ostali rashodi 215.000,00 0,00 0,00 215.000,00

  381 Tekuće donacije 215.000,00 0,00 0,00 215.000,00

  Program 1007 Javne potrebe i usluge u zdravstvu 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00

  Aktivnost A100701 Poboljšanje zdravstvenih usluga 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00

  Funkcijska klasifikacija 0721 Opće medicinske usluge 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00

  3 Rashodi poslovanja 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00

  38 Ostali rashodi 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00

  381 Tekuće donacije 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00

  Program 1008 Razvoj turizma i gospodarstva 0,00 0,00 0,00 0,00

  Aktivnost A100801 Poticanje poljoprivrede 0,00 0,00 0,00 0,00

  Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda 0,00 0,00 0,00 0,00

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 0,00 0,00 0,00 0,00

  3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00

  35 Subvencije 0,00 0,00 0,00 0,00

  352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 0,00

  Program 1009 Izgradnja objekata i uređeja komunalne infrastrukture 6.650.000,00 650.000,00 9,77 7.300.000,00

  Kapitalni projekt K100901 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 4.990.000,00 650.000,00 13,03 5.640.000,00

  Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 3.200.000,00 600.000,00 18,75 3.800.000,00

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 2.500.000,00 600.000,00 24,00 3.100.000,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.500.000,00 600.000,00 24,00 3.100.000,00

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.500.000,00 600.000,00 24,00 3.100.000,00

  421 Građevinski objekti 2.500.000,00 600.000,00 24,00 3.100.000,00

  Izvor 5.1. Pomoći iz županijskog proračuna 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

  421 Građevinski objekti 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

  Izvor 5.2. Pomoći iz državnog proračuna 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

  421 Građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

  Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 1.790.000,00 50.000,00 2,79 1.840.000,00

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 610.000,00 50.000,00 8,20 660.000,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 610.000,00 50.000,00 8,20 660.000,00

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 610.000,00 50.000,00 8,20 660.000,00

  421 Građevinski objekti 610.000,00 50.000,00 8,20 660.000,00

  Izvor 4.2. Prih.za posebne namjene-komunalni doprinos 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

  421 Građevinski objekti 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

  Izvor 5.1. Pomoći iz županijskog proračuna 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00

  421 Građevinski objekti 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00

  Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

  421 Građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

  Kapitalni projekt K100902 Prostorno, urbanističko i maritivno planiranje 1.660.000,00 0,00 0,00 1.660.000,00

  Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 1.660.000,00 0,00 0,00 1.660.000,00

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 1.660.000,00 0,00 0,00 1.660.000,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.660.000,00 0,00 0,00 1.660.000,00

  41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.660.000,00 0,00 0,00 1.660.000,00

  412 Nematerijalna imovina 1.660.000,00 0,00 0,00 1.660.000,00

  Izvor 5.1. Pomoći iz županijskog proračuna 0,00 0,00 0,00 0,00

 • 8

  „SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00

  41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00

  412 Nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,00 0,00

  Glava 00102 Dječji vrtić 4.361.210,00 0,00 0,00 4.361.210,00

  Proračunski korisnik 000 Dječji vrtić DUGI RAT 4.361.210,00 0,00 0,00 4.361.210,00

  Program 1004 Odgoj i obrazovanje 4.361.210,00 0,00 0,00 4.361.210,00

  Aktivnost A100401 Odgojno i administrativno tehničko osoblje 3.538.210,00 0,00 0,00 3.538.210,00

  Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 3.538.210,00 0,00 0,00 3.538.210,00

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 2.798.200,00 0,00 0,00 2.798.200,00

  Korisnik DV Dječji vrtić 2.798.200,00 0,00 0,00 2.798.200,00

  3 Rashodi poslovanja 2.798.200,00 0,00 0,00 2.798.200,00

  31 Rashodi za zaposlene 2.798.200,00 0,00 0,00 2.798.200,00

  311 Plaće (Bruto) 2.354.400,00 0,00 0,00 2.354.400,00

  312 Ostali rashodi za zaposlene 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00

  313 Doprinosi na plaće 406.800,00 0,00 0,00 406.800,00

  Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-vrtić 740.010,00 0,00 0,00 740.010,00

  Korisnik DV Dječji vrtić 740.010,00 0,00 0,00 740.010,00

  3 Rashodi poslovanja 740.010,00 0,00 0,00 740.010,00

  31 Rashodi za zaposlene 391.500,00 0,00 0,00 391.500,00

  311 Plaće (Bruto) 334.000,00 0,00 0,00 334.000,00

  312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00

  313 Doprinosi na plaće 57.500,00 0,00 0,00 57.500,00

  32 Materijalni rashodi 343.510,00 0,00 0,00 343.510,00

  321 Naknade troškova zaposlenima 109.000,00 0,00 0,00 109.000,00

  322 Rashodi za materijal i energiju 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00

  323 Rashodi za usluge 149.960,00 0,00 0,00 149.960,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.550,00 0,00 0,00 35.550,00

  34 Financijski rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

  343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

  Aktivnost A100402 Održavanje standarda vrtića 773.000,00 0,00 0,00 773.000,00

  Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 773.000,00 0,00 0,00 773.000,00

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

  3 Rashodi poslovanja 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

  32 Materijalni rashodi 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

  323 Rashodi za usluge 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

  Korisnik DV Dječji vrtić 0,00 0,00 0,00 0,00

  3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00

  32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00

  323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 0,00

  Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-vrtić 680.000,00 0,00 0,00 680.000,00

  Korisnik DV Dječji vrtić 680.000,00 0,00 0,00 680.000,00

  3 Rashodi poslovanja 595.000,00 0,00 0,00 595.000,00

  32 Materijalni rashodi 595.000,00 0,00 0,00 595.000,00

  322 Rashodi za materijal i energiju 496.000,00 0,00 0,00 496.000,00

  323 Rashodi za usluge 99.000,00 0,00 0,00 99.000,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00

  422 Postrojenja i oprema 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00

  Izvor 6.2. Donacije-vrtić 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

  Korisnik DV Dječji vrtić 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

  3 Rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

  32 Materijalni rashodi 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

  322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00

  422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 0,00 0,00

  Kapitalni projekt K100403 Uređenje objekta DV Sumpetar 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

  Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

  Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

  3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00

  32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00

  322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,00 0,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

  421 Građevinski objekti 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

  422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 0,00 0,00

  Izvor 5.2. Pomoći iz državnog proračuna 0,00 0,00 0,00 0,00

 • 9

  „SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________

  1.1.

  Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18) i članak 27. stavka

  1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 2/18),

  Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 29. sjednici održanoj 11. travnja i 24. svibnja 2019. godine donosi

  sljedeće

  I. IZMJENE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU

  OPĆINE DUGI RAT U 2019. GODINI

  Članak 1.

  Članak 4. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat

  u 2019. godini („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 17/2018) mijenja se i glasi:

  Članak 2.

  Objekti i naznaka poslova s procijenjenim troškovima iskazanim u kunama za gradnju objekata i

  uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture u 2019. godini navode se u sljedećem pregledu:

  REDNI BROJ

  BROJ RAČUNA

  OPIS I NAZNAKA POSLA IZNOS U

  KUNAMA REBALANS

  1. 2. 3. 4. 5. 6.

  1. 412610 Prostorno -

  planska dokumentacija

  Završetak UPU obalnog dijela Duća (istočni i zapadni dio te izrada

  strateške studije utjecaja na okoliš za oba dijela

  UPU-a )

  250.000,00 250.000,00

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00

  421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 0,00

  Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenim glasniku" - službeno glasilo Općine Dugi Rat.

  KLASA: 021-05/18-01/40

  URBROJ: 2155/02-01/1-19-1

  Dugi Rat, 24. svibnja 2019. godine

  Bernardin Petrić

  OPĆINSKOG VIJEĆA

  PREDSJEDNIK

  III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  Članak 5.

 • 10

  „SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________

  Završetak UPU obalnog pojasa Bajnice

  140.000,00 140.000,00

  UPU Krilo-Suhi Potok (nova luka Krilo) te strateška procjena utjecaja na okoliš

  200.000,00 200.000,00

  UPU luka Sumpetar 200.000,00 200.000,00

  UPU Sumpetar Kosovac (zapadno od Malog

  Pariza, izmijeniti obuhvat granica)

  80.000,00 80.000,00

  Završetak IV izmjene i dopune PPUO Dugi Rat

  150.000,00 150.000,00

  VI izmjene i dopune PPUO Dugi Rat

  (generalne) 100.000,00 100.000,00

  2. 412611 Održavanje pomorskog

  dobra

  Utvrđivanje granica pomorskog dobra

  30.000,00 30.000,00

  3. 412612 Maritimno uređenje

  Idejni projekt luke i obalnog pojasa Bajnice

  50.000,00 50.000,00

  Idejni projekt obalnog pojasa Dugi Rat

  50.000,00 50.000,00

  Idejni projekt šetnice u Dućama

  80.000,00 80.000,00

  Elaborati SPUO na priobalnom dijelu

  150.000,00 150.000,00

  4. 412613 Projekti

  prometnog uređenja

  Idejni projekt uređenja istočnog ulaza u području

  Općine Dugi Rat 100.000,00 100.000,00

  Elaborati prometnih rješenja na području

  Općine Dugi Rat (Mali Rat, Sumpetar, Hrvatske

  mornarice)

  50.000,00 50.000,00

  Izrada Prometnog elaborata priključka nerazvrstane ceste

  Glavica II na D8

  15.000,00 15.000,00

  Izrada Prometnog elaborata pješačkog

  prijelaza na D8 U Malom Ratu

  15.000,00 15.000,00

  5. 421230 Završetak zgrade dječjeg

  vrtića Sumpetar 50.000,00 50.000,00

 • 11

  „SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________

  6. 421290 Vatrogasni dom 3.000.000,00 3.800.000,00

  7. 42131

  Projekti uređenja i izgradnje

  nerazvrstanih cesta

  Glavni projekt i uređenje ulice Vezika

  220.000,00 220.000,00

  Uređenje puta preko bujice Rogač

  300.000,00 435.000,00

  Završetak dokumentacije za parkiralište Kosovac

  50.000,00 0,00

  Put Orij-Mali Rat-Sumpetar (glavni i izvedbeni projekt)

  70.000,00 70.000,00

  Dokumentacija za ulicu Put Vrila Sumpetar 0,00 35.000,00

  8. 42141 Vodoopskrba i

  kanalizacija

  Dokumentacija za izgradnju središnjeg i

  zapadnog dijela sustava odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe općine Dugi

  rat

  100.000,00 30.000,00

  Vodovod visoke zone (dorada projektne

  dokumentacije) 100.000,00 100.000,00

  9. 42146 Izgradnja spomenika

  soparniku 150.000,00 150.000,00

  10. 42147 Energetski

  vodovi i javna rasvjeta

  Zamjena javne rasvjete LED rasvjetom unutar

  naselja općine Dugi Rat 300.000,00 300.000,00

  Izgradnja novih rasvjetnih mjesta

  350.000,00 350.000,00

  11. 42149 Uređenje groblja i mrtvačnice Duće

  150.000,00 150.000,00

  UKUPNO 6.500.000,00 7.350.000,00

  Članak 2.

  Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“-

  službenom glasniku Općine Dugi Rat.

  SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

  OPĆINA DUGI RAT

  OPĆINSKO VIJEĆE

  KLASA: 021-05/18-01/35 PREDSJEDNIK

  URBROJ: 2155/02-01/1-19-1 OPĆINSKOG VIJEĆA:

  Dugi Rat, 24. svibnja 2019.

  Bernardin Petrić

 • 12

  „SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________

  1.2.

  Temeljem članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18), te članka 27.

  stavka 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 2/18),

  Općinsko vijeće Općine Dugi Rat, na 29. sjednici održanoj 11. travnja i 24. svibnja 2019. godine donosi

  sljedeće

  I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

  ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT U 2019. GODINI

  Članak 1.

  Članak 3. Programa održavanja objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi

  Rat u 2019. godini („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 17/18) mijenja se i glasi:

  Članak 2.

  U 2019. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa obuhvaća:

  REDNI BROJ

  BROJ RAČUNA

  OPIS I NAZNAKA POSLA IZNOS U

  KUNAMA REBALANS

  1. 2. 3. 4. 5. 6.

  1.

  32341

  Održavanje otpadnih i oborinskih

  voda i opskrba pitkom vodom

  Opskrba pitkom vodom 250.000,00 250.000,00

  323490

  Sanacija izvanrednih manjih oštećenja i začepljenja na sustavu odvodnje otpadnih voda Dugog Rata i Jesenica

  150.000,00 150.000,00

  Saniranje oborinske odvodnje na nerazvrstanim cestama na području općine Dugi Rat

  600.000,00 600.000,00

  Održavanje podmorskih kanalizacijskih ispusta Dugi Rat - Bajnice

  100.000,00 100.000,00

  Popravak vodovodnih instalacija i tuševa te zamjena novih cijevi (izrada projektne dokumentacije)

  250.000,00 250.000,00

 • 13

  „SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________

  Projektiranje i uređenje oborinske odvodnje (ulica Hrvatske mornarice i spoj sa D8 u Dugom Ratu)

  80.000,00 80.000,00

  Projektiranje oborinske odvodnje ulice Put Kruga sa D-8 u Malom Ratu

  40.000,00 40.000,00

  2.

  323420 Održavanje

  čistoće javnih površina;

  deratizacija, dezinsekcija i veterinarske

  usluge

  Zbrinjavanje otpada 100.000,00 100.000,00

  323421 Eko renta gradu Splitu 300.000,00 300.000,00

  32343 Deratizacija i dezinsekcija 100.000,00 100.000,00

  32362 Veterinarske i higijeničarske usluge

  20.000,00 20.000,00

  3.

  322440

  Održavanje javnih

  površina

  Materijal za tekuće održavanje komunalnog uređenja

  150.000,00 150.000,00

  322441 Pribor u Vlastitom pogonu 25.000,00 25.000,00

  322442 Tabele naziva ulica i prometni znakovi

  40.000,00 40.000,00

  323290

  Čišćenje plaža 120.000,00 120.000,00

  Nasipanje plaža žalom i uređenje oštećenih šetnica i mulova

  480.000,00 480.000,00

  Postavljanje i dizanje barijera i plutača

  120.000,00 120.000,00

  323291

  Nastavak uređenja šetnice Mali Rat - Sumpetar

  200.000,00 270.000,00

  Nastavak uređenja šetnice Suhi Potok - Mali Paris

  300.000,00 300.000,00

  Uređenje šetnice Mali Rat Orij (troškovnik i radovi)

  420.000,00 0,00

  Uređenje šetnice u Suhom Potoku (kod P. Zemunik)

  210.000,00 210.000,00

  Nastavak šetnice Bajnice-Krilo (60m)

  120.000,00 120.000,00

  323292

  Uređenje pera u Dućama Luka ispod kuće Papučić

  300.000,00 300.000,00

  Sanacija pera kod Shooko bara

  40.000,00 40.000,00

  Završetak pera Duće Rogač (sa kamenim štitnicima 20m)

  130.000,00 130.000,00

 • 14

  „SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________

  Popravak mula u Dućama (Glavica zapadno od cafe bara Berekin)

  50.000,00 50.000,00

  Popravak mula u Dućama (Glavica istočno od cafe bara Berekin)

  60.000,00 60.000,00

  Uređenje privezišta u Malom Ratu

  70.000,00 0,00

  323293

  Zaštita okoliša i sanacija divljih odlagališta

  120.000,00 120.000,00

  Podzemni spremnici za miješani otpad sa ugradnjom

  100.000,00 100.000,00

  323294 Održavanje zelenih površina i nabava novih klupa za parkove

  100.000,00 100.000,00

  323295

  Uređivanje parkinga i potpornog zida u Bajnicama

  470.000,00 0,00

  Uređenje nogostupa u Dućama (od hotela Tomasović do Žigola)

  1.230.000,00 1.230.000,00

  Nogostup Duće Glavica 1. dio

  0,00 100.000,00

  Nastavak nogostupa Duće Glavica (istočno 335m)

  250.000,00 250.000,00

  Uređenje zida na Krilu ispod autobusne stanice (dužina 22m, visina 2,30 m)

  60.000,00 60.000,00

  Projektiranje parking prostora i kolnog pristupa na bujici Vrilo u Sumpetru (ispod kuće Klarić)

  50.000,00 50.000,00

  Uređenje pothodnika u Krilu

  0,00 40.000,00

  Izgradnja potpornog zida u ulici Mrta jugo-istočno od kuće Rejo

  30.000,00 30.000,00

  323299 Ostale tekuće usluge 100.000,00 100.000,00

  4. 323213 Uređenje

  nerazvrstanih cesta

  Uređenje platoa ulice Josipa Bana Jelačića

  50.000,00 50.000,00

 • 15

  „SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________

  Uređenje javne površine i proširenje parkinga u Jadranskoj ulici Dugi Rat (istočno od rotora)

  200.000,00 200.000,00

  Uređenje ulice Petra Gumaja Sumpetar

  270.000,00 270.000,00

  Uređenje nerazvrstanog puta sa ostalom infrastrukturom u Suhom Potoku (kod novogradnje I. Marasović)

  200.000,00 200.000,00

  Projekt i uređenje ulaza u ulicu Duboka

  200.000,00 200.000,00

  Put Bunja u starom selu Jesenice

  60.000,00 60.000,00

  Završetak asfaltiranja Put Kruga Mali Rat (15m)

  10.000,00 10.000,00

  Uređenje dijela nerazvrstane ceste u ulici Hrvatske mornarice (kod autoservisa Pavić 50.000,00 50.000,00

  Uređenje pristupnog puta moru ispod lokalne ceste Rogač II

  30.000,00 30.000,00

  Uređenje pješačkog puta u Malom Ratu (D8-Put Borića)

  0,00 100.000,00

  Asfaltiranje kolnika na Trgu kralja Tomislava u Dugom Ratu (k.b. 3, 4 i 5)

  100.000,00 0,00

  Završetak ulice Mrnjača (Staro selo Krug)

  0,00 30.000,00

  Nastavak izgradnje protupožarnog puta u Trsteniku

  100.000,00 200.000,00

  Uređenje protupožarnog puta između Podstrane i Dugog Rata (850m)

  300.000,00 300.000,00

  Održavanje protupožarnih puteva

  70.000,00 70.000,00

  Održavanje tematskih staza 30.000,00 30.000,00

  323750 Geodetsko-katastarske usluge

  70.000,00 70.000,00

  323751 Legalizacija nerazvrstanih cesta

  300.000,00 300.000,00

 • 16

  „SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________

  5.

  32231 Javna

  rasvjeta

  Troškovi električne energije 600.000,00 600.000,00

  323296 Održavanje javne rasvjete 350.000,00 350.000,00

  323297 Božićno ukrašavanje mjesta 50.000,00 50.000,00

  6.

  32321 Održavanje općinskih objekata

  Održavanje sportskih objekata

  150.000,00 150.000,00

  Održavanje zgrada kulture na području općine (stara općinska zgrada zapadni ulaz, saniranje noseće grede, ostalo)

  260.000,00 260.000,00

  Tekuće održavanje zgrade vrtića

  40.000,00 40.000,00

  Održavanje zgrade općinske uprave

  15.000,00 15.000,00

  Uređenje vjerskih objekata 50.000,00 50.000,00

  32322 Tekuće održavanje autobusnih čekaonica

  15.000,00 15.000,00

  UKUPNO 10.905.000,00 10.285.000,00

  Članak 3.

  Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“

  – službenom glasilu Općine Dugi Rat.

  SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

  OPĆINA DUGI RAT

  OPĆINSKO VIJEĆE

  KLASA: 021-05/18-01/36 PREDSJEDNIK

  URBROJ: 2155/02-01/1-19-1 OPĆINSKOG VIJEĆA:

  Dugi Rat, 24. svibnja 2019.

  Bernardin Petrić

  _______________________________________________________________________________________

  1.3.

 • 17

  „SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________

  Na temelju čl. 39. st. 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i čl. 27. Statuta

  Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 2/18), Općinsko vijeće Općine

  Dugi Rat na 29. sjednici održanoj 11. travnja i 24. svibnja 2019. godine donijelo je slijedeću

  O D L U K U

  o usvajanju I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dugi Rat za 2019. godinu

  I.

  Prihvaća se prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dugi Rat za 2019. godinu u tekstu koji je pripremljen za ovu sjednicu Općinskog vijeća, a koji se smatra sastavnim dijelom ove Odluke.

  II.

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat.

  SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT

  Općinsko vijeće

  KLASA: 021-05/18-01/ 40 PREDSJEDNIK URBROJ: 2155/02-01/1-19-2 OPĆINSKOG VIJEĆA: Dugi Rat, 24. travnja 2019. god. Bernardin Petrić

  _______________________________________________________________________________________

  2.

 • 18

  „SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________

  Na temelju odredbi članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 27. Statuta

  Općine Dugi Rat ("Službeni glasnik" - službeno glasilo Općine Dugi Rat broj 2/18), Općinsko vijeće Općine

  Dugi Rat na 29. sjednici, održanoj dana 11. travnja 2019. godine, donosi sljedeći

  I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU

  Plan nabave za 2019. godinu („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat broj 17/2018)

  mijenja se i sada glasi:

  I. Postupci javne nabave za predmete nabave čija procijenjena vrijednost iznosi za robu i usluge

  200.000,00 kuna i više odnosno za radove 500.000,00 kuna i više

  R.

  br. Predmet

  nabave

  Evid.

  broj

  nabav

  e

  Proc.

  vrijednost

  nabave (bez

  PDV-a)

  Vrsta

  postupka

  javne nabave

  Ugovor o

  javnoj nabavi

  ili okv.

  sporazum

  Planirani

  početak

  postupka

  Planirano

  trajanje

  ugovora

  Oznaka

  Pozicije

  u

  Prorač

  unu

  I. Izmjene i

  dopune

  Plana

  1. Opskrba električno

  m

  energijom

  JRo-

  19/01

  960.000,00 -

  za 2 godine

  (480.000,00

  kn godišnje)

  otvoren

  i

  postupa

  k

  okvirni

  sporazum za

  dvije (2)

  godine

  (2

  jednogodišnja

  ugovora o

  javnoj

  nabavi)

  svibanj

  2019.

  ugovor za

  jednu (1)

  godinu

  32231

  2. Održavanje javne

  rasvjete

  JU

  19/01

  280.000,00

  kn

  Otvoreni

  postupak

  Ugovor o

  javnoj

  nabavi na 1

  godinu

  travanj

  2019.

  ugovor za

  jednu (1)

  godinu

  323296 280.000,00

  kn

  II. Postupci jednostavne nabave roba, usluga i radova čija procijenjena vrijednost iznosi 20.000,00 kuna

  pa do 200.000,00 kuna za robu i usluge,

  odnosno do 500.000,00 kuna za radove

  Predmet nabave Procijenjena

  vrijednost nabave

  (bez PDV-a) u kn

  Oznaka

  pozicije u

  Proračunu

  I. izmjene i

  dopune Plana

  nabave

  Završetak UPU-a obalnog dijela Duća (istočni dio i

  zapadni dio) te izrada strateške studije utjecaja na

  okoliš

  200.000,00

  412610

  Završetak UPU-a obalnog pojasa Bajnice 112.000,00 412610

  UPU Krilo - Suhi Potok (nova luka Krilo) te

  strateška procjena utjecaja na okoliš

  160.000,00 412610

  UPU luka Sumpetar 160.000,00 412610

 • 19

  „SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________

  UPU Sumpetar - Kosovac (zapadno od malog

  Pariza)

  64.000,00 412610

  Završetak IV izmjena i dopune PPU Općine Dugi

  Rat

  120.000,00 412610

  VI izmjene i dopune PPU Općine Dugi Rat

  (generalne)

  80.000,00 412610

  Utvrđivanje granice pomorskog dobra 24.000,00 412611

  Idejni projekt luke i obalnog pojasa Bajnice 40.000,00 412612

  Idejni projekt obalnog pojasa Dugi Rat 40.000,00 412612

  Idejni projekt šetnice u Dućama 64.000,00 412612

  Elaborati SPUO na priobalnom dijelu 120.000,00 412612

  Idejni projekt uređenja istočnog ulaza u područje

  Općine Dugi Rat

  80.000,00 412613

  Elaborati prometnih rješenja na području Općine

  Dugi Rat (Mali Rat, Sumpetar, Hrvatske mornarice)

  40.000,00

  412613

  Izrada prometnog elaborata priključka nerazvrstane

  ceste Glavica II na D8

  12.000,00 412613

  Izrada prometnog elaborata pješačkog prijelaza na

  D8 u Malom Ratu

  12.000,00 412613

  Završetak uređenja dječjeg vrtića Sumpetar 40.000,00 421230

  Glavni projekt uređenja ulice Vezika 176.000,00 42131

  Uređenje puta preko bujice Rogač 240.000,00 42131 348.000,00

  Završetak dokumentacije za parkiralište

  Kosovac

  40.000,00 42131 0,00

  Put Orij -Mali Rat -Sumpetar (glavni i izvedbeni

  projekt)

  56.000,00 42131

  Dokumentacija za ulicu Put Vrila Sumpetar 42131 28.000,00

  Dokumentacija za izgradnju središnjeg i

  zapadnog dijela kanalizacije vodovodnog sustava

  Općine Dugi Rat

  80.000,00 421410 24.000,00

  Vodovod visoke zone (dorada projektne

  dokumentacije)

  80.000,00 421410

  Izgradnja spomenika soparniku 120.000,00 42146

  Zamjena javne rasvjete LED rasvjetom unutar

  naselja Općine Dugi Rat

  240.000,00 42147

  Izgradnja novih rasvjetnih mjesta 280.000,00 42147

  Uređenje groblja i mrtvačnice Duće 120.000,00 42147

  Sanacija izvanrednih manjih oštećenja i začepljenja

  na sustavu odvodnje otpadnih voda Dugog Rata i

  Jesenica

  120.000,00 323490

  Održavanje podmorskih kanalizacijskih ispusta Dugi

  Rat - Bajnice

  80.000,00 323490

  Saniranje oborinske odvodnje na nerazvrstanim

  cestama na području Općine Dugi Rat

  480.000,00 323490

  Popravak vodovodnih instalacija i tuševa i zamjena

  novih cijevi te izrada projektne dokumentacije

  200.000,00 323490

  Projektiranje i uređenje oborinske odvodnje (ulica

  Hrvatske mornarice i spoj sa D8 u Dugom Ratu)

  64.000,00 323490

 • 20

  „SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________

  Projektiranje oborinske odvodnje ulice Put Kruga sa

  D8 u Malom Ratu

  32.000,00 323490

  Deratizacija i dezinsekcija 80.000,00 32343

  Veterinarske i higijeničarske usluge 16.000,00 322440

  Tabele naziva ulica i prometni znakovi 32.000,00 322442

  Usluga čišćenja plaža na području Općine Dugi Rat 96.000,00 323290

  Nasipavanje plaža žalom i uređenje oštećenih šetnica

  i mulova na području Općine Dugi Rat

  384.000,00 323290

  Postavljanje i dizanje barijera i plutača 96.000,00 323290

  Nastavak uređenja šetnice Mali Rat - Sumpetar 160.000,00 323291

  Nastavak uređenja šetnice Suhi Potok - Mali Paris 240.000,00 323291

  Uređenje šetnice Mali Rat - Orij (troškovnik i

  radovi)

  336.000,00 323291 0,00

  Uređenje šetnice u Suhom Potoku (kod P. Zemunik) 168.000,00 323291

  Nastavak šetnice Bajnice Krilo (60 m) 96.000,00 323291

  Uređenje pera u Duće Luke ispod kuće Papučić 240.000,00 323292

  Sanacija pera kod Shooko bara 32.000,00 323292

  Završetak pera Duće Rogač (sa kamenim štitnicima

  20m)

  104.000,00 323292

  Popravak mula u Dućama (Glavica zapadno od caffe

  bara "Berekin")

  40.000,00 323292

  Popravak mula u Dućama (Glavica istočno od caffe

  bara "Berekin")

  48.000,00 323292

  Uređenje privezišta u Malom Ratu 56.000,00 323292

  Zaštita okoliša i sanacija divljih odlagališta 96.000,00 323293

  Podzemni spremnici za miješani otpad s ugradnjom 80.000,00 323293

  Održavanje zelenih površina i nabava novih klupa za

  parkove

  80.000,00 323294

  Uređenje parkinga i potpornog zida u Bajnicama 376.000,00 323295 0,00

  Nogostup Duće Glavica 1. dio 0,00 323295 80.000,00

  Nastavak nogostupa u Duće Glavica (istočno 335 m) 200.000,00 323295

  Uređenje zida na Krilu ispod autobusne stanice

  (dužina 22m, visina 2,30 m)

  48.000,00 323295

  Projektiranje parking prostora i kolnog pristupa na

  bujici Vrilo u Sumpetru (ispod kuće Klarić)

  40.000,00 323295

  Uređenje pothodnika u Krilu 0,00 323295 32.000,00

  Izgradnja potpornog zida u ulici Mrta jugo-istočno

  od kuće Rejo

  24.000,00 323295

  Uređenje platoa ulice Josipa bana Jelačića 40.000,00 323213

  Uređenje ulice Petra Gumaja 216.000,00 323213

  Uređenje javne površine i proširenje parkinga u

  Jadranskoj ulici Dugi Rat (istočno od rotora)

  160.000,00

  323213

  Uređenje ulice Petra Gumaja Sumpetar 216.000,00 323213

  Uređenje nerazvrstanog puta sa ostalom

  infrastrukturom u Suhom Potoku (kod novogradnje

  I. Marasović)

  160.000,00 323213

  Projekt i uređenje ulaza u ulicu Duboka 160.000,00 323213

 • 21

  „SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________

  Put Bunja u starom selu Jesenice 48.000,00 323213

  Završetak asfaltiranja Put Kruga Mali Rat (15m) 8.000,00 323213

  Uređenje dijela nerazvrstane ceste u ulici Hrvatske

  mornarice (kod autoservisa Pavić)

  40.000,00 323213

  Uređenje pristupnog puta moru ispod lokalne ceste

  Rogač II

  24.000,00 323213

  Uređenje pješačkog puta u Malom Ratu (D8 – Put

  Borića)

  0,00 323213 80.000,00

  Asfaltiranje kolnika na Trgu kralja Tomislava u

  Dugom Ratu (k.b. 3, 4 i 5)

  80.000,00 323213 0,00

  Završetak ulice Mrnjača (staro selo Krug) 0,00 323213 24.000,00

  Nastavak izgradnje protupožarnog puta u

  Trsteniku

  80.000,00 323213 160.000,00

  Uređenje protupožarnog puta između Podstrane i

  Dugog Rata (850 m)

  240.000,00 323213

  Održavanje protupožarnih puteva 56.000,00 323213

  Održavanje tematskih staza 24.000,00 323213

  Geodetsko katastarske usluge 56.000,00 323750

  Legalizacija nerazvrstanih cesta 240.000,00 323751

  Održavanje javne rasvjete 0,00 323296

  Održavanje sportskih objekata 120.000,00 32321

  Održavanje zgrada kulture na području Općine Dugi

  Rat (stara općinska zgrada zapadni ulaz, saniranje

  noseće grede, ostalo)

  208.000,00 32321

  Uređenje vjerskih objekata 40.000,00 32321

  Potpora za školske udžbenike 136.000,00 372124

  Nabava i dostava raznog građevinskog materijala 96.000,00 322440

  Nabava uredskog materijala 44.000,00 32211

  Postavljanje baznih stanica za besplatan wi-fi

  (projektna dokumentacija, oprema i montaža)

  0,00 Sredstva EK 90.000,00

  Usluge telefona i telefaksa 52.000,00 32311

  Poštanske usluge 44.000,00 32313

  Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 64.000,00 32373

  Računala i računalna oprema 12.000,00 42211

  Računalne usluge (održavanje Libusoft aplikacije

  81.600,00 kn i prom.redar 36.400,00 kn)

  128.000,00 32389

  Premije osiguranja /uprava i pogon/ 28.000,00 32921

  Reprezentacija 32.000,00 32931

  Nabavka knjiga za knjižnicu 32.000,00 42411

  III. Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Dugi Rat za realizaciju ovih Izmjena i dopuna Plana iz točke

  I. i II..

  IV. Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenje te će se objaviti u „Službenom

  glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat i na internetskim stranicama Općine Dugi Rat.

  SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

  OPĆINA DUGI RAT

 • 22

  „SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________

  OPĆINSKO VIJEĆE

  KLASA: 021-05/18-01/42 PREDSJEDNIK

  URBROJ: 2155/02-01/1-19-01 OPĆINSKOG VIJEĆA:

  Dugi Rat, 24. svibnja 2019.

  BernardinPetrić

  _______________________________________________________________________________________

  3.

  Na temelju članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj

  2/18), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 29. sjednici održanoj 11. travnja i 24. svibnja 2019. godine donosi

  ODLUKU

  o davanju suglasnosti za potpisivanje Aneksa br. 1 Ugovora o izgradnji građevine javne namjene -

  Vatrogasnog doma u Dugom Ratu

  Članak 1.

  Ovom Odlukom daje se suglasnost općinskom načelniku za potpisivanje Aneksa br.1 Ugovora o

  izgradnji građevine javne namjene - Vatrogasnog doma u Dugom Ratu u tekstu koji je usvojen na 29. sjednici

  vijeća, a koji se smatra sastavnim dijelom ove odluke.

  Članak 2.

  Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dane objave u „Službenom glasniku“– službenom glasilu

  Općine Dugi Rat.

  KLASA: 021-05/19-01/19

  URBROJ: 2155/02-01/1-19-1 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG

  Dugi Rat, 24. svibnja 2019. VIJEĆA:

  Bernardin Petrić

  SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT

  Općinsko vijeće

 • 23

  „SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________

  4.

  Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/93, 100/04, 141/06, 38/09, 23/11 i 56/16), te članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“-službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 02/18), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 29. sjednici održanoj dana 11. travnja i 24. svibnja 2019. godine, donosi

  PRAVILNIK o obavljanju djelatnosti na pomorskom dobru područja Općine Dugi Rat

  na temelju koncesijskog odobrenja

  UVODNE ODREDBE

  Članak 1. Pravilnikom o obavljanju djelatnosti na pomorskom dobru područja Općine Dugi Rat na temelju

  koncesijskog odobrenja (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se uvjeti korištenja pomorskog dobra, uvjeti održavanja pomorskog dobra, propisuju mjere sigurnosti na pomorskom dobru te određuje nadzor provedbe ovog Pravilnika.

  Pravilnik iz prethodnog stavka se odnosi na dijelove pomorskog dobra (mikrolokacije za obavljanje djelatnosti) utvrđene Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Dugi Rat (u daljnjem tekstu: Plan).

  Pravilnik iz stavak 1. ovog članka ne odnosi se na dijelove pomorskog dobra za koje je Splitsko-dalmatinska županija provela i sklopila ugovor o koncesiji.

  Članak 2. Pomorsko dobro je opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, ima njezinu osobitu zaštitu, a upotrebljava se ili koristi pod uvjetima i na način propisan zakonom. Pomorsko dobro čine unutarnje morske vode i teritorijalnom more, njihovo dno i podzemlje, te dio kopna koji je po svojoj prirodi namijenjen općoj upotrebi ili je proglašen takvim, kao i sve što je s tim dijelom kopna trajno spojen na površini ili ispod nje. Pomorskim dobrom upravlja, vodi brigu o zaštiti i odgovara Republika Hrvatska neposredno ili putem jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno jedinica lokalne samouprave u skladu s odredbama Zakona pomorskom dobru i morskim lukama. Na zaštitu morske obale i mora od onečišćenja, osim onečišćenja s plovnih i plutajućih objekata, primjenjuju se propisi o vodama i propisi o zaštiti okoliša. Građevine i drugi objekti na pomorskom dobru koji su trajno povezani s pomorskim dobrom smatraju se pripadnošću pomorskog dobra. Na pomorskom dobru ne može se stjecati pravo vlasništva ni druga stvarna prava po bilo kojoj osnovi. UVJETI KORIŠTENJA

  Članak 3. Na pomorskom dobru ne području Općine Dugi Rat temeljem koncesijskog odobrenja, a sukladno Planu za tekuću godinu, mogu se obavljati sljedeće djelatnosti na morskoj obali, unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske:

  - Iznajmljivanje sredstava (brodica na motorni pogon; jedrilica i brodica na vesla; skuter; sredstvo za vuču sa opremom – banana, tuba, guma, skije, padobran isl.; daska za jedrenje; sandolina; pedalina, pribor i oprema za ronjenje i kupanje);

  - Ugostiteljstvo i trgovina (kiosk; prikolica; montažni objekt do 12 m2; pripadajuća terasa objekta; štand-rukotvorine; igračke; suveniri i sl,; ambulantna prodaja-škrinja; aparati za sladoled i sl.);

 • 24

  „SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________

  - Komercijalno-rekreacijski sadržaj (jumping; aqua park; zabavni sadržaji; suncobrani; ležaljke; kulturne, komercijalne, zabavne i športske priredbe; snimanje komercijalnog programa; reklamiranje; slikanje; fotografiranje; štand za masažu i sl. djelatnosti).

  Članak 4.

  Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Dugi Rat izdaje Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Općine Dugi Rat (u daljnjem tekstu: Vijeće) na temelju zahtjeva, Podnositelj zahtjeva može biti svaka pravna ili fizička osoba-vlasnik obrta, registrirana za obavljanje djelatnosti za koju traži koncesijsko odobrenje.

  Članak 5. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a kojima je pomorsko dobro dodijeljeno na korištenje temeljem koncesijskog odobrenja (u daljnjem tekstu: Korisnik koncesijskog odobrenja), dužne su na području pomorskog dobra za koje im je izdano koncesijsko odobrenje osigurati zaštitu okoliša, sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu d onečišćenja u skladu s pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske te za vrijeme trajanja koncesijskog odobrenja brinuti o sigurnosti ljudi i imovine, održavati pomorsko dobro i zaštititi ga od bilo kakvog zlouporabe, te ga koristiti pažnjom dobrog gospodara, te ne smiju poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su dopuštene ovim Pravilnikom i izdanim koncesijskim odobrenjem.

  Članak 6. Korisnik koncesijskog odobrenja naročito je dužan održavati čistoću pomorskom dobra na kojem obavlja djelatnost temeljem izdanog koncesijskog odobrenja, zatim uklanjati naplavine (daske, plastiku i slično) i ostale nanose, osigurati pražnjenje posuda za otpatke, pridržavati se Odluke o komunalnom redu te Odluke o javnom redu i miru Općine Dugi Rat, te se pridržavati odluka i rješenja nadležnih tijela koje provode nadzor nad pomorskim dobrom. Korisnik koncesijskog odobrenja dužan je za uslugu odvoza otpada platiti naknadu komunalnom poduzeću Peovica d.o.o.. Korisnik koncesijskog odobrenja odgovoran je za svaku štetu nastalu uslijed obavljanja djelatnosti na pomorskom dobru, što uključuje štetu nastalu na mikrolokaciji pomorskog dobra koju koristi za obavljanje djelatnosti, zatim štetu nastalu na sredstvima i opremi Korisnika koncesijskog odobrenja, štetu koju pretrpe zaposlenici Korisnika koncesijskog odobrenja i traće osobe. Korisnik koncesijskog odobrenja ne smije onemogućiti i/ili ograničiti pristup pomorskom dobru za koje mu je izdano koncesijsko odobrenje te umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unaprjeđivati.

  Članak 7. Za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine Korisnik koncesijskog odobrenja za plažni objekt mora dostaviti rješenje o minimalnim uvjetima pružanja usluga i prema istima raditi te snositi troškove čišćenja. Ugostiteljske štekate nije dozvoljeno izgraditi zidanjem ili nasipavanjem podloge kao što nije dozvoljeno ni ukopavanjem mijenjati zatečenu podlogu. Ugostiteljski štekat može biti izrađen samo na montažno-demontažni način od drvene ili metalne podne konstrukcije.

  Članak 8. Kod obavljanja djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja Korisnik koncesijskog odobrenja mora koristiti plažne rekvizite (suncobrane, ležaljke i sl.) koji su unificirani, bez reklamnog sadržaja, kvalitetni, u ispravnom stanju, primjerenog izgleda te ne smiju ugrožavati njihove korisnike, kao ni ostale posjetitelje i korisnike plaže.

  Izgled-unificiranost suncobrana i ležaljki, za svaku pojedinu plažu na pomorskom dobru područja Općine Dugi Rat, propisuje Jedinstveni upravni odjel Odlukom. Količina plažnih rekvizita za iznajmljivanje i mikrolokacija određeni su Planom i izdanim koncesijskim odobrenjem.

 • 25

  „SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________

  Postavljeni rekviziti (ležaljke, suncobrani i sl.) ne smiju ometati korištenje plaže kao općeg dobra te se raspoređuju po plaži na način da se rekviziti jednog Korisnika koncesijskog odobrenja podijele na dvije grupe kako bi između njih ostao koridor širine minimalno 1,5 m, a svaka grupa rekvizita može sadržavati po dva reda ležaljki s ostavljenim koridorom za nesmetani pristup i boravak uz more svim korisnicima plaže u širini minimalno 1,5 m, te prolaz između ležaljki u redu u širini od minimalno 0,5 m. Postavljeni rekviziti (ležaljke, suncobrani i sl.) moraju biti udaljeni minimalno 2 m od mora, i udaljenost između rekvizita jednog Korisnika koncesijskog odobrenja od rekvizita drugog Korisnika koncesijskog odobrenja mora biti minimalno 5 m. UVJETI ODRŽAVANJA

  Članak 9. Na području pomorskog dobra za koje je izdano koncesijsko odobrenje mora biti organizirano redovito održavanje čistoće. Pod redovitim održavanjem čistoće podrazumijeva se redovito uklanjanje svih otpadaka s morske obale, morske površine i morskog dna u obuhvatu koncesijskog odobrenja, a osobito metalnih, plastičnih i staklenih predmeta, kao i ostalog otpada. Smeće i ostale otpatke treba redovito sakupljati u posude predviđene za tu vrstu otpada, te omogućiti odvoz i pražnjenje tih istih posuda. Zabranjeno je bacanje smeća ili opušaka u more i po obali te paljenje smeća na pomorskom dobru. SIGURNOST NA POMORSKOM DOBRU

  Članak 10. U plažnom prostoru namijenjenom za kupače zabranjuje se:

  - vezivanje plovila izvan organiziranih privezišta, - postavljanje pontona bez odgovarajućih odobrenja i dozvola, - plovidba unutar područja pod koncesijskom odobrenjem, odnosno ograđenog kupališnog

  prostora, - upotreba skutera na udaljenosti manjoj od 300 m od obale, odnosno ograđenog kupališnog

  prostora, Iznimno od odredbi prethodnog stavka dozvoljava se:

  - privremeno uplovljavanje čamaca na vesla (bez upotrebe motora) na udaljenosti manjoj od 50 m od obale plaža,

  - upotreba plovila za sport i rekreaciju (bez upotrebe motora) na područjima za koja su utvrđeni uvjeti uređenja prostora te ispunjeni posebni uvjeti nadležne lučke kapetanije u smislu obilježavanja koridora za isplovljavanje i ostali uvjeti utvrđeni posebnim propisima.

  Članak 11.

  Na plažnim prostorima (šljunčani, pješčanim, betonskim i sl.) zabranjuje se: - promet svih motornih vozila, osim vozila posebne namjene ili vozila sa pisanim odobrenjem

  izdanim od nadležnog upravnog odjela Općine Dugi Rat. - parkiranje, osim na uređenim parkiralištima, - kampiranje i noćenje, - upotreba svih vrsta sapuna, šampona i ostalih kemijskih sredstava prilikom tuširanja na javnim

  plažnim tuševima, - paljenje vatre u bilo koje svrhe te upotreba roštilja i bilo koje vrste otvorenog plamena, - nuđenje i prodaja proizvoda i usluga na području za koje je izdano koncesijsko odobrenje, bez

  koncesijskog odobrenja ili suprotno izdanom koncesijskom odobrenju, - ispuštanje u more ili tlo fekalnih i otpadnih voda iz ugostiteljskih objekata Korisnika koncesijskog

  odobrenja (svi plažni objekti moraju biti spojeni na sustav odvodnje otpadnih voda tj.

 • 26

  „SLUŽBENI GLASNIK“ – SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT _____________________________________________________________________________________________

  kanalizacijski sustav, ili na nepropusnu septičku jamu ili više jama koje su izgrađene sukladno pozitivnim pravnim propisima),

  - ispuštanje oborinskih voda s prometnih površina ukoliko nisu kondicionirane s adekvatnim separatorom lakih ulja, masti i derivata nafte,

  - kupanje životinja, izuzev na plažama na kojima je to dozvoljeno a koje su označene posebnom oznakom.

  NADZOR

  Članak 12. Inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Pravilnika obavljaju inspektori ministarstva nadležnog za pomorsko dobro, zatim inspektori nadležne lučke kapetanije i inspektori nadležne carinske službe, svaki u skladu sa svojim ovlastima. Komunalni redari Općine Dugi Rat vrše nadzor nad provedbom ovog Pravilnika kao i izvršenje koncesijskih odobrenja, na način da o eventualnim nepravilnostima izvještavaju nadležnu inspekcijsku službu. ZAVRŠNE ODREDBE

  Članak 13. Ova Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Dugi Rat. KLASA: 021-05/19-01/20 URBROJ: 2155/01/1-19-01 Dugi Rat,24. svibnja 2019. OPĆINSKO VIJEĆE PREDSJEDNIK

  Bernardin Petrić